pobierz numer! - gotie.· sokowirówka vs wyciskarka 24 dobroczynne właściwości soku 26 czyścimy

Download Pobierz numer! - gotie.· Sokowirówka vs wyciskarka 24 Dobroczynne właściwości soku 26 Czyścimy

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wyciskarki wolnoobrotowe pozwalaj w peni zachowa witaminy.

Sokowirwka jest idealnym sprztem dla rodziny, w ktrej ceni si klarowno soku.

Pobierz numer!

Soki

WyciSkarki WolnoobrotoWe, do cytrusw, sokowirwki, kubki miksujce

Kubek miksujcy moe by poczony z wymienn gowic do wyciskania soku.

D o d a t e k d o m a g a z y n u I n f o M a r k e t

Infoprodukt

lipiec 2017

s o k i

Wyciskarka przetwarza owoce, warzywa czy zioa za pomoc ruby, ktra obracajc si, mia-dy produkty przeciskane przez sito. Wolne ob-roty limaka, sprawiaj, e sok jest przygotowa-ny wolniej ni sokowirwka, ale za to pozwa-laj zachowa to, co w soku najcenniejsze. Na rynku spotyka si wyciskarki pionowe (takie, jak na zdjciu) lub poziome. Dodatkowo, zaawan-sowane modele mog mie nawet dwie ruby.

Marki rekomendowane

Modele zalecane str. 32

Sokowirwka przetwarza owoce i warzy-wa szatkujc i rozdrabniajc produkt, kt-ry dziki gadkiej konsystencji z atwoci przeciska si przez zastosowane w me-chanizmie sitko. Taka metoda powoduje, e sok jest klarowny, tj. bardziej wodnisty. Dziki duym obrotom, sokowirwka wy-ciska sok bardzo szybko, co doceni rodzi-ny wielodzietne.

Marki rekomendowane

Modele zalecane str. 34

Wane trendy Wane trendy

Soki

Determinanty dobrego wyciskania 410 pyta 6Sokowirwki tradycyjne 8Wyciskarki wolnoobrotowe 10Budowa wyciskarki wolnoobrotowej 14Wyciskarki do cytrusw 16

Kubki miksujce 18Funkcje i rozwizania 20Elektronika w akcji 22Sokowirwka vs wyciskarka 24Dobroczynne waciwoci soku 26Czycimy i konserwujemy 30

W numerze:

By moe powysze stwierdzenie to bana, jednak w caoci jest ono prawdziwe i ma dzi nieco inny wymiar. Ot, niedawno zo-staa zmodyfikowana piramida ywieniowa. Obecnie opiera si ona w pierwszej kolejno-ci na aktywnoci fizycznej oraz konieczno-ci spoywania min. 400 g warzyw i owocw dziennie najlepiej w piciu porcjach, z kt-rych jedn moe stanowi szklanka 100-pro-centowego soku. Co wane, zdrowa dieta za-kada take prawidowe nawodnienie orga-nizmu czowieka, a to moemy uzyska tak-

e z wykorzystaniem sokw.Warto wiedzie, e pijemy coraz wicej na-turalnych, zdrowych i zarazem niesodzo-nych napojw. To cieszy. Rocznie spoywa-my rednio 13,2 l wieego soku, co po prze-liczeniu daje nam 36 ml soku pitego dziennie przez jedn osob. Wydawa by si mogo, e to bardzo dobry wynik. Nie do koca. Ot przecitny Norweg rocznie pije takich sokw ju 25 l. Nie bez przyczyny Skandynawowie yj od nas duejWiedzc rwnie, e w naszej diecie zauwa-alne s niedobory warzyw i owocw, powin-nimy przyjrze si naszym lodwkom i zamie-ni kolorowe, gazowane napoje na te z mi-szem i naturalnym skadem. Zawarte w wieo wyciskanych sokach witaminy i mineray nie tylko poprawi samopoczucie, ale te wpyn na cer, wosy oraz mas ciaa. Dlatego, aby rozpocz sezon letni w formie i peni si, za-chcamy do rozwaenia zakupu odpowied-niego sprztu, dostosowanego do Pastwa portfela, potrzeb i upodoba.

