rasional - bimb.irplc.com

Click here to load reader

Post on 07-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sejak tahun 1997, BIMB Holdings Berhad telah memberi impak dinamik ke atas kemajuan sosial dengan membimbing anak-anak syarikatnya ke arah merealisasikan masa hadapan yang lestari untuk semua di bawah teras strategik Kewangan Bertanggungjawab, Pertumbuhan Inklusif, Pengayaan Bakat, Amalan & Pelaporan Beretika serta Kewangan Islam & Perkongsian Pengetahuan. Teras-teras ini telah mengukuhkan perniagaan yang memberikan nilai nyata kepada Manusia, Planet dan Kemakmuran.
Kini, penstrukturan semula sedang giat dilaksanakan untuk mengoptimumkan kemajuan anak-anak syarikat kami agar lebih autonomi, tangkas dan responsif di samping kekal berpegang teguh pada legasi Kumpulan untuk memajukan semua pemegang kepentingan. Ia dinyatakan melalui gambar-gambar penuh makna yang mencerminkan kesan positif Kumpulan terhadap kehidupan pemegang kepentingan yang pelbagai.
Tinjauan Kumpulan
Kemampanan
Pertumbuhan Kami 114 Tinjauan Operasi Anak-anak
Syarikat
119 Menjamin Masa Hadapan untuk Peningkatan dan Kemakmuran Mampan Perniagaan Kami
Sila rujuk Laporan Tahunan Bersepadu 2019 versi Bahasa Inggeris untuk Penyata Kewangan bagi kewangan berakhir 31 Disember 2019, Maklumat Pemegang Saham, Senarai Hartanah dan Data Prestasi Kemampanan.
60 Penyata Kemampanan 61 Rangka Kerja Kemampanan 64 Perkara-perkara Material 66 Libat Urus Pemegang Kepentingan
68 Model Perniagaan Kami 70 Penyampaian Nilai 74 Teras Kami
02 Mengenai Laporan Kami
124 Penyata Pengerusi ke atas Tabir Urus Korporat
126 Penyata Tinjauan Tadbir Urus Korporat • Kepimpinan dan Keberkesanan • Audit dan Pengurusan Risiko
Berkesan • Pelaporan Korporat dan
Hubungan dengan Pemegang Kepentingan
Kawalan Dalaman 160 Penyata Tanggungjawab Pengarah
06 Sorotan Kewangan 08 Kalendar Kewangan 09 Sorotan Prestasi 12 Pencapaian 14 Matlamat Kami 16 Jejak Kami 18 Bagaimana Kami Distruktur 20 Entiti-Entiti Perniagaan Kami 22 Maklumat Korporat Kumpulan
26 Lembaga Pengarah 28 Profil Lembaga Pengarah 34 Pengerusi-Pengerusi Jawatankuasa
Syariah 38 Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan 42 Pasukan Pengurusan Kumpulan 48 Surat kepada Pemegang Saham
IKON NAVIGASI UNTUK PELAPORAN PENTING
Pada tahun 2016, kami telah menjalankan Penilaian Material dengan bantuan jururunding bebas. Penilaian ini melibatkan pemegang kepentingan dalaman dan luaran untuk mendapatkan maklum balas berhubung perkara- perkara material Kumpulan dan melibatkan tinjauan Matriks Materialiti bagi mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penyampaian nilai kami.
Bagi membantu anda menelusuri Laporan Tahunan Bersepadu (“LTB”), kami menggunakan ikon navigasi berikut untuk menonjolkan enam prioriti penciptaan nilai dalam pelaporan kami, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rangka Kerja IIRC, serta perkara-perkara material, atau seperti yang kami nyatakan sebagai prioriti utama yang mempengaruhi proses penciptaan nilai kami.
TERAS STRATEGIK KE ARAH PENCIPTAAN NILAI
IMBAS KOD QR DENGAN MENGIKUTI LANGKAH MUDAH INI
TERAS UTAMA
Dapatkan akses segera salinan Laporan Tahunan Bersepadu ini melalui peranti mudah alih anda dengan mengimbas kod QR bagi memelihara alam sekitar dan mengelakkan penggunaan kertas. Untuk memuat turun Pembaca Kod QR, ikuti arahan berikut.
