pol64-0312 rozpoznali go, kiedy ich oczy zostały otwarte when their eyes were opened... ·...

Download POL64-0312 Rozpoznali Go, Kiedy Ich Oczy Zostały Otwarte When Their Eyes Were Opened... · wczesnym

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ROZPOZNALI GO, KIEDY

ICH OCZY ZOSTAY OTWARTE

Pochylmy na chwil nasze gowy do modlitwy. Kiedy ta muzyka tak sodko pynie przez te mikrofony, Tylko Mu Wierz, zastanawiam si, czy mamy dzisiejszego wieczora jakie proby, o ktrych chcielibymy powiedzie Bogu. I kiedy nasze rce s podniesione, obiecujemy, e bdziemy wierzy, kiedy wznosimy nasze rce. Niech Pan bogosawi.2 Ojcze nasz Niebieski, zbliamy si do Ciebie w Imieniu Pana Jezusa, poniewa Ty obiecae, e jeli bdziemy w ten sposb przychodzi, to Ty nas wysuchasz. I my si modlimy, eby nasze potrzeby przyj do wiadomoci, Panie, i odpaci nam zgodnie z nasz wiar. Wiemy, e Ty to zrobisz, poniewa Ty to obiecae. Jest wiele prb. Wiele rk byo podniesionych; moja rwnie, Panie. Modl si, eby si z nami spotka dzisiejszego wieczora i pokaza nam w jaki sposb powinnimy y i co powinnimy czyni, aby mie wiar w Ciebie. Przyjmij chwa z tego naboestwa, Panie, gdy powierzamy si Tobie, w Imieniu Jezusa. Amen. Moecie usi.3 Don, jak si masz? Jestem naprawd zaskoczony dzisiejszego wieczora, gdy widz na podwyszeniu tak wielu moich przyjaci, ktrzy s ze mn. Brat Lee Vayle by jednym z menaderw. BratW porzdku, nie mog wypowiedzie tego niemieckiego nazwiska, Hierholzer. Za kadym razem wypowiadam je odwrotnie. Brat Don Ruddell i ci wszyscy bracia tutaj, wszyscy, znam ich wszystkich, wic ja si naprawd ciesz, e oni tu dzisiaj s, byby modli si razem z nami, w czasie, gdy gosimy Sowo, modlimy si za chorych.4 Wic ja myl, e bd tutaj jutro wieczorem i dodatkowo w niedziel popoudniu, natomiast w sobot wieczorem bd gdzie indziej. Modlilicie si dzisiaj? [Zgromadzenie mwi: Amen wyd.] wietnie.5 Przykro mi, e was tak dugo trzymaem ostatniego wieczora. Ale to byo nowe miejsce, wszystko byo nowe i wiecie, potrzeba troch wicej czasu, eby si do siebie nawzajem przyzwyczai. Tak jak zwykle mawiaem, wybaczcie to wyraenie: Pozbywamy si tych strachw, gdy jeden drugiego poznaje, wic mywszystkie te mieszne uczucia.6 Czasami spotykamy si w takich miejscach. Och, ja nie gardz t sal, ale, widzicie, podejrzewam, e nie zawsze s tu prowadzone religijne spotkania. To s wszelkiego rodzaju

2 MWIONE SOWO

spotkania. I tutaj, moe to si wydawa dziwne, ale kada rzecz ma swojego ducha. Jeeli nie masz w sobie ducha jeste martwy. I ludzie z rnymi duchami zgromadzaj si razem.7 Jezus nie by w stanie uzdrawia w tego typu tumie. Przyszed do Swojego wasnego kraju, a oni Mu nie wierzyli i On tam nie mg uczyni wielkich rzeczy. Pewnego dnia musia wyprowadzi czowieka, ktry by lepy, wyprowadzi go cakowicie z miasta, zanim mg przywrci mu wzrok, i zrobi to. A u innego to by such.8 Widzicie, czasami musimy si spotka tam, gdzie zbieraj si wierzcy, i wierzy. A to miejsce jest teraz powicone usudze Pana Jezusa Chrystusa. I teraz to jest koci, to jest tak samo koci jakGdziekolwiek ludzie spotykaj sisi razem tam jest koci. Wic teraz, dzisiejszego wieczora, czujemy, i jestemy naprawd bardzo, bardzo uprzywilejowanymi ludmi, e moemy tu dzisiaj by, i e moemy si spotka z wami wszystkimi, ebyeby si modli i rozpozna pomidzy nami Jezusa Chrystusa. 9 Teraz, wiecie, prezbiterianie maj duoalbo, myl, e to byli episkopalianie: do gry i na d, do gry i na d; wstaj, mwi co i siadaj; wstaj, mwi co i siadaj. I ja bym chcia was poprosi, ebycie jeszcze raz powstali, kiedy czytam Sowo.10 W ukasza, rozdzia 24-ty, suchajcie teraz uwanie, jeli moecie. To jest cakiem dugie miejsce Pisma. Chciabym zacz od 13-tego wersetu ukasza 24.