Magda Strzykalskam.strzykalska@infomarket.edu.pl

Fot.

Gotie

Modele

dostpne: 426

Modele

dostpne: 242

cena

najw./najn.

250,-

7800,-

cena

najw./najn.

90,-

800,-

Sok to zdrowie

Sokowirwka szybkoobrotowa

Wyciskarka wolnoobrotowa

Charakterystyka segmentu Charakterystyka segmentu

Marki

dostpne: 72

aB c

Marki

dostpne: 68

aB c

cicha

praca

Blokada

kapania

zMiana

kierunku

regulacja

obrotw

201

Wolne

obroty

SzyBkie

obroty

czySzczenie

auto

WYWIETLACZ

cyfrowy

lcd

WYWIETLACZ

cyfrowy

lcd

TrYBY

wyciskania

twardemikkie

mieszane sorbet

DoCZonY

dzbanek

klaroWny

sok

wicej na infoprodukt.pl

SZERZEJ O WIELU INNYCH PRODUKTACH

agdrTV ITnArZDZIA

ArmATUrA AZIEnKoWA i kuchenna

FoTo

Tak jak nazwa wskazuje, wyciskarka po-zwala jedynie wycisn takie produkty, jak cytryny, pomaracze, grejpfruty czy limonki. Jej zasada dziaania opiera si na manualnym obracaniu cytrusem, bd te elektrycznej pracy elementu wyciska-jcego trzymajc powk cytrusa w rce (lub mocujc go i przyciskajc specjalnym mechanizmem).

Marki rekomendowane

Modele zalecane str. 37

Dziki zastosowanym ostrzom pozwala zblen-dowa mikkie warzywa lub owoce na konsy-stencj napoju typu smoothie, std te inna na-zwa smoothie makery. Kubek miksujcy ma odczon butelk, ktra pozwala na wzicie na-poju ze sob, np. na spacer, do pracy czy na tre-ning. Wymienne butelki pozwalaj na wygod w uytkowaniu, a najnowsze konstrukcje mo-g mie take mechanizm wyciskajcy cytrusy.

Marki rekomendowane

Modele zalecane str. 38

Wane trendy Wane trendy

Modele

dostpne: 133

Modele

dostpne: 41

cena

najw./najn.

30,-

350,-

cena

najw./najn.

70,-

350,-

Kubek miksujcy

Wyciskarka do cytrusw

Charakterystyka segmentu Charakterystyka segmentuMarki

dostpne: 46

aB c

Marki

dostpne: 18

aB c

cicha

praca

regulacja

obrotw

201

nAKADKA

czysto

kilka

butelek

STALoWE

ostrza

KompAKToWA

brya

WCZnIK

on-off

Moc

niska

Zachcamy do lektury publikacji na naszej stronie! Znajd tam pastwo nie tylko najnowsze urzdzenia czy

zwizane z nimi promocje, ale take testy sprztw.

WproST

do dzbanka

MoBilny

kubek

lipiec 20174

s o k i

klarownoci soku. Soki zrobione wwyciskarce przygotowuje si wolniej, co sprawia, e du-ej pozostaj wiee, napj si nie napowie-trza iprzez to tlen nie zabija wanych mine-raw iwitamin. Soki zsokowirwki powin-no si pi zaraz po przygotowaniu, bo wa-nie wtedy maj najwicej witamin iskad-nikw odywczych.

2 Dostosowanie parametrw do twardoci produktuMao kto zdaje sobie spraw ztego, jak wane jest (np. wwyciskarce) dostosowanie prdko-ci obrotw ruby do twardoci itypu produk-tu. By moe staa prdko jest uniwersalna, jednak dostosowanie jej wsposb precyzyj-ny pozwala zwikszy potencja urzdzenia itym samym skuteczno wyciskania soku. Mwic prociej, jeli zastosujemy odpowied-

nie parametry do odpowiedniego typu pro-duktu, moemy wycisn zniego wicej so-ku. Tak wic, jeli wyciskamy produkty mik-kie, takie jak pomaracze, mandarynki, po-midory czy dojrzae truskawki, najlepiej jest ustawi (oile to moliwe) mniejsz liczb ob-rotw, atake mniejsz prdko ruby, za prac ktrej odpowiedzialny jest silnik. Je-li natomiast mamy produkty twarde, takie jak zielone jabka, marchew czy mody se-ler naciowy, prdko obrotw powinna by zdecydowanie wiksza, aby ruba sprawniej poradzia sobie ze zmiadeniem produktu.

