promagazine jg 1 - nr. 3 azie

Download ProMagazine Jg 1 - nr. 3 AZIE

Post on 31-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het driemaandelijkse informatieblad van Proma

TRANSCRIPT

 • ProMagazineDriemaandelijks tijdschrift / augustus - september - oktober 2012gazineUw schakel tot solidariteit!

  gazinegazineEditie Azie :

  Ten strijde tegen het analfabetismeIndia is op weg om een economische grootmacht te worden. Schuilt er achter dit economisch suc-ces ook een goed uitgebouwd onderwijssysteem? Veronica Fernandes is al 20 jaar directrice van een middelbare school in New Delhi en vertelt ons graag iets over het Indiase onderwijs.

  Caroline Medats

  Proma: Op 8 september was het de Internationale Dag van de Alfabetisering. Hoe is de toestand in India?

  Veronica Fernandes: Volgens de telling uit 2011 bedraagt de alfabetiseringsgraad in India 74,04%. Op het einde van de Britse overheersing in 1947 was dat nog 12%. We hebben dus een immense vooruitgang gemaakt. Die evolutie is vooral te danken aan de invoering van gratis onderwijs in de dorpen. Vooral het stijgende aantal vrouwen dat kan lezen en schrij-ven, springt in het oog. In sommige delen van India is de alfabetiseringsgraad gestegen tot bijna 85%. Desondanks bereikt ons nationale gemiddelde nog steeds niet het mondiale ge-middelde dat 84% bedraagt.

  Proma: 25% van de Indiase bevolking is nog analfabeet. Waar ligt het probleem?

  Fernandes: Vele scholen kampen met een gebrek aan goede schoolinfrastructuur en vol-doende goede leerkrachten. Tussen 1951 en 2002 bedroegen de uitgaven voor onderwijs nooit meer dan 4,3% van het bruto binnenlands product. Door de kasteverschillen gaan nog vele kinderen niet of te weinig naar school. Veel oudere vrouwen zijn ook nog steeds analfabeet.

  waterdotorg

 • Proma: Is het onderwijs in India ge-evolueerd de laatste 50 jaar?

  Fernandes: Zeker. Voor de Britse over-heersing doceerden goeroes in goeroek-uls, traditionele scholen. In het koloniale tijdperk maakten de goeroekuls plaats voor het Britse onderwijssysteem. Na de onafhankelijkheid was onderwijs voor alle kinderen tussen 6 en 14 jaar een pri-oriteit van de regering en het werd op-genomen in de Grondwet. Helaas, meer dan een halve eeuw later is onderwijs voor iedereen nog steeds een ideaal.

  Proma: Heeft de regering nog andere maatregelen genomen?

  Fernandes: 1 april 2010 was een historische dag voor India. Op die dag ging de Right of Children to Free and Compulsory Education Act van kracht. Vanaf dat moment zou elk kind tussen 6 en 14 jaar 8 jaar basisonderwijs genieten. Maar ook voordien werden er heel wat initiatieven genomen, zoals de National Literacy Mission (een overheidsprogramma uit 1988 om 80 miljoen volwassenen tussen 15 en 30 te leren lezen en schrijven in de komende acht jaar, nvdr) en de Education For All Movement (een overheidsprogramma met als doel de uni-versalisering van het basisonderwijs, nvdr). Maar niet alleen de overheid doet inspanningen; we krijgen ook veel niet-overheidssteun. Vele ngos doen inspanningen om de analfabetis-megraad in India te doen dalen.

  Proma: Vertaalt het economische succes van India zich in het onderwijs?

  Fernandes: De laatste tien jaar was er een enorme expansie van lagere scholen. Helaas heeft deze expansie een keerzijde. De kwaliteit van het onderwijs is erop achteruitgegaan. De infrastructuur laat vaak te wensen over en de klaslokalen zijn klein en niet geschikt. Het curriculum moet aangepast worden en meer contact tussen de beleidsmakers en de leer-krachten is onontbeerlijk. De bevolking is bovendien te weinig betrokken bij de school en vaak zijn de leerkrachten niet genoeg gemotiveerd. Voldoende controle ontbreekt.

  evolueerd de laatste 50 jaar?

  Fernandes: heersing doceerden goeroes in goeroek-uls, traditionele scholen. In het koloniale tijdperk maakten de goeroekuls plaats voor het Britse onderwijssysteem. Na de onafhankelijkheid was onderwijs voor alle kinderen tussen 6 en 14 jaar een pri-oriteit van de regering en het werd op-genomen in de Grondwet. Helaas, meer dan een halve eeuw later is onderwijs voor iedereen nog steeds een ideaal.

  G.Kallenborn

 • Proma: Wie is verantwoordelijk voor de scholen?

  Fernandes: In de eerste plaats is onderwijs een aangelegenheid van de verschillende staten. Maar de centrale overheid legt de prioriteiten vast en stippelt het algemene beleid uit. De overheid staat in voor 80% van de scholen.

  Ongeveer 27% van de kinderen gaat naar een pri-vschool. Hun ouders zijn overtuigd dat het niveau in deze scholen hoger ligt. Sommige privscholen krijgen overheidssteun, anderen niet. Het school-geld varieert en hangt onder meer af van de loca-tie van de school en de nancile middelen van de school en de ouders. Hoe hoger het schoolgeld des te hoger het loon van de beste leerkrachten. Met dat geld koopt de school ook didactisch materiaal aan en richt ze een bibliotheek en praktijklokalen in. De privscholen krijgen vaak de kritiek dat ze niet toegankelijk zijn voor de armste families. Soms kunnen de studenten een studiebeurs krij-gen. Sinds kort beloont de overheid privscholen die armere kinderen aantrekken.

