rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

of 32 /32
RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1 1 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR 1.0 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN 1.1 PENGERTIAN DAN TUJUAN ORGANISASI DAN PENGURUSAN YANG BERKESAN Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, pengertian organisasi ialah merupakan kesatuan/gabungan yang merangkumi manusia, alatan, kemudahan dan bahan yang diselaras atau disusun secara sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat yang ditetapkan. Pengurusan pula ditakrifkan sebagai perihal kerja dan sebagainya. (Contoh: menyediakan sesuatu program, merancang pembahagian sumber, mengagihkan tugas, mengatur alat dan kelengkapan serta penyelarasan kewangan). Brech (1957) mentakrifkan pengurusan sebagai proses sosial yang merangkumi perancangan, kawalan, penyelarasan dan dorongan. Pengurusan juga merupakan usaha koperatif untuk mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentukan dan merupakan proses pengintegrasian input organisasi iaitu manusia + bahan + alat.

Author: ipg

Post on 13-Jan-2017

1.252 views

Category:

Education


22 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

1 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

1.0 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG

BERKESAN

1.1 PENGERTIAN DAN TUJUAN ORGANISASI DAN PENGURUSAN

YANG BERKESAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, pengertian organisasi ialah merupakan

kesatuan/gabungan yang merangkumi manusia, alatan, kemudahan dan bahan yang

diselaras atau disusun secara sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat yang

ditetapkan. Pengurusan pula ditakrifkan sebagai perihal kerja dan sebagainya. (Contoh:

menyediakan sesuatu program, merancang pembahagian sumber, mengagihkan tugas,

mengatur alat dan kelengkapan serta penyelarasan kewangan).

Brech (1957) mentakrifkan pengurusan sebagai proses sosial yang merangkumi

perancangan, kawalan, penyelarasan dan dorongan. Pengurusan juga merupakan

usaha koperatif untuk mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentukan dan

merupakan proses pengintegrasian input organisasi iaitu manusia + bahan + alat.

Page 2: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

2 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

TUJUAN ORGANISASI DAN PENGURUSAN YANG BERKESAN

Tujuan organisasi bengkel yang berkesan ialah mewujudkan satu tempat belajar

yang lebih selesa, sentiasa bersih dan berada dalam suasana yang harmonis di

bengkel sepanjang masa tanpa ada sebarang masalah yang boleh menggangu proses

pengajaran dan pembelajaran serta dapat meningkatkan prestasi pelajar.

Pengagihan tugas guru dalam bengkel seperti tugas penyelenggaraan, stor,

inventori, stok dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pembahagian

tugas dalam kelas menjadikan setiap pelajar akan rasa lebih bertanggungjawab

terhadap tugas mereka di samping menerapkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama,

bertanggungjawab, mengikut peraturan dan bedisiplin. Bagi mencapai objektif

pangajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan di dalam bengkel. Memastikan

keadaan bengkel sentiasa bersih, kemas dan selamat sepanjang masa.

Pengurusan bengkel yang berkesan pula ialah merancang meningkatkan

pengurusan bengkel yang sistematik, efisyen dan produktif berteraskan konsep tanpa

cacat (Zero Defect). Mewujudkan keselamatan bengkel, alatan dan bahan.

Mengelakkan pembaziran bahan dan menjimatkan masa kerja. Mewujudkan suasana

pengajaran dan pembelajaran yang berkesan melalui interaksi antara guru dengan

pelajar dan bengkel yang konduksif lagi selamat. Menghasilkan produk yang lebih

bermutu, bahan dan masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja amali seperti

yang dirancangkan. Menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar. Mencegah

daripada berlakunya kemalangan ketika melakukan kerja amali.

Page 3: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

3 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

1.2 SKOP ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL

ELEMEN PROSES PENGURUSAN BENGKEL

ELEMEN PERANCANGAN

Perancangan

Perancangan bangunan, kurikulum, kelengkapan, peralatan dan pelajar sebagai kumpulan sasaran.

Mengelola Menyusun, mengatur, menyediakan peralatan.

Mengarah Melibatkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Menyelaras

Menyelaras menuntut kerjasama setiap ahli yang terlibat dalam pelbagai aktiviti bengkel supaya matlamat dicapai.

Mengawal Mengawal kerja-kerja sepanjang aktiviti dijalankan.

Terdapat 7 aspek yang perlu ditekankan bagi merancang dan mengurus sesebuah

bengkel yang afektif (George Storm: Managing the Occupational Education Laboratory:

1. Pemilihan bekalan dan peralatan :

� Kurikulum

� Aspek perlindungan keselamatan

2. Merancang kemudahan

3. Mengawal bahan

4. Penyelenggraan dan rekod

Page 4: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

4 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

5. Keselamatan :

� Aspek fizikal

� Peraturan/ panduan sedia ada

6. Pengurusan kakitangan

7. Agihan peruntukan kewangan

1.3 PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP

Prinsip umum dalam sebuah organisasi dan pengurusan harus mengandungi 14

perkara (Henri Fayol):

Pengkhususan/pembahagian kerja

Pengkhususan kerja adalah penting dalam sebuah pengurusan.

Pengkhususan akan memberi hasil kerja yang lebih berkesan dan produktif.

