pohjantÄhtiturva yrityksen vakuutukset · - 2 - pohjantÄhtiturva yrityksen vakuutukset...

of 12 /12
POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET Esite voimassa 1.1.2019 alkaen

Author: others

Post on 10-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • POHJANTÄHTITURVAYRITYKSEN VAKUUTUKSET

  Esite voimassa 1.1.2019 alkaen

 • - 2 -

  POHJANTÄHTITURVAYRITYKSEN VAKUUTUKSETPohjantähtiturva on monipuolinen ja joustava vakuutus, jolla vakuutat yrityksesi henkilöstöön, omaisuuteen ja toimintaan kohdistuvia riskejä. Pohjantähtiturva tehdään aina sinun mittojesi mukaiseksi, joten päätät itse millaista turvaa tarvitset, etkä koskaan maksa turhasta.

  Monipuolinen ja joustava yritysvakuutus 3

  Henkilöstön ja yrittäjän turvaksi 4

  Kuljetusten turvaksi 7

  Omaisuuden turvaksi 8

  Toiminnan turvaksi 10

  Pohjantähtiturvamittojesi mukaan!

 • - 2 - - 3 -

  MONIPUOLINEN JA JOUSTAVAYRITYSVAKUUTUSTästä esitteestä löydät Pohjantähtiturvan vakuutusmuodot pääpiirteittäin. Yksityiskohtaiset korvaussäännökset, rajoitukset ja suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista, joten tutustuthan myös niihin huolellisesti.

  Yksilöllistä vakuutusturvaa ja aidosti henkilökohtaista palvelua

  Saat Pohjantähdestä aidosti henkilökohtais-ta palvelua ja vakuutusturvaa. Oman yhteys-henkilösi kanssa hoidat yrityksesi vakuutusasiat helposti ja nopeasti. Tilanteet muuttuvat, joten myös Pohjantähtiturva on muutettavissa no-peasti ja mutkattomasti yrityksesi tilanteeseen sopivaksi.

  Tehokas riskienhallinta ja oikein mitoitet-tu vakuutusturva varmistavat yrityksesi toimin-nan jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. Siksi aloi-tamme yhteistyön aina riski kartoituksella. Kar-toituksessa käydään yhdessä läpi yritykseesi ja sen toimintaan kohdistuvat vahinkoriskit ja mietitään tarvittava vakuutusturva. Näin välty-tään ali- tai ylivakuuttamisesta ja varmistetaan asianmukainen korvaus vahinkotilanteessa.

  Pohjantähtiturvassa valitset itse omavastuut ja vakuutusturvan laajuuden ja voit sitä kautta vai-kuttaa myös vakuutus maksuihin. Järkevät suo-jausratkaisut vähentävät vahinkoja, joten ennal-taehkäisy alentaa myös vakuutusmaksuja.

  Korvaustoimintamme pääperiaatteet ovat nopeus ja joustavuus. Maanlaajuisella vahinko-tarkastuksella varmistamme nopean ja asian-tuntevan korvaamisen niin, että yrityksesi omai-suudelle ja toiminnalle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi.

  Mistä tiedän, mitä vakuutuksia yritykseni tarvitsee?

  Yrityksesi tarvitsee turvaa henkilöstön, omai- suuden sekä toiminnan turvaksi.

  Oma yhteyshenkilösi kertoo mielellään lisää eri vakuuttamisvaihtoehdoista.

 • - 4 -

  HENKILÖSTÖN JA YRITTÄJÄN TURVAKSIYrityksen henkilöstön vakuutusturvasta osa on lakisääteistä ja osa vapaaehtoista. Työtapaturma- ja ammatti tautivakuutus sekä TyEL-eläkevakuutus ovat henkilöstön pakolliset eli lakisääteiset vakuutukset. Lisäksi yrittäjän on otettava itselleen YEL-eläkevakuutus.

  Lakisääteisten vakuutusten takaamaa perusturvaa voit laajentaa ottamalla vapaaehtoisia vakuutuksia itsellesi ja henkilöstölle. Vapaa ehtoisia henkilövakuutuksia ovat tapaturma-, sairaus- ja matkustajavakuutukset sekä henki- ja eläke vakuutukset.

  Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

  Työtapaturma- ja ammatti tautilain mukaan työnantajalla on velvollisuus vakuuttaa työnteki-jänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Kun työnantajana maksat palkkaa yli 1 300 eu- roa vuodessa, on sinulla vakuuttamisvelvolli-suus. Vakuuttaminen tulee tehdä aina ennen töiden aloittamista.

  Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen yhteyteen otetaan myös työntekijöiden ryhmä-henkivakuutus. Työnantajana sinulla on velvol-lisuus ottaa työntekijöllesi ryhmähenkivakuutus toimialoilla, joilla on työehtosopimuksessa ryh-mähenkivakuutusta koskeva sopimusmääräys.

  Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vapaaehtoiset vapaa-ajan vakuutukset myön-netään ryhmävakuutuksena koko henkilöstölle tai sovitulle vähintään kolmen hengen ryhmäl-le. Vapaa-ajan vakuutuksen voit ottaa myös yk-silöllisenä vakuutuksena tietyille yrityksesi työ-tekijöille.

  Yrittäjän eläkevakuutuksella vakuutetut osak-kaat ja yhtiömiehet eivät kuulu pakolliseen työta-paturma- ja ammattitautivakuutukseen.

  Yrittäjän vakuutusturva

  Ethän unohda itseäsi! Yrittäjänä voit vakuuttaa itsesi vapaaehtoisella yrittäjän tapaturmava-kuutuksella, joka on voimassa sekä töissä että vapaa-ajalla. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuosityöansiona käytetään yrittäjälle vahvistet-tua YEL-työtuloa, jonka perusteella maksetaan ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläke.

  Hyvä ohje on, että YEL-työtulosi tulee vastata sitä palkkaa, joka kohtuudella olisi maksettava

  työtäsi tekemään palkatulle, saman ammattitai-don omaavalle työntekijälle.

  Vapaaehtoisen täysajan henkilöturvan myöntäminen ja voimassaolo Henkilöturva korvaa ennalta arvaamattomia ta-paturmia ja sairastumisia, joten se myönnetään terveysselvityksen perusteella. Ennen vakuutus-sopimuksen solmimista tiedossa olleet tapa-turmat, sairaudet tai sairausoireet saattavat ai-heuttaa vakuutukseen rajoitusehtoja. Ryhmä-vakuutukseen terveysselvitystä ei vaadita.

  Sekä yksilöllinen henkilöturva että ryhmä-vakuutus ovat täysajan vakuutuksia, jotka ovat voimassa niin työssä kuin vapaa-aikana. Yksilöl-linen tapaturma- ja matkustaja vakuutus päät-tyvät 80 vuoden iässä ja sairauskuluvakuutus 70 vuoden iässä.

  Ryhmävakuutukseen kuulumisen edellytyk-senä on voimassa oleva työsuhde. Työsuhteen ollessa voimassa ryhmätapaturma- ja ryhmä-matkustajavakuutus päättyvät -vuotiaana ja ryhmäsairauskuluvakuutus vakuutetun täytet-tyä 68 vuotta.

  Tapaturma

  Tapaturman hoitokulutPohjantähtiturvassa valitset itse tapaturman hoitokulujen vakuutusmäärän ja omavastuun. Vakuutusmäärä ja omavastuu ovat tapaturma-kohtaisia, joten kustakin tapaturmasta aiheutu-neita hoitokuluja korvataan valittuun vakuutus-määrään saakka. Jokaisesta tapaturmasta vä-hennetään omavastuu vain kerran.

 • - 4 - - 5 -

  Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 1300 €

  palkkatuloa kalenterivuoden aikana.

 • - 6 -

  Tapaturmavakuutukseen voidaan valita:• tapaturman hoitokulut• päiväraha (vain yksilöllisiin henkilö turviin)• haittakorvaus• tapaturmainen kuolema.

  Tapaturman hoitokuluina korvataan esimerkik-si lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutki-muksia ja lääkkeitä, terveys keskus- ja sairaala-maksuja sekä tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus kulut tai hankinta kustannukset. Vakuu-tus korvaa myös tapaturman aiheuttaman leik-kaus- tai kipsaushoidon jälkeisen välttämättö-män fysikaalisen hoidon.

  Vakuutus ei korvaa matkakuluja tai hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä.

  PäivärahaPäiväraha auttaa säilyttämään yrittäjän tai yri-tyksen työntekijän tulotason tapaturmasta joh-tuvan työkyvyttömyyden aikana. Pohjantähti-turvassa valitset itse päivärahan vakuutusmää-rän ja omavastuuajan, mutta vakuutusmäärän on oltava suhteutettu todellisiin vuosityöan-sioihin. Päiväraha on saajalleen verotettavaa tuloa.

