prometno-tehniČke Škole Šibenik

of 31 /31
PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO- TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK Stranica: 1 od 30 Šifra: POSLOVNIK Izdanje/preradba :1.10 Vrijedi od: 25.10.2013. POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK Sva prava pridržava: Prometno tehnička škola Šibenik Izradila: Silvana Baica Pregledao: Stipica Peran Odobrio: Zdravko Peran

Upload: others

Post on 08-Nov-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 1 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

POSLOVNIK KVALITETEPROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE

ŠIBENIK

Sva prava pridržava:Prometno tehnička škola Šibenik

Izradila:

Silvana Baica

Pregledao:

Stipica Peran

Odobrio:

Zdravko Peran

Page 2: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 2 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

SADRŽAJ:

0. UVOD

1. OPSEG

2. PRISTUP_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. REFERENCE I DEFINICIJE

4. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

5. ODGOVORNOSTI UPRAVE

6. UPRAVLJANJE RESURSIMA

7. REALIZACIJA PROIZVODA

8. MJERENJE, ANALIZA I POBOLJŠAVANJE

9. DODACI

3

7

12

12

7

21

22

26

30

15

Page 3: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 3 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

0. UVOD

0.1. Podaci za kontakt škole

Adresa: Ulica Put Gimnazije br.64. 22000 Šibenik HrvatskaTelefon: (022) 214 606, 219 779, 215 621Fax: (022) 214 606E-mail: admin@ss-prometno-tehnička-si.skole.hrWWW: www.ss-prometno-tehnicka-si.skole.hr

0.2. O školi

Prometno-tehnička škola u Šibeniku osnovana je 23.studenog 1992. odlukom Skupštineopćine Šibenik kao pravni slijednik Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Šibenik,nastavljajući višegodišnju tradiciju srednjoškolskog obrazovanja učenika u prometnimzanimanjima.

Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 9.ožujka 1998.g., a registriranaje za stjecanje srednje stručne spreme u programima četverogodišnjeg trajanja: tehničarcestovnog prometa, tehničar PT prometa, pomorski nautičar i tehničar za logistiku i špediciju, teu programima trogodišnjeg trajanja: vozač motornog vozila i rukovatelj samohodnimgrađevinskim strojevima.Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 5.svibnja2008. školi se odobrava izvođenje programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanjetehničar za logistiku i špediciju. Donošenjem ove odluke prestala je važiti Odluka o nastavnomplanu i programu za zanimanje špeditersko-agencijski tehničar. Od školske godine 2013./2014. uškoli se provodi novi nastavni plan i program za pomorske nautičare i dva eksperimentalna programa zazanimanje Tehničar cestovnog prometa i Tehničara za poštanske i financijske usluge.

Škola je od 8.veljače 1995.g. članica udruženih UNESCO-ovih škola.Škola ima ukupno 54 djelatnika, 43 nastavnika, 39 nastavnika je u stalnom radnom odnosu,

1 nadopunjuje normu u našoj školi, 3 su vanjska suradnika. Ostali zaposlenici su ravnatelj,tajnik, knjižničari, pedagog, satničar, računovođa, referent, domar i spremačice. Četiri profesoraje imenovano u zvanje mentora, a tri profesora imenovana su u zvanje savjetnika.

Zgrada u kojoj se obavlja djelatnost škole sagrađena je 1937.g. te raspolaže sa 22 učionice i1 sportskom dvoranom. Zgradu koriste svakodnevno tri škole, tj. osim naše škole tu su smješteneGimnazija te Ekonomska škola. Osim tih prostorija koriste se i prostorije ex. Ekonomske škole uUlici kralja Zvonimira, tako da se nastava odvija dislocirano tj. u dvije zgrade.

Prometno-tehnička škola je osuvremenila i opremila nekoliko učionica kao što jeinformatički kabinet te specijaliziranu učionica za pomorski promet.

0.3. Odgovornost za sustav kvalitete

Page 4: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 4 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Ravnatelj ima cjelokupnu odgovornost za uvođenje i održavanje sustava kvalitete, ačlanovi Uprave pojedinačnu odgovornost za pojedine dijelove sustava. Ravnatelj imenuje i popotrebi smjenjuje Voditelja kvalitete. Na prijedlog Voditelja kvalitete Ravnatelj imenuje i popotrebi smjenjuje unutarnje prosuditelje kvalitete. Za provođenje sustava kvalitete u praksizaduženi su svi djelatnici škole.

0.4. Nadzor nad poslovnikom kvalitete

Poslovnik kvalitete je osnovni dokument koji opisuje sustav upravljanja kvalitetom uŠkoli. Ostali dokumenti obuhvaćaju postupke i tiskanice, te ostale dokumente unutarnjeg ivanjskog podrijetla, koji se spominju u dokumentima sustava kvalitete.

Za izradu i izmjene poslovnika kvalitete zadužen je Voditelj kvalitete. Za pregledposlovnika i njegovih izmjena zadužen je unutarnji prosuditelj, a za odobrenje zadužen jeRavnatelj.Prijedloge za izmjene poslovnika kvalitete može potaknuti bilo koji djelatnik škole i predložiti ihVoditelju kvalitete u pismenom obliku.Nenadzirani primjerci poslovnika mogu se raspodjeljivati unutar i izvan škole bez nadzora, alimoraju biti vidno označeni kao nenadzirani dokumenti.

0.5. Osnovna usluga i korisnici usluge Škole

Osnovna usluga škole je prenošenje znanja koje se prenosi kroz obrazovanje i odgojučenicima te odraslim polaznicima. Osnovni korisnici usluga škole su učenici, te odraslipolaznici. Kao potvrdu obavljenog prenošenja znanja škola izdaje svjedodžbe učenicima iodraslim polaznicima koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje.Od školske godine2007/2008. pomorskim nautičarima - maturantima se uz svjedodžbe izdaju i potvrdnice ouspješno završenoj izobrazbi u sklopu redovnog obrazovanja. Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja učenicima koji polože državnu maturu izdaje potvrdu o položenojdržavnoj maturi. Škola neće izdavati svjedodžbe učenicima i odraslim polaznicima koji sukompletno obrazovanje ili osposobljavanje stekli u nekoj drugoj školi a nastavnici naše školenisu obavili nikakvu provjeru znanja.

0.6. Definicije i kratice

Obrazovanje - proces organiziranog i namjernog učenja različitih vrsta znanja i vještina u sklopu redovitog školovanja.Odgoj - organizirano i namjerno učenje voljnih i karakternih osobina učenikaObrazovanje odraslih – stjecanje znanja i vještina prema posebnom nastavnom planu i programuNorma - norma ISO 9001(2008)Poslovnik - Poslovnik kvalitete Prometno-tehničke škole ŠibenikŠkola - program pomorskog nautičara i prateće službe školeUprava - najviša operativna uprava Prometno-tehničke školeZakon - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.)Kupac - učenici, roditelji učenika,odrasli polaznici u programu pomorski nautičarKompetencija - stručna osposobljenost nastavnika

Page 5: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 5 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

SUK - Sustav upravljanja kvalitetomMZOŠ - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športaMMPI – Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureAZOO – Agencija za odgoj i obrazovanjeASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslihNCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanjaSTCW Konvencija - Međunarodna konvencija o standardima za obrazovanje, izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca, 1978. (izmijenjena 1.siječnja 2012. godine)

Page 6: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 6 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

POLITIKA KVALITETE

Prometno-tehnička škola Šibenik u namjeri praćenja područja obrazovanja pomoraca te primjenemeđunarodne konvencije STCW i na njoj utemeljenih hrvatskih propisa, provodi sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2008. Namjera provođenja sustava je trajno podizanje općih standarda i kvalitete obrazovanja. U tom smislu donosimo sljedeće odrednice POLITIKE KVALITETE:

1.Trajno će se podizati kvaliteta obrazovanja na temelju nastavnih planova i programa, s ciljem stjecanja općeobrazovnih i stručnih kompetencija.2. Stvarat će se uvjeti za bolju motivaciju učenika i nastavnika kroz poboljšanje komunikacije na svim razinama unutar i izvan škole u cilju uspješnijeg usvajanja nastavnih sadržaja.3. Unapređivat će se suradnja s drugim školam i ustanovama s područja obrazovanja u pomorstvu.4. Pratit će se usvajanje novih propisa u pomorstvu, opremat će se škola prikladnom edukacijskom opremom za realizaciju nastavnih programa te se provoditi permanentna stručna, pedagoško-psihološka i informatička izobrazba nastavnika.5.Upravljanje školskim resursima provodit će se u skladu sa rezultatima trajnog mjerenja, samovrednovanja i vanjskog vrednovanja postignuća, teodrednicama korisnika naših usluga.6. Razvijat će se kod učenika svijest o očuvanju civilizacijskih vrijednosti, ljudskih prava te poštivanju različitosti i tolerancije.7. Razvijat će se trajna afirmacija pomorskih zvanja što će se odraziti povećanim interesom za upis u školu.

