reakční nádrž

Click here to load reader

Post on 18-Mar-2016

38 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reakční nádrž. typická dílčí úloha z potravinářského nebo chemického průmyslu spojitě proměnné veličiny, např. teplota, výška hladiny, sledovány binárními senzory (mezní hodnoty spojitých veličin) - levnější paralelně probíhající technologické procesy - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Reakn ndrtypick dl loha z potravinskho nebo chemickho prmysluspojit promnn veliiny, nap. teplota, vka hladiny, sledovny binrnmi senzory (mezn hodnoty spojitch veliin) - levnjparaleln probhajc technologick procesyaplikace interpretovanch Petriho st (IPN)

 • Technologick podmnky pro innost dicho automatuV reakn ndri m probhnout urit reakce pi teplot v rozmez . Pro topen slou pra veden do prostoru v dvojitm plti ndoby. Chlazen je vodn (trubkov had uvnit tekutiny v ndob). Tekutina je promchvna mchadlem. Ve vchozm stavu vechny ventily zaveny, topen, chlazen i motor mchadla je mimo provoz

 • Provozproces je nastartovn stisknutm tlatka ndr je plnna a k hornmu senzoru hladiny a zrove je sputno mchadlomchadlo b a do ukonen reakcepodle teploty pichzejc suroviny je sputno topen parou, chlazen vodou nebo nen sputno ani topen ani chlazen je-li dosaena poadovan teplota, bude topen event. chlazen vypnuto, reakce je ukonenandr se vyprzdn (doln senzor hladiny)

 • Schma reakn ndreTopn praProduktChladic vodaSurovina

 • Soupis promnnch vstupySTA.startovac tlatko (technol. proces m zat: STA=1)H_LS..horn hladina suroviny (horn meze hladiny dosaeno: H_LS=1)L_TS..doln teplota suroviny (doln meze teploty T1 dosaeno: L_TS=1)H_TS..horn teplota suroviny (horn meze teploty T2 dosaeno: H_TS=1)L_LS..doln hladina suroviny (doln mez hladiny podkroena: L_LS=1)

 • Soupis promnnch vstupyV1_S..ventil pro napoutn suroviny (V1_S=1: ventil otevt)M... motor mchadla (M=1: mchadlo b)V2_TPventil pro vpoutn topn pry (V2_TP=1: ventil otevt)V3_P..ventil pro vypoutn produktu (V3_P=1: ventil otevt)V3_CHV..ventil pro napoutn chladic vody (V3_CHV=1: ventil otevt)

 • Oznaovn meznch hodnot spojitch veliinSpojit veliiny (nap. vka hladiny, teplota, tlak jsou asto sledovny binrnmi senzory (levnj)dva druhy mez pi zen technologickho procesu - provozn, kritickprovozn:H-(High)-hornL-(Low)-dolnkritick:HH-(High High)LL-(LowLow)tyto meze zvraznny na OP - usnadnn prce opertora

 • Oznaovn micch a dicch obvod v technologickch schmatech od roku 1994 plat norma SN ISO 3511-1 Funkn znaen men a zen v prmyslovch procesech - Oznaovn, st 1: Zkladn znakytato norma nahradila normu SN 18 0051 z roku 1983asto pouvno nesprvn znaen => nedorozumn, chyby

 • Znaky pstroj a aknch lenOznaen se skld z tchto dajgrafickch znaek pstroj, regulanch orgn a jejich pohonpsmennho kduselnho oznaen

 • Znaky pstroj a aknch lenZnaky uruj:umstn snma (pstroj) a aknch len v technologickm zazenchovn aknho lenu pi vpadku pomocn energiepiazen aknch len k micm a dicm pstrojm

 • Znaky pstrojZkladn znakou pstroje, tj. zazen pouvanho pro men, sdlovn nebo zen njak veliiny je krunice o prmru asi 10 mm,(event. i elipsa).Vyznaen micho msta na technologickm zazen tenkou arou pipojenou k obrysu technologickho zazen.Pesn poloha micho msta -mal krouek na konci ry.

 • Znaky pstrojPsmenn a seln kd,vodorovn prokrtnut psmenn kd do horn poloviny krunice (elipsy)seln kd (identifikace) do doln poloviny krunice (elipsy)jednoduch prokrtnut znaky-pstroj umstn na paneludvojit prokrtnut znaky-pstroj umstn uvnit rozvde

 • Obecn znaka pstroje s vyznaenm micho msta

 • Pklady znaek pstrojpHHZkladn znaen:TC ..teplota, regulaceLITAhladina, ukazovn (indikace), vysln, signalizaceQRC.kvalita (analza), zapisovn (registrace), regulace

  doplujc oznaen: H .. signalizace maximlnho stavu (doplujc oznaen)pH . konkrtn men veliina pi men koncentranch veliin

 • Znaky aknch lenTvoena ze znaky regulanho orgnu a ze znaky pohonuznaka regulanho orgnu bez oznaen typu - rovnostrann trojhelnk s dlkou strany 5 mmznaka ventilu - normalizovan, dva trojhelnky proti sob

 • Znaky aknch lenznaka pohonu automatickho - krunice o prmru asi 5 mm, spojena tenkou arou se znakou reg. orgnurun ovldn (pohon) - spodn plkrunice s psmenem H (hand)pohony se podle star normy oznaovaly tvercem

 • Znaky regulanho orgnu a jeho pohonu

  Regulan orgnyPohonyVeobecn znakaVentilAutomatick pohonRun ovldac prvekHRegulan orgny s pohonemRegulan orgny s automatickm pohonem a s runm ovldnm

 • Chovn aknho lenu pi vpadku pomocn energie

  Akn len zavrAkn len zstv v dosaen polozeAkn len otvr

 • Signln vedenslou pro spojen znaek pstroj a aknch lentenk neperuovan ra, pekrtvna v pravidelnch intervalech sekou pod hlem 60, nkdy jen tenk rary slab ne ry znzorujc technologick zazen

 • Signln vedenkenpropojenipkou je mono vyznait smr toku informace

 • Technologick a blokov schma- souvislostLCA 053ptok Q2ptok Q1odtok Q3hladina hdan hladina h

 • Technologick a blokov schma- souvislostsoustava (ndr)regultorsnma hakn len (ventil) hh-h-hQ1Q2Q3

 • Topn praProduktChladic vodaSurovina LCA 02

 • Soupis promnnch vstupySTA.startovac tlatko (technol. proces m zat: STA=1)H_LS..horn hladina suroviny (horn meze hladiny dosaeno: H_LS=1), (LCA01+)L_TS..doln teplota T1 suroviny (doln meze teploty dosaeno: L_TS=1), (TCA02+)H_TS..horn teplota T2 suroviny(horn meze teploty dosaeno: H_TS=1), (TCA02+)L_LP..doln hladina produktu (doln mez hladiny podkroena: L_LP=1),(LCA02-)

View more