Dalam pengkhususan kerja, seseorang pekerja akan memberi tumpuan

kepada tugas yang telah ditentukan dalam rutin kerja harian. Dengan ini, hasil

kerja akan menjadi lebih konsisten dan meningkatkan lagi output.

Kuasa dan tanggungjawab

Seorang pengurus yang baik harus mempunyai kuasa rasmi daripada

pejabatnya dan juga kuasa personal yang merangkumi beberapa ciri seperti

kebijaksanaan, pengalaman, kebolehan memimpin, akhlak dan rekod

perkhidmatan yang baik. Pelantikan ketua bengkel harus dilantik secara

rasmi oleh kementerian pendidikan. Ketua bengkel berperanan untuk

menyelaras tugas di bengkel dan memimpin guru-guru bengkel yang lain.

Page 5: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

5 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Disiplin

Disiplin dalam pengurusan dan organisasi bermaksud kepatuhan, taat setia

dan menghormati. Disiplin perlu untuk memastikan jentera pentadbiran

sebauh pengurusan boleh berjalan dengan lancar. Disiplin juga satu cabang

pengurusan bengkel yang penting.

Kesepakatan dalam perintah ( unity of command)

Seorang kakitangan atau pekerja harus menerima arahan atau perintah

daripada seseorang ketuanya. Prinsip ini amat sesuai untuk diamalkan bagi

menjaga kebersihan dan keceriaan bengkel.

Kesepakatan dalam arahan (utility in direction)

Seorang ketua akan mempunyai beberapa rancangan aktiviti untuk pekerja

dibawahnya. Aktiviti-aktiviti ini mempunyai objektif yang sama iaitu bagi

memajukan bengkel.

Kepetingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan.

Kepentingan keseluruhan harus diutamakan dalam pengurusan sebuah

organisasi. Kepentingan peribadi harus diketepikan. Pembentukan sebuah

organisasi adalah sama dengan pembentukan sesebuah negara atau

bangsa, di mana kepentingan negara dan bangsa harus diutamakan.

Penghargaan

Penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada kakitangan sesebuah

organisasi harus adil dan berasaskan kepada prestasi kerja. Semua

kakitangan berpuas hati terhadapnya dan penghargaan diberi mengikut

kemampuan.

Page 6: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

6 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Pemusatan

Menurut Henri Fayol, pemusatan adalah satu keperluan dalam sebuah

organisasi. Seorang pengurus akan menggunakan kebijaksanaan dan

pengalamannya untuk melaksanakan pemusatan dalam aktiviti-aktiviti

pengurusan dan ini boleh mengelakkan daripada sentiasa memberi arahan

kepada kakitangannya.

Rangkaian scalar

Rangkaian scalar ialah susun lapis atau struktur dalam sebuah organisasi

iaitu daripada yang paling atas kepada yang paling bawah. Rangkaian skala

sebenarnya menunjukkan bentuk hubungan dan kuasa semua lapisan dalam

sebuah organisasi.

Tersusun

Secara asasnya setiap organisasi mesti memberi tugas yang sesuaiuntuk

setiap kakitangannya. Mereka perlu melihat bagaimana peranannya boleh

diterapkan ke dalam organisasi itu.

Persamaan

Persamaan dan keadilan harus diamalkan dalam sebuah organisasi. Ini boleh

menggalakkan pekerja sentiasa taat kepada organisasi.

Kestabilan dalam pemegangan jawatan

Setiap anggota organisasi harus diberi masa untuk menyesuaikan diri dalam

tugasannya supaya semua kerja boleh dijalankan dengan berkesan.

Kestabilan dalam pemegangan jawatan akan menyumbangkan rasa taat

setia, nilai dan tujuan kepada sebuah organisasi.

Page 7: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

7 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Inisiatif

Merancang suatu aktiviti dan memastikan kejayaan aktiviti itu merupakan

keinginan yang diharapkan.Kejayaan merupakan satu kepuasan untuk setiap

orang.

Esprit de crops

Setiap organisasi perlu memberi penekanan kepada membangunkan

perasaan harmoni antara anggotanya. Ini boleh mewujudkan team work yang

berkesan dan hubungan interpersonal yang baik.

1.4 SUSUN ATUR BENGKEL

STRATEGI ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL.

Strategi Organisasi Bengkel

1. Penyatuan manusia

• Penyatuan manusia untuk melakukan sesuatu tugas secara bersama.

• Persefahaman antara satu sama lain dibina dalam kalangan manusia.

• Penting untuk kesinambungan tugas dalam bengkel.

STRATEGI

Sebuah program yang dibangunkan untuk mencapai objektif dan

misi sesebuah organisasi

Corak tindak balas sesebuah organisasi terhadap persekitaran di

sepanjang operasi mereka.

Page 8: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

8 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Contoh: kita dapat lihat dan rujuk sistem penyimpanan rejod dan stok alatan

dan kelengkapan yang terdapat dalam bengkel secara mudah. Kerjasama

semua guru diperlukan supaya peralatan semua bengkel boleh direkod dan

disimpan mengkut jenis dan bilangan.

2. Tempat meneroka ilmu

• Sesebuah tempat untuk menerokai ilmu mestilah satu tempat yang selesa.

• Sesebuah organisasi bengkel mestilah teratur dan tersusun supaya proses

pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.

