rudra mahanyasam sringeri sharada peettham … · 2018-07-24 · 1 rudra mahanyasam rudra...

of 54 /54
1 RUDRA MAHANYASAM RUDRA MAHANYASAM SRINGERI SHARADA PEETTHAM VERSION Type set by: Sastry Sreepada

Author: others

Post on 22-Jan-2020

189 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 RUDRA MAHANYASAM

  RUDRA MAHANYASAM SRINGERI SHARADA PEETTHAM VERSION

  Type set by: Sastry Sreepada

 • 2 RUDRA MAHANYASAM

  || MA ¶m¶¢ÀB ¦¢¸±ÀµÀ ||

  || Ckµ ¶¢À¶®m¸ï¶ª ¶pñ±ÀÇÃSµB ||

  || MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ||

  MA Ck¸hµB ¶pc¹ÛUرµÀl¸ñg¸´¢À ||

  MAO¸±µ ¶¢À¶måò¶ªA±ÀµÀÀOµåA nhµïA lû¸ï±ÀµÀnå ±ÀÇÃS¼¶mB| O¸¶¢ÀlµA ȢðµlµA

  hµËȪþî ¶mO¸±¸±ÀµÀ ¶mȢà ¶m¶¢ÀB|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ¶mA ¶m†¶¢Àʪå

  ±µÀlµñ …¶¢À¶m¢ …GhÐ …hµ E†¶¨…Ê¢ ¶m†¶¢ÀB| ¶m†¶¢Àʪå C…¶ªÀå lûµ†¶möÊm

  …s¹¶¬À†sû¹ï…¶¢ÀÀhµ …hÉ ¶m†¶¢ÀB| MA OµA PA SµA ¶TA UA| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ¶mA MA ¶pÁ¹±¸öUØ-±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¶¢À¶®lɶ¢A ¶¢À¶®h¸î¶mA

  ¶¢À¶®q¸hµOµm¸¶¥¶m´¢À| ¶¢À¶®q¸¶p¶¬±µA ¶¢Êmç ¶¢ÀO¸±¸±ÀµÀ ¶mȢà ¶m¶¢ÀB||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B| MA ¶¢ÀA n†lûµ¶m¶phµ…±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB| n†lûµ¶m¶ph¸nåO¸…±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB| H±¸èþö…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| H±µèþöwU¹Ø…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| »¬±µg¸ï…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|

  »¬±µgïwU¹Ø…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| ¶ªÀ¶¢±¸ä…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| ¶ªÀ¶¢±µäwU¹Ø…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|

  l¼¢¸ï…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| l¼¶¢ïwU¹Ø…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| sûµ¢¸…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| sûµ¶¢wU¹Ø…±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB| ¶¥±¸ö…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| ¶¥±µöwU¹Ø…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| ¦¢¸…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| ¦¶¢wU¹Ø…±ÀµÀ

 • 3 RUDRA MAHANYASAM

  ¶m¶¢ÀB| Yöv¹…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| YövwU¹Ø…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| Dh¸î…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|

  DhµîwU¹Ø…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| ¶p±µ¶¢Ã…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| ¶p±µ¶¢ÀwU¹Ø…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|

  IhµhÐù¶¢À†¶ªï ¶ªÃ…±µï…¶ªï ¶ª±µöwU؆S³Ø «¸æ…¶p…±ÀµÀ…i q¸gº¶¢À¶måò†A ¶p…£hµñ´¢À|

  MA VµA VûµA YA ¶±bA cA MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ¶¢ÀA MA

  lµ°ºg¸UرµÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¦¶¢A ¥¹¶måA YSµm¸ékµA vÑO ¶̧mÀSµñ¶¬O¸±µg´¢À|

  ¦¶¢Ê¢ÀOµA ¶p±µA ¶¢Êmç ¦O¸±¸±ÀµÀ ¶mȢà ¶m¶¢ÀB|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA

  ¦A C†ËÈphµÀ …¶¢ÀÅhµÀï…±µ¶¢ÀÅhµ†A …¶m D†SµËÈmþö¶¢…¶ªöhÐ …mÐ C†sûµ±ÀµÀA

  OµÅgÑhµÀ| …¶p±µäA ¶¢…¶m¶ªê†hÉ-±¼…¢¸tû†¶m§÷±ÀµÀh¸S³A …±µ±ÀÀB ¶ª†Vµh¸A …¶mB

  ¶¥…X¶p†iB|| MA dA eµA fµA fûµA gA MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ¦A

  MA ¶p¦Û¶¢ÃUرµÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¢¸¶¬¶mA ¶¢Å¶¨sûÑ ±ÀµÀ¶ªï ¢ ¶̧ªÀOºB

  OµgásûµÃ¶¨g´¢À| ¢¸Ê¢À ¶¥Oºålûµ±µA ¶¢Êmç ¶¢O¸±¸±ÀµÀ ¶mȢà ¶m¶¢ÀB|| MA

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ¢¸A q¸ñg¸m¸A Sµñnæ±µ»ª ±µÀlÐñ †¶¢Ã £…¥¹¶måOµB|

  hÉm¸Êmé‡m¸q¸ï…±ÀµÀ¶ªö|| MA hµA kµA lµA lûµA ¶mA | MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ¢¸A MA Ghµå±¸UرµÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ±ÀµÀhµñ OµÀhµñ »ªæhµA lɶ¢A

  ¶ª±µö¢¸ï»p¶m¤À¶¥ö±µ´¢À| ±ÀµÀwôUØA ¶pÁ¹Y±ÀÉÀnéhµïA ±ÀµÀO¸±¸±ÀµÀ ¶mÈ¢Ã

  ¶m¶¢ÀB|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ±ÀµÀA ±ÀÇà …±µÀlÐñ …CSÓé ±ÀÇà …C¶pÁýù

  ±ÀµÀ M†¶¨lû¿…¶¨À ±ÀÇà …±µÀlÐñ £…¥¹ö sûµÀ†¶¢m¸„„…£Ê¢…¶¥ hµ†ËȪþî …±µÀl¸ñ…±ÀµÀ

  ¶m†È¢Ã C¶ªÀå| MA ¶pA ¶pûA sA sûµA ¶¢ÀA MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ |

 • 4 RUDRA MAHANYASAM

  ±ÀµÀA MA H±¸èþöUرµÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  hµhµÀꆱµÀ©¸±ÀµÀ …£lµî†Ê¬ ¶¢À¶®…lÉ¢ †̧±ÀµÀ lû¿¶¢À»¬| hµ†mÐé ±µÀlµñB

  ¶pñ…VÐlµ‡±ÀµÃh³||

  ¶ªA¶¢±¸åS¼é hµdºhµêòl¿¶påOµ¶mOµ¶pñ¶ªê±¼èhÉYѶ¢À±ÀµÀA

  Sµ¤Àí±µlûµön£À¦ñhÐSµñlµ¶¬¶mqÒñl¸í»ªh¸¶¢Ãñlûµ±µ´¢À|

  C±Éè¶mÀçlµÀïivÑv»pUØvYd¹sû¹±µ¶pñslÐè±µSµA

  ¶¢Êmç »ªlµè¶ªÀ±¸¶ªÀ±É¶mçò¶m£ÀhµA ¶pÁ¹±µöA ¶¢ÀÀPA ¶¥Ãw¶mB||

  MA CA OµA PA SµA ¶TA UA DA MA| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ | MA

  ¶mA ¶pÁ¹±µö¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| …CÈT¹‡±ÉsûÑï„…kµ ÈT¹‡±É…sûÑï

  ÈT¹±µÈT¹†±µhµ±ÉsûµïB| ¶ª‡±Éösûµï¶ªù…±µö¶¥‡±Éö…sûÑï ¶m†¶¢Àʪå C¶ªÀå …±µÀlµñ†±µÃÊpsûµïB||

  O¸v¹sûµñsûµñ¶¢À±¸cݶmlµÀïinsûµA ¢¸ï¶¢Åhµå»pUÉØ°µgA

  Oµ±Ðäl¸í»ªhµsûÑS¼¶¢À¶ªåOµ¶¢ÀgºqÒñl¼í¶mélµA©¸àòUÂÖ±µ´¢À|

  ¶ª±µêqÒñhµOµq¸v¶¥ÀOºå¶¥Oµv¢¸ïO½±µä¶ªAV¸±µSµA

  ¶¢Êmç lµ°ºg¤À¶¥ö±µ¶ªï OµÀdºvsûµÃñsûµUرÓlµñA ¶¢ÀÀP´¢À||

  MA EA VµA VûµA YA ¶±bA cA FA MA | MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|

  MA ¶¢ÀA lµ°ºg¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| …¶ªlÐï…Y¹hµA †¶pñ¶p…l¸ï…£À …¶ªlÐï…Y¹h¸…±ÀµÀ

 • 5 RUDRA MAHANYASAM

  ËÈ¢ ¶m…Ȣà ¶m†¶¢ÀB| …sûµÊ¢†sûµ…Ê¢ m¸†isûµÊ¢ sûµ¶¢…¶ªö ¶¢Ã´¢À| …sûµ¢Ð†lµí¢¸…±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|

  q¸ñvɱÀµÃVµvVµ¶mçòOµÀ¶mçlûµ¶¢vA Sа½±µÊpû¶m¶pñsûµA

  sûµ«¸îsûµïOµå¶¢À¶mUØlɶ¬lµ¶¬¶mY¹öv¹¶¢¡vÑVµ¶m´¢À|

  sñʬîm¸çòl¼¶¢À±µÀlµØËgǶªÀùþåi¶p˱DZµsûµï±¼ÛhµA ±ÀÇÃS¼tûB

  ¶¢Êm然¬A ¶ªOµvA OµyµUÖ±µ»¬hµA «¸ægѱµÀîPA ¶p¦Û¶¢À´¢À||

  MA GA dA eµA fµA fûµA gA HA MA | MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|

  ¦A MA ¶p¦Û¶¢À¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  …¢¸…¶¢À…lÉ¢¸…±ÀµÀ ¶m‡È¢Ã …YÉ喝ᅱÀµÀ ¶m†¶¢ÀB …Ê¥ñ©¸á…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã …±µÀl¸ñ…±ÀµÀ ¶m…¶¢ÀB

  O¸†v¹…±ÀµÀ ¶m…¶¢ÀB Oµ†v£Oµ±µg¸…±ÀµÀ ¶m…Ȣà s†v£Oµ±µg¸…±ÀµÀ ¶m…Ȣà s†v¹…±ÀµÀ

  ¶m…Ȣà s†v¶pñ¶¢Àkµm¸…±ÀµÀ ¶m…¶¢À¶ªù†±µösûµÃhµlµ¶¢Àm¸…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã

  …¶¢ÀmІ¶mîm¸…±ÀµÀ ¶m†¶¢ÀB|

  SÓ±µA OµÀUÂÖ¶¢À¶pUºÖvA ¶ªÀivOµA ¢¸ïq¸gÀâSµgⶪævA

  sûµÃñ£°É¶pOµd¹°µ¤°µgv¶ªhµùA¶ªOµåOµ±Ðähµêv´¢À|

  »ªéSµèA t¶¢Àì¶pûv¹lûµ±µ¶pñ¶¬»ªhµA ov¹vO¸vUÖýÅhµA

  ¶¢Êmç ¶pÁ¹±µä¶¥¥¹UÖ¶¢ÀgâvnsûµA ¶¢OµåòA ¶¬±µ«Òïhµå±µ´¢À||

  MA JA hµA kµA lµA lûµA ¶mA KA MA | MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|

 • 6 RUDRA MAHANYASAM

  ¢¸A MA Ghµå±µ¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  F¥¹¶m¶ªù†±µö£…l¸ï…m¸¤À¶¥ö±µ¶ªù†±µösûµÃ…h¸…m¸A

  sñ¶®î†lû¼¶p…i±µìò…¶¬îgÑ„†lû¼¶p…i±µìò†¶®î …¦¢Ð †Ê¢À C¶ªÀå ¶ªl¸…¦¢Ð´¢À||

  ¶¢ïO¸å¶¢ïOµåSµÀgÉhµ±µA ¶ªÀ£¶¢ÀvA ¶¨dºåòA¶¥hµh¸åþöhµîOµA

  hµ«¸îlµÀhµå±µhµhµåþö¶¢À°µ±µ£Ài lûÉï±ÀµÀA ¶ªl¸ ±ÀÇÃS¼tûB|

  ¶¢Êmç h¸¶¢À¶ª¶¢±¼ÝhµA iñ¶m±ÀµÀ¶mA ¶ªÃ°¸îi¶ªÃ°¸îhµê±µA

  ¥¹¶måA ¶pcÛ¶¢À¤À¶¥ö±µ¶ªï ¶¢lµ¶mA P¢¸ï»p hÉYѶ¢À±ÀµÀ´¢À||

  MA MA ¶pA ¶pûA sA sûµA ¶¢ÀA NA MA| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|

  ±ÀµÀA MA H±µèþö¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¶pÁ¹±Éö ¶p¶¥À¶piB q¸hµÀ lµ°ºgÉ q¸hµÀ

  ¶¥UÖ±µB| ¶p¦ÛÊ¢À q¸hµÀ £Ê¥ö¥Ñ ovOµgᶪåkÐhµå±É| K¥¹m¸ïA q¸hµÀ ¶¢ÃA

  ¶¥±Ðö ¶®ïSÉé±ÀµÃïA q¸±µöj¶piB| ËÈmsÀÀh¸ïA q¸hµÀ ¶¢ÃA ±µÀlÐñ

  ¢¸±ÀµÀ¢¸ïA ovvÑ»¬hµB||

  H±Éèþö iñvÑVµ¶mB q¸hµÀ Clûµ±¸±ÀµÃA ¶¢Àʬ¶¥ö±µB| Ih¸sûÑï lµ¶¥l¼SµíþﶪÀå

  ¶ª±µöhµB q¸hµÀ ¶¥UÖ±µB||

  m¸±µÀlÐñ ±µÀlµñ¶¢À±µÛ‡±ÀÉÀh³ | m¸ï¶ª ¶pÁ¹±µöOµA Y¶p ¶¬Ñ¶¢Ã±µÛm¸tûʨOµ

  £lû¼A ‡¢¸ïP¹ï¥¹ï¶¢ÀB||

  ±ÀµÃ †hÉ ±µÀlµñ …¦¢¸ …hµ¶mñµ…ÈT¹±¸„†q¸¶pO¸¦o| hµ†±ÀµÃ¶m…¶ªå¶mÀ…¢¸

  ¶¥†¶m嶢À…±ÀµÃ S¼†±¼¶¥……m¸åtû †V¸Oµ-§»¬|| ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB||

