provider at direktoryo ng parmasya · ipinapaliwanag ng seksiyon na ito ang mga pangunahing...

of 320/320
H8677_15_15104_0001_MMPCAPDTl Approved PROVIDER AT DIREKTORYO NG PARMASYA California Mga Serbisyo para sa Miyembro (855) 665-4627, TTY/TDD 711 Lunes - Biyernes, 8 a.m. - 8 p.m. lokal na oras Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan 2015

Post on 26-Oct-2019

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • H8677_15_15104_0001_MMPCAPDTl Approved

  PROVIDER AT DIREKTORYO NG PARMASYA

  California

  Mga Serbisyo para sa Miyembro (855) 665-4627, TTY/TDD 711Lunes - Biyernes, 8 a.m. - 8 p.m. lokal na oras

  Molina Dual OptionsCal MediConnect PlanMedicare-Medicaid Plan

  2015

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com. i

  • Ang Molina Dual Options ay isang planong pangkalusugan na may kontrata sa kapwa Medicare at Medi-Cal upang ipagkaloob ang mga benepisyo ng dalawang programang ito sa mga naka-enrol.

  • Ang mga Benepisyo, Listahan ng Mga Saklaw na Gamot, mga network ng botika at tagapagbigay ng serbisyo at/o mga copayment ay maaaring magbago paminsan-minsan sa kabuuan ng taon at sa Enero 1 ng bawat taon.

  • Maaari ninyong hingin ang impormasyong ito sa mga iba pang format, tulad ng Braille o malalaking letra. Tumawag sa (855) 665-4627. Ito ay libreng tawag.

  • You can get this information for free in other languages. Call (855) 665-4627. The call is free.

  • Usted puede recibir esta información en otros idiomas gratuitamente. Llame al (855) 665-4627. Esta es una llamada gratuita.

  • Bạn có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Hãy gọi đến số (855) 665-4627. Cuộc gọi miễn phí.

  • Makukuha ninyo ang impormasyong ito nang libre sa iba pang mga wika. Tumawag sa (855) 665-4627. Libre lang ang tawag.

  • Nakalista sa Direktoryong ito ang mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan (tulad ng mga doktor, nurse, mga practitioner, at sikologo), mga pasilidad (tulad ng mga ospital o klinika), at mga tagapagbigay ng suporta (tulad ng mga tagapagbigay ng mga serbisyo sa Pang-araw na Kalusugan ng Nasa Hustong Gulang at Kalusugan sa Tahanan) na maaari ninyong pagpatingnan bilang miyembro ng Molina Dual Options. Inililista din namin ang mga botika na maaari ninyong gamitin upang kunin ang inyong mga de-resetang gamot.

  • Tatawagin namin ang grupong ito bilang "mga tagapagbigay ng serbisyo sa network" sa Direktoryong ito. Ang mga tagapagbigay ng serbisyong ito ay pumirma ng kontrata sa amin upang bigyan kayo ng mga serbisyo.

  • Ito ay isang listahan ng network ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng Molina Dual Options para sa Riverside, San Bernardino, at San Diego (pakitandaan: ang ibig-sabihin ng * ay hindi buong pagkakasaklaw sa county).

  H8677_15_15104_0001_MMPCAPDTl Approved 44864MMP0914

  Molina Dual Options Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2015 Direktoryo ng Tagapagbigay ng Serbisyo at Botika

  .هذه المكالمة مجانية 4627-665 (855).يمكنك الحصول على هذه المعلومات مجاًنا بلغات أخرى. اتصل على رقم

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com.ii

  Sa Riverside*, kabilang ang mga zip code na: 91719; 91720; 91752; 91760; 92201; 92202; 92203; 92210; 92211; 92220; 92223; 92230; 92234; 92235; 92236; 92240; 92241; 92247; 92248; 92253; 92254; 92255; 92258; 92260; 92261; 92262; 92263; 92264; 92270; 92274; 92276; 92282; 92292; 92320; 92501; 92502; 92503; 92504; 92505; 92506; 92507; 92508; 92509; 92513; 92514; 92515; 92516; 92517; 92518; 92519; 92521; 92522; 92530; 92531; 92532; 92536; 92539; 92543; 92544; 92545; 92546; 92548; 92549; 92551; 92552; 92553; 92554; 92555; 92556; 92557; 92561; 92562; 92563; 92564; 92567; 92570; 92571; 92572; 92581; 92582; 92583; 92584; 92585; 92586; 92587; 92589; 92590; 92591; 92592; 92593; 92595; 92596; 92599; 92860; 92877; 92878; 92879; 92880; 92881; 92882; 92883

  Sa San Bernardino*, kabilang ang mga zip code na: 91701; 91708; 91709; 91710; 91729; 91730; 91737; 91739; 91743; 91758; 91759; 91761; 91762; 91763; 91764; 91784; 91785; 91786; 91798; 92301; 92307; 92308; 92313; 92316; 92318; 92324; 92329; 92331; 92334; 92335; 92336; 92337; 92340; 92344; 92345; 92346; 92350; 92354; 92357; 92358; 92359; 92369; 92371; 92373; 92374; 92375; 92376; 92377; 92392; 92393; 92394; 92395; 92399; 92401; 92402; 92403; 92404; 92405; 92406; 92407; 92408; 92410; 92411; 92412; 92413; 92414; 92415; 92418; 92423; 92424; 92427;

  Ito ang pinakabagong listahan para sa Oktubre 1, 2014, ngunit kailangan ninyong malaman na:

  • Maaaring may mga naidagdag o natanggal na ilang tagapagbigay ng serbisyo sa network ng Molina Dual Options sa aming network pagkatapos na mai-print ang Direktoryong ito.

  • Maaaring may ilang tagapagbigay ng serbisyo ng Molina Dual Options sa aming network ang hindi tumatanggap ng mga bagong miyembro. Kung nagkakaproblema kayo sa paghahanap ng tagapagbigay ng serbisyo na tatanggap ng mga bagong miyembro, tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711 at tutulungan namin kayo.

  → Upang kunin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa network ng Molina Dual Options sa inyong lugar, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com/Duals o tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes - Biyernes, 8 a.m. hanggang 8:00 p.m., lokal na oras. Ito ay libreng tawag.

  Ang mga doktor at propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan na nasa network ng Molina Dual Options ay nakalista sa mga pahina 1 - 252.

  Ang mga botikang nasa aming network ay nakalista sa mga pahina 258 - 279.

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com. iii

  Mga Tagapagbigay ng SerbisyoPagsisimula sa Molina Dual Options Ipinapaliwanag ng seksiyon na ito ang mga pangunahing salitang makikita ninyo sa aming Direktoryo ng Tagapagbigay ng Serbisyo at Botika.

  • Ang mga Tagapagbigay ng Serbisyo ay mga doktor, nurse, pharmacist, therapist, at iba pang mga tao na nagkakaloob ng pangangalaga at mga serbisyo. Kabilang din sa terminong mga tagapagbigay ng serbisyo ang mga ospital, klinika, at iba pang lugar na nagkakaloob ng mga serbisyong medikal, kagamitang medikal, at pangmatagalang serbisyo at suporta.

  o Maaari kayong tumanggap ng mga serbisyo mula sa alinman sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa listahang ito.

  • Ang mga serbisyo ay kinabibilangan ng pangangalagang medikal, mga pangmatagalang serbisyo at suporta, serbisyo, supply, de-resetang gamot, kagamitan at iba pang serbisyo.

  • Ang mga tagapagbigay ng serbisyo sa network ay mga tagapagbigay ng serbisyo na nakikontrata sa amin upang magkaloob ng mga serbisyo sa mga miyembro sa aming plano. Sa kalahatan sinisingil kami mismo ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa network para sa pangangalagang ibinibigay nila sa inyo. Kapag magpapatingin kayo sa isang tagapagbigay ng serbisyo sa network, karaniwang wala kayong binabayaran para sa mga saklaw na serbisyo.

  • Ang isang Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga (PCP o Primary Care Provider) ay isang doktor, nanunungkulang nurse, o iba pang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan na nagbibigay ng regular na pangangalaga ng kalusugan. Itatago ng inyong PCP ang inyong mga medikal na rekord at aalamin ang inyong mga pangangailangan sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Bibigyan din kayo ng inyong PCP ng referral kung kailangan ninyong magpatingin sa isang espesyalista o iba pang tagapagbigay ng serbisyo.

  • Ang mga espesyalista ay mga doktor na nagbibigay ng pangangalaga ng kalusugan para sa isang partikular na karamdaman o bahagi ng katawan. Maraming klase ng espesyalista. Narito ang ilang halimbawa:

  o Ang mga oncologist ay nangangalaga ng mga pasyenteng may kanser.

  o Ang mga cardiologist ay nangangalaga ng mga pasyenteng may mga problema sa puso.

  o Ang mga orthopedist ay nangangalaga ng mga pasyenteng may mga kondisyon sa buto, kasukasuan, o kalamnan.

  • Maaaring mangailangan kayo ng isang referral upang magpatingin sa isang espesyalista o isang tao na hindi ninyo PCP. Ang referral ay nangangahulugan na dapat kayong bigyan ng inyong PCP ng pahintulot bago kayo makapagpatingin sa ibang tagapagbigay ng serbisyo. Kung hindi kayo kukuha ng referral, maaaring hindi isama ng Molina Dual Options ang serbisyo sa saklaw.

  o Hindi kailangan ng referral mula sa inyong PCP sa network para sa:

  • Emerhensiyang Pangangalaga;

  • Agarang kinakailangang pangangalaga;

  • Mga serbisyo sa dialysis ng bato na kinukuha ninyo sa isang pasilidad ng dialysis na sinertipikahan ng Medicare kapag kayo ay nasa labas ng lugar na sineserbisyuhan ng plano; o

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com.iv

  • Upang magpatingin sa isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan.

  • Mga serbisyong hindi nakalista sa Listahan ng Nauunang Awtorisasyon ng Molina Healthcare o nakalista bilang hindi nangangailangan ng Nauunang Awtorisasyon.

  o Bukod pa rito, kung karapat-dapat kayong tumanggap ng mga serbisyo mula sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa kalusugan ng mga Indian, maaari kayong magpatingin sa mga tagapagbigay ng serbisyong ito nang walang referral. Dapat naming bayaran ang tagapagbigay ng serbisyo sa Kalusugan ng Indian para sa mga serbisyong iyon, kahit pa sila ay nasa labas ng network ng aming plano.

  o Makikita ang mas marami pang impormasyon tungkol sa mga referral sa Kabanata 3 ng Handbook ng Miyembro.