  HaittakorvausHaitta on tapaturman seurauksena syntyneen vamman aiheuttama, lääketieteellisesti arvioitu yleinen haitta. Haitta-astetta arvioitaessa huo-mioidaan ainoastaan vamman laatu, ei yksilöl-lisiä olosuhteita. Haittakorvaus maksetaan ker-takorvauksena, joka on haitta-astetta vastaava osa vakuutukseen valitusta vakuutusmäärästä.

  Tapaturmainen kuolemaVakuutukseen valittu tapaturmaisen kuoleman vakuutusmäärä maksetaan määritellyille edun-saajille silloin, kun kuolema on seurausta ulkoi-sen tapaturman aiheuttamista vammoista. Kor-vauksen verotettavuus riippuu edunsaajamää-räyksestä, voimassaolevista verotussäännöksis-tä sekä muista mahdollisista saman kuoleman-tapauksen vuoksi saatavista korvauksista.

  SairausPohjantähtiturvassa voit itse valita sairauden hoitokulujen vakuutusmäärän ja omavastuun. Vakuutusmäärä ja omavastuu ovat sairauskoh-taisia, joten kustakin sairaudesta aiheutuneita

  hoitokuluja korvataan valittuun vakuutusmää-rään saakka. Jokaisesta sairaudesta vähenne-tään omavastuu vain kerran.

  Sairauskuluvakuutus korvaa esimerkiksi lää-kärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuk-sia ja lääkkeitä, terveyskeskus- ja sairaalamak-suja sekä ravintovalmisteita, vitamiineja, hiven-aineita, rohdosvalmisteita, luontaistuotteita tai muita sairauden hoitoon tarkoitettuja valmistei-ta, joista KELA on suorittanut korvauksen.

  Vakuutus ei korvaa esimerkiksi matkakulu-ja, terveystarkastuksia, silmä- tai piilolaseja, sai-rauden hoitoon tarkoitettuja apuvälineitä, kos-meettisia leikkauksia ja hammassairauksia.

  MatkustaminenMatkustavan henkilöstön turvaksi kannattaa ot-taa matkustajavakuutus, joka kattaa tavallista henkilöturvaa laajemmin matkustamiseen liit-tyviä riskejä. Ulkomailla vakuutus on voimas-sa kaikilla matkoilla, Suomessa vain vapaa-ajan matkoilla.

  Matkalla sattuvien tapaturmien ja matkasai-rauksien hoitokulujen lisäksi matkustajavakuu-tus tuo turvaa myös kaikkein pahimman varalle.

  Hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutuksel-la voidaan varautua matkan peruuntumiseen ja alkaneen matkan keskeytymiseen sekä mat-kalta myöhästymiseen ja matkan odottamiseen ehdoissa mainituin edellytyksin.

  Matkalla sattuneesta tapaturman aiheutta-neesta työkyvyttömyydestä, pysyvästä haitas-ta tai kuolemasta maksetaan korvaus tapatur-mavakuutukseen valitsemiesi vakuutus määrien mukaisesti.

  Pohjantähtiturvan matkustajavakuutus on jatkuva vuosivakuutus. Vakuutusturva on tällöin aina voimassa, vaikka matkoja olisi useita vuo-den aikana. Lähetämme vakuutetulle matkava-kuutuskortin, jota näyttämällä hoidon antaja voi laskuttaa ulkomailla annetusta hoidosta suo-raan Pohjan tähteä.

  Hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylä rajaa ja niihin sisältyvät myös:

  • tapaturman tai sairauden vaatima erityiskul-jetus kotimaahan,

  • kuolemantapauksen sattuessa vainajan kotiin-kuljetus tai hautauskustannukset ulkomailla ja

  • lähiomaisen matka- ja majoituskustannuk-set, jotka aiheutuvat matkasta hengenvaa-rallisessa tilassa olevan vakuutetun luo.

 • - 6 - - 7 -

  KULJETUSTEN TURVAKSIKun yrityksen omaisuutta siirretään, kuljetetaan tai varastoidaan kuljetuksen aikana, kohdistuu omaisuuteen monenlaisia riskejä. Jos esimerkiksi kauppatavara vahingoittuu kuljetuksessa ennen kuin riski siitä on siirtynyt ostajalle, vahinko jää myyjän tappioksi.

