reliability centered maintenance rcm -...

of 48 /48
اىلیت اطویی تر قات هثتعویرات ت ذاریگ Reliability Centered Maintenance RCM John Moubray ت طر ای اظ وتبةن ظیط ذRCM آلبیقت رب ی ثبقس. جطی حبيطت بضـ سف اظ یبت و بضیف ثب تؾتبی زبی آقRCM ی ت ر یچ ب ثی ثبقس ا ب ظ زض حسالسا ثبقس. آی تطر یب حتی انت عی ربی فهRCM اظ وتبةComplex System Maintenance Handbook زض وي ة www.cmmlearn.blogfa.com تكط قس اؾتیع سای ت ضت وبضث ثه طبی ارطای ب زی تطیRCM ضا تكطیحب ز.ی ق نی تت پؽ اظ ای آب صا یسیطيبوب غب زی92 ت اییغییرات د ت اظ ز1930 ز: تطؾیؿ زض ؾای ت ت ضا ی ؾیط تىبی زب ر اظ ر لج اؿ RUN TO FAILURE ( RTF ) ضت وبضی ثب آهط اییس زض غییط وطا ت ذطاة قس آبقی لتی ثبقیسساقت

Author: phamtruc

Post on 19-Aug-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

گذاری تعویرات هثتی تر قاتلیت اطویاى

Reliability Centered Maintenance

RCM

John Moubray

جطی ی ثبقس. رب قت آلبی RCMظیط ذالن ای اظ وتبة طر ت

اس زض حسال ظب ی ثبقس اب ث یچ ر ی ت RCMآقبیی زؾتب ثب تبضیف ویبت سف اظ بضـ ت حبيط

ربیعی ت انی یب حتی تطر آ ثبقس.

ة الي و زض Complex System Maintenance Handbookوتبة اظ RCMفه

www.cmmlearn.blogfa.com زی تطی ب بی ارطای طثهضت وبضث ی تاسیع اؾتتكط قسRCM ضا

یس صا ب آ پؽ اظ ای ت تنی ی قز.بتكطیح

غالطيبوبی

92زی ب

تغییرات دیای ت

ؾیط تىبی ت ضا ی تا زض ؾ ؿ تطؾی ز: 1930اظ ز

RUN TO FAILURE (RTF) ؿ ا لج اظ ر ربی ز

ساقت ثبقیس لتی بقی ذطاة قس آطا تیط ویس زض غیط ایهضت وبضی ثب آ

Page 2: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ای ذطاثی تزیعاتلسیی تهض

هعاية اصلی ايي ع هذيريت تعویراتی :

عی اجبض زاضی لبت یسوی

عی ايبف وبض یطی اؿبی

ؾببت ذاثیس الی ست بقی

( لبثیت زؾتطؾی پبئی بقیavailability )

RTFتیطات ارطا قس ث قى عیاؾت چطاو طاتطی سیطیت تیطات RUN TO FAILURE ب ؾ ثطاثط

تیطات ثب حبتبی پیكیطا یب ثطب ضیعی قس ی ثبقس.

0591تا ااسط د 0591سل دم از د

ثطب بی سیطیت تیطات پیكیطا ثط اؾبؼ ظب ی ثبقس.

)صقت ظب )تمیی

)ؾبت وبضوطز بقی)زض ای

تهض ای ذطاثی تزیعات

(MTTF) (MTBF) ز پبضاتطبی آبضی ؿتس و لبثیت ایب ؾیؿت ضا ثیب ی وس ط

Page 3: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

تطیف ای ز اذتالف اسوی زاضز

Mean Time To Failure (MTTF) ی قز تیىیی ل پؽ اظ ذطاثی

Mean Time Between Failures (MTBF) ی قز تیطپؽ اظ ذطاثی یی ل

ثطب بی سیطیت تیطات پیكیطا فطو ی وس و بقیب ثط اؾبؼ جم ثسی ذبنكب ثط احط صقت ظب اظ

اب حبت وبضوطز ؾیؿت یب تغییطات ذبل وبضذب ؿتمیب ضی ط فیس بقیبی زاض تبحیط صاض ضز ذبضد ی قس

زض ضز پپی و ؾیب آ آة اؾت پپی و ح ذضس ای ضا پپ ی وس یىؿب MTBF ثی یبی ذطا اؾت

راس ثز.

آبضی ثطای ثطب ضیعی تیطات ایؿت و: MTBFتیز جیی اؾتفبز اظ

یب تیطات غیط يطضی ازب ی قز -1

یب ایى زط ث ذطاثی بی ؾیی ی قس. -2

0591سم از ااسط د سل

پیكطفت زض اثعاضبی ثط پبی ضیع پطزاظس ب وبپیتط ث طا پیكطفت بی ی ت، تحی زض سیطیت تیطات ثرز

آضز اؾت.

ازب تبویس ثز ی زض ؿ ؾ ضی ازب نحیح فبیتای ذطاثی رز زاضز ) زض ؿ ز ضی 6زض ؿ ؾ

(بیت نحیحف

Page 4: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ببت زض ذهل اپیببی تزبضی كب زاز:

تجیت ی F% اظ ای 68، حسال E% اظ ای D ،14% اظ ای C، 7% اظ ای B ،5% اظ ای A، 2% اظ ای 4

وس.

:مج یؿتزض تیز ر ظیط زض حب حبيط

ب ذطاثی یع وتط ی قز.طچ تیطات اؾبؾی ثیكتط ازب قز، احت

Page 5: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ای جذيذ در ت عثارتذ از: پیشرفت

بی ذجط بی ذطاثی آبیع احطات ؾیؿت اثعاضبی حبیت اظ تهی، یط ببت ذط، حبت

CM بی ی ت، یط تىیه

طاحی تزیعات ثب تبویس ثیكتط ضی لبثیت ایب لبثیت تیطپصیطی.

تغییط اؾبؾی زض تفىط ؾبظبی ث ؾت كبضوت، وبضتیی ابف پصیطی

ب ثطای ؾبظب اؾت. یطی زضثبض يطضت وبضآسی آ ب، تهی اطظ چبف انی ال ثط یبزیطی ای تىیه

ری ت هذرى: ای پیش چالش

ب تطی تىیه اتربة بؾت

ضفتبض ثب ط فطآیس ذطاثی

آضز اتبضات نبحجب تزیع، وبضثطا تزیع رب ثبثط

تطی ؾجه حطتطی عی ثبزاض

حبیت فب كبضوت فطات

RCM وس. ب فطا ی چبضچثی ؾطی آؾب ثطای پبؾد ث ای چبف

Page 6: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

Maintenance:

Ensuring that physical assets continue to do What their users want to do

تی ازا فبیت زاضایی بی فیعیىی زض ازب آچ وبضثطا اظ آب اتبض زاضس

RCM:

A process used to determine the maintenance requirements of any physical asset in its

operating context

ط تزیع فیعیىی زض ظی بی یبتی اـفطآیسی اؾت ثطای تیی اعابت ساضی

اظ تطویت ز تطیف ثبال تطیف ضؾی ظیط حبن ی قز:

RCM زض قطای وبضثطافزض ازب آچ –زاضایی فیعیىی ازا فبیت ، فطآیسی اؾت ثطای تیی آچ ثبیس ازب قز تب

تی قز -زاضس اتبضیبتی رز

RCM قز. اظ ط سؾی سیطیت ط ربی اظ اعابت ت ط تزیعی اظ نفط زض وبضوطزـ قط ی ثب ثبظثییasset

ز رع زاضز:

ساضی قز -1

قز. modify زض نضت یبظ طچسلت یىجبض -2

RCMای فت ؾا پبی

یؿت؟ثطزاضی حبيط آ چ اؾتبساضزبی طث ث ىطز وبضوطزبی تزیع زض ظی ثط

قز و وبضوطزبیف ثطآضز كز؟ بیی آ ذطاة ی ث چ ضـ

زالی ط ذطاثی وبضوطزی چیؿت؟

افتس؟ لتی ذطاثی حبزث قز چ اتفبلبتی ی

ث چ ضـ بیی طذطاثی حبزث ی قز؟

تا وطز؟ ثیی یب پیكیطی طذطاثی چ ی ثطای پیف

اط وبض بؾجی پیسا كز چ ثبیس وطز؟

Page 7: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

كاركردا استاذاردای عولكرد

زض قطای یبتی assetپیف اظ اب ز فطایس ضز اؾتفبز ثطای تیی آچ ثبیس ازب قز تب تی قز

ذاس ضا ازب ذاس زاز، ز وبض ثبیس ازب زاز: رز آچ ضا و وبضثطاف ی

چ وبضی ضا زاضس.تیی ایى وبضثطا اظ تزیع اتبض ازب

ایب اظ ایى تزیع زاضای تابیی ازب ذاؾت وبضثطا اؾت.