• Bagi memastikan kerja amali bengkel berjalan dengan lancar, strategi utama

ialah memastikan semua peralatan dan bahan adalah teratur dan lengkap.

3. Mewujudkan pengalaman kerjaya yang baru

• Bertindak sebagai sumber untuk mewujudkan pengalaman baru dalam

bidang kerjaya.

• Contoh: panitia bengkel boleh menganjurkan program perkembangan staf

untuk tujuan organisasi bengkel seperti kerja penyelenggaraan peralatan.

KEPERLUAN ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL

FASA PERTAMA: Perancangan Dan Pengelolaan

Perkara-perkara ini perlu dirancang dangan dan dikelolakan dengan teliti:

Fasa keperluan

organisasi dan

pengurusan bengkel

FASA PERTAMA - Perancangan dan pengelolaan

FASA KEDUA - Tenaga kerja

Page 9: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

9 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

1. Reka bentuk bengkel

2. Stesen-stesen kerja

3. Pendawaian

4. Perpaipan

5. Pengedaran udara

6. Penempatan alatan kelengkapan

7. Perabot

8. Stor

9. Keselamatan

10. Warna

FASA KEDUA: Tenaga Kerja

Organisasi bengkel tidak mampu dilakukan oleh seorang individu sahaja.

Penyelarasan perlu wujud dalam melaksanakan tugas ini. Kerjasama antara tenaga

kerja yang bersedia untuk membantu amat diperlukan. Penyelarasan dalam kontek

pengagihan bidang tugas juga perlu dan penting.

Dalam fasa yang kedua ini mengarah adalah satu aspek yang perlu diberi

perhatian. Selepas merancang semua kerja yang perlu dilakukan, seseorang ketua

akan bertindak untuk mengarah. Seorang pengarah akan menyusun kerja yang

dilakukan supaya tidak bertindih. Selain daripada itu, proses mengarah penting dalam

mengelakan salah faham dalam kalangan mereka yang membantu melaksanakan

tugas.

Dalam fasa ini mengawal dan melapor adalah satu lagi perkara yang perlu dititik

beratkan. Mengawal dan melapor merupakan salah satu keperluan organisasi bengkel.

Tugas dan mandat ini biasanya dilaksanakan oleh ketua panitia matapelajaran.

Mengawal- dilakukan untuk memastikan peningkatan atau kemajuan kerja yang

dilakukan.

Page 10: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

10 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Melapor- menyampaikan maklumat kerja kepada petadbir supaya segala

kekurangan dan keperluan mudah mendapat batuan dan tindakan darinya.

Keperluan yang terakhir dalam fasa yang kedua dalam keperluan organisasi dan

pengurusan bengkel ialah belanjawan. Peruntukan kewangan adalah sangat penting

dalam sesebuah organisasi. Kewangan digunakan untuk melaksanakan segala

perancangan yang telah dirancang.

Sesebuah bengkel perlulah drancang dengan baik. Faktor yang dijangka

berkaitan perlulah diperincikan oleh mereka yang pakar. Ini bagi memastikan bengkel

mencapai maklumat yang dikehendaki selaras dengan keperluan semasa dan masa

hadapan. Berikut merupakan beberapa petunjuk yang boleh dijadikan panduan untuk

tujuan perancangan:

Rajah 1: Susun atur bengkel

Page 11: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

11 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

a. Pelan lantai.

Perancangan pelan lantai mestilah teratur. Ini merupakan salah satu petunjuk yang

penting dalam merancang bengkel. Terdapat tiga jenis pelan lantai iaitu:

i. Pelan lantai proses (proses layout)

Mengumpulkan mesin-mesin di suatu lokasi mengikut jenis mesin. Ini akan

menghasilkan satu ruangan kerja yang sama.

ii. Pelan lantai produk (product layout)

Menyusun kelengkapan mesin mengikut langkah kerja untuk menghasilkan sesebuah

produk.

iii. Pelan lantai gabungan antara proses dan produk.

Dirancang mengikut gabungan ciri-ciri proses dan produk. Jenis pelan lantai ini kurang

digunakan.

b. Kemudahan pengajaran.

• Kemudahan pengajaran akan memaksimumkan lagi pembelajaran dalam

bengkel.

• Dalam sesebuah bengkel, ruang untuk tunjuk cara dan syarahan perlu

disediakan. Ruang terhad akan menyebabkan kesukaran kepada guru untuk

melakukan aktiviti.

c. Bunyi

• Sebuah bengkel mungkin memerlukan bahan kalis bunyi yang sesuai. Ini bagi

mengelakkan bunyi bising yang berlebihan yang akan menggangu proses

pengajaran dan pembelajaran.

• Tahap kebisingan bagi sesebuah bengkel tidak boleh melebihi 150 dB

(decibel).

Page 12: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

12 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

• Jika seseorang didedahkan dengan bunyi bising pada tahap 90 dBdalam jangka

masa lapan jam, ianya boleh mengakibatkan kehilangan pendengaran.

d. Warna.

• Pengunaan warna yang sesuai boleh meningkatkan tahap keselamatan dalam

sesebuah bengkel.

• Contoh, penggunaan warna yang sesuai pada bahagian lantai akan

mengurangkan kadar silauan dan menghasilkan suasana yang lebih ceria.

e. Pencahayaan.

