proficyâ„¢ machine edition 2 - laboratorium ?? machine edition gfk-1918j...

Download Proficyâ„¢ Machine Edition 2 - Laboratorium ?? Machine Edition GFK-1918J Proficyâ„¢ Logic Developer - PLC 5.70 11 ... dialogowym Environment Themes (Tematy rodowiska). Proficyâ„¢

Post on 16-May-2018

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P r o f i c y M a c h i n e E d i t i o n

  GFK-1918J Proficy Logic Developer - PLC 5.70 11

  2 Proficy Machine EditionProficy Machine Edition to pojedynczy pakiet zawieraj cy komplet narz!dzi do tworzenia aplikacji wykorzystywanych przy automatyzacji. Oprogramowanie Machine Edition posiada

  zintegrowane "rodowisko i narz!dzia, umo#liwiaj ce efektywne tworzenie aplikacji, bez konieczno"ci po"wi!cania du#ej ilo"ci czasu na nauk! oprogramowania. Wszystkie produkty s w pe$ni zintegrowane.

  % Korzystaj z tego samego zestawu narz!dzi i tego samego interfejsu.

  % W pe$ni obs$uguj metod! "przeci gnij i upu"&".

  % Posiadaj cechy systemu skalowalnego. U#ytkownik ma mo#liwo"& wyboru sterownika, na ktrym projekt b!dzie uruchamiany.

  Zamieszczony poni#ej rysunek przedstawia projekt Machine Edition:

  Nawigator

  Asystent

  Podgl d danych

  Biblioteka

  szablonw

  Przegl darka informacji

  Indeks

  Komunikaty

  Inspektor

 • P r o f i c y M a c h i n e E d i t i o n

  Pierwsze kroki

  12 Proficy Logic Developer - PLC 5.70 GFK-1918J

  2

  P I E R W S Z E K R O K I

  Machine Edition Oprogramowanie pozwala na szybkie rozpocz!cie tworzenia projektw.

  W c e l u u r u c h o m i e n i a M a c h i n e E d i t i o n

  1. Klikn & , wybra& Programy, a nast!pnie GE Fanuc, Proficy Machine Edition i ostatecznie Proficy Machine Edition.

  Po uruchomieniu, wy"wietlane jest okno dialogowe Environment Themes (Szablony widoku).

  Uwaga: Okno dialogowe Environment Themes (Tematy "rodowiska) wy"wietlane jest automatycznie przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania Machine Edition. W celu

  p'niejszej zmiany tematu, nale#y wybra& opcj! Apply Theme (Zastosuj szablon widoku) z menu Windows (Okna).

  2. Wybra& temat Logic Developer - PLC.

  3. Klikn & OK.

  Po otwarciu projektu, wygl d ekranu Machine Edition b!dzie zgodny z podgl dem w oknie dialogowym Environment Themes (Tematy "rodowiska).

 • P r o f i c y M a c h i n e E d i t i o n

  Pierwsze kroki

  GFK-1918J Proficy Logic Developer - PLC 5.70 13

  Wy"wietlone zostanie okno dialogowe Machine Edition.

  4. Wybra& odpowiedni opcj! w celu otwarcia projektu. Domy"lnie wybierana jest opcja jest opcja Open an existing project (Otwrz istniej cy projekt).

  Uwagi:

  % Po wybraniu opcji Empty project (Pusty projekt) lub Machine Edition template (Szablon Machine Edition), wy"wietlane jest okno dialogowe New Project (Nowy projekt) umo#liwiaj ce utworzenie nowego projektu (prosz! porwna& z informacjami na stronie14).

  % Je#eli wybrana zosta$a opcja Open an existing project (Otwrz istniej cy projekt), mo#na dodatkowo zaznaczy& opcj! Recent Projects (Ostatnie projekty) lub All Projects (Wszystkie projekty). Domy"lnie wybierana jest opcja Recent Projects (Ostatnie projekty).

  5. Je#eli zosta$a wybrana opcja Open an existing project (Otwrz istniej cy projekt), nale#y wybra& z rozwijalnej listy projekt, ktry nale#y otworzy&.