ال اؾتبساضزبی ىطز ضزط اؾت. اـ ث تطیف وبضوطزبی ط تزیع زض قطای یبتی RCMای ب زض

ریی، ضاسب(. ی، نطفاتبضات وبضثطا ززؾت اؾت: وبضوطزبی ای )ف، فكبض( حبی )ای

ضا الظ زاضز. RCMتطیف وبضوطزب یه ؾ و ظب ضزیبظ ثطای فطایس تحی

Functional Failuresای كاركردی خراتی

بی ى ضا قبؾبیی پیف اظ ایى ثتای تطویت بؾجی اظ اثعاضبی سیطیت ذطاثی ضا ثىبض ثطی ثبیس ثتای اا ذطاثی

زس: ای وبض ضا زض ز طح ازب ی RCMبیی.

اثتسا قبؾبیی چی قطای زض يیت ذطاثی

تاس ثبج ایزبز يیت ذطاثی ثطای یه تزیع قس. ؾپؽ ثب پطؾف اظ ایى چ پیكبسبیی ی

وبضثط جبقس ضا ذطاثی وبضوطزی یعات لبزض ث ازب یه وبضوطز زض حس اؾتبساضز ضز طيیت ذطاثی و تز RCMزض

بس. ی

Failure Modesحاالت خراتی

بی ذطاثی قس ای ى اؾت ثبج ل طوسا اظ يیت تبی پیكبسبیی و ث ض مال

Failure effectsاثرات خراتی

س زض ظب ل طوسا اظ حبالت و ، ؿتع فطؾت ز احطات ذطاثی اؾت و ثیب یRCMلس چبض زض فطآیس

زس. قطح احطات ذطاثی ثبیس تبی االبت الظ ثطای اضظیبثی پیبسبی ذطاثی اظ ر اضز ظیط ذطاثی چ اتفبلی ضخ ی

ضا زاقت ثبقس:

چ قاسی حبوی اظ ضذساز ذطاثی اؾت -

Page 8: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

تسیسات ایی یب ظیؿت حیی ذطاثی -

احط ضی تیس یب یبت -

بی فیعیىی حبن اظ ذطاثی آؾیت -

ثطای تیط چ ثبیس وطز -

پیاهذای خراتی

ثطضؾی زلیك یه ضز تؾ نتی ى اؾت تی ث ؾ تب ز عاض حبت ذطاثی احتبی قز و طوسا

ب زاضس. اظ ذطاثی طوساپیبسبیی زاضس. ای پیبسب ثیكتطی مف ضا زض تیی مساض تالـ الظ ثطای ریطی اظ ل

RCM السای ضا زض ارتبة یب وبف پیبسبی ذطاثی فم ریطی اظ ل پیف تب زی ازب ط فبیت ت

زاضس. ذطاثی ث نضت فی فؿ ی

RCM وس: ای پیبسب ضا ث چبض زؾت تمؿی ی

ث تزیعات حفبتی ؿتس و حبت ذطاثی ای ساضسب طث بی پب: اوخط ای ذطاثی پیبسبی ذطاثی -

حیی پیبسبی ایی ظیؿت -

پیبسبی یبتی: و ذطاثی ثبج تبحیط ضی تیس )طخ ذطد، ویفیت حه، ذسبت ث كتطیب، یب -

قز. بی ؿتمی تیط( ی بی یبت ث ال عی عی

قس. بی ؿتمی تیط ضا رت ی ثط ضی ایی یب تیس احطی ساضس فم عیپیبسبی غیط یبتی: -

بی سیطیت ذطاثی ز زؾت ؿتس: تىیه

لسیی ؿتس. PM CMپیف السا و ب -

ت قس و اىب قبؾبیی فبی وبض زاضس ظبی اتربة ی پیف فطو: ای السابت ثب ذز يیت ذطاثی ؾط -

فطو قب رؿتزی ذطاثی، ثبظطاحی وبض تب ذطاثی ؿتس. السا حطی رز ساضز. السابت پیف پیف

قس ثط اپیببی غیط بی كب ببت ازب ابی رسیس ذطاثی ب و شوط قس السا: بی پیف فبیت

ى اؾت تفبت ثبقس. بثمت زاضس. و اجت نت ایF% ثب 68زس و ی

RCM وس: بی پیف السا ضا ث ؾ زؾت تمؿی ی فبیت

Scheduled Restorationقس بی ثبظؾبظی ظبجسی فبیت -

Scheduled Discardبی اظ ضز ذبضد وطز ظب ثسی قس فبیت -

ثبظؾبظی یب اظ ضز ذبضد وطز ثب تر ث ؾ ثس تر ث يیت

Page 9: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

On Condition Maintenanceثسی قس بی التبیی ظب بیتف -

اس: فطو ؾ زؾت السابت پیف

بی اس یب ذیط ) زضحبیى فبیت رؿتزی ذطاثی: ثطضؾی وبضوطزبی پب ثطای تیی ایى آیب زچبض ذطاثی قس -

یط(.التبیی ثطضؾی ای ي ؿتس و آیب ذطاثی زض حب ضخ زاز اؾت یب ذ

بی شاتی ؾیؿت. ثبظطاحی: یه ثبض تغییط ثطای یك زض تاسی -

(RTF)ت وبض تب ذطاثی -

RCMای فرآيذ اتخاب فعالیت

بی فی فبیت ذطاثی طث پصیط اؾت یب ذیط تحت تبحیط یػی السا اظ ط فی تری ایى آیب یه فبیت پیف

حت تبحیط ای ي اؾت و چ ثط ضی پیبسبی ذطاثی تبحیط ذاس صاضز.ثز فبیت یع ت اؾت. ث نطف

فطو ضا ثبیس نطف ثبقس آب یىی اظ السابت پیف اط فبیت پیف السای تا یبفت و تری فی زاقت ث

اتربش وطز.

RCMاجرای فرآيذ

ضیعی ثطب

ضیعی جبضتس اظ: ؾبظی زلیك اؾت. ارعای ویسی فطآیس ثطب ضیعی آبز باثؿت ث ثط RCMاب ز فك

یطس ثط ی RCMیطی زض ضز ایى چ تزیعاتی ثیكتط اظ تهی -

ثطضؾی بث ضز یبظ ثطای اب فطآیس ضی تزیعات اتربة قس -

یطی زلیك زض ضز ایى چ وؿی ری بیس، تهیصاضی طث ضا ت زض اضزی و بف احتبی، ؾطبی -

قز ازب ی RCMب ضا یعی ذاس ز وی وزب آبیعبی فطآیس ضا ازب زاز چ وؿی ثطضؾی

بی طتج وساس آظـ

اس. ایب اظ ایى قطای یبت تزیع ث زضؾتی اؾتجب قس -

ای تررسی گر

تاس پبؾد یس. ذهنب زض ضز وبضوطزب، ىطز ة، تبحیطات ذطاثی ضا فطات ت ی RCMپطؾف فت

بی وچىی تكى اظ یىفط ت یىفط اظ یبت ثبیس اعابت ت طتزیعی ضا ثطضؾی وس پیبسبی ذطاثی. صا ط

Page 10: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

RCMثطذضزاض ثبقس ؾت ازاضی ثبالتطی. طوسا ثبیس آظـ و ایكب ثبیس اظ زاف وبی اظ تزیع ضز ثطضؾی

اؾت. 6-1ث قى RCMیع زیس ثبقس. تطویت یه ط

تب ضای اؾت و یه وبضذب یب قطوت ی تاس ی وس تب ذز ضا زض والؼ ربی ساضز. Reliabilityتكىی ط

تی ثبیس زاف وبفی اظ بقیب طاحی پطؾؽ وبضپطزاظی)تساضوبت( ؾب یؿت.آ Reliabilityاتربة اب ط اجت

ثیب زاقت ثبقس. ضقبی سؾی وبضذب تىیىبی پیف

آظـ ثبیس قب طاحی رب پطؾؽ، ثط ثطزاضی،ضقبی ثط آظـ ثبقس. Reliabilityثبیس ای ایت ثطای تی

ثطای ثجز ارطا ضا تكىی ذاس Reliabilityیت یبثی پطؾؽ ثبقس و پبی اؾبؼ تابیی طبی آظـ ثطزاضی

زاز.

