programaciأ“ didأ€ctica educaciأ“ artأچstica 2011-12 ceip en la programaciأ³...

Download PROGRAMACIأ“ DIDأ€CTICA EDUCACIأ“ ARTأچSTICA 2011-12 CEIP En la programaciأ³ didأ ctica els equips docents

Post on 19-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

  EDUCACIÓ ARTÍSTICA 2011-12

  CEIP XALOC

  • 1º revisió juny 2011

 • 2

  ÍNDEX

  1. Contribució de l’àrea a les competències bàsiques...........................3 2. Adequació i seqüència dels objectius per cicles..............................10

  3. Selecció i seqüència dels continguts............................................ 14

  4. Enfocaments metodològics.........................................................21

  5. Avaluació.................................................................................22

  6. Mesures de reforç i suport. Criteris per elaborar les adaptacions

  necessàries per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu...................................................................................25

  7. Tractament de la lectura, de les tecnologies de la informació i la

  comunicació i de l’educació en valors...........................................26 8. Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge........................27

 • 3

  1- Contribució de l'àrea a les competències bàsiques Als currículums oficials de cada àrea s’indica de manera molt general quina és la seva contribució a l’adquisició de les competències bàsiques. En la Concreció curricular del centre s’explicita la relació de l’àrea o matèria amb els trets distintius de cada una de les competències bàsiques. En la programació didàctica els equips docents han de tenir en compte aquesta contribució per tal de concretar i assegurar el treball de les competències bàsiques al llarg de tota l’etapa. La relació entre objectius i competències és molt estreta; ambdós elements del currículum responen a la pregunta de què volem aconseguir, a la finalitat que perseguim amb l’ensenyament. A continuació dins l'àrea d'Educació Artística mostram en un quadre la relació de cada un dels objectius d’etapa de l’àrea, amb les seves respectives competències (o les dimensions de cada competència). Això permet posar de manifest aquesta estreta connexió i serveix per establir un marc general per formular els objectius per cicles o cursos en clau de competències.

  OBJECTIUS DE L’ÀREA DE DIMENSIONS DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES RELACIONADES Comunicar als altres les pròpies idees i decisions així com valorar les idees dels altres. Cb8

  Acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu.

  Organitzar i autoregular el propi pensament, les emocions i la conducta.

  Organitzar i autoregular les pròpies accions

  Parlar en públic amb seguretat i confiança.

  Emprar i interpretar codis i habilitats lingüístiques i no lingüístiques de forma activa i efectiva.

  Generar idees. Donar coherència i cohesió al discurs. Adoptar decisions sobre les pròpies produccions. Emprar recursos per aconseguir produccions correctes i qualitat estètica en l’expressió.

  Cb1

  Seleccionar tècniques adequades per representar i interpretar la realitat segons les situacions i els objectius.

  Cb2

  Moure’s en l’espai i resoldre situacions en què intervenen objectes i la seva posició. Tenir consciència i control del propi cos. Fer observacions directes o indirectes, registrar-les i interpretar-les.

  Cb3

  Comunicar la informació i els coneixements adquirits en diferents suports emprant recursos expressius que incorporin diferents llenguatges i tècniques específiques i aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació. Generar produccions responsables i creatives.

  Cb4

  1. Indagar i experimentar les possibilitats del so, la imatge i el moviment com a elements de representació i comunicació, i utilitzar-les per expressar amb autonomia vivències, idees i sentiments, contribuint a l’equilibri afectiu i a la relació amb els altres.

  Tenir consciència dels propis pensaments, valors, sentiments, emocions i accions, controlar-los i autoregular-los

  Cb5

 • 4

  Adquirir habilitats de pensament, perceptives i comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic, per comprendre i valorar les manifestacions artístiques.

  Adquirir habilitats i actituds per gaudir amb l’art i amb les manifestacions culturals. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees, d’experiències o de sentiments a través de diferents mitjans artístics: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars... Valorar la llibertat d’expressió, el dret a la diversitat cultural i la importància del diàleg intercultural. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques. Mostrar interès per participar en la vida cultural. Conèixer la importància representativa, expressiva i comunicativa que els factors estètics tenen en la vida quotidiana de les persones i de les societats. Trobar fonts, formes i vies d’expressió personal. Adequar la utilització de recursos artístics d’expressió i representació per realitzar produccions pròpies. Planificar, avaluar i ajustar els processos necessaris per aconseguir resultats, en l’àmbit personal o en l’acadèmic. Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per expressar-se a través de codis artístics. Tenir interès i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica, tècnica i creadora. Valorar la realització d’experiències artístiques compartides.

  Cb6

  Organitzar i autoregular el propi pensament, les emocions i la conducta

  Expressar oralment missatges, pensaments, vivències, emocions i opinions de manera senzilla i a través de diferents textos. Emprar recursos per aconseguir produccions correctes i qualitat estètica en l’expressió.

  Cb1

  Seleccionar tècniques adequades per representar i interpretar la realitat segons les situacions i els objectius.

  Cb2

  Generar produccions responsables i creatives. Cb4

  Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres. Tenir consciència dels propis pensaments, valors, sentiments, emocions i accions, controlar-los i autoregular-los

  Cb5

  Ser conscient dels processos i de les estratègies necessàries per desenvolupar les pròpies possibilitats. Ser conscient d’allò que se sap i del que cal aprendre

  2. Expressar i comunicar amb autonomia i iniciativa emocions i vivències per mitjà dels processos propis de la creació artística en les seves dimensions plàstica i musical.

  Tenir confiança en si mateix i perspectives d’èxit

  Cb 7

 • 5

  Desenvolupar hàbits d’esforç i responsabilitat en la feina

  Ser conscient de la necessitat d’actuar amb creativitat, responsabilitat i perseverança i de demorar la necessitat de satisfacció immediata Adquirir confiança en un mateix i autoestima.

  Exercir l’autocrítica i el control emocional.

  Comunicar als altres les pròpies idees i decisions així com valorar les idees dels altres

  Cb8

  Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees, d’experiències o de sentiments a través de diferents mitjans artístics: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars... Tenir un coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics per a la pròpia expressió.

  Cb6

  Emprar recursos per aconseguir produccions correctes i qualitat estètica en l’expressió. Cb1 Seleccionar tècniques adequades per representar i interpretar la realitat segons les situacions i els objectius.

  Cb2

  Utilitzar models. Cb3

  3. Explorar i conèixer materials i instruments diversos, i adquirir codis i tècniques específiques dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats expressives i comunicatives, lúdiques i creatives.

  Generalitzar i extrapolar aprenentatges Cb7 Percebre l’espai físic des de l’entorn immediat fins a gran escala Moure’s en l’espai i resoldre situacions en què intervenen objectes i la seva posició. Cb3

  Mostrar una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari.

  Cb4

  Adquirir habilitats de pensament, perceptives i comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic, per comprendre i valorar les manifestacions artístiques. Adquirir habilitats i actituds per gaudir amb l’art i amb les manifestacions culturals. Apreciar la creativitat implícita en l’expressió d’idees, d’experiències o de sentiments a través de diferents mitjans artístics: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars... Mostrar interès per participar en la vida cultural. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques Conèixer la importància representativa, expressiva i comunicativa que els factors estètics tenen en la vida quotidiana de les persones i de les societats. Percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l’art i de la cultura.

  4. Desenvolupar la sensibilitat i aplicar els coneixements artístics en l’observació i l’anàlisi de situacions i objectes de la realitat quotidiana i de diferents manifestacions del món de l’art i la cultura per comprendre’ls millor i forjar un gust propi.

  Tenir interès i voluntat de cultivar la p

Recommended

View more >