I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, ktre byo oddalone o szedziesit stadiw od Jerozolimy.

I rozmawiali z sob o tych wszystkich wydarzeniach.I stao si, e kiedy rozmawiali ze-rozmawiali ze

sob i dyskutowali, sam Jezus, przybliywszy si, szed z nimi.

Lecz oczy ich byy zasonite, tak e go pozna nie mogli.

I rzek do nich: C to za rozmowy prowadzicie z sob, gdy tak idziecie, przygnbieni?

A odpowiadajc jeden, imieniem Kleopas, rzek do niego: Czy Ty jedyny przybysz w Jerozolimie, ktry nie wie, co si w niej staow tych dniach?

Rzek im: Co? Oni za odpowiedzieli mu: Z Jezusem Nazareskim, ktry by prorokiem mocarnym w czynie i w sowie przed Bogiem i wszystkim ludem,

Jak arcykapani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok mierci i ukrzyowali go.

ROZPOZNALI GO, KIEDY ICH OCZY ZOSTAY OTWARTE 3

A mymy ufali, e On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim ju dzi trzeci dzie, jak si to stao.

Tak,niektre nasze niewiasty, ktre byy wczesnym rankiem u grobu, wprawiy nas w zdumienie,

Bo nie znalazszy jego ciaa, przyszy mwic, e miay rwnie widzenie aniow, powiadajcychOn yje.

Tote niektrzy z tych, ktrzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to takjak mwiy niewiasty, lecz jego nie widzieli.

A On rzek do nich: O gupi i gnunego serca, by uwierzy we wszystko, co powiedziay Pisma.

Czy Chrystus nie musia tego wycierpie, by wej do swojej chway?

I poczwszy od Mojesza poprzez wszystkich prorokw wykada imco o nim byo napisane we wszystkich Pismach.

I zbliyli si do miasteczka, do ktrego zdali, a On okazywa, jakoby mia i dalej.

I przymusili go, by zosta, mwic: Zosta z nami, gdy ma si ku wieczorowi i dzie si ju nachyli. I wstpi, by zosta z nimi.

A gdy zasiad z nimi przy stole, wziwszy chleb, pobogosawii podawa im to.

Wtedy otworzyy si ich oczy i poznali go. Lecz On znik sprzed ich oczu.

I rzekli do siebie: Czy serca nasze nie paay w nas, gdy mwi do nas w drodze i Pisma przed nami otwiera?

11 Mdlmy si. Panie Jezu, zdajemy sobie spraw z tego, e to jest prawda. Nie ma na wiecie nic, co byoby bardziej prawdziwe ni Twoje Sowo. Nic na wiecie nie jest wiksze, ni Twoje Sowo. Modlimy si, eby nam dzisiaj objawi t histori w naszych sercach i spraw, ebymy dzisiaj na nowo przeyli t cz Pisma, ebymy mogli rozpozna Pana Jezusa, tak jak oni Go rozpoznali. Tyle, e oni Go rozpoznali dzie po Jego zmartwychwstaniu, a my Go teraz rozpoznamy po dwch tysicach lat. Prosimy w Imieniu Jezusa i dla Jego chway. Amen. Moecie usi.12 Dziki za ten napis powitalny, z tyu, w tym kocielnym audytorium.13 Moim tematem dzisiejszego wieczora jest: Rozpoznali Go, Kiedy Ich Oczy Zostay Otwarte.

