republika kosova-republic of kosovo qeveria-vlada ... 1 republika e kosovأ«s republika...

Download Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada ... 1 Republika e Kosovأ«s Republika Kosova-Republic

Post on 08-Feb-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

  Qeveria-Vlada-Government

  Ministria e Ekonomisë dhe Financave-Ministarstvo za Privredu-Ministry of Econony and Finance

  ________________________________________________________________________

  UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. .... /2009, PËR IMPLEMENTIMIN E KODIT

  TE DOGANAVE DHE AKCIZES

  PRISHTINË, Shtator 2009

 • 2

  TABELA E PËRMBAJTJES

  PJESA I: DISPOZITAT E PËRGJITHSHME IMPLEMENTUESE

  KREU I: TË PËRGJITHSHME

  Kapitulli 1: Definicionet

  Kapitulli 2: Vendimet

  Kapitulli 3: Teknikat e përpunimit e të dhënave

  KREU II: INFORMACIONI OBLIGUES

  Kapitulli 1: Definicione

  Kapitulli 2: Procedura për marrjen e informacionit obligues - Njoftimi i informacionit

  për aplikantët

  Kapitulli 3: Efekti ligjor i informacionit obligues

  Kapitulli 4: Dispozitat për t‘u aplikuar në rast të skadimit të informacionit obligues

  KREU III: ORIGJINA E MALLRAVE

  Kapitulli 1: Origjina jo preferenciale

  Seksioni 1: Puna apo përpunimi me origjinë të fituar

  Nënseksioni 1:Tekstilet dhe artikujt e tekstilit në kuadër të Seksioni XI nga TARIK

  Nënseksioni 2:Produktet tjera në krahasim me tekstilet dhe artikujt e tekstileve në kuadër

  të Seksionit XI nga TARIK

  Nënseksioni 3:Dispozitat e përbashkëta për të gjitha produktet

  Seksioni 2: Dispozitat implementuese në lidhje me pjesët rezervë

  Seksioni 3: Dispozitat implementuese në lidhje me certifikatat e origjinës

  Kapitulli 2: ORIGJINA PREFERENCIALE

  Seksioni 1: Definicionet

  Seksioni 2: Masat preferenciale tarifore të miratuara në mënyrë unilaterale nga

  Komisioni Evropian për Kosovën

  Nënseksioni 1:Definicion i konceptit për origjinën e produkteve

  Nënseksion 2: Dëshmia e origjinës

  (a) Certifikata e transferimit

  (b) Deklarimi i ngarkesës së mallrave të faturuara

  Nënseksion 3: Metodat e bashkëpunimit administrativ

  Nënseksioni 4:Ceuta dhe Melilla

  KREU IV: VLERA DOGANORE

  Kapitulli 1: Dispozitat e përgjithshme

  Kapitulli 2: Dispozitat në lidhje me tatimet dhe pagesën e licencës

 • 3

  Kapitulli 3: Dispozitat në lidhje me vendin e hyrjes në Kosovë

  Kapitulli 4: Dispozitat në lidhje me kostot e transportit

  Kapitulli 5: Vlerësimi i disa bartësve medial

  Kapitulli 6: Deklarimet e të veçantave dhe dokumenteve për t‘u pajisur

  KREU V: HYRJA E MALLRAVE NË KOSOVË

  Kapitulli 1: Kontrollimi i mallrave dhe marrja e mostrave nga personi i përfshirë

  Kapitulli 2: Deklarimi përmbledhës

  Kapitulli 3: Deponimi i përkohshëm

  Kapitulli 4: Dispozitat e veçanta të aplikueshme për mallrat e transportuara nëpërmes

  ajrit

  Seksioni 1: Dispozitat e përgjithshme

  Seksioni 2: Dispozitat e veçanta të aplikueshme për bagazhin në kabinë dhe bagazhi

  mbajtës nga udhëtarët

  KREU VI: DEKLARIMET DOGANORE – PROCEDURA E ZAKONSHME

  Kapitulli 1: Deklarimet Doganore në formë të shkruar

  Seksioni 1: Dispozitat e përgjithshme

  Seksioni 2: Formularët për t‘u shfrytëzuar

  Seksioni 3: Të veçantat e kërkuara sipas procedurës doganore përkatëse

  Seksioni 4: Dokumentet për t‘iu bashkangjitur deklarimit doganor

  Kapitulli 2: Deklarimet doganore të bëra, duke shfrytëzuar teknikat e përpunimit e të

  dhënave

  Kapitulli 3: Deklarimet doganore të bëra gojarisht apo me ndonjë tjetër veprim

  Seksioni 1: Deklarimet gojore

  Seksioni 2: Deklarimet e bëra me atë të veprimeve të tjera

  Seksioni 3: Dispozitat e përbashkëta për Seksionin 1 dhe 2.