  • Mayroon din kayong access sa isang tagapangalagang pangkat na pipiliin sa pamamagitan ng inyong tulong.

  o Ang inyong Tagapangalagang Pangkat ay pamumunuan ng isang Tagapangasiwa ng Kaso, batay sa inyong mga pangangailangan at kagustuhan, at gagawa ng Plano ng Pangangalaga na tutulong sa inyong pangasiwaan ang inyong mga pangangailangang medikal, kalusugan ng pag-uugali, mga pangmatagalang serbisyo at suporta, at mga pangangailangang panlipunan at pangangailangan sa pagganap.

  Ang inyong Tagapangalagang Pangkat ay maaaring kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod na tao:

  o Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga

  o Mga Tagapagbigay ng Espesyal na Pangangalaga

  o Mga Nakarehistrong Nurse (RN)

  o Tagapangasiwa ng Kaso sa Molina

  o Kawani sa Pangangasiwa ng Paggamit

  o Medikal na Direktor ng Molina

  o Mga Pharmacist

  o Tagapag-ugnay sa Serbisyo sa Waiver o Pagsuko

  Ang inyong Tagapangalagang Pangkat ay bubuuin ayon sa inyong mga kagustuhan at ang mga desisyon ay ginagawa nang kasama kayo at isasaalang-alang ang inyong karapatang pangasiwaan mismo ang inyong pangangalaga. May karapatan kayong limitahan at/o maaari ninyong tanggihan ang pakikilahok sa:

  o Pangangasiwa ng kaso

  o Mga pagpupulong ng tagapangalagang pangkat tungkol sa inyong Plano ng Pangangalaga at/o pag-apruba sa lahat ng kalahok sa tagapangalagang pangkat

  Nagtutulungan ang Tagapangalagang Pangkat, na pinamumunuan ng inyong Tagapangasiwa ng Kaso sa Molina, upang siguruhing naisasaayos ang inyong pangangalaga. Nangangahulugan ito na sinisiguro nilang nalalaman ng inyong mga tagapagbigay ng serbisyo ang tungkol sa pangangalagang natatanggap ninyo, mga iniinom ninyong gamot, at ang mga pagsusuri at laboratoryo ay isinasagawa nang minsan at ibinabahagi ang mga resulta sa mga naaangkop na tagapagbigay ng serbisyo. Susuriin din ng inyong Tagapangalagang Pangkat ang inyong mga pangangailangan upang ipasya kung kailangan ninyo ng tulong sa mga ibang larangan bukod pa sa kalusugan, tulad ng mga pangangailangang pisikal o sosyal. Makikipag-ugnayan sa inyo ang inyong Tagapangalagang Pangkat nang kasing-dalas ng kinakailangan depende sa Plano ng Pangangalaga na bubuuin sa pamamagitan ng inyong tulong.

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com. v

  o Ang Tagapangasiwa ng Kaso sa Molina na kaakibat ninyo at ang Tagapangalagang Pangkat ay bubuo ng isang Plano ng Pangangalaga sa tulong ninyo. Ililista ng Plano ng Pangangalaga ang lahat ng inyong pangangailangan, magtatakda ng mga layunin upang tugunan ang mga pangangailangang iyon, at aalamin ang mga paraan upang masubaybayan kung ang mga pangangailangang iyon ay natutugunan o kung kailangang mapalitan ang mga ito. Maaaring kabilang dito ang isang plano ng serbisyo kung tumatanggap kayo ng Mga Serbisyong Naka-base sa Tahanan at Komunidad.

  Pagpili ng Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) Makakakuha kayo ng mga serbisyo mula sa sinumang tagapagbigay na nasa aming network at tumatanggap ng mga bagong miyembro.

  Una, kakailanganin ninyong pumili ng Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga. Maaari kayong kumuha ng isang espesyalista na gaganap bilang inyong PCP.

  Upang pumili ng PCP, pumunta sa listahan ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa pahina 1 at:

  • pumili ng tagapagbigay ng serbisyo na ginagamit ninyo ngayon, o

  • pumili ng tagapagbigay ng serbisyo na inirekomenda ng isang taong pinagkakatiwalaan ninyo, o

  • pumili ng tagapagbigay ng serbisyo na may mga opisinang madali ninyong mapupuntahan.

  → Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagpili ng CPC, pakitawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m., lokal na oras. Ito ay libreng tawag. O kaya, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com/Duals.

  → Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa kung babayaran namin ang anumang serbisyo o pangangalagang medikal na nais o kailangan ninyo, tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro upang magtanong—bago ninyo kunin ang serbisyo o pangangalaga.

  Pagkuha ng mga pangmatagalang serbisyo at suportaMaaari kayong makakuha ng mga pangmatagalang serbisyo at suporta (LTSS), tulad ng Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (IHSS), pangangalaga sa nursing home, mga supply, ilang matibay na kagamitang medikal, at transportasyon kaugnay sa pagpapagamot bilang miyembro ng Molina Dual Options. Ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta ay tulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong upang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis, paghahanda ng pagkain, at pag-inom ng gamot. Karamihan sa mga serbisyong ito ay ibinibigay sa inyong bahay o sa inyong komunidad ngunit maaaring ibigay sa isang nursing home o ospital.

  Kabilang sa mga serbisyong ito ang Mga Serbisyo sa Komunidad para sa Nasa Hustong Gulang (CBAS o Community-Based Adult Services ) at Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (IHSS o In-Home Supportive Services).

  Mga Serbisyo sa Komunidad para sa Nasa Hustong Gulang (CBAS)

  Ang CBAS ay isang nakabase-sa-komunidad na pang-araw na programa sa kalusugan na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga matatandang tao at mga nasa hustong gulang na may mga hindi gumagaling na kondisyong medikal, pag-unawa, o kalusugan ng pag-iisip at/o mga kapansanan na nanganganib na mangailangan ng pangangalaga sa institusyon.

  Maaari ninyong tanggapin ang mga sumusunod na serbisyo sa isang sentro ng CBAS:

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com.vi

  • Mga serbisyo ng propesyonal na nurse

  • Mga serbisyong panlipunan o mga serbisyo sa pangangalaga ng sarili

  • Mga gawaing nauugnay sa pagpapagamot

  • Isang pagkain kada araw

  Mga Karagdagang Serbisyo (tulad ng tinukoy sa indibiduwal na Plano ng Pangangalaga ng miyembro):

  • Terapiyang pisikal

  • Terapiya sa pamamagitan ng gawain

  • Terapiya sa pagsasalita

  • Mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip

  • Mga serbisyo ng nakarehistrong dietician

  • Transportasyon tungo at mula sa sentro ng CBAS papunta sa inyong tahanan

  → Upang mag-apply para sa CBAS, mangyaring makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro ng Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m., lokal na oras.

  Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (IHSS)

  Makapagbibigay ang programang IHSS ng mga serbisyo upang manatili kayong ligtas sa sarili ninyong tahanan. Upang maging karapat-dapat, kailangang kayo ay lampas ng 65 taong gulang, o may kapansanan, o bulag. Ang IHSS ay itinuturing na alternatibo sa pangangalaga sa labas-ng-tahanan, tulad ng mga nursing home o mga pasilidad na board and care.

  Maaari ninyong tanggapin ang mga sumusunod na serbisyo mula sa IHSS:

  • Paglilinis ng bahay

  • Paghahanda ng pagkain

  • Paglalaba

  • Pamimili ng groseri

  • Mga serbisyo sa pangangalaga ng sarili (tulad ng pangangalaga sa pagdumi at pag-ihi, pagligo, pag-aayos ng sarili at mga serbisyong paramedical)

  • Kasama sa mga appointment sa doktor

  • Pangprotektang pagbabantay sa may diperensiya sa pag-iisip

  → Upang mag-apply para sa IHSS, makipag-ugnayan sa Opisina ng IHSS sa inyong county:

  Riverside: County of Riverside In-Home Supportive Services (IHSS) (888) 960-4477

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com. vii

  San Bernardino: County of San Bernardino - Aging and Adult Senior Services In-Home Supportive Services (IHSS) (877) 800-4544

  San Diego: County of San Diego In-Home Supportive Services (IHSS) Sa loob ng San Diego County: (800) 510-2020 Sa labas ng San Diego County: (800) 339-4661

  Mayroon ding listahan ng mga lokal na Opisina ng IHSS sa mga county sa sumusunod na Website ng Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan sa Estado ng California: http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG1296.htm

  Programa na Mga Pangmaraming-layuning Serbisyo sa May-Edad (MSSP)

  Tinutulungan kayo ng MSSP na makipagtulungan sa inyong mga doktor, espesyalista, at mga iba pang tagapagbigay ng serbisyo. Tinutulungan din kayo nito na makuha ang mga kailangan ninyong kagamitan at serbisyo. Nagbibigay ang MSSP ng pangangasiwang sosyal at pangangasiwa ng pangangalaga ng kalusugan para sa mga mahihinang matatanda na karapat-dapat mailagak sa isang nursing facility ngunit gustong manatili sa komunidad. Ang layunin ay upang ayusin at subaybayan ang paggamit ng mga serbisyo sa komunidad, at upang iwasan o antalahin ang masyadong maagang pagkakalagak ng mga mahihinang kliyenteng ito sa institusyon. Ang mga presyo ng ganitong mga serbisyo ay dapat mas mababa kaysa sa presyo ng nursing facility.

