projekt budowlany - pgk.· 6- drzwi stalowe i drewniane, okna z pcw. 7- schody wewnętrzne...

Download PROJEKT BUDOWLANY - pgk.· 6- drzwi stalowe i drewniane, okna z PCW. 7- schody wewnętrzne żelbetowe,

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

EGZ. Nr _____

tt ee cc zz kk aa 11 // 33 -- bb rr aa nn aa bb uu dd oo ww ll aa nn aa

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

KOTOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJ GAZOW I ELEKTRYCZN ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

KATEGORIA BUDYNKU: XIII ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Krasiskiego 1 07-100 Wgrw nr ewidencyjny dziaki 5891/13;

obrb 003 Wgrw INWESTOR:

PRZEDSIBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Wgrowie, ul. Gdaska 69 07-100 Wgrw

AUTORZY PROJEKTU:

Brana budowlana mgr in. Antoni Kiciak upr. projekt. MAZ/0040/POOK/07 GPB-7224/70/62/89 specjalno konstr. budowlana . mgr in. Joanna Rybak upr. projekt. GP-7342/380/351/93 specjalno konstr. budowlana . Brana sanitarna mgr in. Roman Furmaniak upr. projekt. GP.7342/75/80/91 specjalno: sieci i inst. sanitarne . Brana elektryczna mgr in. Jacek Kalicki upr. projekt. GP.7342/36/98 specjalno: sieci i inst. elektryczne . i elektroenergetyczne

maj 2016 rok

2

SPIS ZAWARTOCI PROJEKTU BUDOWLANEGO I. BRANA BUDOWLANA teczka 1/3 II. BRANA SANITARNA teczka 2/3 III. BRANA ELEKTRYCZNA teczka 3/3

SPIS ZAWARTOCI PROJEKTU BUDOWLANEGO TECZKA 1/3

3

SPIS ZAWARTOCI PROJEKTU

WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTOWNI W ISTNIEJCEJ CZCI BUDYNKU MIESZKALNEGO

A. Cz opisowa do brany budowlanej 1. Strona tytuowa str. 1 2. Spis zawartoci projektu str. 2-3 3. Orientacja str. 4 4. Projekt zagospodarowania dziaki nr 5198/13 na odbitce z mapy do celw projekowych w skali 1:500 str. 5 5. Ocena stanu technicznego budynku str. 6 6. Opis techniczny str. 7 -10 7. Informacja BIOZ str. 11-18 8. Owiadczenie, uprawnienia, zawiadczenia str. 19-25 B. Cz rysunkowa do brany budowlanej 9. Rzut klatki schodowej - inwentaryzacja str. 26 rys. B-1 10. Przekrj poprzeczny - inwentaryzacja str. 27 rys. B-2 11. Przekrj poduny - inwentaryzacja str. 28 rys. B-3 12. Rzut poziomu stropu kotowni str. 29 rys. B-4 13. Przekrj poprzeczny konstrukcji stropu kotowni str. 30 rys. B-5 14. Przekrj poduny konstrukcji stropu kotowni str. 31 rys. B-6 15. Rzut konstrukcji stropu kotowni str. 32 rys. B-7 16. Wykaz okien, drzwi str. 33 rys. B-8 Projekt zawiera 33 strony Projekt zawiera w tym 8 rysunkw

4

5

6

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJCEJ

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KLATKI SCHODOWEJ

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie pomieszczenia kotowni w istniejcej czci budynku mieszkalnego klatce schodowej przeznaczonej do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, kotowni gazowej z instalacj gazow i elektryczn na dziace nr ew. 5891/13 zlokalizowanej Wgrowie przy ul. ul. Krasiskiego bdcej w zarzdzie Przedsibiorstwa Gospodarki KomunalneJ Sp. z o.o. w Wgrowie

A. Dane techniczne budynku: Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny, jedno klatkowy, mieszkalny, czternastorodzinny, konstrukcji tradycyjnej, kryty blach.

1- fundamenty elbetowe awy pod cianami zewntrznymi i wewntrznymi 2- Izolacje z papy na lepiku, 3- ciany budynku zewntrzne z cegy ceramicznej na zaprawie

cementowo-wapiennej gruboci 50cm, ciana wewntrzne poduna na zaprawie cementowo-wapiennej gruboci 50 i 43cm z tynkiem obustronnym, ciany dziaowe z cegy take z tynkiem obustronnym, kominy z cegy.

