predslov britského vydavateľa

Click here to load reader

Post on 28-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Predslov britského vydavatea
Na svete existuje asi len zopár kníh, ktoré by boli také známe ako Skauting
pre chlapcov. Je základným kameom a inšpiráciou skautingu a dodnes. Vaka nadšeniu tých mladých udí, ktorých v roku 1908 táto kniha nadchla a ktorí sa s elánom zapojili do skautingu, sa zrodilo skautské hnutie.
Najprv sa kniha objavila v šiestich astiach, ktoré vychádzali v dvojtýdo­ vých intervaloch; napísal a ilustroval ich sám zakladate. Myšlienka sa rýchlo ujala a Baden-Powell i mnohí alší udia, ktorých poiadal o vylepšovanie úloh a pravidiel pri skautských skúškach i o pomoc v technických otázkach, neu­ stále zvyšovali úrove knihy.
Jedného da sa však muselo s piplaním presta, všetky revízie, úpravy a zmeny sa zastavili. Rozhodlo sa, e sa "raz a navdy" vydá konená verzia Skautingu pre chlapcov.
A tu je výsledok - vydanie, v ktorom sa zachovala väšina zakladateovej pôvodnej práce a vynechali sa asti, ktoré sa u medzitým stali irelevantné, neaktuálne a pre rozrastajúce sa hnutie nepouitené. Obsahuje tie mnoho autorových kresieb, ktoré sa v niektorých skorších vydaniach neobjavili.
Túto knihu treba chápa v jej historickom kontexte, ponúka pohad na skau­ ting v jeho poiatkoch v roku 1908. Mnohé jej stránky sú však stále atraktív­ ne a aktuálne aj dnes, rovnako ako boli po celý as.
Predslov slovenského vydavatea
Teší nás, e môeme našim itateom ponúknu úplný slovenský preklad prvej knihy skautingu, ktorá v roku 1908 spustila lavínu valiacu sa a dodnes. Aj ke sa v slovenskom i eskom prostredí v uplynulom storoí objavovali preklady vybraných astí tejto knihy, kompletné vydanie v našom jazyku drí­ te v rukách a teraz. Nepochybujeme, e sa stane súasou kadej skautskej kninice a kadého skautského subu i významného obradu.
S K A U T I N G PRE C H L A P C O V Príruka pre tréning dobrého obianstva
R Ó B E R T B A D E N - P O W E L L (prvý lord Baden-Powell z Gilwellu)
z a k l a d a t e s v e t o v é h o s k a u t s k é h o h n u t i a a
S V E T O V Ý S K A U T S K Ý N Á E L N Í K
"Skauti sveta - spolu bratia"
S l o v e n s k ý s k a u t i n g P r a s k á 1 1 , B r a t i s l a v a
2 0 0 4
Slovenský skauting Praská 11
811 04 Bratislava www.skauting.sk
1. slovenské vydanie Z anglického originálu Baden-Powell: Scouting for Boys, 35. vydanie,
The Scout Association, Great Britain 1991 preloila Mgr. Lucia Sucháová. Odborné posúdenie prekladu: Mgr. Milan Bohunický, Mgr. Pavel Hrica.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Pavel Hrica. Zalomenie: Miroslav Slamka, Martin Švéda.
Ilustrácie: Robert Baden-Powell.