  Maaari ninyong tanggapin ang mga sumusunod na serbisyo mula sa MSSP:

  • Pang-araw na pangangalaga ng nasa hustong gulang

  • Tulong sa pabahay

  • Tulong sa gawaing bahay at pangangalaga ng sarili

  • Pangprotektang pagbabantay

  • Pangangasiwa sa pangangalaga

  • Pangangalaga upang makapagpahinga ang mga tagapangalaga

  • Transportasyon

  • Mga serbisyo sa pagkain

  • Mga pagkaing inihahatid

  • Mga serbisyong panlipunan

  • Mga serbisyo sa komunikasyon

  • Sistema ng pagtugon sa emerhensiya

  • Maliliit na pagkumpuni sa bahay

  • Mga pagbabago sa kaligtasan sa tahanan

  • Kagamitang medikal sa tahanan

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com.viii

  Upang mag-apply para sa MSSP, makipag-ugnayan sa Opisina ng MSSP sa inyong county:

  Riverside: County of Riverside - Care Coordination Multi-Purpose Senior Services Program (MSSP) Sa loob ng Riverside County: (800) 510-2020; (951) 867-3800;

  San Bernardino: County of San Bernardino Multi-Purpose Senior Services Program (MSSP) (877) 565-2020

  San Diego: County of San Diego - Coordinating Care Multi-Purpose Senior Services Program (MSSP) Sa loob ng San Diego County: (800) 510-2020 Sa labas ng San Diego County: (800) 339-4661

  Mayroon ding listahan ng mga lokal na Opisina ng MSSP sa mga county sa sumusunod na Website ng Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan sa Estado ng California: http://aging.ca.gov/ProgramsProviders/MSSP/

  Pangmatagalang Pangangalaga sa Nursing Home

  Kapag hindi na kayo makapanirahan nang ligtas sa inyong tahanan dahil sa kondisyon ng inyong kalusugan, bibigyan kayo ng Molina Dual Options ng patuloy na pangangalaga sa isang nursing home. Makikipagtulungan ang kawani ng Molina sa inyong doktor at sa nursing home upang mas maisaayos ang inyong pangangalaga. Kung kuwalipikado kayo para sa pangmatagalang pangangalaga, matatanggap ninyo ang lahat ng serbisyong ibinibigay ng isang nursing home.

  Ang iba pang mga pangmatagalang serbisyo at suporta na ibinibigay ng Molina Dual Options ay kinabibilangan ng pagsasaayos ng pangangalaga. Tinutulungan kayo ng pagsasaayos ng pangangalaga na makipagtulungan sa inyong mga doktor, espesyalista at iba pang tagapagbigay ng serbisyo. Tinutulungan din kayo nito na makuha ang mga kailangan ninyong kagamitan at serbisyo.

  Kung kailangan ninyo ng tulong sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis o pag-aayos ng sarili, maaari kayong makipag-usap sa isang Tagapangasiwa ng Kaso sa Molina sa pamamagitan ng pagtawag sa aming Mga Serbisyo sa Miyembro sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 8 p.m., lokal na oras.

  Upang maghanap ng mga tagapagbigay ng ganitong mga serbisyo, pumunta sa pahina 1 sa Direktoryong ito.

  Makikita ang kumpletong listahan ng mga ganitong serbisyo sa Kabanata 4 ng inyong Handbook ng Miyembro.

  Pagtukoy sa Mga Tagapagbigay ng Serbisyo sa Network ng Molina Dual OptionsDapat ninyong kunin ang lahat ng inyong mga saklaw na serbisyo mula sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa loob ng aming network. Kung pupunta kayo sa mga tagapagbigay ng serbisyo na hindi kasama sa network ng Molina Dual Options (nang walang nauunang awtorisasyon o pag-apruba mula sa amin), kayo ang magbabayad para sa mga serbisyo.

  Ang mga pagpupuwera sa patakarang ito ay kapag kailangan ninyo ng agaran o emerhensiyang pangangalaga o dialysis at hindi kayo makapunta sa isang tagapagbigay ng serbisyo na kasama sa plano, halimbawa kapag nasa malayong lugar kayo. Walang serbisyong saklaw sa labas ng Estados Unidos, maliban para sa mga emerhensiyang serbisyong nangangailangan ng pagpapaospital sa Canada o Mexico. Maaari din kayong pumunta sa labas ng

 • Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras. Ito ay libreng tawag. Para sa iba pang impormasyon, puntahan ang www.MolinaHealthcare.com. ix

  plano kung bibigyan muna kayo ng Molina Dual Options ng permiso.

  Maaaring kailangan ninyo ng referral upang magpatingin sa isang taong hindi Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga. Makikita ang mas marami pang impormasyon tungkol sa mga referral sa seksiyong “Pagsisimula sa Molina Dual Options" nitong Direktoryo ng Tagapagbigay ng Serbisyo at Botika sa pahina iii.

  → Maaari kayong magpalit ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa loob ng network anumang oras. Kung dati na kayong pumupunta sa isang tagapagbigay ng serbisyo sa network, hindi ninyo kailangang ipagpatuloy ang pagpunta sa parehong tagapagbigay ng serbisyo. Ang mga pagbabago na nakumpleto bago ang ika-25 ng buwan ay magkakabisa sa unang araw ng susunod na buwan ng kalendaryo. Anumang mga pagbabago sa o pagkatapos ng ika-26 ng buwan ay magkakabisa sa unang araw ng ikalawang buwan ng kalendaryo. Mababago ninyo ang inyong PCP sa pamamagitan ng inyong personal na website s www.mymolina.com o maaari kayong makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro para sa marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa aming mga tagapagbigay ng serbisyo sa Molina Healthcare at humiling ng pagbabago ng PCP. Para sa ilang tagapagbigay ng serbisyo, maaaring kailangan ninyo ng referral mula sa inyong PCP (maliban para sa mga emerhensiyang serbisyo at mga serbisyo para sa agarang pangangalaga sa labas-ng-sineserbisyuhang lugar).

  → Nakikipagtulungan ang Molina Dual Options sa lahat ng tagapagbigay ng serbisyo sa aming network upang matulungan ang mga pangangailangan ng mga taong may mga kapansanan. Kasama sa listahan ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa network sa ibaba ang impormasyon tungkol sa mga tulong na ipinagkakaloob nila. Kung kailangan ninyong magpatingin sa isang tagapagbigay ng serbisyo at hindi kayo sigurado kung iniaalok nila ang mga tulong na kailangan ninyo, matutulungan kayo ng Molina Dual Options. Kausapin ang inyong tagapangasiwa ng kaso upang humingi ng tulong o tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m., lokal na oras.

  Paghahanap ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng Molina Dual Options sa inyong lugar Kapag magpapatala kayo sa plano ng Molina Dual Options, dapat kayong pumili ng isang PCP na magkakaloob ng inyong pangunahing pangangalagang medikal at magsasaayos ng inyong pangangalaga. Maaari kayong maghanap ng PCP na malapit sa inyong tinitirhan sa mga listahan ng PCP sa direktoryong ito. Hanapin ang inyong county at lungsod at pagkatapos ay pumili ng nakalistang PCP.

  Maaari din ninyong puntahan ang www.MolinaHealthcare.com/Duals kung gusto ninyong alamin ang mas marami pang impormasyon tungkol sa:

  • Kasalukuyang listahan ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng Molina Dual Options

  • Mga tagapagbigay ng serbisyo na tumatanggap ng mga bagong pasyente

  • Mga wikang ginagamit sa pakikipag-usap ng tagapagbigay ng serbisyo o ng kanilang kawani

  Maaari kayong kumuha ng naka-print na kopya ng lahat ng impormasyong nakalagay sa website ng Molina Dual Options kapag hihingin niyo ito. Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa Molina Dual Options, pakitawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro sa (855) 665-4627, TTY/TDD 711, Lunes - Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m., lokal na oras.

 • 1

  Primary Care Physicians

  u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  1

  Riverside County

  AnzA–92539Houshiar, Allen Do Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: 20a8021 56480 Hwy 371 Ste 120 anza, Ca 92539 951-763-5000 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Persian/Farsi

  BAnning–92220Akhtar, Muhammad S MD Inland Valleys Ipa Internal Medicine License #: a41586 1034 W Ramsey St Ste a Banning, Ca 92220 951-849-2526 Mon–Fri 8:30am–5:00pm √ Punjabi, Urdu P E W R X L

  Hoang, Kim MD La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: a104344 264 N Highland Springs ave Ste 5-a Banning, Ca 92220 951-769-0079 Mon–Fri 8:00am–8:00pm

  Lee, Michael J MD Hcp Ipa-San Fernando Valley, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a106425 1169 W Ramsey St Banning, Ca 92220 951-849-1543 Mon, Wed 8:30am–12:30pm, Tue, Thu, Fri 1:30pm–5:30pm √ Spanish

  Lloyd, Frederick J MD La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino General Practice License #: a40145 264 N Highland Springs ave Ste 5-a Banning, Ca 92220 951-769-0079 Mon–Fri 8:00am–8:00pm √ Spanish

  Loera, Robert MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: G71491 264 N Highland Springs ave Ste 1-a Banning, Ca 92220 951-769-7191 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Tagalog, Visayan P E I W R X B

  Loera, Robert MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: G71491 264 N Highland Springs Rd Ste 1-a Banning, Ca 92220 951-769-7191 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Tagalog, Visayan

  oliverio Jr, Michael MD Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: a45042 330 W Ramsey St Banning, Ca 92220 951-849-1950 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Spanish

  Smith, Ellen M Do La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: 20a6168 264 N Highland Springs ave Ste 5-a Banning, Ca 92220 951-769-0079 Mon–Fri 8:00am–8:00pm

  BEAuMont–92223Christian, Moses D MD Inland Valleys Ipa, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino General Practice License #: a25223 701 Highland Springs ave Ste 5 Beaumont, Ca 92223 951-845-2342 Mon, Tue, Thu 9:30am–5:00pm, Wed 9:30am–4:00pm, Fri 9:30am–2:00pm √ Spanish

  BERMuDA DunES–92203Herr, Stanley S Do u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 41120 Washington St Ste 101 Bermuda Dunes, Ca 92203

  Kostic, Biljana S MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 41120 Washington St Ste 101 Bermuda Dunes, Ca 92203

  CAtHEDRAL City–92234Borrego Community - Ramon Rd Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1200204 69175 Ramon Rd Ste a Cathedral City, Ca 92234 760-321-6776 Mon–Thu 8:00am–5:00pm, Fri 8:00am–4:00pm

  Drenning-Manrriquez, Rogelio MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: G55833 34131 Date Palm Dr Ste F-2 Cathedral City, Ca 92234 760-770-4600 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Spanish

  Freitag, Mark C MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 68555 Ramon Rd Ste D103 Cathedral City, Ca 92234

  zebrack, Morton MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: a28654 34131 Date Palm Dr Ste F-2 Cathedral City, Ca 92234 760-770-4600 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  CoACHELLA–92236Acosta, Juan M MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Inland Valleys Ipa General Practice License #: a66595 52-565 Harrison St Ste 104 Coachella, Ca 92236 760-398-0606 Mon–Fri 9:00am–6:00pm, Sat, Sun 8:00am–2:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Borrego Community- Coachella Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) 55497 Van Buren St Coachella, Ca 92236 760-399-4526

