postavy drd

Download postavy drd

Post on 24-Apr-2015

47 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

. : Sithov - Zidaya [Dti svitu] : . . : Popis vzhledu : . Sithov jsou humanoidn postavy s tv lovka, z kter shlej nemilosrdn topasov oi koky. Jeho zkou tv s vysoko posazenmi lcnmi kostmi, zdob zejmna vlasy levandulov modr nebo podobn barvy. Je o nco men ne lovk (cca 165-180 coul), ale o hodn hubenj (cca 1200-1600 mn, tady asi 60-80 kg). Na prvn pohled vs zaujme jeho ke, kter m zlatohnd odstn jako letn dub. Jeho pohyby jsou a podivn plynul. Ze jeho chovn vyazuje velk aura sla a sebeovldn. Mete je spatit vtinou v zlesckm obleen. . : Popis stylu ivota : . Sithov ij pospolu v ukrytch loveckch osadch, kter se nalzaj v hlubokch hvozdech daleko od lid. Z toho meme usoudit, e zrovna lidskou rasu nemiluj (o tom viz Popis strun historie), s jedinou rasou, s kterou se stkaj jsou elfov, snad protoe maj podobnou historii plnou bezprv ze strany lid a jim podobnm. iv se lovem zve a sbrem lesnch plodin, o kterch lid ani netu, e maj vbec njak liv nebo magick schopnosti. Mnoho z vs by si mohlo nyn ci: Proboha vdy jsou to divoi!, ale mlte se. Sithov jsou velmi inteligentn rasa, a kvli jejich hroziv historii je peci nememe hzet do jednoho pytle s kdejakm barbarem, seveanem nebo probh teba kanibalem. Jejich ivot je asketick. . : Popis strun historie : . Ped dvnmi vky byli Sithov nejvysplej humanoidn rasou na zemi. Jejich velkolep e jen vzkvtala a ani se nedivme Sithov ji stle modernizovali svmi vynlezy. Oni mli jako prvn pod msty velmi schopn a spolehliv kanalizan a vodovodn systm. Vdy oni vynalezli prvn kolo a mimo to, jako prvn vyuvali dobytek v zemdlstv (pesto ns netrumfli pln, my je vyuvme navc i ve ..). A pak to pilo, nejdve se Sithov dky svru rozdlili na dv skupiny, jedni zstali vrn ti se zaali nazvat Zidaya (Dti svitu) a druz, kte postupem asu pestoupili na temnou stranu si zaali kat Hikedaya (Dti mrak) nebo-li Norni, ale to ji je jin rasa. A tak potom jeden primitivn humanoidn druh nalezl tajemstv ocele, a tak jak bylo zakdovan v jeho genech, zaal bez rozmyslu toit na vysplej rasu Sith, jen kvli tomu, e vypadali jinak a protoe se jich bli pro jejich vysplost. A kdo byl ten primitivn humanoidn druh? Lidi z dalekho severu, kte sem pipluli na dlouhch drach lodch. Lidem ze severu a jinm kmenm, kte se k nim pidali kvli koisti, se podailo bhem dvou stalet pln zdevastovat lesn i Sith, jejich domov, ale mohli za to i intriky Norn. Po jejich i zbyly jen trosky, kter udivuj jejich tajemnost i v tto vyspl dob, a tak se zbyl hrstka Sith sthla do bezpe pro lidi tajemnch a hlubokch hvozd. Divte se pro lid dokzali zniit tak vysplou civilizaci? k se, e Sithov byli tak velmi nchyln na ocel, e stailo mal krbnut od kovov zbran a do pti hodin vtinou umrali na otravu ocel. Pesto to nen zcela dokzan,ale nco na tom pravdy je. Zatm se nezjistilo pro Sithov trpli touto zvltn nemoc, kter nemla mimo tohoto ppadu jinho vskytu. Snad pro sv loajln souit se svtem, vdy svt tak pomalu, ale jist ni nstroje a zbran vyroben lidskou rukou. Nynj Sithov nejsou, jako jejich pedci, mnoho tajemstvch z minulosti zapomnli anebo ztratili. Mezi lidmi koluje zvst, e by Sithov mohli znovu nabt svch ztracench vdomost, jeliko v troskch krlovskho msta Asuia je skryt tajn vchod do Sithijsk hlavn knihovny, kde jsou skryta vechny tajemstv a osudy zem. U mnoho hleda poklad se pokouelo najt zmnnou tajemnou knihovnu, ale marn. Protoe nevd, e je knihovna ukryta v jin sve ne se nachz tento svt. Dvn sithijsk povst prav: Jednoho dne a bezprv spchan na sithijsk rase bude potrestno, pijde osamocen do hlavnho msta e Asuia vyvolen, kter bude duemi Sithijskch krl korunovn na doivotnho panovnka vech vrnch Sith. Hned po korunovaci se na zlomek asu oteve brna mezi svty a v tu chvli se zhmotn a vrt se na sv star msto v Asuia tajemn knihovna, jen byla v posledn bitv Sith pemstna pomoc ritulu, pi kterm se dobrovoln obtovalo na sto sithijskch arodj, do jinho svta. Potom se Sithov dostanou zptky na vrchol potravnho etzce, poku se to opravdu stane... . : Tabulky : .

