poprzedni numer

Download poprzedni numer

Post on 11-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fot. Arch. UM w Starym Sczu; R. Kumor

  Dramatyczne skutki ulewnych deszczw s.4

  Starosdecka tablica ku czci pomordowanych w Katyniu i Charkowie s.6

  XXXII Starosdecki Festiwal Muzyki Dawnej. Jedenacie wystpw w pi dni s.10

  Doposaenie szlaku papieskiego s.19

  Galeria pod Gniazdem s.9

  DWUDZIESTOLECIE LOKALNEJ SAMORZDNOCI s.8

  Galeria pod Gniazdem s.9

  20 lat temu, 15 lipcu 1990 r.

  ukaza si pierwszy numer

  Kuriera Starosdeckiego!

  20 lat temu, 15 lipcu 1990 r.

  ISSN 1508-9290 2,00 zSTARY SCZ NR 194 (ROK 20) LIPIEC 2010

  www.kurier.stary.sacz.pl

  BARCICE D., BARCICE G., GABO, GABO-PRACZKA, GOKOWICE D., GOKOWICE G., AZY BIEGONICKIE, MOSTKI, MOSZCZENICA N., MOSZCZENICA W., MYLEC, POPOWICE, PRZYSIETNICA, SKRUDZINA, WOLA KROGULECKA

 • Strona 2 KURIER STAROSDECKI LIPIEC 2010Fo

  t. R

  . Kum

  or

  RADA MIEJSKA W STARYM SCZU

  Absolutorium dla BurmistrzaNa posiedzeniu plenarnym Rady Miejskiej w Sta-rym Sczu 26 kwietnia 2010 roku podjto uchwa o udzieleniu Burmistrzowi Starego S-cza absolutorium z tytuu wykonania budetu Gminy za rok 2009. Kolejny dobry rok burmistrza Mariana Cyconia w zarz-dzaniu gmin zosta skwitowany jednogonie, za: goso-wao 18 ranych obecnych na sesji. Sesja rozpocza si od sprawozdania burmistrza z dzia-alnoci midzy sesjami. Nie zabrako odniesie do ostat-nich wydarze w kraju, w zwizku z katastrof polskiegosamolotu pod Smoleskiem. Mwiono te o zwizanych z tym uroczystociach, ktre miay miejsce w Starym Sczu kilkutysicznym zgromadzeniu na rynku, a pniej odso-niciu starosdeckiej tablicy katyskiej z nazwiskamioficerw - absolwentw Seminarium Nauczycielskiego M-skiego zamordowanych w Katyniu i Charkowie. Minut ci-szy zostaa uczczona pami ofiar katasrofy. Przed gosowaniem zostao rozpatrzone sprawozdanie Burmistrza z wykonania budetu za ubiegy rok, a nastp-nie przewodniczcy Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kurzeja przedstawi opini komisji wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium (jednogonie pozytywnym). Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie rwnie wyrazia pozytywn opini o sprawozdaniu z wykonania budetu. Prognozowane dochody gminy Stary Scz w 2009 roku wynosiy 58.251.271,26 z i zostay wykonane w kwo-cie 58.057.931,11 z, tj. 99,67%. Plan wydatkw ogem wynosi 61.137.919,60 z i zosta wykonany w kwocie 54.453.791,55 z. tj. 89,07%. Na koniec roku gmina uzy-skaa nadwyk budetow w wysokoci 3,6 mln z. W trakcie tej sesji radni podjli te uchway m.in. w spra-wie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go Gabo; przyjcia programu Orodka Pomocy Spoecz-nej - Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie w biecym roku; wydzierawienia nieruchomoci gruntowych pod istniejce garae, ustalenia dopat gminy do taryf zbioro-

  wego zaopatrzenia w wod z wodocigu Gabo (do ilo-ci 15 tys. m3 na rok dopata do 1m2 bdzie wynosi 0,68 z/netto); zatwierdzenia uchway Zebrania Wiejskiego Wsi Przysietnica w sprawie nieodpatnego przekazania drew-na opaowego dla dozorcy lasu wiejskiego.