تجط رز RELIABILITYس سزی ترهم حطف ای ی ثبقس. RELIABILITYضا ز ث ذست طفت سؾی

بت ذز ضا ث نضت كبض وتب ست اضائ زس.زاضز و آب یع ثؿیبض طامیت ی ثبقس تطریح ی زس ذس

.اط ؾی زض اؾتفبز اظ پطؾ زاذی ذز زاضیس ، تر ویس و قبذت زاف الی افطاز ثؿیبض كى اؾت

وس ب

س. وبض و وس فبیت ی ب ب ث RCMتحت ضابی یه ترهم وبال آظـ زیس RCMبی ثطضؾی ط

وس ایب اظ: ب

ایتی اظ اس یچ ل ثب قس زض ؾحی بؾت و طظبی ؾیؿت ث ض ايحی تطیف RCMازب آبیع -1

ط یفتبز ثبقس.

2- RCM زضؾتی زضن اب قز ث

Page 11: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ل تب قس ب ثب ؾطتی وبفی می پیكطفت بیس ث ثطضؾی -3

RCMی تايج آالیسا

ؾ تیز حؿؼ زاضز: RCMآبیع نحیح

ثسی قس ت و ثبیس تؾ احس ت ارطا قس. بی ظب ثطب -

بی یبت ثبظطی قس ثطای اپطاتضبی تزیعات فطآیس -

زض بی یبت زاز قس تب تزیع ثتاس ىطز ة ضا فطؾتی اظ اضزی و ثبیس انالح زض طاحی یب ضـ -

قطای فی زاقت ثبقس.

هویسی پیاد سازی

پؽ اظ اتب ثطضؾی طوسا اظ تزیعات، سیطا اضقس ؿئ ثبیس ثتاس ذزقب ضا لب وس و تهیبت اتربش قس

س ت ثسی ق بی ظب تهیت قس، ثطب RCM بی م ، لبث زفب اؾت. پؽ اظ ایى طوسا اظ ثطضؾی تؾ ط

قس ضیعی وتط ت اضزقس، تغییطات فطآیسبی یبت زض اؾتبساضزبی یبت اب بی ثطب ث ؾیؿت

طزز. بی طث ث تغییط زض طاحی یع ث طر شیهالح تحی ی تنی

RCMدستاردای

ظیؿت ثیكتط ایی ؾالت حی

وس و ثطای ط يیتی طای طوسا اظ اا ت اضظقی لبئ اؾت، لاسی اضائ یث RCMىطز ثجز یبفت یبت:

تط اؾت. وسا بؾت

بی تی اؾت و زاضای ثیكتطی تبحیط ثط زائب ثسجب تطوع ثط فبیت RCMبی ت. احطثركی ثیكتط ثطای عی -

قز، زض ثتطی ربی ز و آچ زض ت نطف یق ىطز وبضذب ثبقس. ای اط ثبج ایب اظ ای ی

زضنس وبف 70تب 40بی ضتی ال حز فبیت RCMى عی قس اؾت. ال ثط آ ثب ارطای

سیبث ی

قز. زاز ی CBMبی ط فیس ثیكتط ثطای الال طامیت. ث ت ایتی و ثطای اؾتفبز اظ تىیه -

پبیب رب االبتی آضز یه ثسؾت -

ایعـ ثیكتط زض افطاز -

قز. ثبج ایزبز ظثب فی كتطن لبث زضوی ثطای تب افطاز زضیط زض ؿبئ ت ی RCMوبض طی ثتط. -

قز. بی ت ی ب وبؾتی ای اط ثبج زضن تابیی

Page 12: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

وبضوطزب

ذز تزیع چیؿت، یه ضـ وبال رسیس ثطای تطیف اساف و زس ث ربی آ یس ثط ایى تزیع چ وبضی ازب یتبو

، RCMبی ب تب یػییذاس. زض زس چ ضی ای ي تطوع زاضز و وبضثطا چ ی ت تزیعات ثسؾت ی

اؾت. وس و ضی تزیعات فیعیىی ارطا قس ای یبز یTQMثا RCMای ي اظ تط اؾت صا ثطذی اظ

قز: ثب ای پطؾف آغبظ ی RCMصا فطآیس

وبضوطزب اؾتبساضزبی ىطز طث ث تزیع زض قطای یبتی رز چیؿت؟

تشريح كاركردا

وطز آة( اب ای تطیف وب یس تطیف وبضوطز ثبیس قب یه هسض ف یه ف ثبقس. )پپ سؾی اضظـ ی

ثب Yث رع Xوطز آة اظ رع خال پپ ضز وبضوطز زض ؾح لبث لجی اظ ىطز ازب قز. بض ییؿت چطاو ات

یتط زض زلیم. 800ؾطتی ثیكتط اظ

یه تطیف وبضوطز ثبیس قب هسض ف، ف یه اؾتبساضز ة ثطای ىطز ثبقس.

استاذاردای عولكرد

نضت حسال اؾتبساضز ىطز تطیف ز. اب ط تا ث اظ تزیع اتبض وبض زاضز ضا یوبضثط تب چ حسزی ایى

قز. صا ثبیس اىب حسی اظ ای فطؾبیف زض ؾیؿتی لتی زض ثطاثط قطای الی لطاض یطز زچبض فطؾبیف ظا ی

ثبقس. آچ تزیع وبض اضائ ىطز ة وبضثط لبزض ثتزیع زضططفت قز. یی تزیع ثبیس ثیف اظ حسال اؾتبساضز

2-2قى قز. ا تابیی ای ) یب لبثیت ایب شاتی( قبذت ی اؾت ث اضائ آ لبزض ث

Page 13: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

قز: یی ىطز ث ز نضت تطیف ی

ىطز ضز اتبض -1

تابیی شاتی -2

ت ت ساضز.یلبث 4-2ی و زض قى اتلبثیت ت زاضس ثطىؽ تزیعاس قس كب زاز 3-2تزیعاتی و زض قى

صا

بی شاتی آ ثبقس. تزیعی لبثیت ت زاضز و ىطز ضز اتبض اظ آ زض حسز تابیی -1

Page 14: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

سال ىطز بی شاتی تزیع آب ثبقی ثى ثبیس زلیمب ثسای زض قطای یبت ضزط ح تب ثبیس اظ تابیی -2

ضزط وبضثط زلیمب چیؿت؟

ااع استاذارد عولكرد

استاذاردای چذگا عولكرد

زض یه ؾبت. C˚125 اظ زبی حی تب م رـ X هح ظا 500kgط وطز

استاذاردای عولكرد كوی

اط وبثطا »ؾتبساضزبی ویفی ؿتس. تط اظ ا اؾتبساضزبی ىطز تبربی ى ثبیس وی ؾبظی قس چطاو ثؿیبض زلیك

ثطای تزیعات ىطز ضزیبظقب اظ تزیع ضا زلیك تطیف بیس، راس تاؿت ثطای حف ىطز ثط ضی ت تاس

«حؿبة بیس

استاذاردای كیفی

ای نطف بیس تب ئ قس یػ بی الظ اؾت اظ اؾتبساضزبی ویفی اؾتفبز وی، وبضثطا پطؾ ت ثبیس تر

و زضن كتطوی اظ جبضت لبث لج زاضس.

