pojam i znacaj Životnog osiguranja

Click here to load reader

Post on 14-Oct-2015

338 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VISOKA POSLOVNA KOLA STRUKOVNIH STUDIJANOVI SAD(SPECIJALISTIKE STUDIJE)

RAZVOJ I ZNAAJ IVOTNIH OSIGURANJAU SVETU I KOD NAS

(Pristupni rad iz predmeta: ivotno i neivotno osiguranje)

Mentor:Dr Dragica Jankovi Student:Sanja Petkovi S14/13BO

Novi Sad 2014.

SADRAJ

1.UVOD12.Istorijski razvoj ivotnog osiguranja u svetu23.Istorijski razvoj ivotnog osiguranja u Srbiji34.Osiguranje ivota pojam, uloga i podela ivotnog osiguranja33.1Podela ivotnog osiguranja45.Znaaj ivotnog osiguranja u Srbiji66.Znaaj ivotnog osiguranja u Evropi97.Znaaj ivotnog osiguranja u SAD118.Razvoj privatnog osiguranja u Srbiji139.Uporedna analiza trita osiguranja Srbije i drava u regionu1410.Prevare u ivotnom osiguranju1511.Perspektiva ivotnog oiguranja1612.ZAKLJUAK2013.LITERATURA21

UVOD

U ovom radu je obraena tema razvoja i znaaja osiguranja u svetu i kod nas, sa posebnim osvrtom na ivotno osiguranje. Dati su osnovni pojmovi i definicije koje se javljaju u oblasti ivotnog osiguranja kao i neki podaci koje karakteriu triste ivotnog osiguranja u Srbiji, regionu, Evropi i svetu.Ovaj rad e pomoi da saznamo neto vie o ivotnom osiguranju, kao jednom od najzastupljenijih vidova osiguranja u svetu. Predmet posmatranja bie i komparativne analize Repiblike Srbije sa zemljama u okruenju.Osiguranje ivota predstavlja kombinaciju osiguravajue zatite i tednje, ime se obezbedjuje porodina i lina finansijska sigurnost. Osiguranje ivota proveren je i prihvaen oblik osiguranja i tednje u svim razvijenim zemljama Europe i sveta. Pri opisivanju naina ivota, uobiajeno je koristiti rei kao to su dinamian i nepredvidljiv. U suprotnosti sa naim nainom ivota jedna je od temeljnih ljudskih potreba, upravo je potreba za sigurnou i stabilnou.[footnoteRef:2] [2: www.zivotnoosiguranjeonline.com]

Miran san i sigurnost svako pokuava ostvariti na svoj nain. ivotno osiguranje je nain tednje jer se po isteku osiguranog perioda isplauje osigurana suma uveana za dobit. Na ovaj nain se obezbeujete finansijska sigurnost u starosti i kapital koji se moe iskoristiti za doivotnu rentu ili se moe podii odjedanput. ivotno osiguranje je tu da se finansijski pobrine zaljude koje volite, odnosno tu je da omogui novac za ivot porodice u sluaju prerane smrti osiguranika zbog nesree ili bolesti.