  …C»ªî†¶mî…¶¬†hµï…±µä‡Ê¢„¶m冱¼°É …sûµ¢¸ C†lû¼| hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢ lûµ†m¸ön

 • 7 RUDRA MAHANYASAM

  hµ¶m|| ¦±µÊª ¶m¶¢ÀB || …¶ª¶¬†«¸ñgº ¶ª¶¬…¶ªñ¥Ñ ±ÀÉÀ …±µÀl¸ñ C…lû¼ sûµÃ‡¶¢Ãï´¢À|

  hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢ lûµ†m¸ön hµ¶m|| vv¹d¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  ……¶¬S³A¶ª†¶¥À÷…W¶¨lµö†¶ªÀ±µ¶må±¼…°µ¶ªlÐè†h¸ Ê¢…l¼¶¨lµ†ik¼±µÀç±Ð…g¶ªh³|

  …¶mŶ¨†lµö…±µ¶ª†lµÅ…hµ¶ª†lÐöþï…¶¢À¶ª…lµs¹Ý …SÐY¹ †sÀÀ…hµY¹ †C…l¼ñY¹ …sÀÀhµA

  …sŶ¬h³|| sûµÀñ¢Ð±µîlû¸ï±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| †hµñþﶢÀìOµA ±ÀµÀY¹¶¢Àʬ ¶ªÀ…SµnèA

  †¶pÁ…»¨à¶¢†±µè¶m´¢À| …G…±¸ö…±µÀOµ†£À…¶¢ s†¶mèm¸´m-…¶¢ÀÅhÐµÀî°½…±ÀµÀ

  ¶¢Ã„¶¢ÀŇh¸h³|| Êmh¸ñsû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| ¶m…¶¢À¶ªÀùò†h¸ï±ÀµÀ …Vµ ¶p†k¸ï±ÀµÀ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB …O¸†d¹ï±ÀµÀ Vµ …o†q¸ï±ÀµÀ Vµ|| Oµ±¸äsû¹ïA ¶m¶¢ÀB| ¶¢Ã †¶m…«ÒåOÉ hµ†¶m…±ÀÉÀ

  ¶¢Ã …¶m D†±ÀµÀÀ…»¨ ¶¢Ã …mÐ SÐ…¶¨À ¶¢Ã …mÐ C†Ê¥ö¶¨À ±¿±¼¶¨B|| …¤±¸m¸î†mÐ ±µÀlµñ

  sû¹…£ÀhÐ †¶¢lû¿…±µú£†¶¨î…mÐå ¶m†¶¢À«¸ £lûɶ¢À hÉ|| m¸»ªO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB||

  …C…¶¢hµ…hµï lûµ…¶mÀ¶ªåþöS³A ¶ª†¶¬«¸ñ…°µ ¶¥†hɶ¨ÀlûÉ| …n§†±µï …¶¥v¹ï…m¸A ¶¢ÀÀ†P¹ …¦¢Ð

  †¶m…¶ªÀù¶¢À†m¸ sûµ¶¢|| ¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| o†vS¿ñ¢¸B ¦…iOµ‡g á̧B …¶¥±¸ö …ClûµB

  †°µ¶¢Ã…Vµ±¸B| hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢ lûµ†m¸ön hµ¶m|| Oµg¸á±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  o†vS¿ñ¢¸ ¦÷…iOµ…g¸á l¼†¶¢S³A …±µÀl¸ñ G†¶p¦ñh¸B| hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢

  lûµ†m¸ön hµ¶m|| G¶pOµg¸á±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¶m†¶¢Àʪå

  …C«¸åþö†±ÀµÀÀ…lû¸±ÀµÃ†m¸hµh¸±ÀµÀ …lûµÅ¶¨ä‡Ê¢| …Gsû¹†sû¹ï…¶¢ÀÀhµ …hÉ ¶m†È¢Ã

  …s¹¶¬À…sû¹ïA hµ…¶¢ lûµ†¶möÊm|| s¹¶¬Àsû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| ±ÀµÃ †hÉ …ʬi†±¿îfûµÀ¶¨à…¶¢À

  ¶¬†Êªå …ssûµÃ†¶¢ …hÉ lûµ†¶mÀB| hµ…±ÀµÃ«¸î´m, …£¶¥ö…hµ¶ªåþö†¶¢À…±ÀµÀ°µî…±ÀµÃ

 • 8 RUDRA MAHANYASAM

  ¶p†±¼sÀíY|| G¶ps¹¶¬Àsû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| ±ÀÉÀ …j±¸æ†n …¶pñVµ†±µnå …¶ªÅO¸†¶¢mÐå

  n…¶¨UºØ†gB| hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢ lûµ†m¸ön hµ¶m|| ¶¬«¸åsû¹ïA ¶m¶¢ÀB||

  …¶ªlÐï…Y¹hµA †¶pñ¶p…l¸ï…£À …¶ªlÐï…Y¹h¸…±ÀµÀ ËÈ¢ ¶m…Ȣà ¶m†¶¢ÀB| …sûµÊ¢†sûµ…Ê¢

  m¸†isûµÊ¢ sûµ¶¢…¶ªö ¶¢Ã´¢À|| …sûµ¢Ð†lµí¢¸…±ÀµÀ ¶m†¶¢ÀB|| CUÂØ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB||

  …¢¸…¶¢À…lÉ¢¸…±ÀµÀ ¶m‡È¢Ã …YÉ喝ᅱÀµÀ ¶m†¶¢ÀB …Ê¥ñ©¸á…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã …±µÀl¸ñ…±ÀµÀ ¶m…¶¢ÀB

  O¸†v¹…±ÀµÀ ¶m…¶¢ÀB Oµ†v£Oµ±µg¸…±ÀµÀ ¶m…Ȣà s†v£Oµ±µg¸…±ÀµÀ ¶m…Ȣà s†v¹…±ÀµÀ

  ¶m…Ȣà s†v¶pñ¶¢Àkµm¸…±ÀµÀ ¶m…¶¢À¶ªù†±µösûµÃhµlµ¶¢Àm¸…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã

  …¶¢ÀmІ¶mîm¸…±ÀµÀ ¶m†¶¢ÀB|| hµ±µÝosû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| …CÈT¹‡±ÉsûÑï„…kµ ÈT¹‡±É…sûÑï

  ÈT¹…±µÈT¹†±µhµ±ÉsûµïB|| ¶ª‡±Éösûµï¶ªù±µö¶¥‡±Éö…sûÑï ¶m†¶¢Àʪå C¶ªÀå …±µÀlµñ†±µÃÊpsûµïB|

  ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| hµhµÀꆱµÀ©¸±ÀµÀ …£lµî†Ê¬ ¶¢À¶®…lÉ¢¸†±ÀµÀ lû¿¶¢À»¬|

  hµ†mÐé ±µÀlµñB ¶pñ…VÐlµ‡±ÀµÃh³|| Cm¸£ÀO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB||

  F¥¹¶m¶ªù†±µö-£…l¸ï…m¸¤À¶¥ö±µ¶ªù†±µösûµÃ…h¸…m¸A

  sñ¶®î†lû¼¶p…i±µìò…¶¬îgÑ„†lû¼¶p…i±µìò†¶®î …¦¢Ð †Ê¢À C¶ªÀå ¶ªl¸…¦¢Ð´¢À||

  Oµn»¨áO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| ¶m†È¢Ã ¶¢B Oº…±¼OɆsûÑï …lÉ¢ …̧…m¸S³A ¶¬Å†lµ±ÀÉÀsûµïB||

  ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¶m†È¢Ã …SµgɆsûÑï …Sµg†¶pisûµï¶¥Û …¢Ð ¶m†¶¢ÀB|| ¶pÅ©¸á±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB|| ¶m…¶¢À¶ªå†°µsûÑï ±µkµ…O¸±É†sûµï¶¥Û …¢Ð ¶m†¶¢ÀB|| Oµ°¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| ¶m…È¢Ã

  »¬†±µgïs¹¶¬Ê¢ ʪ…m¸†Êmï l¼¥¹A …Vµ ¶p†hµ…±ÀÉÀ ¶m†¶¢ÀB|| q¸±¸÷þösû¹ïA ¶m¶¢ÀB||

  £…YïA lûµ†¶mÀB Oµ…¶p±¼ç…mÐ £†¶¥…vÑï s¹†g¢¸S³A …Ghµ| C†Êm¶¥…¶méʪ¨¶¢ …DsûµÀ†±µ¶ªï

 • 9 RUDRA MAHANYASAM

  n…¶¨U؆k¼B|| Yeµ±¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| …»¬…±µ…gï…Sµ±µí¶ªù†¶¢À¶¢…±µåh †̧SÉñ …sûµÃhµ†¶ªï …Y¹hµB

  ¶p…i±É†Oµ D¾ªh³| ¶ª †l¸lû¸±µ ¶pÅ…k¼¤A l¸ï…¶¢ÀÀhɶ¢ÃA Oµ†ËȪþî …lÉ¢¸†±ÀµÀ

  …¶¬£†©¸ £lûɶ¢À|| m¸ËsûÇþï ¶m¶¢ÀB|| ¤À†fûµÀ¶¨à…¶¢À ¦†¶¢hµ¶¢À …¦¢Ð †¶m…¶ªÀù¶¢À†m¸

  sûµ¶¢| …¶p…±µÊ¢À …¶¢Å°µ D†±ÀµÀÀlûµ…nélû¸…±ÀµÀ OµÅ…iåA ¶¢†«¸…¶m D†Vµ…±µ »p†m¸Oµ…A

  t…sûµñl †̧Sµ»¬|| OµËdÇþï ¶m¶¢ÀB|| ±ÀÉÀ …sûµÃh¸…m¸¶¢À†lû¼¶phµ±ÀÇà £…¦P¹†¶ªB

  Oµ…¶p±¼ç†¶mB| hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢ lûµ†m¸ön hµ¶m|| SµÀ¶®ï±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  ±ÀÉÀ C†Êm鶨À …££†lûµï…nå q¸†hÉñ…¶¨À »p†s…hÐ Ym¸†´m| hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢

  lûµ†m¸ön hµ¶m|| Cg¸âsû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| …¶ª…¦±¸ …Y¹hµ†Ê¢l¸B|| …C°µ†±µA ¶p…±µ¶¢ÀA

  …¶plµ́¢À| …Ê¢l¸……m¸S³A ¦†±µ G…hµå¶¢À´¢À| …Y¹hµ†Ê¢lµ…ʪ ¦†±µ»ª …¶¢Ãh¸| sñ…¶¬î

  sûµÃ±µÀí…¶¢…¶ªÀù¶¢±Ð´¢À|| Cq¸m¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¶¢Ã †mÐ …¶¢À¶®†¶m嶢ÀÀhµ ¶¢Ã†mÐ

  C…±µíOµA ¶¢Ã …¶m G†°µ¶må…¶¢ÀÀhµ ¶¢Ã †¶m G…°ºhµ´¢À| ¶¢Ã †mÐ ¶¢lû¿B …»phµ…±µA

  È¢Ãhµ …¶¢Ãhµ†±µA …»pñ±ÀµÃ ¶¢Ã †¶m…¶ªå¶mÀ†¢Ð ±µÀlµñ ±¿±¼¶¨B|| H±µÀsû¹ïA ¶m¶¢ÀB||

  …I¶¨ †hÉ ±µÀlµñ …sû¹Sµ¶ªåA †Y¶¨…¶ªö hɆm¸…¶¢Êª†¶m …¶p±Ð

  ¶¢ÀÆY…¶¢hЄ…j¶¬ï†¶¢hµhµlûµ…m¸ö »p†m¸Oµ¶¬…¶ªåB OµÅ†i墸«¸B|| Y¹¶mÀsû¹ïA

  ¶m¶¢ÀB|| ……¶ªS³A…¶ªÅ…¶¨àZkÐù…¶¢Àq¸ †s¹¶¬À ¶¥‡±µÃèþï±µèþö†lûµ…m¸ö ¶pñ†i¶¬h¸…tû±µ‡«¸å|

  sņ¶¬¶ªê…hÉ ¶p†±¼l¿…±ÀµÃ ±µ†kɶm ±µ…°Ð¶®£À†h¸ñS³A C…¶ps¹†lûµ¶¢Ã¶mB||

  YU¹Ùsû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| £†¶¥öA …sûµÃhµA sûµÀ†¶¢¶mA …WhµñA †s…¶¬Àlû¸ …Y¹hµA

  Y¹†±ÀµÀ¶¢Ã¶mA …Vµ ±ÀµÀh³| ¶ª…±Ðö †Ê¬ï¶¨ …±µÀlµñ¶ªå†ËȪþî …±µÀl¸ñ…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã C¶ªÀå||

 • 10 RUDRA MAHANYASAM

  SµÀv¹ësû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| ±ÀÉÀ …¶pk¸A †¶p…k¼±µ†°µ±ÀµÀ Kv…sÅl¸ …±ÀµÀ¶¢Áýï†lûµB|

  hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢ lûµ†m¸ön hµ¶m|| q¸l¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB||

  C†lûµï¢ÐVµlµlû¼…¶¢O¸å †¶pñ…kµÈ¢Ã Ëldž¢Ðï …tû¶¨O³| C†¾¬S³A…¶¥Û

  ¶ª‡±¸ö…cݶ¢Àí-…±ÀµÀ¶mæþù‡±¸ö¶¥Û ±ÀµÃhµÀ…lû¸†¶mïB||Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¶m†È¢Ã

  …twî†Êm Vµ Oµ…¶¢W†Êm …Vµ ¶m†¶¢À……¶¥÷ýÅh¸†±ÀµÀ Vµ ¶¥Àñhµ…ʪm¸†±ÀµÀ Vµ||

  G¶pOµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¶m†È¢Ã C…¶ªÀå o†vS¿ñ¢¸±ÀµÀ ¶ª¶¬…«¸ñ°¸†±ÀµÀ …¤ÀfûµÀ‡Ê¨|

  C…kÐ ±ÀÉÀ †C…¶ªï ¶ª†h¸ö…mЄ¶¬A hɆsûÑï„Oµ±µ…A ¶m†¶¢ÀB|| hµÅj±ÀµÀÊmh¸ñ±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB|| ¶pñ†¶¢ÀÀ…cÛ lûµ†¶mö…¶m¶ªåþö-…¶¢ÀÀsûµ…±ÀÇñ¸±¼åþé…±ÀÇñ¸Ýþï´¢À| ±ÀµÃ†¶¥Û …hÉ