Reproduced by permission of The Scout Association. Licence no 0103. Copyright © The Scout Association
Slovak edition © 2003 Slovenský skauting All rights reserved
ISBN 80-89136-09-5
Uvod vii Predslov viii Rozhodnutie Medzinárodnej skautskej konferencie z roku 1924 xi Skautský sub a zákon xiii
SKAUTSKÁ M Ú D R O S Rozprávanie pri táborovom ohni 1 Rozprávanie pri táborovom ohni 2 Rozprávanie pri táborovom ohni 3 Rozprávanie pri táborovom ohni 4
TÁBORNÍCTVO Rozprávanie pri táborovom ohni 5 Rozprávanie pri táborovom ohni 6 Rozprávanie pri táborovom ohni 7
TÁBOROVÝ I V O T Rozprávanie pri táborovom ohni 8 Rozprávanie pri táborovom ohni 9 Rozprávanie pri táborovom ohni 10
STOPÁRSTVO Rozprávanie pri táborovom ohni 11 Rozprávanie pri táborovom ohni 12 Rozprávanie pri táborovom ohni 13
LESNÁ M Ú D R O S Rozprávanie pri táborovom ohni 14 Rozprávanie pri táborovom ohni 15 Rozprávanie pri táborovom ohni 16
SKAUTSKÁ KONDIKA Rozprávanie pri táborovom ohni 17 Rozprávanie pri táborovom ohni 18 Rozprávanie pri táborovom ohni 19
Kto sú skauti 1 o skauti robia 9 Ako sa sta skautom 18 Skautské druiny 25
ivot vo vonej prírode 36 Vodní skauti 56 Signály a povely 61
Pioneering 71 Táborenie 90 Varenie v tábore 110
Pozorovanie stôp 115 Stopovanie 129 ítanie stôp, dedukcia 142
Plazenie 152 Zvieratá 160 Rastliny 175
Ako posilova 179 Ako si udriava zdravie 194 Prevencia chorôb 202
RYTIERSTVO Rozprávanie pri táborovom ohni 20 Rozprávanie pri táborovom ohni 21 Rozprávanie pri táborovom ohni 22
ZÁCHRANA IVOTA Rozprávanie pri táborovom ohni 23 Rozprávanie pri táborovom ohni 24 Rozprávanie pri táborovom ohni 25
NAŠE OBIANSKE P O V I N N O S T I Rozprávanie pri táborovom ohni 26
B.-P-HO P R Í B E H
B.-E-HO P O S L E D N Ý ODKAZ
P R Í L O H A
I N D E X
Rytierskos voi ostatným 210 Sebadisciplína 221 Sebazdokonaovanie 229
Bute na úrazy pripravení 237 Úrazy a o pri nich robi 241 Ako pomôc druhým 249
Obianstvo 260
265
272
273
277
ÚVOD
S K A U T I N G P R E C H L A P C O V je kniha, ktorá má trvalú platnos a náš zakladate bol poas svojho ivota svedkom jej pouívania sná vo všetkých kraj inách sveta.
Niektoré d r o b n o s t i v p rograme i aktivitách sa mus ia vdy meni poda rôznych okolnost í a p o d m i e n o k , ale vo svojom d u c h u a pods ta te je táto k n i h a nadasová a univerzálna. My, nasledovníci, by sme ju mali chráni a zarui, e sa v nej uchová podstata skaut ingu aj pr i rôznych adaptáciách i pr i spôsobeniach sa rôznym p o d m i e n k a m a p o t r e b á m .
Zist í te, e n á p a d y na h r y a aktivity sa dajú pouíva aj dnes, 56 rokov po ich napísaní . Vynaliezavé predstavenie konkrétne j témy, ktorá sa za nejakou aktivi tou skrýva, je však m o n o ešte dôleitejšie. M u s í m e si pamäta, e tajomstvo úspechu, ktorý h n u t i e dosiahlo, je aj v spôsobe prezentovania myšl ienok, a nie iba v samotných aktivitách.
Za k a d ý m slovom, ktoré zakladate skaut ingu napísal, sa skrýva pravda, a tá sa neobmedzuje na jednu generáciu alebo národ.
Pr í ruka Skaut ing pre chlapcov n á m ukazuje, ako pouíva nástroj , ktorý zakladate vymyslel a zanechal, ako sa o stara a ako ho odo­ vzdáva alším. Ak sa n a u í m e tento nástroj pouíva v jeho jednodu­ chosti, v jeho podstate, zist íme, e vyhovuje p o t r e b á m kadej kraj iny a kadej nastupujúcej generácie chlapcov.
február 1963 svetová náelníka skaut iek
PREDSLOV n a p í s a l B.-P. v r o k u 1 9 3 2
A J J A S O M B O L K E D Y S I M A L Ý M C H L A P C O M .
Z detstva si najradšej s p o m í n a m na asy, ke s o m sa plavil ako v o d n ý skaut s moj imi š tyrmi b r a t m i na m o r i p o p r i p o b r e í Anglicka. Nebol i sme s k u t o n í v o d n í skauti , skaut ing vtedy ešte neexistoval. Mal i sme však v lastnú lo, na ktorej sme bývali a chodi l i na výpravy vo všetkých r o n ý c h obdobiach a v k a d o m poasí. Vemi nás to bavilo - bolo to d r s n é a zárove zábavné.
Ke som u chodi l do školy, trávil som vea voného asu v lese, chytal a vari l som zajace, pozoroval vtáky, stopoval zvieratá, skrátka, venoval s o m sa r ô z n y m skautským akt iv i tám. Ke som sa neskôr dostal do armády, zabával som sa poovaním na vysokú zver v dung- liach I n d i e a Afriky a il som medzi zálesákmi v K a n a d e . N e s k ô r v Junej Afrike som si pr i vojenských výpravách uil skutoný skau­ t ing.
