rynek kapita‚owy

Download Rynek kapita‚owy

Post on 12-Jan-2016

52 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów wartościowych Rynek kapitałowy dzieli się na dwa segmenty: publiczny i niepubliczny. Rynek publiczny. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Rynek kapitaowyRynek kapitaowy - rynek, na ktrym podmioty gospodarcze pozyskuj kapita w drodze emisji instrumentw finansowych, gwnie papierw wartociowychRynek kapitaowy dzieli si na dwa segmenty: publiczny i niepubliczny

 • Rynek publicznyPubliczny obrt papierami wartociowymi: proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierw wartociowych przy wykorzystaniu rodkw masowego przekazu lub w inny sposb, jeeli propozycja skierowana jest do wicej ni 300 osb lub do nie oznaczonego adresata

 • Rynek publicznyRynek publicznyRynek wtrnyRynek pierwotnyDochodzi na nim do sprzeday nowych emisji akcji inwestoromZawierane s na nim transakcje kupna - sprzeday papierw wartociowych pomidzy inwestorami

 • Rynek regulowanyRynek regulowany - rynek, na ktrym odbywa si wtrny obrt papierami wartociowymi dopuszczonymi do obrotu publicznegoRynek regulowanyRynek nieurzdowyRynek urzdowy

 • Rynek regulowanyW obrbie rynku regulowanego wyrni mona dwa segmenty:Rynek urzdowy: tworzony przez giedy papierw wartociowychRynek nieurzdowy: giedowy tworzony przez spki prowadzce giedpozagiedowy - tworzony przez spki nie bdce giedami

 • Rynek kapitaowy publicznyUrzdowy PozagiedowyRynek pierwotny Rynek wtrnyRynek regulowanyNieurzdowyGiedowyGiedowyPubliczny rynek kapitaowy

 • Rynek regulowanyNa prowadzenie rynku regulowanego naley uzyska: - zezwolenie wydane przez Prezesa Rady Ministrw (spki prowadzce gied) - zezwolenie wydane przez Komisj Papierw Wartociowych i Gied (spki prowadzce rynek pozagiedowy)

 • Rynek regulowanySpki organizujce regulowany rynek papierw wartociowych w Polsce: Gieda Papierw Wartociowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.)- organizator urzdowego rynku giedowego Centralna Tabela Ofert S.A. (CeTO S.A.) - organizator nieurzdowego rynku pozagiedowego

 • Instytucje rynku kapitaowegoInstytucje rynku kapitaowego w PolsceKPWiGKDPWInstyt. org.PorednicyInwestorzyNadzr nad obrotemDopusz. do obrotuNadzr nad emisjRozliczanie transakcjiGPW S.A.

  CeTO S.A. Biura maklerskieBankiInstytucjeOsoby fizyczne

 • Papiery wartociowe notowane na GPW S.A. Akcje - odpowiadaj udziaowi ich waciciela w kapitale wasnym spkiObligacje - stwierdzaj fakt zobowizania si emitenta do spenienia okrelonego wiadczenia wobec ich posiadaczaInne: prawa poboru akcji, prawa do nowych akcji, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, warranty

 • Upublicznienie spki- korzyci i wadyKorzyci: pozyskanie kapitaurynkowa wycena przedsibiorstwazwikszenie wiarygodnoci dla kontrahentwefekt marketingowy Wady:nakady zwizane z upublicznieniemobowizki informacyjne

 • Jak pozyska kapita na giedzie?Najdogodniejszy dostp MSP do rynku publicznego - Centralna Tabela Ofert S.A.Jedynie dwa kryteria dopuszczajce: przygotowanie odpowiedniej dokumentacjiwobec emitenta nie moe by prowadzone postpowanie upadociowe, otwarta likwidacja lub istnie zagroenie obrotu

