proficy workflow. optymalizacja produkcji dzi™ki lepszemu ... optymalizacja produkcji dzi ......

Proficy Workflow. Optymalizacja produkcji dzi™ki lepszemu ... Optymalizacja produkcji dzi ... –
Proficy Workflow. Optymalizacja produkcji dzi™ki lepszemu ... Optymalizacja produkcji dzi ... –
Proficy Workflow. Optymalizacja produkcji dzi™ki lepszemu ... Optymalizacja produkcji dzi ... –
Proficy Workflow. Optymalizacja produkcji dzi™ki lepszemu ... Optymalizacja produkcji dzi ... –
Download Proficy Workflow. Optymalizacja produkcji dzi™ki lepszemu ... Optymalizacja produkcji dzi ... –

Post on 27-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Proficy Workflow jest narzdziem zbudowanym w oparciu o architektur typu SOA (architektura zorientowana nausugi). Stanowi baz umoliwiajc dynamiczne podejmo-wanie decyzji, ktra integruje automatyczne i rczne procesy produkcyjne w skali caego przedsibiorstwa, zapewniajc dziki temu wiarygodne i powtarzalne wykonywanie operacji produkcyjnych. Proficy Workflow jest systemem klasy BPM (Zarzdzanie procesami biznesowymi), ktry umoliwia digitalizacj grafw przepywu informacji w zakadzie z wersji papierowej do wersji elektronicznej, czc jednoczenie ludzi, materiay, maszyny oraz oprogramowanie wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

Dziki Proficy Workflow moesz poprawia i automatyzowa procesy w organizacji, umoliwiajc tym samym ich optymalizacj. Dodatkowo, moesz archiwizowa przebieg procesu, ledzi jego jako oraz przeprowadzi inicjatywy zmierzajce do jego poprawy w oparciu o wiarygodne dane prosto z linii produkcyjnej. Ten rozbudowany system do zarzdzania procesami moe dotyczy caego personelu produkcyjnego, wczajc w to managerw jakoci, technikw jakoci, suby utrzymania ruchu, kierownikw produkcji, operatorw oraz inynierw.

Poprzez przeniesienie procesw do wersji cyfrowej moesz ograniczy czas potrzebny do zwrotu poniesionych nakadw, poprawi szybko odpowiedzi na zaistniae zdarzenia produkcyjne, obniy rzeczywisty koszt utrzymania.

Korzyci

Obnienie kosztw dziki redukcji problemw i strat na produkcji

Zwikszenie jakoci i wydajnoci produkcji ju podczas pierwszego przebiegu

Poprawa zgodnoci ze specyfikacjami oraz jakoci produkcji poprzez wprowadzanie w ycie standardowych procedur operacyjnych (SOP)

Ograniczenie czasu potrzebnego na szkolenie pracownikw dziki instrukcjom elektronicznym

Waciwoci

Poprawa wydajnoci procesu produkcyjnego poprzez zapisanie instrukcji pracy w formie elektronicznej oraz planowanie dziaa naprawczych

Natychmiastowe rozwizywanie problemw z procesem produkcyjnym, bez pomocy dziau IT

Przechwytywanie procesw rcznych i zautomatyzowanychza pomoc jednego narzdzia, bez potrzeby programowania

Zarzdzanie przez wykluczenia aby szybko reagowa w oparciu o zdarzenia produkcyjne w czasie rzeczywistym

Pobieranie danych z dowolnego rda OPC

Budowanie zoonych aplikacji wykorzystujcych istniejce systemy produkcyjne

Zachowanie zgodnoci ze standardami przemysowymi, wczajc w to standard ISA 95

Proficy* WorkflowOptymalizacja produkcji dziki lepszemu zarzdzaniu procesami

Wykorzystaj Proficy Workflow do:

monitorowania, poprawiania i kontroli procesu,

zarzdzania danymi wymienianymi midzy systemami,

standaryzacji procesu,

tworzenia cyfrowych instrukcji pracy, procedur operacyjnych oraz dobrych praktyk produkcyjnych,

obsugi alarmw oraz odpowiedzina zdarzenia produkcyjne,

replikowania i powielania procesww skali przedsibiorstwaz wykorzystaniem bibliotek i szablonw,

ograniczania produkcji w toku,

osigania tzw. dobrej produkcjiod samego pocztku, ograniczanie koniecznoci ponownego przetwarzania niepoprawnie wykonanej partii produkcyjnej,

zgodno z wieloma regulacjami obowizujcymi w przemyle,

wykonywania zadania tylko wtedy,gdy jest to wymagane,

integracji procedur operacyjnych oraz zwizanych z utrzymaniem ruchu,

implementacji metodyki w oparciuo standardy S95.