Voditelj kvalitete: Ravnatelj:Silvana Baica,dipl.iur. dr.sci.Zdravko Peran

Page 7: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 7 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

1. OPSEG

Poslovnik kvalitete odnosi se na Hrvatsku normu HRN EN ISO 9001:2200, što odgovaraeuropskoj normi EN ISO 9001:2008. Poslovnik obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje učenika,odraslih polaznika unutar programa pomorski nautičar te prateće službe Škole.

1.1. Općenito

Norma 9001:2008 utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom rada Škole:

a) Treba dokazati sposobnost dosljednog ostvarivanja proizvoda( usluga prenošenjaznanja, kroz obrazovanje učenika i odraslih polaznika) koji udovoljavanjuzahtjevima kupca i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve, i

b) Namjerava ostvariti zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sustava,uključujući procese za trajno poboljšavanje sustava i osiguravanje usklađenosti sazahtjevima kupca i primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

NAPOMENA:Pod pojmom «proizvod» u ovom poslovniku se podrazumijeva (usluga prenošenja znanja, krozobrazovanje učenika i obrazovanje odraslih) samo onaj proizvod koji je namijenjen kupcu koji ga traži.

1.2. Primjena

Poslovnik kvalitete je dokument za unutarnje i vanjske potrebe, koji daje osnovne značajkeŠkole, zacrtanu politiku kvalitete te način udovoljavanja zahtjevima Norme ISO 9001:2008 iostvarivanja postavljenih ciljeva Uprave Škole.

Sustav upravljanja kvalitetom uključuje sve zahtjeve norme ISO 9001:2008 izuzevzahtjeva točke 7.3 te zahtjeva točke 7.6 Upravljanje opremom za nadzor i mjerenje.

Sustav upravljanja kvalitetom se primjenjuje na sve programe i procese u školi,acertifikacija se odnosi na područje pomorskog prometa u programu pomorskog nautičara.

1.3. Lista podjele Poslovnika

Poslovnik kvalitete je dokument koji je vlasništvo Prometno-tehničke škole Šibenik.Preslika, raspodjela i uporaba izvan namjene nisu dopušteni osim ako ravnatelj škole ne odobridrugačije. Poslovnik kvalitete dostavlja se u Zbornicu (nadzirana kopija broj 02), a originalPoslovnika čuva i pohranjuje Voditelj sustava kvalitete (nadzirani primjerak broj 01).

2. PRISTUP2.1. Općenito

Page 8: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 8 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Prihvaćanje sustava upravljanja kvalitetom je strateška odluka škole. Na uspostavu iprimjenu sustava upravljanja kvalitetom škole utječu:

- poslovno okruženje u kojem djeluje, promjene u tom okruženju ili rizici povezani sokruženjem

- razne potrebe škole- konkretni ciljevi škole- proizvodi koje proizvodi- procesi koje koristi- veličina i organizacijsko ustrojstvo škole.

Ovu međunarodnu normu mogu upotrebljavati tijela unutar škole i vanjska tijela,uključujući certifikacijska tijela, u svrhu procjene mogućnosti škole da zadovolji zahtjeve kupca,zakonske i regulatorne zahtjeve primjenjive na proizvod i zahtjeve same škole.

2.2. Procesni pristup

Škola se odlučila za usvajanje procesnog pristupa pri razvoju, primjeni i poboljšanjuučinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom te povećanja zadovoljstva kupca udovoljavajućinjegovim zahtjevima.

Da bi Škola radila učinkovito, identificirala je i upravlja brojnim međusobno povezanimradnjama i njima upravlja. Aktivnost ili niz aktivnosti koja koristi resurse i kojom se upravlja dabi se omogućila transformacija ulaza u izlaz smatra se procesom. Često je izlaz iz jednog procesadirektan ulaz u sljedeći proces..

Primjena sustava procesa u Školi, njihova identifikacija i međusobno djelovanje procesa teupravljanje njima kako bi se proizveo željeni rezultat može se tumačiti procesnim pristupom.Prednost procesnog pristupa jest osiguravanje trajnog nadzora nad vezama između pojedinačnihprocesa unutar sustava procesa kao i nad njihovom kombinacijom i međusobnim djelovanjem.

U sklopu sustava upravljanja kvalitetom ovakav pristup naglašava važnost:a) razumijevanja i ispunjavanja zahtjevab) potrebe da se procesi promatraju u uvjetima dodavanja vrijednostic) dobivanja rezultata provođenjem procesa i njihovom učinkovitosti id) trajnog poboljšavanja procesa temeljenog na objektivnim mjerenjima.Osim toga, na sve se procese primjenjuje metodologija poznata kao ¨¨Planiraj –Provedi- Provjeri – Postupi¨ To se u Školi može ukratko opisati na slijedeći način:

Planiraj: uspostavljanje ciljeva i procesa nužnih da se ostvare rezultati u skladu sazahtjevima kupca i politikom škole.Provedi: primjena procesaProvjeri: nadziranje i mjerenje procesa i proizvoda u odnosu na politiku, ciljeve izahtjeve na proizvod te izvještavanje o rezultatima.Postupi: poduzimanje radnji za trajno poboljšavanje provedbe procesa

Page 9: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 9 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Aktivnosti uprave škole

- Uspostavljenje politike kvalitete- Osiguravanje da su uspostavljeni

ciljevi kvalitete

Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

Određivanje odgovornosti i ovlasti osoblja

Unutrašnja komunikacija

Procesi upravljanja zapisima

Zapošljavanje osoblja

Odabir, izobrazba i praćenje radaocjenjivača i stručnjaka

Osiguravanje i održavanje infrastrukture

Zapisi

Zapisi

Utvrđivanje i upravljanje radnim okruženjem

Ostvarivanje proizvoda

Statut škole

Upravine ocjene sustava upravljanjakvalitetom

Godišnji program

rada škole

Upravljanjezapisima

Mjerenje, analiza i poboljšanje

Zapisi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Page 10: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 10 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Ostvarivanje proizvoda

Nabava-podugovaranje usluga

Komunikacija s učenicima i mjerenje zadovoljstva učenika

Projektiranje i razvojZapisi

- Verifikacija MPiŠ- Odluka županijskog UPiŠ i MPiŠ o upisu- Zapisnik N.V. i stručnih vijeća

Zakon o srednjem školstvu Projektiranje i razvoj usluga

Zapisi- Nastavni plan i program- Rang lista- Spisak (broj) učenika- Podaci o učenicima nakon završene škole

Priprema, ocjena, odobre-nje i promjene dokumenata Zapisi

- Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika- Operativni program- Razredna knjiga- Elementi ocjenjivanja- Ocjene

Upravljanje dokumentima

Dokumenti sustava upravljanja

Dostupnost internih i eksternih dokumenata

Ocjena zahtjeva / ugovora Zapisi

- Verifikacija MPiŠ- Nastavni plan i program

Zapisi- Popis dobavljača

Ugovor/prihvaćeni zahtjev

Označavanje i sljedivost

PROCESI PROIZVODNJE I PRUŽANJA USLUGA

Zapisi- Razredna knjiga- Svjedodžbe i potvrd.- Matične knjige

Odabir, izobrazba i pračenje radaocjenjivača i stručnjakaOsiguravanje i osiguravanje infrastrukture

ZapisiZapisiUtvrđivanje i upravljanje radnim okruženjem

Pravilnik o zaštiti na radu

UpravljanjeZapisima

Zakon o srednjem školstvu

Page 11: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 11 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Sljed i međusobno djelovanje procesa mjerenja, analiza

Komunikacija s učenicima i mjerenjezadovoljstva učenika

- ankete

- zamolbe

Interni audit/unutrašnja neovisna ocjena- Unutarnje prosudbe

Nadzor nad procesom i mjerenje procesa- Razredna knjiga

Nadzor nad radnjama ocjenjivača- Nadzor ravnatelja ili pedagoga- N.V.- R.V.- Stručna vijeća

Izvještavanje i ovjera/verifikacija izvještaja- Sjednice N.V. i R.V.

