poludnie bemowo nr 8 z 16 maja 2013

Download Poludnie Bemowo nr 8 z 16 maja 2013

Post on 12-Feb-2016

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Południe Bemowo Ochota Ursus Włochy Wola nr 8 z 16 maja 2013

TRANSCRIPT

 • l wiat z jednej zapaki - str. 4 l Kto tu z kogo robi upka? - str. 7 l www.poludnie.com.pl l ISSN 2082-6516

  Rok IV nr 8 (50) l 16 MAJA 2013 l Bezpatniewww.poludnie.com.pl www.facebook.com/Poludnie.Gazeta

  www.polskieradio24.pl

  Wstydliwy problem Polakw

  Czy wiesz, e w polskim spoe-czestwie jest bardzo wiele osb, ktre przez lata yj z niedosu-chem, udaj, e wszystko jest w porzdku i maj nadziej, e nikt si nie dowie o ich proble-

  mie? Takie zachowanie niestety obraca si przeciwko nim, bo utrudnione porozumiewanie si z otoczeniem ogranicza ich udzia w yciu rodzinnym i towarzyskim.

  dokoczenie na stronie 4

  To bya wspaniaa lekcja tole-rancji, pena radoci i umiechu. Dzieci niepenosprawne, przy wsparciu zdrowych rwieni-kw, miay okazj zaprezento-wa swoje umiejtnoci poprzez gr aktorsk. Wszyscy starali si wypa jak najlepiej, ale nikt, nawet przez moment nie czu si gorszy. Oklaskw nie brakowao. Nie zabrako te ez wzruszenia i radoci. A to wszystko zdarzyo si w Przedszkolu Integracyjnym nr 137 im. Janusza Korczaka w Ursusie podczas kwietniowego V Przegldu Dziecicych Prezen-tacji Artystycznych Kwiaty inte-gracji pod patronatem gazety Poudnie

  W tegorocznej edycji swoje artystyczne talenty zaprezen-toway przedszkolaki z piciu warszawskich placwek inte-gracyjnych. Dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 120 z Brdna przygotoway przedstawienie

  Taniec kotw, natomiast te z Przedszkola z Oddziaami In-tegracyjnymi nr 341 Kota File-mona z Bielan spektakl Na krlewskim dworze. Z kolei milusiscy z Przedszkola z Od-dziaami Integracyjnymi nr 418 w Ursusie postanowiy uczci

  nadejcie dugo wyczekiwanej wiosny przedstawieniem Po-witanie Wiosny. Natomiast najmodsi z Przedszkola Inte-gracyjnego nr 117 z Mokoto-wa zaprezentowali widowisko muzyczno-taneczne Dbamy o planet Ziemi. Przedszkolaki

  z placwki organizatora Prze-gldu przeniosy za widzw na Koowat Wysp.

  - Podczas poprzednich edycji to wanie my koczylimy spo-tkania, w tym roku postanowili-my je rozpocz.

  dokoczenie na stronie 7

  Teatralna przygoda przedszkolakw

  Wieczr pamici Anny Ger-man, zorganizowany przez Wy-poyczalni dla Dorosych i Mo-dziey nr 106 przy ul. Twardej 64, mimo pogody minorowej zgro-madzi liczne grono sympatykw talentu artystki niemale z caej Warszawy. Bya moj ulubion pieniark, tak, wie pani, jedyn i niepowtarzaln. Nie ma drugiej artystki o tak piknym, anielskim gosie. Jej piosenki to moja mo-do. Ten nieszczliwy wypadek pani Ani przerwa jej wiatow karier i zapewne przyczyni si do jej przedwczesnej mierci mwi pani Leokadia z oliborza.

  Niewielka salka biblioteki za-penia si z kad minut coraz bardziej. Ludzie wci przychodz i przychodz, a organizatorzy do-stawiaj kolejne krzesa. Wreszcie z niewielkim opnieniem rozpo-czyna si koncert. Bardzo sta-ralimy si, aby przy okazji emisji

  telewizyjnego filmu biograficzne-go o Annie German przygotowa przez nasz bibliotek koncert powicony wspomnieniom o tej wspaniaej artystce powiedzia-a na wstpie Boena Pienczy-kowska, kierownik biblioteki.