3- dach budynku pokryty blach Dach i ciany nad stropem parteru zostay wczeniej rozebrane. 4- stropy elbetowe prefabrykowane. Stropy bez widocznych rys i spka. 5- posadzki z lastryko i pytek z terakoty 6- drzwi stalowe i drewniane, okna z PCW. 7- schody wewntrzne elbetowe, 8- schody zewntrzne betonowe, 9- tynki wewntrzne cementowo-wapienne, 10- tynki zewntrzne ocieplenie styropianem z warstw fakturow, 11- budynek wyposaony w instalacje elektryczn, wodocigow, kanalizacyjn

i centralnego ogrzewania.

B. Stan techniczny budynku: Oceni mona jako - dobry C. Przewidywany zakres robt; Wydzielenie pomieszczenia kotowni w istniejcej czci budynku mieszkalnego klatce

schodowej polega bdzie na wykonaniu dodatkowego stropu o konstrukcji stalowej oraz jego zabudow ciank przeszklon dla zapewnienia dostpu wiata na klatk schodow nad czci klatki schodowej nad przedostatnim spocznikiem

z komunikacj z ostatniego spocznika poprzez konstrukcj stalow schodw. Zakres prac nie wychodzi bdzie poza poziom dwch ostatnich spocznikw klatki schodowej. Wydzielenie kotowni ciany o odpornoci ogniowej EI60, drzwi EI 30, strop REI 60 Uzupenienie cianek szklanych ciank z gipskartonu ognioodpornego tak samo jak obudowa stropu od spodu. D. Oddziaywanie wykonywanych robt: Wykonanie robt nie zagraa bezpieczestwu i zdrowiu osb bdcych w przedmiotowym obiekcie oraz w jego najbliszym otoczeniu przy zachowaniu obowizujcych przepisw BHP przy wykonywaniu robt budowlanych. Opracowa: mgr in. Antoni Kiciak

Maj 2016r.

7

Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania, kotowni

gazowej z instalacj gazow i elektryczn oraz wydzielenia pomieszczenia kotowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pooonego przy

ul. Krasiskiego 1 w Wgrowie w zakresie konstrukcyjno - budolwanym.

Podstawa opracowania

Projekt Budowlany opracowano na podstawie : 1. Umowy z Inwestorem

2. Decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Prezydenta m. Otwock pismem nr 70/2014

3. Wizji lokalnej.

4. Roboczych ustale z Inwestorem.

5. Obowizujcych norm i przepisw.

6. Katalogw, kart katalogowych, danych technicznych i cennikw producentw urzdze i

armatury.

Cel i zakres opracowania

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania, kotowni gazowej z instalacj gazow i elektryczn oraz wydzielenia pomieszczenia kotowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pooonego przy ul. Krasiskiego 1 w Wgrowie w zakresie umoliwiajcym uzyskanie pozwolenia na budow i realizacj zadania.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wydzielenia z przestrzeni klatki schodowej budynku pomieszczenia przeznaczonego na kotowni gazow w czci budowlanej.

Opis dziaki oraz istniejcego jej zagospodarowania

Dziaka o numerze ewidencyjnym gruntw 5891/13 obrb 003 pooona jest w centralnej czci miasta Wgrw, na terenie zabudowanym. Na przedmiotowej dziace zlokalizowane jest budynek 3-kondygnacyjny, jedno klatkowy, mieszkalny, czternastorodzinny, konstrukcji tradycyjnej, kryty blach.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w istniejcym zagospodarowaniu dziaki

Teren dziaki posiada pene uzbrojenie techniczne: przycze wodocigowe, przycze kanalizacyjne,, przycze elektryczne kablowe, przycza instalacji gazowej, przycze telefoniczne, drogi dojazdowe wewntrzne, chodniki, oraz zielece. Dziaka posiadaj dostp do drogi publicznej (ulica Zwycistwa i Kardynaa Stefana Wyszyskiego) poprzez istniejce wjazdy oraz wewntrzny ukad komunikacyjny. Usytuowanie istniejcych obiektw kubaturowych oraz uzbrojenia technicznego dziaki przedstawiono na rys nr 2 B projekt zagospodarowania dziaki. Dziaka 5891/13 obrb 003 nie figuruje w rejestrze zabytkw i nie jest objta ochron konserwatorsk. Dziaka nie ley w strefie wyrobisk grniczych.

8

Charakterystyka budynku

Istniejcy budynek mieszkalny, w ktrym przewidziano wydzielenie z przestrzeni klatki schodowej budynku pomieszczenia przeznaczonego na kotowni gazow, posiada nastpujc charakterystyk: Budynek wolnostojcy czciowo podpiwniczony na planie prostokta z przesunitym o p pitra ukadem stropw. W czci pnocnej posiada trzy kondygnacje nadziemne z parterem wcznie, za w poudniowej dwie trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnic.. Jedna klatka