preduzeće kao oblik organizovanja

of 30 /30

Author: willem

Post on 17-Jan-2016

63 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preduzeće kao oblik organizovanja. Osnovna organizaciona forma sa ciljem sticanja profita. Uticaj drugih nauka (pravo, mehanika, biologija...) na organizacioni dizajn. Osnovna obilježja preduzeća. Organizovana grupa ljudi Obavlja privrednu djelatnost Predstavlja ekonomsku i poslovnu cjelinu - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Preduzeće kao oblik organizovanja
Page 2: Preduzeće kao oblik organizovanja
Page 3: Preduzeće kao oblik organizovanja

Preduzeće kao oblik organizovanja

• Osnovna organizaciona forma sa ciljem sticanja profita.• Uticaj drugih nauka (pravo, mehanika, biologija...) na

organizacioni dizajn.

Page 4: Preduzeće kao oblik organizovanja

Osnovna obilježja preduzeća

• Organizovana grupa ljudi• Obavlja privrednu djelatnost• Predstavlja ekonomsku i poslovnu cjelinu• Samostalni privredni subjekt• Ima svojstvo pravnog lica• Osniva se za trajno obavljanje poslovne djelatnosti

Page 5: Preduzeće kao oblik organizovanja

Oblici organizovanja

• Preduzetnik• Preduzeće

– Društvo lica– Ortačko društvo (Partnerstvo)

• Komanditno društvo– Društvo kapitala

• Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)• Akcionarsko društvo

Page 6: Preduzeće kao oblik organizovanja

Koja je najbolja forma vlasništva?

Page 7: Preduzeće kao oblik organizovanja

Izbor forme vlasništva

• Ne postoji najbolja forma vlasništva• Izbor forme zavisi od konkretne situacije• Ključna stvar je razumijevanje načina na koji svaka od

formi utiče na poslovanje preduzeća

Page 8: Preduzeće kao oblik organizovanja

Faktori koje treba razmotriti

• Porezi• Odgovornost• Kapital potreban za osnivanje• Stepen kontrole• Menadžerska sposobnost• Poslovni ciljevi• Troškovi formiranja

Page 9: Preduzeće kao oblik organizovanja

Forme vlasništva

• Solo vlasništvo (preduzetnik)• Partnerstvo• D.O.O.• Korporacija (A.D.)

Page 10: Preduzeće kao oblik organizovanja

Preduzetnik (Solo vlasništvo)

• Obavljanje privredne aktivnosti u svoje ime i za svoj račun

• Nema status pravnog lica

• Ima ograničenu mogućnost zapošljavanja

Page 11: Preduzeće kao oblik organizovanja

Odgovornost kod solo vlasništva

Page 12: Preduzeće kao oblik organizovanja

Prednosti solo vlasništva

• Biti gazda• Lako je otpočeti biznis• Zadržava se cjelokupan profit• Prihod biznisa se oporezuje kao lični prihod• Biznis se lako otpočinje i gasi• Najjeftinija forma• Potpuna kontrola nad donošenjem odluka• Nema posebnih zakonskih ograničenja

Page 13: Preduzeće kao oblik organizovanja

Nedostaci solo vlasništva

• Preuzimanje neograničene odgovornosti• Investicioni kapital koji se može prikupiti je ograničen• Preduzetnik mora da bude univerzalan• Teško je zadržati najkvalitetnije ljude,osim ako im se ne

ponudi dio vlasništva firme• Životni vijek biznisa je ograničen

Page 14: Preduzeće kao oblik organizovanja

• Trenutno u SAD-u postoji više od 18 miliona inokosnih preduzeća, ali ona čine svega 4% ukupnog prometa ili 15% ukupnog prihoda.

Page 15: Preduzeće kao oblik organizovanja

Partnerstvo

• Udruživanje dvoje ili više fizičkih i/ili pravnih lica u cilju ostvarivanja profita

• Uvijek je potrebno izdvojiti dovoljno vremena da bi se napravio pisani dokument o partnerstvu!