Dapatkan Muat turun aplikasi “QR Code Reader” dari Google Play (Android Market), BlackBerry AppWorld, App Store (iOS/iPhone) atau Windows Phone Store
Lancarkan Lancarkan aplikasi QR Code Reader dan arahkan kamera anda ke Kod QR
Akses Dapatkan akses Laporan Tahunan Bersepadu dalam talian
BAGAIMANA UNTUK MENINGKATKAN PELAPORAN KAMI
Kumpulan kami mengekalkan wacana bermakna dan kerap dengan pemegang kepentingan sepanjang tahun. Libat urus tersebut bukan hanya berfungsi untuk membina kepercayaan, tetapi juga untuk meningkatkan keberkesanan strategi pembangunan dengan penyesuaian tepat pada masanya dan relevan seperti yang diperlukan sebagai tindak balas terhadap perkembangan terbaharu dalam lingkungan operasi kami. Oleh itu, kami sangat menghargai maklum balas dan mengalu-alukan pertanyaan anda mengenai pelaporan kami. Sila hubungi pasukan Komunikasi Korporat Kumpulan di talian 03-2781 2943/2781 2903.
MeNgeNAI LAPORAN KAMI
Rangka kerja strategik kemampanan BIMB Holdings Berhad dibangunkan bagi mencapai objektif untuk menjadi Entiti Kewangan yang Bertanggungjawab. Lima teras yang dikenal pasti telah menjadi prioriti strategik Kumpulan. Ia membolehkan kami memenuhi keperluan kewangan masyarakat dengan cara paling lestari dan beretika.
Kewangan Bertanggungjawab
Pertumbuhan Inklusif
Pengayaan Bakat
LAPORAN TAHUNAN BERSEPADU BANK ISLAM
Bank Islam Malaysia Berhad (“Bank Islam”) adalah anak syarikat milik penuh kami, dengan fokus pada sektor perbankan Islam. Ia juga menerbitkan laporan tahunan bersepadu yang boleh diperoleh menerusi pautan:
bankislam.com/corporate-info/resources/annual-reports/
LAPORAN TAHUNAN TAKAFUL MALAYSIA
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad (“Takaful Malaysia”) adalah anak syarikat kami yang memberi tumpuan kepada operasi Takaful. Ia juga menerbitkan laporan tahunannya sendiri di pautan:
www.takaful-malaysia.com.my/corporate/investor/Pages/financialreports.aspx
Laporan Tahunan Bersepadu (“LTB”) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 ini memberikan maklumat yang relevan mengenai kemajuan strategi kepada para pemegang kepentingan dan merupakan gambaran nyata dari komitmen teguh kepimpinan kami dalam mengintegrasikan pengembangan strategi Kumpulan dengan amalan pengurusan dan pelaporan perniagaan yang baik. Pendekatan bersepadu untuk pengurusan perniagaan, dipandu oleh Prioriti Utama, bermaksud bahawa manfaat pemegang kepentingan utama dan tindak balas terhadap perkara ini dibincangkan mengikut kesesuaian sepanjang laporan kami. Maklumat lebih lanjut dan pendedahan menyeluruh mengenai usaha kemampanan kami boleh didapati di laman sesawang korporat BIMB Holdings Berhad - www.bimbholdings.com/sustainability.
2018
2018
2019
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018
All information detailed in this Integrated Annual Report is correct at the time of printing.
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (98127-X)
Level 32, Menara Bank Islam No 22, Jalan Perak
50450 Kuala Lumpur
www.bankislam.com.my
)
VA LU E - D R I V E N P R O G R E S S
VALUE-DRIVEN PROGRESS
Cover B
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD (Formerly known as Syarikat Takaful Malaysia Berhad)
(131646-K)
We’ve Got You Covered Your Preferred Choice for Insurance
2018 ANNUAL REPORT
RUJUKAN RANGKA KERJA
JAMINAN
Kumpulan kami mematuhi prinsip-prinsip tadbir urus yang baik, seperti memastikan kebolehpercayaan dan maklumat lengkap yang dibentangkan dalam LTB ini. LTB ini telah disemak oleh ahli Jawatankuasa Kerja Laporan Tahunan (“ARWC”) yang disahkan oleh Lembaga Pengarah untuk memastikan bahawa ia mematuhi Rangka Kerja IIRC, membentangkan perkara-perkara penting yang memberi kesan kepada Kumpulan secara tepat dan mewakili prestasi bersepadu Kumpulan serta dibandingkan dengan aspirasi strategik kami secara adil. Bersama-sama dengan penyata kewangan tahunan, laporan ini turut diserahkan kepada Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan (“AEC”) untuk semakan dan cadangan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan. Lembaga Pengarah kemudian memberikan kelulusan akhir untuk LTB ini.