wyeliminuj jzyki skryptowe, osigajc dziki temu szybsz moliwo tworzenia aplikacji dziki stosowaniu workflow.

Warto dodana do kadego systemu ERP

dostarczaj informacj oraz funkcjonalno bazujc na systemach biznesowych oraz reguach zwizanych z przydzieleniem ich do odpowiednich pracownikw,

pocz systemy, ktre do tej pory pracoway niezalenie narzdzia wspomagajce produkcj oraz oprogramowanie biznesowe,

dokonaj synchronizacji systemw automatyki oraz systemw ERP,

prowad do osigania przejrzystoci procesu, spraw, aby informacja o stanie realizacji zamwienia na produkcji, bya dostpna natychmiast.

Warto dodana jako narzdzie do tworzenia i zarzdzania procesami

cyfrowe instrukcje pracy z rcznym wprowadzaniem danych,

kontrola na poziomie stacji operatorskiej,

dopasowywanie i integracja danych pochodzcych z rnych systemw, oprogramowanie poredniczce,

systemy build-to-order,

monitorowanie strat.

Warto dodana dla kadego systemu HMI

reagowanie na sytuacje alarmowe naprawiaj problemy na produkcji szybciej oraz osigaj wiksz przejrzysto procesu. Workflow umoliwia automatyczne wysyanie zada do odpowiednich osb lub systemw, ktre umoliwi poprawn obsug alarmw,

szybkie tworzenie aplikacji dziki przejrzystym kreatorom,

wyeliminuj skrypty, ktre byyby potrzebne do zdefiniowana procesu. Workflow umoliwia modelowanie procesu o 30 do 50% szybciej ni skrypty VB oraz jest duo awiejszy do zarzdzania.

Warto dodana do kadego systemu MES

automatyzuj procedury zwizane ze zmianami specyfikacji dla produkcji. Zmiany s rozsyane do odpowiednich osb i masz pewno, e wszyscy s o nich poinformowani oraz bd pracowa z ich uwzgldnieniem,

zarzdzaj przez wykluczenia oraz uruchamiaj akcje naprawcze w oparciu o zdarzenia z produkcji podejmuj dziaania tylko wtedy, gdy jest to niezbdnie konieczne, popraw czas odpowiedzi oraz zapisuj podjte czynnoci i dziaania,

zaprojektuj zlecenie prbkowania produkcji pod ktem jakoci w oparciu o zdarzenia z produkcji zamodeluj cyfrow wersj planw dotyczcych badania jakoci produkcji, rozdysponuj zadania zwizane z analiz jakoci produkcji w caym zakadzie aby zapewni zgodno ze specyfikacjami,

rozbuduj systemy utrzymania ruchu o Workflow dla zlece produkcyjnych oraz zintegruj je z systemami EAM (do zarzdzania wydajnoci zasobw),

rodowisko develeporskie dla Workflow. Proficy Workflow w oglnoci nie wymaga angao-wania zasobw IT. Uprawnieni operatorzy mog wprowadza zmiany do systemw zarzdza-nia procesami aby natychmiastowo poprawia produkcj.

Proficy Workflow komunikacja z Twoimi systemami automatyki

Aplikacja klienta Proficy Workflow. Workflow moe prowadzi operatora przez wiele czynnoci - od prostych zada, takich jak konieczno sprawdzenia poziomu w zbiorniku co godzin, poprzez zarzdza-nie caym procesem, a do koordynowania wymiany informacji pomidzy systemami ERP i MES.