  Momenteel is de katholieke kerk de belangrijkste niet-gouvernementele actor die onderwijs inricht. Er zijn zon 13.000 lagere en middelbare scholen, 243 speciale scholen, 448 colleges en 534 technische instituten.

  Proma: Hebben de scholen een divers publiek?

  Fernandes: De meeste scholen zijn gemengd. De meeste katholieke kinderen gaan naar katholieke scholen. In deze scholen zijn kinderen van alle religies welkom. Moslimkin-deren hebben hun eigen scholen, de madrasas.

  Deutsche Welle Unternehmen

  Momenteel is de katholieke kerk de belangrijkste niet-gouvernementele actor die onderwijs inricht. Er zijn zon 13.000 lagere en middelbare scholen, 243 speciale scholen, 448 colleges en 534 technische instituten.

  Fernandes: katholieke kinderen gaan naar katholieke scholen. In deze scholen zijn kinderen van alle religies welkom. Moslimkin-deren hebben hun eigen scholen, de madrasas.

  Proma

 • Groeten uit

  Hartelijke groeten vanuit de Sint-Johannes-kinder-school in het vissersdorp Thoothur, India!

  Samen met de zusters van Sint-Johannes zet ik mij in voor de in-woners van het vissersdorp Thoo-thur in de staat Tamil Nadu in het zuiden van India. Ze worden da-gelijks geconfronteerd met de bik-kelharde realiteit van overleven. Voor onze komst ging geen enkel kind uit het dorp naar school.

  In twee jaar tijd richtten we een kleuterschool op. Dankzij uw steun richtten we klaslokalen in met alle voorzieningen en koch-ten we educatief speelgoed. De bibliotheek vulden we met pren-tenboeken en boeken met spannende en leerrijke verhalen. Het voorbije schooljaar verwel-komden we 61 kinderen. Volgend jaar zijn dat er maar liefst 150. We doen beroep op 7 leer-krachten en 2 verzorgsters. Zo creren we ook jobs voor jonge vrouwen uit de buurt.

  We hopen een nieuwe generatie te vormen. In naam van de kinderen, hun ouders en alle inwoners van het dorp dank ik iedereen die het vissersdorp Thoothur gesteund heeft. Om in de toekomst dit waardevolle werk verder te zetten, rekenen we op jouw steun.

  Met veel dank

  Pavana

  Wij houden je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de projecten die onze steun krijgen.

  Azi!

  Proma

  Project Vissersdorp Thoothur

 • Dimitri en Rowad klaar voor het nieuwe schooljaar!Jo Ghyoot uit het Palestijnse vluchtelin-genkamp Dbayeh in Libanon vertelt:

  Dimitri is een Palestijns jongetje van vier jaar. Zijn vader werd onlangs vermoord. Een maand geleden ging ik met zijn moe-der op zoek naar een school. Alles is duur: het transport, de boeken, het schoolu-niform, het inschrijvingsgeld. Maar we kwamen tot een goede overeenkomst. De school verlaagde het inschrijvings-geld, Dimitris moeder ging op zoek naar werk en met wat extra hulp uit Belgi kan Dimitri in oktober naar school.

  In februari vond ik Rowad spelend op straat. Zijn ouders konden de transportkosten naar school niet meer betalen. Met Belgische hulp gaat hij sinds maart terug naar de school. Ro-wad en Dimitri zijn geen uitzonderingen. Achttien andere kinderen uit het kamp geven we met de hulp van Proma een nancieel duwtje in de rug. In naam van Dimitri, Iskander, Myra, Mariame, Fadi en vele anderen van harte dank aan al onze weldoeners.

  Jo Ghyoot uit het Palestijnse vluchtelin-genkamp Dbayeh in Libanon vertelt:

  Dimitri is een Palestijns jongetje van vier jaar. Zijn vader werd onlangs vermoord. Een maand geleden ging ik met zijn moe-der op zoek naar een school. Alles is duur: het transport, de boeken, het schoolu-niform, het inschrijvingsgeld. Maar we kwamen tot een goede overeenkomst. De school verlaagde het inschrijvings-geld, Dimitris moeder ging op zoek naar werk en met wat extra hulp uit Belgi kan Dimitri in oktober naar school.

  Project Dbayeh

  Proma

  Proma wereldwijd! Surfen op de golven van solidariteit

  Op zaterdag 12 mei verwelkomden we onze vrij-willigers voor een uiteenzetting over onze nieu-we werking. Nadien wisselden we ervaringen uit met een hapje en een drankje. Enkel dankzij onze vrijwilligers in Belgi kan Proma de nodige fond-sen inzamelen. Veel dank aan onze vrijwilligers die onmisbaar zijn als schakel tot solidariteit!

  Wil ook jij je omgeving warm maken voor het werk van Proma? Of draag je een speci ek pro-ject een warm hart toe en wil je je vrienden, familie en collegas aanmoedigen dit project te steunen? Wij verwelkomen je graag als nieuwe schakel. Contacteer ons via info@promavzw.be of op 02 679 06 30.

  Samen vormen we een schakel tot solidariteit

  Proma

  Samen vormen we een Samen vormen we een Terugblik

 • Proma krijgt steeds nieuwe steunaanvragen waar wij graag, samen met jou, onze schouders onder zetten. Onze partners werken met hart en ziel aan de toekomst van

  vele jongeren en volwassenen.

  Laat hun dromen in vervulling gaan en steun Proma