Penyata kewangan kami diaudit oleh PwC Malaysia untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019. Jaminan maklumat dan data yang berkaitan dengan pendedahan kemampanan kami diberikan oleh Jawatankuasa Pemandu Kemampanan BHB yang melapor kepada Lembaga Pengarah BHB.
SKOP DAN HAD PELAPORAN
Maklumat dalam LTB ini meliputi tahun kewangan 2019 (1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019) dan merangkumi semua operasi perniagaan BIMB Holdings Berhad (“BHB”), di mana kami mempunyai kawalan penuh, termasuk prestasi tahunan anak syarikat, kecuali jika tidak dinyatakan. Semua perkara penting telah dilaporkan berdasarkan secara tepat; tiada penyataan semula dilakukan. LTB ini harus dibaca bersama dengan maklumat yang terdapat di laman sesawang kami untuk gambaran keseluruhan Kumpulan.
PENGGUNAAN PERNYATAAN MASA HADAPAN
Di dalam LTB ini, kami telah menggunakan pernyataan masa hadapan yang berkaitan dengan rancangan, objektif, matlamat, strategi, operasi masa hadapan dan prestasi Kumpulan. Pernyataan seperti itu, antara lain mengandungi kata-kata seperti ‘jangkaan’, ‘percaya’, ‘anggaran’, ‘mengharapkan’, ‘bermaksud’, ‘mungkin’, ‘rancangan’, ‘projek’, ‘harus’, dan ‘akan’. Kami tidak bermaksud untuk penyataan ini menjadi jaminan hasil operasi, kewangan atau hasil lain di masa hadapan, kerana ia melibatkan risiko, ketidakpastian dan andaian dalam perwakilan mereka dari pelbagai senario yang mungkin. Oleh itu, keputusan dan hasil sebenar berbeza dengan yang nyata atau tersirat. Kumpulan kami tidak membuat pernyataan atau jaminan yang tersurat atau tersirat bahawa hasil yang dijangkakan oleh pernyataan yang berpandangan ke hadapan ini akan tercapai. Kami tidak berhasrat untuk mengemas kini pernyataan yang berpandangan ke hadapan ini atau maklumat masa lalu yang dibentangkan dalam LTB ini.
• FTSE4Good Bursa Malaysia • Inititatif Pelaporan Global G4
KELULUSAN LEMBAGA PENGARAH Lembaga Pengarah memperakui tanggungjawabnya dalam memastikan integriti laporan ini, melalui amalan tadbir urus yang baik dan prosedur pelaporan dalaman.
Ditandatangani oleh Pengerusi
03
Nota: * Nisbah Pembiayaan Terjejas Kasar = Pembiayaan dan Pendahuluan Terjejas Kasar/Pembiayaan Kasar dan Pendahuluan ** Nisbah Pembiayaan Terjejas Bersih = (Pembiayaan Terjejas Kasar dan Pendahuluan - Elaun Terjejas)/(Pembiayaan Kasar dan Pendahuluan - Elaun
Terjejas) *** Nisbah kecekapan diperoleh berdasarkan Keuntungan Selepas Zakat dan Cukai
TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019 2018 2017 2016 2015
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