Upravljanje nesukladnom uslugom- P-19

Zapisi- Razredna knjiga - Registar- Arhiva

ZapisiPlan unutarnjih prosudbi- Tiskanice- Analiza unutarnjih pppppprosudbi

Zapisi- Razredna knjiga - Zapisnici N.V. i stručnih vijeća

Zapisi- Razredna knjiga- Zapisnik N.V.

Zapisi- TiskanicaF-19-01

Mjerenje, analiza i poboljšanje

Analiza podataka

Popravne radnje

Zapisi

Zapisi- TiskanicaF-19-01

Preventivne radnje Zapisi- TiskanicaF-19-01

Upravina ocjena sustava upravljnja kvalitetom Zapisi- Zapisnici Uprave za ocjenu SUK

Godišnji izvještaj UpravljanjezapisimaPravilnik

Godišnji plan

Statut škole

Page 12: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 12 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

2.3. Upućivanje na druge norme

Norma ISO 9001 utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom koji se moguprimijeniti za unutrašnje potrebe škole ili za certificiranje ili kao ugovorna specifikacija. Ona seusredotočuje na učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom u ispunjavanju zahtjeva kupca.

Norma ISO 9004 daje upute za puno širi opseg ciljeva sustava upravljanja kvalitetom negonorma ISO 9001. Posebno se to odnosi na neprekidno poboljšavanje ukupnog djelovanja škole injezinu djelotvornost i učinkovitost. Norma ISO 9004 preporučuje se kao uputa za organizaciječiji top menadžment želi krenuti dalje od zahtjeva norme ISO 9001 u traženju neprekidnogpoboljšavanja rada. Međutim, nije joj namjena da se primjenjuje u svrhu certificiranja iliugovaranja.

2.4. Spojivost s drugim sustavima upravljanja

Tijekom razvoja ove međunarodne norme pomno su razmatrane odredbe ISO 9001:2004kako bi se povećala kompatibilnost tih dviju norma na dobrobit korisnika.

Ova norma ne sadrži posebne zahtjeve drugih sustava upravljanja, već omogućuje školi daprilagodi vlastiti sustav upravljanja s odgovarajućim zahtjevima drugih sustava upravljanja.Škola prilagođava svoj postojeći sustav upravljanja radi uspostave sustava upravljanjakvalitetom koji je sukladan zahtjevima ove međunarodne norme.

3. REFERENCE I DEFINICIJE

Za potrebe Poslovnika primjenjuju se pojmovi i definicije utvrđeni u ISO 9000.Sljedeći pojmovi su primijenjeni kako bi održavali rječnik koji je trenutno u upotrebi,

koriste se u ovom Poslovniku te opisuju lanac kupac – dobavljač:

Škola Proizvod Kupac

Pojam "Škola" zamjenjuje naziv „dobavljač“ koji je upotrijebljen u normi ISO 9001:1994 iodnosi se na stranu koja primjenjuje ovu međunarodnu normu.

Kada se u tekstu ove norme pojavi naziv “proizvod”, on može podrazumijevati i “uslugu”.

4. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

4.1. Opći zahtjevi

Škola je utvrdila, dokumentirala, primijenila i održava sustav upravljanja kvalitetom itrajno poboljšava njegovu učinkovitost u skladu s prihvaćenom politikom kvalitete ipostavljenim ciljevima i u skladu sa zahtjevima ove međunarodne norme. Škola je:

Page 13: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 13 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

a) utvrdila procese koji su potrebni za sustav upravljanja kvalitetom i njihovu primjenu uŠkoli;

b) odredila slijed i međusobno djelovanje procesac) odredila kriterije i metode potrebne da se osigura učinkovito provođenje i nadzor nad

ovim procesima;d) osigurala dostupnost resursima i informacijama nužnim za potporu pri provođenju i

nadzoru ovih procesa;e) omogućila nadzor mjerenja (kada je to primjenjivo) i analize ovih procesa f) provela postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno poboljšanje ovih

procesa.

Škola upravlja ovim procesima u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001: 2008.

Kada škola odluči prepustiti dobavljačima provođenje procesa koji utječe na sukladnostproizvoda sa zahtjevima, ona mora osigurati upravljanje tim procesima. Tip i opseg upravljanjakoji se primjenjuje na te procese utvrđen je u sustavu upravljanja kvalitetom.

NAPOMENA 1: Prije spomenuti procesi nužni za sustav upravljanja kvalitetom trebaju uključitii procese za radnje upravljanja, osiguranje resursa, ostvarenje proizvoda i mjerenje, analize ipoboljšanja. NAPOMENA 2: Proces povjeren dobavljaču jest onaj koji je nužan za sustav upravljanjakvalitetom organizacije ali je odlučeno da ga provede sudionik izvan škole.

NAPOMENA 3: Osiguravanje upravljanja nad procesima povjerenim dobavljačima ne oslobađaškolu odgovornosti za usklađenost sa svim kupčevim, zakonskim i regulatornim zahtjevima. Tipi opseg upravljanja koje se primjenjuje na te procese može ovisiti o :

a) potencijalnom utjecaju tih procesa na sposobnost organizacije da osigura proizvod koji jeusklađen sa zahtjevima

b) stupnju podjele upravljanja procesomc) sposobnosti ostvarivanja nužnog upravljanja primjenom zahtjeva definiranih u 7.4.

4.2. Zahtjevi za dokumentaciju

4.2.1. Općenito

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitete sadrži:a) dokumentiranu izjavu o politici kvalitete i ciljevima kvalitete;b) poslovnik kvalitete;c) dokumentirane postupke zapise koje zahtjeva norma ISO 9001: 2008;d) dokumente, uključujući i zapise koje je Škola utvrdila kao nužne kako bi osigurala

učinkovito planiranje, provođenje i upravljanje vlastitim procesima e) obavijesti zaposlenicima o preradbama i /ili izmjenama uspostavljenog sustava kvalitete

NAPOMENA 1: Kada se u ovoj međunarodnoj normi pojavi naziv "dokumentiranipostupak" to znači da je taj postupak uspostavljen, dokumentiran, proveden i održavan.

Page 14: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 14 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Pojedini dokument može uključivati zahtjeve za jedan ili više postupaka. Zahtjev zadokumentiranom procedurom može se zadovoljiti i uspostavom više od jednog dokumenta.

NAPOMENA 2: Dokumentacija može biti u bilo kojem obliku ili nosaču.

4.2.2. Poslovnik kvalitete Poslovnik kvalitete Prometno-tehničke škole je temeljni dokument u kojem se prezentirasustav upravljanja kvalitetom i daju osnovne značajke i zacrtana poslovna politika škole.