  Natomiast na posiedzeniu plenarnym Rady Miejskiej w Starym Sczu 31 maja 2010 roku podjto m.in. uchwa-y o: pomocy dla Powiatu Nowosdeckiego w zakresie re-montu drg powiatowych; zatwierdzeniu rocznego skon-solidowanego sprawozdania finansowego Gminy Stary Scz za 2009 r.; zatwierdzeniu rocznych sprawozda fi-nansowych PiM-GBP oraz CKiS; wyznaczeniu miejsc wy-dobywania wiru w granicach powszechnego korzystania z wd; likwidacji zakadu budetowego Gminne Przed-szkole w Starym Sczu, w celu jego przeksztacenia w jednostk budetow; zmiany statutu ZOF-AS; zatwier-dzenia uchway Zebrania Wiejskiego Wsi Gabo w spra-wie nieodpatnego przekazania drewna.

  Opr. R. Kumor

  (Wszystkie uchway, zaczniki do uchwa, programy, plany zagospodarowania przestrzennego, opinie itd. dostpne s w biurze Rady Miejskiej (Urzd Miejski Starego Scza, ul. Batorego 25) lub w Internecie: www.bip.stary-sacz.iap.pl)

  APEL O POMOC DLA POWODZIAN

  Rada Miejska w Starym Sczu zwraca si do miesz-kacw Miasta i Gminy i wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o wsparcie ofiar powodzi, ktra w ostatnich dniach nawiedzia poudniow Polsk. Szczeglnie ucierpieli mieszkacy zaprzyjanio-nego miasta Sandomierza. Woda zniszczya tam domy, budynki gospodarcze i uprawy rolne. Wiele osb stracio dorobek caego ycia. Ludzie ze znisz-czonych przez ywio miejscowoci potrzebuj na-tychmiastowej pomocy. Nie wolno nam pozostawi mieszkacw Sandomierza samym sobie, tym bar-dziej, e udzielili oni znaczcej pomocy naszej gmi-nie po powodzi w 1997 roku. Wpaty na ten cel prosimy przekaza na rachunek biecy: BS Sandomierz 10 9429 0004 2001 0000 1300 0021 z dopiskiem Pomoc powodzianom.

  Rwnoczenie w Gimnazjum im. Juliusza Sowac-kiego w Starym Sczu uruchomiony zostanie punkt skadania darw rzeczowych, takich jak nowa po-ciel, koce, rczniki, przeznaczonych dla najbardziej poszkodowanych rodzin. Okamy nasz solidarno z tymi, ktrzy nie zapo-mnieli o nas wtedy, gdy bylimy w podobnie trudnej sytuacji. Stary Scz, 21 maja 2010 r.

  Przewodniczcy Rady Miejskiej w Starym Sczu Marian Lis

 • KURIER STAROSDECKI LIPIEC 2010 Strona 3

  Remont iglicy klasztornej

  W dniu 11 maja br. odbya si nie notowana do tej pory ope-racja demontau iglicy wraz z ma kopu, z wiey klasz-toru Klarysek. Precyzyjne prace, z wykorzystaniem dwigu (o udwigu do 100 ton), wykonywali pracownicy Zakadu Remontowo-Budowlanego Pawa Dudka z Pcimia. Opusz-czona na dziedziniec kopua bdzie miaa wymienion zniszczon wib dachow, a nastpnie zostanie pokryta now blach miedzian (ok. 1,5-2 ton). Zostanie te wy-konana renowacja zabytkowego krzya oraz zocenie kuli iglicy. Prace pod nadzorem konserwatorskim, w ramach ko-lejnego etapu remontu i renowacji klasztoru, bd trway do poowy sierpnia. (ryk)