• Pencahayaan perlu diberi penekanan dalam dalam sesebuah bengkel.

Sesebuah bengkel biasanya menggunakan lampu untuk menerangi dan

menambahbaikkan kadar pencahayaan.

• Cahaya asli daripada cahaya matahari perlu diberi keutamaan. Selain daripada

menjimatkan kos, cahaya matahari lebih terang daripada cahaya lampu.

f. Bengkel am

• Bengkel adalah alternatif yang boleh dipertimbangkan untuk digunakan di

peringkat sekolah.

• Perancang perlu mempunyai kepakaran yang tinggi merancang bengkel ini.

• Bengkel-bengkel am ini jika berjaya dihasilkan perlu beroperasi secara unit-unit

kecil bagi setiap bidang pembelajaran yang bersesuaian.

g. Sistem stor.

• Penyimpanan amat penting dan berkait rapat dengan saiz bengkel.

• Dalam merancang sesebuah bengkel, bahan, mesin dan peralatan yang dimiliki

haruslah disimpan di tempat yang sesuai. Sistem penyimpanan yang sistematik

adalah sangat membantu dalam pembelajaran.

• Antara kebaikannya ialah:

� Penyediaan bahan pembelajaran yang lebih pantas.

� Memastikan alatan berada dalam keadaan selamat.

� Mewujudkan bengkel yang lebih terurus dan tersusun.

• Di sekolah terdapat 2 jenis stor bengkel iaitu:

Page 13: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

13 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

i. Stor am

� Menjadi tempat penyimpanan bagi semua jenis bahan yang dibeli oleh

pihak sekolah.

� Terdapat di sekolah menengah teknik.

ii. Stor khas.

� Tempat penyimpanan bahan, peralatan dan rekod-rekod yang berkaitan

bagi setiap bengkel d sekolah.

� Terdapat di sekolah akademik bagi matapelajaran kemahiran hidup.

Rajah 2: Susun atur alatan di dalam bengkel

h) Kebersihan (housekeeping)

• Aspek yang perlu dirancang ialah laluan pengangkutan bagi bahan, mesin dan

peralatan bengkel, tempat bahan buangan, sistem penyedut bahan bertoksid,

lekapan lain seperti bekalan elektrik, gas, udara mampat dan sebagainya.

• Rangkaian sistem penghantaran bagi lekapan elektrik, gas,dan udara mampat

sebaik mungkin berada di atas bangunan bengkel.

• Punca-punca bekalan elektrik berada sehampir mungkin dengan bekalan

elektrik.

Page 14: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

14 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

• Bekalan air perlu mempunyai singki yang baik yang baik dan sistem saliran yang

sempurna berhampiran laluan keluar bengkel.

• Gas dan bahan merbahaya perlu diasingkan dalam ruangan khas yang

mempunyai perlindungan keselamatan yang baik.

• Sistem pengumpulan habuk dalam sesebuah bengkel adalah penting. Sistem

pengumpulan habuk perlu disediakan secara berpusat dan jika gagal disediakan,

mesin penyedut mudah alih perlu disediakan mengikut kesesuaian bengkel.

• Sistem pengudaraan juga perlu dirancang dengan baik bagi mengelakkan

pengumpulan haba yang tidak sesuai untuk proses pembelajaran dan

pembelajaran.

Prinsip Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Mengikut Keperluan Keselamatan

a) Ruang dan kawasan kerja.

• Ruang bengkel perlu mempunyai saiz yang sesuai dengan bidang kursus

matapelajaran yang dijalankan.

• Ruang yang sempurna memudahkan penyeliaan kerja.

• Kawasan kerja menempatkan stesen-stesen kerja individu dan khas,

kawasan untuk mesin-mesin, kawasan pengstoran, kawasan pameran, laluan

untuk bekerja, kawasan unuk menempatkan alatan kesihatan dan kebakaran

dan kawasan untuk proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

b) Pintu dan tanda keluar.

• Mengikut peraturan pihak bomba dan penyelamat, setiap premis mempunyai

dua pintu.

• Saiz pintu 1 ½ kali lebih besar daripada saiz piawai pintu rumah.

• Diperlukan untuk memudahkan keluar masuk bahan dan mesin.

c) Kawalan kesihatan dan persekitaran.

• Merupakan aspek penting dalam pengurusan bengkel. Dilakukan melalui

kawalan cahaya, kawalan pengedaran udara, kawalan bunyi dan kawalan

pelupusan.

Page 15: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

15 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

d) Peralatan perlindungan diri.

• Aktiviti amali dalam bengkel mendedahkan kita kepada risiko kemalangan.

Oleh itu peralatan perlindungan diri dalam bengkel perlu disediakan.

• Contoh: penutup hidung dan apron.

e) Perubatan dan pertolongan cemas.

• Peti kecemasan yang terdapat dalam bengkel perlu lengkap dengan alatan

yang dicadangkan oleh pihak hospital.

• Diletakkan di tempat berdekatan dengan stesen guru dan mudah dilihat.

• Kawasan mencuci tangan perlu disediakan.

f) Pencegahan kebakaran.