Przykad 1Realizacja odchudzonej produkcji

Workflow zapewnia dokumentowanie i realizacj procesw, digitalizowanie czynnoci procesowych w celu ich zautomatyzowania, pomaga w eliminowaniu zbdnej powtarzalnoci oraz automatyzuje kroki procesw. Proficy Workflow rejestruje dat i czas wykonania zadania, oraz kto je wykona, tworzc podstawy do usprawnienia procesu przy wykorzystaniu wiarygodnych danych.

Przykad 2Zarzdzanie specyfikacjami produkcyjnymiZmiany specyfikacji mog uaktywni workflow procesu, ktry skieruje zmiany do zaaprobowania przez upowanione do tego osoby, a nastpnie od menedera kontroli jakoci i do menedera produkcji w celu ich powiadomienia i ostatecznego zaaprobowania zmian.

Przykad 3danie pobrania prbek

Gdy powstan pewne warunki, takie jak przekroczenie wartoci granicznych przez okrelone zmienne, lub upyw limitu czasu, Workflow moe wysa do dziau jakoci danie przeprowadzenia testw oraz pobrania dodatkowych prbek. Mona take uaktywni specjalny workflow przez uruchomienie logiki wykorzystujcej systemy alarmowania dostpne w zakadowych aplikacjach i systemach wsppracujcych z Workflow.

Przykad 4Dziaania korygujce i naprawcze

W module Workflow mona przeprowadzi digitalizacj procesu okrelonego w normach ISO 900x, realizowanego w celu uzyskania dowodu na efektywno dziaania. Po zdigitalizowaniu tego procesu moe on by wykorzystany do inicjowania dziaa naprawczych i korygujcych w odpowiedzi na zaistnienie okrelonych problemw i zdarze. Mona take rejestrowa i przechowywa wszystkie dane dotyczce realizacji produkcji oraz dane wejciowe, w celu wykorzystania ich do pniejszych analiz.

Przykad 5Przyczyny przestojw wykrywanes w locieGdy system generuje zdarzenia powodujce przestj, modu Workflow moe w czasie rzeczywistym, w momencie zaistnienia takiego zdarzenia, oceni warunki, ktre doprowadziy do tego stanu, okreli kod przyczyny wystpienia przestoju i zapisa zwrotnie te przyczyny do systemu.

Przykad 6Zarzdzanie zadaniamiw przedsibiorstwie, kreator decyzjiWorkflow poza zaawansowanymi moliwociami zarzdzania przepywem zada w procesie, oferuje rwnie elementy zwizane z tworzeniem kreatorw uatwiajcych podejmowanie decyzji. Takie aplikacje mog dziaa jako drzewa moliwych rozwiza dla danego problemu,

co sprawdza si w przypadkach, gdy dotychczasowi operatorzy odchodz na emerytur lub w zakadach, gdzie jest dua rotacja pracownikw. Moliwe jest zebranie wiedzy od pracownikw i przeniesienie ich do wersji elektronicznej. Dziki temu nowi pracownicy s instruowani krok po kroku, co powinni w danym wypadku zrobi, jak si zachowa, jakie decyzje podj. System moe zada w odpowiednim momencie pytania operatorowi lub moe oczekiwa na wprowadzenie danych przez innych pracownikw. czy w ten sposb pracownikw obsugujcych proces i umoliwia ich pen wspprac.

Przykad 7Ustawienia linii lub maszyny

Aby zredukowa czas potrzebny do rozpoczcia produkcji przemysowy workflow obsuguje rwnie zagadnienia zwizane z nastawami maszyn pod konkretn produkcj. System prowadzi uytkownika przez kolejne kroki potrzebne do ustawienia maszyny, udostpniajc potrzebn dokumentacj. Rejestruje jednoczenie czas, ktry by potrzebny na dokonanie nastaw podczas kadego z krokw danej procedury.

09.2013

VIX Automation sp. z o.o.Autoryzowany DystrybutorGE Intelligent PlatformsSiemianowicka 5a, 40-301 Katowicetel.: 32 358 20 20, 32 782 71 90fax: 32 358 20 29, 32 782 71 99www.vix.com.pl, vix@vix.com.pl

* Znak GE Intelligent Platforms 2009-2013 GE Intelligent

Recommended

View more >