Hasil RM’000 5,381,646 4,516,773 3,721,598 3,528,198 3,310,607 Keuntungan Sebelum Zakat dan Cukai RM’000 1,205,014 1,065,455 948,330 869,201 834,436 Keuntungan Selepas Zakat dan Cukai RM’000 935,369 801,421 703,630 629,664 612,947 Keuntungan Bersih Diagihkan
kepada Pemilik Syarikat RM’000 786,920 682,055 619,838 559,040 547,275
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
Modal Saham RM’000 4,307,819 4,082,939 3,875,270 1,588,680 1,542,210 Ekuiti Pemegang Saham RM’000 5,894,432 5,025,719 4,533,939 3,882,852 3,413,658 Deposit dari Pelanggan RM’000 46,752,714 49,433,546 45,870,596 45,491,753 43,118,529 Liabiliti Takaful RM’000 8,684,208 7,438,855 6,962,313 6,639,096 6,588,888 Pembiayaan, Pendahuluan dan Lain-lain RM’000 49,472,522 45,680,680 42,113,420 39,189,274 34,294,690 Sekuriti Pelaburan RM’000 18,441,379 17,089,720 14,621,392 15,164,085 15,110,375 Jumlah aset RM’000 77,263,493 72,388,541 65,784,634 63,145,127 57,363,828
DATA SESAHAM
Keuntungan Sesaham sen 44.75 40.36 37.94 35.25 35.53 Aset Bersih Sesaham RM 3.34 2.97 2.77 2.44 2.21
PENGUKUHAN KEDUDUKAN KEWANGAN
Nisbah Pembiayaan kepada Dana Sedia Ada % 79.61 77.48 80.48 76.62 76.18
Nisbah Pembiayaan Terjejas Kasar* % 0.86 0.92 0.93 0.98 1.09 Nisbah Pembiayaan Terjejas Bersih** % (0.64) (0.80) (0.41) (0.75) (0.83)
KEBERKESANAN***
Pulangan Ekuiti % 15.70 15.39 15.40 15.91 17.81 Pulangan Aset % 1.25 1.16 1.09 1.05 1.11
DIVIDEN
PENILAIAN
Nisbah Harga Perolehan kali 9.83 8.82 11.60 11.97 10.78 Permodalan Pasaran RM’000 7,762,845 6,029,095 7,206,060 6,704,230 5,906,663
06
SOROTAN KeWANgAN
DEPOSIT DARIPADA PELANGGAN (RM’000)
PENDAPATAN SESAHAM (SEN)
PEMBIAYAAN, PENDAHULUAN DAN LAIN-LAIN (RM’000)
ASET BERSIH SESAHAM (RM)
15’ 16’ 17’ 18’ 19’ 15’ 16’ 17’ 18’ 19’
43 ,1
18 ,5
29 35
.5 3
3, 41
3, 65
8 34
,2 94
,6 90
2. 21
83 4,
43 6
45 ,4
91 ,7
53 35
.2 5
3, 88
2, 85
2 39
,1 89
,2 74
2. 44
86 9,
20 1
45 ,8
70 ,5
96 37
.9 4
4, 53
3, 93
9 42
,1 13
,4 20
2. 77
94 8,
33 0
49 ,4
33 ,5
46 40
.3 6
5, 02
5, 71
9 45
,6 80
,6 80
2. 97
1, 06
5, 45
18’ 19’
18’ 19’
18’ 19’
18’ 19’
18’ 19’
28 FEBRUARI 2020 Pengumuman Keputusan Kewangan untuk Tahun Kewangan 2019
28 OGOS 2019 Pengumuman Keputusan Kewangan untuk Separuh Pertama 2019
27 FEBRUARI 2020 Laporan suku tahunan disatukan untuk tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2019
29 NOVEMBER 2019 Laporan suku tahunan disatukan untuk tempoh kewangan berakhir 30 September 2019
28 OGOS 2019 Laporan suku tahunan disatukan untuk tempoh kewangan berakhir 30 Jun 2019
23 MEI 2019 Laporan suku tahunan disatukan untuk tempoh kewangan yang berakhir pada 31 Mac 2019
Ekoran penularan wabak COVID-19, pemberitahuan, lokasi dan tarikh AGM ke-23 akan diumumkan secara berasingan.