  ¶¬…¶ªå E†¶¨…¶¢B ¶p…±¸ h¸ †sûµSµ¢Ð ¶¢¶p|| C«¸åò±ÀµÀ ¶pûe³|| ±ÀµÀ …Ih¸†¶¢¶må…¶¥Û

  sûµÃ†±ÀµÃS³A¶ª…¶¥Û l¼†¥Ñ …±µÀl¸ñ †£hµ…»ªæ±É| hɆ©¸S³A ¶ª¶¬¶ªñ±ÀÇÃ…YÊm…¶¢ lûµ†m¸ön

  hµ¶m|| Ei l¼Sµìlûµ: || MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| MA ¶¢ÀñÉèþé

  ¶m¶¢ÀB| ¶mA m¸»ªO¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| È¢ÃA vv¹d¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| sûµA ¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB| SµA Oµg¸á±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| ¶¢A ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| hÉA lµ°ºg¶¬«¸å±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB| ±µÀA ¢¸¶¢À¶¬«¸å±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB| l¸ñA m¸ËsûÇþï ¶m¶¢ÀB| ±ÀµÀA q¸l¸sû¹ïA

  ¶m¶¢ÀB|| …¶ªlÐï…Y¹hµA †¶pñ¶p…l¸ï…£À …¶ªlÐï…Y¹h¸…±ÀµÀ ËÈ¢ ¶m…Ȣà ¶m†¶¢ÀB| …sûµÊ¢†sûµ…Ê¢

  m¸†isûµÊ¢ sûµ¶¢…¶ªö ¶¢Ã´¢À| …sûµ¢Ð†lµí¢¸…±ÀµÀ ¶m†¶¢ÀB|| q¸l¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB||

  …¢¸…¶¢À…lÉ¢¸±ÀµÀ ¶m‡È¢Ã …YÉ喝ᅱÀµÀ ¶m†¶¢ÀB …Ê¥ñ©¸á…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã …±µÀl¸ñ…±ÀµÀ ¶m…¶¢ÀB

  O¸†v¹…±ÀµÀ ¶m…¶¢ÀB Oµ†v£-Oµ±µg …̧±ÀµÀ ¶m…Ȣà s†v£Oµ±µg¸…±ÀµÀ ¶m…Ȣà s†v¹…±ÀµÀ

 • 11 RUDRA MAHANYASAM

  ¶m…Ȣà s†v¶pñ¶¢Àkµm¸…±ÀµÀ ¶m…¶¢À¶ªù†±µösûµÃhµlµ¶¢Àm¸…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã

  …¶¢ÀmІ¶mîm¸…±ÀµÀ ¶m†¶¢ÀB|| H±µÀ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA ¶m¶¢ÀB|| …CÈT¹‡±ÉsûÑï„…kµ

  ÈT¹‡±É…sûÑï ÈT¹…±µÈT¹†±µhµ±ÉsûµïB| ¶ª‡±Éösûµï¶ªù…±µö¶¥‡±Éö…sûÑï ¶m†¶¢Àʪå C¶ªÀå

  …±µÀlµñ†±µÃÊpsûµïB||¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| hµhµÀꆱµÀ©¸±ÀµÀ …£lµî†Ê¬

  ¶¢À¶®…lÉ¢¸†±ÀµÀ lû¿¶¢À»¬| hµ†mÐé ±µÀlµñB ¶pñ…VÐlµ‡±ÀµÃh³||¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  F¥¹¶m¶ªù†±µö £…l¸ï…m¸¤À¶¥ö±µ-¶ªù†±µösûµÃ…h¸…m¸A

  sñ¶®î†lû¼¶p…i±µìò…¶¬îgÑ„†lû¼¶p…i±µìò†¶®î …¦¢Ð †Ê¢À C¶ªÀå

  ¶ªl¸…¦¢Ð´¢À||¶¢ÀñÉèþé ¶m¶¢ÀB||

  || Ckµ ¶¬A¶ªS¸±ÀµÀjñ ||

  C¶ªï §ñ ¶¬A¶ªS¸±ÀµÀjñ«Òåhµñ ¶¢À¶®¶¢À¶måò¶ªï| Dh¸î sÀÀ»¨B| ¶p±µ‡¶¢Ãh¸î

  lɶ¢h¸| C¶¢ïOµåS¸±ÀµÀjñ-Vûµ¶mçB| ¶¬A¶ªS¸±ÀµÀjñYÊp £n±ÀÇÃSµB||

  ¶¬A«¸A CUÂØ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB

  ¶¬A¾ªA hµ±µÝosû¹ïA ¶m¶¢ÀB

  ¶¬A¶ªÃA ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA ¶m¶¢ÀB

  ¶¬AËȪA Cm¸£ÀO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB

  ¶¬A«ÕA Oµn»¨áO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB

  ¶¬A¶ªB Oµ±µhµv Oµ±µ¶pÅ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB

  ¶¬A«¸A ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB

 • 12 RUDRA MAHANYASAM

  ¶¬A¾ªA ¦±µÊª «¸ö¶®

  ¶¬A¶ªÃA ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³

  ¶¬AËȪA Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA

  ¶¬A«ÕAÊmhµñhµñ±ÀµÃ±ÀµÀ ¢Ó¶¨d³

  ¶¬A¶ªB C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³

  sûµÃ±µÀí¶¢¶ªÀù¶¢±Ð£Ài l¼Sµì¶mèB||

  || Ckµ lû¸ï¶m´¢À ||

  Sµ¶¢ÃSµ¶¢À¶ªæA SµSµm¸l¼¶¥Ã¶mïA WlµÃñ¶pl¿¶pA i£À±¸¶p¶®±µ´¢À|

  ¶p¥¹ï£À hÉ ¶ª±µöYm¸¶må±µ¶ªæA ¶m¶¢Ã£À ¶¬A¶ªA ¶p±µ¶¢Ãhµî±µÃ¶p´¢À||

  lɶ¬Ñ lÉ¢¸v±ÀµÀB qÒñOÐå a¢Ð lɶ¢¶ªùm¸hµ¶mB| hµïYÉlµY¹ß¶mn±¸îvïA

  «Ò„¶¬A-sû¹Ê¢¶m ¶pÁ¹Y±ÀÉÀh³||

  ¶¬A¶ª¶¬A¶ªB ¶p±µ¶¢À¶¬A¶ª«Òù„¶¬A ¶¬A¶ªB «Ò„¶¬A ¶¬A¶ªB||

  ¶¬A¶ª¶¬A«¸±ÀµÀ £lµîʬ ¶p±µ¶¢À¶¬A«¸±ÀµÀ lû¿¶¢À»¬| hµmÐé ¶¬A¶ªB

  ¶pñVÐlµ±ÀµÃh³||

  ¶¬A¶ª¶¬Aʪi ±ÀÇà sÃñ±ÀµÃh³ ¶¬A«Ò m¸¶¢À ¶ªl¸¦¶¢B|

  I¶¢A m¸ï¶ª£lû¼A OµÅh¸ö hµhµB ¶ª¶¢ÀÀêd¶¢Ã±µsûÉh³||

 • 13 RUDRA MAHANYASAM

  || Ckµ ¶ª¶¢ÀÀêd½Oµ±µg´¢À ||

  EAl¸ñl¿´m l¼°µÀ£¶mﶪï

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA MA …h¸ñh¸…±µ£À†¶mçò¶¢À…£h¸…±µ£À…………¶mçòS³A ¶¬†Ê¢¶¬Ê¢

  …¶ªÀ¶¬……¶¢S³A ¶¥Ã…±µ£À‡¶mçò´¢À| …¶¬ÀÊ¢ ¶mÀ …¶¥OµñA †¶pÁ±µÀ…¶¬Ãhµ£À†¶mçòS³ØA …¶ªö»ªå †mÐ

  …¶¢À¶T†¢¸ …lû¸iö†¶mçòB|| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| MA MA ¶pÁ¹±µöl¼S¸íSÉ

  Em¸çò±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ¶mA hµö†mÐé C…SÉé ¶¢†±µÀg¶ªï

  …£l¸ö…Êm綢…¶ªï ʬfЄ†¶¢±ÀµÃ»ª¾ª©¸áB| ±ÀµÀ†Z…©Òá ¶¢»¬éhµ…¶¢ÀB ¥Ñ†¶¥ÀV¸…mÐ

  £…¥¹ö lÉö†©¸S³A …»ª ¶pñ†¶¢ÀÀ¶¢ÀÀ…Sµèþﶪîh³| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ¶mA

  MA DSÉé±ÀµÀl¼S¸íSÉ CSµé±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA È¢ÃA

  …¶ªÀSµA …¶mB ¶p…m¸æ¶¢À†sûµ±ÀµÀA OµÅgÑhµÀ| ±ÀµÀ…»ªî¶m醰µhÉñ …±ÀµÀ¶¢À J…i ±¸‡Y¹|

  ±ÀµÀ†»ªîÊmé¶m…¶¢Àsûµï†»¨cÛhµ …lÉ¢¸B| hµ†lµ¶ªï …WhµñS³A …¶¬£†©¸ ±ÀµÀY¹¶¢À| MA

  ¶mȢà sûµSµ¶¢†hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| È¢ÃA MA lµ°ºgl¼S¸íSÉ ±ÀµÀ¶¢Ã±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| MA

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA sûµA

  C†¶ªÀ¶mö…¶m嶢À†±ÀµÀY¶¢Ã¶m-£ÀVµÜ…ʪå¶m…ʪïh¸ïA¶m冶ªÖ…±µ«¸ï†Êmö»¨|

  …C¶mï…¶¢À¶ªî†l¼…VµÜ «¸†hµ …Eh¸ï ¶m†È¢Ã lÉ£ n±³sÀÀ…hÉ hµÀ†sûµï¶¢À¶ªÀå| MA

  ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| sûµA MA n±³sÀÀil¼S¸íSÉ n±³sÀÀhµ±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA SµA hµ†h¸åþö±ÀµÃ…£À sñ†¶¬î…g¸

 • 14 RUDRA MAHANYASAM

  ¶¢†¶m綢Ŷm¶ªål ‡̧¥¹…Êªå ±ÀµÀ†Y¶¢ÃmÐ …¶¬£†±¼íB| C†Ê¬fµ¶¢ÃmÐ ¶¢±µÀ…gɶ¬

  …sÑlûµÀµÀ ¶¥S³A …¶ª ¶¢Ã …¶m D…±ÀµÀB ¶pñ†È¢Ã¾¨B| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| SµA MA ¶p¦Û¶¢Àl¼S¸íSÉ ¶¢±µÀg¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| MA

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ¶¢A D †mÐ …n±ÀµÀÀ†l¼í…¶¥÷i-†otû±µ…lûµö±µ´¢À|

  …¶ª…¶¬»ªñ†g½…tû±µÀ†¶p±ÀµÃ»¬ …±ÀµÀYß´¢À| ¢ †̧±ÀÇà …C»ªî´m …¶¬£†»¨ ¶¢Ãlµ±ÀµÀ¶ªö|

  …±ÀµÀñÀµÀA †q¸hµ …¶ªö»ªå…tû¶ªù†l¸ ¶mB|| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ¶¢A MA

  ¢¸±ÀµÀ¶¢ïl¼S¸íSÉ ¢¸±ÀµÀÊ¢ ¶m¶¢ÀB|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA hÉA …¶¢±ÀµÀS³A

  †«Ò¶¢À …¶¢ñhÉ hµ†¶¢| ¶¢À†¶m…¶ªå¶mÃ…¶¨À t†sûµñhµB| …¶pñY¹†¶¢mÐå C§¶¢À»¬| …E…m¸çòg½

  …lɤ …¶ªÀsûµ†S¸ …¶ªÀ¶p‡jé|| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| hÉA MA

  Ghµå±µl¼S¸íSÉ OµÀsɱ¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ±µÀA

  hµ¤À‡¥¹…¶mA Y†Sµhµ…¶ªå¶ªÀæ…¶¨¶ªê‡iA lû¼±ÀµÀA …Z¶mö¶¢À†¶¢Êª ¶¬Ã¶¢Àʬ …¶¢±ÀµÀ´¢À|

  …¶pÁ¹©¸ …mÐ ±ÀµÀ…k¸ Ê¢†lµ…«¸¶¢À†¶ª…lµöýÅlûÉ †±µ…°ºh¸ …q¸±ÀµÀÀ±µ†lµsè…¶ªùþö¶ªå‡±ÀÉÀ||

  MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ±µÀA MA F¥¹¶mïl¼S¸íSÉ F¥¹m¸±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA l¸ñA …CÊªî …±µÀl¸ñ…Ê¢À¶¬…m¸ ¶p†±µöh¸«Ò

  ¶¢Å…hµñ¶¬…hÉï sûµ†±µ¶¬ÃhÓ …¶ªYч©¸B| ±ÀµÀ¶¥÷A†¶ªhɶªÀå…¶¢hÉ lû¸†±ÀÀ …¶pYñ

  E†¶mçòòYÉï©¸á …C«¸îü †C¶¢¶mÀå …lÉ¢¸B| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| l¸ñA MA

  H±µèþöl¼S¸íSÉ DO¸¥¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ±ÀµÀA …«Òïm¸ †¶pÅk¼…£ sûµ†¢¸¶mÅ…°µ±¸ …nÊ¢†¶¥o|

 • 15 RUDRA MAHANYASAM

  ±ÀµÀ†V¸Ü …¶m¶¥÷†±µî …¶ª¶pñ‡k¸B| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ±ÀµÀA MA

  ClûÐl¼S¸íSÉ ¶pÅk¼ËÈ¢þï ¶m¶¢ÀB||

  || Ckµ lµ¥¹ASµ±Ól¿ñOµ±µg´¢À ||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA MA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  …h¸ñh¸…±µ£À†¶mçò¶¢À…£h¸…±µ£À……¶mçòS³A ¶¬†Ê¢¶¬Ê¢ …¶ªÀ¶¬……¶¢S³A ¶¥Ã…±µ£À‡¶mçò´¢À|

  …¶¬ÀÊ¢ ¶mÀ …¶¥OµñA †¶pÁ±µÀ…¶¬Ãhµ£À†¶mçòS³A …¶ªö»ªå †mÐ …¶¢À¶T†¢¸ …lû¸iö†¶mçòB||

  ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| MA

  MA ¶pÁ¹±µöl¼S¸íSÉ vv¹d«¸æÊm EAl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||1||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ¶mA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  hµö†mÐé C…SÉé ¶¢†±µÀg¶ªï …£l¸ö…Êm綢…¶ªï ʬfЄ†¶¢±ÀµÃ»ª¾ª©¸áB| ±ÀµÀ†Z…©Òá

