professioneel jeugd- en jongerenwerk 2009...colofon de staat van professioneel jeugd- en...

of 44 /44
De staat van professioneel jeugd- en jongerenwerk in Nederland anno 2009

Author: others

Post on 15-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • De staat van professioneel jeugd- en jongerenwerk in Nederland anno 2009

 • Colofon De staat van professioneel jeugd- en jongerenwerk in Nederland anno 2009 Uitgave ���������������������������������������������

  ���������������������� ����������������� !!"#�$�%���������&�

  '����(��))) �

  )&! �*��+�������

  �������#�!)!�,� "-�)��)��

  �,���#�����.�������/��

  %%%/��������/�0%�����

  Tekst $���������1��

  �(���������������������������������

  2����������������

  ���������������������������������������������

  Oplage �!!�

  Prijs 3��������#�4��(���

  �����������(������������������������������%��������������%������/�

  3��������,����#��&��(���

  Bestelwijze 5�������������6������,��������������%������6�������������������������

  ��������(���(�������5!!)&/ 275$��"4-�"!�&&8-� &8�!�

  $+9�4& �

  +������6���������� !!"�

  $�����(��������(�����������%��������������(�������0�������������������������������������(�6�

  ���������6����������������%�����������%�������6����������������������������������������

  �������/�5������������������������������������/�

 • De staat van professioneel jeugd- en jongerenwerk in Nederland anno 2009

 • Inhoudsopgave

  2�������� � � � � � � � � &�

  �/�� �������� � � � � � � � "�

  /� ������������������������������)�� � � � � �)�

  )/� '������������ � � � � � � � �4�

  �/� ��������������� � � � � � � ��

  &/� ������

  ��������(�������� � � � � � &�

  8/� �������

  ���� � � � � � � � 4�

  4/� ��������� � � � � � � � "�

  -/� 7����%�������� � � � � � � ))�

  "/� :���(���������%��������� � � � � � )&�

  �!/� $�������������� � � � � � � )4�

  ��/� ���������(��������������������� � � � � )-�

  5������/� 7�������

  ������������������������� � � � ���

  5����� /�� ;������((��������(��������� � � � � � �

  ��

 • 4

 • 5

  Inleiding��

  ���������������������������������������������<���=���������������������������������

  %�����%������������������������������������������������������(������������������������

  ����������(����������������������������������(��,�����������%���/�>�����������������������

  ��������%�����������������������(����%��������6��������(%�����������(%��������������������

  �(������������������������������(��,�����������%�������$�������/�������������������������

  ����������������%���������������������6������������������������������������%�����%���������

  ���������(%�����%����/�

  �����������������������������(�����������������������������������%����������������(��,����

  �������%��������

  ��$������������������������ !!"/��

  ����������������������������������������������������������������������(�����������

  �����������������������������?(@�������������������������(��,�����������%�������$��������

  ����������������������$���������1�/�

  Omschrijving professioneel jeugd- en jongerenwerk �

  '�������������(��,�����������%����%��������������������%���������������������

  ������������������������������������������������������-�A� )�������������������

  ���������������/�B�����������������������������������������������(����������������������6�

  ����������������������������������������%����������������6������������������/��

  '�������������(��,�����������%������������(�������%���������6������������%���6�

  �����(��%���6�������%���6������������6�������,�(�(����%���6��((��%���6��(��������������6�

  ����������%���6����(����%���6��((������������6��((�����������6�����(%%�������

  �((��������������%���/��

  ������������������������C������������(������������������������������������6��������������������

  ���������D������������������6��(����������%���������������������������������������������������

  ������������(��%�������������6�������������������������

  ��������������������%����������

  ��������������������(�������/��

  �������������(�������� �����%����������������������������(�������(��%�������������%���/�

  ��������������������������� ������-�E� )������������%���������%���/�

  Vragen en methode van onderzoek �

  ����������������������������������(��,�����������%�������$���������������������(�����

  �������6��������(������������?(@������������(�����������������������������

  ��������������������

  �������/��

  +���������������������(������������

  ���������������������%��������%���������������������

  ����(

  �������������������6���

  ���,������������������������������������������������������������

  (�������������������������������������������������������������������(��,�����������%����

  ���������/����������������������������������������������

  ��������������������������������

  ������������������������������������������/�+������������������

  ��)�)�������������

  ���������������������/�

  ��F�����������������

  ������������������������������������(��,�����������%���/�����������������(������������������������������(�����������������������������������������������������������������������������������(��,�����������%����%������������������������������������������������������/�2��������������������������������������������������������������%�������������������������������������(��,�����������%���/��������������G�������������������������(��,�����������%������������������������������/�5�����(���%����������������%�

  ����(��,�����������%����������������������(�����������(%��������������/�

 • 6

  ����������������������������������������������%����������������%�����������������������

  ��������������(��,�����������%�������������������������������������������/ ������������

  (����������8!�����������������/�

  ��������������������������������������������������������������������������������������������

  %��������������������/�+���������������H���������������������������������/�>���������

  ������������������������������(���������������������������������%������/��

  �������������������������������

  ��������G����������������������������%�����������

  �������������������������������������������%�����(�����������������������������������������6�

  ����������������%�����(������������(��,�����������%�����������������/��

  3������������������������(���������������������6�������������������������������������

  %���������I�������������/��

  F�����������������������������������������������������������������������������������(���

  ����������������������������/��

  �����������%�����������������������������(����6������%���������������6��������������������

  ��������������/�

  >������(�����������������������������(������������%������������������(��,�����������%����

  �������/�

  5�����������������������(�������������������?(@�����������������������(������������������������

  ������((��������(��������/�

  �������������������������������������������������������������������������������������������

  ��������������������(������(

  ��������������������������6���������������������������������������

  ���������(�����������������������������(�����(���������� ,�4����/����������������������������

  ��������������������(��������������%�������������������6����������������������������������

  �����/�F����������������������������(����������������������������������(��,�����������%����

  ���������������������������������������������/�

  Inhoud �

  ������������������%��������������������������������������(��,�����������%�������������

  ��������6�����������������������������������������������������������6�����������������(������

  ������������������������%�����������/����������������������������������������������������������/�

  ����������������������������������������������������������(����/�

  F������������������������������������������������������������(��,�����������%����������������

  %������������������������������������������������������������������

 • 7

  Dank �

  5���������������������������%�����������������������������������������������������������

  �����������������/�F�����������%�������������������(�����������������������

  ���������������������������(����������������������(%������������/�

  ���������������������������������������������������������(%����������������������(����������

  �����(��������������������(��,�����������%��������(���������������������������������

  ���������������������������������������������������������������6�����������%�����/�

  ���������0+������6���������� !!"�

  J����$������

  2����

  ��������

  ;�(������������

  ������������5�����

  ������������

  �����������������������������������

  1������(���)86��!-���������������

  !8,�!&�"48)�������.����������/������

  %%%/����������/��

 • 8

 • 9

  1. Omvang �

  Inleiding �

  �����������(��������������������������������������������������������������������������%�������

  ������%���6��������������������������������������/����������������������������������������

  ����������������������(

  �������������������(�����������������������������������������

  ���������������/�

  Jongerenwerkers �

  ����������� �������������������������������������������������

  ��������������� !""��

  ��

  ���������������������������%�������������������������%���������������� !!"� /-�-���������/�2��

  ����������������������� !!!������������������������8!K/)�2����������������������������������

  �(������������

 • 10

  ��������!�� ���������������������������������������������������

  ��������������� !""��

  ��

  ����(

  �������������,�������������������������������%������������������������������/)4!�����

  ����"-"�������/)"��������� !!!������/"&&�������� !!"/�

  >������������������������ !!!�������������������������������K/�

  Kinderwerkers en andere jeugdwerkers �

  $��������������� !!"�-!���������������������%�������/�5�����������������������������������

  & ������������%���/������������������M����������������������������������������%�����������

  ��������������������������������������������������������/�2������������������������������������

  �������������%�����������������������������������/�

  ���������������������������������%��������������%��������������������(������ &�����������

 • 11

  Verdeling naar provincie �

  ��������#�� �������������������������������������������������������

  ����������������!""��

  ��

  '��������������������%������������������������������������������������������������%�������

  ������%����������������������������������������������%�����/�L(��,��

  �����������������������

  &8-������������%��������))�����������%���/�L������������)�������������%�������8�����

  ������%���/�

  Urbanisatiegraad �

  ��������$�� %�������������������������������&���������

  ������������������������!""��

  ��

  ��������������������������(

  ���������������������%������������������������%������������

  ���������������������6����������������(�����������������������/�����������������������6��������

  ��������������������������������(

  ���������������������%���/�2���������������������������

  !/!!!���%���������������(

  ������������%������������/�!!���������������������������������

  ������������������������������!!/!!!���%�������������������������������������������������������

  ���������)&!��������/�

  :����������������������������������������������������������������������������������������

  �����������������������������/�

 • 12

  Samenvatting �

  • 2���������������������� !!"����$���������(���)/-4!�����������������������������(��,����

  �������%���/������������ /8&-������������/�

  • 3����������������������������������� /!4������������������������������%�������&-�������������������%���/����������������������������������������������� /"-&�

  �������%����������--&�������%�����������(��%������/�

  2������������� !!!, !!"�����������������������%����������������������&!K/�

  • F����������(

  ���������������������%���������������������&4!��������/�5������������%���������������� /4&!���������������(

  �����/��

  • ����������������������6�������������������������������������(

  ��������������

  �������%���/�:�������������������������������������������������������������������

  ��������������������������������������������������/�

 • 13

  2. Organisaties en financiering �

  Inleiding �

  2�������������(�����������(����������������������������(��,�����������%�����������/��������

  �������������������������������6�����������

  ������G����(����������������������6����������

  %�����������������������������������%������/�

  Non-profit en profit organisaties �

  F���������$����������� !!"�������)�8������������������������������(��,�����������%����������/�

  ��������������������������,��������������������

 • 14

  Lokale, regionale en landelijke organisaties �

  ��������,�� (��)��������������� ����������������������

  �������������)�������!""��

  9(������������������������������������(��,�����������%����(������NN�����������

 • 15

  Verhouding structurele en tijdelijke financiering

  ��������-�� %��������������������������������������������������!""��

  >%��������������������������������������������(��,�����������%����

 • 16

  3�����

  �������������������������������������������������8K������������������/�

  2����������������� !!!���������

  ��������(��(��������������������������(��,����

  �������%������������������4-K������8&K/������������������������������������������

  �����������������������/�

  • ����������%���������

 • 17

  3. Professionals �

  Inleiding �

  �����������(���������������������6����������6���������������������������������������������������

  �(��,�����������%���/�����%������������������������%��������������������������(�������������

  �����%����������������������/��

  MBO of HBO niveau �

  ����������� .���� �����������������������������������/0+ *0+����!""��

  ��

  3�������(��,�����������%����������$��������������&&K������5�,����������������������/��5��

  �������������&K/�

  Bijscholing �

  1�/�& K�����������������������������(��,�����������%�����������������%�����������������������

  �������������������%�����������/����������)"K��������������������%����������������������

  ������������������/�7������"K�����������������������/�

  ����������� .���� ���������������������������������)�������������!""��

 • 18

  Ervaringsjaren �

  ���������"�� .���� ������������������������������������������������!""��

  ��

  F�����������������������������%��������������������������������������������������(��,����

  �������%����

 • 19

  3����%�������������������(��,�����������%����������������������

  �������

  ������������������/�

  3������������������������%�������

 • 20

 • 21

  4. Accommodaties �

  Inleiding �

  �����������(�����������������������������������(��,�����������%���/������������������

  �������

  ������G����������������������������6����������������������������������6��((�����

  �����������������%������������(/�

  Aantal en typen accommodaties �

  2������������������$���������/�)&���������������������(��,�����������%���������/������

  ������������������C����������������������������������������������������((���(��������������

  ������������������(������������(�������(���(�������������(%��6�%������������������(����/��

  ���������!�� (����������������� ����������������������1������!""��

  ��

  ����������������������������%����������(����������(��,�����������%���������(��������������

  ������(���

 • 22

  Oppervlakte��

  ���������#�� (�������������������!�����!""��

  ��

  ������������������������������������

  ���������$�������������(���������������������������(��,�

  ����������%���������������������/��

  2����������������������������-K�������������

  ������������(��,�����������%������������������

  ���������������&!������������������������������������������/�5��������������������������

  ������

 • 23

  ���������'�� (�������������������������������!""��

  ��

  ����������������������������������������(��,�����������%������������������%��������������

  ���������������������

 • 24

  Samenvatting�

  • 2������������������$���������/�)&���������������������(��,�����������%���/������������������������C������������������������������������������������

 • 25

  5. Doelstelling en functies �

  Inleiding �

  �����������(���������������������

  ��������(����������������(��,�����������%���/��

  Doelstelling: overlastaanpak en talentontwikkeling �

  ���������-�� 2�������������������� �������������������!""��

  ��

  3����%���������������������������������(��,�����������%����

 • 26

  Functies van jeugd- en jongerenwerk �

  ������������ 3���������������� �������������������!""��

  ��

  ������������������������������(����������������(��,�����������%�������������������

 • 27

  6. Aanbod �

  Inleiding �

  ��������%���������������������(����������������

  �������������(��,�����������%����������

  �������������������������������/�

  Openstelling doordeweeks en weekend �

  ������������ +���������������������������!""��

  ��

  ��������!"�� +��������������������������!""��

  ��

  ������������������%����������������

  ������������(��,�����������%����������%��������������

  ��������������������������������������������������������/"�2�������%���������������

  ���

  ���������������������������������������/��

  2������%��������������������

  ��������

  �������������

 • 28

  Bereikbaarheid werkers �

  ��������!��� 0�����)������������ ����������������������!""��

  ��

  ����

  ��������������������������������(��,�����������%�������

 • 29

  7. Doelgroep ��

  Inleiding �

  ���������������������������%����������������������������������������������%���/����������

  %����������������%����������������������(%�����������������������������������

  ���(��/������

  ���������������������������Q�

  9�C���������������������������������������������������������������%����%�������������

  �������(�����������/�!�

  ����%������������%���������������������������������������������������������������������������

  �������������������������������������������

  Bereik jongerenwerk �

  ��������!!�� 0�������������������������!""��

  ��

  ��������������������������������������������������%������������ &!��������������������

  ����������������������������������/�9(��������%����< 4K=�������������������(���������!!����

  &!��������/�1�/�� K���(��������������������������������������(��������&!�����!!��������6�

  "K������������������� &�����&!������������)K���������������� &��������/�

  Reëel bereik per fulltime formatieplaats

  ��������������������������������%�������$������������������8�/""���������/�3��������

  ������%���������������������84/�8-���������/�

  '����(

  ��������������������������%������������������4-��������/�

  5������������%�����������������&���������/��

  �!�2�������������(��%���������������������������(��%���/����������������������������������������������������������(��%����%�����������������������������%���������G������������������/�

 • 30

  Opleidingsachtergrond, etniciteit, risicograad��

  Opleidingsachtergrond �

  ��������!#�� 2���������������������������������������������������!""��

  ��

  ���������&"K��������������������������������%�����������������������������������(�����

  3�5������5�/�2���!K������������

  ��������������������������������������������K�������

  ���������

 • 31

  5���������������%����������������������������������������������������/���

  5������������%���������������������������������%����< �K=��������������������������&!K����

  �����(���������������������������������D��������/��

  2��&4K������������

  ���������������������������������������(���������!K����&!K/�F���

  �������������������������!K���������������������������8K�����������������������

  �������%���/�7���������)K����������������������������������%���������������������������

  ������������������D������(�������������������/�

  �������������(�����%�����������(����������������(��������������(�������������%�����������������

  ����������������������������������������

  ���������/�������������������������������������������

  ���������������������������������������������� !K���������(�������� ,�4��������$��������

  ��������������������������%���/������������-!K�����������������������������������������������

  ��������������������������������������������/�

  Meer doelgroepen? �

  ���������������������������������������������������������������������%���������������

  �����������������������������%����������������������������%��������������������C��������������

  ��������������������������/��

  F������������������������������

  ����������������������������������%�������������������������

  ��������%��������

  ���!/ &����!/"/����������������������(������%������������������������������

  ����������%�����������������(�����������������/��(�����������������(��������������������(��

  ����

  ���������������/�5���������������������������������������������������� ,�4����������

  ������� !!"���� )-/)--��������/�

  ���������(�����������������8�/""����������������������������������� /!4������������������������

  ��������������%�������(�������(����������(���������������"- �������������������������%���/��

  Samenvatting �

  • ��������������������������������������������������%������������ &!������������������������������������������������������/�9(��������%����< 4K=�������������������(�����

  ����!!���� &!��������/�1�/�� K���(��������������������������������������(��������&!�

  ����!!��������6�"K������������������� &�����&!������������)K���������������� &�

  �������/�

  • ��������������������������������%�������$������������������8�/""���������/�3��������������%���������������������84/�8-���������/�

  '����(

  ��������������������������%������������������4-��������/�

  5������������%�����������������&���������/��

  • ���������4"K��������������������������������%�����������������������������������(�����3�5������5�/������������%������6������������%����������(�����������������������

  �������������������������/��

  • 5��&"K������������������������������%������������������������(�������%������

  ������������$�����������������/�5�� )K���������������������������������������������

  ���������������/�5���"K���������������%�������������������������������������

  ���������������

  ����������������/�

  ���������������������������%�������������������������������������������%�����������������������������������������0��������������������������������������������������������(���/�������������

 • 32

  • 5������������%���������������������������������%�����������������������������&!K���������(���������������������������������D��������/�2��&4K������������

  ����������

  �����������������������������(���������!K����&!K/�F����������������������������!K�

  ��������������������������8K������������������������������%���/�7���������)K��������

  ��������������������������%���������������������������������������������D������(���

  ����������������/������������%��������(���������������������������������

  ���������/�

  ���������-!K�������������������$����������������������������������������������

  ����������������������������������������������������/�

  • +������������������������C����������������������������������������%����������������� �!/!!!��������������������(����������(��������������������%���������������������"-��

  �(

  �����������������/�

 • 33

  8. Samenwerking �

  Inleiding �

  2�������������(��%�����%�����������%���������%�������������������������������%��������

  ������%�������������/�

  ��������!'�� 0�����������������������������������������������������!""��

  Samenvatting �

  • ������������������������������������������������������%��������������������������������������������%����

 • 34

 • 35

  9. Knelpunten en kwaliteiten��

  Inleiding �

  ��������(�������������������������������������������%���Q�F��%������������������������

  �������%��������(%������

  ���Q�����������������������%����������������������������������

  �������(�������������/�

  Knelpunten �

  ��������!,�� 4���������������������������������!""��

  ��

  3�������������������������%����

 • 36

  Kwaliteiten van het jongerenwerk �

  ��������!-�� 2��������������������������������!""��

  ��

  5�����

  ������������������������%������������������%�����������������������������������

  ����������������/������(���������������������6��������������������������������������������

  ��������������������������%������������(%�/��

  B�M�����������������%���������������������������%�����������4)K���������������������/��

  ������������%���������������������������������%���������������6��������(������������������

  ����������������������������

 • 37

  10. Nabije toekomst �

  Inleiding �

  >������(���������������?(@����������������������������%������������������������������������

  �����������%������������%������������������������(����������������������������������������

  �����������%���/��

  ��������!��� 5��������������������������������������

  ��

  Samenvatting �

  • ����������������������������������������������������������������������%�����������������������%�����������(��%�������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������6����%�����������������������

  ���������������������������������������%����

 • 38

 • 39

  11. Hoofdconclusies en aanbevelingen��

  Inleiding �

  2��������������������(��%�������������������������(����������������������������������������/�

  3������%�������������������������������(�����������������������%�������������(��,����

  �������%�����������%�������

  ����������������������������(���������������/�

  Hoofdconclusies �

  • 2�������������������������������������������%�������$��������������������������&!K������(��� /!!!����/�������������������(��%���������������������������8!!����/������

  ���������������������������������������������������������(�������/�

  • ����������������������6����������������������������������������������(��,����

  �������%���������%������(������������������/�:�������������������������������������

  �����������������������������������������������������������������/�

  • '����������������(��,�����������%�������������&&K������������������5�����������&K���������5�/�F������(�����������%�������������������/�2����������

  ��������%��������%�����

  ��%���������������������������������������(��%��������������%�����������������

  �������������/�5��������������������������(��,�����������%��������������������������

  ����������������0����������������������������������(���������������/�3�����

  %��������������������5�������(�%������������������������������������%����/��

  • 2�����������������������������������

  ������������(��,�����������%���������������������������%���������������������������/�'�������������������������������������������

  �����������������(�6������������������������������������%�����������������������

  �������������������������������/�

  • S(��������

  ���������������%��������������������������������(������������������������������������%������������������������������%�������/�������������

  ���������

  �������������������������������������������������(������(�������������������

  ����������������/�

  • F��������������������������������������������������������������������(���������������

  �(��,�����������%���6����%���������������6��������6����������6����%�����������

  ��������������������������������������������������������(�������������(���������((��/�

  $��(%�������������%�����������(������������������������������(������������������%���

  �%�������������������������������������������������������������������������%���/�

  • �����������������������������������������(��,�����������%���������������������%������6��������������������������������%����6�������������������������������������/��

  • ���������������������������%�����������������������(��������������������������������3�5������5�������������/�5�������%�������������������������������������%����

  �����������������������������������������������������������������������������D��

  ������/�

  • F����(

  ������������%��������(������������������4-��������/�F����(

  �����������%����������������&���������/�

  • *���������������������������������(������(�������������%������������(�����������������%����������������/!!!��(

  ������/�

 • 40

  • 5�������������(�������������������%��������������(�����������(�������%������������������������������6������������������(I��������������������%��������(������������

  ������/�

  • �������������������������%����������������������������������������������������6���M�����������������%�������������/�

  • �������(����������������������������������������������������������6���������������%�����������������������%�������������������������������������������(��(�����

  (�������������%�������������(����������������(�������/�

  Aanbevelingen �

  • ������������������������������������������(��,�����������%�������������������%�������

  ��������������������������������������������������������������(���

  �����������������(�/�

  • *���������(�����������������������������(��,�����������%������������������������������������%�������(�����������������������������6�������������������������������������

  ���������������������������������������������������������/�5����������������������

  ����������������(��,�����������%�������%������������������������5�6����������

  %��������%������������(��������������5�,������������������������6���������������

  ����������������(%���������������������������������������(���������������������������

  ���(��������������������(�/�3����������������������������������������������

  ��������

  ��������������G��������������������(�������(����������������������(�������/�

  3�����������������������������������T����������D������������������(��,�����������%����

  �����������������������������/�

  • *����������������������������������������������(��,�����������%�������������������������������,������������%������������������������������(�����������������������������

  ���(���������������������������%�����������������������������������������6�������

  ��������������%��������������/�

  • ;�����������������(��������(��������������(������������������������������(��,����

  �������%��������������������������%�������������������%������/�5�������(����������

  ��������������

  ���6������������������������������������������(��������������������

  ����������(��6�������������6��������

  ���6������%������������������������������

  �������������(�������������������������������������/�

  • �����������������������%�����������(��%�������������������������������������������������������(��,�����������%������������������6���������������%�������������

  ������������������������������������������������������(�������������%����������������

  ����(��������������������������������������/������������������������������������������

  �����������������������%�����������������������(��������/�

  • ������������������������%��������(������(������������%��������������������������������������������������������������/�

  • ��������������������������������������������������������(�������������������������

  �(��,�����������%��������������������������������������������/�������������������

  �������������������������������������������%�������������������������������������������

  ���������������������/�

 • 41

  Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie �

  �%/��/�����5���� �

 • 42

  Bijlage 2 Literatuur en documentatie �

  *��������6�9/��������:/�7�����6�����������������������������������������������������������

  �������������������������������7*5�6���������6� !!)�

  $2L6�J�������%����$���������"-"�������������������������������������������6�+������6�

  �"-"/�

  $�����6�J/����9/�3�������6��������������������������� 6�2�����((��J�(����������6�

  ���������6� !!!/�

  !��"���#������������������