استاذاردای عولكرد هطلق

ال ث ی ك ثز اؾت. زاضای اؾتبساضز ىطز جبقس تطیف وبضوطزی و ث یچ ر

استاذاردای عولكرد هتغیر

وس. پبیی تغییط ی بی ث قست ثی ز حسز ثبال زاتبضات ىط

پايیی يیای تاال هحذديت

قز، تفبت فطآیسی و ث زضؾتی سیطیت یزض یس طف زض نبی غصایی. فطيی سیطیت ویفیت یبس پطوطز

بی كرهبت ثبقس. آ هف تفبت یب حسزیت ض ایس ی ثبیس ثطبی وت یب حسزیت

شرايط عولیات

RCM تطیف قس. ای قطای یبتی ثط و « فطآیسی ثطای تیی اعابت ت تزیعات زض قطای یبتی» ث نضت

قز. ثسی اؾتطاتػی ت حط ثز ثطضؾی ای تبحیط ثب تطیف وبضوطزب آغبظ ی فطآیس فط

Page 15: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

فطآیسبی پیؾت یب بپیؾت -

یعات ربیعی رز تز-

بی ویفیت اؾتبساضز–

حیی اؾتبساضزبی ظیؿت–

ذطات ایی –

بی وبضی تطتیت قیفت–

بی زض رطیب ؾبذت رزی–

تحت تبحیط ؾطت اوف ث ذطاثی ؾطت ازب ذز تیطات لطاض زاضز. و ظب تیط –

لوازم یدکی -

یبظ ثطای تیط زضتیز قست ست ظب ضزب اؾت و اط اظ یسوی زض زؾتطؼ جبقس ظب اتبض ثطای آ

پیبسب ضا تیی ذاس ز

تمبيبی ثبظاض –

بی وؿط ؾبظی تبی از ای خال زض وبضذب–

هستذسازی شرايط عولیات

زضن ز ب ضا ثب تر ث زالی شوط قس يطضی اؾت و افطاز زضیط زض تسی ت تزیعات قطای یبتی آ

ثتطی ضـ ؿتسؾبظی قطای یبت اؾت. ثبقس.

ردكااع هختلف كار

سف ت تی تابیی ازب ای وبضوطزب تؾ تزیع ثبقس، آب طاغت چسی وبضوطز رتف زاضز. ا assestط

ؾبیی قس.ثبیس تبی ای وبضوطزب ث طا تبی اؾتبساضزبی ىطز ة فی قب

ثسی ز وبال. ثؿت: وبضوطزبی ای

زض قطح ثبیس بض طث ث ای وبضوطزب اؾت. یبض ویفیت حه طرب الظ اؾت ات ی تطیف ىطز ضزنچبف ا

وبضوطز ای حب قز.

Page 16: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

وبضوطزبی حبی:

حیی ؾالت ظیؿت

ب ضا یع زاقت ثبقس( یس اتبض ساقت ؾمف تح ظ لفؿای )بس زیاض و ثب ایی ؾالتی ؾبظ

خ لبثیت وتط ؾطت بقی .وتط

زاقت ثبقسضبی ربثزبیی از ثبیس ذهنیت ساقت از س كت اثعا .ساقت از

ضاحتی

يیت بطی

حفبت

ضاسب

التهبزی ثز

وبضوطزبی غیطيطضی

ESCAPESؾطب( زق اذتهبض حطف ا وبت)ی ثبیب

Page 17: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ای كاركردی خراتی

ذطاثی س تابیی تزیع زض ازب ذاؾت وبضثطاف اؾت.

ای تطیف اثببتی زاضز چ تبیع ايحی یب يیت ذطاثی )ذطاثی وبضوطزی( پیكبسبی ثبج يیت ذطاثی

ط تزیعی ال ثیف اظ یه وبضوطز زاضز ط وبضوطز یع اغت ثیف اظ یه اؾتبساضز )حبالت ذطاثی( لبئ یؿت. ایى

یطز. ة ىطز زاضز ضا زضط ی

قز. اظ جبضت ذطاثی وبضوطزی ث ربی ذطاثی تب ثطای تطیف يیت قىؿت ذطاثی اؾتفبز ی RCMزض

ازب وبضوطز زض ؾح اؾتبساضز ىطز ضز لج وبضثط ذطاثی وبضوطزی جبضتؿت اظ س تابیی تزیع زض

:ای هختلف خراتی كاركردی جث

ذطاثی وی رعئی

بی ثبالیی پبییی حسزیت

ب زس یطی كب بی اساظ زضر

قطای یبت

بی وبضوطزی طث ث وبضوطز ضا حجت ویس. تبی ذطاثی

ىطز ضز تی و تزیع زچبض وی فطؾزی قس ی ظ تابیی ذز زض حف ؾح ذطاثی رعئی جبیس ثب يی

قز. اتبض وبضثط ضا اظ زؾت ساز اقتجب طفت

یع ثهضت بی وبضوطزی تطیف زلیك ذطاثی ثطای ط تزیعی ثؿتی ظیبزی ث قطای یبت زاضز صا جبیس ذطاثی

ی ثؿ قس.

Page 18: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

FMEAرات حاالت خراتی آالیس اث

قز. ط پیكبسی و ثبج یه ذطاثی وبضوطزی قز، یه حبت ذطاثی بیس ی

اس رؿت فطؾت ز بیی و ثبج آ قس بی ذطاثی پیكبس ثتطی ضـ ثطای بیف ضاث تبیع یب يیت

بی وبضوطزی ضا ثبج قس. ذطاثیبی وبضوطزی ؾپؽ حجت حبالت ذطاثی اؾت و ى اؾت ذطاثی

ت ثبیس زض ؾح حبالت ذطاثی سیطیت قز زض ؾح تزیعات زض ؾح لبت

Page 19: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

تذی حاالت خراتی دست

ای و ثط ضی FMEA فم ثطذضز ثب ؿب فطؾزی اؾت. ثطذی یع میس زاضس و تمی ثطذی طز اظ ت فم

فم ثبیس زضثبض حبالتی اظ ذطاثی ثبقس و بقی اظ فطؾزی ؿتس. اب فطؾزی فم ت قز قب ازب ی تزیعات

ب اؾت. تساز وی اظ ذطاثی

بی ظیط اؾت: حبالت ذطاثی یىی اظ زؾت

ب ث وتط اظ ىطز ضز اتبض افت تابیی

افعایف ىطز ضز اتبض ثبالتط اظ تابیی

لبزض ث ازب اتبضات جز اؾت.لتی تزیع اظ اثتسا

ب جبضتس اظ: پذ زی انی وبف تابیی

فطؾزی

ذطاثی زض ضاىبضی

Page 20: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

آزی

قس لبتظثب

ذببی اؿبی وبس تابیی

ذطاثی تسثیط بؾجی ثطای سیطیت ثبیس زض ؾحی ضزقبؾبیی ثطضؾی لطاض یطس و اىب قبؾبیی حبالت ذطاثی

رز زاقت ثبقس.

احتواالت

ذطاثی و زاضای احتب تثبض حبالثبیس زض FMEAزس. ب ازب ی بی تفبتی ضخ حبالت ذطاثی رتف ثب فطوبؽ

یطی قز جبیس ط حبتی اظ ذطاثی ضا پقی وطز طتجب تهی ب چك تا ثب ایی وب اظ آ ل ثؿیبض و ثز ی

اـ فطؾت ز. ثس زضططفت احتب ل

اثرات خراتی

قب فطؾت ز اتفبلبتی اؾت و زض ظب ضذساز طوسا اظ حبالت ذطاثی RCMبی ب چبض زض فطآیس ثطضؾی

ل یه حبت زس و زض ظب قس. احطات ذطاثی قطح ی زس. ای اتفبلبت ث ا احطات ذطاثی قبذت ی ضی ی

زس. ذطاثی چ اتفبلبتی ضخ ی

"چ اتفبلی افتبز اؾت؟"زس و ىت: احطات ذطاثی ب پیبسبی ذطاثی یؿتس. احطات ذطاثی ث ای پطؾد پبؾد ی

"چ اظ چ ط اؾت؟"زس و و پیبسبی ذطاثی ث ای ؾا پبؾد یزضحبی

زی اضز ظیط ثبیس حبثت قس: قطح ی لتی احعات یه ذطاثی ضا

چ قاسی ثطای ضذساز ذطاثی رز زاضز

قس ظیؿت تسیس ی ایی حی یبی ث چ نضت

قز یبت تبحیط صاقت یبیی ثط ضی تیس یب ث چ نضت

بی فیعیىی تؾ ذطاثی ایزبز قس اؾت چ آؾیت

ثطای تیط ذطاثی چ ثبیس وطز.

