proteİnÜrİ olu um mekanİzmalari...glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • filtrasyon...

of 60 /60
PROTEİNÜRİ OLUUM MEKANİZMALARI MEKANİZMALARI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi 23.10.2010 Ankara

Author: others

Post on 04-Sep-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

PROTEİNÜRİ OLU�UM MEKANİZMALARIMEKANİZMALARI

Dr. Aydın TÜRKMEN

İstanbul Tıp Fakültesi

23.10.2010 Ankara

Page 2: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Fizyolojik proteinüri< 150 mg/gün

• Tamm-Horsfall glikoproteini 70 mg

• Kan grubu ile ilişkili maddeler 35 mg• Kan grubu ile ilişkili maddeler 35 mg

• Albumin 16 mg

• İmmunglobulinler 6 mg

• Mukopolisakkaritler 16 mg

• Hormon ve enzimler

Page 3: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Patolojik proteinüri

• Devamlı proteinüri

– Nefrotik düzey

– Non nefrotik düzey– Non nefrotik düzey

• Geçici proteinüri

– Benign fizyolojik

– İntermitan

– Ortostatik

Page 4: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Patolojik proteinüri

• Glomeruler

• Tubuler• Tubuler

• Taşma

• Benign

Page 5: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Glomeruler proteinüri

• > 1.5 g/gün

• Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybıkaybı

• Glomeruler permeabilite artışı– Kompleman C5b-9 kompleksi – MN

– Lökosit ve monosit ürünleri – MPGN

– Proteazlar, ekasonoidler, TNF-alfa, IL1-beta

– Glomeruler hemodinami değişikliği

Page 6: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Tubuler proteinüri

• Çoğunlukla glomeruler proteinüri ile birlikte

• Fanconi sendromu izole formu

< 1.5 g/gün

• Saptamak için daha duyarlı yöntemler

SDS-PAGE elektroforezi

Page 7: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Taşma proteinürisi

• Plazma hücre diskrazileri

• Primer amiloidoz, hafif zincir nefropatisi• Primer amiloidoz, hafif zincir nefropatisi

• İmmunotaktoid glomerulopati

• Miyoglobinüri

Page 8: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Benign proteinüri (Fonksiyonel)

Ateş

Aşırı egzersiz

HipotermiHipotermi

Konjestif kalp yetersizliği

Konvülziyon

Albümin infüzyonu

Norepinefrin infüzyonu

Anjiotensin II infüzyonu

Page 9: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Postural proteinüri

• Günlük egzersiz sırasında

• Hematüri, silindir olmamalı

• Renal fonksiyonlar normal• Renal fonksiyonlar normal

• Renal görüntüleme normal

• Postüre bağlı intraglomeruler hemodinamik yanıt

Page 10: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Proteinüri Sıklık

Tek idrar örneği

• Çocuklarda % 2-5

• Genç erişkinlerde % 5

• Yaşlılarda % 16

• Tayvan; 10 milyon çocuk 4 senede taranmış

– 119 kronik böbrek yetersizliği

• Hipertansiyon ve diyabet gibi risk gruplarında düzenli idrar tetkiki gerekli

Toplumun renal patoloji açısından idrar tetkiki ile taranması maliyet - etkinlik açısından uygun değildir

Page 11: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Proteinüri ve SDBY gidiş*

Proteinüri düzeyi

Kantitatif proteinüri

% SDBY

Hafif < 1.9 g/gün 4.3

N: 352, takip süresi 2 yıl

Hafif < 1.9 g/gün 4.3

Orta 2-3.8 g/gün 15.3

Ağır 3.9-18 g/gün 34.7

*Ruggenenti P et al. KI, 53:1209, 1998

Page 12: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

-1.0

-0.5

0

0.5

PROTEİNÜRİ-BÖBREK YETERSİZLİĞİ İLİ�KİSİ

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

Remuzzi, Bertani: N Engl J Med 339: 1448-1456, 1998

< 1 1-2.5 2.5-4 > 4

Proteinüri (g/gün)

