pobierz aktualny numer październik, 2015

Download Pobierz aktualny numer Październik, 2015

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZYCIEDABROWYGORNICZEJ.INFO.PL // MIESICZNIK NR 03 (PADZIERNIK 2015)

  WE GAZET: Urzd miasta, ul. Graniczna Urzd Skarbowy,

  ul. Krasiskiego ZUS, ul. Kociuszki PZU, ul. Krlowej Jadwigi PUP, ul. Sobieskiego PEC, Al. Pisudskiego Paac Kultury Zagbia,

  Pl. Wolnoci Muzeum Miejskie Sztygarka,

  ul. Legionw Polskich Miejska Biblioteka Publiczna,

  ul. Kociuszki Wysza Szkoa Biznesu,

  ul. Cieplaka Wysza Szkoa Planowania

  Strategicznego, ul. Kocielna sklepy osiedlowe bloki mieszkalne przychodnie osiedlowe podmioty gospodarcze

  na terenie miasta podczas targw EXPO Silesia podczas targw MTK Katowice I Urzd Skarbowy,

  ul. Braci Mieroszewskich, Sosnowiec

  Wysza Szkoa Humanitas, ul. Kiliskiego, Sosnowiec

  Nemo wiat Rozrywki, Al. R 1 Miejski Klub Siatkarski, Al. R 3 Aleja R 1, Miejski Klub

  Siatkarski Dodatkowo: Bdw, Antoniw,

  Zbkowice, Ujejsce

  POLITYK DLA OBYWATELA A NIE OBYWATEL DLA POLITYKA

  Dlaczego zdecydowaa si pani kandydowa do Sejmu?

  Jestem gboko przekonana, e nadszed czas na zmiany. Potrzebni s zupenie nowi ludzie, ktrzy nie traktuj pastwa i jego instytucji jak swoj wasno.

  Na czym zatem te zmiany maj polega ?

  Dotychczas byo tak, e to obywatele suyli politykom. Czas odwrci role. To polityk ma by dla obywatela i nie powinien traktowa swojej suby jako okazji do dorobienia si. Mnie nie interesuj omiorniczki u Sowy, i zagraniczne wycieczki na koszt podatnika.

  Jak zatem spostrzega Pani rol posa/ polityka?

  Nasta moment aby przywrci waciw relacj - tak aby polityk wybra-ny przez obywatela peni swoj funkcj w subie temu obywatelowi dla dobra wsplnego. Arogancja i niekompetencja przedstawicieli wadzy, ktrych wielokrotnie dowiadczyam jako osoba biorca udzia w deba-tach politycznych, uczestniczca w pracach komisji sejmowych czy obser-wujca polemiki politykw w mediach utwierdziy mnie w przekonaniu, e czas powiedzie do! Uznaam e czas wzi sprawy w swoje rce. Czas na wymian klasy politycznej bo obecna si dewaluowaa. Jest cakowicie zdemoralizowana i bezideowa.

  Skd decyzja o starcie w wyborach z list Pawa Kukiza?

  Gboko wierz, i obywatele sami mog stanowi o swoich sprawach. Kiedy doszo do powstania oddolnej inicjatywy, ktra w Stanach Zjed-noczonych nosi nazw green gras tj inicjatywy obywateli skupionych wok Pawa Kukiza, zdeterminowanych do dziaania w subie pro publico bono uznaam, e jest jedyna i wyjtkowa okazja aby dokona zmian korzystnych dla ogu obywateli, a nie takich ktre dogadzaj jedynie wskim grupom interesw. To jest czas na ludzi, ktrym daleko

  do partyjnych spdzielni, ktrzy dotd trzymali si od polityki z daleka. Takich ktrym ta odlego nie przeszkadzaa jednak aby pracowa dla obywateli. To wanie oni mog odmieni oblicze polskiego parlamentu. Moje dotychczasowe ycie powieciam pracy spoecznej. Chc to konty-nuowa w parlamencie bo tam mona wicej zrobi.

  Jakie inne niedostatki obecnego ycia publicznego Pani dostrzega?