  ¶¢†»¬éhµ…¶¢ÀB ¥Ñ†¶¥ÀV¸…mÐ £…¥¹ö lÉö†©¸S³A …»ª ¶pñ†¶¢ÀÀ¶¢ÀÀ…Sµèþﶪîh³|| ¶m†¶¢ÀB

  …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ

 • 16 RUDRA MAHANYASAM

  ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶mA MA

  DSÉé±ÀµÀl¼S¸íSÉ Êmhµñ«¸æÊm CSµé±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB||2||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA È¢ÃA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ± †̧±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ

  Vµ| …¶ªÀSµA …¶mB ¶p…m¸æ¶¢À†sûµ±ÀµÀA OµÅgÑhµÀ| ±ÀµÀ…»ªî¶m醰µhÉñ …±ÀµÀ¶¢À I…i ± ‡̧Y¹|

  ±ÀµÀ†»ªîÊmé¶m…¶¢Àsûµï†»¨cÛhµ …lÉ¢¸B| hµ†lµ¶ªï …WhµñS³A …¶¬£†©¸ ±ÀµÀY¹¶¢À||

  ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ |

  È¢ÃA MA lµ°ºgl¼S¸íSÉ Oµ±µä«¸æÊm ±ÀµÀ¶¢Ã±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||3||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA sûµA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ± †̧±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ

  Vµ| C†¶ªÀ¶mö…¶m嶢À†±ÀµÀY¶¢Ã¶m£ÀVµÜ…ʪå¶m…ʪïh¸ï¶m冶ªÖ…±µ«¸ï†Êmö»¨|

  …C¶mï…¶¢À¶ªî†l¼…VµÜ «¸†hµ …Eh¸ï ¶m†È¢Ã lÉ£ n±³sÀÀ…hÉ hµÀ†sûµï¶¢À¶ªÀå|| ¶m†¶¢ÀB

  …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ | sûµA

  MA n±³sÀÀil¼S¸íSÉ ¶¢ÀÀP«¸æÊm n±³ sÀÀhµ±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB||4||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA SµA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m† ¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

 • 17 RUDRA MAHANYASAM

  hµ†h¸åþö ±ÀµÃ…£À s†¶¬î…g¸ ¶¢†¶m綢Ŷm¶ªål¸ ‡¥¹…Êªå ±ÀµÀ†Y¶¢ÃmÐ …¶¬£†±¼íB|

  C†Ê¬fµ¶¢ÃmÐ ¶¢±µÀ…gɶ¬ …sÑlûµÀµÀ ¶¥S³A …¶ª ¶¢Ã …¶m D…±ÀµÀÀB ¶pñ†È¢Ã¾¨B||

  ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ SµA

  MA ¶p¦Û¶¢Àl¼S¸íSÉ s¹¶¬À«¸æÊm ¶¢±µÀg¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||5||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ¶¢A ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| D

  †mÐ …n±ÀµÀÀ†l¼í…¶¥÷i†otû±µ…lûµö±µ́¢À| …¶ª…¶¬¾ªñ†g½…tû±µÀ†¶p±ÀµÃ»¬ …±ÀµÀYß´¢À|

  ¢¸†±ÀÇà …C»ªî´m …¶¬£†»¨ ¶¢Ãlµ±ÀµÀ¶ªö| …±ÀµÀñÀµÀA †q¸hµ …¶ªö»ªå…tû¶ªù†l¸ ¶mB||

  ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ |

  ¶¢A MA ¢¸±ÀµÀ¶¢ïl¼S¸íSÉ m¸»ªO¸«¸æÊm ¢¸±ÀµÀÊ¢ ¶m¶¢ÀB|6|

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA hÉA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  …¶¢±ÀµÀS³A †«Ò¶¢À ¶¢ñhÉ hµ†¶¢| ¶¢À†¶m…¶ªå¶mÃ…¶¨À t†sûµñhµB| …¶pñY¹†¶¢mÐå C §¶¢À»¬|

  …E…m¸çòg½ …lɤ …¶ªÀsûµ†S¸ …¶ªÀ¶p‡jé|| ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA

  ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ | hÉA MA Ghµå±µl¼S¸íSÉ Yeµ±µ«¸æÊm

 • 18 RUDRA MAHANYASAM

  OµÀsɱ¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||7|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ±µÀA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ V µ

  ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ

  Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| hµ¤À‡¥¹…¶mA Y†Sµhµ…¶ªå¶ªÀæ…¶¨¶ªê‡iA lû¼±ÀµÀA …Z¶mö¶¢À†¶¢Êª

  ¶¬Ã¶¢Àʬ …¶¢±ÀµÀ´¢À| …¶pÁ¹©¸ …mÐ ±ÀµÀ…k¸ Ê¢†lµ…«¸¶¢À†¶ª…lµöýÅlûÉ †±µ…°ºh¸

  …q¸±ÀµÀÀ±µ†lµsè…¶ªùþö¶ªå‡±ÀÉÀ|| ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA

  ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ±µÀA MA F¥¹¶mïl¼S¸íSÉ m¸tû«¸æÊm

  F¥¹m¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||8|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA l¸ñA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢

  Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ± †̧±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  …¦¢¸†±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| …CÊªî …±µÀl¸ñ…Ê¢À¶¬…m¸ ¶p†±µöh¸«Ò ¶¢Å…hµñ¶¬…hÉï

  sûµ†±µ¶¬ÃhÓ …¶ªYч©¸B| …±ÀµÀ¶¥÷A†¶ªhɶªÀå…¶¢hÉ lû¸†±ÀÀ …¶pYñ E†¶mçòYÉï©¸á …C«¸îü

  †C¶¢¶mÀå …lÉ¢¸B|| ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ

  ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| l¸ñA MA H±µèþöl¼S¸íSÉ ¶¢Àñ¼èþé «¸æÊm DO¸¥¹±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB||9|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA ±ÀµÀA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ

  ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ

  Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| …«Òïm¸ †¶pÅk¼…£ sûµ†¢¸¶mÅ…°µ±¸ …nÊ¢†¶¥o| ±ÀµÀ†V¸Ü ¶m¶¥÷†±µî

  …¶ª¶pñ‡k¸B|| ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ

 • 19 RUDRA MAHANYASAM

  ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ±ÀµÀA MA ClûÐl¼S¸íSÉ q¸lµ«¸æÊm ¶pÅlû¼ËÈ¢þï ¶m¶¢ÀB|| 10 ||

  || Ckµ ©Ò†fµ¥¹ASµ±Ól¿ñOµ±µg´¢À ||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA CA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  …£sûµÃ†±µ»ª …¶pñ¢ †̧¶¬…gÑ ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã

  †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ

  ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mÈ¢Ã

  sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ CA MA [ sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] ¦P¹«¸æÊm

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||1|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA DA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ

  ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ

  Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ¶¢†»¬é±µ»ª ¶¬…¶¢ï¢¸†¶¬…mÐ ±Ó…lÉñg †̧oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé

  »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ± †̧±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ

  Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ DA MA [

 • 20 RUDRA MAHANYASAM

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] ¦±µB«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||2|| MA

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA EA …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ

  ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| …¥¹ö†hÐñ„»ª ¶pñ†VÉ…h¸

  ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [

  ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ

  EA MA [ sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] ¶¢Àñ¼èþ髸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB||3|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA FA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ

  …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| …hµÀkІ„»ª …£¶¥ö†Ê¢…l¸ ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé

  »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ± †̧±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ

  Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ FA MA [

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] vv¹d«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||4|| MA

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA GA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  …G¦†Sµ»ª …Oµ¤ ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã

  »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ

 • 21 RUDRA MAHANYASAM

  ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mÈ¢Ã

  sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ GA MA [ sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] Êmhµñ«¸æÊm

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||5|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA HA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ

  ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ

  Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| C†U¹Ù±¼±µ…»ª s†¶¢Ãí±¿ ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé

  »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ± †̧±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ

  Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ HA MA [

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ]Oµ±µä«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||6|| MA

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA sÀÀA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  …C…¶¢¶ªÀµ…»ª lµÀ†¶¢…«¸ömÓñ…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã

  †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ

  Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ± †̧±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mÈ¢Ã

  sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|| sÀÀA MA [ sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ]

  ¶¢ÀÀPB«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||7|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢B|| MA sÀÀ¹A ¶m†¶¢ÀB

  …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| …¶¥À†¶mÃèþï±µ»ª ¶¢Ã…±¸Ýx…±ÀÇÃ

 • 22 RUDRA MAHANYASAM

  ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬…¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [

  ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ||

  sÀÀ¹A MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] Oµg᫸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB ||8||

  MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA vÀA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  …¶ª¶¢Ãñ†fµ»ª …OµÅ ¥¹…¶mà ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã

  †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ

  Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ± †̧±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mÈ¢Ã

  sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|| vÀA MA [ sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ]

  s¹¶¬À«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| 9 || MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢B|| MA vÃA ¶m†¶¢ÀB

  …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| …¶p…±¼¶¨lÐ…»ª ¶p†¶¢¶¢Ã…mÐ ±Ó…lÉñg¸†oOɶm

  …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ

  ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ

  Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| vÃA MA [

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] ¶¬Ålµ±ÀµÀ«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||10|| MA

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA JA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

 • 23 RUDRA MAHANYASAM

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  …¶pñhµ†O¸ö…»ª ¶m†sûµ…«¸ömÓñ…lÉñg¸†oOɶm …q »̧¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã

  »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ

  ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mÈ¢Ã

  sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|| JA MA [ sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] m¸tû«¸æÊm

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||11|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA KA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ

  ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ

  Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| C†¶ª¶¢ÀÅA©Òà„»ª ¶¬…¶¢ï¶ªÃ…lÐ ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬

  ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ

  ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ

  Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|| KA MA [

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] Oµdº«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||12|| MA

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA MA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  …sÀÀhµ†lû¸¶¢Ã„…»ª ¶ªÀ†¶¢±ÐÝþï…j ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã

  ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ]

  MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|| MA MA [ sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ]

 • 24 RUDRA MAHANYASAM

  H±µÀ«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||13|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA NA ¶m†¶¢ÀB

  …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| sñ†¶¬îYÑïi±µ…»ª ¶ªÀ†¶¢±¸è…¶¢Ã

  ±Ó…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [

  ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ||

  NA MA [ sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] Y¹¶mÀ«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB||14|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA CA ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢

  …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ

  …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| …C‡Yфʪï†Oµ-…q¸lÓñ…lÉñg¸†oOɶm …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬

  …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB

  ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ|

  MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|| CA MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ]

  YU¹Ù«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||15|| MA sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù†¶¢B|| MA CB ¶m†¶¢ÀB

  …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ±¸†±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ

  ¶m†¶¢ÀB …¦¢ †̧±ÀµÀ Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| C†»¬±µ»ª …sÀlû¼é…±ÀÇà ±Ó…lÉñg¸†oOɶm

  …q¸»¬ ‡¶¢Ã„SÉé »p…¶pÅ»¬ …¶¢Ã ¶¢Ã †¶¢Ã »¬S³A¾ªB|| [ ¶m†¶¢ÀB …¶¥¶¢Àí†Ê¢ Vµ

  ¶¢À…±ÀÇÃsûµ†Ê¢ …Vµ ¶m†¶¢ÀB ¶¥…UÖ± †̧±ÀµÀ Vµ ¶¢À±ÀµÀ…¶ªÖ±¸†±ÀµÀ …Vµ ¶m†¶¢ÀB …¦¢¸†±ÀµÀ

 • 25 RUDRA MAHANYASAM

  Vµ …¦¶¢†hµ±¸±ÀµÀ Vµ| ] MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ|| CB MA [

  sûµÃ±µÀí…¶¢¶ªÀù…¶¢±Ð´¢À ] q¸lµ«¸æÊm ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||16||

  hµöSµ»ªæSµËhÇB ¶ª±µöq¸ËÈpB ¶pñ¶¢ÀÀVµïhÉ| ¶ª±µösûµÃhɶ¨ö¶p±¸ZhÐ sûµ¶¢i| hµhÐ

  sûµÃhµÊpñhµ»p

  ¥¹Vµsñ¶¬î-±¸°µ¶ª±ÀµÀ°µ-±ÀµÀ¶¢ÀlµÃhµ-¥¹Oºo-f¸Oºo-¶ª±µê-¥¹ö¶plµ-

  hµ¶ªÖ±µ-Yö±¸lµÀï¶plµñ¶¢YѶp¶T¹h¸B ¶ª±Éö Yöv¶måA ¶p¶¥ï¶mÀå ¶¢ÃA ±µ°µ¶mÀå

  ¶ª¶¬-OµÀdÀ¶¢ÀìA ±µ°µ¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶mS³A ±µ°µ¶mÀå ¶ª±¸ö´m ¶¢À¶®Ym¸´m

  ±µ°µ¶mÀå||

  || Ckµ Dhµî±µ°¸ ||

  ¶¢À…mÐ YÑï†i±µÀݶ¨…h¸¶¢Ã…YïA £†WܶméA …±ÀµÀYßS³A ¶ª…£À¶¢ÀA †lµlû¸hµÀ|

  sÅ…¶¬¶ªê†i¶ªå¶mÀh¸…£À¶¢ÀA …mÐ £†Ê¥ö…lÉ¢¸ …E¶¬ †¶¢Ãlµ±ÀµÀm¸å´¢À|| SµÀ¶®ï±ÀµÀ

  ¶m¶¢ÀB|| C‡sÑ…lûµïS¼éB …¶ª£À…lû¸ Y†m¸…m¸A ¶pñ†i …lûɶmÀ†£À¢¸-…±ÀµÀj…¶¢ÀÀ©¸¶ª‡´¢À|

  …±ÀµÀ¶®ö †E…¶¢ ¶pñ…¶¢±ÀµÃ…¶¢ÀÀZ݆¶®…m¸B ¶pñ…sû¹¶m†¶¢B »ªù¶ªñ…hÉ m¸…Oµ¶¢À†VµÜ|| m¸ËsûÇþï

  ¶m¶¢ÀB|| …CS¼é…¶¢Àñ¸è …l¼¶¢B …OµOµÀhµê†iB ¶pÅ…k¼¢¸ï …C±ÀµÀ´¢À| …Cq¸S³A

  ±É†h¸S³A»ª Z¶möi|| ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| …¶¢Àñ¸è†¶mA …l¼¢Ð †C…±µiA

  †¶pÅ…k¼¢¸ï ‡ËÈ¢¥¹ö…¶m±µ…¶¢ÀÅh¸†±ÀµÀ …Y¹hµ…¶¢ÀS¼é´¢À| …Oµ£S³A …¶ªA±¸…Y¶¢À†i…k¼A

  Y†m¸m¸…¶¢Ã¶ªm¸éq¸†hµñA Y¶m±ÀµÀ¶må …lÉ¢¸B|| Oµg¸á±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB|| ¶¢À†±¸îgº …hÉ