Page 16: Preduzeće kao oblik organizovanja

Odgovornost kod partnerstva

Page 17: Preduzeće kao oblik organizovanja

Prednosti partnerstva

• Lako se stvara• Partneri se dopunjavaju• Lakše prikupljanje kapitala• Manja zakonska regulativa• Veća fleksibilnost• Manje poreske stope

Page 18: Preduzeće kao oblik organizovanja

Nedostaci partnerstva

• Neograničena odgovornost• Profit preduzeća se dijeli između partnera• Partneri se često ne slažu• Životni vijek biznisa je ograničen životnim vijekom

partnera

Page 19: Preduzeće kao oblik organizovanja

Ostale vrste partnerstva

• Tihi partner• Tajni partner• Uspavani partner• Nominalni partner

Page 20: Preduzeće kao oblik organizovanja

Partnerstvo ili solo vlasništvo

• Statistike pokazuju da preko 50% svih partnerstava propadne

• Međutim, statistike takođe pokazuju da partnerstva imaju četiri puta više šanse da uspiju u odnosu na solo vlasništvo

Page 21: Preduzeće kao oblik organizovanja

Komanditno društvo

• Partnerstvo koje se sastoji od najmanje jednog komplementara i jednog komanditora

• Komanditno društvo uvijek vode komplementari, dok komanditori imaju samo udio u profitu

• Komanditori odgovaraju samo do visine uloženih sredstava

Page 22: Preduzeće kao oblik organizovanja

Odgovornost kod komanditnog društva

Page 23: Preduzeće kao oblik organizovanja

Vrste korporacija

• Javna korporacija - akcionar može postati bilo koje fizičko ili pravno lice, kupovinom akcija na berzi

• Privatna korporacija - ima relativno mali broj akcionara, najčešće članova porodice, rođaka I prijatelja, a akcijama se ne trguje javno na berzi

Page 24: Preduzeće kao oblik organizovanja

Odgovornost kod korporacije

Page 25: Preduzeće kao oblik organizovanja

Prednosti korporacije

• Akcionari imaju ograničenu odgovornost• Korporacija može da pribavi najveći investicioni kapital• Korporacija ima neograničen životni vijek• Vlasništvo se lako prenosi sa jednog na drugo lice• Odvajanje funkcije vlasništva od funkcije menadžmenta

Page 26: Preduzeće kao oblik organizovanja

Nedostaci korporacije

• Dugotrajan i skup proces osnivanja• Dvostruko oporezivanje• Stroga i kompleksna zakonska regulativa• Potencijalan gubitak kontrole od strane osnivača

Page 27: Preduzeće kao oblik organizovanja

“S” korporacija

• Specifičan primjer korporacije u SAD• • Globalno gledano ima sve osobine kao i obična• korporacija (naziva se i “C” korporacija)• • Osnovna razlika je u načinu oporezivanja - kod• “S” korporacije se profit oporezuje kao kod• partnerstva, tako da nema dvostrukog• oporezivanja

Page 28: Preduzeće kao oblik organizovanja

“S” korporacija

• Da bi se korporacija kvalifikovala za “S” korporaciju, neophodno je da ispuni sljedeće uslove:o Da bude domaća korporacijao Ne može da ima više od 75 akcionarao Akcionari moraju biti fizička lica i pri tome državljani ilirezidenti SADo Može emitovati samo jednu vrstu akcijao Profit i gubitak se raspoređuju na akcionaresrazmjernoudjelu u vlasništvu

Page 29: Preduzeće kao oblik organizovanja

Anatomija akcionarskog društva • Odbor direktora - Odbor direktora (bord direktora) bira

Skupština akcionara korporacije u cilju voñenja poslovne politike korporacije i ostvarivanja dugoročnih ciljeva.

• Jedna od osnovnih dužnosti Borda direktora korporacije

je da zaposle ljude u kompaniji koji će efikasno obavljati svoj posao.

• Vlasništvo nad akcijama - Korporacije mogu izdavati dvije vrste akcija – obične i preferencijalne. Vlasnici preferencijalnih akcija su specijalna vrsta vlasnika jer oni obično nemaju pravo upravljanja korporacijom ali imaju prvenstvo u ispali dividende.

Page 30: Preduzeće kao oblik organizovanja

• Pitanja za diskusiju– 1. Nabrojite forme vlasništva preduzeća.– 2. Navedite prednosti i nedostatke inokosnog

preduzeća.– 3. Koje su osnovne karakteristike partnerstva?– 4. Definišite sadržaj ugovora o partnerstvu.– 5. Objasnite prednosti i nedostatke partnerstva?– 6. Šta je korporacija?– 7. Objasnite anatomiju korporacije.– 8. Koja prava proizilaze iz običnih i preferencijalnih

akcija?– 9. Navedite prednosti i nedostatke korporacije.