  Borrego Community- Coachella Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) 55497 Van Buren St Coachella, Ca 92236 760-399-4526

  Coachella Health Clinic alpha Care Medical Group Inc Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1200546 49111 Hwy 111 Ste 4 Coachella, Ca 92236 760-393-0555 P E I W R X B

  Curry, Frank A MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group General Practice License #: G50375 1293 6th St Coachella, Ca 92236 760-391-5151 Mon–Fri 8:00am–5:00pm, Sat 8:00am–4:00pm

 • u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  2

  Primary Care Physicians

  Mostyn, Michael MD u alpha Care Medical Group Inc, Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group General Practice License #: a37252 1293 6th St Coachella, Ca 92236 760-391-5151 Mon–Fri 8:00am–5:00pm, Sat 8:00am–4:00pm √ Tagalog

  Santa Rosa Del Valle Medical group Clinic alpha Care Medical Group Inc, Inland Valleys Ipa, Vantage Medical Group Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1200039 1293 6th St Coachella, Ca 92236 760-391-5151 Mon–Fri 8:00am–5:00pm, Sat 8:00am–4:00pm

  CoRonA–92379torres, Rebecca MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a91739 1530 W 6th St Ste 109 Corona, Ca 92379 951-279-2171 Mon–Thu 9:00am–6:00pm, Fri 9:00am–2:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Baluyut, Michael MD u Vantage Medical Group Family Practice License #: a52471 1810 Fullerton ave Ste 105 Corona, Ca 92879 951-371-8805 Mon–Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–12:00pm √ Tagalog

  Emeruwa, iheanacho MD u La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Internal Medicine License #: a41038 341 Magnolia ave Ste 201 Corona, Ca 92879 951-735-6979 Mon–Fri 8:30am–5:00pm √ Igbo

  Hagan, Mowbray MD Inland Valleys Ipa Internal Medicine License #: a29431 482 Corona Mall Corona, Ca 92879 951-734-6110 Mon–Fri 8:30am–5:00pm

  Llamas, Antonio MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group General Practice License #: a44548 217 E 3rd St Corona, Ca 92879 951-273-1188 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat 8:00am–2:30pm √ Spanish

  Muhyeldin, Hisham M MD alpha Care Medical Group Inc General Practice 599 Inland Center Dr Corona, Ca 92879 909-327-4700

  Patel, Hitesh C MD Hpn - Regal Medical Group, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: a50723 127 N Mckinley St Ste 101 Corona, Ca 92879 951-278-2600 Mon, Wed, Thu 9:00am–6:00pm, Tue 8:00am–6:00pm, Fri 9:00am–8:00pm √ Hindi

  Shah, Rupal B MD La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: a51553 770 Magnolia ave Ste 1-K Corona, Ca 92879 951-738-0303 Mon, Tue, Thu, Fri 8:30am–5:30pm, Wed 11:00am–7:00pm √ Gujarati, Hindi

  –92881owiesy, Faro t MD Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: a87796 1820 Fullerton ave Ste 280 Corona, Ca 92881 951-371-9500 Mon–Thu 9:00am–6:00pm, Fri 9:00am–5:00pm

  –92882Centro Medico Community Clinic alpha Care Medical Group Inc, Inland Faculty Medical Group Federally Qualified Health Center (Fqhc) 1307 W 6th St Ste 113 Corona, Ca 92882 951-278-8910 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Eskandari, nahid MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a102766 2250 S Main St Ste 104 Corona, Ca 92882 951-737-1454 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Pascual, Honesto C MD Inland Valleys Ipa Internal Medicine License #: a26232 2250 S Main St Ste 106 Corona, Ca 92882 951-371-2703 √ Tagalog

  Patzanakidis, Helen MD Inland Valleys Ipa Internal Medicine License #: a83624 2250 S Main St Ste 104 Corona, Ca 92882 951-737-8141 Mon–Thu 8:00am–7:00pm, Fri 8:00am–5:00pm √ Greek

  Rao, nimmagadda narakanti MD Inland Faculty Medical Group, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Internal Medicine License #: a26699 760 Washburn ave Ste 7 Corona, Ca 92882 951-735-2311 Mon, Wed 9:00am–5:30pm, Tue, Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–2:00pm √ Hindi, Persian/Farsi

  tabel, ghasan M MD Ghasan M Tabel Md Inc, Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine License #: a88520 160 W Foothill Pkwy Ste 105 348 Corona, Ca 92882 800-548-8447 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  DESERt Hot SPRingS–92240Borrego Community - Desert Hot Springs u Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1518852 11-750 Cholla Dr Ste B Desert Hot Springs, Ca 92240 760-251-0044

  Borrego Community - Desert Hot Springs Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1518852 12520 Palm Dr Desert Hot Springs, Ca 92240 760-676-5800

  Borrego Community - Dhs Main Campus Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) 66675 Pierson Blvd Desert Hot Springs, Ca 92240 760-676-5240

  Riverside County continued

 • 3

  Primary Care Physicians

  u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  3

  Borrego Community - Dhs- Cholla Dr Federally Qualified Health Center (Fqhc) 11-750 Cholla Dr Ste B Desert Hot Springs, Ca 92240 760-251-0044

  Borrego Community- Coachella u Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: a26355 12520 Palm Dr Desert Hot Springs, Ca 92240 760-676-5240 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Kyaw, Richard S MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a44805 12560 Palm Dr Desert Hot Springs, Ca 92240 760-251-3401 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Burmese, Portugese

  Leon, ginger L Do u Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a8311 66675 Pierson Blvd Desert Hot Springs, Ca 92240 760-676-5240 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat, Sun 9:00am–3:00pm √ Spanish

  ortiz, Ronald J MD u Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a71725 66675 Pierson Blvd Desert Hot Springs, Ca 92240 760-676-5240 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Spanish

  Struzzo, Joseph MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: C21227 13570 Palm Dr Desert Hot Springs, Ca 92240 760-329-1776 Mon-Fri 8:30am–5:30pm √ Spanish X L

  HEMEt–92543Abe, Michio MD u Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa, Molina Medical Group So Cal Internal Medicine License #: a918840 540 N San Jacinto St Ste Q Hemet, Ca 92543 951-929-4000 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Bishop, Sharma L MD Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a121858 1001 S State St Hemet, Ca 92543 951-925-2525 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  El-Henawi, iglal MD u Vantage Medical Group General Practice License #: a62143 4020 W Florida ave Hemet, Ca 92543 951-765-5000 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ arabic

  Epel, Arnold MD alpha Care Medical Group Inc, Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a34703 391 N San Jacinto St Hemet, Ca 92543 951-929-6003 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  ganta, Sanyasi R MD Inland Faculty Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a70985 850 E Latham ave Ste 201 Hemet, Ca 92543 951-925-6657

  giannelli, Silvana M MD alpha Care Medical Group Inc, Inland Faculty Medical Group Internal Medicine License #: a109512 391 N San Jacinto St Hemet, Ca 92543 951-929-6003 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Harsany, John MD Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine License #: G24239 850 E Latham ave Ste a Hemet, Ca 92543 951-925-6657 √ Spanish

  Lopez, irma MD alpha Care Medical Group Inc General Practice License #: G57022 1003 N State St Hemet, Ca 92543 951-652-0090 Mon–Fri 9:00am–6:00pm, Sat 9:00 aM–1:00 PM √ Spanish

  Marquina, Mignon W MD alpha Care Medical Group Inc, Employee Health Systems Med Grp Inc, Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a77862 540 N San Jacinto St Ste Q Hemet, Ca 92543 951-929-4000 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Mathias, Herman MD alpha Care Medical Group Inc, Inland Faculty Medical Group Internal Medicine License #: a41055 391 N San Jacinto St Hemet, Ca 92543 951-929-6003 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Mc Collough, Walcie E MD u Vantage Medical Group General Practice License #: G9502 1001 S State St Hemet, Ca 92543 951-925-2525 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Spanish

  Qureshi, Kamran MD u Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a49283 1011 E Devonshire ave Ste 202 Hemet, Ca 92543 951-765-1023 Mon–Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–12:00pm

  Ramirez, Mark MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Family Practice License #: a44346 1000 E Latham ave Ste G Hemet, Ca 92543 951-765-5594 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Reddy, Surya M MD u Vantage Medical Group Family Practice License #: a47916 1001 S State St Hemet, Ca 92543 951-925-2525 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Hindi

  Rosaasen, Amanda MD Hpn - Lakeside Medical Group, Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: a85780 880 N State St Hemet, Ca 92543 951-766-2450 Mon–Thu 7:30am–5:00pm, Fri 8:00am–5:00pm

  Rosaasen, Jonathan MD Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: a85781 880 N State St Hemet, Ca 92543 951-766-2450 Mon–Thu 7:30am–5:00pm, Fri 8:00am–5:00pm

  Sharif, Subhi MD alpha Care Medical Group Inc, Vantage Medical Group Family Practice License #: C42984 750 E Latham ave Ste 2 Hemet, Ca 92543 951-658-7455 Mon, Tue, Thu 9:00am–5:00pm, Wed 9:00am–4:00pm, Fri 9:00am–12:00pm √ arabic, Persian/Farsi

  Riverside County continued

 • u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  4

  Primary Care Physicians

  –92544Alexander, natasha MD alpha Care Medical Group Inc, Inland Faculty Medical Group Internal Medicine License #: a125684 1701 E Florida ave Hemet, Ca 92544 951-658-4486 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  De La torre, Alfred MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice 1600 E Florida ave Ste 103 Hemet, Ca 92544 951-929-8121 Mon–Thu 8:30am–5:00pm, Fri 8:30am–12:00pm

  Kolli, Hemchand MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa Internal Medicine License #: a56066 1600 E Florida ave Ste 103 Hemet, Ca 92544 951-929-8121 Mon–Thu 8:30am–5:00pm, Fri 8:30am–12:00pm

  Raja, Manikanda g MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Inland Faculty Medical Group Internal Medicine License #: a53777 1701 E Florida ave Hemet, Ca 92544 951-658-4486 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Tamil, Telugu

  iDyLLWiLD–92549Atiya, Wasef yusuf MD Vantage Medical Group General Practice License #: a32839 54165 Pine Crest ave Idyllwild, Ca 92549 951-659-4908 Mon–Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–12:00pm √ arabic