Takýto ivot sa mi zapáil natoko, e som si povedal : " P r e o by nieo z t o h o n e m a l i zakúsi aj chalani v mojej v last i?" Viem, e kadý s k u t o n ý chlapec túi po dobrodrus tve a ivote vo vonej pr í rode, a tak som napísal t ú t o k n i h u , aby som vám ukázal, ako na to.
A vám sa to tak zapáilo, e teraz u nie sú po celom svete státisíce, ale m i l i ó n y skautov!
Jasné, zo iadneho chlapa sa nestane skutoný zálesák, kým. sa n e n a u í p o t r e b n é n á r o n é zálesácke zrunost i a praktiky. V tejto k n i h e nájdete r ô z n e tipy, z ktorých sa dozviete, ako na to - a tak sa to môe­ te všetko naui aj sami, bez uitea.
N e s k ô r však pr íde te na to, e by s c h o p n ý m a p o h o t o v ý m s k a u t o m n e z n a m e n á len zábavu a dobrodrus tvo. Poda vzoru zálesákov, prie­ s k u m n í k o v a hrani iarov sa pr ipraví te p o m á h a svojej vlasti a uom, k t o r í sa o c i t n ú v n ú d z i a b u d ú vás potrebova. Tak sa správajú správni mui .
Skaut je pre os ta tných chlapcov aj dospelých udí lovek, k t o r é m u sa dá veri, k torý si sp ln í svoju povinnos, aj ke je r i s k a n t n á alebo nebez­ pená a k torý je veselý a usmievavý bez ohadu na akosti, k t o r ý m m u s í eli.
V tejto k n i h e nájdete všetko, o b u d e t e potrebova, aby ste sa m o h l i sta správnymi s k a u t m i . Take do toho, preítajte si k n i h u , všetko sa z nej n a u t e a dúfam, e sa b u d e t e bavi rovnako ako ja, ke som bol skautom.
Svetový skautský náelník
KONFERENCII V KODANI V AUGUSTE 1924
M e d z i n á r o d n á skautská konferencia vyhlasuje, e h n u t i e má n á r o d n ý , m e d z i n á r o d n ý a univerzálny charakter, a jeho pods ta tou je zabezpei pre kadý n á r o d a celý svet fyzicky, m o r á l n e a d u c h o v n e si lnú mláde.
Je N Á R O D N É , pretoe sa cez n á r o d n é organizácie zame­ riava na výchovu ui toných a zdravých obanov.
Je M E D Z I N Á R O D N É , pretoe v skautskom brats tve nie je národnos iadnou prekákou.
Je U N I V E R Z Á L N E , pretoe stojí na u n i v e r z á l n o m brat­ stve všetkých skautov kadého národa, t r iedy a vierovy­ znania. Skautské h n u t i e neznevauje, ale naopak p o d p o r u ­ je i n d i v i d u á l n e náboenské presvedenie. Skautský zákon vyaduje, aby skaut pravdivo a ú p r i m n e vyznával svoje náboenstvo a polit ika h n u t i a zakazuje akúkovek sektár­ sku p r o p a g a n d u na zmiešaných s t retnut iach.
S K A U T S K Ý S U B
Subujem na svoju es, e sa vynasnaím zo všetkých síl - plni si pov innost i voi B o h u a kráovnej, pomáha i n ý m uom v kadom ase, dodriava skautský zákon.
S K A U T S K Ý Z Á K O N
1. Na skautovu es sa dá spoahnú.
Ke skaut povie: " N a moju es je to tak," z n a m e n á to, e to tak naozaj je - ako keby spravil ten najvánejší sub. A tak isto ak starší skaut povie skautovi: "Verím ti na tvoju es, e to urobíš , " skaut je pov inný vykona nar iadenie najlepšie, ako vie a nedopust i, aby ho od toho okovek odradi lo. Ak skaut znevái svoju es tak, e zaklame alebo n e s p l n í naria­ denie, môe dosta príkaz, aby vrátil skautský odznak a u ho n i k d y n e b u d e nosi. Alebo môe by vylúený spomedzi skautov.
2. Skaut je lojálny kráovnej, svojej krajine, svojim vodcom, svojim
rodiom, svojim zamestnávateom a ostatným predstaveným.
M u s í s n i m i dra v d o b r o m i zlom prot i k a d é m u , kto je ich nepriateom alebo kto ich ohovára.
3. Skaut je osoný a pomáha iným.
Táto povinnos má by pre skauta na p r v o m mieste, aj keby sa kvôli t o m u musel vzda svojho pôitku, pohodl ia, alebo bezpe­ nosti . Ak sa nevie rozhodnú, o si vybra, m u s í sa spýta sám seba, " o je mojou povinnosou?", ie " o je najlepšie pre dru­ hých udí?" - a to urobi. Stále m u s í by pripravený zachráni ivot alebo pomôc z raneným. A mal by sa snai zo všetkých síl urobi
aspo jeden dobrý skutok denne.