 • 26 RUDRA MAHANYASAM

  ¶¢†±µîtû¥¹Ülµ±ÀµÃ…£À «Ò†¶¢À-…«¸åþö±¸…Y¹¶¢ÀņhÉ…m¸tû†¶¢«¸å´¢À| …G±Ð±µö†±¿…±ÀÇÃ

  ¶¢†±¼¶¢Êªå C…¶ªÀå Y†±ÀµÀ…¶måA h¸ö¶¢À†¶mÀ¶¢Àlµ¶mÀå …lÉ¢¸B| ¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

  …Y¹hµ†Ê¢…l¸ ±ÀµÀ†l¼ ¢¸ q¸…¶¢OЄ†»ª| …ËÈ¢…¥¹ö…¶m±Ð ±ÀµÀ†l¼ ¢¸ ËÈ¢…lµÀïhЄ†»ª| ¶¥A

  …¶pñY¹…sûÑï ±ÀµÀ†Y¶¢Ãm¸±ÀµÀ …vÑOµ´¢À| H…±µÝA ¶pÁ…»¨àA lµ†lµ…lµsû¹ï†¶¢¶¢Åhµùþö||

  ¦±µÊª ¶m¶¢ÀB|| sñ‡¶®î…hµî¶mö†lµ¶ªÅYhµ| hµ†lµO¸¶¢À±ÀµÀhµ| ¶ª…¶¢Ãhµî†m¸

  ¶p…lÉï±ÀÉÀ†i| D…hµîm¸é…hµînéh¸ï†¶¢À¶måò±ÀµÀhµ| hµ†ËȪþî lµ…¶¥¶¢ÀS³A …¶¬ÃhµB

  ¶pñhµï¶¥ÅgÑh³| ¶ª lµ†¶¥¶¬ÃhЄsûµ¶¢h³|| lµ†¶¥¶¬ÃhÐ …¶¬ ËÈ¢ m¸…ËÈ¢À¶̈ B| hµA

  ¢¸ …JhµA lµ†¶¥¶¬Ã……hµS³A ¶ª¶m凴¢À|| lµ†¶¥…¶¬ÑhÉh¸ï†Vµ°µhÉ …¶p±Ð†°Ég|

  …¶p±Ð†°µ»pñ±ÀµÃ E…¶¢ »¬ …lÉ¢¸B|| D…hµîm¸é-…hµînéh¸ï†¶¢À¶måò±ÀµÀhµ| hµ†ËȪþî

  ¶ª…¶p嶢ÀS³A …¶¬ÃhµB ¶pñ†hµï¶¥ÅgÑh³| ¶ª…¶ª¶p冶¬ÃhЄsûµ¶¢h³| …¶ª¶på…¶¬ÃhÐ …¶¬

  ËÈ¢ m¸…ËÈ¢À¶̈ B| hµA ¢¸ …JhµS³A …¶ª¶p冶¬Ã……hµS³A ¶ª‡¶må´¢À| …¶ª¶på…¶¬ÑhÉh¸ï†Vµ°µhÉ

  …¶p±Ð†°Ég| …¶p±Ð†°µ»pñ±ÀµÃ E…¶¢ »¬ …lÉ¢¸B| D…hµîm¸é…hµînéh¸ï†¶¢À¶måò±ÀµÀhµ|

  hµ†ËȪþî …¶¨¶¨áS³A …¶¬ÃhµB ¶pñ†hµï¶¥ÅgÑh³| ¶ª ¶¨†fµÃãhЄsûµ¶¢h³| ¶¨†fµÃãhÐ

  …¶¬ËÈ¢ m¸…ËÈ¢À¶¨B| hµA †¢¸ …JhµS³A ¶¨†fµÃã……hµS³A ¶ª‡¶må´¢À| ¶¨…fÐãhÉh¸ï†Vµ°µhÉ

  …¶p±Ð†°Ég| …¶p±Ð†°µ»pñ±ÀµÃ E…¶¢ »¬ …lÉ¢¸B|| D…hµîm¸é…hµînéh¸ï†¶¢À¶måò±ÀµÀhµ|

  hµ†ËȪþî ¶p…cÛ¶¢ÀS³A …¶¬ÃhµB ¶pñhµï¶¥ÅgÑh³| ¶ª ¶p†cÛ¶¬ÃhЄsûµ¶¢h³|

  ¶p†cÛ¶¬ÃhÐ …¶¬ ËÈ¢ m¸…ËÈ¢À¶̈ B| hµA ¢¸ …JhµA ¶p†cÛ¶¬Ã……hµS³A ¶ª‡¶må´¢À|

  ¶p†cÛ-…¶¬ÑhÉh¸ï†Vµ°µhÉ …¶p±Ð†°Ég| …¶p±Ð†°µ»pñ±ÀµÃ E…¶¢ »¬ …lÉ¢¸B|

 • 27 RUDRA MAHANYASAM

  D…hµîm¸é…hµînéh¸ï†¶¢À¶måò±ÀµÀhµ| hµ†ËȪþî Vµ…hµÀ±µæS³A …¶¬ÃhµB ¶pñhµï¶¥ÅgÑh³|

  ¶ª Vµ†hµÀ±µÃúhЄsûµ¶¢h³| Vµ†hµÀ±µÃúhÐ …¶¬ ËÈ¢ m¸…ËÈ¢À¶̈ B| hµA ¢¸ …JhµA

  Vµ†hµÀ±µÃú……hµS³A ¶ª¶m凴¢À| Vµ†hµÀ…±ÐúhÉh¸ï†Vµ°µhÉ …¶p±Ð†°Ég| …¶p±Ð†°µ»pñ±ÀµÃ E…¶¢

  »¬ …lÉ¢¸B| hµ†¶¢Àsñ¤h³| hµöA ËÈ¢ …Ê¢À Êm†l¼¶¨áS³A …¶¬ÃhµB ¶pñ†hµï¥Ôñ¾¨B|

  hµö†Ë±ÀÇÀm¸m¸…P¹ïh¸…±µ E†i| hµ…«¸î¶mÀé †ËȬ……m¸S³A ¶¥Û†hµÀ±Ðúh¸…±µ Eh¸ï†Vµ°µhÉ|

  hµ‡«¸îVµÀÜ…¶¥Ãñ¶¨ÀB …¶pÁh¸ñg¸S³A ¶¬Å†lµïhµ¶¢ÀB| †Êml¼…©Òá ¶¬Å†lµïhµ¶¢ÀB|

  Êm†l¼…©Òá sñ†¶¬îgÑ sûµ¶¢i| ±ÀµÀ …J¶¢A Ê¢†lµ| Eh¸ïhµî±µ°¸||

  || Ckµ ¦¶¢¶ªUÖvê´¢À ||

  ±ÀÉÀ…ÊmlµA …sûµÃhµA sûµÀ†¶¢¶mA sûµ…£¶¨ïhµê†±¼SµÅ¾¬hµ…¶¢À¶¢Àņhɶm ¶ª±µö‡́¢À| ±ÀÉÀ†¶m

  …±ÀµÀY߆«¸åò±ÀµÀhÉ …¶ª¶p冶¬Ñ…h¸ hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||1|| ±ÀÉÀ…¶m

  Oµ†±¸îgº …¶pñVµ†±µ…nå lû¿…±¸ ±ÀµÀ†hÐ …¢¸V¸ ¶¢À†¶m«¸ V¸…±µÀ±ÀµÀ†nå| ±ÀµÀ…hµù£Àî…hµA

  ¶¢À†¶mB …¶ªVµA†±µ…nå hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||2|| ±ÀÉÀ…¶m Oµ‡±¸î…gï¶p†«Ò

  ¶¢À…o»¨†gÑ …±ÀµÀYÉß †OµÅgönå …£hµ†kÉ…¶¨À lû¿‡±¸B| ±ÀµÀ†lµ…¶pÁ¹±µöA ±ÀµÀ…°µ¶¢À†¶måA

  …¶pñY¹…m¸A hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢-†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||3|| ±ÀµÀ…hµêòY¹ß†¶m…¶¢ÀÀhµ VÉ…hÐ

  lûµÅ†i…¶¥Û ±ÀµÀYÑÝþï†i…±µ¶må…±µ¶¢ÀņhµA …¶pñY¹†¶ªÀ| ±ÀµÀ…«¸î¶mé …sÀÀhÉ Oº…cÛ¶m Oµ†±µî

  …Oºñ±ÀµÀ…hÉ hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||4|| …¶ªÀ…©¸…±µk¼±µ†¥¹ön …¶¢±ÀµÀA

 • 28 RUDRA MAHANYASAM

  ¶¢À…¶mÀ‡©¸ïÊmî …n±ÀµÀÀ†hÉ …¶p¶¥À†tû…±¸öZ†o¢¸´m| …¶¬Å…hµêò…£¶̈ àA ±ÀµÀlµ†Vµ…±µA

  ±ÀµÀ†£…¶¨áA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||5||

  ±ÀµÀ…»ªî¶méýÅ…Vµ«¸…¶¢Ã±ÀµÀ†YÄS³A…»¨ ±ÀµÀ‡»ªî¶mêò…i©¸á †±µ…¶¥m¸ sû¹ …£sû¹‡±¸B|

  ±ÀµÀ†»ªîS³ØA…¦ÛhµåS³A ¶ª…±µöȢÆhµA …¶pñY¹…m¸A hµ…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||6|| ±ÀµÀlµ†hµñ …¶¨¶¨áA …iñ¶¥†hµS³A …¶ªÀ¤†±µïA …±ÀµÀY߆¶ªï

  …SµÀ¶¬ïA ¶m†¶¢m¸…¶¢-¶¢Ã±ÀµÀ¢À| lµ†¶¥ ¶pcÛ ……iñS³A ¶¥…hµA ±ÀµÀhµê…±µA hµ…Êmî

  ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||7|| ±ÀµÀY¹Ý†SµñhÐ …lµÃ±µ¶¢ÀÀËlÇ…hµÀ ¶ª…±µöA

  hµ…hµÀù¶på…¶ªï hµ…ËkÇÊ¢†i| …lµÃ…±µ…Uض¢ÀA YÑï†i…©¸A YÑï…i±É…OµA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢-†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||8|| ±ÀÉÀ…ÊmlµA £…¶¥öA Y†SµhÐ …ssûµÃ…¶¢ ±ÀÉÀ

  …lÉ¢¸†»p¶¢À…¶¬«Ò …Y¹hµ†Ê¢l¸B|

  hµ…lÉ¢¸-S¼é¶ªå…l¸ö±ÀµÀÀ¶ªåhµÃù…±µï¶ªå†lµÀ…Vµ¶mçò…¶¢Ã¶ªå…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||9|| ±ÀÉÀ…¶m lÓïB †¶pÅ…k¼¤ …V¸¶m冱¼°µA …Vµ ±ÀÉÀ ¶p†±µöh¸B

  …¶pñl¼…¥Ñ l¼†¶¥¶¥Û| ±ÀÉÀ…ÊmlµA Y…Sµl¸öþpåA ¶pñY¹…m¸A hµ…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢-†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||10|| ±ÀÉÀ ¶¢À…mÐ ¶¬Å†lµ…±ÀµÀA ±ÀÉÀ †Vµ …lÉ¢¸ ±ÀÉÀ …l¼¢¸ï

  D…qÒ ±ÀÉÀ ¶ªÃ†±µï…±µ¦îB| hÉ ¥Ññ†hÉñ …Vµ°µÀ†¾¨ …¶ªcÛ†±µ…¶måA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||11|| C†W…¶måþïA V¸†¶pñÊ¢À…±ÀµÀA …Vµ …¶¢ïO¸å-†¶¢ïOµå…¶p±µA †Vµ

  ±ÀµÀh³| ¶ªÃ‡°¸î…hµÃù°µî†hµ±µA …YÉß…±ÀµÀA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||12||

  J†O¸ Vµ …lµ¶¥ †Vµ …¶¥hµA †Vµ …¶ª¶¬¶ªñ†A …V¸±ÀµÀÀ†hµA Vµ| …n±ÀµÀÀ†hµA Vµ

 • 29 RUDRA MAHANYASAM

  …¶pñ±ÀµÀÀ…hµA V¸†±µÀìlµA …Vµ †¶mï±µÀìlµA Vµ hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||13||

  ±ÀÉÀ †¶pcÛ …¶pc¹Ûlµ¶¥ …¶¥hµS³A …¶ª¶¬†¶ªñ…¶¢À±ÀµÀÀ…hµA †¶mï±µÀìlµA Vµ| hÉ

  †CS¼é-…WhÉ冶¨à…O¸«¸åS³A ¶¥†±¿…±µA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||14||

  Ê¢…l¸¶¬…Ê¢ÀhµA ¶pÁ†±µÀ¶¨A …¶¢À¶®†¶må-¶¢Ã…l¼hµï†¶¢…±µäA hµ†¶¢À…¶ªB ¶p†±µ«¸åh³|

  ±ÀµÀ…¶ªï ±ÀÇÃ…nA ¶p…±¼¶p†¶¥ï…nå lû¿…±¸¶ªå…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢-†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||15||

  ±ÀµÀ…ËȪþïhµA lû¿‡±¸B …¶pÁ¶m†nå …Oµ¶¢‡±ÀÇà …sñ¶®î†g…Ê¢ÀhµA †h¸ö¶¢Åg…hµ£À¶mÀ燴¢À|

  …«¸æ…¶¢…±µA Y†UØ…¶¢ÀA lÓ¸O¸¶¥A hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||16||

  ¶p‡± …̧hµê±µ†hµ±µA sñ¶¬î …hµhµê‡±¸hµê…±µhÐ †¶¬±¼B| …±ÀµÀhµê‡±¸hµê†±µhЄ…lû¿…¶¥A

  hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||17|| ¶p‡±¸…hµê±µ†hµ±µA …ËVÇ…¶¢ …hµhµê‡±¸ËVÇþÛ…¶¢

  ±ÀµÀ†hµê±µ´¢À| …±ÀµÀhµê‡±¸hµê†±µhÐ …YÉß…±ÀµÀA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||18|| ±ÀµÃ †Ê¢…l¸l¼†¶¨À S¸…±ÀµÀjñ …¶ª±µö†¢¸ï¾p …¶¢Àʬ†¶¥ö±¿|

  sÀÀSµïY«¸ù†¶¢Ãkµ…˱Çþö…¶¥Û hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||19|| ±ÀÇà †ËÈ¢