  Qureshi, Kamran MD Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a49283 54165 Pine Crest ave Idyllwild, Ca 92549 951-659-4908 Mon–Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–12:00pm

  inDiAn WELLS–92210Bush, Ronald B MD Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine License #: a53069 45280 Club Dr Indian Wells, Ca 92210 760-200-2992 Mon-Fri 8:30am–5:30pm √ Spanish

  inDio–92201Ahmad, Javed MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a55292 81833 Doctor Carreon Blvd Ste 2 Indio, Ca 92201 760-863-0155 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Urdu

  Ahmad, Javed MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a55292 81833 Dr Carreon Blvd Indio, Ca 92201 760-863-0155 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Urdu

  Alegria, Rudolpho J MD alpha Care Medical Group Inc, Vantage Medical Group General Practice License #: a37049 82420 Miles ave Indio, Ca 92201 760-342-3336 Mon–Fri 8:30am–5:00pm √ Spanish P E I W R X L

  Chandrashekar, Jambur E MD Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine License #: a33785 81719 Doctor Carreon Blvd Indio, Ca 92201 760-342-8898 Mon–Fri 8:00am–6:00pm

  Darawal, Assad u MD Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine License #: a51602 81893 Doctor Carreon Blvd Ste 2 Indio, Ca 92201 760-342-9991 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Fernandez, zarah B MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a116013 81-719 Dr Carreon Blvd Ste a1 Indio, Ca 92201 760-347-0707 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Tagalog

  Fringer Jr, David MD Inland Valleys Ipa Internal Medicine License #: G15673 81709 Doctor Carreon Blvd Indio, Ca 92201 760-347-7730 Mon–Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–12:00pm

  Hernandez, Salvador C MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 81880 Doctor Carreon Blvd Ste B103 Indio, Ca 92201 760-969-5270

  Lin, Sam y MD u Hpn - Desert Oasis Health Care, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a64634 81767 Dr Carreon Blvd Ste 203 Indio, Ca 92201 760-391-5151

  Magtibay, Carlo J MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a115260 81-719 Dr Carreon Blvd Ste a1 Indio, Ca 92201 760-347-0707 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  novak, Steve MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: G51883 80545 Us Highway 111 Indio, Ca 92201 760-347-9221 Mon–Fri 8:30am–9:00pm, Sat 9:00am–5:00pm √ Hungarian P E I W R X B

  Perez ortiz, David J MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice License #: Z125289 41120 Washington St Ste 201 Indio, Ca 92201 760-360-3193 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Russell, Scott Alan Do u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 41120 Washington St Ste 201 Indio, Ca 92201 760-360-3193

  Saluja, Jasbir MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice License #: a51196 81-800 Dr Carreon Blvd Indio, Ca 92201 760-347-2665

  Saluja, Jasbir MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice License #: a51196 81800 Dr Carreon Blvd Ste a Indio, Ca 92201 760-347-2665

  Smith, Bradley P MD u Hpn - Desert Oasis Health Care General Practice 41120 Washington St Ste 201 Indio, Ca 92201 760-360-3193

  Riverside County continued

 • 5

  Primary Care Physicians

  u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  5

  Smith, Ellen M Do La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: 20a6168 82013 Dr Carreon Blvd Ste G Indio, Ca 92201 760-775-9500 Wed 1:00pm–5:00pm, Thu, Fri 8:00am–5:00pm

  LA QuintA–92253Allen, Shawn A MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 79430 Highway 111 La Quinta, Ca 92253 760-564-3533

  Allen, Shawn A MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 79430 Hwy 111 Ste 101 La Quinta, Ca 92253 760-564-3533

  Blinchik, Mikhail MD Hpn - Lakeside Medical Group, Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine 47647 Caleo Bay Dr Ste 200 La Quinta, Ca 92253 790-777-8282

  gonzalez-Werner, Edith MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 47250 Washington St Ste a La Quinta, Ca 92253

  gu, David g Do Hpn - Regal Medical Group, Pacific Independent Physician assoc Family Practice License #: 20a6851 47647 Caleo Bay Dr Ste 200 La Quinta, Ca 92253 790-777-8282 Mon–Fri 9:00am–5:30pm, Sat 9:00am–12:30pm √ Mandarin

  Pham, thi Kim L MD Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 79440 Corporate Center Dr La Quinta, Ca 92253 760-863-0138

  Qazi, Mustaqeem MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine License #: a54978 79440 Corporate Center Dr La Quinta, Ca 92253 760-863-0138 √ Urdu

  Wu, Efren Fung MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 79430 Hwy 111 Ste 101 La Quinta, Ca 92253 760-564-3533

  LAKE ELSinoRE–92530gorges, Firas H MD alpha Care Medical Group Inc Family Practice License #: a109538 141 N Main St Lake Elsinore, Ca 92530 951-245-7007 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  oliveira, thomas E Do Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group General Practice License #: 20a7032 506 W Graham ave Ste 107 Lake Elsinore, Ca 92530 951-471-5116 Mon-Thu 8:00am–6:00pm, Fri 8:00am–5:00pm √ Italian

  Powell, naimah MD u Vantage Medical Group Family Practice License #: G72993 425 Diamond Dr Ste 105 Lake Elsinore, Ca 92530 951-674-8779 Mon, Tue, Thu 8:30am–5:00pm, Wed 11:00am–7:00pm, Fri 8:30am–2:00pm, Sat, Sun 9:00am–5:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Rios, Javier R MD Hpn - Regal Medical Group, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: a53521 141 N Main St Lake Elsinore, Ca 92530 951-245-7007 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Spanish

  Stretten, Marc A MD alpha Care Medical Group Inc, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino General Practice License #: C35815 141 N Main St Lake Elsinore, Ca 92530 951-245-7007 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Spanish

  torres, Rebecca MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a91739 31946 Mission Trail Rd Ste a Lake Elsinore, Ca 92530 951-471-1800 Mon–Thu 9:00am–6:00pm, Fri 9:00am–2:00pm √ Spanish

  Williams, Dave A MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group, Inland Valleys Ipa, Loma Linda University General Practice License #: a65963 31739 Riverside Dr Ste a1 Lake Elsinore, Ca 92530 951-245-0505 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sun 8:00am–3:00pm √ Spanish

  –92532Danesh, Mohammad R MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a48943 31581 Canyon Estates Dr Lake Elsinore, Ca 92532 951-244-3500 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Persian/Farsi

  MECCA–92254gibbs, Randolph D MD alpha Care Medical Group Inc General Practice License #: C50902 91275 66th ave Mecca, Ca 92254 760-396-1249 Mon–Fri 7:00am–6:00pm √ Spanish

  Mecca Health Clinic alpha Care Medical Group Inc Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1200481 91275 66th ave Mecca, Ca 92254 760-396-1249 Mon–Fri 7:00am–6:00pm

  MEniFEE–92584Madrid, R Eric James MD Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: a84715 27168 Newport Rd Ste 4 Menifee, Ca 92584 951-676-4193

  MiRA LoMA–91752Lee, Donald W MD Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine License #: a56294 10241 Country Club Dr Ste H Mira Loma, Ca 91752 951-681-6600 √ Korean

  Riverside County continued

 • u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  6

  Primary Care Physicians

  MoREno VALLEy–92551Vazquez, Lorenzo M MD alpha Care Medical Group Inc, Physicians Healthways Medical Corporation, Vantage Medical Group Family Practice License #: a70384 24805 alessandro Blvd Ste 8 Moreno Valley, Ca 92551 951-601-6618 Mon, Wed, Thu, Fri 9:00am–6:00pm, Tue, Sat 9:00am–1:00pm √ Spanish P X L

  –92553Cheng, Roger t MD u Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Internal Medicine 12712 Heacock St Ste 10 Moreno Valley, Ca 92553 951-352-3937 Mon-Fri 9:00am–5:30pm √ Chinese, Mandarin

  Chi, Peter C MD allied Physicians Ipa, Employee Health Systems Med Grp Inc, Hcp Ipa-arcadia Family Practice License #: G77088 22675 alessandro Blvd Moreno Valley, Ca 92553 951-571-2350 Mon-Fri 9:00am–5:00pm

  Community Health Sys - Alessandro Blvd Inland Faculty Medical Group, Inland Valleys Ipa Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1200570 22675 alessandro Blvd Moreno Valley, Ca 92553 951-571-2300 P E I W R X B

  ghaly, gamal MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a44392 14114 Business Center Dr Ste G Moreno Valley, Ca 92553 951-656-5333 Mon, Tue, Wed, Fri 8:00am–5:00pm, Thu 8:00am–7:00pm √ arabic P X L

  gorges, Firas H MD alpha Care Medical Group Inc Family Practice License #: a109538 13925 Indian St Moreno Valley, Ca 92553 951-249-7272 Mon–Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–3:00pm

  ibrahim, nizar i MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a70310 24490 Sunnymead Blvd Ste 117 Moreno Valley, Ca 92553 951-242-9594 Mon–Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–1:00pm √ arabic, Russian P E I W X L

  Loera, Robert MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: G71491 12980 Frederick St Ste I Moreno Valley, Ca 92553 951-924-3244 Mon-Fri 8:30am–5:30pm √ Tagalog, Visayan

  Lopez, Jairo E MD Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a96832 24226 Sunnymead Blvd Moreno Valley, Ca 92553 951-924-6824 Mon–Fri 8:00am–4:30pm √ Spanish

  Molina Medical group - Alessandro Molina Medical Group So Cal General Practice 24853 alessandro Blvd Moreno Valley, Ca 92553 951-571-8518 √ Spanish

  Pan, Alan S Do Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group, Molina Medical Group So Cal Family Practice License #: 20a5964 22675 alessandro Blvd Moreno Valley, Ca 92553 951-571-2300 Mon–Fri 8:00am–5:30pm P E I W R X B

  Pengson, Joel A MD Vantage Medical Group Internal Medicine License #: G72774 24060 Fir ave Ste a Moreno Valley, Ca 92553 951-243-6460 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Tagalog

  Stretten, Marc A MD alpha Care Medical Group Inc, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino General Practice License #: C35815 13925 Indian St Moreno Valley, Ca 92553 951-249-7272 Mon–Fri 10:00am–6:00pm, Sat 10:00am–2:30pm √ Spanish

  Vargas, Eduardo MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group, Inland Valleys Ipa, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: a89025 23080 alessandro Blvd Ste 202 Moreno Valley, Ca 92553 951-697-7866 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat 9:00am–3:00pm √ Spanish

  Vega, Eloisa MD Hpn - Regal Medical Group, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: G35890 13925 Indian St Moreno Valley, Ca 92553 951-249-7272 Mon 8:00 aM–5:00 PM Tue 8:00 aM–5:00 PM Wed 8:00 aM–5:00 PM Thu 10:30 aM–7:00 PM Fri 8:00 aM–5:00 PM √ Spanish