. : Tabulka vlastnost podle rasy : . rasa Sitha sla 7-12 obratnost 10-15 odolnost 7-12 inteligence 11-16 charisma 4-14

. : Tabulka oprav : . rasa Sitha sla 0 obratnost +1 odlnost -2 inteligence +1 charisma 0

. : Rodov zbra : Bl tisov luk : . Bl tisov luk Dostel Vha Cena

sla 6

tonost +2

mal 18

stedn 38

velk 60

/

/

Tento luk je zvltn, protoe je vyroben z blho tisu, kter se nachz jen v obrovskch hvozdech, ukryt daleko od obchodnch cest. Devo tohoto druhu tisu je velmi prun a pevn. Ttiva luku je pevn sithijsk i elf vlas. Je vychvalovn mnoha lukostelci pro svoji pesnost a prraznou slu. Luk se hlavn vyuv Sithy k lovu, ale i k obran. Text Sithov by Scorpion

EreniLegenda Daleko, daleko v minulosti, kdy historie jet nebyla zaznamenvna a legendy se pedvaly st generaci po generaci, se zaalo vyprvt o prapodivnch tvorech chrncch prastar stromy detnch prales. Lid se bli. Nevdli, co jsou za, ani jak vypadaj, ani jak a pro se tak chovaj. Nebezpe z lesa, jak mu kali, chodilo zcela neekan. Obchzelo kolem jejich chatr a cel den, kadou hodinu, minutu i vteinu je sledovalo. k se, e obas nalezli na kraji pralesa mrtv lidi, kter nkdo propikoval smrtcmi py. toky sice po njak dob ustaly, ale legenda o nebezpe, kter na n halo pobl strom pekala. Te u vyprvn berou jako pohdku pro straen malch dt a nevd, jak blzko mohou bt ti, jich se tolik bli. Nebezpe z velkho lesa nikdy nesp... Mami, odkud jsme vlastn pili? Stromy ti to poeptaj. ... Nic neslym. Pak jsme tu byli dv ne vechny stromy - nejvy amanka Iria, pouen o minulosti Vzhled Kdybyste Ereny neznali, tak byste se prvnho setkn setkn s tmito tvory pravdpodobn zdsili. Maj sice vce mn humanoidn podobu, ale na jejich tle je mnoho znak, kter obvykle vdme u elem. Vtinou jsou thl, s prothlm tlem, ve kterm ale maj slu stejn velkou jako hbitost. Jednodue dokonal predtoi. Nejvznamnjm pozstatkem po elmch a tak to, eho si vimnete jako prvn, je ocas. Ereni se ho nauili skvle pouvat a tak jim slou podobn jako tet ruka. Jejich jemn nazelenal ke a tmav zelen vlasy jim dvaj monost skvlho maskovn v pralesch, ale i jinch zelench porostech. Dal monost jak se skrt ped zraky lid jsou mal poltky na nohou, kter se znan podobaj tm koim. Vlastn je pipomn cel stavba dolnch konetin, kter jim dodv onu neuvitelnou rychlost. Na prstech jsou zeteln pozstatky drp, take si jejich ruce mete splst s kdejakm patem. Leckter lovk by si je mohl splst s upry, protoe maj siln chrup se dvma dlouhmi piky. Dky teplmu podneb, ve kterm ij se nepotebuj oblkat do njakch koein nebo vbec jakhokoliv obleen. Vlastn by se dalo ct, e nos jen takov kus hadru okolo pasu. Vc nepotebuj. Snad jen bohat ednci si oblkaj pestr obleen, kter by ovem v divoin moc neobstlo. Obyejn lid nemaj takov vystrojence moc v lsce. eny maj obvykle aty stejn jako mui, i kdy rdy nos rzn ozdoby z kost a ke. Pokud ale Ereni vyr mimo svj prales oblkaj se podle lid. Hlavn proto aby se tolik neodliovali a byli nenpadn, i kdy moc jim to nepomh. Orken zaal pomalu pichzet k sob. Mozek pracoval na pln vkon. Nevdl kde je a s km to tu je. Zkusil hbat rukou, ale za kad pohyb musel platit vysokou cenu v bolesti. Jeho tlo bylo stle jet slab. Ale radost z toho, e nen mrtv se stala silnj. Jen nechpal jak mohli