بی حبی احطات ثط ضی تیس آؾیت

Page 21: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ال ست ظب تلف طث ث ط ذطاثی ثبیس كرم قز.

اضائ ذسبت یؿت یی اظ ح ذطاثی تلف ث ی ظبی اؾت و تزیع ث ت ذطاثی ث نضت طب لبزض ث

یت وبال یبتی. يثتب ثبظكت زثبض تزیع

بی ى تی قز. احطات ذطاثی قز ثبیس ثط اؾبؼ ثستطی يیت ت یجبی االبت ح ظب تلفی و زض وبضثطي

ثبیس تيیح زس و ثطای تیط ذطاثی چ وبضبیی ثبیس ازب قز.

ؾبت4ب ست ظب تلف ثطای تیى یبتبلب

:ت اثراتهاتع اطالعاتی درتار حاال

ؾبظس یب فطقس تزیعات

بی ی حبالت ذطاثی فطؾت

ؾبیط وبضثطا تزیعات كبث

ؾاثك فی

:ا كارترگ اطالعات سطح تررسی

اغ بی ظیط ثطای ؾح ؾؿ طاتت اؾتفبز ی قس

Plant حه حبن اظ فطآیسی ضا اضائ زس و ثب : ط ثسی می اظ ؾیؿت ب و ثب وبض ی وس تب ذطری یب

زض ط طفت قز. Plantاؾتفبز اظ از ای رتف ثسؾت آس اؾت. خال یه ؾىی ؾبحی تیس بظ ی تاس یه

Systemتاس ث : ط ثسی می اظ ظیط ؾیؿت و یه ؾطی اظ وبضوطزبی ویسی ضا ارطا ذاس وطز، اغت ی

الظ اؾت. )خال تغصی آة، ثربض هطفی، تعضیك آة(. خال، Plant وبضوطزی انی ذالن قز، و ثطای یه ا

Page 22: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ؾیؿت تطاو یه ؾىی تیس بظ ؾبحی، ث ا یه ؾیؿت زض ط طفت ی قز. ثربط زاقت ثبقیس و ؾیؿت

بت زیط ثبقس.تطاو ى اؾت قب چسی وپطؾض ثب تساز ظیبزی ايبف

قز. ف آ ای اؾت و زض ؾىی فت بظ تنی ی RCMال ؾح ؾیؿت ث ا م قط فطآیس

كبی ثبقس، اظ و ؾى. ؾبحی م قط آبیع ؾیؿت ثبیس اظ ؾیؿت تطاو، ؾیؿت تعضیك آة یب ؾیؿت آة آتف

RCM analysis itemط ثسی یب ز :(ارعایی components و ثب تكىی پىیذ لبث قبؾبیی ضا ثسس ،)

ث تبیی ازب زس )بس پپ ب، ب، تضبی itemو لبزض ثبقس حسال یه وبضوطز ضا ث ا یه

اىتطیىی(.

1سی ی قز، زض حبیى حطنجم ث analysis itemث ا Shut down valveثب ای تطیف ثطای خب یه

آ چی یؿت. حطن تزیع پكتیجبی ثطای ث حؿبة ی آیس، تب وبضوطزی ث ا ثركی اظ زاضز.

Component پبیی تطی ؾح زض ط تزیعی و ثس آؾیت یب یطای آیت بی زض ثطزاضس ی تاس ثبظ قز. اظ ای :

ا وتطی لؿت لبث تیى ب ی ثطز. پبیی تطی ؾح ث

طی بؾت ثطای سیطیت ذطاثی ضا ى ؾبظز. ث یقس ثبیس اىب یبفت تسث ؾح رعئیبتی و زض بیت اتربة ی

ا و ثتا ث ل یب ظیطؾیؿت اربظ وبضوطز تب ذطاثی ض ضوی ؾح ثبالتط )رعئیبت وتط( زض نضتی ثبیس اتربة قس

تط )رعئیبت ثیكتط( ضا لتی ثبیس اتربة وطز و زاز یب تحت فبیت رؿتز ثطای ذطاثی لطاض زاز. زضحبیى ؾح پبیی

السا لطاضزاز. حبت ذطاثی ضا احتبال ثبیس تحت ی اظ ت پیف

ی ثسی قطح زاضز:تا ث ربی ثطضؾی اظ ؾت پبیی ؾؿ طاتت تزیعات اظ ثبال قط وطز و اتیبظات ی

تط تطیف وطز تا ضاحت وبضوطزب اتبضات ىطز ضا ی

تط ذاس ثز اضظیبثی پیبسبی قىؿت ثؿیبض ؾبز

تط اؾت قبؾبیی تحی ساضات وتطی ث ا یه و ضاحت

تطی رز ذاس زاقت بالت ذطاثی تىطاضی وحوبضوطزب

بتی رسیس ثطای ط ظیطؾیؿت رسیس رز ساضزوبضثطي اال یبظی ث تی یه

تطی ایطاز آ یع ای اؾت و نسب حبت ذطاثی رز زاضس و ى اؾت اظ چك زض ثبس. انی

1 actuator

Page 23: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

پیاهذای شكست

قز. ثطضؾی ی RCMؾا پز اظ فت ؾا ای ثرفزض

تری پصیطی فی مط ث نطف ثز

زس و ى پیبسب قطح یزس زض حبی چ اتفبلبتی ضخ ی زس و زض ظب ل یه ذطاثی یاحطات ذطاثی تيیح

ذطاثی چ چمسض اؾت.

ايح اؾت اط ثتای احطات ذطاثی ضا اظ ط فطوبؽ یب قست وبف زی، ث تج آ پیبسبی طث یع وبف

یبثس. ی

كاركردای آشكار پاى

قز. ؾت و زض قطای بزی ث ذزی ذز ؾطازب يطضتب ثطای وبضثطا آقىبض ی ذطاثی آقىبض ذطاثی

RCMقز. ای ب زض فطآیس اضظیبثی پیبسبی ذطاثی پب ذطاثی اؾت و زض قطای بزی ذز ث ذز آقىبض ی

زب ث تزیعات طتر ذبنی یبظ زاضس. ای وبضو تبیع وبضوطزبی آقىبض پب اؾت چطاو وبضوطزبی پب ث

ی اظ حبالت ذطاثی حط ثط تزیعات سض یيیت ذطاثی ای یؿتس. تب قس و زاضای حبفتی طث ی

زس زض آیس اظ ایت ثیكتطی ثطذضزاض ذاسقس. ی پیچیس ضا تكىی

ای آشكار تذی خراتی دست

حیی سبی ایی ظیؿتزاضای پیب -1

(بی ؿتمی تیطات احطصاض اؾت. زاضای پیبسبی یبتی )ضی تیس یب یبت عی -2

بی ؿتمی تیطات اؾت( زاضای پیبسبی غیطیبتی )فم قب عی -3

اثؿت اؾت: ث ز باؾت زاضای پیبسبی التهبزی و بی التهبزی وی ط حبتی اظ ذطاثی عی

اف( عی ط ثبض ذطاثی

افتس. لت یىجبض اتفبق ی ة( ایى ذطاثی طچس

نطف اؾت اط ؿجت ث عی السا، زض یه زض ظبی مط ث ثطای حبالت ذطاثی زاضای پیبسبی یبتی، فبیت پیف