  –92555Aguilera, Adolfo MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a69022 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Spanish P X L

  Azad, Armaghan MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a96508 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 P X L

  Bacon, Carrie W MD u Vantage Medical Group Family Practice License #: a85044 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 7:30am–5:00pm √ Spanish P X L

  Cheng, yi Pin MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a115052 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5593 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Spanish P X L

  Riverside County continued

 • 7

  Primary Care Physicians

  u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  7

  Doughten, Joel D MD u Vantage Medical Group Family Practice License #: a45021 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–8:00pm, Sat 8:00 aM–4:00 PM Sun 8:00 aM–4:00 PM P X L

  Farhadian, Parastou MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a109662 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–8:00pm, Sat 9:00 aM–2:00 PM √ Hindi P X L

  gandhi, Purnima V MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a127301 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–8:00pm, Sat 8:00 aM–4:00 PM Sun 8:00 aM–8:00 PM P X L

  gandhi, Purnima V MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a127301 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5593 Mon–Fri 8:00am–8:00pm, Sat 8:00 aM–4:00 PM Sun 8:00 aM–8:00 PM P X L

  Jukaku, Faheem M MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a72490 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Hindi P X L

  Kang, ilho MD u Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a86835 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5700 Mon–Thu 8:30am–5:00pm, Fri 8:30am–12:00pm √ Korean P X L

  Khan, Mahbuba MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a109032 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Spanish P X L

  Kim, Jean J MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a93397 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 √ Spanish P X L

  Kim, Jean J MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a93397 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5593 √ Spanish P X L

  Leung, geoffrey MD u Vantage Medical Group Family Practice License #: a89812 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 7:30am–5:00pm P X L

  Lyons, Paul E MD u Vantage Medical Group Family Practice License #: G89077 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5610 Mon–Fri 8:00am–8:00pm P X L

  Rahman, Maisara MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a105803 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–8:00pm √ arabic P X L

  Rahman, Maisara MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a105803 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5593 Mon–Fri 8:00am–8:00pm √ arabic P X L

  tavassoli, gita MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a110150 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Spanish P X L

  tran, Dan MD u Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a80816 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5700 Mon–Thu 8:30am–5:00pm, Fri 8:30am–12:00pm √ Vietnamese P X L

  tsang, Shunling MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a114902 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 Mon–Fri 8:00am–8:00pm, Sat 8:00am–4:00pm Sun 8:00am–12:00pm √ Spanish P X L

  tsang, Shunling MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a114902 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5593 Mon–Fri 8:00am–8:00pm, Sat 8:00am–4:00pm Sun 8:00am–12:00pm √ Spanish P X L

  Verma, Sanjay MD u Vantage Medical Group Internal Medicine Experience: Gastric/Bowel Disease License #: a105189 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-5700 Mon–Thu 8:30am–5:00pm, Fri 8:30am–12:00pm √ Hindi P X L

  yanni, Charles M MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a122648 26520 Cactus ave Moreno Valley, Ca 92555 951-486-4000 P X L

  –92557Harrison, James A MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino General Practice License #: a43499 24318 Hemlock ave Ste E1 - E2 Moreno Valley, Ca 92557 951-243-5050 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat 9:00am–2:00pm √ Portugese

  Riverside County continued

 • u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  8

  Primary Care Physicians

  Harrison, James A MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino General Practice License #: a43499 24318 Hemlock ave Ste E1-E2 Moreno Valley, Ca 92557 951-243-5050 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat 9:00am–2:00pm √ Portugese P E I W R X B

  Lozano, David MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa, Vantage Medical Group General Practice License #: a54737 23900 Ironwood ave Ste F Moreno Valley, Ca 92557 951-485-2570 Mon–Fri 9:00am–6:30pm, Sat 8:00am–2:00pm √ Spanish

  Reyes, Soledad S MD Inland Valleys Ipa, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino, Vantage Medical Group Family Practice License #: a53130 23900 Ironwood ave Ste F Moreno Valley, Ca 92557 951-485-2570 Mon–Fri 9:00am–6:30pm, Sat 8:00am–2:00pm √ Tagalog

  MuRRiEtA–92562Ebersole, Philip M MD Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: C43172 25405 Hancock ave Ste 204 Murrieta, Ca 92562 951-894-6868

  Hsieh, Claudia Do Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: 20a9680 24400 Jackson ave Ste B Murrieta, Ca 92562 951-676-4193

  Kimes, Donald M Do Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine 41880 Kalmia St Ste 100 Murrieta, Ca 92562 951-461-6963

  Williams, Laura A MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: G76077 25186 Hancock ave Ste 120 Murrieta, Ca 92562 951-696-4009 √ Spanish

  yun, Jonathan y Do Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a8759 24910 Las Brisas Rd Ste 111 Murrieta, Ca 92562 951-694-8549 √ Korean

  –92563Kim, Dennis y MD Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine 39755 Murrieta Hot Springs Rd Ste E 130 Murrieta, Ca 92563 909-894-4665

  nguyen, Victor V MD Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine 39765 Date St Ste 102 Murrieta, Ca 92563 951-894-4665

  tran, Ryan B MD u Hpn - Regal Medical Group Geriatric Medicine 39765 Date St Ste 102 Murrieta, Ca 92563 951-894-4665

  noRCo–92860Castro, Jeanette MD u Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a9632 1901 Town and Country Ste 104 Norco, Ca 92860 951-737-8141 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Central City Community Health Center ie alpha Care Medical Group Inc Federally Qualified Health Center (Fqhc) 1860 Hamner ave Norco, Ca 92860 951-479-0070

  Fakhoury, Ramon Fawzi MD Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: a98772 1780 Town & Country Dr Ste 103 Norco, Ca 92860

  Mattar, Peter noel MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a97235 1901 Town and Country Ste 104 Norco, Ca 92860 951-737-8141 Mon–Thu 8:00am–7:00pm, Fri 8:00am–5:00pm

  Meshreky, Joanna Do Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a9452 1901 Town and Country Ste 104 Norco, Ca 92860 951-737-8141 Mon–Thu 8:00am–7:00pm, Fri 8:00am–5:00pm

  nelson, Robert MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: G58312 1901 Town and Country Ste 104 Norco, Ca 92860 951-737-8141 Mon–Thu 8:00am–7:00pm, Fri 8:00am–5:00pm

  taylor, Melissa Anne Do Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a7112 1901 Town and Country Ste 104 Norco, Ca 92860 951-737-8141 Mon–Thu 8:00am–7:00pm, Fri 8:00am–5:00pm

  PALM DESERt–92211Cho, Hyun (Jim) M MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 41990 Cook St Ste F1001 Palm Desert, Ca 92211

  Kerrigan, Frank t Do u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 42575 Washington St Palm Desert, Ca 92211 760-360-0333

  –92260Caruso, A gregory MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 73211 Fred Waring Dr Ste 100 Palm Desert, Ca 92260

  Catlett, Steven MD alpha Care Medical Group Inc, Vantage Medical Group Family Practice License #: a43342 74990 Country Club Dr Ste 310 Palm Desert, Ca 92260 760-341-8800 Mon–Fri 8:00am–6:00pm √ Spanish

  Civrna, Jitka MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 74000 Country Club Dr Ste G2 Palm Desert, Ca 92260

  Curry, Frank A MD Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group General Practice License #: G50375 74990 Country Club Dr Ste 310 Palm Desert, Ca 92260 760-341-8800 Mon–Fri 8:00am–6:00pm

  Kazi, Manzoor A MD Internal Medicine 73345 Highway 111 Ste 101 Palm Desert, Ca 92260 760-340-5800

  Kazi, Manzoor A MD Internal Medicine 73345 Hwy 111 Palm Desert, Ca 92260 760-340-5800

  Mcpeake, Robert A MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 73211 Fred Waring Dr Ste 100 Palm Desert, Ca 92260

  Riverside County continued

 • 9

  Primary Care Physicians

  u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  9

  Mostyn, Michael MD alpha Care Medical Group Inc, Hpn - Desert Oasis Health Care, Vantage Medical Group General Practice License #: a37252 74990 Country Club Dr Ste 310 Palm Desert, Ca 92260 760-341-8800 Mon–Fri 8:00am–6:00pm √ Tagalog

  Renke, Carol MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 44139 Montery ave Ste a102 Palm Desert, Ca 92260

  PALM SPRingS–92262Afable, Jessica gabriel MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 265 N El Cielo Rd Ste B104 Palm Springs, Ca 92262

  Agarwal, Dimple MD Internal Medicine 1180 N Indian Canyon Dr Ste E420 Palm Springs, Ca 92262 760-322-5033

  Agarwal, Dimple MD Internal Medicine 1180 N Indian Cyn Dr E-420 Palm Springs, Ca 92262 760-778-7147

  Baer, Howard S MD Internal Medicine License #: G9481 1180 N Indian Canyon Dr Ste E408 Palm Springs, Ca 92262 760-416-4655 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Coachella Desert oasis ob/gyn Medical Associates inc General Practice 1180 N Indian Canyon Dr Ste W300 Palm Springs, Ca 92262 760-416-3770 Mon–Fri 8:30am–5:00pm

  Cole, Clifton MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 255 N El Cielo Ste 300 Palm Springs, Ca 92262

  D’auria, Vincent g MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 265 N El Cielo Rd Palm Springs, Ca 92262 760-320-8814

  D’auria, Vincent g MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 265 N El Cielo Rd Ste B103 Palm Springs, Ca 92262

  Doherty, Paul W MD Internal Medicine 265 N El Cielo Rd Palm Springs, Ca 92262 760-320-8814

  Dulalia, zosimo g Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 265 N El Cielo Rd Palm Springs, Ca 92262 760-320-8814

  Dulalia, zosimo g u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 265 N El Cielo Rd Ste B103 Palm Springs, Ca 92262

  Frid, germaine MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 1100 N Palm Canyon Dr Ste 111 Palm Springs, Ca 92262

  Hoffing, Marc A MD Hpn - High Desert Med Group Internal Medicine License #: G58486 275 N El Cielo Rd Palm Springs, Ca 92262 760-320-8814

  Huang, gary y MD Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine License #: a65342 1180 N Indian Canyon Dr Ste E205 Palm Springs, Ca 92262 760-325-1202 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Jardula, Michael MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 265 N El Cielo Rd Ste B103 Palm Springs, Ca 92262