• Dalam sesebuah bengkel, risiko untuk terjadinya kebakaran adalah tinggi. Ini

kerana kebakaran boleh berlaku melalui litar pintas. Oleh itu

• Pencegahan kebakaran dalam sesebuah bengkel perlu disediakan. Alatan

yang biasa kita lihat dan mudah didapati ialah alat pemadam api. Ia boleh

ditempatkan di tempat yang mudah untuk dicapai dan mudah dilihat.

• Selain daripada itu, alatan seperti hos bomba, pengesan haba, dan sprinkler

juga boleh dipasang.

g) Peralatan pemampat udara.

• Pemampat udara digunakan semasa kerja pembersihan bengkel dan mesin-

mesin. Pemampat udara amat dperlukan dalam sesebuah bengkel.

h) Penstoran bahan.

• Sistem penstoran yang sistematik pelu diwujudkan.

• Sistem penstoran bahan akan memudahkan kita untuk meyemak bahan dan

menyediakan perbelanjaan untuk membeli bahan yang diperlukan.

i) Mesin dan perlindungan mesin.

Page 16: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

16 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

• Setiap mesin dibina dengan alat perlindungan yang sesuai.

• Alat perlindungan ini tidak boleh dialih untuk mengelakkan kemalangan.

j) Mesin berkuasa mudah alih.

• Mesin berkuasa mudah alih menjadi pilihan kerana harga yang murah.

• Mesin ini juga merbahaya seperti mesin bukan mudah alih.

• Mesin ini mudah rosak.

• Guru perlu memberikan perhatian dan pengawasan ketika pelajar

menggunakannya.

Pemeriksaan Keselamatan Bengkel

Pemeriksaan keselamatan di bengkel Kemahiran Hidup yang perlu diberi perhatian

khusus oleh guru dan juga murid yang menggunakan bengkel KH ini.

1. Bengkel haruslah memberikan keutamaan kepada keselamatan.

2. Pengguna bengkel mestilah selamat sebelum menggunakan, semasa

menggunakan dan selepas menggunakan bengkel dan segala peralatan di

bengkel

3. Guru dan pelajar mestilah tahu bagai mana bertindak apabila berlaku:

i. Kecederaan dan kemalangan

ii. Kejutan elektrik

iii. Kebakaran

4. Bengkel perlu ada peti kecemasan yang mengandundi ubat luka dan sapuan

untuk lecur serta kain balutan untuk kecederaan ringan.

5. Jika berlaku kecederaan yang serius dan teruk hendakan dilaporkan kepada

guru bertugas dan terus dirujuk kepada hospital yang terdekat.

6. Bengkel juga mesti mempunyai alat pencecah kebakaran yang berfungsi disetiap

bengkel. Alat pencegah kebakaran mestilah digantung ditempat mudah dilihat

dan mudah dicapai.

Page 17: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

17 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

7. Jika berlaku kebakaran besar hendaklah keluar dengan segera mengikut pelan

kecemasan kebakaran dan memanggil bomba melalui talian kecemasan 999

8. Jika berlaku sebarang kejutan elektrik, hendaklah dimatikan suis utama terlebih

dahulu atau menekan suis keselamatan bengkel

9. Jangan sentuh mangsa kejutan dengan tangan, gunakan kayu kering untuk

mengalih mangsa daripada benda atau wayar yang menjadi punca kejutan

elektrik.

2.0 PENGURUSAN PERSONEL

Greenlaw dan kohl 1986 menyatakan semua keputusan yang berkaitan dengan

personel dalam sebuah organisasi. Hubungan manusia yang terdiri daripada motivasi,

kepimpinan dan perhubungan manusia. Perjalanan organisasi dengan

mempertimbangkan reka bentuk kerja, kawalan pengurusan dan aliran kerja. Fungsi

pengurusan personel yang bertanggungjawab terhadap pemgambilan, perkembangan

dan ganjaran peribadi dalam organisasi.

Torrington dan hall 1987 menyatakan bahawa memberi tumpuan kepada

mencari dan melatih pekerja, menyediakan gaji, menjelaskan harapan pengurusan,

mempertahankan tindakan pengurusan, memuaskan keperluan pekerja, menangani

masalah dan berusaha mengubah tindakan pengurusan yang menghasilakan tindak

balas ekerja yang tidak diingini. Tunjang kepada pengurusan ialah setiap personel

dalam organisasi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sesuai dan hanya

akan menjadi pekerja jika keperluan peribadi berkaitan kerja dipenuhi.

Page 18: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

18 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

MODEL PENGURUSAN PERSONEL

a) Model Karen Legge (1978)

• “Conformist innovators”- bertindak mengikut tujuan organisasi dan sesuaikan

keadaan untuk mencapai tujuan. Kepakaran sebagai kuasa professional untuk

memperbaikan kedudukan dalam jabatan.

• “Deviant innovators”- mengubah keadaan dengan memperoleh penerimaan untuk

kriteria yang berbeza bagi menilaian kejayaan organisasi dan sumbangan mereka.

b) Model Shaun Tyson (1985)

• Model pentadbiran / sokongan (The administrative / support model) yang pegawai-

pegawai personel memberi perhatin kepasa aktiviti rutin asas.

• Model sistem/ reaktif ( The Systems / Reactive model) yang wujud dalam

persekitaran hubungan industry yang lebih sofistikated dan bodang pengaruh adalah

pembentukan dan pengekalan peranan kerja melalui polisi dan prosedur.