Škola je uspostavila i održava ovaj poslovnik kvalitete koji sadrži:a) opseg sustava upravljanja kvalitetom, uključujući detalje i obrazloženje o izostavljanjima

(vidi 1.2);b) pozive na dokumentirane postupke uspostavljene za sustav upravljanja kvalitetom ic) opis međusobnog odnosa procesa sustava upravljanja kvalitetomd) opće podatke o Školie) izjavu Uprave o politici kvalitetef) imenovanje predstavnika Uprave sukladno toč.5.5.2,g) shemu ustroja Škole

4.2.3. Upravljanje dokumentima

Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom su pod nadzorom. Zapisi su posebna vrstadokumenta i oni su pod nadzorom u skladu sa zahtjevom navedenim u 4.2.4.

Škola ima uspostavljen dokumentirani i održavan postupak koji definira:a) odobravanje primjerenosti dokumenata prije objavljivanja;b) pregled i ažuriranje kada je potrebno i ponovno odobravanje dokumenta;c) identifikaciju promjena i status važećeg izdanja dokumenta;d) osiguravanje dostupnosti odgovarajuće verzije dokumenta na mjestu upotrebe;e) način osiguravanja čitljivosti dokumenta i njihovog brzog prepoznavanja;f) osiguravanje da se dokumenti vanjskog porijekla koje škola utvrdi kao nužne za planiranjei provođenje sustava upravljanja kvalitetom identificiraju te da njihova raspodjela bude podnadzorom i *g) sprečavanje nehotične primjene zastarjelih dokumenata te primjereno označavanje ako sečuvaju iz bilo kojeg razloga.

4.2.4. Upravljanje zapisima

Škola ima uspostavljene zapise kojima osigurava dokaze o usklađenosti sa zahtjevima iučinkovitom provođenju sustava upravljanja kvalitetom i kojima se mora upravljati. Školauspostavlja dokumentirani postupak koji za zapise definira označavanje, spremanje, zaštitu,pronalaženje, čuvanje i dostupnost.

Zapisi moraju ostati čitljivi, lako se prepoznavati i pronalaziti. Zapisi služe školi jer:- pružaju jamstvo da su ispunjeni zahtjevi kvalitete za određeni proizvod/uslugu

Page 15: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 15 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

- pokazuju u kojoj mjeri i koliko je uspješno proveden SUK u školi- upućuju na razinu izvješća- upućuju na korektivne i preventivne radnje- daju pregled stručnosti i izobrazbe djelatnika za provedbu SUK-a- upućuju na zadovoljstvo roditelja/skrbnika, učenika i polaznika- služe kao osnova pri raznim mjerenjima, analizama i poboljšanjima

Pod zapisima podrazumijevamo i :- razredne knjige- matične knjige- svu pedagošku dokumentaciju- prijavnice za ispit- potvrdnice- svjedodžbe

Dokumentiranim postupkom P-13 definirano je potrebno upravljanje za označavanje, pohranu,zaštitu, pronalaženje, vrijeme čuvanja i dostupnost zapisa.

5. ODGOVORNOSTI UPRAVE

Za potrebe sustava kvalitete pod upravom Škole podrazumijeva se operativna uprava kojaobavezno uključuje ravnatelja, pedagoga, tajnika, voditelja kvalitete, voditelja obrazovanjaodraslih te po potrebi i predsjednika Školskog odbora ili njegovog zamjenika te voditelja smjene.Uprava provodi svoje odluke vezane za kvalitetu kroz postojeća tijela Škole propisana Zakonomi unutarnjim aktima (Popis vanjskih i unutarnjih akata).

Uprava škole određuje i dokumentira svoju Politiku kvalitete koju odobrava i potpisujeravnatelj i voditelj kvalitete.Politika uključuje ciljeve i obveze koji se tiču kvalitete, a u skladusu s općim ciljevima te očekivanjima škole i potrebama korisnika usluga.

Uprava osigurava da se ta politika razumije, provodi i održava na svim razinama škole.

5.1. Opredjeljenje uprave

Ravnatelj i Uprava Škole dokazuju vlastito opredjeljenje za razvoj i primjenu sustavaupravljanja kvalitete i trajno poboljšavanje njegove učinkovitosti kroz:

a) komunikaciju unutar Škole o važnosti zadovoljavanja zahtjeva kupca te zahtjeva važećihzakona i propisa;

b) utvrđivanje politike kvalitete;c) utvrđivanje ciljeva kvalitete;d) provođenje ocjene sustava i e) osiguravanje dostupnosti resursaf) prosudbu Poslovnika, Statuta i Godišnjeg plana i programa rada školeg) provedbu stalnog stručnog usavršavanja zaposlenika

Uprava izričito utvrđuje obvezu, odnosno mogućnost prosudbe sustava kvalitete i to odstrane ovlaštene osobe/a škole, neovisne i ovlaštene ustanove za prosudbu, nadležne osobeMZOŠ-a, AZOO, ASOO, kao i MMPI, ili od strane drugih zainteresiranih osoba poodobrenju ravnatelja ako je to poslovni interes škole.

Page 16: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 16 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

U cilju provedbe postavljenih zadataka uprava se obavezuje:a) izvješćivati zaposlenike o potrebama i uvjetima zadovoljavanja potreba korisnika uslugab) izvješćivati zaposlenike o stupnju ostvarenja Politike kvalitetec) osigurati raspoloživost opreme, prostora i drugih materijalnih uvjeta rada

5.2. Orijentacija prema kupcu

Ravnatelj i Uprava Škole osiguravaju da se zahtjevi kupca utvrde i ispune s ciljempovećanja njegova zadovoljstva (vidi 7.2.1 i 8.2.1).

Cilj ovog poglavlja je utvrditi odnos prema korisnicima usluga koje pruža škola.Usluga koja se pruža može biti:a) usluga čiji je okvir unaprijed određen pojedinim zakonom: - Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Zakonom o strukovnom obrazovanju - Nacionalnim okvirnim kurikulumom,Za učenike i polaznike obrazovanja odraslih: - Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima

trgovačke mornarice Republike Hrvatske, - Pravilnikom o brodicama i jahtama,

5.3. Politika kvalitete

Ravnatelj i Uprava škole su utvrdili politiku kvalitete koja:

a) je primjerena ciljevima škole; prepoznata i razumljiva među zaposlenicimab) sadrži opredjeljenje za ispunjavanje zahtjeva i trajno poboljšavanje učinkovitosti sustava

upravljanja ;c) predstavlja okvir za uspostavljanje i ocjenu ciljeva kvalitete;d) biti će podvrgnuta stalnoj provjeri i ocjenjivanju u cilju njene primjerenosti.

Politika kvalitete je dio poslovnika kvalitete, a oglašena je i kao poseban dokument uzbornici škole.

5.4. Planiranje

5.4.1. Ciljevi kvalitete

Ravnatelj i Uprava škole osiguravaju da su ciljevi kvalitete, uključujući one koji su nužniza ispunjavanje zahtjeva za proizvod (vidi 7.1), uspostavljeni na odgovarajućim funkcijama irazinama Škole. Ciljevi kvalitete su mjerljivi i u skladu s politikom kvalitete. Ciljevi kvalitetedefinirani su posebno izvan Poslovnika. Ciljevi kvalitete se preciziraju na sastanku Uprave školejednom godišnje. Voditelj kvalitete mora prezentirati Školskom odboru ciljeve kvalitete zatekuću školsku godinu te realizaciju postavljenih ciljeva za proteklu školsku godinu.

5.4.2. Planiranje sustava upravljanja kvalitetom

Page 17: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 17 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Ravnatelj i Uprava su osigurali:a) planiranje sustava upravljanja kvalitetom koje se provodi u svrhu ispunjavanja zahtjeva

navedenih u točki 4.1. te ostvarivanja ciljeva kvalitete i b) da je integritet sustava upravljanja kvalitetom održavan kada se planiraju i provode

promjene sustava upravljanja kvalitetomPlaniranje sustava upravljanja kvalitetom vezano je uz Godišnji program rada škole i Školskikurikulum a to podrazumijeva i planiranje aktivnosti i potrebnih resursa u svrhuzadovoljavanja politike i ciljeva Škole.Ulazni podaci za izradu Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma su Izvješća oostvarivanju programa rada za prethodnu školsku godinu- (Izvješće ravnatelja o ostvarivanjuplana i programa rada škole i Školskog kurikuluma).Planiranje se provodi:- po vrstama usluga: obrazovanje redovitih učenika i obrazovanje odraslih polaznika.- po ljudskim resursima- slobodnim aktivnostima i izvanškolskim aktivnostima- stručnom usavršavanju zaposlenika.