ل آ ریطی قز زاضای عی وتطی ثبقس.ال عی تیط ذطاثی و لطاض اؾت اظ پیبسبی یبتی ث

Page 24: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ای سی قس ت ظبج تا فت و ازب یچ پیف السای یبفت و اظط عی بؾت ثبقس، ی اط تا چی فبیت

ی نطف یؿت. زضچی حبتی قبیس وبض تب ذطاثی ثتطی ع ثیی حبت ذطاثی ضز ثطضؾی ث ثطای ریطی یب پیف

ثبقس. اط فبیت پیف السا بؾجی یبفت كز، ی پیبسبی ذطاثی غیطلبث تح ثبقس، قبیس تغییط زض طاحی تزیع

بی وی ضا وبف زاز: بی ظیط عی یب فطایس ة ثبقس و ثتا ث ضـ

وبف تبة ذطاثی -

وبف یب حصف پیبسبی ذطاثی -

نطف ثرز آیس. نضت ث السای ث اىب ازب فبیت پیف و حی ایزبز تغییطات ث -

قس. چطا و ط فبیت ب ثطای و تزیع ثى ثطای طوسا اظ حبالت ذطاثی ازب ی ىت ای تزعی تحی

ی مبیؿ قز.بی آ حبت ذبل ذطاث قز صا ثبیس ثب عی السای ثطای ریطی اظ حبت ذبنی طاحی ی پیف

پیاهذای غیرعولیاتی

ا غیطیبتی ی یبتی جبقس ثابیپیبسبی ذطاثی و زاضای یچ تأحیط فی ؿتمی ثط ایی، حی ظیؿت یب ت

قس. ثسی ی زؾت

standbyتزیعات پیبسب التهبزی ؿتس. بس ب عی ؿتمی تیطات اؾت صا ای تب پیبسبی ای ذطاثی

نطف اؾت و زض السا فم ظبی مط ث ثطای حبالت ذطاثی و زاضای پیبسبی غیطیبتی ؿتس، ازب فبیت پیف

ذاس ریطی بیس. ای وتط اظ تیط ذطاثی ثبقس و اظ ل آ ی یه زض ظبی زاضای عی

گیری كاركردای پاى: فرايذ تصوین

Page 25: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

اط ست ظب ثی ح ل ذطاثی تب ظب وكف آ لبث تر ثبقس ثبظ آ پب یؿت یی ب ثطضؾی

بی پب ث فبوتض ظب جبیس تر وطز. ذطاثی

ضی افطاز ثطای وكف عاضـ یه ذطاثی حؿبة وطز یب ثؿتی ث چبض هط زاضز: تا ثط ایى ی

زض لیتی ثبقس و یب ذز حبت ذطاثی یب اظ زؾت ضفت وبضوطز ثاؾ حبت ذطاثی ضا وكف بیس.(بط ثبیس 1

(بط ثبیس ثتاس قطای ضا ث ا یه ذطاثی تكریم زس.2

(بط ثبیس ثبض زاقت ثپصیطز و عاضـ ذطاثی لؿتی اظ بیف اـ اؾت. 3

اثی ث فطایسی بؾت زؾتطؾی زاقت ثبقس.زی ذط (بط ثبیس ثطای اضائ عاضـ4

Page 26: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

طز ثطای وبضثطا كز اؾت یب ذیط ض اظ قطای بزی وبضوقز آیب یه ذطاثی تحت قطای بزی لتی پطؾیس ی

وبضی ازب كس اؾت زیط ایى یچ فبیت ذبنی ثطای وكف ذطاثی ایؿت و ثطای ارتبة اظ ل ذطاثی یچ

السا ثتطی تبة تب فبیت نحیح پیف زقز یی زض ظب ثطضؾی می اؾت اظ م نفط قط وط ازب ی

آ وكف قز.

زس: اؾتطاتػیه ثطای سیطیت ذطاثی اضائ ی یه چبضچة رب RCMزض و فطایس

قىبض اظ پب زعا قس ؾپؽ آبی بیس. ذطاثی ثسی ی ب زؾت ب ضا ثطاؾبؼ پیبسبی آ تبی ذطاثی- -

قس. ثسی ی تطتیت ایت زضر قىبض ثآبی پیبسبی ذطاثی

زس. زؾت ی لسا ثاثز ازب پیف نطف یطی زضثبض ث زض طضز جبیی ثطای تهی- -

وبضی ثبیس ازب زاز. زس و چ اضز كب ی ای وبضب زض السا بؾجی یبفت، ضا اط تا فبیت پیف- -

Page 27: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

گیرا ای پیش فعالیت-0ت پیش اقذام

پصیطؿتس اط: بی ثبظؾبظی ظبجسی قس اظط فی تری فبیت

ط لبث قبؾبیی ثطای ل رز زاقت ثبقس و افعایف ؾطیی زض احتب قطی ذطاثی ضخ زس. - -

ثیكتط لبت تب ای ؾ زا ثیبضس.- -

مبت ای آب زض مبث ذطاثی ضا ثبظیبثی وطز.ثتا- -

پیچیذگی

وس. بی ؿجتب ؾبز نسق ی فم زض ضز ىبیع 7-6فطایسبی ذطاثی قى

ی ثبج: پیچیس

بی لبت بیتب افعایف تساز ت ذطاثی افعایف تساز لبت افعایف تساز اضتجببت اتهبالت یب -

حتبیا

بی ای ل ىطز ضزاتبض اظ آ )عزیىی تابیی تزیع ث اتبض وبضثط( و حس وبف طظ یب تابیی -

زس. ى ثطای فطؾبیف پیف اظ ل قىؿت ضا وبف ی

Page 28: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

بی تهبزفی زض الال پیچیس ؿجت ث لبت ؾبز ثیكتط اؾت. یی احتب آؾیت زیس اظ ذطاثی

ی اؾت و ال پیچیسی زض حب افعایف زض ثسی بی ب ث تف ث تغیط پبؾدبی ویت تفتط

بثك اؾت. 6-14ثرف ثعضي زضحب ضقسی اظ حبالت ذطاثی ثب ای

رز ساقت یب ای یب لبثیت ایب ط وبضوطز تطی یعی ای اب ایؿت و پؽ اظ زض ای، ضاث

بی ط رت وبف احتب ذطاثی تأحیطی ثؿیبض و یب ثطاثط ثب نفط زاضس. ثؿیبض اسن اؾت. صا حسزیت

تاس طخ وی ذطاثی ضا زض افعایف زس. زضحمیمت تیطات اؾبؾی ظبجسی قس ی

.گيا پیش اقذام پیش ت

، یب فطایس ل تؾذطاثی وبضوطزی یب زض حب ل ا زس یه ت و كب یذطاثی ثبم قطای لبث قبؾبیی اؾ

1-7 آغبظ قس اؾت.قىآ

Page 29: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

بی ثبم و زض تیز ثتا السبتی ثطای ریطی اظ بیی ثطای وكف ذطاثی بی التبیی جبضتس اظ وتط فبیت

ذطاثی وبضوطزی یب ارتبة اظ پیبسبی ا ازب زاز.