  6. Mo#na tak#e wybra& opcj! Dont show this dialog box on startup (Nie pokazuj tego okna dialogowego przy uruchamianiu).

  7. Klikn & OK.

  Projekt zostanie otwarty w "rodowisku Machine Edition, ktre zosta$o okre"lone w oknie dialogowym Environment Themes (Tematy (rodowiska).

  Tworzenienowego projektuca$kowicie od pocz tku

  Zaznaczy& t! opcj! w celu utworzenia projektu za pomoc szablonu

  Wybristniej cego projektu

  Wybr jednegoz ostatnio u#ywanychprojektw

  Wy"wietlenie wszystkichprojektw zapisanych w komputerze

 • P r o f i c y M a c h i n e E d i t i o n

  Projekty

  14 Proficy Logic Developer - PLC 5.70 GFK-1918J

  2

  P R O J E K T Y

  Projekty mo#na tak#e tworzy& i edytowa& korzystaj c z takich produktw jak View, Logic Developer - PC, Motion, Logic Developer - State i Logic Developer - PLC. Pakiety te korzystaj ze wsplnych narz!dzi Machine Edition, co zapewnia pe$n integracj! pomi!dzy r#nymi elementami projektu.

  Mo#na importowa& projekty utworzone za pomoc oprogramowania LogicmasterControl i VersaPro.

  Za pomoc oprogramowania Logic Developer - PLC mo#na tworzy& r#ne projekty, spe$niaj ce specyficzne wymagania.

  W c e l u u t w o r z e n i a n o w e g o p r o j e k t u p r z y u !y c i u s z a b l o n u

  Przed utworzeniem projektu nale#y wybra&:

  % Podstawowe komponenty, ktre b!dzie zawiera$ projekt u#ytkownika.

  % Sterownik GE Fanuc, na ktrym uruchamiany b!dzie projekt.

  1. Z menu File (Plik) wybra& polecenie New Project (Nowy projekt) lub klikn & ikon! na pasku narz!dziowym.

  Wy"wietlone zostanie okno dialogowe New Project (Nowy Projekt).

  2. Wybra& # dany szablon projektu.

  3. Wprowadzi& opisow nazw! projektu.

  4. Klikn & OK.

  Projekt jest otwierany w "rodowisku Machine Edition.

  Wprowadzi& nazw! projektu w polu Project Name (Nazwa

  projektu)

  Wybra& szablon dla projektu z listy Project

  Template (Szablon

  projektu)Klikni!cie przycisku Set as default (Ustaw

  jako domy"lny) powoduje ustawienie

  wybranego szablonu

  projektu jako

  domy"lny szablon projektwNa ekranie wy"wietlany

  jest krtki opis projektu

 • P r o f i c y M a c h i n e E d i t i o n

  Projekty

  GFK-1918J Proficy Logic Developer - PLC 5.70 15

  W c e l u o t w a r c i a i s t n i e j c e g o p r o j e k t u d o e d y c j i

  1. Otworzy& okno Navigator (Nawigator) i przej"& do karty Manager (Menad#er).

  Spowoduje to wy"wietlenie listy projektw.

  2. Post!powa& wg jednej z podanych poni#ej metod:

  Klikn & prawym przyciskiem myszy projekt i wybra& polecenie Open (Otwrz).

  - lub -

  Dwukrotnie klikn & projekt.

  Projekt jest wczytywany i mo#na dokonywa& jego edycji.

  W c e l u z a i m p o r t o w a n i a f o l d e r a

  1. Otworzy& okno Navigator (Nawigator) i przej"& do karty Project (Projekt).

  2. Wybra& podsystem, do ktrego ma by& zaimportowa& folder.

  3. Klikn & prawym przyciskiem myszy podsystem, wybra& polecenie Import (Importuj) i typ folderu.

  4. W wy"wietlanym oknie dialogowym odszuka& i dwukrotnie klikn & folder przeznaczony do zaimportowania.

  Wi"cej informacji? W Indeksie Pomocy wyszuka& has $o "Projects (Projekty)".