  …lɶ¢A †¶¢À¶®…lÉ…¶¢A …¶pñ±ÀµÀ†hµB ¶pñ…g¶¢B †¶¥ÀWB| ±ÀµÀ¶ªù†±Éö ¶ª†±µöÊ¢…ËlÇ…¶¥Û hµ…Êmî

  ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||20|| ¶pñ†±ÀµÀ…hµB ¶pñ†g¢Ð…U¹Ö…±µA …¶pñg†¶¢A

  ¶pÁ…±µÀ©Ò†hµå¶¢À´¢À| MA†O¸…±µA ¶pñ†g¢¸…h¸î…¶mA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå

  ||21|| ±ÀÇĆ«Õ …¶ª±Éö†¶¨À Ê¢…lÉ…¶¨À …¶peµï‡hÉ ¶¬ï…±ÀµÀ¤À†¶¥ö±µB| C†O¸…±ÀÇÃ

  n†±µÀØgÑ …¶®ï…h¸î hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||22|| SÐ…tû±µÀÝ…¶¨àA lûµ†Êm…¶m

  ¶®ï†±ÀµÀÀ©¸ …Vµ s†vɶm Vµ| …¶pñY†±ÀµÃ …¶p¶¥À†tûB ¶pÁ¶¨Ö…±¸°µA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB

 • 30 RUDRA MAHANYASAM

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||23|| †hµñþﶢÀìOµA ±ÀµÀY¹¶¢Àʬ ¶ªÀ…SµnèA †¶pÁ…»¨à¶¢†±µè¶m´¢À|

  …G…±¸ö…±µÀOµ†£À…¶¢ s†¶mèm¸…¶mîýÅhÐµÀî°½…±ÀµÀ ¶¢Ã„¶¢ÀÅ…h¸hµå…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||24|| ËOdžv¹…¶ª-¦†P±É …±µ…Ê¢Àï …¶¥AOµ†±µ¶ªï …¦¢¸†v±ÀÉÀ|

  …lɶ¢‡h¸¶ªå†hµñ ȢÅlµ…nå hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå ||25||

  ËOdžv¹…¶ª¦†P±¸…¢¸…«¸ …»¬¶¢À†¶¢l¼Ø…±¼¶ªA†»ªæhµ´¢À| o†v…OµgáA †iñgÉ…hµñA …Vµ hµ…Êmî

  ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||26|| …£¶¥ö†hµ¶¥Û°µÀ…±µÀhµ …£¶¥ö†hж¢ÀÀPÑ

  …£¶¥ö†h欶ªå …Ghµ …£¶¥ö†hµ«¸êh³| ¶ª…¶¢Ã춬À…sû¹ïA ¶m†¶¢À…i

  ¶ªA¶p†hµ…ËhÇþñ±¸çþ ¶̧pÅ…k¼¤ …Y¶m†±ÀµÀ…Êm綢 J…Oµ¶ªå…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå

  ||27|| …VµhµÀ†±Ð …Ê¢l¸†¶mlû¿…±ÀÃ…hµ …¶ª±µö‡¥¹¶ªåò…¶¢À±ÀµÀA †£lµÀB|

  …E…i…¶®¶ª†¶pÁ±¸…g¸m¸…A hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢-†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||28|| ¶¢Ã †mÐ

  …¶¢À¶®†¶må…¶¢ÀÀhµ ¶¢Ã †mÐ C…±µíOµA ¶¢Ã …¶m G†°µ¶må…¶¢ÀÀhµ ¶¢Ã †¶m G…°ºhµ´¢À| ¶¢Ã

  †mÐ ¶¢lû¿B …»phµ…±µA È¢Ãhµ …¶¢Ãhµ†±µA …»pñ±ÀµÃ ¶¢Ã †¶m…¶ªå¶mÀ†¢Ð ±µÀlµñ ±¿±¼…¶¨¶ªå…Êmî

  ¶¢À†¶mB …¦¶¢-†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||29|| ¶¢Ã †¶m…«ÒåOÉ hµ†¶m…±ÀÉÀ ¶¢Ã …¶m D†±ÀµÀÀ…»¨

  ¶¢Ã …mÐ SÐ…¶̈ À ¶¢Ã …mÐ C†Ê¥ö¶¨À ±¿±¼¶¨B| …¤±¸m¸î†mÐ ±µÀlµñ sû¹…£ÀhÐ

  †¶¢lû¿…±µú£†¶¨î…mÐå ¶m†¶¢À«¸ £lûɶ¢À …hÉ hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢-†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||30||

  …sÀÀhµS³A …¶ªhµïA †¶p±µA …sñ…¶¬î …¶pÁ±µÀ†¶¨A OµÅ…¶¨ä»p†UØv´¢À| …H±µèþö†±ÉhµA

  †£±µÃ…q¸…°µA …£¶¥ö†±µÃq¸…±ÀµÀ ËÈ¢ ¶m…Ȣà ¶m…¶¢À¶ªå…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||31|| Oµ…lµÀñl¸ñ…±ÀµÀ ¶pñ†VÉhµÊª …¤ÀfûµÀ†¶¨à-¶¢Ã…±ÀµÀ hµ†¶¢ïʪ|

 • 31 RUDRA MAHANYASAM

  …¢ÐVÉ…¶¢À ¶¥†¶m嶢ÀS³A …¶¬ÅlÉ| ¶ª…±Ðö ʬﶨ …±µÀlµñ¶ªå†ËȪþî …±µÀl¸ñ…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã

  C…¶ªÀå hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||32|| sñ†¶¬îY…Y¹ß¶mA †¶pñ…kµ¶¢ÀA

  …¶pÁ±µ…«¸ål¼ö†¾ª…¶¢ÀhµB …¶ªÀ±µÀ†VÐ …Ê¢¶m †D¶¢B| ¶ª …sÀlû¼é†±ÀµÃ G…¶p¶¢Ã †C¶ªï

  …£©¸á…¶ªùhµ…¶¥Û ±ÀÇÃ…n¶¢À†¶ªhµ…¶¥Û £…¶¢¶ªå…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå ||33||

  ±ÀµÀB †q¸ñ…ghÐ †n£À…¶¨hÐ †¶¢À…»¬ËhÇþö…Oµ El¸ñ…Y¹ Y†SµhÐ …ssûµÃ†¶¢| ±ÀµÀ F†Ê¥

  …C¶ªï …l¼ö¶p…lµ-¶¥Û†hµÀ¶¨ê…lµB Oµ†ËȪþî …lÉ¢¸†±ÀµÀ …¶¬£†©¸ £lûÉ…¶¢À hµ…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||34|| ±ÀµÀ ‡D…hµîl¸ †s…vl¸ ±ÀµÀ…¶ªï £†¶¥ö …Gq¸†¶ªhÉ

  …¶pñ¦…¶¨A ±ÀµÀ†¶ªï …lÉ¢¸B| ±ÀµÀ†¶ªï …Vû¸±ÀµÃ¶¢ÀÅ…hµA ±ÀµÀ†¶ªï …¶¢ÀÅhµÀïB Oµ†ËȪþî

  …lÉ¢¸†±ÀµÀ …¶¬£†©¸ £lûÉ…¶¢À hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||35|| ±ÀÇà …±µÀlÐñ

  …CSÓé ±ÀÇà …C¶pÁýù ±ÀµÀ M†¶¨lû¿…¶¨À ±ÀÇà …±µÀlÐñ £…¥¹ö sûµÀ†¶¢m¸„„…£Ê¢…¶¥

  hµ†ËȪþî …±µÀl¸ñ…±ÀµÀ ¶m†È¢Ã C…¶ªÀå hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢-†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||36||

  …Sµ…¶mè…l¸ö±¸A †lµÀ± …̧lûµ…±³…©¸A …nhµï†¶pÁ©¸àA Oµ…±¿»̈ g½‡´¢À| …F¶¥ö†±¿S³A

  ¶ª†±µösûµÃ…h¸…m¸A h¸…£À¶¬Ñ†¶p¶¬ö…±ÀÉÀ ¦ñ…±ÀµÀA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB

  …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||37|| ¶m†¶¢À…OµA Vµ†¶¢ÀOµA …ËVÇ…¶¢ …¶pÁ±µÀ¶¨‡¶ªÃOµåA …Vµ

  ±ÀµÀ†l¼ölµÀB| ¶¢À†¶®…lɶ¢A †Vµ hµ…hµÀå…vïA hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvꆶ¢À¶ªÀå||38||

  ±ÀµÀ E†lµS³A ¦†¶¢-¶ªA…Oµ……vêS³A …¶ªl¸ †lû¸ï±ÀµÀnå s¹ñ†¶¬îg¸B| hÉ ¶p±µA ȢðµA

  †Sµ£À…¶¨ï…nå hµ…Êmî ¶¢À†¶mB …¦¶¢†¶ª…UÖvê-†¶¢À¶ªÀå||39|| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ

  ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ¦¶¢¶ªUÖvêS³A ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB||

 • 32 RUDRA MAHANYASAM

  || ¶pÁ±µÀ¶¨¶ªÃOµåA ||

  ¶ª¶¬†¶ªñ§…± ø̧ ¶pÁ†±µÀ¶¨B| …¶ª…¶¬…«¸ñ°µB …¶ª¶¬†¶ªñq¸h³| ¶ª sûµÃ†£ÀA …£¶¥ö†hÐ

  …¶¢Åh¸ö| C†hµïi¶¨álµç¥¹…UÂØ-v´¢À| ¶pÁ†±µÀ¶¨ …JÊ¢lµS³A ¶ª±µö‡´¢À| ±ÀµÀ…lµÃíhµA

  ±ÀµÀ…VµÛ sûµ¶¢ï‡´¢À| …Gh¸†¶¢ÀÅ…hµhµåþöʪ¹¶mB| ±ÀµÀlµ†Êmé-m¸…i±Ð†¶¬i|

  …Jh †̧¢¸¶m¶ªï ¶¢À…»¬¶¢Ã| C…hÐ Y¹ï†±ÀµÃS³A…¶¥Û ¶pÁ¹†±µÀ¶¨B||1|| q¸‡lЄ…¶ªï

  £†¥¹ö …sûµÃh †̧n| …iñq¸†lµ…«¸ï¶¢ÀņhµA …l¼£| …iñq¸…lµÃ±µèþö G…ËlÇhµÀꆱµÀ¶¨B|

  q¸‡lЄ…ʪﶮ†sûµ…¢¸hµÀꆶmB| hµ…hÐ £…¶¨ö†UöþïO¸ñ-¶¢Àh³| …«¸…¶¥…m¸…¶m…¶¥Êm …Ctû|

  hµ‡«¸î…l¼ö±¸†fµY¹±ÀµÀhµ| …£±¸…YÑ C…lû¼ ¶pÁ¹†±µÀ¶¨B| ¶ª …Y¹hÐ C†hµï-±¼Vµïhµ|

  …¶p¥¹ÛlµÃí…£À¶¢À†kÐ …¶pÁ±µB||2|| ±ÀµÀhµÀꆱµÀʨg …¶¬£‡©¸| …lÉ¢¸

  …±ÀµÀY߶¢À†hµ¶möhµ| …¶¢…¶ªmÐå †C«¸ï-„„…¾ªl¸Y¢À| …S¿ñ¶̈ î …Elûµî…¶¥÷±µ…lµè£B|

  …¶ªq¸å†«¸ï¶ª¶mê…±¼lûµ†±ÀµÀB| iñ…¶ªù¶på …¶ª£À†lûµB …OµÅh¸B| …lÉ¢¸ ±ÀµÀ…lµïYßA

  †hµ…m¸öm¸B| C†s…lûµé¶mÀꆱµÀ¶¨A …¶p¶¥À´¢À| hµA …±ÀµÀYßA …s…±³»¬…»¨ qÕñ°µ†´m|

  ¶pÁ†±µÀ¶¨A …Y¹hµ-†¶¢À…SµñhµB||3|| hɆ¶m …lÉ¢¸ C†±ÀµÀY¶må| …«¸lû¸ï sÀÀ†¶¨±ÀµÀ…¶¥Û

  ±ÀÉÀ| hµ‡«¸î…lµïY¹ß†hµù…±µö¶¬À†hµB| ¶ª†¶¢ÀíýÅhµA ¶pŶ¨…l¸Yï´¢À|

  ¶p¶¥ÃS³A«¸åS³A†¶¥ÛOÉñ ¢¸…±ÀµÀ¢¸ï†´m| …D…±µg¸ï…m¸Øò¶¢Ãï…¶¥Û ±ÀÉÀ|

  hµ‡«¸î…lµïY¹ß†hµù…±µö¶¬À†hµB| sÀÀ…Vµ«¸ù†¶¢Ãn YZß±É| VûµA†l¸S³A»ª YZß…±É

 • 33 RUDRA MAHANYASAM

  hµ‡«¸îh³| ±ÀµÀ…Y¶ªå†«¸îlµY¹±ÀµÀhµ||4|| hµ…«¸îlµ†¥¹ö CY¹±ÀµÀ¶må| ±ÀÉÀ OÉ

  †VÐ…sûµ±ÀµÃ†lµhµB| S¸†¢Ð ¶¬ YZß…±É hµ‡«¸îh³| hµ‡«¸î…Y¹Ýh¸ †C…Y¹¶¢†±ÀµÀB|

  ±ÀµÀhµÀꆱµÀ…¶¨A †¶¢ïlµlûµÀB| …Oµ…ilû¸ †¶¢ïOµvê±ÀµÀ´m| ¶¢ÀÀ…PA Oº†¶¢À…¶ªï OÓ

  …s¹¶¬Ã| O¸…¶¢Á¹±µÃ q¸†l¸¶¢ÁVÉïhÉ| …s¹ñ…¶¬î‡gÑ„…¶ªï ¶¢ÀÀ†P¶¢Ã¾ªh³| …s¹¶¬Ã

  †±¸…Y†¶mïB …OµÅhµB||5|| …H±µÃ hµ†lµ…¶ªï ±ÀµÀËlÇþö†¶¥ïB| …¶pl¸íþïS³A …¶¥ÃlÐñ

  †CY¹±ÀµÀhµ| …Vµ¶mçòò…¶¢Ã ¶¢À†¶m«Ò …Y¹hµB| Vµ…°ÐB ¶ªÃ†±Ðï CY¹±ÀµÀhµ|

  ¶¢ÀÀ…P¹l¼†¶mçò…¥¹ÛS¼é†¶¥Û| …q¸ñg¸…l¸ö±ÀµÀÀ†±µY¹±ÀµÀhµ| m¸†sû¹ï D¾ª…lµ¶m冱¼°µ´¢À|

  …§±Ðøþä lÓïB ¶ª†¶¢À¶¢±µåhµ| …¶pl¸íþïA sûµÃ…£À±¼ç…¶¥B ¥Ññ‡h¸ñh³| hµ†k¸ …vÑO¸S³A

  †COµvê±ÀµÀ´m||6|| Ê¢…l¸¶¬…Ê¢ÀhµA ¶pÁ†±µÀ¶¨A …¶¢À¶®¶m凴¢À| …D…l¼hµï†¶¢…±µäA

  hµ†¶¢À…¶ª¶ªÀå …q¸±É| ¶ª†±¸ögº …±µÃq¸†gº …£W…hµï lû¿†±µB| m¸†¶¢Ãn

  …OµÅh¸ö„…tû¶¢…lµ…´m ±ÀµÀl¸‡Êªå| …lû¸h¸ …¶pÁ±µ…«¸ålµï†¶¢ÀÀl¸…Y¶®†±µ| …¶¥OµñB

  ¶pñ…£l¸ö…¶mêòl¼…¶¥¶¥Û†hµ¶ªñB| hµ…Ê¢À¶¢A …£l¸ö…¶m¶¢Àņhµ …E¶¬ †sûµ¶¢i| m¸¶mïB ¶p…m¸æ