4 MWIONE SOWO

14 Wic dzisiaj przenosimy si do pierwszej Wielkanocy. Ten wielki, ciemny dzie ukrzyowania ju min. Nasz Pan Jezus przyszed na ten wiat i pokaza wyranie, e On jest Synem Boym. Cae Pismo, ktre odnosio si do Niego, zostao przez Niego wypenione. Miny ju nawet ostatnie godziny na krzyu. Teraz nastpio zmartwychwstanie, ktre take byo obiecane. Ale ludzie w tamtym czasie byli w pewnym sensie tacy sami jak my dzisiaj. Oni, bdc pod wraeniem tego, co widzieli, tego ponadnaturalnego i tak dalej, oni nie zdoali rozpozna tych wszystkich miejsc Pisma, ktre si do Niego odnosiy. Oni rozpoznali niektre z Nich i wierzyli, ale niektrych z Nich nie rozpoznali.15 Ja myl, e mniej wicej tak samo jest dzisiaj, e wielokrotnie przyjmujemy niektre rzeczy, ktre Jezus powiedzia, ale nie wszystkie rzeczy, ktre On powiedzia przyjmujemy. Ludzie nieraz mwi: Wic, my wierzymy w To, ale nie wierzymy w To. Wic nie moesz wierzy w To, nie wierzc w To. Widzicie, musicie wierzy w To wszystko. To wszystko jest Bogiem, albo to nie jest adnym Bogiem. Wic to wszystko musi zosta umieszczone na swoim miejscu.16 Tak jak mwiem ostatniego wieczora, Bg to wyznaczy, Swoje Pismo, ju na pocztku, zanim by jakikolwiek czas, bo On by Wieczny. On wszystkoOn jest Tym Wiecznym i te wszystkie rzeczy, ktre si teraz dziej, s tylko atrybutami Boego mylenia. Na pocztku to musi by myl, potem Sowem. A Sowo, kiedy myl zostaje wyraona to jest sowo. A potem To przemwio i To si musi sta. I caa ta rzecz, to Bg odsaniajcy Siebie w Swoich atrybutach, i potem Bg, do ktrego moemy mwi, z ktrym moemy rozmawia, w caym Jego Ciele, Kociele i wszdzie, staje si materialny, namacalny.17 Dlatego twoje imi byo w Jego umyle. Wanie w ten sposb masz ycie Wieczne. Nie moesz Tego mie w aden inny sposb. Jeeli masz ycie Wieczne, to bye zawsze. Widzisz? W przeciwnym razie nie moesz powiedzie: Wic ja nale do kocioa, ja robi to. Nie, panowie. ycie Wieczne nigdy nie miao po- Wszystko, co byo Wieczne, nigdy nie miao pocztku i nie moe si skoczy. Wic ty bye jedynie w Jego mylach, twoje imi, kim jeste i czym jeste. To jest jedyny sposb, w jaki w ogle moesz mie ycie Wieczne, poniewa ty zawsze istniae.18 A tamci, nie wane kim oni s, oni s Wiecznie martwi, oni byli martwi od samego pocztku. Biblia mwi: Kobieta, ktra yje w przyjemnociach, jest ju za ycia martwa. Prawda. Widzicie, ona zawsze bya martwa. Ona jest martwa w grzechach i przewinieniach.19 Teraz, jeeli bye w tym oywieniu, w tym Jego pocztku, to jest to, co On przyszed odkupi. I twoje imi zostao

ROZPOZNALI GO, KIEDY ICH OCZY ZOSTAY OTWARTE 5

woone do Barankowej Ksigi ycia, w Jego umyle, na pocztku. I On przyszed, by odkupi wszystkie imiona, ktre s w tej Ksidze; nie wicej, ani jedno wicej; tylko to, co Tam byo. Kiedy to ostatnie imi zostaje odkupione, On bierze swoj Ksig i da tego, co odkupi.20 Wic, co by to bya zaza dziwna rzecz, gdybymy nie umieli wierzy we wszystko, co jest napisane w Pimie, poniewa to wszystko jest Boym Sowem. To wszystko jest inspirowane, kady fragment i my wierzymy w kady fragment.21 Wic ta chwalebna scena, ktr mamy przed sob dzisiejszego wieczora, to Jezus, ktry wiosn wsta z martwych, przechadza si wok. Wsta wiosn, zmartwychwstanie, pierwszy Kwiat, ktry powsta z martwych, nasz Pan Jezus! On by Pierwocinami tych, ktrzy zasnli. Wielkanocny Kwiat, ktry wzeszed, Ten pierwszy, ktry wytkn Sw gow po tej zimnej nocy ciemnoci i grzechu; On zapaci cen grzechu, a Bg Go wzbudzi trzeciego dnia. My w to wierzymy z caego serca, e Bg Go wzbudzi trzeciego dnia, zgodnie z Jego obietnic. I my w to wierzymy, zgodnie z Pismem, e Bg Go wzbudzi trzeciego dnia. On by tym pierwszym, ktry powsta z martwych, Pierwocinami tych, ktrzy zasnli.22 I pomylcie o tym, ta wielka niedola, gd