• Model pengurusan perniagaan ( The business manager model) – ciri-ciri pakar

personel:

• Integrasikan aktiviti mereka secara rapat dengan pengurusan atasan dan pastikan

mereka melaksanakan tujuan jangka panjang.

• Ada kemampuan kenal pasti peluang perniagaan dan melihat bagaimana personel

boleh berperanan membantu mencapai objektif syarikat.

PRINSIP PENGURUSAN PERSONEL

Page 19: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

19 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Prinsip perkembangan individu-menawarkan peluang yang sama untuk meyedari

potensi maksimum mereka.

Prinsip pemilihan saintifik-memilih orang mengikut kemampuan dan kebolehan.

Prinip aliran komunikasi bebas- membenarkan semua jenis bentuk komunikasi

secara terbuka.

Prinsip penyertaan-melibatkan semua dalam membuat keputusan.

Prinsip upah- pembayaran upah yang adil berdasarkan kerja yang dilakukan.

Prinsip ganjaran-beri ganjaran kepada pelaksanan tugas yang bail.

Prinsip menghormati- horamt perkara yang dilakukan oleh pekerja.

Prinsip semangat berkumpulan- galak kerjasama dan semangat berkumpulan.

Prinsip sumbang untuk kemajuan negara- membekalkan kerja kepada pekerja agar

menyumbang kepada kemajuan negara.

Page 20: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

20 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

PENASIHAT

PENGERUSI

KETUA PANITIA

SETIAUSAHA

AJK

2.1 STRUKTUR ORGANISASI BENGKEL

CARTA ORGANISASI BENGKEL

Page 21: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

21 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

CARTA ORGANISASI KELAS

ORGANISASI PENTADBIRAN KEMAHIRAN HIDUP

Organisasi ialah kesatuan atau gabungan yang merangkumi manusia, alatan,

kemudahan dan bahan yang diselaras atau disusun secara sistematik untuk mencapai

sesuatu matlamat telah ditetapkan (Kamus Dewan). Organisasi terbahagi kepada 2:

ORGANISASI TIDAK FORMAL ORGANISASI FORMAL

Page 22: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

22 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

TANGGUNGJAWAB PENTADBIRAN

Membantu menentukan bidang tugas guru-guru Kemahiran Hidup.

Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru-

guru Kelahiran Hidup.

Membantu menyelaras kutipan data / maklumat berkaitan Kemahiran Hidup.

Membantu menyelaras takwim sekolah khususnya berkaitan Kemahiran Hidup.

Membantu menyelia kerja-kerja guru Kemahiran Hidup.

� Terdapat aliran penurunan kuasa

untuk mencapai matlamat atau

objektif yang ditetapkan bersama

ahli organisasi.

� Aliran penurunan kuasa penting

untuk tentukan peranan setiap ahli

organisasi.

� Contohnya, panitia Kemahiran

Hidup, jawatankuasa disiplin dan

unit ko-kurikulum.

� Agensi yang mempercepatkan

tindakan untuk memcapai sesuatu

tujuan yang dihasratkan.

� Contohnya, Guru Besar adalah

ketua pentadbir di sekolah

merangkap penasihat PIBG.

� PIBG boleh menubuhkan

jawatankuasa pelaksanaan untuk

sesuatu aktiviti dengan persetujuan

Guru Besar dan jawatankuasa ad-

hoc ini akan dibubar setelah aktiviti

selesai.

Page 23: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

23 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan Kemahiran Hidup.

Membantu menyediakan penyata kewangan.

TUGAS GURU BESAR

Memastikan jawatankuasa panitia Kemahiran Hidup dilantik.

Menentukan peraturan keselamatan sentiasa dikemaskini dan dipatuhi.

Memastikan kemalangan yang berlaku diambil tindakan segera.

Mengenal pasti tindakan yang perlu dilakukan ketika kecemasan.

PENOLONG KANAN 1 (PENTADBIRAN / KURIKULUM)

Menjalankan tugas pengetua semasa ketiadaannya.

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran,

hubungan masyarakat dan keselamatan.

Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran.

Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan

sekolah.

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan penolong

kanan 1.

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal kauseling, keselamatan dan

kebajikan pelajar, buku teks, penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah,

koperasi sekolah, kantin sekolah serta penyeliaan asrama.

Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan

sekolah.

Page 24: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

24 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

TUGAS KETUA PANITIA

Menjalankan tugas yang diarah oleh Guru Besar.

Memberi bimbingan kepada guru-guru Kemahiran Hidup dan staf sokongan.

Mengendalikan peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun

untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup.

Menyediakan peraturan yang mesti dipatuhi di bengkel.

Memastikan bengkel selesa dan selamat digunakan oleh murid dan guru.

Menjalankan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya tiga kali setahun dan

mengadakan perjumpaan secara ad-hoc apabila perlu.

TUGAS GURU KEMAHIRAN HIDUP

Mematuhi jadual penggunaan bengkel.

Menyediakan alatan dan bahan sebelum kelas bermula.

Memastikan bengkel sentiasa bersih sebelum dan selepas digunakan.

Mengawasi penggunaan bahan dan alatan ketika digunakan.

