przewodnik obywatel unii - 4 swobody rynku wewn™trznego

Download Przewodnik Obywatel Unii - 4 swobody rynku wewn™trznego

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OBYWATEL UNII

  4 SWOBODYRYNKU WEWNTRZNEGO

  Wrocaw2013

 • Publikacja wydana przez Punkt Informacji EuropejskiejEurope Direct - Wrocaw

  Wrocaw 2013

  Podana informacja nie odzwierciedla opinii Unii Europejskiej.Opinie wyraone w niniejszej publikacji s jedynie opiniami

  autora (autorw) i w adnym wypadku nie stanowi oficjalnegostanowiska Unii Europejskiej.

  Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktw informacji publicznej Sie Punktw Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.

 • Spis treci

  4 swobody rynku wewntrznego 4

  Wsplny rynek. Pytania i odpowiedzi 6

  Swoboda przepywu osb 10

  Swoboda przepywu osb. Pytania i odpowiedzi 12

  Swoboda przepywu towarw 16

  Swoboda przepywu towarw. Pytania i odpowiedzi 18

  Swoboda przepywu usug 22

  Swoboda przepywu usug. Pytania i odpowiedzi 24

  Swoboda przepywu kapitau 28

  Swoboda przepywu kapitau. Pytania i odpowiedzi 30

  rda 32

 • Sowo wstpu Oddajemy w Pastwa donie publikacje, ktra jest kom-pleksowym zbiorem wiedzy dla obywateli na temat 4 swobd wolnego rynku i sposobu w jaki mona z nich korzysta. Publika-cja zostaa stworzona aby w sposb przystpny przedstawi Pa-stwu kwestie zwizane z dziaaniem wsplnego rynku. Publikacja zostaa podzielona na 5 czci, a kada z nich uoona wedug schematu odpowiedzi na najczstsze pytania ja-kie docieray do nas od Pastwa na temat wsplnego rynku. Do-datkowo nowe pojcia ktre pojawiaj si w publikacji s wyja-nione na niebieskim tle. Liczymy, e Publikacja stanie si wanym i cennym r-dem informacji dla Pastwa rodzin i organizacji, a take przy-czyni si do lepszego korzystania z przysugujcych Pastwu praw na terenie zjednoczonej Europy.

  yczymy przyjemnej lektury.

  Zesp Punktu Informacji EuropejskiejEurope Direct-Wrocaw

 • 3

  OBYWATEL UNII

  4 SWOBODYRYNKU WEWNTRZNEGO

 • 4

  4 SWOBODYWSPLNEGO

  RYNKU

 • 5

  WSPLNY RYNEK

  Jednolity Akt Europejski w roku 1987 da moliwo utworzenia ryku wewntrznego (jednolitego rynku) dziki ktre-mu obywatele europejscy wszystkich 28 pastw czonkowskich mog cieszy si 4 swobodami: Przepywu towaru; Przepywu usug; Przepywu kapitau; Przepywu osb. Rynek wewntrzny zosta zdefiniowany w artykule 26 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako: obszar bez granic wewntrznych, w ktrym jest zapewniony swobodny prze-pyw 4 wymienionych swobd. Gwnymi zaoeniami rynku wewntrznego s: uatwie-nie obywatelom moliwoci podejmowania pracy, studiw za granic, dokonywania zakupw, osiedlania si w 28 krajach UniiEuropejskiej, podrowania i przemieszczania si midzy kra-jami, a take swobodny przepyw kapitau pomidzy bankami pastw czonkowskich. Wanym elementem tworzenia rynku wewntrznego byUkad z Schengen (1985r.), ktry uatwi swobodny przepyw osb poprzez likwidacje kontroli na wewntrznych granicach Unii Europejskiej.

  Granica wewntrzna Unii:Granica pomidzy pastwami czonkowskimi Unii. Grani-ca pomidzy krajami czonkowskimi a krajami nie nale-cymi do Unii Europejskiej nazywa si granic zewntrzn.

 • 6

  Pytania i odpowiedzi

  * Czy wsplny rynek jest nam potrzebny?

