republika e kosovأ«s republika kosovo/republic of kosovo...

Download Republika e Kosovأ«s Republika Kosovo/Republic of Kosovo ...jus.igjk.rks-gov.net/789/2/Doracaku-Praktika

Post on 11-Feb-2020

16 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Republika e Kosovës

  Republika Kosovo/Republic of Kosovo

  Akademia e Drejtësisë / Akademija Pravde / Academy of Justice

  PRAKSA APELACIONOG SUDA

  SA OSVRTOM NA PREDMETE VRAĆENE NA

  PONOVNO RAZMATRANJE

 • Praksa Apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćene na ponovno razmatranje

  2

  Priredili:

  Akademija pravde i Program Ujedinjenih nacija za razvoj i saradnju (UNDP) u sklopu

  projekta „Poboljšanje pristupa pravdi i reforma vladavine prava“

  Autori:

  Rad osnovnih sudova u vezi sa adekvatnim sprovođenjem Zakona o parničnom postupku.

  Gëzim Llulluni

  Ramë Hysenaj

  Albert Zogaj

  Rad osnovnih sudova u vezi sa adekvatnim sprovođenjem instituta zastarelosti, smetanja

  državine i sporova iz radnog odnosa.

  Kujtim Pasuli

  Makifete Saliuka

  Nenad Lazić

  Rad osnovnih sudova u vezi sa imovinom (sticanje održajem), pravom službenosti,

  eksproprijacijom, predmetima nasilja u porodici i nasledstva.

  Gani Avdiu

  Isa Kelmendi

  Qerim Ademaj

  Rafet Haxhaj

  Rad osnovnih sudova u vezi sa ugovorima, naknadom štete itd.

  Hasan Shala

  Fejzullah Rexhepi

  Rad osnovnih sudova u vezi sa izvršnim stvarima.

  Isa Shala

  Rad osnovnih sudova u vezi sa privrednim stvarima.

  Mahir Tutuli

  Rad osnovnih sudova u vezi sa upravnim sporovima.

  Ramiz Kuqi

  Ragip Namani

  Uz priloge:

  Valon Kurtaj, Direktor Akademije Pravde

  Lektor:

  Hristina Piskulidis

  © 2019 Sudije Apelacionog suda, autori priručnika i Akademija pravde

 • Praksa Apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćene na ponovno razmatranje

  3

  Ograničenje od odgovornosti

  Akademija pravde ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržinu i nije odgovorna za

  aktuelnost, tačnost, celovitost ili kvalitet informacija koje je predstavio autor materijala.

  Shodno tome, biće odbijeni svi navodi u vezi sa štetom pričinjenom korišćenjem pruženih

  informacija, uključujući i informacije koje su nepotpune ili netačne.

  Autorsko pravo

  Autorska prava za priređeni materijal su zadržana. Nije dozvoljeno kopiranje/umnožavanje

  materijala bez saglasnosti Akademije pravde i autora. Ako neki deo ili pojedinačan izraz u

  ovom tekstu nije zakonit ili tačan, ova činjenica neće uticati na sadržinu ili važenje delova

  koji slede u nastavku. Akademija pravde polaže pravo da ovaj materijal umnoži za potrebe

  sprovođenja svog zakonskog mandata, bez saglasnosti autora.

  Mart 2019.

  Odštampano u Prištini.

  Izrada i štampa priručnika: „Praksa Apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćane na

  ponovno razmatranje” omogućena je Projektom „Poboljšanje pristupa pravosuđu i reforma

  vladavine prava” UNDP-a, finansijsku podršku od ministarstva spoljnih poslova Norveške i

  Akademije pravde.

 • Praksa Apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćene na ponovno razmatranje

  4

 • Praksa Apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćene na ponovno razmatranje

  5

  Sadržaj

  Predgovor............................................................................................................................. 11

  Uvod .................................................................................................................................... 12

  Cilj ....................................................................................................................................... 13

  1. PARNIČNI POSTUPAK ................................................................................................. 15

  1.1 PRETHODNO ISPITIVANJE FORMALNE UREDNOSTI TUŽBE ....................... 15

  1.1.1 Kratak komentar o sprovođenju odredaba o formalnoj urednosti tužbe ........... 15

  1.1.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 18

  1.1.3 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................... 19

  1.2 ODREĐIVANJE MESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE PRVOSTEPENOG

  SUDA ........................................................................................................................ 21

  1.2.1 Kratak komentar o sprovođenju odredaba u vezi sa mesnom nenadležnošću

  prvostepenog suda ............................................................................................ 21

  1.2.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 22

  1.2.3 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................... 22

  1.3 PODNOŠENJE OVLAŠĆENJA ZA ZASTUPANJE................................................ 23

  1.3.1 Kratak komentar o sprovođenju odredaba o obavezi zastupnika da predoči

  ovlašćenje ......................................................................................................... 24

  1.3.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 24

  1.3.3 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................... 25

  1.4 POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA .............................................. 26

  1.4.1 Kratak komentar o sprovođenju odredaba o postavljanju privremenog

  zastupnika ......................................................................................................... 27

  1.4.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 28

  1.4.3 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................... 29

  1.5 PREINAČENJE TUŽBE ........................................................................................... 30

  1.5.1 Kratak komentar o sprovođenju odredaba o preinačenju i dozvoljavanju

  preinačenja tužbe .............................................................................................. 32

  1.5.2 Dozvoljavanje preinačenja tužbe bez pristanka tuženog .................................. 33

  1.5.3 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 34

  1.5.4 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................... 34

  1.6 PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA ......................................................................... 34

  1.6.1 Kratak komentar o sprovođenju odredaba o donošenju presude zbog

  propuštanja ....................................................................................................... 35

  1.6.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 36

  1.6.3 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................... 38

  1.7 PRESUDA ZBOG IZOSTANKA .............................................................................. 39

  1.7.1 Kratak komentar o sprovođenju gorenavedenih odredaba ................................ 40

  1.7.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 41

  1.7.3 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................... 42

  1.8 OBRAZLOŽENJE PRESUDE .................................................................................. 43

  1.8.1 Kratak komentar o sprovođenju odredaba u vezi sa obrazloženjem presude .... 43

  1.8.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 49

  1.8.3 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................... 50

  1.9 POSTUPAK PO ŽALBI ............................................................................................ 53

  1.9.1 Kratak komentar ............................................................................................... 53

  1.9.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................... 57

  1.9.3 Upućivanje na akte o vraćanju predmeta sudu prvog stepena .......................... 58

 • Praksa Apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćene na ponovno razmatranje

  6

  1.10 OBEZBEĐENJE TUŽBENOG ZAHTEVA............................................................ 60

  1.10.1 Kratak komentar ............................................................................................. 61

  1.10.2 Nalazi iz prakse Apelacionog suda ................................................................. 62

  1.10.3 Upućivanje na obrazloženja odluka Apelacionog suda .................................. 62

  2. IZVRŠNI POSTUPAK .................................................................................................... 65

  2.1 PREDLOG ZA IZVRŠENJE ..................................................................................... 65

  2.1.1 Kratak komentar ............................................................................................... 65

  2.1.2 Nalazi iz sudske prakse Apelacionog suda ....................................................... 66

Recommended

View more >