prognoza do programu ochrony Środowiska mielec

Download Prognoza do Programu Ochrony Środowiska Mielec

Post on 17-Jan-2017

267 views

Category:

Government & Nonprofit

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROGNOZA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA

  DLA MIASTA MIELCA NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYW NA LATA 2021-2024

  Mielec, 2016 r.

 • 2

  Opracowanie:

  ATMOTERM S.A.

  45-031 Opole, ul. angowskiego 4

  Zesp autorski:

  Zesp autorw pod kierownictwem mgr Anny Wahlig

  mgr in. Ewelina Wikarek-Paluch

  mgr in. Jacek Pietrzyk

  mgr in. Joanna Leoniewska-Gogola

  mgr in. Justyna Siudak

  mgr in. Magdalena Pochwaa

  mgr Maria Modzianowska-Synowiec

  mgr Marta Jamontt-Skotis

  Opieka ze strony Zarzdu:

  mgr in. Marek Bujok

 • Spis treci

  1. Wykaz skrtw ................................................................................................................................ 5

  2. Streszczenie prognozy w jzyku niespecjalistycznym ..................................................................... 7

  3. Wprowadzenie .............................................................................................................................. 11

  3.1. Cel prognozy .......................................................................................................................... 11

  3.2. Podstawa prawna opracowania prognozy ............................................................................ 11

  3.3. Metody zastosowane przy sporzdzaniu prognozy .............................................................. 13

  3.4. Przedmiot prognozy cele i zawarto projektu Programu ................................................. 16

  4. Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu midzynarodowym, wsplnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu .................................................... 19

  4.1. Dokumenty krajowe .............................................................................................................. 19

  4.2. Dokumenty wojewdzkie i powiatowe ................................................................................. 23

  4.3. Lokalne dokumenty o charakterze strategicznym oraz programowym ................................ 31

  5. Istniejcy stan rodowiska ............................................................................................................. 35

  5.1. Oglne informacje dotyczce obszaru objtego opracowaniem .......................................... 35

  5.2. Ochrona klimatu i jakoci powietrza ..................................................................................... 37

  5.3. Odnawialne rda energii .................................................................................................... 42

  5.4. Zagroenie haasem ............................................................................................................... 44

  5.5. Pola elektromagnetyczne ...................................................................................................... 47

  5.6. Gospodarowanie wodami ..................................................................................................... 49

  5.7. Gospodarka wodno-ciekowa ............................................................................................... 57

  5.8. Zasoby geologiczne ................................................................................................................ 61

  5.9. Gleby ...................................................................................................................................... 62

  5.10. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadw ........................................... 67

  5.11. Ochrona przyrody, w tym obiekty i obszary chronione, cznie z obszarami Natura 2000, rnorodno biologiczna, roliny, zwierzta oraz korytarze ekologiczne ....................................... 78

  5.12. Powane awarie przemysowe .............................................................................................. 86

  6. Istniejce problemy ochrony rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczeglnoci dotyczce obszarw podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ...................................................................................... 89

  7. Wpyw na rodowisko w przypadku odstpienia od realizacji Programu ..................................... 90

  8. Prezentacja wariantw alternatywnych ........................................................................................ 92

  9. Analiza i ocena wpywu ustale projektu Programu na poszczeglne komponenty rodowiska wraz z prognoz zmian rodowiska ....................................................................................................... 94

  9.1. Matryca zbiorcza oddziaywa rodowiskowych .................................................................. 94

  9.2. Oddziaywanie na powietrze i klimat .................................................................................. 106

 • Prognoza oddziaywania na rodowisko projektu Programu ochrony rodowiska dla miasta Mielca na lata 2017-2020 z perspektyw na lata 2021-2024

  4

  9.3. Oddziaywanie na klimat akustyczny ................................................................................... 109

  9.4. Oddziaywanie na wody ...................................................................................................... 110

  9.5. Oddziaywanie na ochron przyrody, w tym obiekty i obszary chronione, cznie z obszarami Natura 2000, rnorodno biologiczn, roliny i zwierzta oraz korytarze ekologiczne 112

  9.6. Oddziaywanie na krajobraz ................................................................................................ 114

  9.7. Oddziaywanie na gleby, powierzchni ziemi i zasoby naturalne ....................................... 115

  9.8. Oddziaywania na ludzi ........................................................................................................ 117

  9.9. Oddziaywania na zabytki i dobra materialne ..................................................................... 118

  10. Informacja o moliwym transgranicznym oddziaywaniu na rodowisko projektu Programu ... 119

  11. Rozwizania majce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj przyrodnicz negatywnych oddziaywa na rodowisko, mogcych by rezultatem realizacji projektu Programu 120

  12. Propozycje dotyczce przewidywanych metod analizy (bada) skutkw realizacji postanowie projektu Planu oraz czstotliwoci jej przeprowadzania .................................................................... 124

  13. Wnioski ........................................................................................................................................ 127

  14. Spis tabel ..................................................................................................................................... 128

  15. Spis rysunkw .............................................................................................................................. 130

 • Prognoza oddziaywania na rodowisko projektu Programu ochrony rodowiska dla miasta Mielca na lata 2017-2020 z perspektyw na lata 2021-2024

  5

  1. Wykaz skrtw

  ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  B(a)P Benzo(a)piren

  BEi Strategia Bezpieczestwo Energetyczne i rodowisko perspektywa do 2020 r.

  EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  EOG Europejski Obszar Gospodarczy

  GIO Gwny Inspektorat Ochrony rodowiska w Warszawie

  GUS Gwny Urzd Statystyczny

  IBL Instytut Badawczy Lenictwa

  IUNG Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa w Puawach

  JCW jednolita cz wd

  JCWP jednolita cz wd powierzchniowych

  JCWPd jednolita cz wd podziemnych

  KPOK Krajowy Program Oczyszczania ciekw Komunalnych

  KW PSP Komenda Wojewdzka Pastwowej Stray Poarnej

  KZGW Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej

  LAeq D rwnowany poziom dwiku a dla pory dnia (rozumianej jako przedzia czasu

  od godz. 600 do godz. 2200)

  LAeq N rwnowany poziom dwiku a dla pory nocy (rozumianej jako przedzia czasu

  od godz. 2200 do godz. 600)

  LDWN dugookresowy redni poziom dwiku a wyraony w decybelach (dB), wyznaczony

  w cigu wszystkich db w roku, z uwzgldnieniem pory dnia (rozumianej jako

  przedzia czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako

  przedzia czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako

  przedzia czasu od godz. 2200 do godz. 600)

  LN dugookresowy redni poziom dwiku a wyraony w decybelach (dB), wyznaczony

  w cigu wszystkich pr nocy w roku (rozumianych jako przedzia czasu od godz.

  2200 do godz. 600)

  MPEC Sp z. o. o Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z. o. o w Mielcu

  MPGK Sp z. o. o Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z. o. o w Mielcu

  NFOiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

  OSCHR Okrgowa Stacja Chemiczno Rolnicza

  OZE odnawialne rda energii

  PEM pola elektromagnetyczne

  PGL LP Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe

  PM Pastwowy Monitoring rodowiska

  PM10 pyy o rednicy aerodynamicznej do 10 m,

  PM2,5 pyy o rednicy aerodynamicznej do 2,5 m,

  POIi 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020

  PROW 2014-2020 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020

  PSZOK Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych

  RDLP Regionalna Dyrekcja Lasw Pastwowych w Warszawie

  RDO Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Warszawie

  RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadw Komunalnych

  RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Op