  Wsplny rynek zapewnia swobodny przepyw towarw, uatwia wic import i eksport produktw. Samochody nie ocze-kuj w dugich kolejkach na granicy, co przypiesza transport i obnia koszty. Dziki moliwoci sprzeday produktw z inne-go kraju zwiksza si konkurencyjno i moliwoci wyboru dla konsumentw. Wsplny rynek oparty jest na idei poczeniu 28 osobnych gospodarek i rynkw krajw czonkowskich w jeden skutecznie dziaajcy mechanizm. Dla nas konsumentw wsplny rynek oznacza, e mamydodatkowe prawa np. z zakresu bezpieczestwa towarw czy gwarancji. Wsplny rynek zapewnia rwnie swobod przepy-wu kapitau, czyli daje moliwo dokonywania bez przeszkd zakupw na terenie innego kraju, a take posiadania konta banko-wego w innym pastwie czonkowskim. Dziki wsplnemu ryn-kowi Ty, twoja rodzina i przyjaciele moecie podrowa szyb-ciej, atwiej i taniej, a take podejmowa prac (z wyjtkiem za-wodw regulowanych) lub wiadczy usugi we wszystkich 28krajach czonkowskich.

  TAK

  Zawd regulowany: To zawd, ktry mona wykonywa po spenieniu wymo-gw okrelonych przepisami prawnymi danego pastwa czonkowskiego (np. zdanie egzaminu, ukoczenie wyma ganej praktyk i zawodowej, uzyskanie wpisu na list, uko-czeni e waciwego ksztacenia czy szkolenia).

  Baza zawodw regulowanych: http://ec.europa.eu/internal_market/quali-fications/regprof/index.cfm?fuseaction=home.home

 • 7

  Pytania i odpowiedzi

  *Jak dziaa wsplny rynek?

  Wsplny rynek to obszar, w ktrym promuje si mobil-no, konkurencyjno i innowacyjno. Obywatele na jego ob-szarze mog swobodnie przekracza granice, podejmowa prac dziki uznawalnoci kwalifikacji zawodowych. Osoba wyjeda-jca za granic po zgoszeniu swojego pobytu traktowana jest jakobywatel kraju w ktrym przebywa. Oznacza to zakaz dyskry-minacji i stosowania innych rodkw, ktre maj podobny efekt. Kady obywatel Unii Europejskiej moe swobodnie uczy si, podrowa i dokonywa zakupw na terenie inne-go kraju czonkowskiego. Dziki ochronie konsumenckiej, strefie Schengen i odpowiednim instytucjom jako cudzoziemiec masz takie same prawa jak obywatele kraju w ktrym przebywasz, do-datkowo zyskujesz opiek zdrowotn, dziki karcie EKUZ. Przedsibiorcy mog importowa i eksportowa swoje towary, dziki cigej poprawie funkcjonowania rynku w tym: uznawalnoci towarw, podatkw czy wspieraniu modernizowa-nia i innowacyjnoci przedsibiorstw. Wsplnym rynkiem podobnie jak gospodarkami krajowy-mi, dz podobne mechanizmy i prawa. Unia Europejska podej-muje kroki by sta si on ujednoliconym i otwartym dla obywate-li obszarem.

  EKUZEuropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest doku-mentem uprawniajcym do rzeczowych wiadcze zdro-wotnych w trakcie tymczasowego pobytu w innym pa-stwie czonkowskim UE/EFTA.Wicej informacji: www.ekuz.nfz.gov.p

 • 8

  Pytania i odpowiedzi

  * Jak wspierane s MP?

  Mae i rednie przedsibiorstwa s kluczowym elementem dla dziaania i prawidowego funkcjonowania wsplnego rynku. 4 swobody zapewniaj nie tylko handlowanie towarami bez prze-szkd, ale take uatwiaj dokonywanie patnoci i zapewniaj swobod wiadczenia usug. Oznacza to, e dany przedsibiorca nie musi znajdowa si na terytorium pastwa czonkowskiego by wiadczy na jego terenie usugi. Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej przez wiele lat chroni wsplny rynek wyda-jc wyroki chronice od dyskryminacji, nieuczciwych ce i podat-kw. Wykadnia Trybunau pozwolia na swobodny przepyw to-warw i usug chronic konsumentw i wspierajc transgranicz-n dziaalno maych i rednich przedsibiorstw. Unia Europejska wspiera nie tylko odpowiednim prawem, lecz take poprzez rnego rodzaju sieci, organizacje i instytucje.Jedn z nich jest: Enterprise Europe Network, ktra dziaa od 1 stycznia 2008 r. Sie oferuje maym i rednim przedsibiorstwomkompleksowe usugi, ktre maj im pomc w peni rozwin ichpotencja i zdolnoci innowacyjne. Sie Enterprise Europe Ne-twork jest take porednikiem umoliwiajcym instytucjom Unii Europejskiej peniejsz orientacj w potrzebach maych i red-nich przedsibiorstw. Otrzymuj one informacje i dostp do zin-dywidualizowanych usug, dostosowanych do ich potrzeb.