Membantu tugas ketua panitia.

Memastikan peraturan bengkel dipatuhi oleh murid-murid bagi mengelakkan

berlakunya kemalangan.

TUGAS FORMEN

Membantu guru semasa di bengkel.

Memastikan alatan tangan yang digunakan mencukupi dan diletakan semula di

tempat asal selepas digunakan.

Memastikan bengkel dalam keadaan bersih selepas digunakan.

Page 25: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

25 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Melaporkan segera kemalangan yang berlaku kepada guru.

Memastikan peraturan bengkel dipatuhi oleh murid-murid lain.

TUGAS PENOLONG FORMEN

Membantu tugas-tugas formen.

Mengambil alih tugas formen jika formen tiada.

2.2 OBJEKTIF PENGURUSAN PERSONEL

DEFINISI

Greenlaw dan kohl (1986)

Merangkumi semua keputusan yang berkaitan dengan personel dalam sebuah

organisasi. Hubungan manusia yang terdiri daripada motivasi, kepimpinan dan

perhubungan manusia. Perjalanan organisasi dengan mempertimbangkan reka bentuk

kerja, kawalan pengurusan dan aliran kerja.

OBJEKTIF PENGURUSAN

Objektif-objektif pengurusan adalah sejajar dengan objektif keseluruhan

organisasi. Ini memberi keberkesanan kepada semua urusan sumber manusia. Ia

bertujuan untuk menjayakan perancangan strategik organisasi. Perancangan strategik

adalah perlu di dalam pengurusan tenaga manusia yang mana ia dikaitkan dengan

pencapaian misi dan objektif-objektif organisasi. Organisasi, terutama sekali yang

Page 26: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

26 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

mempunyai matlamat berbentuk komersial, ingin berjaya di dalam perniagaan dan

mendapat keuntungan yang lumayan.

Ini memerlukan sumber-sumber seperti kewangan, hartanah, alat-alat, teknologi

dan sebagainya. Sumber manusia dengan kebolehan dan pengetahuan mereka adalah

sumber utama anda yang boleh membantu mencapai kejayaan organisasi anda. Tanpa

pekerja, tidak ada organisasi yang mampu melaksanakan apa-apa aktiviti.

Semua organisasi mempunyai matlamat dan objektif masing-masing. Boleh

dikatakan semua organisasi yang menjalankan perniagaan (business

organisations) mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk mendapatkan keuntungan

yang maksimum berbanding pelaburan. Keempat-empat elemen utama sains

pengurusan di atas perlu disempurnakan dengan berkesan supaya setiap organisasi itu

dapat mencapai matlamat dan objektif. Cara bagaimana untuk mencapainya

bergantung kepada keupayaan dan sumber yang ada pada sesebuah organisasi.

Hubungan baik di antara pihak pengurusan dan pekerja perlu dititik-beratkan

supaya matlamat dan objektif organisasi dapat dicapai tanpa sebarang masalah. Ini

adalah penting kerana jika pekerja tidak memberikan kerjasama ke arah pencapaian

matlamat, maka segala bentuk perancangan yang baik akan gagal. Oleh itu pekerja

adalah aset utama yang perlu diberi perhatian sepenuhnya kerana merekalah nadi

penggerak sesebuah organisasi.

Page 27: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

27 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Pengurusan sebagai proses perancangan, peyusunan, pengarahan dan

pengawalan usaha-usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber

organisasi secara cekap dan berkesan bagi mancapai matlamat organisasi.

FUNGSI PENGURUSAN PERSONEL YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Penganalisian organisasi:

Kaji dan analisis organisasi dari sudut tugas dan kakitangan untuk

menyelaraskan kesesuaian struktur dengan tugas.

2. Perkembangan dan pembangunan organisasi:

Melaksanakan peningkatan kualiti dan kemajuan dan memperkukuhkan

keberkesanan dengan merancang:

� Merancang, memperkenal dan melaksanakan sistem dan struktur baru.

� Memupuk dan mengukuhkan semangat berpasukan di kalangan pekerja.

� Menjalin dan memupuk perhubungan, merancang serta menyediakan

latihan utk mempertimbangkan kemahiran dan kepakaran.

3. Perancangan Personel:

Membuat ramalan dan unjuran keperluan masa depan personel, tentukan

keseimbangan bekalan dan permintaan

4. Peningkatan mutu kerja manusia dan latihan:

Merancang dan melaksana program latihan dan pembangunan kerjaya bagi

meningkatkan mutu perkhidmatan, daya pengeluaran dan bakat keupayaan.

5. Pembayaran upah dan gaji:

Page 28: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

28 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

Membentuk sistem pembayaran upah yang wajar dan sistematik + ganjaran lain;

elaun, pampasan, insurans, persaraan dan cuti sakit.

6. Perhubungan industri:

Memupuk dan mengekalkan hubungan baik dengan pekerja dan kesatuan

pekerja demi kelincinan pentadbiran.

7. Kebajikan pekerja:

Memberi perhatian dan ambil berat tentang pekerja termasuk aspek

keselamatan, keselesaan, kesihatan, kemudahan riadah dan sukan.

8. Komunikasi dalam organisasi:

Tentukan saluran komunikasi yang baik, dan berkesan untuk melicinkan

pengaliran maklumat, dan idea, menggalakkan pengaliran idea yang bebas.