  Modzie z Fundacji Dia-mentowy Gos, ktra promuje wokalnie i artystycznie mode talenty, zaprezentowaa piosen-ki z bogatego repertuaru Anny German,

  dokoczenie na stronie 6

  Pamici Anny German

  Stoeczny magistrat ma przed-stawi radnym nowe propozycje stawek za odbir mieci w domach jednorodzinnych. Wedug Agniesz-ki Kb z biura prasowego ratusza jedna osoba mieszkajca w domu zapaci 44,5 z, dwie - 68 z, a trzy i wicej 89 z miesicznie.

  Mieszkacw domkw jedno-rodzinnych ta zapowied powinna ucieszy, gdy w porwnaniu do uchwalonej stawki 89 z od posesji wida korzystn dla nich zmian.

  Uzasadnienie chci tych zmian ze strony ratusza wyda-je mi si jednak nie do koca prawdziwe. Podtrzymuj swoje zdanie wypowiedziane na sesji Rady Warszawy, e to sondae i niezadowolenie mieszkacw wpyny zarwno na radnych PO jak i ratusz, aby jeszcze przed rozstrzygniciem postpowania przetargowego na wybr firm odbierajcych odpady komunal-ne zdecydowa si na zmian me-

  tody naliczania opat w domach jednorodzinnym i ich zmniejsze-nie. Nie znamy jeszcze projektw uchwa wprowadzajcych zapo-wiedziane zmiany. Jeeli metoda naliczania opat w budownictwie jednorodzinnym byaby podobna do tej w budownictwie wieloro-dzinnym, czyli zalena od liczby osb zamieszkaych w domku, oceniam to jako krok w dobrym kierunku.

  dokoczenie na stronie 7

  Taniej, ale i tak za drogo

  Dziecko na drodze

  W sobot, 18 maja w godz. 9.0015.00 na terenie Szkoy Podstawowej nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10 odbdzie si dzie otwarty Miasteczka ruchu drogowego. Przewidziano: doskonalenie jazdy na rowerze, instrukta i zasady poruszania si po drogach publicznych dla kie-rujcych rowerami z wykorzysta-niem informatycznego programu edukacyjnego, zoenie egzaminu teoretycznego uprawniajcego do otrzymania karty rowerowej.

  TargiW dniach od 7 do 9 czerwca

  w dolnej hali Warszawianki przy ul. Piaseczyskiej 71 odbd si Targi Medycyny Naturalnej i Ko-smetyki. Mona bdzie skorzysta z porad, diagnozy irydologw, kr-garzy, bioenergoterapeutw, zakupi kosmetyki i zdrow ywno. Dojazd do ul. Piaseczyskiej najlepiej od ul. Dolnej. Pieszo zej mona te od grnej hali Warszawianki od strony ul. Merliniego i Puawskiej.

  Mody Ursus25 maja w parku Czechowickim

  w godzinach 11.00 - 16.00 odb-d si prezentacje oraz konkursy i zabawy organizowane przez przedszkolakw, uczniw oraz nauczycieli placwek owiatowych z Ursusa. Rada i Zarzd Dzielnicy Ursus oraz dyrektorzy przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych wraz z uczniami serdecznie zapraszaj dzieci, modzie oraz dorosych do wsplnej zabawy.

  Podwodne sprztanie

  19 maja o godz. 10.00 rusza podwodne sprztanie Glinianek Cietrzewia. Zapraszamy mieszka-cw Woch i nie tylko, aby przy-czyli si do akcji i odbierali wy-owione mieci od nurw, wrzucali do podstawionych kontenerw.

  PCKMazowiecki Oddzia Okrgowy

  Polskiego Czerwonego Krzya informuje, e prowadzi usugi opiekucze w domu chorego. Po-maga w realizacji codziennych obowizkw domowych, wykonuje usugi pielgnacyjne oraz zabiegi pielgniarskie i rehabilitacyjne na zlecenie lekarza. Realizowane s zlecenia stae i dorane przez wy-szkolony i dowiadczony personel. Tel. 22 326 12 33; 500 288 008.

  Dla ludu, od ludu

  Dawno mnie tak nie zdener-wowa mj premier. Chodzi mi o komentarz Donalda Tuska do projektu prezydenta Bronisa-wa Komorowskiego nowelizacji w prawie samorzdowym. Wg pomysu z Belwederu mieszkacy mieliby prawo na szczeblu gminy i powiatu do obywatelskiej inicja-tywy uchwaodawczej. Dodatkowo legislacyjne zmiany wprowadzay-by na poziomie lokalnym formu tzw. wysuchania publicznego.