  Sie EEN na Dolnym lsku: Wrocawskie Centrum Transferu Technolo-gii Politechniki Wrocawskiej. www.westpoland.pl Wicej informacji: http://www.een.org.pl

 • 9

  Pytania i odpowiedzi

  * Kto pomaga rozwizywa problemy zwizane ze wspl-nym Rynkiem?

  Jeeli masz jakiekolwiek problemy zwizane z dziaa-niem rynku wewntrznego moesz skontaktowa si z biurem SOLVIT. Jest to bezpatny system, ktry poredniczy w rozwi-zywaniu problemw. SOLVIT pomaga w sytuacjach transgranicz-nych sporw z administracj publiczn lub gdy zostay naruszo-ne prawa UE z zakresu rynku wewntrznego. Wikszo proble-mw jakie rozwizuje SOLVIT dotyczy np.: zezwolenia na po-byt, prawa do gosowania, kwalifikacji zawodowych, prawa jaz-dy, dostpu do edukacji, dostpu do rynku usug lub produktw. SOLVIT podejmuje rwnie mediacje, gdy jedn ze stron sporu jest administracja np.: w sytuacji, gdy zaistnieje problem z wpro-wadzeniem produktu do obrotu na terenie Unii Europejskiej lub z otrzymaniem zwrotu podatku VAT. SOLVIT nie rozpatruje sporw pomidzy przedsibior-cami, przedsibiorstwem a konsumentem ani skarg przeciwko instytucjom unijnym, nie jest to rwnie serwis informacyjny udzielajcy porad prawnych. Czas przewidziany na rozwizanie sprawy wynosi okoo 10 tygodni.

  Centrum SOLVIT Ministerstwo GospodarkiDepartament Spraw EuropejskichPlac Trzech Krzyy 3/500-507 Warszawatelefon: +48 22 693 53 60, Fax: +48 22 693 40 80E-mail: solvit@mg.gov.pl

 • 10

  SWOBODAPRZEPYWU

  OSB

 • 11

  SWBODA PRZEPYWU OSB

  Jest to jedna z 4 swobd z ktrej najczciej korzystaj obywatele Unii Europejskiej. Skada si ona z dwch aspektw: pierwszy to swoboda przepywu pracownikw oznacza, e oby-watele otrzymuj moliwo poszukiwania pracy, a take podj-cia jej w innym kraju czonkowskim. Dodatkowo otrzymujemy szereg uprawnie takich jak np. zabezpieczenia spoeczne, ktre take obejmuj czonkw naszej rodziny. Drugi aspekt to swoboda przemieszczania si i pobytu na terytorium innego pastwa. Korzystanie z tego prawa zostao uatwione poprzez wprowadzenie Strefy Schengen. Prawo wjaz-du do innego pastwa odbywa si bez adnych wiz czy rodkw rwnowanych do nich. Swoboda przepywu osb oprcz regulacji traktatowych jest uregulowana take poprzez Dyrektyw 2004/38/WE w spra-wie prawa obywateli Unii i czonkw ich rodzin do swobodnegoprzemieszczania si i pobytu na terytorium pastw czonkow-skich. Osoba korzystajca ze swobody przemieszczania si po-winna jednak wiedzie, e obowizuj j pewne zasady, ktrychpowinna przestrzega jak np. zgoszenie pobytu. Istnieje te mo-liwo, e wadze danego pastwa odmwi nam prawa wjazdu.

  Ograniczenie prawa wjazduZe wzgldu na