Istorijski razvoj ivotnog osiguranja u svetu

Od postanka sveta pa do danas, ovekov ivot i imovina bili su ugroavani zbog razliitih vrsta rizika. U starom Rimu zabeleeni su prvi oblici ivotnog osiguranja kroz udruivanje radi finansijske pomoi porodici lana udruenja usled njegove smrti. Ta udruenja su se zvala Collegia, osnivana su na stalekoj i religijskoj osnovi i bila su namenjena finansiranju trokova sahrane svojih lanova. Od raspada Rima, nije bilo tragova o osiguranju sve do XI veka. Godine 1182, istorijski je zabeleeno finansijsko udruivanje Jevreja proteranih iz Francuske u Lombardiju. Uzajamno prikupljena sredstva imala su namenu zatite ljudi od rizika na putovanju. Prva polisa ivotnog osiguranja zabeleena je u Engleskoj u XIV veku. Tada se prvi put belei da se pored brodskog tovara osigurava i posada, ime porodice lanova posade, ali i vlasnici broda i tovara dobijaju finansijsko obeteenje u sluaju pomorske nezgode. Najstarija sauvana polisa osiguranja ivota datira iz Engleske, iz 1567. godine, ali na italijanskom jeziku, dok najstarija sauvana polisa osiguranja ivota na engleskom datira iz 1656 godine. Novi vek sa svojim naunim dostignuima donosi komercijalizaciju i tehniko i nauno utemeljenje osiguranja, i prvi put tada uvodi se i dravni nadzor nad poslovanjem osiguranja.U XVII veku osnove aktuarske matematike, kao naunog temelja za osiguranje ivota, postavljaju svojim doprinosima matematici i nauci uopte, imena kao to su Dekart, Njutn, Lajbnic, Paskal, Bernuli i Gaus.[footnoteRef:3] [3: http://www.sava-osiguranje.rs/page/SZO/o_drustvu_szo/istorijat_szo ]

U XVII veku holandski drzavnik i matematiar Jan de Vitu postavio je matematike osnove odreivanja ivotne rente. Dostignia Njutna, Lajbnica, Dekarta i Paskala nala su veliku primenu u oblasti osiguranja. Od velikog znaaja bila su i otkria u matematikoj statistici, kao to je zakon velikih brojeva. Engleska akademija nauka je krajem XVIII veka stvorila pretpostavke za razvoj modernog osiguranja. U to vreme drutva za osiguranje ivota formiraju se na naunim postavkama. Prve tablice smrtnosti sastavljene su 1693, ali nije postignuta zadovoljavajua tanost u predvianju mortaliteta na duzi vremenski period. Prvo moderno drutvo ivotnog osiguranja je Drutvo za osiguranje udovaca i udovica u Londonu osnovano 1699 godine i naplaivalo je od svih osiguranika istu premiju osiguranja i bilo je neuspeno.[footnoteRef:4] 1762 godine Pravedno drutvo za osiguranje ivota je uvelo razliite premije, uzimalo je u obzir godine osiguranika i uspeno poslovalo. Prvo udrueno drutvo za ivotno osiguranje New England Life je osnovano 1835 godine, a potom je osnovano jo dvanaest drugih drutava u oblasti ivotnog osiguranja, koja i danas postoje. [4: Dr Dragica Jankovi, Osiguranje,Novi Sad,2013]

Od druge polovine XIX veka drava stupa na scenu osiguranja. Uvidevi ogroman ekonomski i socijalni znaaj osiguranja, drava koristi pogodnosti osiguranja za svoje interese, kao to su akumuliranje kapitala. Osiguravajui kapital ini novi izvor akumuliranja sredstava dravnih fondova, kao veoma vaan za razvitak dravnog kredita.Istorijski razvoj ivotnog osiguranja u Srbiji

U Srbiji se poslovi osiguranja u savremenom smislu pojavljuju krajem devetnaestog veka. Obavljali su se iskljuivo preko predstavnitava inostranih osiguravajuih drutava iz Engleske , AustroUgarske , Italije, Francuske i drugih zemalja. Njihova glavna delatnost bila je osiguranje ivota. Tek 1906. godine utemeljeno je prvo srbijansko drutvo za osiguranje Srbija, sa seditem u Beogradu.[footnoteRef:5] Prvo osiguranje koje je imalo osobine ivotnog osiguranja javilo se u XIV veku u Engleskoj. Osiguranje od pomorskih rizika poelo je da se kombinuje sa osiguranjem od napada pirata. U poetku su to bile opklade u neiji ivot; da e se doiveti odredjena starost, da e se preiveti neki dogadjaj i tome slino. Jasno je da ovi poslovi nisu imali nita zajedniko sa poslovima osiguranja i zbog svog pekulativnog karaktera poeli su se zabranjivati sa objanjenjem da ovek nema cenu i da njegov ivot ne moe biti predmet trgovine. Prvi propisi o osiguranju ivota nastali su u XVI veku u mediteranskim zemljama. Zbirku pravila je inilo 5 uredbi koje su sadrale pravila koja se i danas primenjuju u osiguranju (nije dozvoljeno osiguranje iznad pune vrednosti stvari da bi se izbeglo namerno izazivanje teta; stvari koje se osiguravaju moraju precizno da se odrede i ne mogu se osigurati kod vie osiguravaa i tome slino). [5: Branko Miloevi (1991), Od DOZ-a, OZ-a i ZOIL-a do deonikog drutva Deoniko drutvo za osiguranje i reosiguranje Novi Sad, Novi Sad]