Page 13: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

1.0

0.9

ağkalım

NormoalbNormoalbüüminminüriüri(n=191)(n=191)

MiMikkroalbroalbüüminminüüriri

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDATİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDAPROTEİNÜRİPROTEİNÜRİ--MORTALİTE İLİ�KİSİMORTALİTE İLİ�KİSİ

0.8

0.7

0.6

0.5

0 1 2 3 4 5 6

Yıllar

Sağkalım MiMikkroalbroalbüüminminüüriri

(n=86)(n=86)

MaMakkroalbroalbüüminminüüriri(n=51)(n=51)

Gall et al: Diabetes 44: 1303-1309, 1995

PP<0.01<0.01 (N(Normoormoalbalbüüminüriminüri –– MikroMikroalbalbüüminminüüriri))PP<0.0<0.00011 (N(Normoormoalbalbüüminüriminüri –– MakroMakroalbalbüüminminüüriri))PP<0.05<0.05 (M(Miikkroroalbüminüri albüminüri –– MMaakkroalbroalbüüminminüüriri))

Page 14: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

PROTEİNÜRİ PROTEİNÜRİ –– MORTALİTE İLİ�KİSİMORTALİTE İLİ�KİSİ

Tip 2 DiyabetikTip 2 Diyabetik Diyabetik OlmayanDiyabetik Olmayan

Miettinen Miettinen et al.et al.:: Stroke 27:2033Stroke 27:2033--2039, 1996 2039, 1996

n=1056n=1056 n=1375n=1375

Page 15: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

İdrarda protein

1. Glomeruler süzüntü-tubuler reabsorbsiyon

2. Tubuler sekresyon

3. Tubuler sentez

4. Alt üriner traktus sekresyonu

Page 16: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Proteinüri

• Proteinlerin anormal transglomeruler pasajı

• Proksimal tubulus epitel hücrelerinin absorbsiyon kusuruabsorbsiyon kusuru– Moleküler boyut

– Elektriki yük

– Yapısal özellikler

Page 17: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Tufts of capillaries

Page 18: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Bowman Boşluğu

Page 19: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman
Page 20: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

GLOMERUL

Süzme membranının her üç tabakası da negatif yüklüdür

Page 21: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman
Page 22: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

SLİT DİYAFRAM

Ruotsalainen V et al. PNAS 96:7962-

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi

Page 23: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Molekül büyüklüğü

Elektrik yük

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi

Molekül şekli

Page 24: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman
Page 25: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman
Page 26: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

�Antikor araçlı hasarIn-situ immun kompleks birikimi

- Sabit endojen doku antijenlerianti-GBM nefritiHeyman antijeniMesangiyal antijenler

�Hücresel immun hasar

�Kompleman aktivasyonu

SORUMLU İMMUN MEKANİZMALAR

Mesangiyal antijenler

- Ekilmiş antijenlerEksojen (infeksiyon etkenleri, ilaçlar)Endojen (DNA, nükleer proteinler, Ig’ler)

Dolaşan immun komplekslerin birikimiEksojen (infeksiyon etkenleri)Endojen (DNA, tümör antijenleri)

Sitotoksik antikorlarNangaku M et al. Clin Exp Nephrol 9:183,2005

Tipping PG et al. Semin Nephrol 27:275,2007

Page 27: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

İMMUNKOMPLEKS YERLE�İMİ

Page 28: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

GLOMERULER HASARDA

� İnflamatuar hücrelerNötrofil ve monositlerMakrofajlar, T lenfositleri, NK hücreleriTrombositler

�Glomeruler hücreler özellikle mezangiyal hücreler

�Çözünebilir mediyatörlerKompleman, prostanoidler, NO, endotelin, sitokinler,kemokinler, büyüme faktörleri, koagulasyon sistemi