v tomto prosted t lid. Polkl, co kdy to nejsou lid. Jistota a tst byly najednou ty tam. A prv v tomto okamiku slyel nkoho, jak vchz dovnit. Nevidl ho, protoe stle se jet neodvil otevt oi. Snad ani nechtl vdt kdo to piel. Kdosi prochzel okolo nj. Slyel plouchn vody a nkdo mu zaal oetovat rnu na ele. Budete v podku, promluvila osoba. Orken se zaradoval. Mus to bt lovk. Mluv a dokonce jeho e. Znovu se zaradoval a otevel oi. Zdsil se a zaal si vytat svou chybu. O Erenech existuje dv zkladn teorie, kter se navzjem vyluuj. Jsou to due lid v tlech zvat. Jsou to due zvat v tle lid. - Filozof Eneon Domov Domovy Eren jsou skryty, kdesi v tropickch pralesch i obch hvozdech ped zraky lid. Pokud se nkdo vydal k jejich mstu do hloubi lesa, vtinou nael msto jejich sdel smrt v bainch nebo, pokud by jim pipadal podezel a nebezpen, skonil by jeho ivot pod smrtelnou sprkou erenskch p. Me se ale i stt, e cizince zachrn, dovedou do svho msta, ale jen pokud jim bude pipadat uiten nebo npomocn. Ereni jsou ve sv domovin jednodue vdy o krok naped. Nauili se splynout s hustmi pralesy v mstech, kde u i elfov jsou si ponkud znejist. Dky sv tich chzi jsou v lese prakticky neviditeln a neslyiteln. Na mal vesniky o nkolika destek lid obas njac cizinci naraz. Jsou tvoeny menmi pbytky ze strom. Cizinci tu daj mu tam napt, najst a poskytnou mu nocleh, ale pak ho ihned polou ven, pokud s nm nezamlej nco jinho. Kdyby se vrtil jet s jinmi lidmi, u by tak pvtiv nebyli. Pi vaem putovn pralesem byste se s pomoc njakho Erenskho prvodce, mohli dostat i do jejich velkho sdla. Ten pohled by vs stoprocentn uchvtil. Obrovsk msto ze strom a rostlin na nkolika stovkch tverench metr s nkolika tisci obyvateli. Tato msta bychom mohli spotat na prstech jedn ruky, protoe jsou nesmrn architektonicky nron, jen jen jednou za as se objev aman ovldajc takov vysok umn. Ve funguje pesn a kad rostlina m svj el. Nkter rostliny dok uchovat slunen svit a v noci pak ndhern svt, dal zas rozvdj po celm mst pitnou vodu a jin zas pedstavuj prodn zchody. Ereni maj velmi dobe vyvynut systm stravovn, protoe kad dm je rostlina a tm pdem mohou jst jej plody, kter dky magickmu psoben velmi rychle dozrvaj. Zkladem jdelnku jsou tedy vegetarinsk jdla, protoe maso si mohou dovolit jen ti zmonj obyvatel. Kad chce alespo jedno z mst spatit a tak by se tam ml alespo jednou za ivot vypravit. Jejich domovy do okoln flry nijak nezasahuj, jsou jej soust. Cel stavba, kter vyroste ze zem, odol i velk zti a dokonce m uritou obranu vem ivlm. Jsou to asi nejchvatnj stavby na svt. Lid ij v mrtvch domech, my v tch ivch. - neznm amanka Chovn Ereni jsou velice tvrd nrod, z tvrd zem, kter nepipout chyby. Svou hrdost si cenn vysoko, vtina z nich vc ne ivota. Ve sv spolenosti nemaj msto pro