Beogradska zadruga, koja se bavila bankarskim poslovima, osnovala je 1897 godine posebno odeljenje za osiguranje ivota. Takoe je zanimljivo da je jos pre vie od veka u Srbiji postojala veza izmedju banaka i osiguranja to je snana tenja na savremenom tritu.[footnoteRef:6] [6: Miloradic, J., Mrksic D., Zarkovic N.:Uvod u osiguranje i ivotna osiguranja, IKP Zaslon, abac, 2006]

Osiguranje postaje mona finansijska grana svetske privrede i doivljava pravi procvat tek tokom devetnaestog, a naroito dvadesetog veka.

Osiguranje ivota pojam, uloga i podela ivotnog osiguranja

Osiguranje ivota predstavlja ugovor kojim se osigurava, nasuprot plaenim premijama, obavezuje da isplati osiguraniku ili licu koje on odredi odreenu sumu ili rentu u sluaju smrti osiguranika ili za sluaj njegovog doivljenja odreenog vremena. Moemo rei da se osiguranje ivota odnosi na sva osiguranja kod kojih prestankom ili trajanjem ivota jednog ili vie lica (osiguranika) dolazi do isplate osigurane sume od strane osiguravaa. Osiguranje ivota je oblik obezbeenja neophodne zatite licima bliskim ugovarau osiguranja ili njemu samome za sluaj nesree koja ga moe pogoditi. To je specifina vrsta osiguranja koja uspeno kombinuje osiguranje i tednju. U sutini, ono predstavlja specifian finansijski posao, koji je interesantan ne samo za osiguranika i osiguravaa, ve i za privredu u celini, a na taj nain i za itavu drutvenu zajednicu. Razvijeno osiguranje ivota znai akumuliranje ogromnih finansijskih sredstava koja su dugorona i koja se zbog toga mogu upotrebiti za dugorono finansiranje raznih investicija, za uravnoteenje robno novanih odnosa i razvitak proizvodnih snaga. Iz tih razloga drava mora stimulisati razvoj osiguranja ivota, putem raznih olakica za njegovo sprovoenje, a sa druge strane posebnom zatitom osiguranika, putem obaveznog obrazovanja i plasmana sredstava matematike rezerve. Osiguranje ivota treba da prui veliki broj mogunosti i kombinacija za osiguranje tako da svaki graanin u njemu nae svoj interes i nain za zadovoljenje odreene potrebe. Jedino na taj nain ono ima anse da obuhvati veliki broj graana.

Osnovne prednosti ivotnog osiguranja:[footnoteRef:7] [7: http://zivotnoosiguranje.co.rs ]

Osiguranje ivota je vie od osiguranja. Polisom osiguranja stvara se kapital za vremena kada nam se prihodi smanjuju, pre svega nakon odlaska u penziju, na uloena sredstva kontinuirano se pripisuje dobit, titimo sebe i svoju porodicu za sluaj bolesti ili nezgode, zatitili smo porodicu u sluaju smrti, jer e lanovima porodice biti isplaena osigurana suma i dobit koja je dotad pripisana i osiguranje ivota je izuzetno fleksibilno, zakljuivanje polise jednostavno i potrebno!

Postoje i sluajevi odnosno rizici koje ne obuhvataju osiguranja ivota: Samoubistvo osiguranika, Namerno ubistvo osiguranika, Namerno prouzrokovanje nesrenog sluaja i Ratne operacije.Podela ivotnog osiguranja[footnoteRef:8] [8: Jankovi D., Osiguranje, Novi Sad, 2013.]

Podela prema nainu zakljuenja ugo