Turnberg D et al. Curr Opin Nephrol Hypertens 14:223, 2005

Page 29: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

GLOMERULER HASARDA

Nötrofiller

� Kemotaktik maddelere bağlı olarak birikir

�Özellikle C5a ve IL 8’e bağlı

� Glomerul endotel hücresinde adhezyon molekul ile bağlantısı� Glomerul endotel hücresinde adhezyon molekul ile bağlantısı

� Immun kompleksi fagosite eder

� Reaktif oksijenler ortaya çıkar (hidrojen peroksid)

� Azurofilik granüller içindeki elastaz ve katepsin G

�Kapiller duvar hasarı

Segerer S, Schlondorff D. Semin Nephrol 27:260, 2007

Page 30: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

GLOMERULER HASARDA

Makrofajlar

� Kresentik hastalıklarda belirgin

�Özellikle MCP-1 ve MIP-1α

� Oksidan ve proteazsalgılanır

� Doku faktörü ve TGF-β

T hücreleri

� Direkt etkisi az

� Kemokin salgılar

� Makrofajları toplar

Kurts C et al. Semin Nephrol 29:317, 2007

Page 31: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

ANTİKOR BİRİKİMİ

Kompleman aktivasyonu

İmmun Kompleksler

T-HÜCRE ARACILI REAKSİYON

T hücreleriNK hücreleri

Sitotoksik antikor

EpitelEndotel

Mezangiyum

MezangialHücrelerMakrofajlar

TrombositlerNötrofiller

Sitotoksik antikor

Oksidanlar Proteazlar ProstanoidlerSitokinler Büyüme faktörleri Nitrik oksitKemokinler Diğerleri

C5b-9 C5a

Page 32: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Glomeruler hastalık -hipokomplementemi

• Klasik yol aktivasyonu C3, C4, CH50 düşük

– SLE

– Kriyoglobulinemi

• Alternatif yol aktivasyonu: C3, CH50 düşük, C4 N

– Poststreptokoksik nefrit

– Ateroembolik renal hastalık

• Azalmış kompleman sentezi

– Karaciğer yetersizliği

– Malnutrisyon

Page 33: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi

Page 34: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

REAKSİYONUN �İDDETİ

Nangaku M et al. J Am Soc Nephrol 16:1195,2005

Page 35: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

İmmunkompleks birikimi - Glomeruler hasar Klinik Bulgular

Mezengial birikim;

-IgA nefropatisi

-MPGN

-SLE

Endotelial

-Postinfeksiyöz GN

-Anti-GBM

-SLE Epitelial

-Membranöz GP

-MPGN

-SLE-V

-Endotelial: inflamasyon, eksüdasyon, proliferasyon, GFR azalması

-Epitelial: noninflamatuar lezyon, proteinüri

-Mezengial: proliferasyon, hematüri

Page 36: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

� Membranöz nefropati

EPİTELYAL YERLE�İM

� Minimal değişiklik hastalığı

� Fokal segmental glomeruloskleroz

� Membranoproliferatif GN

Johnson RJ, Feehally J. Comprehensive Clinical Nephrology, Mosby 2007

Page 37: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

• Heymann nefriti (1959)

• RTEαααα5 (1968)

MEMBRANÖZ NEFROPATİ

• Megalin + reseptör ilişkili protein

• Antikor-antijen kompleksi→kompleman aktivasyonu

Spicer ST et al. J Immunol 179:172

Page 38: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

MEMBRANÖZ NEFROPATİ

In situ İmmunkompleks

Nötral endopeptidaz (NEP)

Beck LH, Salant DJ. Kidney Int 77:765-770,2010

Nötral endopeptidaz (NEP)

Anti NEP antikoru azalınca hastalık düzelir

IgG1 ve IgG4 birlikteliği

Page 39: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

MEMBRANÖZ NEFROPATİ

%70 hastada tanımlanan antijen

37 Membranöz Nefropati hastası

Western blot elektroforezi ile gösterilenWestern blot elektroforezi ile gösterilen

26 hastada 185-kD protein

M-tipi fosfolipaz A2 reseptörü (PLA2R)