  C†±ÀµÀm¸±ÀµÀ £lµïhÉ| …±ÀµÀYÉ߆¶m …±ÀµÀY߆¶¢À±ÀµÀY¶må …lÉ¢¸B| h¸…n lûµ†±¸îgº

  ¶pñ…kµ¶¢Ã†m¸ï¶ª´m| hÉ …¶¬ m¸†OµA ¶¢À…»¬¶¢Ã†¶mB ¶ªVµÊmå| ±ÀµÀ…hµñ ¶pÁ¹†±Éö …«¸lû¸ïB

  ¶ª†nå …lÉ¢¸B||7|| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| ¶pÁ±µÀ¶̈ ¶ªÃOµåS³A ¦±µÊª

  «¸ö¶® ||

 • 34 RUDRA MAHANYASAM

  || Ghµå±µm¸±¸±ÀµÀgS³A ||

  …ClµíþïB ¶ªA†sûµÃhµB ¶pÅ…k¼ËÈ¢þï ±µ‡«¸VµÛ| …£¶¥ö†Oµ±µî…gB ¶ª†¶¢À¶¢…±µåh¸†lû¼| hµ…¶ªï

  hµö†©¸à …£lµ†lûµ-…lµÃñ¶p†Ê¢Ài| hµhµÀꆱµÀ¶¨…¶ªï £…¶¥ö¶¢Ã†Y¹…¶m¶¢À‡SÉñ|

  Ê¢…l¸¶¬…Ê¢ÀhµA ¶pÁ†±µÀ¶¨A …¶¢À¶®¶m凴¢À| …D…l¼hµï†¶¢…±µäA hµ†¶¢À…¶ªB ¶p†±µ«¸åh³|

  hµ…Ê¢À¶¢A …£l¸ö…¶m¶¢Àņhµ …E¶¬ †sûµ¶¢i| m¸¶mïB ¶p†m¸æ £…lµïhÉ„†±ÀµÀm¸±ÀµÀ|

  …¶pñY¹†¶pi¶¥Û±µ…i Sµ†±Éí …C¶måB| …CY¹†±ÀµÀ¶¢ÃmÐ s…¶¬Àlû¸ £†Y¹±ÀµÀhÉ||8||

  hµ…¶ªï lû¿…±¸B ¶p†±¼Y¹¶m…nå ±ÀÇÃn‡´¢À| ¶¢À†±¿Xm¸A …¶plµ†£ÀVµÜnå …Ê¢lûµ†¶ªB| ±ÀÇÃ

  …lÉÊ¢…sûµï D†hµ¶pi| ±ÀÇà …lÉ¢¸‡m¸A …¶pÁ±Ð†»¬hµB| ¶pÁ¹…±Ðö ±ÀÇà …lÉÊ¢†sûÑï …Y¹hµB|

  ¶m†È¢Ã …±µÀV¸…±ÀµÀ s¹ñ†¶¬î±ÀÉÀ| ±µÀ†VµA …s¹ñ¶¬îA …Y¶m†±ÀµÀ¶måB| …lÉ¢¸ C…SÉñ

  hµ†lµsÀñ¶¢´m| ±ÀµÀ…ÌȪýåþö¶¢A ‡s¹ñ…¶¬îgÑ …£l¸ïh³| hµ†¶ªï …lÉ¢¸ C…¶ª¶mö‡Ê¥||9||

  ¾¬ñ†¶¥Û hÉ …v°½î…¶¥Û ¶p‡hÓéþï| …C…¶¬Ñ…±¸hÉñ …q¸±É÷þö| ¶m†°µh¸ñgº …±µÃ¶p´¢À|

  …C¦ö…mÓ ¢¸ïhµå‡´¢À| …E¶¨àA †¶¢Àn©¸g| …C¶¢ÀÀA †¶¢Àn©¸g| ¶ª†±µöA

  ¶¢Àn©¸g||10|| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| Ghµå±µm¸±¸±ÀµÀgS³A

  ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³ ||

 • 35 RUDRA MAHANYASAM

  || C¶pñi±µkµA Oµ¶¢Vµ´¢À ||

  …D¶¥À†¦÷þ÷mÐ ¶¢Å…¶¨sûÑ ¶m …±ÀµÀÀlûÐî †¶Tm¸…¶T¶mB, °Ð†sûµg¶¥Û±µø…g½m¸´¢À|

  …¶ªOµñA†¶mçmЄn…£À¶¨ †IOµ- …¤±µB …¶¥hµS³A ʪ†m¸ CY±ÀµÀ…h¸ùOµ£À†¶mçòB|

  …¶ªOµñA†¶mçÊmm¸n…£Àʨ†g …Z¶¨Àä†m¸ ±ÀµÀÀ…h¸Ö±É†g lµÀ¶¥Ûþï-…¶¢Êm†¶m …lûµÅ¶¨Àä‡m¸|

  hµl¼†Êmçòg Y±ÀµÀ…hµ hµ†hµù¶¬…lûµöA ±ÀµÀÀ†lûÐ ¶m…±µ E†¶¨À¶¬Êªå…¶m ¶¢Å‡©¸ä| ¶ª

  E†¶¨À¶¬…ÌȪý嶪ù †n…¶¨UºØ†tû…±µö§ ¶ªS³ØA†¶ªñ…©¸à¶ª±ÀµÀÀ…lûµ E†mÐçò …SµgɆ¶m|

  ……¶ªS³ØA…¶ªÅ…¶¨àZ†hÐù…¶¢Àq¸ s¹¶¬À…¶¥‡±µÃèþï±µèþö†lûµ…m¸ö-¶pñ†i»¬h¸…tû±µ‡«¸å|

  sņ¶¬¶ªê…hÉ ¶p†±¼l¿…±ÀµÃ ±µ†kɶm ±µ…°Ð¶®£À†h¸ñS³A C…¶ps¹†lûµ¶¢Ã¶mB|

  …¶pñ…sûµcÝÊmåþù‡m¸B ¶pñ…¶¢ÀÅgÑ …±ÀµÀÀlû¸ Y†±ÀµÀ…¶m髸î†OµÊ¢Àlûµï…£h¸±µ†k¸m¸´¢À|

  …SÐ…hµñtû†lµA …SУ…lµA ¶¢†Yñs¹…¶¬ÀA Y†±ÀµÀ…¶m嶢À†Yî ¶pñ…¶¢ÀÅg…¶måȢÆY«¸|

  …E¶¢ÀS³A †¶ªY¹…h¸ C†¶mÀ¤±µ±ÀµÀ…lûµö£À†¶mçòS³A ¶ª…P¹±ÀÇÄ…¶mÀ ¶ªS³A †±µsûµlûµö´¢À|

  …s…v-…£…Y¹ß±ÀµÀ¶ªùþ憣…±µB ¶pñ†¤…±µ¶ªù†¶¬«¸ö´m …¢¸a ¶ª†¶¬¶¢Ã¶m …GSµñB| …Ctû†¤±Ð

  …Ctû†¶ªh¸ö ¶ª…¶¬ÑY¹ ËYdžhµñ£À…¶mçò ±µ…kµ¶¢Ã†i¶¨á …SУh³| …Ctû …SÐh¸ñ…gº ¶ª†¶¬…«¸

  S¸†¶¬¶¢ÃmÐ …l¸±ÀÇà …¤±µ…¶¥÷hµ-†¶¢À…¶mÀï±¼†¶mçòB| …lµÀ…¶¥Ûþï…¶¢¶mB

  †¶pÅhµ…m¸© †̧fµ±ÀµÀÀ‡lûÐï„«¸î……OµS³A ʪ†m¸ C¶¢…hµÀ ¶pñ…±ÀµÀÀkµÀù| E†¶mçò D«¸A

  …Êmh¸ sÅ…¶¬¶ªê…i±µç†°ºg¸ …±ÀµÀYßB …¶pÁ±µ †J…hµÀ «Ò†¶¢ÀB|

  …lÉ…¶¢…ʪm¸†m¸¶¢ÀtûsûµcÝ…jm¸A Y†±ÀµÀoåm¸A …¶¢À±µÀ†hÐ …±ÀµÀ¶måþö‡SÉñ| E†¶mçò…¶ªï

 • 36 RUDRA MAHANYASAM

  ¶¢Å…©Òä ¶¢†±µÀg…¶ªï ±¸†Yß D…l¼h¸ï‡m¸A …¶¢À±µÀ……h¸S³A ¶¥†±µçþè …GSµñ´¢À|

  …¶¢À¶®†¶¢À¶m«¸A sûµÀ¶¢¶m…Vµï¢¸…m¸A ÈT¹†©Ò …lÉ¢¸…m¸A Y†±ÀµÀ…h¸¶¢ÀÀ†lµ«¸æh³|

  …C«¸î…Oµ£À…¶mçò¶ªù†¶¢ÀÅhɶ¨À …lûµöYÉ…¶¨ö«¸î…OµA ±ÀµÃ E†¶¨…¶¢«¸å †Y±ÀµÀ¶mÀå|

  …C«¸î†OµA …¤±¸ G†hµå±É sûµ¶¢…¶måþö«¸î†¶mÀ lÉ¢¸ C¶¢…h¸ ¶¬†Ê¢¶¨À| G†lµè±µø±ÀµÀ

  ¶¢À¶T…¶¢m¸é†±ÀµÀÀ…lû¸¶mÀïhµù†hµöm¸A ¶¢Ã…¶¢ÀO¸…m¸A ¶¢À†¶®S³A»ª|

  G†lµöýÅhµñ¶¬…m¸öZ…m¸A ¢¸†Z…m¸¶mÀïlµñ†k¸…m¸A Y†±ÀµÀ-h¸Ê¢À…hµÀ ÈT¹†¶¨B|

  G…¶pÊpñ…hµ Y†±ÀµÀh¸ ¶m±µ…»ªæþù±¸†¶¢¶ªù¶mÀå …s¹¶¬†¶¢B| E†mÐçò …¶¢B ¶¥†±µî

  ±ÀµÀVµÜhµöm¸…lûµÅ©¸ï ±ÀµÀk¸†¶ªkµ| C†¶¢¶ªÅ…©¸à ¶p†±¸¶p…hµ ¶¥†±µ¢Ðï

  sñ†¶¬î¶ªS³A¦h¸| Sµ…V¸Ü£À…h¸ñ¶mêò†£…¶¥ ËÈ¢À…©¸A Oµ…cÛ-mІWܶ¨B| ¶¢À†±¸îgº …hÉ

  ¶¢†±µîtû¥¹Ülµ±ÀµÃ…£À «Ò†¶¢À…«¸åþö ±¸…Y¹„¶¢ÀņhÉ…m¸tû†¶¢«¸å´¢À| …G±Ð±µö†±¿…±ÀÇÃ

  ¶¢†±¼¶¢Êªå C…¶ªÀå Y†±ÀµÀ…¶måA h¸ö¶¢À†¶mÀ¶¢Àlµ¶mÀå …lÉ¢¸B| ±ÀµÀ†hµñ

  …s¹g¸…¶ªù¶¢Àê†hµnå OµÀ…¶¢Ã±¸ †£…¦P¹ †E¶¢| E†mÐçò …¶m¶ªå†hµñ ¶¢Å…hµñ¶® †£…¥¹ö¶®

  ¶¥†±µî ±ÀµÀVµÜhµÀ|| C†¶ªÀ±¸¶mY…±ÀµÀ¶målµ†¶pñi±µkµ«¸ï¶pñi±µ…kµhµöA

  ±ÀµÀlµ†¶pñi±µkµA …l¼öj…±ÀÇà ¶¬Ñ…h¸m¸ö‡¶® …¶pñ†hÉﶢ hÉ…¶m ±ÀµÀ†Y¶¢Ã…mÐ

  sû¹ñ†hµÅ¢¸ïcÝ…±ÀµÀhµï…kÐ C†¶mtûZhµ-…Ê¢À¢¸tû†Y±ÀµÀi lµ…¶¥±µÛA †sûµ¶¢…i

  lµ‡¥¹°µ±¸ …£± …̧fºö±¸…Yɶ¢ÀÔ …vÑOÓ £†lûµÅh¸…¶¢¶m‡±ÀÇÃ…±ÐôOµ-…±ÀÇñ¼ö†lûµÅ…h¸ï

  C…kÐ lµ‡¥¹°µ±¸ …£±¸fµ†¶méA …£±¸…fºö±¸…YÉï ¢¸m¸é…lÉï ¶pñ†ii…¶¨áhµï†¶ªl¼…¶¢ ¢¸

  …C¶m冱¼°µ…¶¢À¶må±¼°µ…£À¢¸‡S¿é…lûµñ¶¢Ã‡S¿élûÉñ|| MA ¶mȢà sûµSµ¶¢†hÉ ±µÀ…l¸ñ±ÀµÀ|

 • 37 RUDRA MAHANYASAM

  …D¶¥À¦÷¥¹mЄ¶pñi±µkµA Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬À´¢À||

  || ¶pñi¶pÁ¹±µÀ¶¨£Àhµï¶mÀ¢¸OµB Êmhµñ´¢À ||

  …¶pñ…i…¶pÁ¹…±µÀ¶̈ Ê¢À†OµOµq¸…v¹n醱µö…¶phÉï…Oµ¶¢À†i±¼…OµåA ±ÀµÃ†¶¢mÐå

  …SµÅ‡¶®ï¶ªùþîʪå…sûµïB Oµ†¶¢ÀOµ±µA ¶p…¶¥Ãm¸S³A ¶¥†±¸î…»ª ¶¥…±µî ±ÀµÀ†Y¶¢Ã¶m…¶ªï ¶¥†±µî