  Jones, timothy t Do Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice License #: 20a13004 265 N El Cielo Rd Ste B103 Palm Springs, Ca 92262 760-320-8814 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Kruba, John A Do u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 265 N El Cielo Rd Ste B104 Palm Springs, Ca 92262

  Morada, Felcar P MD Family Practice License #: a36020 340 S Farrell Dr Palm Springs, Ca 92262 760-325-5588

  Morgan, yvonne MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 1080 N Indian Canyon Dr Ste 200 Palm Springs, Ca 92262

  narayan, Dharmavijaypal R MD Hpn - Desert Oasis Health Care General Practice 1150 N Indian Canyon Palm Springs, Ca 92262 760-323-6430 P I R X T C A L

  nasr, Hugh S MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 1401 N Palm Canyon Dr Ste 101 Palm Springs, Ca 92262

  Palmer, Erik g MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 555 E Tachevah Dr Palm Springs, Ca 92262 760-323-4272

  Palmer, Erik g MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 555 E Tachevah Dr Ste 2w203 Palm Springs, Ca 92262 760-323-4272

  Saguil, osmundo R MD Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine License #: a49557 275 N El Cielo Rd Palm Springs, Ca 92262 760-320-4122

  Salib, Hani i MD Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine License #: a45331 1401 N Palm Canyon Dr Ste 102 Palm Springs, Ca 92262 760-322-5184

  Shemonsky, natalie K MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 265 N El Cielo Rd Ste B103 Palm Springs, Ca 92262

  Stanley, Edgar J MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 1100 N Palm Canyon Dr Ste 210 Palm Springs, Ca 92262 760-323-1155 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Italian, Portugese

  Western, Steven Do u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 555 E Tachevah Dr Ste 3w 101 Palm Springs, Ca 92262

  –92264Ramos, Mario B MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 560 Paseo Dorotea Ste 2 Palm Springs, Ca 92264

  PERRiS–92570Breuer, Roswitha E MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a36236 146 E 4th St Perris, Ca 92570 951-956-2152 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat 10:00am–2:00pm √ German

  Lopez, Jairo E MD u Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a96832 180 E 4th St Ste C Perris, Ca 92570 951-943-8899 Mon–Fri 8:00am–4:30pm √ Spanish

  Riverside County continued

 • u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  10

  Primary Care Physicians

  Lopez, Jairo E MD Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a96832 498 W 4th St Perris, Ca 92570 951-943-8899 Mon, Tue, Thu, Fri 9:00am–5:00pm, Wed 9:00am–3:00pm √ Spanish

  Ruiz-Villalpando, octavio MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group General Practice License #: a92039 735 S D St Perris, Ca 92570 951-657-3177 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat 8:00am–2:30pm √ Spanish

  –92571Castelo, Dorina R MD alpha Care Medical Group Inc General Practice License #: a50199 1675 N Perris Blvd Ste a10 Perris, Ca 92571 951-956-2131 Mon–Fri 9:00am–8:00pm, Sat, Sun 9:00am–2:00pm √ Tagalog P E I W R X B

  Castillo, Reuben C MD Inland Faculty Medical Group General Practice License #: a56105 126 avocado ave Ste 106 Perris, Ca 92571 951-943-7212 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Hernandez-Rodriguez, David MD alpha Care Medical Group Inc Internal Medicine License #: a102591 1675 N Perris Blvd Ste a10 Perris, Ca 92571 951-956-2131 Mon–Fri 8:00am–6:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Poommipanit, Somchit t MD Vantage Medical Group General Practice License #: a33789 2055 N Perris Blvd Ste E-11 Perris, Ca 92571 951-940-4176 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Thai

  Sinjar, tulin MD Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a115798 1688 N Perris Blvd Ste H-4 Perris, Ca 92571 951-657-7876 Mon, Wed 8:00am–4:30pm, Fri 8:00am–12:00pm √ arabic, Turkish

  Villanueva, george Do alpha Care Medical Group Inc Family Practice License #: 20a6023 126 avocado ave Ste 207 Perris, Ca 92571 951-657-0544 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Spanish

  RAnCHo MiRAgE–92270Bir, Arvinder S MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 35400 Bob Hope Dr Ste 203 Rancho Mirage, Ca 92270

  Bir, Seema MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 35400 Bob Hope Dr Ste 203 Rancho Mirage, Ca 92270

  Flowers, Francesca A MD u Hpn - Desert Oasis Health Care General Practice 69844 Hwy 111 Ste a Rancho Mirage, Ca 92270 760-318-4869

  Longfellow, William S MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 71780 San Jacinto Dr Bldg H1 Rancho Mirage, Ca 92270

  Maw Maw, nina K MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 35900 Bob Hope Dr Rancho Mirage, Ca 92270 760-324-2800 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Maw Maw, nina K MD Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 35900 Bob Hope Dr Ste 230 Rancho Mirage, Ca 92270 760-324-2800 Mon–Fri 9:00am–5:00pm P I X L

  Prekezes, John MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine License #: a77463 40075 Bob Hope Dr Rancho Mirage, Ca 92270 760-770-5355 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Prekezes, John MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine License #: a77463 40075 Bob Hope Dr Ste F Rancho Mirage, Ca 92270 760-770-5355 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Rubakovic, Svetlana R MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 69844 Hwy 111 Ste a Rancho Mirage, Ca 92270 760-318-4869

  Rudlin, Ronald B MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 39000 Bob Hope Dr Ste W409 Rancho Mirage, Ca 92270

  Sanderson, Eric M MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 39000 Bob Hope Dr Ste W409 Rancho Mirage, Ca 92270

  Stirling, Aneta MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Internal Medicine 40075 Bob Hope Dr Ste F Rancho Mirage, Ca 92270 760-770-5355

  Stoltzman, David H MD u Hpn - Desert Oasis Health Care Family Practice 39000 Bob Hope Dr Ste W409 Rancho Mirage, Ca 92270

  thu, Aung MD Internal Medicine License #: a70925 35400 Bob Hope Dr Ste 113 Rancho Mirage, Ca 92270 760-832-9710 Mon–Fri 8:30am–5:00pm √ Burmese

  RiVERSiDE–92501Agcaoili, Jacqueline MD Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine License #: a46231 4000 14th St Ste 208 Riverside, Ca 92501 951-369-6191 Mon–Fri 7:00am–4:00pm √ Tagalog

  Doan, Vien D Do Vantage Medical Group Family Practice License #: 20a5276 4343 Market St Ste D Riverside, Ca 92501 951-784-7406 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Vietnamese P E I W R X L

  ivanova, Ana i MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a53804 4310 Orange St Riverside, Ca 92501 951-781-6335 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Mahdi, tarek z MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a53772 4310 Orange St Riverside, Ca 92501 951-781-6252 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ arabic

  Riverside County continued

 • 11

  Primary Care Physicians

  u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  11

  Mai, Vicky n Do Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a7549 4310 Orange St Riverside, Ca 92501 951-781-6335 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Vietnamese

  Ricks, george t MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: a30710 4310 Orange St Riverside, Ca 92501 951-781-6335 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Spanish

  Smith, Marion MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: a16016 4310 Orange St Riverside, Ca 92501 951-781-6335 Mon–Fri 9:00am–5:00pm, Sat 9:00am–7:00pm, Sun 9:00am–5:00pm

  –92503Borrego Community - Arlington Ave Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1200518 8856 arlington ave Riverside, Ca 92503 951-710-3970

  Cheng, Roger t MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Internal Medicine 3975 Jackson St Ste 106 Riverside, Ca 92503 951-354-2500 Mon-Fri 9:00am–5:00pm √ Chinese, Mandarin

  Community Health Sys - Magnolia Inland Faculty Medical Group, Inland Valleys Ipa Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1200770 9380 Magnolia ave Riverside, Ca 92503 951-571-2300

  Emeruwa, iheanacho MD u La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Internal Medicine License #: a41038 9041 Magnolia ave Ste 305 Riverside, Ca 92503 951-343-3481 Mon–Fri 8:30am–5:00pm √ Igbo

  girgis, Bahaa B MD Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine License #: a64665 9194 Magnolia ave Riverside, Ca 92503 951-352-2421 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ arabic P E I W R X B

  Hossain, Kamal K MD Hpn - Lakeside Medical Group, Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group General Practice License #: a40662 8151 arlington ave Ste U & V Riverside, Ca 92503 951-688-3001 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat 9:00am–3:00pm √ Bengali, Hindi

  Lenz, Anita i MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Family Practice License #: G38207 3975 Jackson St Ste 203 Riverside, Ca 92503 951-689-6889 Mon, Tue, Thu, Fri 9:00am–3:00pm √ Spanish P E I W R X L

  Leon, ginger L Do u Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a8311 8856 arlington ave Riverside, Ca 92503 951-353-2702 Mon–Fri 9:00am–7:00pm, Sat, Sun 9:00am–3:00pm √ Spanish

  Liu, Winson W MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Family Practice License #: a64329 3838 Sherman Dr Ste 10 Riverside, Ca 92503 951-688-3849 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Mandarin

  Liu, Winson W MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Family Practice License #: a64329 3838 Sherman Sr Ste 10 Riverside, Ca 92503 951-688-3849 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Mandarin

  Mangoba, Luther MD u Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a77574 9041 Magnolia ave Ste 008 Riverside, Ca 92503 951-687-0004 Mon–Thu 9:00am–5:00pm, Fri 9:00am–1:00pm √ Spanish

  Mbagwu, Chidozie C MD Inland Faculty Medical Group General Practice License #: a51399 10600 Magnolia ave Riverside, Ca 92503 951-324-8100 √ French, Ibo

  Molina Medical group - north Riverside Molina Medical Group So Cal General Practice 5549 Van Buren Blvd Riverside, Ca 92503 951-324-5901 √ Spanish

  Molina Medical group - S Riverside Molina Medical Group So Cal General Practice 11748 Magnolia ave Ste D Riverside, Ca 92503 951-358-0141 √ Spanish

  nguyen, Robert W MD Inland Valleys Ipa Internal Medicine License #: a93153 9041 Magnolia ave Ste 302 Riverside, Ca 92503 951-637-9999 Mon–Fri 8:00am–5:00pm √ Vietnamese

  otuechere, Valentine u MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Family Practice License #: a93662 8990 Garfield St Ste 6 Riverside, Ca 92503 951-343-1616 Mon–Fri 9:00am–5:00pm, Sat 8:00am–12:00pm