  Uwaam e stosunek politykw do obywateli musi by podmiotowy. Musi go cechowa wi i empatia a nie jedynie przedmiotowe przywizanie do stokw i lukratywnych stanowisk. Jak wszyscy wiemy wadza deprawuje absolutna ... Jak wida po obecnie rzdzcej ekipie... absolutnie. Kolejna sprawa to sposb przeprowadzania debat swoistych rozmw z obywa-telem w przestrzeni publicznej. Obecna ich formua suy budowaniu popularnoci politykw a nie rzeczywistemu rozwizywaniu problemw spoecznych. Takie spoeczne dyskursy z abstrakcyjnych na powrt po-winny si sta realne i bliskie tym, ktrych problemw dotycz. Powinny si toczy na spotkaniach z wyborcami a nie w restauracjach na sutych i nagrywanych bankietach pseudo elit.

  Odczucia spoeczne na temat wymiaru sprawie-dliwoci bywaj bardzo krytyczne...

  Jako wieloletni pracownik wymiaru sprawiedliwoci mam pen wia-domo, e obywatele chc sprawnie i profesjonalnie funkcjonujcego wymiaru sprawiedliwoci. Wymiar sprawiedliwoci powinien by bliej obywateli. Std pomys na sdziw pokoju, ktrych wybieraliby obywa-tele w wyborach powszechnych, a ktrzy orzekaliby w sprawach o wy-kroczenia i drobnych ssiedzkich sprawach cywilnych czy wprowadzenie instytucji awy przysigych i zwikszenia roli awnikw w orzekaniu. S-dzi moga zosta tylko i wycznie osoba, ktra ukoczya 35 rok ycia i co najmniej przez 5 lat wykonywaa inny zawd prawniczy zwizany ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwoci. Jestemy przeciwni ponowne-mu poczeniu funkcji Ministra Sprawiedliwoci i Prokuratora General-nego. Nie chcemy, eby jakakolwiek partia polityczna miaa wpyw na decyzje prokuratury. Ryzyko upolitycznienia prokuratury i jej wykorzy-stywania do walki z przeciwnikami politycznymi jest zbyt due w relacji do korzyci pyncych z takiego poczenia. Te propozycje wymagaj

  Zwoania Krajowego Kongresu Wymiaru Sprawiedliwoci na ktry zostan zaproszeni: sdziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie. Taki krok pozwoli na dyskusj, ktra jest w tym wypadku jedynym sposobem na realne, logiczne i dobre zmiany przedstawione w naszym programie. Jestemy wiadomi, e wrd prawnikw nasz program spotka si z bar-dzo rnym przyjciem, ale gotowi jestemy na rzeczow debat. Wiemy, e reformy wymiaru sprawiedliwoci sami prawnicy nie wprowadz; ale wiemy te, e nie moemy jej wprowadza wbrew nim. Polskie sdy s zakorkowane. Rzdzcym wydaje si, e mona to zmieni nowinkami elektronicznymi, kupowanymi. To nieprawda. Wymiar sprawiedliwoci tworz ludzie i procedury. Trzeba zmieni optyk i zacz inwestowa w kapita ludzki. Niezbdne jest stworzenie nowych procedur i ograniczenie kognicji. Trzeba odsun lobbystw reprezentujcych grupy interesw od procesu tworzenia prawa. Nie moe by tak jak obecnie, e czynni w sprawach karnych adwokaci decyduj jak ma wyglda procedura karna.

  A jak Pani zdaniem zmieni sytuacje ekonomiczn Polakw?