3 Jako samych produktwNie ma mowy odobrym soku, kiedy warzy-wa iowoce s niesmaczne iniezdrowe bd znajduj si na skraju wieoci. Opade zioa moe i dadz nut aromatu, ale ju nie przeka sokowi tego, co najcenniejsze. Sam mikki, niemal flakowaty produkt jest trudniejszy wobrbce, akiedy jest wy-suszony (np. zbyt dugo leakowa wcho-dziarkozamraarce), moe wogle nie da soku. Dlatego pamitajmy, e to, jakie pro-dukty wybieramy, ma znaczenie kluczowe. Determinantem waciwego wyciskania so-ku jest take samo przygotowanie produk-tw. Wiadome jest, e do wyciskarki czy so-kowirwki moemy wrzuca jabko ze skr-k, jednak ju banana lub pomaraczy ab-solutnie nie. Przygotowanie napoju to take sprawdzenie, czy produkty s zdrowe iczy-ste. Wiele osb nie przejmuje si tym, e pro-dukty byy wczeniej dotykane przez kilka-dziesit osb, ktre mog zaraa wieloma chorobami. Przygotujmy warzywa iowoce do wyciskania, chociaby uprzednim ich umy-ciem lub np. sparzeniem skrki, ktra moe nosi lady pestycydw lub olejw irod-kw konserwujcych.

4 Niezwykle wane mycie i higiena urzdzeMoe to ibanalne stwierdzenie, jednak ja-kie prawdziwe. Urzdzenia do wytwarzania sokw s wyjtkowo bliskie naszemu samo-poczuciu izdrowiu. Bezporednio znich bo-wiem pijemy yk zdrowia, ktry jeli mia wczeniej kontakt zbakteriami lub niedo-mytymi, zgniymi odpadkami, ju taki zdro-wy nie bdzie. Dlatego bardzo wane jest, aby kadorazowo my urzdzenie, oczym piszemy wostatnim rozdziale naszego po-radnika. Pamitajmy take, aby nie stosowa mocnych detergentw do mycia omawianych urzdze, poniewa porowato tworzywa moe skutecznie utrudni ich wypukanie. Urzdzenia naley starannie wypuka du- iloci wody, zwracajc uwag na zale-cenia producenta zwizane zczyszczeniem, elementem zasilania czy myciem czci ska-dowych urzdze wzmywarce.

aby sok czy napj by wytwa-rzany skutecznie, zawiera jak najwicej korzystnych skad-nikw oraz dugo pozostawa

wiey, urzdzenie musi speni kilka kluczo-wych wymogw. Take skadniki do jego przygotowania powinny pochodzi znajlep-szych, sprawdzonych rde. le dobrana so-kowirwka, ze parametry pracy czy za ja-ko samych owocw i warzyw wpy-waj wznacznym stopniu na smak oraz wa-ciwoci soku. Wanym aspektem jest tak-e higiena urzdze. Bez niej nie ma bowiem mowy ozdrowym soku.

1 Kluczowe: typ i technika wyciskaniaNie bez kozery istotne jest to, czym ijak wy-ciskamy sok. Nie zrobimy tego przy pomocy blendera. Otrzymamy bowiem wtedy nie kla-

rowny sok, akoktajl typu smoothie. Nie wy-ciniemy te waden sposb produktu rcz-nie, chyba e mamy do czynienia zcytrusami. Jeli chcemy uzyska sok zproduktw twar-dych, niezbdna bdzie wyciskarka wolno-obrotowa bd sokowirwka. Wane jednak, jaki sprzt wybierzemy, poniewa oba urz-dzenia dziaaj na troch innych zasadach, co automatycznie przekada si na efekt koco-wy, czyli sam sok. Wyciskarki miad pro-dukty, zkolei sokowi