 • Jak pozyska kapita na giedzie?CeTO S.A. - brak wymogw dotyczcych:wartoci ksigowej spkiwartoci kapitau akcyjnego czasu dziaania spkiwartoci minimalnej emisji akcjikondycji finansowej spki (zysk)

 • Jak pozyska kapita na giedzie?Co jest wymagane? zbadane sprawozdanie finansowe za okres minimum jednego kwartauokrelenie powodw wejcia na rynek publicznyNowelizacja ustawy PoPO zniosa konieczno uzyskiwania zgody od KPWiG na notowanie akcji. Obecnie dokona si to moe w drodze zawiadomienia

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A. I. Podjcie uchway o publicznej emisji akcji spki podczas Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyUchwaa podjta bezwzgldn wikszoci goswWZA zwoane przez ogoszenie dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Okrelenie daty, godziny, miejsca, porzdku obrad

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A.II. Przygotowanie prospektu emisyjnego Cel: dostarczenie potencjalnym inwestorom rzetelnych, prawdziwych i kompletnych informacji o emitencie, oraz innych wskazanych przez prawo osobach, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objtych prospektem papierach wartociowych i zasadach ich wprowadzenia

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A.III. Zawiadomienie KPWiGJest to nowa moliwo, przewidziana specjalnie dla wejcia na rynek nieurzdowy Zawiadomienie musi zosta zoone w terminie do 30 dni przed rozpoczciem subskrypcji, sprzeday lub obrotu papieramiKPWiG moe najpniej na 16 dni przed rozpoczciem w/w dziaa zgosi sprzeciw

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A.IV. Zoenie wniosku do CeTO S.A. o dopuszczenie do obrotu papierw wartociowychDecyzj podejmuje RN CeTO S.A. w cigu 14 dni od daty zoenia wnioskuWniosek powinien zawiera m.in.: informacje nt. papierw wartociowych, struktury ich wasnoci, terminu zawiadomienia KPWiG oraz uzasadnienie wniosku o dopuszczenie do obrotu

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A.V. Udostpnienie prospektu emisyjnegoPo dopuszczeniu akcji do obrotu Termin wanoci : 12 miesicy od dnia bilansowego, na ktry sporzdzone zostao sprawozdanie finansowe zamieszczone w prospekciePubliczna oferta moe zosta przeprowadzona w czasie, gdy prospekt jest aktualnyPrzeprowadzenie subskrypcji lub sprzeday akcji musi mie miejsce w terminie 3 miesicy od daty publikacji prospektu

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A.VI. Publikacja informacji o spcePo opublikowaniu prospektu spka zobowizana jest do wykonywania okrelonych ustaw obowizkw informacyjnychInformacje dotyczy mog: zmian w prospekcie, zdarze majcych wpyw na cen lub warto akcji Ponadto naley udziela informacji biecych i okresowych

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A.VII. Zdeponowanie papierw w Krajowym Depozycie Papierw Wartociowych Zawarcie umowy z KDPW o rejestracj papierw wartociowych KDPW zobowizuje si nadzorowa zgodno emisji z liczb akcji znajdujcych si w obrocie, obsugiwa zobowizania emitentw wobec uprawnionych z akcji oraz rozlicza transakcje zawarte w publicznym obrociePowysze usugi KDPW s patne

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A.VIII. Oferta publicznaDziaania majce na celu zapewnienie powodzenia emisji - po publikacji prospektu, a przed ofert akcjiWybr podmiotu, do ktrego skierowana jest emisjaUstalenie ceny - do momentu rozpoczcia subskrypcji

 • Jak pozyska kapita na CeTO S.A.IX. Wprowadzenie papierw do publicznego obrotuZawarcie umowy przez emitenta z organizatorem rynku (CeTO S.A.)Podjcie przez Zarzd CeTO S.A. uchway o wprowadzeniu papierw do obrotu:data rozpoczcia obrotu (14 dni od podj. uchw.)jednostka obrotusymbol papierurynek notowa

Recommended

View more >