  Ê¢À …±ÀµÀËVÇþ܆Oµ …I¶¢ …±µÀlÐñ ¶m …l¼öj†±ÀµÃ±ÀµÀ hµ¶ªæ …DPÀ†Êªå ±µÀlµñ …¶p¶¥À¶ªåA

  †Y¶¨…ËȪþö¶̈ †hÉ ±µÀlµñ …sû¹Sµ…¶ªù¶¬ ¶ªö«¸ñ„†£ÀìOµ…±ÀµÃ hµA †Y¶¨¶ªö sûÉ…¶¨YA

  SµÊ¢„†¥¹ö…±ÀµÀ ¶pÁ†±µÀ©¸±ÀµÀ sûÉ…¶¨Y¶¢À†kÐ …C¶ªî†sûµïA sûÉ…¶¨YS³A ¶ªÀ†sûɶ¨…YA

  ±ÀµÀk¸„†¶ªi| …¶ªÀSµA …Ê¢À©¸†±ÀµÀ …Ê¢À†©¸ï C‡¢¸¶¢Àì …±µÀlµñ†¶¢Àl¼…¶¢À¶¬ï†¶¢ lɶ¢A

  †hµñþﶢÀìOµ´¢À| ±ÀµÀ†k¸ …¶mB Ê¥ñ†±ÀµÀ…¶ªB Oµ…±µlµï†k¸ …mÐ ¶¢†¶ªï…¶ªB Oµ…±µlµï†k¸ ¶mB

  ¶p…¶¥À¶¢À…hµB Oµ…±µlµï†k¸ mÐ ¶¢ï¶¢…«¸±ÀµÀ‡±ÀµÃh³| †hµñþﶢÀìOµA ±ÀµÀY¹¶¢Àʬ

  ¶ªÀ…SµnèA †¶pÁ…»¨à¶¢†±µè¶m´¢À| …G…±¸ö…±µÀOµ†£À…¶¢ s†¶mèm¸…¶mîýÅhÐµÀî°½…±ÀµÀ

  ¶¢Ã„¶¢ÀŇh¸h³| …J¶¨ †hÉ ±µÀlµñ …sû¹Sµ¶ªåA †Y¶¨…¶ªö hɆm¸…¶¢Êª†¶m …¶p±Ð

  ¶¢ÀÆY…¶¢hЄ…j¶¬ï†¶¢hµhµlûµ…m¸ö »p†m¸Oµ¶¬…¶ªåB OµÅ†i墸«¸B||

  …¶pñ…i…¶pÁ¹…±µÀ¶̈ Ê¢À†OµOµq¸…v¹n醱µö-¶pi| …Y¹h¸ …J¶¢ …¶pñY¹

  …±µÀl¸ñ…né±µ†¶¢lµ±ÀµÀhÉ| J…Oµ¶¢À†i±¼Oµå´¢À| …Y…n¶¨ï†¶¢Ãg¸ …J¶¢ …¶pñY¹

  …±µÀl¸ñ-…né±µ†¶¢lµ±ÀµÀhÉ| J†Oµ Oµq¸v¹ sûµ¶¢nå| …J…OµËlûǶ¢ …±µÀlµñA …n±µ†¶¢lµ±ÀµÀhÉ|

 • 38 RUDRA MAHANYASAM

  m¸tû†¶T¹±µ±ÀµÀi| ±ÀµÀ†lµtû-…¶T¹±µ‡±ÀÉÀh³| …C…¶må…±µ…¶¢…V¸±¼†gS³A

  …±µÀlµñ†UÂÖ±¸ïh³| …J…OÐ…vÀîOɆ¶m ±ÀµÀnå| hµl¼è …±µÀlµñ†¶ªï sû¹…SµlûɱÀµÀ‡´¢À| …E¶¢ÃA

  l¼†¶¥A ±ÀµÀnå| …J©¸ ËÈ¢ …±µÀlµñ…¶ªï l¼O³| «¸ö†±ÀµÃ…Ê¢À¶¢ …l¼¦ …±µÀlµñA

  …n±µ†¶¢lµ±ÀµÀhÉ| …±µÀlÐñ ¢¸ †C…¶p-¶¥À†O¸…±ÀµÃ D†¶¬À…ËhÇþï m¸†i¶¨áhµ| …C«Õ †hÉ

  …¶p¶¥À±¼…i n†±¼ç…Ê¥lµïA …l¼ö©¸ïh³| ±ÀµÀ…Ê¢À¶¢ lÉö†»¨à| hµ†¶¢ÀËȪþî …¶p¶¥ÀA n†±¼ç¶¥i|

  ±ÀµÀ…l¼ ¶m …l¼ö©¸ïh³| …DPÀ†Êªå …¶p¶¥À±¼†i sÃñ±ÀµÃh³| ¶m …S¸ñ¶¢Ãï¶m궥ôm

  …»¬¶m†»ªå| m¸…±µg¸ï´m| …Vµ…hµÀ…¶¨êkÉ †Y¶¬Ñi| …J¶¨ ¢¸ †C…S¿ém¸A ¶p†f½ì…¥Ñ m¸†¶¢À|

  …C…S¼é¶¢…hÉﶢ †Y¶¬Ñi| …¶¢À…lûµïÊ¢À†¶m …¶p±É䆶m Y¶¬Ñi| ¶ªÀñ†SÉÙþ喝| C…kÐ P†vÀ|

  …C…¶måÊ¢À…ËÈm¶¢ †¶¬Ñ…hµ¶¢ï‡´¢À| …C…¶må…hµ …I¶¢ …±µÀlµñA …n±µ†¶¢lµ±ÀµÀhÉ| …J¶¨ †hÉ ±µÀlµñ

  …sû¹Sµ…¶ªù¶¬ ¶ªö«¸ñ„†£Àì…Oµ±ÀÉÀ†h¸ï¶¬| …¶¥±µl¸ö …C«¸ï†£Àì…O¸ ¶ªö‡«¸| hµ…±ÀµÃ

  ¢¸ …J¶¨ †»¬¶m»ªå| ±ÀµÀS³A …»¬¶m†»ªå| hµ…˱ÀÇÀËÈ¢†¶m …¶ª¶¬ †¶¥¶¢À±ÀµÀi| …sûÉ…¶¨YA Sµ…¶¢

  E†h¸ï¶¬| ±ÀµÃ†¶¢¶må …J¶¢ …S¸ñ¶¢ÃïB …¶p¶¥†¶¢B| hɆsûÑï sûÉ…¶¨YA †Oµ±Ði| C‡¢¸¶¢Àì

  …±µÀlµñ†¶¢Àl¼…¶¢À¾¬†h¸ï¶¬| …D¦†¶¨…Ê¢ÀËÈ¢h¸¶¢Ã‡¥¹Êªå| †hµñþﶢÀìOµA ±ÀµÀY¹¶¢À…¶¬

  E†h¸ï¶¬| …¶¢ÀÅhÐµÀî°½…±ÀµÀ ¶¢Ã„¶¢ÀÅ…h¸l¼…i ¢ Ȩ̈È¢hµ†l¸¶¬| G†iÖ±µnå|

  sûµ†Sµ¶ªï x¶pùÊmå| ¶¢ÀÆhÉ …OµÅh¸ö„„†¶ªYnå| ±ÀµÀ…k¸Y†¶mA …±ÀµÀ†hÉ„…¶¢¶ªA

  …Oµ±Ð†i| …h¸lµÅ…Sɶ¢ hµh³| …J¶¨ †hÉ ±µÀlµñ …sû¹Sµ E†h¸ï¶¬ …n±µ†¶¢ÌhÇýåþï|

  C†¶pñj…°µ¶¢Ã†±ÀµÀnå| …C¶pB ¶p†±¼»¨cÛi| …±µÀlµñ…«¸ï¶m冱¼úËhÇþï| ¶pñ ¢¸

  …I‡hÉ„«¸î…vÑôO¸†VµÛþﶢÊmå| ±ÀÉÀ †hµñþﶢÀì…ËOǶ¥Û†±µnå| …D…l¼hµïA …Vµ±µÀA

 • 39 RUDRA MAHANYASAM

  ¶pÁ…¶m±É…hµï n†±µö¶pi| …E±ÀµÀA ¢¸ C†l¼iB| …C«¸ï…Ê¢À¶¢ ¶pñ†ii¶¨ánå||

  …£sû¹ñ…fµíýŶ¬†iêshµÀ …«Ò¶¢ÀïA ¶¢Àlû̧ ö…±ÀµÀÀ±µç†lûµ…lµïY߆¶p…h¸¶¢†£¶¬Àñhµ´¢À|

  ¢¸†hµYÄ…hÐ ±ÀÇà †C…tû±µ†°µ…i hµî‡m¸ …¶pñY¹B †¶pÁqÒ¶¨ ¶pÁ…±µÀlû¸ £‡±¸Yi|| MA

  ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ| …¶p…i…¶pÁ¹…±µÀ¶¨A ¶pñi¶pÁ¹±µÀ¶¨A £sû¹ñfºi

  Êmhµñhµñ±ÀµÃ±ÀµÀ ¢Ó¶̈ d³||

  || hµö¶¢ÀSÉé ±µÀlÐñ„¶mÀ¢¸OµB ||

  hµö†¶¢ÀSÉé …±µÀlÐñ C†¶ªÀ±Ð …¶¢À¶¬Ñ …l¼¶¢¶ªåþöS³A ¶¥…±Ðè ¶¢Ã†±µÀhµA …¶pÅ°µ †F¦Ê¨|

  hµöA ¢¸†ËhDZµ…±µÀËgdž±¸ï»ª ¶¥…UرÀµÀ¶ªåþöA …¶pÁ¹©¸ †£…lûµhµB †q¸…»ª ¶mÀ hµî‡m¸| D

  …¢Ð ±¸†Y¹¶m¶¢À…lûµö±µ†¶ªï …±µÀlµñS³A ¶¬Ñ†h¸±µS³A ¶ª…hµï-±ÀµÀ……YS³A ±Ð†lµ«ÒïB|

  …CS¼éA …¶pÁ±¸ †hµ¶m…±ÀÀhÐé…±µW…h¸ål¼è†±µgﱵŶp¶¢À†¶¢Êª OµÅgÀlûµö´¢À|

  …CS¼é±Ðú…h¸ n†¶¨«¸…l¸±ÀµÀ†a±ÀµÃ…¶mÀ¶p†Êªæ …¶¢ÃhµÀB †¶ªÀ…±µsû¹†¶¢Á …vÑOÉ| ±ÀµÀÀ†¢¸

  …Oµ£B †¶pÁ±µÀ…n¶¨áB …sÀÀh¸†¢¸ …lûµ±¸å-†OµÅ…¾¨àm¸…¶¢ÀÀhµ¶¢À†lûµï …ElµèB|

  …«¸lû¿ö†¶¢ÀOµ…±É綢†¤iAmÐ …Clµï …±ÀµÀY߆¶ªï …Z¶®ö†¶¢À£l …̧¶¢À SµÀ‡¶®ï´¢À| ¶ª

  D…±ÀµÀÀ±¸‡S¸hµÀù…±µtû±µö†«¸mÐ …sûµl¸ñ†¶¢ÀOµ…±É綢†¶¬ÃiA mÐ …Clµï| C†Oµñ¶mç…lµS¼éB

  …¶ªå¶m†±ÀµÀné…¶¢ lÓïB, °¸…¶¢Ã ±É†±¼¶¬…l¿ö±µÀ†lûµB ¶ª…¶¢ÀcÝ´mé| …¶ªlÐï †Y…Y¹ßmÐ

  £¾¬…£ÀlÐè C…Pïl¸ ±Ð†lµ¾ª …sû¹¶mÀ†m¸ sû¹…hµï¶måB| hÉö ¶¢†¶ªÃn ¶pÁ±µög½Oµ

 • 40 RUDRA MAHANYASAM

  …¶¬Ñhµ…±Ð穸¶¢…«Òå ±É†±¼±É …±ÀµÀZ߆±ÀµÃ¶ªB| °¸†Ê¢À…¶¢ £…¥¹ö sûµÀ†¶¢m¸…n

  ±ÀµÀ…»ªî¶mæþùS³A «Õ†sûµS¸n lµ…lû¼±É †q¸…¶¢OÉ| hµÀ…sûµïA h¸ †CUºØ±µ¶ªå…¶¢À £‡¥¹öB

  ¶ªÀ…°ºhµ…±ÀµÀB ¶pņkµO³| C…SÉé O¸†¶¢Ã±ÀµÀ ±ÀÉÀ£À±É| …C¥¹ï…¶¢À hµA O¸†¶¢À¶¢À…SÉé

  hµ…¢Ðhµï¥¹ï†¶¢À …±µ±ÀÀS³A †±µ±ÀÀ¶¢B …¶ªÀù¤±µ‡´¢À| …C¥¹ï…¶¢À

  ¢¸†Y…¶¢Àtû…¢¸Y†±ÀµÀ…mÐå- ¥¹ï†¶¢À…lµÀﶢÀ醶¢ÀY…±¸ Y†±µÊmå| Ê¥ñ†¶¨áA ±ÀµÀ£¶̈ á

  sû¹…±µh ‡̧SÉé …lµÀﶢÀ…¶må-¶¢Ã†sûµ±µ| ¶¢†«Ò ¶pÁ…±µÀ¶ªêýņ¶¬ …±µ±ÀÀ´¢À| ¶ª

  †¦ö…h¸¶m†¶ªå…¶mïhµÃ †±ÐVµ…¶m«¸æ …CY†±É…tû±¸é†¶mlµ…l¼í±µï†£¶¨áB| ±ÀµÀB †q¸…¶¢OµB

  †¶pÁ…±µÀhµ†¶¢ÀB …¶pÁ±µÃ†gº …¶pÅkµÃ…¶mïS¼é†±µ…¶mÀ±ÀµÃ…i sûµ±µö†´mé| D†±ÀµÀÀÊ¨à …£¶¥ö†hÐ

  lµlûµ…lµ±ÀµÀ…¶¢ÀS¼é±µö-‡±ÉgïB| ¶pÁ†¶mÊªå …q¸ñg D†±ÀµÀ…i ¶p…±¸ ±ÀµÀ†