08
KALeNDAR KeWANgAN
JUMLAH SAIZ ASET
JUMLAH PENDAPATAN BERSIH
SOROTAN PReSTASI
OPERASI KEMAMPANAN
SOROTAN PReSTASI
AKAUN PELAJAR PTPTN
LEBIH
PeNCAPAIAN
• Anugerah Citi’s Performance Excellence Award dari Citibank
• Kedudukan teratas Bloomberg’s Global Sukuk league table (Setengah tahun pertama 2019)
• Most Innovative Islamic Bank – Malaysia, 2019 di The 5th Annual Global Business Outlook Awards
• Transport Deal of the Year – DanaInfra Nasional Berhad di The Asset Triple A Infrastructure Award 2019
• Reader’s Digest Trusted Brands Platinum Award 2019 untuk kategori Perkhidmatan Kewangan Islam di Malaysia
• Excellence in Islamic Banking di The Global Business Leadership Awards 2019
• Malaysia Brand Leadership Awards 2019 di Malaysia’s Best Brand Awards 2019
• The Global Good Governance Award 2019 – Best Governed & Transparent Company (Bronze) di The 11th Annual Global CSR Conference: The Global Corporate Governance & Transparency Summit & Awards 2019
• Best Islamic Bank – Malaysia 2019 oleh The International Investor Magazine Award 2019
• Best Corporate Social Responsibility – Malaysia 2019 oleh The International Investor Magazine Award 2019
• Excellence in Quality and Management dalam kategori ekonomi dan perniagaan di The Achievements Forum 2019
• Best Islamic Banking Brand, Malaysia 2019 oleh The Global Brands Magazine
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
• The Edge Billion Ringgit Club Corporate Awards 2019 – Pertumbuhan Tertinggi Keuntungan Selepas Cukai untuk Tiga Tahun Berturut-turut
• The Edge Billion Ringgit Club Corporate Awards 2019 – Pulangan Ekuiti Tertinggi untuk Tiga Tahun Berturut-turut
• HR Asia Best Companies to Work for In Asia Award 2019 Takaful Malaysia (untuk kali kedua)
• Graduate Choice Award – Best Employer Brand 2019
• Takaful StarNite Innovation Award 2019 Best Digital Initiative of the Year: Click for Cover
• Takaful StarNite Special Award 2019
13
MEMBANgUNKAN NIlAI lEstArI
yang menggalakkan kemampanan, integriti, tanggungjawab dan etika;
serta menjana hasil ekonomi, sosial dan persekitaran
yang positif bagi pemegang
Kumpulan kami berkesan, cekap dan menguntungkan, sekali gus
menyokong kemajuan masyarakat tempatan, daya saing perusahaan dan
kesejahteraan individu.
MEMAjUKAN INdUstrI
memacu kedudukan negara sebagai Hab Kewangan
Islam Antarabangsa yang terkenal.
Komitmen kami kukuh sebagai entiti kewangan bertanggungjawab yang menjadi pemangkin kemajuan ekonomi, sosial dan persekitaran yang inklusif, sejajar dengan Matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (“UNSDG”).
Sejak ditubuhkan, kami telah mengubah landskap ekonomi negara dan memainkan peranan penting dalam merintis dan meningkatkan penyelesaian kewangan patuh Syariah; menggalakkan integriti dan profesionalisme berdasarkan nilai-nilai Islam; dan mengasah kepakaran industri untuk mengembangkan keupayaan. Dalam semua yang dilakukan, BHB memastikan anak-anak syarikat dipandu oleh prinsip dan nilai yang mendorong impak positif dan kemajuan kemampanan yang berterusan.
Sebagai Syarikat Pemegangan Kewangan Islam pertama di Malaysia dengan portfolio yang merangkumi aktiviti perbankan Islam, perniagaan takaful dan pembrokeran saham, BHB telah menerajui dalam menunjukkan bagaimana institusi kewangan Islam dapat memainkan peranan yang berkesan dalam ekonomi moden. Hari ini, ketiga-tiga anak syarikat kami beroperasi sebagai institusi kewangan Islam yang pertama dan unggul.
14
MATLAMAT KAMI
keperluan kewangan masyarakat dengan cara
yang paling mampan dan beretika, pada masa sama
tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, sambil
menumpukan pada kekuatan pertumbuhan kewangan.
15
16
1
2
7
6
2
2
2
Pusat-pusat Perkhidmatan Takaful Malaysia
BIMB Securities Sdn. Bhd.
Terunggul di Malaysia
954 Terminal Layan Diri
- PT Syarikat Takaful Indonesia
- PT Asuransi Takaful Keluarga
Syariah yang lengkap www.bisonline.com.my
BIMB Holdings Berhad adalah Syarikat Pemegangan Kewangan Islam pertama di Malaysia. Sebagai perintis industri, Kumpulan menawarkan spektrum komprehensif perkhidmatan dan produk Perbankan dan Kewangan Islam melalui tiga anak syarikat utamanya.
SALURAN MUDAH ALIH DAN DALAM TALIAN
BANK ISLAM TAKAFUL MALAYSIA
Perbankan Mudah Alih-i TAP
Portal dalam Talian – myTakaful Pelanggan
– myTakaful Ejen Korporat
– myTakaful Faedah Kakitangan
– myTakaful Rakan kongsi
199701008362 (423858-X)
199701008362 (423858-X)
[199401004484 (290163-X)]
100% Al-Wakalah Nominee (Tempatan) Sdn. Bhd.