Anti-PLA2R antikor kaybında

hastalıkta remisyon

Beck LH et al N Engl J Med 361:11-21, 2009

Page 40: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

MEMBRANÖZ NEFROPATİ

� Kronik immun kompleks aracılı hastalık

� Sekonder membranöz GN’de antijenler � Sekonder membranöz GN’de antijenler

� Heymann nefriti – Megalin

� Otoimmun bir hastalık

� Kompleman önemli

Beck LH, Salant DJ. Kidney Int 77:765-770,2010

Page 41: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

İmmun depolanma

mekanizmaları:

MEMBRANÖZ NEFROPATİ

Kapiller duvarın iç yüzeyinde oluşan immun kompleksler ayrışarak GBM’ı geçer

Glassock RJ AJKD 56:157-167, 2010

Katyonik yüklü küçük eksojen antijenler subepitelyal alana geçer

Antijen, kapiller duvarın subepitelyal komponentlerinden biridir

Page 42: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Kompleman aktivasyonu- C5a→ kemotaksis→ filtrasyon artışı

- C5b→ membran atak kompleks oluşumu→ podosit hasarı

MEMBRANÖZ NEFROPATİ

Glomeruler hasar

oluşumu→ podosit hasarı

- İnflamatuar hücre aktivasyonu

nefritojenik molekül üretimi (oksidanlar, proteazlar,

sitokinler, büyüme faktörü)

Couser WG, Nangaku M. J Nephrol 19:699-705,2006

PROTEİNURİ

Page 43: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

MEMBRANÖZ NEFROPATİ

Page 44: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman
Page 45: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

� IgA nefropatisi

� IgM nefropatisi

MEZENGİAL YERLE�İM

� MPGN

� Amiloidoz

Nachman PH, Glassock RJ NephSAP 9, 2010

Page 46: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Glomeruler IgA1 Depolanması

Mukozalimmün sistemde

defekt

Kemik iliğindeIgA1 üretiminin

artması

IgA1’ingalaktozillenmesinde

bozukluk

IgA1’in mezangialhücrelerebağlanması

IgA1’inklirensininazalması

Sitokinlerin veyabüyüme faktörlerinin

sentezi

Mezangial hücrelerinproliferasyonu

Glomerulerskleroz

Donadio G. N Engl J Med 347:738-748, 2002

Page 47: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Kronik mukoza infeksiyonu/inflamasyonuKronik mukoza infeksiyonu/inflamasyonu

PATOGENEZPATOGENEZ

MukozaMukoza--kemik iliği aksının kronik uyarısıkemik iliği aksının kronik uyarısı

Antijenik uyarının kaldırılmasıAntijenik uyarının kaldırılması(tonsillektomi)(tonsillektomi)

İMMUNOSUPRESYONİMMUNOSUPRESYONBellek T lenfositlerin apoptozuBellek T lenfositlerin apoptozu

(steroid “pulse”)(steroid “pulse”)

Glomerüler inflamasyonun baskılanmasıGlomerüler inflamasyonun baskılanması

Anormal IgA1 üretimi Anormal IgA1 üretimi ↑↑↓↓

Mezangial IgA depolanmasıMezangial IgA depolanması

İmmun hücrelerin otoreaktivitesiİmmun hücrelerin otoreaktivitesi↓↓

Glomerüler kapilaritGlomerüler kapilarit

IgA nefropatisiIgA nefropatisi

Glomerüler inflamasyonun baskılanmasıGlomerüler inflamasyonun baskılanması(kortikosteroidler, sitotoksik ajanlar)(kortikosteroidler, sitotoksik ajanlar)

Page 48: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

IgA NEFROPATİSİ

�IgA glikozilasyonunda değişiklik?

�Transplantasyondan sonra rekürrens����IgA

immünitesinde bozukluk?