  Myyjä voi vakuuttaa tämän riskin kuljetusvakuu-tuksella. Myös ostaja voi ottaa kuljetusvakuu-tuksen oman kuljetuksenaikaisen riskinsä kat-tamiseksi.

  Kuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se, jolla on tehdyn sopimuksen mukaan vastuu kaup-patavarasta. Kuljetusvakuutuksella voit vakuut-taa myös kuljetukset yrityksesi eri toimipistei-den välillä.

  Pohjantähtiturvassa voit valita vakuutusturvan laajuuden seuraavista vaihtoehdoista:

  • kuljetuksen täysturva• kuljetuksen perusturva• autokuljetusturva

  Kuljetuksen täysturva korvaa äkilliset ennalta ar-vaamattomat ulkoisen tapahtuman aiheuttamat vahingot. Perusturva korvaa palon, räjähdyksen, mereen huuhtoutumisen sekä meri-, liikenne- ja lento-onnettomuuden aiheuttamat vahingot.

  Autokuljetusturvalla vakuutat yrityksen omal-la ajoneuvolla suoritettavat yrityksen omat osto- ja myyntikuljetukset. Autokuljetusturva on kor-vauspiiriltään samanlainen kuin kuljetuksen pe-rusturva.

  Kuljetusvakuutukset eivät korvaa vahinko-ja, jotka aiheutuvat esimerkiksi puutteellisesta pakkauksesta tai kuljetusvälineestä, naarmuun-tumisesta tai tavaran omasta ominaisuudesta.

  Muistathan,että voit hoitaa

  yrityksesi vakuutusasiatmyös verkossa

  oma.pohjantahti.fi.

 • - 8 -

  Tontit, rakennukset, käyttö- ja vaihto-omaisuus,

  matkatavarat,veme sekä metsä;

  kaikki hoituu!

 • - 8 - - 9 -

  OMAISUUDEN TURVAKSIYrityksen omaisuuteen kohdistuu monenlaisia riskejä, kuten tulipalot, putkivuodot ja rikokset. Nämä ja muut ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vahingoittaa tai tuhota yrityksen omaisuutta.

  Näihin riskeihin voidaan kuitenkin varautua tehokkaalla riskienhallinnalla sekä omaisuus-vakuutuksilla. Omaisuuden vakuuttaminen Pohjantähtiturvalla on joustavaa, sillä vakuutustur-va rakennetaan juuri yrityksen tarpeiden mukaan.

  Mitä omaisuus vakuutuksilla voi vakuuttaa?

  TonttiTonttiturvalla vakuutat tontin puuston, istutuk-set, pinnoitteet, kiinteät rakenteet ja koneet sekä tontin turva tekniikan. Myös enintään 20 neliö-metrin rakennukset sisältyvät tontin vakuutus-turvaan. Tätä suuremmat rakennukset vakuute-taan omina kohteinaan.

  RakennuksetRakennusturvalla vakuutat yrityksen tuotanto-rakennukset, liikerakennukset, varastoraken-nukset ja vapaa-ajanrakennukset.

  Rakennusajan turvalla vakuutat rakenteil-la olevan rakennuksen tai rakennuksessa suori-tettavan korjaustyön. Vakuutus tehdään yleen-sä määräaikaisena nimetylle rakennustyömaal-le, mutta esimerkiksi rakennusliikkeille vakuutus voidaan tehdä myös jatkuvana.

  Käyttö- ja vaihto-omaisuusKäyttöomaisuusturvalla vakuutat esimerkiksi yrityksen liiketoiminnassaan käyttämät kalus-teet, koneet ja tuotanto välineet. Vaihto-omai-suusturvalla vakuutat yrityksen tuotteiden val-mistuksessa käyttämät raaka-aineet, kesken-eräisen tuotannon ja kauppavaraston.

  Lisäksi seuraavat omaisuuserät voidaan va-kuuttaa omilla vakuutusturvillaan:

  • ulkona säilytettävä omaisuus• asiakkaiden vakuuttamaton omaisuus• koneet ja laitteet• ohjelmat ja tiedostot• kylmätuotteet ja pakasteet• rahat ja arvopaperit säilytyksessä ja

  kuljetuksessa• lasit, kilvet ja teippaukset

  Asennusturvalla vakuutat asennettavana ole-vat koneet ja laitteet. Vakuutus tehdään yleensä määräaikaisena nimetylle asennustyölle, mutta

  esimerkiksi koneasennus- ja kunnossapitoyri-tyksille vakuutus voidaan tehdä myös jatkuvana.