5.5. Odgovornost, ovlaštenje i komunikacija

5.5.1. Odgovornost i ovlaštenje

Ravnatelj i Uprava Škole osiguravaju da se odgovornosti i ovlaštenja definiraju i prenesuunutar Škole. Podaci o organizaciji Škole prikazani su na shemi ustroja Škole.

Cilj ovog poglavlja je utvrditi:a) sustav odgovornosti i ovlaštenjab) ovlaštenja i odgovornosti voditelja kvalitetec) načine internih komunikacijad) ustroj i nadzor dokumenta sustava kvalitete, odnosno zapisa kvalitete

Škola temelji svoje djelatnosti, prava i obveze na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju i Statutu škole.Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj škole.Poslovi, prava i obveze ravnatelja, tajnika, voditelja, pedagoga te drugog nastavnog inenastavnog osoblja utvrđeni su Statutom škole i Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu iorganizaciji rada škole.Za primjenu, izmjenu i dopunu sustava odgovornosti i ovlaštenja odgovoran je ravnatelj škole.

Page 18: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 18 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Referent

Ravnatelj Školski odbor

Voditelj smjene Voditeljobrazovanja

odraslih

Voditelj kvalitete

Unutarnjiprosuditelji

Tajnik Pedagog Računovođa

Kućni majstor,spremačice

Satničar

Knjižničar

Nastavnici

Organizacija školom i obrazovanje odraslih

Page 19: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 19 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Ravnatelj Školski odbor

Voditelj

Pedagog

Satničar

Knjižničar

Nastavničko vijeće

Stručno vijeće zajezike

Stručno vijećematematike, fizike

i računalstva

Stručno vijećedruštveno-human.

znanosti

Stručno vijeće zacestovni promet

Stručno vijećebiologije i TZK

Stručno vijeće zaPTT promet

Stručno vijeće zapromet-logistiku

Stručno vijeće zapomorski promet

Razredno vijeće

Razrednici

Razredni odijeliVijeće učenika

Promet-logistika Cestovni promet PT promet

RoditeljiVijeće rodit.

Pomorskipromet

Odgojno – obrazovni sustav

Page 20: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 20 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

5.5.2. Predstavnik uprave

Ravnatelj škole imenuje člana Uprave Škole za Voditelja kvalitete koji, neovisno o ostalimodgovornostima, ima odgovornosti i ovlaštenja:

a) osigurava da su procesi nužni za sustav upravljanja kvalitetom uspostavljeni,primijenjeni i održavani( Upravljanje, nadzor i prosudba djelatnosti radi osiguranjakvalitete)

b) upravljanja dokumentima sustava kvalitetec) izvješćuje Upravu o provedbi sustava upravljanja kvalitetom i bilo kojoj potrebi za

poboljšavanjem;d) održavanje veze s trećim osobama u pogledu uspostavljanja i održavanja sustava

kvalitetee) nadzora zapisa kvalitetef) osigurava promociju svijesti o zahtjevima kupca kroz školu.

U upravljanju sustavom kvalitete voditelju pomažu unutrašnji prosuditelji.Za izmjene, dopune i tumačenje načina primjene odredbi sustava kvalitete odgovorni su:a) voditelj kvalitete , u dijelu koji se odnosi na uspostavljeni sustav kvalitete,b) tajnik škole, u dijelu koji se odnosi na pravne izvore

5.5.3. Unutarnja komunikacija

Ravnatelj i Uprava škole osiguravaju kroz sastanke (sjednice Nastavničkog Vijeća), da su u Školiuspostavljeni odgovarajući procesi komunikacija i da postoji komunikacija o učinkovitosti sustavaupravljanja kvalitetom.

5.6. Upravina ocjena sustava

5.6.1. OpćenitoNajviša uprava škole ocjenjuje svoj sustav upravljanja kvalitetom u planiranom razdoblju

tj. jednom godišnje i to u devetom mjesecu kako bi osigurala njegovu neprekidnu primjerenost,prikladnost i djelotvornost. Upravina ocjena uključuje ocjenu mogućnosti poboljšavanja ipotrebe promjene sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politiku kvalitete i ciljevekvalitete. Zapisi o upravinim ocjenama se održavaju (vidi točku 4.2.4.) i nalaze se u pisanojformi kod voditelja kvalitete kao zapisnici.

5.6.2. Ulazni podaci za upravinu ocjenu

Da bi sastanci Uprave osigurali učinkovitost sustava ulazni podaci moraju uključiti izvješće ostanju sustava kvalitete za proteklo razdoblje.

Tehničar zalogistiku išpediciju

Tehničarcestovnogprometa

Vozačmotornog

vozila

TehničarPT prometa

Pomorskinautičar

Page 21: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 21 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Izvješće u pravilu sadrži:a) pregled prethodnog zapisnikab) analizu internih i eksternih prosudbic) izvješće o nesukladnostima i pokrenutim popravnim-korektivnim aktivnostimad) analizu povratnih informacija od korisnika usluga,e) primjerenost postojećeg sustava i prijedlog poboljšanja sustava,f) radnje koje proizlaze iz prijašnjih upravinih ocjena,g) promjene koje bi mogle utjecati na sustav upravljanja kvalitetom, h) analize statističkih izvješća o uspjehu i izostancima učenika na sjednicama Nastavničkog

vijeća te donošenje mjera za poboljšavanje stanja,i) nalaze stručno-pedagoškog nadzora rada nastavnika škole te donošenje odgovarajućih

zaključaka kojima je cilj da ti nalazi budu što bolji.j) Prijedlog novih projekata (ako ih ima)

5.6.3. Izlazni podaci upravine ocjene

Izlazni podaci upravine ocjene uključuju odluke i radnje koje se odnose na:a) Plan i program otklanjanja nesukladnosti s naznačenim odgovornim osobama i rokovima

izvršenjab) Prijedlog poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i njegovih procesac) Prijedlog potrebnih – neophodnih resursa za realizaciju postavljenih zadataka

U vezi sa zahtjevom iz 5.1 Ravnatelj i Uprava osiguravaju da se nastavnici na sjednicamaNastavničkog Vijeća informiraju o rezultatima upravine ocjene sustava, uključujući izaključke u vezi ciljeva kvalitete i dokumentiranja iste.

6. UPRAVLJANJE RESURSIMA

6.1. Osiguranje resursa

Škola je odredila i osigurala resurse potrebne da:a) se primjeni i održava sustav upravljanja kvalitetom i trajno poboljšava njegova

učinkovitost b) se povećava zadovoljstvo kupca ispunjavajući njegove zahtjeve.

6.2. Ljudski resursi

6.2.1. Općenito

Osobe koje izvode poslove koji utječu na usklađenost sa zahtjevima za kvalitetan proizvodsu osposobljene/kompetentne na temelju odgovarajućeg školovanja, izobrazbe, vještina iiskustva.

NAPOMENA: Na usklađenost sa zahtjevima za proizvod mogu direktno ili indirektno utjecatiosobe koje provode bilo koji zadatak unutar sustava upravljanja kvalitetom.

Page 22: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 22 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

6.2.2. Kompetentnost, svijest i osposobljavanje

Škola:a) utvrđuje potrebnu kompetentnost za osobe koje izvode poslove od utjecaja na

usklađenost sa zahtjevima za kvalitetan proizvod;b) kada je primjenjivo osigurava osposobljavanje ili poduzima druge radnje za ostvarivanje

nužne kompetentnostic) procjenjuje učinkovitost pokrenutih radnji (potpisivanje platne liste, dobivanje zvanja

mentora i savjetnika);d) osigurava da su osobe svjesne važnosti i značaja njihovih radnji te načina na koji

pridonose ostvarivanju ciljeva kvalitete,e) održava kontinuirano odgovarajuće zapise o izobrazbi, osposobljavanju, vještini i

iskustvu.