�Ekilmiş IgA1’e karşı gelişen antikorlar

Moura IC et al. Semin Nephrol 28:88-95,2008

Page 49: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

� Postenfeksiyöz GN

� Anti-GBM nefriti

� Sistemik vaskülitler

ENDOTELYAL YERLE�İM

� İdyopatik kresentik GN

� Hemolitik üremik sendrom

� Kriyoglobulinemi

� Lupus nefriti

� Membranoproliferatif GN

Page 50: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman
Page 51: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Preeklampsi - fizyopatoloji

• Hedef glomerul endotel hücreleri

• Plasentadan salgılanan anti-anjiojenik faktörler– sFlt1 ekspresyon artışı (Anti-VEGF)

• 5. haftada artış

– sEng, e-NOS sentez inhibisyonu• 8-12. haftada

• Vasokonstriksiyon– Trombosit aktivasyonu – intravasküler koagülasyon

– Maternal plazma volum kontraksiyonu

Page 52: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

Preeklampsi

• Anjiotensine yanıtsızlık kalkar

• Vasokonstriktör prostoglandin • Vasokonstriktör prostoglandin

tromboksan üretimi artmış

• Düşük doz aspirin tromboksan üretimini

engelleyebilir ?

Page 53: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ

Genetik mutasyonlar

Gen ürünü Gen Kromozom Geçiş

Podosin NPHS2 1q25.31 OR

Nachmann PJ, GLassock RJ. NephSAP 9,2010

Nefrin NPHS1 19q13.1 OD

α-Aktinin-IV ACTN4 19q13 OD

TRPC6 TRPC6 11q21.22 OD

Fosfolipaz C € PLCE1 10q23.24 OR

CD2AP CD2AP 6p12 OD

Page 54: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ

Podosin (NPHS2)AileviÇocuklukta streoide dirençli nefrotik sendromdan sorumluErişkin idiyopatik FSGS’de rolü yok

Nefrin

R138Q %57R229Q %9 ileri yaşla ilişkili

Nachmann PJ, GLassock RJ. NephSAP 9:126-133,2010

Nefrin (NPHS1)Konjenital Fin tipi nefrotik sendrom

Glomeruldeki nefrin

Page 55: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ

α-Aktinin-IV (ACTN4)

Aktin polimerizasyonundan sorumlu

Fizikokimyasal özelliklerinde değişiklik

CD2APCD2AP

İmmunglobulin benzeri protein

Sinaptopodin

Fosforile olduğunda aktin hücre iskeletini korur

Mathieson P. Nephrol Dial Transplant 25:1772-1773,2010

Page 56: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ

•Slit diyafram yapısında bozukluk

•Aktin hücre iskeletinde hasar

Mathieson PW. Nephrol Dial Transplant 25:1772-1773,2010

•Glomerul bazal membranında

değişiklik

•Podosit yüzeyi elektriki yükü

Page 57: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

�Biyokimyasal olarak kısmi tanımlanmış

FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ

Geçirgenlik faktörü

�Dolaşan geçirgenlik faktörü (pAlb)

�50 KDa nonimmunoglobulin faktör

�Hidrofobik, glikolizlenmiş

�Glomerulun albumin geçirgenliğini belirler

Savin VJ, et al. Semin Nephrol 23:143-161,2003

Page 58: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

FSGS VE ‘GEÇİRGENLİK’ FAKTÖRÜ

Geçirgenlik aktivitesi

gelişen hastalar (%

)

Savin VJ et al. N Engl J Med 334:878-882,1996

Geçirgenlik aktivitesi

Rekürrensgelişen hastalar (%

)

Page 59: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman

� Epitel hücre hasarı

� Dolaşan kanda “geçirgenlik faktörü’’

FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ

� Dolaşan kanda “geçirgenlik faktörü’’

� Genetik faktörler

Nefrin, Podosin, CD2AP

� Hemodinamik faktörler

Reidy et al. Pediatr Nephrol 22:35-354,2007

Page 60: PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI...Glomeruler proteinüri • > 1.5 g/gün • Filtrasyon bariyerindeki elektriki yük kaybı • Glomeruler permeabilite artışı –Kompleman