  Seksioni 4: Qarkullimi Postar

  KREU VII: KONTROLLIMI I MALLRAVE, TË GJETURAT E ZYRËS

  DOGANORE DHE MASAT E TJERA TË NDËRMARRA NGA ZYRA

  DOGANORE

  KREU VIII: PROCEDURAT E THJESHTËSUARA

  Kapitulli 1: Dispozitat e përgjithshme

  Kapitulli 2: Deklarimet për lirim për qarkullim të lirë

  Seksioni 1: Deklarimet e pakompletuara

  Seksioni 2: Procedura e thjeshtësuar e deklarimit

  Seksioni 3: Procedura për zhdoganim lokal

  Kapitulli 3: Deklarimet për procedurën doganore me ndikim ekonomik

  Seksioni 1: Hyrja për procedurë doganore me ndikim ekonomik

 • 4

  Nënseksioni 1:Hyrja për procedurën e deponimit doganor

  A: Deklarimet e pakompletuara

  B: Procedura e thjeshtësuar e deklarimeve

  C: Procedura për zhdoganim lokal

  Nënseksioni 2:Hyrja për përpunim të brendshëm, përpunim nën kontrollin doganor apo

  procedurat e importimit të përkohshëm

  A:Deklarimet e pakompletuara

  B:Deklarimet e thjeshtësuara dhe procedurat e zhdoganimit lokal

  Nënseksioni 3:Mallrat e deklaruara për procedurën e përpunimit të Jashtëm

  Nënseksioni 4:Dispozitat e përbashkëta

  Seksioni 2: Kryerja e procedurës doganore me ndikim ekonomik

  Kapitulli 4: Deklarimet e eksportit

  Seksioni 1: Deklarimet e pakompletuara

  Seksioni 2: Procedura e thjeshtësuar e deklarimit

  Seksioni 3: Procedura lokale e zhdoganimit

  Seksioni 4: Dispozitat e përbashkëta për seksionet 2 dhe 3

  PJESA II: TRAJTIMI APO SHFRYTËZIMI I MIRATUAR DOGANOR

  KREU I: LIRIMI NGA QARKULLIMI I LIRË

  Kapitulli 1: Dispozitat e përgjithshme

  Kapitulli 2: Shfrytëzimi i fundmë

  Kapitulli 3: Menaxhimi i kuotës tarifore të dizajnuar për t‘u shfrytëzuar, duke pasuar

  renditjen kronologjike të datave të deklarimeve doganore

  KREU II: STATUSI DOGANOR I MALLRAVE DHE TRANSITI

  Kapitulli 1: Statusi doganor i mallrave

  Seksioni 1: Dispozitat e përgjithshme

  Seksioni 2: Dëshmia e statusit Kosovar

  Kapitulli 2: Transiti

  Seksioni 1: Dispozitat e përgjithshme

  Seksioni 2: Procedura

  Nënseksioni 1:Garantimi individual

  Nënseksioni 2:Mjetet e transportit dhe deklarimet

  Nënseksioni 3:Formalitetet në Zyrën e largimit

  Nënseksioni 4:Formalitetet gjatë rrugës

  Nënseksioni 5:Formalitetet në Zyrën e destinimit

  Nënseksioni 6:Kontrolli i fundit të procedurës

  Seksioni 3: Thjeshtësimet

  Nënseksioni 1: Dispozitat e përgjithshme në lidhje me thjeshtësimet

  Nënseksioni 2: Garantimi gjithëpërfshirës dhe heqja dorë nga garantimi

  Nënseksioni 3: Përjashtimi në lidhje me itinerarin e përshkruar

  Nënseksioni 4: Statusi i dërguesit të autorizuar

  Nënseksioni 5: Statusi i pranuesit të autorizuar të mallit

 • 5

  Nënseksioni 6: Procedurat e thjeshtësuara për mallrat e transportuara me tren apo në

  kontejner të mëdhenj

  Nënseksioni 7: Procedurat e thjeshtësuara për transport ajror

  Nënseksioni 8: Procedurat e thjeshtësuara për transport me tubacion

  Seksioni 4: Borxhi doganor dhe kthimi

  Kapitulli 3: Transporti nëpërmes procedurës TIR apo ATA

  Seksioni 1: Dispozitat e përbashkëta

  Seksioni 2: Procedura TIR

  Seksioni 3: Procedura ATA

  Kapitulli 4: Procedura për dërgesat postare

  KREU III: PROCEDURAT DOGANORE ME NDIKIM EKONOMIK

  Kapitulli 1: Dispozitat bazike të përbashkëta për më shumë se një veprim

  Seksioni 1: Definicione

  Seksioni 2: Aplikimi për autorizim

  Seksioni 3: Vendimi për autorizim

  Seksioni 4: Dispozitat tjera në lidhje me aplikimin e procedurave

  Nënseksioni 1:Dispozitat e përgjithshme

  Nënseksioni 2:Transferet

  Nënseksioni 3:Regjistrimet

  Nënseksioni 4:Shkalla e prodhimit dhe formula e llogaritjes

  Nënseksioni 5:Kamata kompensuese

  Nënseksioni 6:Zbatimi

  Kapitulli 2: Deponimi doganor

  Seksioni 1: Dispozitat e përgjithshme

  Seksioni 2: Kushtet shtesë në lidhje me dhënien e autorizimit

  Seksioni 3: Regjistri i depos

  Seksioni 4: Dispozitat tjera në lidhje me aplikimin e procedurave

  Kapitulli 3: Përpunimi i brendshëm

  Seksioni 1: Dispozitat e përgjithshme

  Seksioni 2: Kushtet shtesë në lidhje me dhënien e autorizimit

  Seksion 3: Dispozitat tjera në lidhje me aplikimin e procedurave

  Seksioni 4: Dispozitat në lidhje me aplikimin e sistemit pezullues

  Seksioni 5: Dispozitat në lidhje me aplikimin e sistemit të rikthimit të tagrave

  importuese doganore

  Kapitulli 4: Përpunimi nën kontrollin doganor

  Kapitulli 5: Importimi i përkohshëm

  Seksioni 1: Dispozitat e përgjithshme

  Seksioni 2: Kushtet për lirim total nga tatimet në import

  Nënseksioni 1: Mjetet e transportit

Recommended

View more >