جبضتؿت اظ ست ظب ثی ذطاثی ثبم تب قىؿت وبضوطزی. PFفبنۀ

ب اط ثرای ذطاثی ثبم ضا پیف اظ تجسی قس آ ث قىؿت وبضوطزی تكریم زی فبن ظبی ثی ثبظضؾی

تط ثبقس. و P-Fثبیس اظ فبن

زب قس. زض اتربة فطوبؽ ثطاثط ثب هف فبن ا PFتط اظ فبن بی التبیی ثبیس زض فان ظب وتب فبیت

P-F .ال وبفی اؾت

تطی فبن ظبی احتبی ثی ظب وكف ذطاثی ثبم تب ل بیی قىؿت وبضثطزی جبضتؿت اظ و P-Fفبن

وبضوطزی

Page 30: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

یب حصف پیبسبی ذطاثی چمسض ظب زض وس ثطای ازب ط وبضی رت وبف وبضثطزی اؾت و تیی ی P-Fفبن

ثبقس. زؾتطؼ ی

پصیط اضظیبثی قس تب ثطای % اظ حبالت ذطاثی تری20زضؾتی اب قز پبیف يیت تب ثطای ث RCMاط

ت ذطاثی بؾزضنس حبالت 30تب 25ثطای نطف اؾت. )ال چبض زؾت ت التبیی ثب یی اظ ای اضز ث

زضنس ثبلی بس اظ 90ثبقس. ض س اؾتفبز اظ پبیف يیت یؿت ثى ض ایؿت و ثطای سیطیت ی

زیط پبیف يیت تب لؿت وچىی اظ ؿئ اؾت. جبضت قز. ثیحبالت ذطاثی یع اؾتطاتػی بؾجی تس

Page 31: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

0-8ای جستجی خراتی شكل : فعالیت0فرض اقذاهات پیش

ا زضنس اظ حبالت ذطاثی ث 40زضؾتی ثىبض طفت قز قبیس ثطای یه ؾیؿت سض پیچیس ث RCMاط فطایس

بی رؿتزی ذطاثی زاضس. زضنس اظ آب یبظ ث فبیت 80یى تب ا بی پب ثبقس. ربجتط ذطاثی

بیی تسی قس اظ ت، حسز یه ؾ اظ فبیتای رب ثطای تسی اؾتطاتػی پؽ ثب ثىبضیطی نحیح ثطب

رؿتزی ذطاثی ذاس ثز.

Page 32: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

بی رؿتزی ذطاثی ثبالتطی اط يیت نت اظ ط ایی حی ظیؿت ثبقس، ثبیس ث و ي فبیت

ایت ايطاضی زاز قز.

ای چذگا جستجی خراتی خراتی

بف زض يیت ذطاثی لطاض حزس و یه وبضوطز تحت حبفت زض ظبی و اثعاض یطاثی چسب ظبی ضخ ذیه

ضز، ذطاة قز.از

زضنس وبضوطزبی حبف ؿتس ازب ت پیف السا ؿتس. 10تط اظ و

آرؿتزی ذطاثی ظبجسی قس قب وتط وبضوطز پب زض فان ثطای تكریم وبضوطز یب س وبضوطز

ت.اؾ

ای جستجی خراتی فاصل زهای فعالیت

تیی PF تطتیت ثطاؾبؼ پبضاتط ط فیس فبن ثو ثیب تبة فبیت بی ت پیكیطا پیف ثطذالف فبیت

پصیطی لبثیت ایب تبة ازب فبیت ضا كرم بی رؿتزی ذطاثی ز پبضاتط زؾتطؼ قس. زض فبیت ی

س.و ی

طؾب ( 4×10)ؾب اؾت 40یطس ط وبضی وی ثطای فطو ویس ز تضؾیىت چبض ؾب اؾت و ذسبت ی

اس. ظبیف قس چبض ثبض ذطاة ثزآچطا تطع آب یىجبض

MTBF ;10 ;ؾب 40÷ذطاثی 4ؾب

اؾت. MTBF% ست ز ؾب 10پؽ فبن یىؿب ثطای رؿتزی ذطاثی ثطاثط

اس ب زض يیت ذطاة ثز ب ثض تؾ زض ی ؾب ذطاة قس ثبقس. صا ز ظبی و چطا فطو وی چطا

(چطا ذطاة 4×ذطاثی 5/0) ؾب ثز اؾت 2

Page 33: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ض تؾ ثطاثط اؾت ثب: بی تطع ث صا س زؾتطؾی ث چطا

ؾب زض يیت ذطاثی 2÷ؾب ط وبضی 40;5%

% زض بیت 95پصیطی ؼیی زؾتط

پصیطی ;س زؾتطؾی5/0×فبن رؿتزی ذطاثی ÷ MTBF)پبضاتط لبثیت ایب(

اؾتفبز وی: MTBFث ربی MTiveا رفف فبن رؿتزی ذطاثی ث FFIپؽ اط اظ

FFI=2×unavailability×M Tive

% ضا تطریح زس.99پصیطی اط تضؾاضا زؾتطؼ

FFI;2%×1×ؾب 4ب ; 48زضنس اظ 2ب;1

قز: ط ح تیی یپصیطی ضزیبظ زض ؾ زؾتطؼ

بز اؾت؟آ(ؾبظب ثطای تح چ احتبی اظ ل ذطاثی چسب )زض نضت ذطاثی اثعاض حبف( 1

؟(وبضوطز تحت حبفت زض زض ضزط ثب چ احتبی ى اؾت ذطاة قز2

یطی ضزیبظ ثطای اثعاض حبف رت وبف احتب ذطاثی چسب تب ؾح ة.پص (تیی زؾتطؼ3

ثبیس ثتای ست ظب تؾ ثی ذطاثی اثعاض حبف ضا یع ثسؾت آضی.آثط ال

عذم یاز ت ت زهاثذی شذ

ذطاثی پب ثز ی ذطاثی چسب ثط ایی حی ظیؿت ساقت ثبقس یب اطتأحیطی یع قىبض ثز آاط ذطاثی

RTF)وبض تب ذطاثی(طث زاضای تأحیطی ثط ایی یب حی ظیؿت جبقس، السا پیف فطو ای س ت ذاس ثز

قز. تنی ی

:ثبظ طاحی جبضتؿت اظ

Page 34: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ب یب فطؾت لبت قز ییط زض كرهبت لبت یب تزیعات یی ط السای و ثبج تغییط زض مكغ( ط ت1

قب تغییط زض كرهبت لبت، افعز ل رسیس، تیى و بقی یب ربث ربیی بقی

(ط تغییط زیطی و فم ثطای یىجبض زض فطایس ازب قز ثط ضی یبت زض وبضذب تأحیط صاضز. چی قب 2

ال ی ثبظ طاحی زض تابیی فطز قز و زض ی اظ قىؿت یع یضزی بس آظـ ثطای ثطذضز ثب حبت ذبن

اؾت.

RCMگیری دياگرام تصوین

اؾت RCMؾس ا وبض ثطي االبت

Page 35: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً
Page 36: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ی ثبقس RCMیطی زی ؾس وبضثطي تهی

Page 37: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

RCMیطی زاض تهی 1-10قى

Page 38: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ای اظ پیبسبی قىؿت ذالن 5-10قى

Page 39: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً
Page 40: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

.8-10قى یبثس یطی پبیب ی بی تهی ثب تىی وبضثطي RCMضؾی فطآیس ارطای

RCMهویسی

وس؛ چی حبنثطز ثبیس تر ثبقس تب اظ ىطز آبب افطاز زطی ایب ثط ی RCMط ؾبظبی و اظ

یعی RCM لبث زفب اؾت. ای ب ثتاس ای ضيبیت ضا اظ ذز زاقت ثبقس و تهیبت اتربش قس م ثز

قز. بیس ی

سیطیت اضقس یب تحت ا ثبیس طچ ؾطیتط تطریحب ی ز فت پؽ اظ پبیب ط ثبظطی یعی ضا ازب زس.