  Panchal, Pravin M MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a66826 3975 Jackson St Ste 103 Riverside, Ca 92503 951-352-7400 Mon–Fri 9:30am–6:00pm √ Gujarati, Hindi

  Patel, Amiksha S MD Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Family Practice License #: a78581 3975 Jackson St Ste 203 Riverside, Ca 92503 951-689-6889 Mon–Fri 9:00am–5:00pm P E I W R X B

  Paul, Peter C MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: a40030 9041 Magnolia ave Riverside, Ca 92503 951-351-7726 Mon, Tue, Thu 8:00am–5:30pm, Wed 2:00pm–5:00pm √ Spanish

  Riverside County continued

 • u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  12

  Primary Care Physicians

  Rios, Javier R MD Hpn - Regal Medical Group, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: a53521 9939 Magnolia ave Riverside, Ca 92503 951-687-8802 Mon–Fri 8:00am–8:00pm √ Spanish

  –92504Durairaj, Damayanthi MD Hpn - Lakeside Medical Group, Hpn - Regal Medical Group, San Marcos Medical Group Inc General Practice License #: a39805 4990 arlington ave Ste D Riverside, Ca 92504 951-785-9011 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Spanish P E I W X L

  Katani, Monir MD San Marcos Medical Group Inc General Practice License #: a54098 4990 arlington ave Ste D Riverside, Ca 92504 951-785-9011 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Spanish P E I W X L

  natt, Balbir K MD Hpn - Lakeside Medical Group, Hpn - Regal Medical Group, San Marcos Medical Group Inc General Practice License #: a46022 4990 arlington ave Ste D Riverside, Ca 92504 951-785-9011 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Hindi, Punjabi P E I W X L

  Rao, uma P MD Hpn - Regal Medical Group, San Marcos Medical Group Inc Internal Medicine License #: a77005 4990 arlington ave Ste D Riverside, Ca 92504 951-785-9011 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Hindi, Tamil, Telugu P E I W X L

  –92505Benjamin, zan MD Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a54540 10368 arlington ave Riverside, Ca 92505 951-509-5975 Mon–Fri 8:30am–5:00pm P E I W R X B

  Benton, Alphonso B MD Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: a72741 11705 State ave Ste 200 Riverside, Ca 92505 949-375-0224 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Bolivar, David A MD alpha Care Medical Group Inc, Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a33373 10327 Hole ave Riverside, Ca 92505 951-351-1600 Mon–Thu 8:00am–5:00pm, Fri 8:00am–1:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Bolivar, Eunice MD alpha Care Medical Group Inc, Vantage Medical Group Family Practice License #: a33374 10327 Hole ave Riverside, Ca 92505 951-351-1600 Mon–Thu 8:00am–5:00pm, Fri 8:00am–1:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Bolivar, Samuel A MD Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a41590 10600 Magnolia ave Ste J Riverside, Ca 92505 951-352-3417 Mon 9:00am–12:00pm, Tue 2:00pm–5:30pm, Wed 10:30am–1:00pm, Thu 10:00am–5:30pm √ Spanish

  Centro Medico Community Clinic alpha Care Medical Group Inc, Inland Faculty Medical Group Federally Qualified Health Center (Fqhc) 10368 arlington ave Riverside, Ca 92505 951-509-5975 P E I W R X B

  Ford, glenn M MD u alpha Care Medical Group Inc, Vantage Medical Group General Practice License #: G42473 10368 arlington ave Riverside, Ca 92505 951-509-5975 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Ho, Vanessa MD Hpn - Regal Medical Group Family Practice License #: a67416 3660 Park Sierra Dr Ste 110 Riverside, Ca 92505 951-637-9935 Mon–Fri 9:00am–6:00pm, Sat 9:00 aM–1:00 PM √ Vietnamese P E I W R X B

  ivanova, Ana i MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a53804 4244 Riverwalk Pkwy Ste 150 Riverside, Ca 92505 951-781-6335 Mon–Fri 8:00am–5:00pm X T L

  Mahdi, tarek z MD Inland Valleys Ipa Family Practice License #: a53772 4244 Riverwalk Pkwy Ste 150 Riverside, Ca 92505 951-781-6335 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ arabic X T L

  Mai, Vicky n Do Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a7549 4244 Riverwalk Pkwy Ste 150 Riverside, Ca 92505 951-781-6335 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Vietnamese X T L

  Mall, Anil MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa, Vantage Medical Group Family Practice License #: a60590 3660 Park Sierra Dr Ste 101 Riverside, Ca 92505 951-359-7762 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Martinez, Michele L MD alpha Care Medical Group Inc, Hpn - Regal Medical Group, Vantage Medical Group General Practice License #: a53286 10327 Hole ave Riverside, Ca 92505 951-351-1600 Mon–Thu 8:00am–5:00pm, Fri 8:00am–1:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Mbagwu, Chidozie C MD Inland Faculty Medical Group General Practice License #: a51399 4712b La Sierra ave Riverside, Ca 92505 951-324-8100 Mon-Fri 9:00am–8:00pm, Sat 10:00am–5:00pm √ French, Ibo

  Ricks, george t MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: a30710 4244 Riverwalk Pkwy Ste 150 Riverside, Ca 92505 951-781-6335 Mon–Fri 9:00am–6:00pm √ Spanish X T L

  Riverside County continued

 • 13

  Primary Care Physicians

  u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight Scale X Medical Equipment Access B Basic Accessibility L Limited Accessibility

  13

  Smith, Marion MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: a16016 4244 Riverwalk Pkwy Ste 150 Riverside, Ca 92505 951-781-6335 Mon–Fri 9:00am–5:00pm, Sat 9:00am–7:00pm, Sun 9:00am–5:00pm X T L

  tung, Jagdeep S MD Hpn - Regal Medical Group Internal Medicine License #: a92233 11705 State ave Ste 200 Riverside, Ca 92505 949-375-0224

  –92506gomez, guillermo J MD Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a69815 3750 arlington ave Riverside, Ca 92506 951-774-3050 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Spanish P E I W R X B

  Sannoufi, Samer S MD Vantage Medical Group Family Practice License #: C53604 6900 Brockton ave Ste 11 Riverside, Ca 92506 951-682-6263 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  –92507Borrego Community - university Ave Borrego Community Health Foundation Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1200065 1970 University ave Riverside, Ca 92507 951-213-3450 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  Community Health Sys - university Community Inland Faculty Medical Group, Inland Valleys Ipa Federally Qualified Health Center (Fqhc) License #: 1519409 2933 University ave Riverside, Ca 92507 951-224-8220

  Crisol, german E MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a68389 6485 Day St Ste 202 Riverside, Ca 92507 951-653-3500 Mon, Tue, Thu, Fri 9:00am–5:00pm, Wed 9:00am–12:00pm √ French

  Drenning-Manrriquez, Rogelio MD Inland Valleys Ipa General Practice License #: G55833 6485 Day St Ste 201 Riverside, Ca 92507 951-697-4549 Mon, Tue, Thu, Fri 9:00am–5:00pm, Wed 9:00am–1:00pm √ Spanish P E I W R X B

  gaskins, Reuel MD Vantage Medical Group Family Practice License #: C42559 2671 Iowa ave Riverside, Ca 92507 951-784-0444 Mon, Wed, Fri 9:00am–6:00pm, Tue 1:00pm–6:00pm, Thu 9:00am–1:00pm √ Spanish

  Leon, ginger L Do u Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa Family Practice License #: 20a8311 1970 University ave Riverside, Ca 92507 951-276-0661 Mon–Fri 8:00am–5:00pm, Sat 8:00 aM–5:00 PM √ Spanish

  Mba, Helena MD La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: a75962 6485 Day St Ste 203 Riverside, Ca 92507 951-697-5800 Mon–Fri 9:00am–5:00pm √ Ibo, Russian X L

  nguyen, Duc H Do Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: 20a9168 4190 Chicago ave Riverside, Ca 92507 951-683-2106 Mon–Fri 8:00am–4:30pm √ Vietnamese X L

  ortiz, Ronald J MD u Hpn - Regal Medical Group, Inland Faculty Medical Group Family Practice License #: a71725 1970 University ave Riverside, Ca 92507 951-276-0661 Mon–Fri 8:00am–5:00pm, Sat 8:00 aM–5:00 PM √ Spanish

  Rios, Javier R MD Hpn - Regal Medical Group, La Salle Medical associates Ipa-San Bernardino Family Practice License #: a53521 4022 Chicago ave Riverside, Ca 92507 951-369-9134 Mon–Fri 9:00am–5:00pm, Sat 9:00 aM–1:00 PM √ Spanish

  –92509Branch, John Do Vantage Medical Group Family Practice License #: 20a5212 19040 Van Buren Blvd Ste 103 Riverside, Ca 92509 951-789-5660 Mon–Fri 9:00am–6:00pm

  Curtis, Keith Do Vantage Medical Group Family Practice License #: 20a6885 19040 Van Buren Blvd Ste 103 Riverside, Ca 92509 951-789-5660 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Jackson, Harold W Do Vantage Medical Group Family Practice License #: 20a3741 19040 Van Buren Blvd Ste 103 Riverside, Ca 92509 951-789-5660 Mon–Fri 9:00am–5:00pm

  Sindher, Raj MD Vantage Medical Group Family Practice License #: a37401 19040 Van Buren Blvd Ste 103 Riverside, Ca 92509 951-789-5660 Mon–Fri 8:00am–5:00pm

  SAn JACinto–92583Ashok, nagasamudra S MD Employee Health Systems Med Grp Inc, Hpn - Regal Medical Group, Inland Valleys Ipa, Physicians Healthways Medical Corporation, Vantage Medical Group Internal Medicine License #: a41589 229 W 7th St San Jacinto, Ca 92583 951-487-2550 Wed, Fri 9:00am–1:00pm, Thu 9:00am–5:00pm √ Spanish L

  Brown, thomas L MD Vantage Medical Group Family Practice License #: G55481 1695 S San Jacinto ave Ste L San Jacinto, Ca 92583 951-654-8132 Mon, Wed 11:00am–5:30pm, Tue, Thu 11:00am–6:00pm, Fri 11:00am–2:00pm √ Spanish

  Riverside County continued

 • u Accepting current patients only √ Languages spoken in addition to English n Accessible by public transportation

  Handicapped Accessibility: P Parking E Exterior Building I Interior Building W Waiting/Reception R Restroom X Exam Room T Accessible Table C Wheelchair Weight S