  MatkatavaratYrityksen matkatavaraturvalla vakuutat yrityksen omistamat sekä yrittäjän tai yrityksen työntekijän matkalla mukana olevat matkatavarat. Henkilös-tön matkatavara turvalla vakuutat vakuutettujen henkilöiden henkilökohtaiset matka tavarat.

  VeneVeneturvalla vakuutat yrityksen omassa käytös-sä olevan veneen varusteineen.

  MetsäMetsäturvalla vakuutat metsätalousmaan puus-ton ja taimikon sekä samaan kokonaisuuteen kuuluvan joutomaan.

  Mitä riskejä omaisuusvakuutus kattaa?

  Yrityksen omaisuudelle tehdään yrityksen tar-peiden mukainen turva, joka voi riskien ja oma-vastuiden suhteen olla erilainen jokaisella va-kuutettavalla kohteella. Ainoastaan tulipaloriski on perusturvan vuoksi pakollinen valinta.

  Voit vakuuttaa yrityksesi omaisuuden koh-teesta riippuen tulipalon, sähköilmiön, putki-vuodon, luonnonilmiön, rikoksen ja rikkoutumi-sen varalta.

  Omaisuusvakuutus korvaa omaisuudelle ai-heutuvat äkilliset ja ennalta arvaamattoman ta-pahtuman aiheuttamat suoranaiset esinevahin-got vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutettavat riskit ovat toisensa poissulkevia eli esimerkik-si rikkoutumisen varalle otettu turva ei korvaa sähkö ilmiöstä aiheutunutta vahinkoa.

  Joihinkin vakuutusturviin voit valita myös muita riskejä, kuten pilaantumisen (kylmätuot-teet ja pakasteet), katoamisen (matkatavarat), törmäyksen (veneet), sienitaudit (metsä) tai LVI-SA-rikkoutuminen (rakennukset).

 • - 10 -

  TOIMINNAN TURVAKSIHenkilöstöstä ja omaisuudesta huolehtimisen lisäksi yrityksen on tärkeää huomioida myös jokapäiväiseen toimintaan liittyvät riskit. Yritys voi tahtomattaan aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa ulkopuolisille ja joutua siitä vahingonkorvausvastuuseen tai kohdata jopa oikeudenkäyntiin johtavan riitatilanteen.

  Näihin tilanteisiin yritys voi varautua Pohjantähtiturvan vastuu- ja oikeusturva- vakuutuksilla. Yrityksen taloudellisen tuloksen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta on erityisen tärkeää varautua vakuutuksin myös toiminnan keskeytymiseen.

  Keskeytyminen

  Yrityksen toiminnan saattaa keskeyttää koko-naan esimerkiksi tulipalo tai koneen rikkou-tuminen. Pienikin omaisuusvahinko aiheuttaa usein mittavia taloudellisia menetyksiä, sillä usein yritystoiminnan keskeyttäminen voi tulla paljon kalliimmaksi kuin pelkkä vahinkoa kärsi-neen omaisuuden korvaaminen.

  Voit ottaa keskeytysturvan seuraavien riskien varalta:

  • tulipalo• sähköilmiö• rikos• putkivuoto• luonnonilmiö• rikkoutuminen• epidemia

  Keskeytysturvalla katat keskeytymisestä aiheu-tuneita taloudellisia menetyksiä sekä liiketalou-dellisesti perusteltuja kiirehtimiskuluja ja mui-ta ylimääräisiä kuluja. Keskeytys turva varmistaa yrityksesi taloudellisen tuloksen yllättävissäkin tilanteissa.

  Keskeytysturvan vakuutusmäärä on yleensä keskeytysvakuutuskate, joka saadaan vähentä-mällä liikevaihdosta materiaaliostot ja palvelut.

  Omaisuuskeskeytyksen lisäksi yritykselläsi voi olla tarve varautua myös henkilökeskeytyk-seen. Henkilökeskeytys on yrityksen toiminnan keskeytymistä, joka johtuu yrittäjän tai pysyväs-sä työsuhteessa olevan työntekijän tapaturmai-sesta työkyvyttömyydestä tai tapaturmaisesta kuolemasta. Vakuutuksella katat toiminnan kes-keytymisestä aiheutuvan katemenetyksen sovit-tuun vakuutusmäärään asti.