100% Farihan Corporation Sdn. Bhd.
100% Bank Islam Trust Company (Labuan) Ltd
100% BIMB Offshore Company Management Services Sdn. Bhd.
51%
100%
49% ANAK-ANAK SYARIKAT UNIT PERNIAGAAN UTAMA
100% BIMSEC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. 100% BIMSEC Nominees (Asing) Sdn. Bhd.
59.45% ANAK-ANAK SYARIKAT UNIT PERNIAGAAN UTAMA
100% Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad
56% PT Syarikat Takaful Indonesia
PT Asuransi Takaful Keluarga
Pemegang Saham
MALAYSIA
BIMB HOLDINGS BERHAD
Ditubuhkan pada 20 Mac 1997, kami telah muncul sebagai penyumbang penting kepada perkembangan dan pertumbuhan berterusan industri kewangan Islam di Malaysia dan rantau ini. Hari ini, kami adalah Syarikat Pemegangan Kewangan Islam dengan portfolio perniagaan yang pelbagai dalam industri kewangan Islam.
Pelaburan kami tertumpu pada entiti perintis perniagaan patuh Syariah, dengan penglibatan dalam aktiviti perbankan Islam, perniagaan takaful dan pembrokeran saham. Memberi khidmat kepada berjuta-juta pelanggan di seluruh Malaysia, kami kekal berdedikasi dalam memenuhi keperluan pemegang kepentingan dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam dan menjadikan syarikat kami sebagai sebuah institusi yang bertanggungjawab, profesional dan prihatin dengan tahap integriti yang tinggi.
[198401019089 (131646-K)]
[198301002944 (98127-X)]
eNTITI-eNTITI PeRNIAgAAN KAMI
Syarikat Al-Ijarah Sdn. Bhd. (“Syarikat Al-Ijarah”) ditubuhkan pada tahun 1983 sebagai sebuah syarikat sendirian berhad. Kegiatan perniagaan utamanya adalah mencari dan memperoleh aset, termasuk hartanah, yang akan disewakan untuk kegunaan syarikat-syarikat dalam Kumpulan BHB.
BANK ISLAM PERTAMA MALAYSIA
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
Bank Islam Malaysia Berhad (“Bank Islam”) ditubuhkan pada tahun 1983 khusus untuk beroperasi mematuhi peraturan dan prinsip Syariah, menjadi institusi perbankan Islam lengkap yang pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. Penubuhannya menjadi pemangkin kepada pertumbuhan pesat industri kewangan Islam rantau ini, melahirkan banyak entiti perbankan Islam di dalam dan luar Malaysia.
Sebagai sebuah bank runcit, Bank Islam menawarkan pelbagai penyelesaian yang memenuhi keperluan kewangan pelanggannya. Operasi tersusun dan kakitangannya yang berkemampuan daripada perniagaan pengguna, simpanan, korporat, komersial, PKS dan perbendaharaan berdedikasi untuk memberikan pengalaman perbankan yang luar biasa kepada lebih empat juta pelanggannya. Pada masa ini ia mempunyai rangkaian perbankan Islam khusus yang meluas di Malaysia dengan 144 cawangan dan lebih 1,000 terminal layan diri di seluruh negara.
SATU-SATUNYA PENGENDALI TAKAFUL SENARAIAN AWAM DI MALAYSIA
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
Syarikat Takaful Malaysia Berhad (“STMB”) diperbadankan pada 29 November 1984. Syarikat mempunyai modal berbayar RM196.8 juta dengan jumlah aset RM10.3 bilion di peringkat Kumpulan pada 31 Disember 2019. Selaras dengan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (“IFSA”), STMB memisahkan lesen kompositnya kepada dua (2) entiti berlesen. STMB, kini dikenali sebagai Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad (“STMKB”) yang menguruskan perniagaan Takaful Keluarga sementara Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad (“STMAB”) menguruskan perniagaan Takaful Am. STMKB adalah syarikat induk dan memiliki 100% STMAB. Kedua-dua STMKB dan STMAB beroperasi melalui rangkaian gabungan pusat perkhidmatan di 24 lokasi di seluruh negara.
SATU-SATUNYA SYARIKAT PEMBROKERAN SAHAM PATUH SYARIAH PERTAMA DI MALAYSIA
BIMB SECURITIES SDN. BHD.