6.3. Infrastruktura

Škola utvrđuje, osigurava i održava infrastrukturu potrebnu za postizanje usklađenosti proizvodasa zahtjevima. Infrastruktura uključuje:

a) objekt, radni prostor i pridružena sredstva;b) procesnu opremu (programsku podršku i programsku opremu)) i c) usluge u svrhu potpore ( informatički sustav).

6.4. Radna okolina

Škola je utvrdila i upravlja radnom okolinom potrebnom za ostvarivanje usklađenostiproizvoda sa zahtjevima.NAPOMENA: pojam radna okolina odnosi se na uvjete u kojima se odvija rad uključujućifizičke, okolišne i ostale čimbenike (kao što je buka, temperatura, vlažnost, osvjetljenje ilivremenski uvjeti).

7. REALIZACIJA PROIZVODA

7.1. Planiranje realizacije proizvoda

Škola planira i razvija procese nužne za realizaciju (proizvoda) nastavnog plana iprograma, te ciljeva Škole.. Planiranje realizacije proizvoda je u skladu sa zahtjevima ostalihprocesa sustava upravljanja kvalitetom (vidi 4.1).

Pri planiranju realizacije proizvoda škola utvrđuje sljedeće:a) ciljeve kvalitete i zahtjeve za proizvod;b) potrebu za uspostavljanjem procesa i dokumenata i za osiguravanjem resursa specifičnim

za proizvod;

Page 23: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 23 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

c) potrebne radnje verifikacije / ovjere, validacije / prihvatljivosti, nadzora, mjerenja,ispitivanja i kontrole koji su specifični za proizvod te kriterije za prihvaćanje proizvoda;

d) zapise nužne da se osigura dokaz kako su procesi realizacije proizvoda i proizvod kaonjihova posljedica ispunili zahtjeve (vidi 4.2.4).

NAPOMENA: Škola također može primijeniti zahtjeve navedene u podtočci 7.3 za razvojprocesa ostvarivanja proizvoda/usluga.

7.2. Procesi usmjereni prema kupcu

7.2.1. Određivanje zahtjeva koji se odnose na proizvod

Škola određuje:a) zahtjev kupcab) zahtjeve koje kupac nije naveo, ali su nužni za specificiranu namjenu ili namjeravanu

upotrebu, kada je ona poznata;c) zakonske i regulatorne propise primjenjive na proizvod d) bilo koje dodatne zahtjeve koje Škola smatra nužnim.

7.2.2. Ocjena zahtjeva koji se odnose na proizvod

Škola ocjenjuje zahtjeve koji se odnose na proizvod. Ova ocjena se provodi prije negoŠkola preuzme obvezu isporuke proizvoda kupcu (npr. dostavljanje ponude, prihvaćanja ugovoraili narudžbe, prihvaćanja promjena u ugovorima ili narudžbama) i osigurava da:

a) su zahtjevi za proizvod definiranib) su zahtjevi u ugovoru ili narudžbi koji se razlikuju od ranije izrečenih riješeni i c) da je Škola u mogućnosti ispuniti definirane zahtjeve.

Zapisi s rezultatima preispitivanja i radnjama nastalim Ocjenama su održavani (vidi 4.2.4.).Kada kupac ne osigura dokumentirane zahtjeve, Škola potvrđuje zahtjeve kupca prije

prihvaćanja. Praćenje realizacije usluga je vidljivo iz razrednih knjiga i druge pedagoškedokumentacije. Kada se zahtjevi za proizvod izmjene, Škola osigurava promjenu odgovarajućedokumentacije te da odgovarajuće osobe budu svjesne promijenjenih zahtjeva.

7.2.3. Komunikacija s kupcem

Škola utvrđuje i primjenjuje učinkovite postupke komunikacije s kupcima u odnosu na:a) informacije o proizvodu i uslugama Škole;b) postupanje s upitima, ugovorima ili narudžbama uključujući dodatke ic) povratne informacije od kupca uključujući reklamacije kupca.

7.3. Projektiranje i razvoj

Nije primjenjivo u Školi.

7.4. Nabava

Page 24: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 24 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

7.4.1. Proces nabavljanja

Škola osigurava da je nabavljeni proizvod u skladu sa zahtjevima specificiranim u narudžbi.

Škola procjenjuje i odabire dobavljače temeljem njihove mogućnosti isporuke usklađenih snjezinim zahtjevima. Kriterij za odabir, procjenu i ponovnu procjenu su utvrđeni. Škola održavazapise o rezultatima procjene i bilo koje potrebne radnje koje su posljedica procjene (vidi 4.2.4).Sukladnost nabavljene opreme, nastavnih pomagala i druge robe/usluga, se osigurava na načinda se dosljedno provodi Zakon o javnoj nabavi. Potrebnu opremu/nastavna pomagala/uslugenabavlja ravnatelj Škole.

7.4.2. Podaci za nabavu

Svi nabavni dokumenti (narudžbenice, upiti za ponudu, ugovori…) jasno i točno opisujunaručenu opremu i sastavne dijelove, nastavna pomagala, usluge i druge robe. Podaci za nabavuodređeni su već navedenim Zakonom o javnoj nabavi. Uključuju: nabavnu dokumentaciju kojase realizira prema Uputama Zakona o javnoj nabavi, imenovanje Povjerenstva(imenovanje vršiŠkolski odbor), zapisnik Povjerenstva o odabiru, a odobravanje vrši Ravnatelj prije realizacijenabave. Zapisi o nabavi(imenovanja, ugovori) se čuvaju kod tajnice.

7.4.3. Ovjera/verifikacija nabavljenog proizvoda

Nabava Škole obuhvaća opremu, materijal i usluge koji se rabe za vlastite potrebe ili zapotrebe korisnika proizvoda i usluga Škole.

Napomena: Prijam novih učenika i polaznika obrazovanja odraslih, kao i kandidata zaosposobljavanje, što se u određenim okolnostima može smatrati sastavnim dijelom nabave,zapotrebe sustava kvalitete smatra se kao radni proces.

Postupci prilikom nabave opreme, materijala i usluga Škole provode se da bi se osiguralo:da je nabavljena oprema, nastavna pomagala,roba ili usluga zadovoljava specificirane zahtjeve;da su dobavljači vrednovani i odabrani na temelju njihove sposobnosti da zadovolje zahtjevenarudžbe, uključujući zahtjeve sustava kvalitete i sve posebne zahtjeve osiguranja kvalitete;

7.5. Proizvodnja i pružanje usluge

7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pružanje usluge

Škola planira i provodi postupke za realizaciju nastavnog plana i programa kojeg tijekomškolske godine realizira u Školi pod nadziranim uvjetima.

Osnovni radni procesi – proizvodnja Škole uključuje obrazovanje, osposobljavanje, stručnousavršavanje, te prijam i praćenje učenika. Procesi koji se odvijaju u ostalim službama Školesmatraju se pratećim djelatnostima. Nadzor nad procesima provodi se da bi se osiguraloutvrđivanje i planiranje radnih procesa koji izravno utječu na kvalitetu, te njihovo provođenje unadziranim uvjetima.

Page 25: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 25 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Nadzirani uvjeti uključuju, kada je primjenjivo:

a) dostupnost podataka o karakteristikama proizvoda/ usluge;b) dostupnost radnih uputa, kada je to potrebnoc) uporabu odgovarajuće nastavne i druge opreme za rad i prikladan radni okolišd) sukladnost s odgovarajućim normama, pravilnicima, konvencijama i dokumentiranim

postupcimae) praćenje uspjeha na ispitima i drugim procesnim veličinama, te nadzor nad njimaf) odobravanje procesa i opreme, kada je to potrebnog) kriterije izvođenja novih radnih procesa,koji su jasno propisanih) primjereno održavanje opreme kako bi se osigurala neprekidna djelotvornost procesai) dokumentirane postupke koji jasno određuju način rada tamo gdje nedostatak tih

dokumentiranih postupaka može negativno utjecati na kvalitetu

S obzirom na djelatnost Škole, pod uslugom se podrazumijeva: - obrazovanje učenika u četverogodišnjem - obrazovanje učenika u obrazovanju odraslih

7.5.2. Ovjera procesa proizvodnje i pružanja usluge

Škola mora provesti ovjeru bilo kojeg procesa proizvodnje i pružanja usluga čiji rezultat nemože biti verificiran naknadnim nadzorom ili mjerenjem a posljedično se nedostaci očituju tektijekom uporabe proizvoda ili isporuke usluge.