  Drugi Orlik w gminie Na 1 maja burmistrz Marian Cyco wyznaczy uroczyste przekazanie do uytku Orlika w Starym Sczu (pierwszy tego typu obiekt sportowy w gminie zosta oddany do uytku w Gokowicach w grudniu 2008). Byo co witowa, bo boiska Orlika (do piki nonej, siatkwki i koszy-kwki) wygldaj wietnie, a do tego zostay fantastycznie zlokalizowa-ne przy pycie pikarskiej stadionu MKS Sok. Mona, zatem powiedzie, e powsta w tym miejscu nowy ogrodzony i owietlony kompleks sportowy, ogrodzony i owietlony. Z istniejcego budynku z szatniami i sanitariatami bd wsplnie korzysta uytkow-nicy Sokoa i Orlika. Na zaproszenie burmistrza przybyo wiele osobistoci ycia spoecz-no politycznego w miecie i gminie, powiecie i wojewdztwie, m.in. wicewojewoda maopolski Stanisaw Sorys, wicemarszaek maopolski Leszek Zegzda, starosta nowosdecki Jan Golonka, pose na sejm RP Andrzej Czerwieski, przewodniczcy Rady Miejskiej Marian Lis. Byy dzieci i modzie ze wszystkich gminnych szk. - To dla was wybudowalimy ten obiekt, bdziecie mogli wiczy tyzn fizyczn w bardzo dobrych, bezpiecznych warunkach, na nowoczesnych obiektach - mwi uradowany, zbierajcy brawa i gratulacje (nie tylko za Orlika) gospodarz gminy. Nowy obiekt powici i pobogosawi zebranych ks. praat Alfred Kurek. Po czci oficjalnej odbyo si strzelanie rzutw karnych przez VIP-w. W bramce stan miejscowy przedsibiorca Karol Hopek, w przeszoci radny miejski, a jeszcze wczeniej medalista w kajakarstwie grskim. Graa Starosdecka Midzyszkolna Orkiestra Dta. Pokazy taneczno-akrobatyczne prezentoway zespoy szkolne. Kompleks boisk sportowych zrealizowany w ramach rzdowego pro-gramu Moje Boisko Orlik 2012 kosztowa ok. 1 020 000 z, zgodnie z zasadami programu po 333 tys. z przekazali Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Wojewdztwo Maopolskie, a pozostaa kwota zostaa wydzielona w budecie Gminy Stary Scz. R.K.

  Fot. Arch. U

  M Stary Scz

  Fot. R. K

  umor

 • Strona 4 KURIER STAROSDECKI LIPIEC 2010

  Pereka w starosdeckiej koronie

  W Urzdzie Miejskim Starego Scza odbyo si 28 kwietnia br. oficjalne przekazanie umowy na dofinansowanie kolejnej inwestycji w ramach rewitalizacji miasta pn.: rdeko w. Kingi - urzdzenie przestrzeni pieszej. Podpisany przez obie strony dokument umowy z rk marszaka Maopolski Leszka Zegzdy odebrali burmistrz Marian Cyco i skarbnik gminy Stanisawa Hodorowicz. Cakowita warto projektu wynosi 950.565,46 z, nato-miast wysoko dotacji w ramach Maopolskiego Regio-nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwo-ju Regionalnego to kwota 665.395,82 z (70% kosztw kwalifikowanych) . W ramach tej inwestycji zaplanowano: budow nowego muru oporowego u podstawy skarpy, przebudow cigu pieszego - z systemem placw i podestw w rejonie ka-plicy i rda, realizacj obiektw maej architektury, in-stalacj nowego ujcia rdeka, budow systemu kana-lizacji deszczowej, realizacj nowego owietlenia terenu, budow nowych ogrodze. Projekt aranacji oraz zmiany wygldu i otoczenia r-deka witej Kingi przygotowa nowosdecki architekt Wojciech Butscher. czy si on z przebudow cigu pieszego prowadzcego z dwch stron, z gry od stro-ny klasztoru i z dou od strony ul. Bandurskiego do ka-plicy i rdeka w. Kingi. Aby wyeksponowa rdeko, dotychczasowy wypyw wody jest przenoszony wyej, dziki czemu bdzie atwiej dostpny. Zaplanowano te pasmo pochylni i schodw terenowych. Dla zobrazowania inwestycji w skali niewielkiego prze-cie Starego Scza marszaek L. Zegzda posuy si po-rwnaniem jej wartoci do kosztu budowy piciu domw. Powiedzia te, e rdeko w. Kingi jest perek w sta-rosdeckiej koronie, a istot przedsiwzicia - poprawa dostpnoci i estetyzacja tego kultowego miejsca. Od setek lat rdeko peni funkcj kulturowo religij-n, a teraz bdzie te w pewnym zakresie miejscem re-kreacyjnym. Zakoczenie prac przewidziano na koniec czerwca br. (ryk)

  Dramatyczne skutki ulewnych deszczw

  W drugiej i trzeciej dekadzie maja br., a nastpnie na pocztku czerwca na terenie gminy Stary Scz wystpiy bardzo intensywne opady deszczu, ktre spowodoway wylewanie potokw z koryt, lokalne podtopienia, osunicia gruntu i utrudnienia komunikacyjne. Szczeglnie trudna sytuacja nastpia rano 17 maja w