Ditubuhkan pada tahun 1994, BIMB Securities Sdn. Bhd. (“BIMB Securities”) adalah satu-satunya syarikat pembrokeran saham patuh Syariah yang pertama dan lengkap di Malaysia. Ia memberikan khidmat kepada masyarakat pelaburan untuk berdagang sekuriti patuh Syariah serta perkhidmatan lain yang berkaitan termasuk pembiayaan margin saham, nasihat pelaburan, perkhidmatan penama dan penjaga, khidmat nasihat korporat, taja jamin dan penempatan.
Sebagai Penasihat Syariah berdaftar di bawah Suruhanjaya Sekuriti, BIMB Securities juga menyediakan khidmat nasihat Syariah untuk produk pasaran modal Islam (“ICM”) termasuk dana pelaburan Islam, penerbitan sukuk dan instrumen ICM lain diluluskan yang sangat berguna untuk pengurus dana yang tidak memiliki penasihat Syariah dalaman atau mana-mana syarikat yang meminta pendapat pihak ketiga mengenai perkara berkaitan Syariah.
21
MAJLIS PENGAWASAN SHARIAH, BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
Pengerusi
Ahli
Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani Mohd Safian
Dr. Shamsiah Mohamad (Dilantik pada 3 Februari 2020)
Profesor Dr. Asmadi Mohamed Naim (Dilantik pada 3 Februari 2020)
Setiausaha
Pengerusi
Ahli
Megat Hizaini Hassan
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Mohd Muazzam Mohamed
SETIAUSAHA SYARIKAT KUMPULAN
Pengerusi
Pengerusi
Tan Sri Haji Ambrin Buang Pengerusi/Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Noraini Che Dan Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif
MAKLUMAT KORPORAT KUMPULAN
Pengerusi
Profesor Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid
Ahli
Mohd Nazri Chik
KETUA-KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN
Mohd Muazzam Mohamed Ketua Pegawai Eksekutif, BIMB Holdings Berhad Ketua Pegawai Eksekutif, Bank Islam Malaysia Berhad
Dato’ Sri Mohamed Hassan Kamil Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
Kamaruzaman Abdullah Pengarah Eksekutif/Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif, BIMB Securities Sdn. Bhd. (Dilantik pada 16 Januari 2020)
Rashid Ismail Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Eksekutif, BIMB Securities Sdn. Bhd. (Bersara pada 15 Januari 2020)
JURUAUDIT
Pricewaterhouse Coopers PLT (LLP0014401 – LCA & AF 1146)
Tingkat 10, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral 50706 Kuala Lumpur Malaysia Tel: +60 (3) 2173 1188 Faks: +60 (3) 2173 1288
PEJABAT BERDAFTAR
BIMB Holdings Berhad [No. Pendaftaran: 199701008362 (423858-X)]
Tingkat 31, Menara Bank Islam No 22, Jalan Perak 50450 Kuala Lumpur Tel: +6(03) 2781 2999 Faks: +6(03) 2781 2998
PENDAFTAR SAHAM
Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. [No Pendaftaran: 199601006647 (378993-D)]
Tingkat 11, Menara Symphony No 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13 46200 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel: +6(03) 7890 4700 Faks: +6(03) 7890 4670
PENYENARAIAN BURSA SAHAM
Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad 16 September 1997 Nama Pendek Stok: BIMB Nombor Stok: 5258
23
Datuk Nik Mohd Hasyudeen Yusoff Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
Zahari @ Mohd Zin Idris Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (Dilantik pada 3 Februari 2020)
Tan Sri Ismail Adam Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif (Bersara pada 3 Januari 2020)
MOHD TARMIDZI AHMAD NORDIN
TAN SRI ISMAIL ADAM
PENGERUSI
DATUK NIK MOHD HASYUDEEN YUSOFF
NORAINI CHE DAN ZAHARI @ MOHD ZIN IDRIS
27
71 tahun
TAN SRI HAJI AMBRIN BUANG Pengerusi Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
PROFIL LeMBAgA PeNgARAh
Kelayakan: • Sarjana Perniagaan Antarabangsa, University of South
Carolina (Amerika Syarikat)
Bidang Kepakaran: Audit, Sektor Awam
Pengalaman: Kini:
Dahulu:
• Pengurus Besar Kanan, KL International Airport Berhad
• Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Kedutaan Besar Malaysia di Tokyo, Jepun
• Timbalan Pengarah, Institut Pentadbiran Awam Negara
• Timbalan…