Proceduru ovjere procesa Škole koja uključuje upis, obrazovanje i praćenje učenika te stručno usavršavanje nastavnika vrši Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta:

- prilikom izdavanja verifikacije za obrazovanje učenika- temeljem stručno-pedagoškog nadzora (nalazi)- temeljem nalaza prosvjetne inspekcije

7.5.3. Označavanje i sljedivost

Uzimajući u obzir da je osnovna usluga Škole prenošenje znanja, ovo poglavlje se odnosina evidentiranje upisa učenika, pohađanje nastave, polaganje ispita, pohađanje obrazovanjaodraslih.

Evidentiranje (sljedivost) se odvija u opsegu sukladno pedagoškim standardimakontinuirano i sustavno te obuhvaća cjelinu učenikove/polaznikove osobnosti i ne predstavljasamo usvojeno znanje ocijenjeno i izraženo brojkama a provodi se da bi se osiguralo praćenje:a) učenika, od početka do kraja obrazovanja;b) polaznika obrazovanja odraslih, od početka do kraja obrazovanja

Praćenje učenika odvija se kontinuirano tijekom školske godine a ostvaruje se pomoćuRazrednih knjiga i Matičnih knjiga. Osim djelatnika koji su zaduženi za ove djelatnosti uSustavu djeluju Pedagog, Razredno i Nastavničko Vijeće.Validaciju ovog procesa vrši MZOŠpedagoško inspekcijskim nadzorima. Završetak praćenja učenika i odraslih polaznika okončavase izdavanjem svjedodžbe o završnom radu.

Page 26: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 26 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

7.5.4. Vlasništvo kupca

Pod vlasništvom kupca koju korisnik usluga dostavlja Školi podrazumijevaju sesvjedodžbe i druga dokumentacija.

Ona je pod nadzorom tijekom obrazovnog procesa i na zahtjev korisnika vraća se korisnikuusluga, bilo zbog trenutnih potreba ili kod prekida obrazovanja.

Svjedodžbe čuvaju razrednici u registru dokumenata učenika. Svjedodžbe 5, 6, 7. i 8. razreda vraćaju se učenicima nakon završenog 1. razreda, svjedodžba 1. razreda vraća se nakon završenog 2. razreda, svjedodžba 2. raz. nakon završenog 3. raz. a svjedodžba 3. razreda nakon završenog 4. razreda.

NAPOMENA: Vlasništvo kupca može uključivati intelektualno vlasništvo i osobne podatke.*

7.5.5. Očuvanje proizvoda

Škola mora očuvati svoj proizvod i uslugu tijekom njihova nastajanja i isporuke odnosnodo dovođenja do obrane završnog rada kako bi se održala usklađenost sa zahtjevima. Čuvanje izaštita naročito se odnosi na Matične knjige i Razredne knjige.

Sa proizvodima dobavljača potrebnim za normalno odvijanje procesa obrazovanja (papir,diskete, promidžbeni materijal i sl.) kao i sa fundusom knjižnice, pažljivo rukujemo, skladištimoi čuvamo da ne dođe do oštećenja i gubitka izvorne kvalitete. Očuvanje proizvoda dobivenim odkupca primjenjivo je kroz čuvanje završnih radova učenika, koji se čuvaju jednu godinu u Školi.

7.6. Upravljanje opremom za nadzor i mjerenje

Upravljanje opremom za nadzor i mjerenje nije primjenjiv u Školi.

8. MJERENJE, ANALIZA I POBOLJŠAVANJE

8.1. Općenito

Škola planira i primjenjuje procese nadzora, mjerenja, analize i poboljšavanja potrebnih za:a) dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima za proizvodb) osiguravanje usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom i c) trajno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom.

Ovo obuhvaća utvrđivanje primjenjivih metoda, uključujući statističke tehnike i opsegnjihove primjene.

8.2. Nadzor i mjerenje

8.2.1. Zadovoljstvo kupca

Page 27: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 27 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

Kao jedno od mjerila djelovanja sustava upravljanja kvalitetom Škola nadzire informacijekoje se odnose na opažanje kupca je li ona ispunila njegove zahtjeve. Metode za prikupljanje ikorištenje ovih informacija su utvrđene. Izvori informacija o zadovoljstvu kupca uključuju:a) redovito praćenje i izvještavanje odgovornih osoba na stručnim tijelima škole u postupku

ocjenjivanja učenika(uspjeh učenika tijekom godine i uspjeh učenika na završnom ispitu)b) raznovrsne metode prikupljanja povratnih informacija od korisnika usluga:

-anketiranje učenika (anonimna anketa u kojoj mogu izraziti svojezadovoljstvo/nezadovoljstvo radnim postupcima i osobama u tim postupcima)- izvješća o pedagoškom nadzoru nadzornika i inspektora MZOŠ, AZOO, ASOO, MMPI- anketiranje učenika nakon završetka škole

Dobivene podatke-informacije obrađuje i analizira pedagog škole.. O rezultatima analiza voditeljkvalitete izvješćuje Upravu škole.

8.2.2. Interni audit (unutarnje prosudbe)

Voditelj kvalitete planira i na sastanku Uprave prezentira plan provedbe unutrašnjihprosudbi.Unutrašnja prosudba se provodi kako bi se utvrdilo da li je sustav upravljanjakvalitetom u skladu s planiranim aktivnostima, zahtjevima norme, očekivanjima korisnikausluga i ciljevima koje je postavila Uprava škole.

Nakon provedene prosudbe, odgovorne osobe za prosuđivano područje osiguravajupokretanje aktivnosti za uklanjanje uočenih nesukladnosti i njihovih uzroka.

Zapisi unutrašnje prosudbe se održavaju.

8.2.3. Nadzor i mjerenje procesa

Škola primjenjuje odgovarajuće metode za nadzor i mjerenje procesa sustava upravljanjakvalitetom. Ove metode potvrđuju sposobnost svakog procesa da ostvari planirane rezultate.

Kada planirani rezultati nisu ostvareni pokreću se popravne radnje ako je to primjereno. Priutvrđivanju prikladnih metoda, preporučljivo je da škola razmotri tip i opseg nadzora ili mjerenjaprimjeren svakom procesu vezano uz njegov utjecaj na sukladnost zahtjevima za proizvod iučinkovitost sustava upravljanja kvalitetom.

8.2.4. Nadzor i mjerenje pružanja usluga

Škola nadzire realizaciju pružanja usluga – izvođenje nastave. U skladu s ciljevima škole,te poštujući zakonsku regulativu, određeni su načini na koje se nadzire proces izvođenja nastave(P 03 , Priprema, izvođenje i evidentiranje nastave). Dokaz o sukladnosti sa zadanim kriterijima je svjedodžba, svjedodžba o završnom radu ilipotvrdnice koje se izdaju korisnicima usluga. Svjedodžbe potpisuje razrednik, a verificiraravnatelj, a potvrdnice potpisuje i verificira ravnatelj.

8.3. Upravljanje s nesukladnim uslugama

Škola osigurava da proizvod nesukladan sa zahtjevima bude identificiran i stavljen podnadzor kako bi se spriječila nenamjerna upotreba ili isporuka. Upravljanje i odgovarajućeodgovornosti i ovlaštenja za postupanje s nesukladnostima moraju biti određene dokumentiranim

Page 28: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 28 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

postupkom. Osnovni nesukladni proizvodi u Školi su : nedovoljno znanje učenika, odraslihpolaznika te slučajevi neispunjavanja ugovora između korisnika i škole, a odnose se nanepridržavanje tog istog ugovora od strane nastavnika Škole u izvedbi nastave i ocjenjivanju. Tenesukladnosti imaju prioritet u rješavanju.