  Rewolucyjnym zaiste zmianom naley tylko przyklasn. Dotd mieszkacom pozostawao jeno wyywanie si na galeriach dla publicznoci. Teraz pojawia si szansa na bezporednie uczest-nictwo jednostek i organizacji w sprawach ywo ich dotycz-cych, bo ssiedzkich. Ale wiata idea wadzy dla ludu od ludu i przez lud najwyraniej nie w smak prezesowi Rady Ministrw! Cytuj p. Tuska za Gazet Wybor-cz (16-17 marca 2013 r.): Do-strzegam w tych prezydenckich projektach marzenie, e demokra-cja moe polega na permanent-nych obradach i permanentnej partycypacji obywateli w podej-mowaniu decyzji. Tymczasem do-wiadczenie podpowiada mi, e gwnym narzdziem w zarzdza-niu s kompetencje [].

  N si w kieszeni otwiera, gdy czyta si takie sowa urzdujce-go ju drug kadencj premiera! Wiadomo, i od duszego czasu w spoeczestwie nadwilaskim narasta ju nie niech, a wrcz wrogo wobec wadzy i jej re-prezentantw! (vide inicjatywa Kukiza). Sondae krajowe zgod-nie wskazuj: coraz wicej Pola-kw deklaruje brak wpywu na to, co si w kraju dzieje. e kartka wyborcza co dwa-trzy lata w po-wszechnym odbiorze to za mao

  I w tak dramatycznym momen-cie pojawia si projekt, ktry moe uzdrowi sytuacj, przywrci Ko-walskiego polityce, a polityk Ko-walskiemu. Jak ongi Konstytucja 3 maja uchylaa drzwi do kariery pra-wym mieszczanom, tak teraz pan Prezydent daje szans dziaa i by uytecznymi lokalnym spoeczni-kom. A co wielki libera z Trjmiasta na to? NIE. Cytowana wypowied Tuska brzmi komicznie, jeli pami-tamy, e premier - z wyksztacenia historyk - przed zajciem si z woli narodu kierowaniem potna ma-chin administracji pastwowej III RP niczym wczeniej nie zarzdza.

  dokoczenie na stronie 5

  cznie wyda 993

 • POUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Wochy, Wola www.poludnie.com.pl2

  Kt z nas nie zna opowieci bliskich i znajomych o rnych zdrowotnych dolegliwociach i zwizanych z nimi kontaktach z lekarzem! Niejednokrotnie wy-suchiwaem takich zwierze, traktujc je jako jaowe narze-kania; do czasu, kiedy sam zmu-szony byem odda si w rce uczniw Eskulapa. Dlatego dzi chciabym nieco pomarudzi na ten wywiechtany temat - nie-atrakcyjny dla tych, ktrzy szcz-liwie nie maj powodu do korzy-stania z naszej suby zdrowia.

  Sowo suba nie bez przy-czyny bior w cudzysw. Siedzc w zatoczonej przychodni do-prawdy nie wiem, kto tam komu suy czy lekarz chorym, czy pa-cjenci, stwarzajcy pracownikom medycznej machiny pretekst do zatrudnienia. Jeli ju przemkniesz przez wszystkie formalnoci zwi-zane z rejestracj i umwieniem na wizyt - oczywicie w moliwie odlegym terminie - spotkasz si z Jego Wysokoci Doktorem, ktry uwiadomi ci od razu, e jeste jedynie numerkiem, kt-ry naley jak najszybciej odfaj-kowa. Stworzona specjalizacja tzw. medycyny rodzinnej polega na tym, e jest to kolejny prg w obronie kasty medycznej przed wizytami chorych ludzi, ktrzy w ciszych przypadkach na szyb-k i skuteczn pomoc ze strony siedzcych za biurkami zurzdni-czaych lekarzy nie powinni mie nadziei. Im najlepiej wychodzi przeduanie recept i wypisywa-nie skierowa do specjalistw, co ostatecznie mgby wykona dowolny pracownik, niekoniecz-nie lekarz. Tego, niestety, wy-magaj osawione procedury Narodow