proclaiming the gospel in action

Click here to load reader

Post on 02-Aug-2015

30 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. GGMooicassh pp6:1ee-8llPagpapahayag ng Ebanghelyo ng may Gawa 2. MMiiccaahh 66::11--88 Mic 6:1 O bayan ko, ano bangginawa ko sa iyo? Pakingganang sinabi sa akin ni Yaweh:Tumindig ka, iharap mo sa mgabundok ang iyong usapin at samga burol ang iyong katwiran. 3. MMiiccaahh 66::11--88 Mic 6:2 Dinggin, mga bundok,ang sumbat ni Yaweh! Makinig,mga pundasyon ng lupa! Pagkatmay usapin si Yaweh laban sakanyang bayan, at isinasakdalniya ang Israel. 4. MMiiccaahh 66::11--88Mic 6:3 Bayan ko,anong ginawa ko saiyo? Paano ako nagingpabigat sa iyo? Sagutinmo ako. 5. MMiiccaahh 66::11--88 Mic 6:4 Inilabas kita mula saEhipto, tinubos sa lupain ngpagkaalipin; ipinadala ko sinaMoises. , Aaron at Miriam upangmanguna sa iyo 6. MMiiccaahh 66::11--88 Mic 6:5 O bayan ko, alalahanin angplano ni Balak na hari ng Moab, atang sagot sa kanya ni Balaam naanak ni Beor. Alalahanin ang iyongpaglalakbay mula Sitim hanggangGilgal upang makilala mo ang mgadaang matuwid ni Yaweh. 7. MMiiccaahh 66::11--88Mic 6:6 Anong dadalhin kopagpunta kay Yaweh atpagyuko sa Kataas-taasan?Magdadala ba ako ng mgasinunog na handog, ng mgaguya? 8. MMiiccaahh 66::11--88 Mic 6:7 Masisiyahan ba si Yaweh salibu-libong lalaking tupa, sanaguumapaw na mga handog nalangis? Iaalay ko ba ang akingpanganay para sa aking pagkakasala,ang bunga ng aking katawan para saaking pagkakamali? 9. MMiiccaahh 66::11--88 Mic 6:8 Tao, nasabi na sa iyokung ano ang mabuti at kungano ang gusto ni Yaweh:maging makatarungan,maawain, at pakumbabanglumakad kasama ng iyongDiyos. ? 10. MMiiccaahhss pplleeaa::1. To do justly2. To love mercy3. To walk humblywith your God 11. 1. Gods people are to:Ang Bayan ng Diyos ay:DO JUSTLYGawin ngMakatarungan 12. Job 29:17 Pagkat sinaklolohanko ang maralita, ang naulila saama at walang nakakatulong. 13. Isa 58:6 -10 Lev 19:13, Jer 22:13 Luke 18:1-8 14. 2. Gods people are to:Ang Bayan ng Diyos ay:Love MercyMaging Mahabagin 15. Mat 5:16 Lumiwanag na gayon anginyong ilaw sa harap ng mga tao;upang mangakita nila ang inyongmabubuting gawa, at kanilangluwalhatiin ang inyong Ama na nasalangit. 16. gospel-messaging (urging everyoneto believe the gospel) gospel-neighboring (sacrificiallymeeting the needs of those aroundthem whether they believe or not!) 17. Isa 1:10 Pakinggan ninyo angsalita ng Panginoon, ninyong mgapinuno ng Sodoma; mangakinigkayo sa kautusan ng ating Dios,kayong bayan ng Gomorra. 18. Pro 14:31 Siyang pumipighati sadukha ay humahamak sa Maylalangsa kaniya. Nguni't siyang naaawa samapagkailangan ay nagpaparangalsa kaniya. 19. 3. Gods people are to:Ang Bayan ng Diyos ay:Walk HumblyLumakad ng mayPakumbabaan 20. To walk humbly issimply to live by faith. It is a life lived in CONSCIOUS fellowshipwith God, exercising a spirit of humilitybefore Him. 21. CONCLUSION: Act 20:35 Nagbigay halimbawa ako sa inyosa lahat ng mga bagay, na sa ganitongpagpapagal ay dapat kayong magsisaklolosa mahihina, at alalahanin ang mga salitang Panginoong Jesus, na siya rin ang maysabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. 22. 2Co 8:14 Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay:ang inyong kasaganaan ay nagingabuloy sa panahong ito sa kanilangkakulangan, upang ang kanilangkasaganaan naman ay maging abuloy sainyong kailangan; upang magkaroon ngpagkakapantaypantay 23. GGoodd BBlleessss!!