Ostale nesukladnosti koje se pojave možemo smatrati da su nesukladnosti u radnomprocesu. Nadzor i odgovarajuće odgovornosti i ovlaštenja za rukovanje s nesukladnimproizvodom su definirani u dokumentiranom postupku, koji osiguravaju da proizvod koji jenesukladan s postavljenim zahtjevima ne može biti nehotično upotrijebljen ili primijenjen.

Taj nadzor obuhvaća:prepoznavanje, dokumentiranje, vrednovanje i izdvajanje(kada je tomoguće) postupka s nesukladnim proizvodom i obavješćivanje onih kojih se to tiče.Odgovornost za ocjenu nesukladnog proizvoda i ovlaštenje za postupanje s njime određeni su udokumentiranim postupcima.

Kada je primjenjivo Škola mora upravljati s nesukladnostima na jedan ili više od sljedećihnačina:a) popravljen da zadovolji postavljene zahtjeve npr. popravni i razlikovni (diferencijalni) ispit

kod učenika, te opomena Ravnatelja nastavniku koji se ne pridržava svojih propisanihobveza pri izvedbi nastave i ocjenjivanju;

b) vraćen, npr. ponavljanje razreda kod učenika te naknadna verifikacija tj. kontrola nastavnikaod strane Ravnatelja, pedagoga ili prosvjetnog nadzornika;

c) isključen iz obrazovnog procesa npr. višekratno ponavljanje nesukladnosti kod učenika, akod nastavnika prema Pravilniku o radu.

d) Poduzimanjem radnja primjerenih učincima ili potencijalnim učincima nesukladnosti kada jenesukladan proizvod otkriven nakon isporuke ili početka uporabe.

Uprava na svojim redovitim sastancima raspravlja o uočenim nesukladnostima vezanim za procesnastave ( u okviru redovnog obrazovanja ili obrazovanja odraslih) koja nije izvedena u cijelostiprema zadanom planu i programu, ili nije izvedena sukladno općeprihvaćenim pedagoškimstandardima.

Kada je nesukladan proizvod popravljen, podvrgnut je postupku ponovne verifikacije kakobi se pokazala usklađenost sa zahtjevom. Zapisi o naravi nesukladnosti i bilo kojoj naknadnopoduzetoj radnji, uključujući pribavljanje odobrenja, moraju se održavati (vidi 4.2.4).

8.4. Analiza podataka

Škola utvrđuje, prikuplja i analizira odgovarajuće podatke radi dokazivanja pogodnosti iučinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i procjene gdje može biti provedeno trajnopoboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kakvoćom. Ovo uključuje podatke nastale kaorezultat nadzora i mjerenja te iz bilo kojih drugih bitnih izvora.

Analiza podataka osigurava informacije u odnosu na:a) zadovoljstvo kupca (vidi 8.2.1);b) usklađenost sa zahtjevima na proizvod ( vidi 8.2.4);c) karakteristike i trendove procesa i proizvoda, uključujući prilike za preventivne

radnje( vidi 8.2.3. i 8.2.4)*d) dobavljače (vidi 7.4).*

Page 29: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 29 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

8.5. Poboljšavanje

8.5.1. Trajno poboljšavanje

Škola trajno poboljšava učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom primjenom politikekvalitete, ciljeva kvalitete, rezultata audita (prosudbi), analize podataka, popravnih ipreventivnih radnji i pregleda sustava od strane Uprave.

8.5.2. Popravne radnje

Škola pokreće radnje u svrhu uklanjanja uzroka nesukladnosti i sprječavanja njegovogponavljanja. Popravne radnje moraju biti primjerene posljedici nastale nesukladnosti.

Uspostavljen je dokumentirani postupak kojim se definiraju zahtjevi za:a) utvrđivanje nesukladnosti (uključujući pritužbe kupca);b) utvrđivanje uzroka nesukladnosti;c) procjenu potrebe za pokretanje radnje kako bi se osiguralo da se nesukladnost ne ponovi;d) utvrđivanjem i primjenom potrebne radnje;e) zapisima o rezultatima pokrenute radnje (vidi 4.2.4) i f) ocjenu učinkovitosti provedene popravne radnje.

8.5.3. Preventivne radnje

Škola je utvrdila radnje u svrhu uklanjanja uzroka potencijalnih nesukladnosti isprječavanja njegovog ponavljanja.Preventivne radnje moraju biti primjerene utjecajupotencijalnih problema.

Uspostavljen je dokumentirani postupak kojim se definiraju zahtjevi za:a) utvrđivanje potencijalnih nesukladnosti i njihovih uzroka;b) procjenu potrebe za pokretanje radnje kako bi se spriječilo pojavljivanje nesukladnosti;c) utvrđivanjem i primjenom potrebne radnje;d) zapisima o rezultatima pokrenute radnje (vidi 4.2.4) i e) ocjenu pokrenute preventivne radnje.

9. DODACI

Popis postupaka s vezama na točke norme.

Page 30: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 30 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

ŠIFRA NAZIV POSTUPKA VEZA NA TOČKE NORME

Opć

i zah

tjev

i

Zah

tjev

i za

doku

men

taci

ju

Opr

edij

elje

nost

upr

ave

Ori

jent

acij

a pr

ema

kupc

u

Pol

itik

a kv

alit

ete

Plan

iran

je

Odg

ovor

nost

ovl

ašte

nja

i kom

unik

acij

a

Upr

avin

a oc

jena

Osi

gura

vanj

e re

surs

a

Lju

dski

res

ursi

Infr

astr

uktu

ra

Rad

na o

koli

na

Plan

iran

je i

real

izac

ija

proi

zvod

a

Pro

cesi

usm

jere

ni k

a ku

pcu

Nab

ava

Pro

izvo

dnja

i pr

užan

je u

slug

a

Nad

zor

i mje

renj

e

Upr

avlj

anje

nes

ukla

dnim

pro

izvo

dom

Ana

liza

poda

taka

Pobo

ljša

vanj

e

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.4

7.5

8.2

8.3

8.4

8.5

P01Upis učenika u 1.razred srednje

škole+ + + + + + + + +

P02 Priprema za početak nove šk. godine + + + + + + + + +

P03Priprema, izvođenje i evidentiranje

nastave+ + + + + + + + + + +

P04 Izvannastavne aktivnosti + + + + + + + + + +

P05Stručno usavršavanje, uvođenje

pripravnika i napredovanje+ + + + + + + + + + + + +

P06 Ocjenjivanje učenika + + + + + + +

P07 Razrednički poslovi + + + + + + + + + + + +

P08 Izrada i obrada završnog rada + + + + + + + +

P09 Školska knjižnica + + +

P10 Obrazovanje odraslih + + + + + + + + + + + +

P11Osposobljavanje kandidata za vozače

vozila na motorni pogon+ + + + + + + + + + + +

P12 Kadrovski poslovi + + + + +

P13Zaprimanje, kolanje i arhiviranje

dokumenata+ + + + + + + + + + + + + +

P14 Nabava i održavanje + + + +

P15 Računovodstveni poslovi + + + +

P16Nadzor nad dokumentima i

podacima+ + + + + + + + + + +

P17 Statistička izvješća + + + +

P18Nesukladnosti, popravne i

preventivne radnje+ + + + + + + + + + + + + +

P19 Unutarnje prosudbe + + + + + + + + + + + + + +

P20Izricanje pedagoških mjera

učenicima+ + + + + +

Page 31: PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

POSLOVNIK KVALITETE PROMETNO-TEHNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Stranica: 31 od 30

Šifra: POSLOVNIK

Izdanje/preradba :1.10

Vrijedi od: 25.10.2013.

P21Odobrenje, izvođenje novog

nastavnog programa+ + + + + +

P22 Provedba ispita državne mature + + + + + + + +