9. Disiplin:

Wujudkan disiplin kerja yang sempurna di kalangan kakitangan organisasi,

galakkan sikap akur dan patuh secara sukarela.

10. Sistem Maklumat dan Rekod Personel:

Sediakan data dan maklumat yang lengkap dan terkini tentang pekerja.

Page 29: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

29 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

2.3 PENGURUSAN PERSONEL DAN HIERARKI

Pengurusan telah diberi berbagai definasi semenjak bidang ini dikenalpasti

sebagai satu cabang ilmu yang perlu dipelajari. Salah satu definasi pengurusan dalam

pertukaran abad ialah:"Pengurusan adalah satu seni melakukan dan menyiapkan

sesuatu kerja dengan cara mengelola dan menyelia kerjasama yang diberikan oleh

orang lain". Dalam konteks pengurusan sesebuah organisasi, "orang lain" di sini

merujuk kepada pekerja-pekerja yang berada di bawah tanggungjawab seseorang

pengurus.

Steers (1985) pula mendefinasikan pengurusan sebagai satu proses merancang,

menganjur, memimpin dan mengawal aktiviti-aktiviti pekerja-pekerja selaras dengan

sumber yang ada untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Koontz dan

O'Donnell (1976) juga menyatakan bahawa pengurusan boleh dibahagikan kepada

beberapa fungsi yang utama termasuk perancangan, penganjuran, kepimpinan dan

pengawalan.

Menurut Mary Parker Follet pengurusan adalah seni mencapai kerja melalui

manusia. Pengurusan juga adalah proses mencapai matlamat organisasi melalui cara

bekerja dengan manusia dan sumber organisasi lain (Certo 1997). Pengurusan ialah

proses menyelesaikan sesuatu tugas melalui dan bersama orang lain (Institut

Pengurusan Malaysia).

Page 30: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

30 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

HIERARKI PENGURUSAN

Sudah menjadi kebiasaan untuk membezakan kedudukan pengurus mengikut hierarki

kuasa atau pangkat di dalam organisasi. Perbezaan ini dapat dilihat di dalam dalam

hierarki pengurusan.

a) Pengurus atasan

b) Pengurus pertengahan

c) Pengurus atasan

a) Pengurus Atasan

• Pengurus yang menduduki peringkat atasan ini terdiri daripada Ketua Eksekutif,

Presiden atau Pengurus Besar yang menetapkan matlamat dan menentukan ia

tercapai mengikut tujuan organisasi. Pengurus atasan ini juga meneliti

perkembangan dan peluang yang berlaku di persekitaran luaran supaya

organisasi itu dapat menyesuaikan diri kepada perubahan yang berlaku.

b) Pengurus Pertengahan

• Tugas pengurus pada peringkat ini, termasuklah menyelaras dan

menyatupadukan aktiviti bahagian untuk mencapai matlamat yang telah

ditetapkan oleh pihak atasan.Mereka pada peringkat ini terdiri daripada Pengurus

Kawasan, Dekan Pusat Pengajian di universiti, Pengurus Personel dan lain-lain.

Page 31: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

31 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

c) Pengurus Bawahan

• Penyelia, Fomen, dan Ketua Kumpulan adalah antara mereka yang dimasukkan

ke dalam kategori pengurus bawahan. Tugas mereka mengawasi pekerjaan

harian di bahagian operasi seperti bahagian pengeluaran agar pengeluaran itu

mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan pertengahan

dan bawahan.

PENGURUSAN STAF

Amalan pengurusan yang diamalkan oleh pengurusan pada hari ini adalah hasil

sumbangan daripada pemikir-pemikir pengurusan pada masa lalu. Idea, konsep dan

kaedah yang diketengahkan oelh mereka dapat membantu pengurus menguruskan

organisasi mereka dengan lebih cekap dan berkesan dan lebih berdaya saing.

Bagaimanapun tidak semua yang dianjurkan oleh pemikir-pemikir tersebut sesuai untuk

di amalkan oleh pengurus tetapi pengurus boleh memilih mana-mana teori yang

difikirkan dapat membantu dalam menigkatkan orgnisasi.

Juga tidak ada satu teori yang paling baik untuk digunakan bagi setiap keadaan

atau situasi. Setiap teori mempunyai kekuatan dan kelemahan mereka sendiri maka.

Bergantung kepada pengurus bagaimana untuk mengabungkan teori-teori tersebut bagi

mendapat satu kaedah yang paling berkesan. Pengurusan staf melibatkan

perancangan sumber manusia, orientasi latihan, program latihan keselamatan dan

program kebajikan.

Page 32: Rbt 3112 pengurusan keselamatan bengkel

RBT 3112 PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL TAJUK 1

32 ORGANISASI DAN PENGURUSAN BENGKEL YANG BERKESAN | TIARA & HAJAR

PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

Mengikut R Wayne Mondy dan Robert Noe (1986), perancangan sumber

manusia adalah proses di mana pengurusan menentukan siapakah atau berapakah

pekerja yang perlu diambil dan diisi pada waktu atau masa-masa yang tertentu. Dengan

kata lain ianya menemukan manusia dari luar atau dalam organisasi untuk

melaksanakan kerja-kerja organisasi.