  Vastuu

  Yrityksen jokapäiväinen toiminta aiheuttaa toi-sinaan esine- tai henkilövahinkoja ulkopuolisil-le. Toiminnan turva suojaa yritystäsi taloudelli-silta menetyksiltä. Menetyksiä voi aiheutua, jos yrityksesi joutuu maksamaan esimerkiksi vahin-gonkorvauksia. Joillakin toimialoilla vakuutus korvaa myös henkilö- tai esinevahinkoon liitty-mättömät varallisuusvahingot.

  Voimassaolevan oikeuden mukainen kor-vausvastuu voi syntyä esimerkiksi työn tekemis-estä tai liikekiinteistön ylläpidossa tapahtuneen laiminlyönnin seurauksena. Jos yrityksesi omis-tama rakennus on vain osittain yrityksen omas-sa käytössä, tulee yrityksen ottaa erillinen Kiin-teistön toiminnan turva.

  Tuotteen valmistajana, maahantuojana tai myyjänä saatat joutua korvausvastuuseen vir-heellisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. Tuotevastuuseen voi varautua ottamalla Tuote-turvan, joka korvaa toiselle luovutetun tuotteen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista yrityksesi on voimassa olevan lain mukaan kor-vausvastuussa.

  Vastuuvakuutukset eivät korvaa esimerkiksi yksinomaan sopimukseen tai takuuseen perus-tuvaa korvausvastuuta, eivätkä vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajalle itselleen. Va-kuutus ei pääsääntöisesti myöskään korvaa va-kuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdit-tavana olevalle omaisuudelle sattuneita vahin-koja. Joillakin toimialoilla korvauspiiriä voidaan tältä osin laajentaa.

  Kun yritykselläsi on turva vastuuvahinkojen varalta, selvitämme puolestasi onko yrityksesi velvollinen korvaamaan vahingon. Lisäksi neu-

  Turvaamme jokapäiväiseen liiketoimintaan liittyvät riskit.

 • - 10 - - 11 -

  vottelemme korvauksenvaatijan kanssa ja kor-vaamme ehdoissa mainitut vahingot sekä mah-dollisen vahinkoon liittyvän oikeudenkäynnin.

  Oikeudenkäynti

  Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asi-anajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutettuun toimintaan liittyvissä riita-, hakemus- ja rikos-asioissa vakuutusehtojen mukaisesti. Oikeus-turvaetua voidaan käyttää asioissa, joita voi-daan käsitellä Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä.

  Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloai-kana sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutus-tapahtuma on sattunut, kun riita on syntynyt. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattues-sa voimassa lyhyemmän ajan kuin kaksi vuotta, tulee myös riidan, vaatimuksen tai haasteen pe-rusteena olevien seikkojen olla syntynyt vakuu-tuksen voimassaoloaikana.

  Oikeusturvalla voidaan vakuuttaa myös va-kuutetun maksettaviksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

  Tiekuljetuksen vastuu

  Rahdinkuljettaja, kuljetusliike, liikennöitsijä ja au-toilija voi varautua kuljetustoimintaan liittyvään vahingonkorvausvelvollisuuteen Tiekuljetustur-valla. Vakuutus korvaa kuljetuksen aikana tapah-tuneen kuljetettavan tavaran katoamisen, vähen-tymisen, vahingoittumisen tai luovutuksen viiväs-tymisen, jonka rahdinkuljettaja on tiekuljetussopi-muslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan velvol-linen korvaamaan tavaran omistajalle.

  Tiekuljetusturva korvaa myös kohtuulliset kuljetusvahingon torjumis- ja rajoittamiskus-tannukset. Edellytyksenä on, että kuljetettava tavara on vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja ta-varaa vartioidaan, suojataan, siirretään vahinko-paikalta lähimpään varastointipaikkaan tai uu-delleen kuormataan vaaran välttämiseksi.

 • POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖKeinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna

  Puhelin, vaihde 020 763 4000 Asiakaspalvelukeskus 020 763 4010

  www.pohjantahti.fi | oma.pohjantahti.fi

  Y-tunnus: 0146905-4

  Puheluhinnat soitettaessa Pohjantähden puhelinnumeroihin (sisältyy alv 24%) - kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu+5,57 snt/min

  - matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu+22,32 snt/min.

  OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!