  To jest kwestia najistotniejsza. Od lat liberalni ekonomici Balcerowicz, Gwiazdowski, Petru wmawiaj politykom, e dla gospodarki korzystne s niskie pace. Jest silne lobby na rzecz niskich zarobkw Polakw i to lobby ma wpyw na rzdzcych. W rezultacie Polacy s wrd narodw Europy na ekonomicznym dnie. Trzeba zmieni to mylenie. Polacy to pracowity nard, ktry zasuguje na to by zarabia tak jak inni obywatele Europy. W Polsce rzdzca partia dba wycznie o interes duych przedsibior-cw, a wrd nich, tych z kapitaem zagranicznym. To w ich interesie s niskie zarobki. Wysokie pace natomiast nakrcaj koniunktur ekonomiczn i naley w kocu pj w tym kierunku. Polacy nie powinni gosowa na tych, ktrym zaley na niskich zarobkach. Dziwi si, e jeszcze ktokolwiek, oprcz bogatych chce gosowa na parti, ktra dziaa na rzecz jedynie kilku procent najlepiej uposaonych. Rodzina z jednym dzieckiem nie powinna mie na koncie mniej ni 10 tysicy miesicznie. Trzeba o tym zacz otwarcie mwi.

  Rozmawiaa Red. Nacz. Marta Janicka

 • CE

  NN

  E

  R

  DO

  INF

  OR

  MA

  CJI

  2

  Cykl naturalny, Drewno i Pellet

  Zapraszamy do zapoznania si z modelem pokazowym pieca w siedzibie naszej firmy.Kontakt:F.H.U. CART S.C. Ul. Zaplecze 24, Dbrowa Grniczakom: 502 247 4680-32 268-57-14

  UBEZPIECZENIA DLA OPIEKUNA

  Osoba sprawujca opiek nad dziec-kiem wasnym, swojego maonka lub przysposobionym moe podlega ubez-pieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wycznie ubezpieczeniu emerytalne-mu oczywicie jeli spenia okrelone

  warunki. Funkcj patnika skadek za taka osob peni ZUS, kt-ry dokonuje zgoszenia do odpowiednich ubezpiecze spoecz-nych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowania.

  Ubezpieczeniom mona podlega na og do 3 lat, jednak nie duej, ni do ukoczenia przez dziecka 5 roku ycia. Natomiast w przypadku dziecka, ktre z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci wymaga osobi-stej opieki tej osoby, okres podlegania ubezpieczeniom wynosi do 6 lat. Jednak nie duej, ni do ukoczenia przez dziecko 18 roku ycia. Warunkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jest to, eby co najmniej przez 6 miesicy bezporednio przed rozpoczciem sprawowania opieki osoba zainteresowana:

  prowadzia pozarolnicza dziaalno wykonywaa prac na podstawie umowy agencyjnej lub umowy

  zlecenia bd innej umowy o wiadczenie usug bya osoba wsppracujc podlegaa ubezpieczeniom jako osoba duchowna przestaa prowadzi dziaalno lub zawiesia j bd zaprzestaa

  wykonywania umowy, wsppracy. To wymaganie nazwane jest warunkiem 6 miesicy, jeeli osoba

  sprawujca opiek: nieprzerwanie podlegaa z tych tytuw ubezpieczeniom

  emerytalnemu i rentowym bezporednio przed dniem rozpoczcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

  opacaa skadki na te ubezpieczenia miaa przerw w opacaniu skadek spowodowan pobieraniem

  wiadcze z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z danego tytuu, np. podlegaa ubezpieczeniom spoecznym jako osoba pobierajca zasiek macierzyski nabyty na podstawie ktrego z ww. tytuw

  Osoba opiekujca si dzieckiem podlega tylko ubezpieczeniu emerytalnemu wwczas, gdy nie spenia warunkw uprawniajcych j do podlegania obowizkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega, jeeli spenia warunki do objcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytuu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytuu.Te wiadomoci niewtpliwie s istotne dla modych matek, jak te przepisy dotyczce zasikw wychowawczych, urlopw macierzy-skich czy skadek za nianie. W placwkach ZUS zawsze mona dowie-dzie si o szczegach.

  Joanna Biniecka

  YCIE DBROWY GRNICZEJ TO MIESICZNIK REKLAMOWOINFORMACYJNY

  Z Wami i dla Was w latach 20092012. POWRT na lo-kalny rynek. Wznowiona, odwieona wersja mie-sicznika oraz jego strony internetowej.

  Mio jest wraca do rozmw o kontynuacji wsppracy z ludmi, z ktrymi przebiegaa ona pod wieloma wzgldami owocnie, dojrzale merytorycznie.Niezwykle cenne s wypra