  Wi"cej informacji? W Indeksie Pomocy wyszuka& has $o "importing Control folder (importowanie folderu Control)", " import ing Logicmaster folder (importowanie folderu Logicmaster)" lub "importing VersaPro folder importowanie folderu VersaPro)".

  Nawigator: Karta Mened!er

 • P r o f i c y M a c h i n e E d i t i o n

  Narz dzia

  16 Proficy Logic Developer - PLC 5.70 GFK-1918J

  2

  N A R Z#D Z I A

  Oprogramowanie Machin Edition posiada szereg narz!dzi. Ka#de narz!dzie jest otwierane i zamykane poprzez ikony przyciskw na pasku narz!dziowym.

  Poni#ej podano opis ka#dego z narz!dzi.

  Okno Navigator (Nawigator) to okno blokowane, podzielone na karty. Ka#da karta wy"wietla informacje w formie drzewa, podobnego do wy"wietlanego w Eksploratorze Windows. Dost!pno"& kart zale#y od zainstalowanych produktw Machine Edition i rodzaju projektu. Karta Project (Projekt) przedstawia ogln struktur! aplikacji.

  Okno Feedback Zone (Komunikaty) jest oknem blokowanym u#ywanym do wy"wietlania informacji wyj"ciowych generowanych przez aktywne komponenty Machine Edition. Okno to podzielone jest na karty, wy"wietlaj ce informacje z zainstalowanych produktw Machine Edition.

  Okno Inspector (Inspektor) wy"wietla w$a"ciwo"ci i bie# ce ustawienia dla wybranego obiektu lub elementu. U#ytkownik mo#e bezpo"rednio zmienia& w$a"ciwo"ci i ustawienia w tym oknie. Gdy wybranych jest kilka obiektw, okno Inspector (Inspektor) wy"wietla w$a"ciwo"ci, ktre s wsplne dla wszystkich z nich. Okno Inspector (Inspektor) pozwala na przegl danie i ustawianie w$a"ciwo"ci wszystkich obiektw Machine Edition.

  Okno Data Watch (Podgl d danych) to narz!dzie do "ledzenia danych w trybie runtime, monitorowania i edycji warto"ci zmiennych. Narz!dzie to jest szczeglnie u#yteczne podczas pracy w trybie Online z podsystemem. Za pomoc narz!dzia Data Watch, mo#na monitorowa& pojedyncze zmienne lub zdefiniowane przez u#ytkownika listy zmiennych. Listy okna Data Watch mog by& importowane, eksportowane lub zapisywane wraz z projektem.

  Narz!dzie Toolchest (Biblioteka szablonw) pe$ni rol! magazynu obiektw, ktre u#ytkownik mo#e dodawa& do projektu. Wi!kszo"& pozycji mo#na przeci ga& bezpo"rednio z Biblioteki szablonw do edytorw Machine Edition. U#ytkownik mo#e wybiera& spo"rd predefiniowanych obiektw lub tworzy& swoje w$asne, przeznaczone do wielokrotnego wykorzystania (fxClasses). Narz!dzie Toolchest (Biblioteka szablonw) poszerza oprogramowanie Machine Edition o obiektowo

  zorientowany mechanizm.

  Nawigator

  Komunikaty

  Obserwacja danych

  Biblioteka szablonw

  Asystent

  Przegl darka informacji

  Inspektor

  N a w i g a t o r

  K o m u n i k a t y

  I n s p e k t o r

  P o d g l d d a n y c h

  B i b l i o t e k a

  s z a b l o n w

 • P r o f i c y M a c h i n e E d i t i o n

  Narz dzia

  GFK-1918J Proficy Logic Developer - PLC 5.70 17

  Okno Companion (Asystent) wy"wietla u#yteczne podczas pracy wskazwki i informacje. Je#eli okno to jest otwarte, "ledzi ruchy u#ytkownika i wy"wietla pomoc na temat aktualnie zaznaczonego elementu "rodowiska Machine Edition. Jest to pomoc kontekstowa, wy"wietlaj ca opisy dowolnej pozycji, klikni!tej mysz na ekranie Machine

View more >