4. Skaut je priateom ku všetkým a bratom kadého skauta, bez oha­
du na jeho národnos, triedu alebo vieru.
Take ke skaut s t retne iného skauta, aj keby ho nepoznal , m u s í s n í m hovori a pomôc m u , ako b u d e vedie, i u splni povin­ nos, k torú práve robí, alebo mu da jedlo alebo okovek, o b u d e potrebova. Skaut sa n ikdy nesmie správa ako snob. Snob sa vyvyšuje n a d druhých, lebo sú chudobne j š í alebo je sám chu­ d o b n ý a neznáša bohatých. Skaut berie d r u h ý c h takých, akí sú a hadá na n ich to najlepšie.
" K i m a " volali "Malý priate celého sveta" a takúto prezývku by sa mal snai získa kadý skaut.
5. Skaut je zdvorilý.
Je teda ku všetkým slušný - ale hlavne k enám a deom, s tarým uom a inval idom, p o s t i h n u t ý m a pod. N e s m i e za p o m o c a sluš­ nos prija o d m e n u .
6. Skaut je priateom zvierat.
Zvieratá by nemal zabíja zbytone, ale chráni ich pred bolesou, ako je to len moné, lebo sú to Boie bytosti . Zabi zviera pre potravu alebo v obrane je povolené.
7. Skaut poúva nariadenia svojich rodiov, druinového radcu alebo
skautského vodcu bez námietok.
Aj ke dostane rozkaz, ktorý sa mu nepái, m u s í sa zachova ako vojaci a n á m o r n í c i alebo futbalisti, k t o r í poslúchajú kapi tána svojho drustva, a nar iadenie vykoná, lebo je to jeho povinnos; a ke ho vykonal, môe prís a vznies prot i n e m u n á m i e t k y : ale rozkaz m u s í vykona hne. To je disciplína.
8. Skaut sa usmieva a píska si pri všetkých akostiach.
Ke dostane rozkaz, m u s í ho vykona s radosou a rýchlo, nie pomaly a ako zbitý pes.
Skaut n i k d y nereptá na akosti, ani nebedáka, ani nefrfle, ke ho n i e k a m pošlú, ale píska si a usmieva sa. Ke zmeškáte vlak alebo vám niekto s túpi na kurie oko - nieeby skaut musel ma
kur ie oká - alebo za iných nepriaznivých okolnost í , mali by ste sa pr inút i k úsmevu, zapíska si a b u d e t e v por iadku.
9. Skaut je sporivý.
ie ušetr í kadý halier, ktorý môe a dá ho do banky, aby mal peniaze, k toré mu pomôu, ke b u d e bez práce a n e b u d e tak pre os tatných b r e m e n o m ; alebo aby mal peniaze p r e d r u h ý c h , ke ich b u d ú potrebova.
10. Skaut je istý v myšl ienkach, s lovách a skutkoch.
Skaut sa pozerá zvrchu na h lúpych udí, k tor í nadávajú a sám nepodahne pokušeniu, ani o o m nehovor í , ani n a nemysl í , ani n e r o b í n i nesprávne. Skaut je istý, má istú myse a je muný.
SKAUTSKÁ MÚDROS
R O Z P R Á V A N I E P R I T Á B O R O V O M O H N I 1
K T O S Ú S K A U T I
Mieroví skauti • Kim •
Chlapci z Mafekingu
P r e d p o k l a d á m , e kadý chlapec chce by pre svoju kraj inu nejako
uitoný. M ô e to urobi vemi j e d n o d u c h o - sta sa s k a u t o m (v angli­
t ine toto slovo z n a m e n á aj p r ie skumník) .
Ako iste viete, v a r m á d e sa p r i e s k u m n í k o m stáva obyajne vojak, kto­
rého vyberú pre jeho bystros, aby šiel dopredu, našiel nepriatea a
informoval o o m velitea.
No popr i vojenských skautoch existujú aj mieroví skauti - m u i , k t o r í
v ase m i e r u vykonávajú práce, ktoré si vyadujú rovnakú gurá a p o h o ­
tovos. To sú hraniiar i nášho sveta.
Pionieri a lovci Severnej a Junej Ameriky, lovci v strednej Afrike,
pr ieskumníci a mis ionár i po celom svete, farmári a honci dobytka
v Austrálii - to všetko sú mieroví skauti, skutoní mui v pravom zmys­
le tohto slova, k t o r í sa vyznajú v skautských zrunost iach. Vedia, ako
prei v dungli . Nájdu si vdy cestu a vedia íta z n e p a t r n ý…