Page 41: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً
Page 42: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ثبیس اظط ضـ حتا ضز یعی لطاض یطز. RCMیه ثطضؾی

ئ قز. ب طض حتی، یعتالـ RCMب نحیح فطایس وس و اظ ا ب طض ضـ، یع تالـ ی

ئ قز.آآضی قس تبیذ اؾترطاد قس زضثبض ذز زاضایی فطآیس وبضی وس اظ نحت االبت ر ی

ISO9000زس( یبفت ایؿت و افطاز چ وبضی ثبیس ازب زس )وبض زضؾت ضا ازب ی RCMیه سف انی

زس( یی ذطری یس افطاز چ ثبیس ازب زس تب قبؽ ذب ضا تبحسى وبف زس )وبض ضا زضؾت ازب ی ی

RCM ضزی ISO9000قز. ی

ای كاری تست

ی ضیع ا ثس كىالت ظیبز ثطبیس تب ثتا آب ضآبیی زض بی ت وبال كرم قس ثبیس ثهضت ثؿت و ثؿت ظبی

یطز: ؾبظبسی ز ثهضت ذالن تیع ث افطاز ازب زس فبیت اضائ وطز. ای وبض ث ز ضـ نضت ی

تا ثب ضی وبضی تزیعات تطویت وطز. (فطآیسبی ت فطوبؽ ثبال و ثبیس تؾ اپطاتض ازب قز ضا ی1

قس. ثسی ی بی رساب ثؿت یؿتب چه (ثمی ت ربضی )ضتی( زض ثطب2

Standard operation procedures(SOP)بی یبتی ، فبیت ب فم زضنضتی زض ضیثهضت یه لب

بیی و یبظ اؾت تؾ اپطاتض زض فان ظبی ط ثبقس. فبیتتتطویت قس و فان ازب آب یه فت یب و

ضیعی ؾبظبسی قز. بی ت ثطب ثسی بس ثطب بی رساب ثؿت س زض ثطبثستط ازب قس، ثبی

Page 43: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ای ت تراه

بی ت ضا و ثبیس تؾ فطزی ثب بضتی یػ ثطضی یه تزیع ذبل ثب یه ثطب ت ؾسی اؾت و ثطذی اظ فبیت

بیس فطوبؽ ذبنی ازب قس ضا فطؾت ی

زس. ضا كب ی ROMیطی بی تهی ب وبضثطي ضاث ثی ای ثطب 11-4قى

Page 44: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ت لريسی كتر ای تراه سیستن

بی ؾبز التبیی رؿتزی ذطاثی ؿتس و ال عب ثب وبضوطز بزی بی فطوبؽ ثبال ال فبیت ثطب

اؾت اب ؾت فمطات ت ربضی )ضتی( فك ؿتس. پؽ ثبیس ضای ثطای وبضذب لبث ازب ؿتس اب تسازقب ظیبز

ایب اظ ازب آب ثس ایزبز ثبض سیطیتی ايبفی پیسا وطز.

قس ال حتای وبض ثیكتطی زاضس پؽ ثطای بی فطوبؽ پبیی و زض فبن یه ب یب ثیكتط ازب ی ثطب

ضیعی بی ثطب یبظ اؾت ال زض تلف وبضذب ثبیس ازب قس زضتیز ث ؾیؿت قب ث ظب ثیكتطی ازب

تطی یبظسس. وتط پیچیس

تحلیل آهاری اطالعات خراتی

تاس ز ی وبال تفبت زاقت بی فطوبؽ احتب قطی ثیبط ای اؾت و و ط ی حی 12-2قى

ای اؾت و افعایف ؾطیی زض ط تؾ اؾت. زی مب اؾت و بز تؾ ثی ذطاثیظب ثبقس. ای

زس و بز ط فیس اؾت. اط زض تیط تیى لبت اظ ط تؾ اؾتفبز احتب قطی ذطاثی ضخ ی

Page 45: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

تط اظ اؾتفبز وی اب ط فیس یع وتب اس صا ثتط اؾت اظ ط فیس وتی هف لبت لج اظ آ زچبض ذطاثی قس

قز. ط تؾ اؾت ثبج تیط یب تیى ثیكتط ی

Page 46: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

)خراتی تصادفی( Eالگی شكست

تا وس غیطى اؾت، ی ظ ی تجیت ی Eثیی ست ط لبتی و اظ ای ذطاثی (ثبرزایى پیف1

اس. زضنس لبت زچبض ذطاثی قس63ب حبؾج ز. ای ظبی اؾت و ظب تؾ ثی ذطاثی ضا ثطای آ

بیس، ثبقس ایزبز ی Eجبیی ثطای مبیؿ ز ل تفبت و ط ز تبث ای MTBF(مبیؿ لبثیت ایب: 2

التطی زاضز احتب ذطاثی ثب MTBFای و زی ای ي و ل ایى ذطاثی زض ط ز ضز تهبزفی ثبقس. ث

تطی ؿجت ث زیطی زاضز تط فیس ثیف ل لبث ایب Bوتطی زض ط زض ذاس زاقت. زضضز لبت ای

ای و ؿجت ث ل Eثطای ای اؾت تط تط اؾت لبث ایب ای و ثبزا ل Bلبت ای زض زیط جبضت ث

ز.ق ثمی وتط ذطاة ی

طی اؾت و زض آ، 10 قز ب اؾتفبز ی ثطای ثیب لبثیت ایب ثیطی 10 یب 10 یب 10 زض اظ

تحت قطای زاز قس ثبض ؾطت ذطاة یفب یثیطزضنس 10وس و ثیف اظ تی ی یؾبظس ثیط

ی لاظ یه تظی ثمبی بیی ا یثیطاؾت. یی اط یه 2-13قى 2قس. ای كبث یه زض اظ لؿت ی

ثبقس. پؽ 10 ط ثطاثط 5/9زی ؿیرتی فطؾزی ی ثبیس حسز ب ث یثیط MTBFتجیت وس، آب

ذاس ثز. ی ظ Xظ تط ا ثطاثط الی ز Y 10 ثبقس ط Xز ثطاثط Yاط لبثیت ایب یبتبلب

زس. ب چمسض زض وبض زا ذاس آضز ث ب ی ایى طوسا اظ یبتبلب چیعی ضار ث

RCMآردای دست

اثرتخشی

یطی وبضایی تزیع زض ازب وبضوطز آ رز زاضز اظ ر: بی رتفی ثطای اساظ ضـ

.MTBFتطی ی ثطای اغ لبثیت ایب .زس چس لت یىجبض ذطاثی ضخ ی-1

Page 47: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

قز. اط ط زچبض ذطاثی ی وس. ال ب ست ظب ط اؾت و زض پبیب آ ل ضز چمسض وبض ی-2

تط ثیی ثبیس اظ اغ زا اؾتفبز وی. ثرای زلیك

زض زا آضز ثبقس. یه ای آاثتسای ى تبآچمسض احتب ذطاثی زض زض ثسی رز زاضز، ثب فطو -3

ب اؾت. یثیططث ث 10 میبؼ ط

یطز و و زی اساظ ی وس زضحبی یطی ی ضاسب: و ز ی زاضز ا ؿجت ذطری ث ضزی ضا اساظ-4

وس.ثطاثط ایى ث چ ذثی ثبیس وس زض چیعی چمسض ذة ی

زضنس اطغی و 95ال زضنس ضاسب وبض وس زض 38زضنسی زاقت ثبقس فم ثب 40خال یطبی و ثبیس ضاسب

ثبیس ضا تیس وطز اؾت.

راذهاى ت

اظ بی ت، یطی وبض، تا ث چبض زؾت تمؿی وطز و جبضتساظ: عی یطی ضاسب ضا ی پبضاتطبی اساظ

ضیعی وتط یسوی از، ثطب

ب جبضتس اظ: تطی ضـ بی ت: ی عی

و عی ت )ثطای و وبضذب،ثطای ط احس وؿت وبض، ثطای ط تزیع یب ؾیؿت(

اظای ط احس ذطری عی ت ث

ؿجت لبت ث عی یطی وبض

یطی وبض

قز ضا یع ث حؿبة آضز. بی تی و تؾ اپطاتضب ازب ی بی پیبىبضی عی عی یطی وبض ثبیس عی

Page 48: Reliability Centered Maintenance RCM - irantpm.irirantpm.ir/wp-content/uploads/2013/12/RCM-Moubray.pdf · ىاٌیوطا تیلتاق رت یٌتثه تاریوعت ٍ یراذْگً

ای پايش ضعیت تكیک

بی طث یع ثستط ذاس ثز یی یبظ ث ازب ثبظضؾی P-Fای ضا وكف وطز فبن طچ ظزتط ثتا ذطاثی ثبم

ثطای ازب السابت متی ثطای ارتبة اظ پیبسبی ذطاثی زض زؾت ذاس تطی رز زاضز یب ست ظب ثیكتطی و

بی وكف آب ی زی اؾت و ای تالـ نطف تطیف قطای قىؿت ثبم ثؿ تؾ تىیه ثز. ث

ثستطی زؾت یبفت. P-Fقز تب ثتا ث فان ی

[email protected]

(. Field trainingزض قطوت قب) ثبالؿی CMساضی تیطات ثطعاضی زض بی آظقی