rynek pracy

Download Rynek Pracy

Post on 21-Jan-2016

57 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rynek Pracy Opracowanie: Bożena Portka. Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę. Największe szanse życiowe na rynku pracy pojawiają się przed ludźmi wykształconymi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Rynek Pracy

  Opracowanie: Boena Portka

 • Rynek pracy jest to miejsce, na ktrym spotykaj si poda i popyt na prac.

  Najwiksze szanse yciowe na rynku pracy pojawiaj si przed ludmi wyksztaconymi.

 • Aby sprosta wyzwaniom wspczesnego rynku pracy, trzeba ustawicznie si ksztaci.

  Oprcz wyksztacenia i wiedzy teoretycznej trzeba posiada umiejtnoci praktyczne: * zna jzyki obce - nawet kilka, * sprawnie posugiwa si technikami komputerowymi, * umiejtnie korzysta z Internetu.

 • Najbardziej poszukiwanym pracownikiem jest i bdzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoy czy uczelni, ktry co najmniej kilka razy w yciu zmieni zawd i bdzie w stanie dostosowa si do potrzeb rynku pracy.

 • Najczciej bezrobotnymi staj si: a) ludzie bez zawodu, b) pracownicy ds. finansowych i handlowych, c) dietetycy i ywieniowcy, d) ekonomici, e) specjalici ds. ekonomicznych i zarzdzania.

 • Bezrobocie jest zjawiskiem spoecznym, polegajcym na tym, e cz ludzi zdolnych do pracy i deklarujcych ch jej podjcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z rnych powodw.

 • Stopa bezrobocia - wielko statystyczna opisujca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.

  Najczciej definiuje si stop bezrobocia jako stosunek liczby osb bezrobotnych do liczby ludnoci aktywnej ekonomicznie (zasobu siy roboczej danej populacji).

 • Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludnoci. Aktywni zawodowo definiowani s przez GUS jako osoby pracujce plus osoby poszukujce pracy, plus bezrobotni, plus niepenosprawni (z moliwoci zatrudnienia w niektrych zawodach). Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza si pracownikw: wojska, policji oraz sub ochrony pastwa.

 • Pod pojciem bezrobotnego mona rozumie osob niezatrudnion, nie prowadzc dziaalnoci gospodarczej i nie wykonujc innej pracy zarobkowej, zdoln i gotow do podjcia zatrudnienia (w penym lub niepenym wymiarze czasu pracy).

 • Bezrobotnym w rozumieniu przepisw Ustawy o promocji rynku pracy jest osoba, ktra:ukoczya 18 rok ycia (penoletnia), nie ukoczya 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mczyzn, aktualnie nie uczy si na adnym szczeblu ksztacenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt moe zosta zalegalizowany (azyl polityczny, karta staego lub czasowego pobytu, obywatele UE).

 • Fazy bezrobocia w ujciu psychologii, wg psychologicznego modelu Jahody i Lazarsfelda

  Faza 1 Antycypacja bezrobocia pobudzenie, zmiany nastroju, labilno emocjonalna;

  Faza 2 Szok po utracie pracy poczucie klski, krzywdy, upokorzenie, lk przed przyszoci, przygnbienie;

  Faza 3 Wchodzenie w sytuacj bezrobocia i optymizm efekt urlopu, traktowanie sytuacji jako przejciowej, aktywno, wiara w sukces;

 • Fazy bezrobocia w ujciu psychologii, wg psychologicznego modelu Jahody i Lazarsfelda cdFaza 4 Pesymizm i rezygnacja negatywne reakcje emocjonalne, problemy zdrowotne i finansowe; Faza 5 Fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji poczucie beznadziejnoci, denie do izolacji spoecznej, redukcja oczekiwa yciowych, zainteresowa.

 • Bezrobocie w Polsce w 2009 roku

 • Przyczyny bezrobocia

  Istnieje wiele powodw, dla ktrych osoby chcce pracowa i zdolne do pracy nie pracuj. Midzy zakoczeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjciem w nowym mija pewien czas. Ten typ bezrobocia okrela si mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie, a take nie ma wikszego wpywu na gospodark.

 • Przyczyny bezrobocia Osoby poprzednio pracujce mogy straci prac ze wzgldu na przeksztacenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek caych gazi przemysu (bezrobocie strukturalne). W Polsce jest to bardzo dua grupa, co jest spowodowane midzy innymi nadmiernym zatrudnieniem w okresie gospodarki planowanej, a take restrukturyzacj przemysu.

 • Bezrobocie strukturalne Do tej grupy bezrobotnych nale m.in. grnicy, hutnicy, stoczniowcy, pracownicy PGR-w. Dua liczba bezrobotnych, bez odpowiednich kwalifikacji, na niewielkim obszarze powoduje, e gospodarka regionu (czsto osabiona upadkiem firm, w ktrych bezrobotni poprzednio pracowali), nie moe stworzy wystarczajco szybko miejsc pracy i wchon bezrobotnych. Bezrobocie takie utrzymuje si przez wiele lat na wysokim poziomie.

 • Przyczyny bezrobocia Osoby ktre zakoczyy edukacj, ale nie maj jeszcze dowiadczenia zawodowego nie s poszukiwan grup zawodow (z wyjtkiem niektrych specjalnoci). Wymagaj one dugiego szkolenia i nabywania dowiadczenia, bdc przez ten czas mao produktywnymi. Z tego powodu absolwenci czsto nie mog znale pracy nawet, jeli istnieje popyt na pracownikw w danej brany.

 • Przyczyny bezrobocia Miejsca pracy mog znajdowa si gdzie indziej, ni poszukujcy pracy pracownicy. Ze wzgldu na niewielk mobilno ludnoci (niech do przeprowadzki do miasta i trudnoci takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znale zatrudnienie.

 • Przyczyny bezrobocia Osoby potrafice wytworzy warto dodan na poziomie X, a ktrych koszt zatrudnienia (paca minimalna, podatki, skadki na ubezpieczenie spoeczne, koszty przeszkole i inne) s wiksze od X, nie znajd zatrudnienia. Obnienie podatkw lub pacy minimalnej moe spowodowa zwikszenie zatrudnienia w tej grupie, jest jednak politycznie kontrowersyjne.

 • Przyczyny bezrobocia Pracodawcy mog obawia si zatrudniania osb pomimo, e aktualnie potrzebuj siy roboczej, ze wzgldu na trudno ich zwolnienia kiedy popyt bdzie mniejszy. Sytuacj t rozwiza mog w pewnym stopniu inne formy zatrudniania, takie jak umowy na czas okrelony, umowy o dzieo, czy zlecenia.

 • Czynniki wpywajce na zjawisko bezrobociaNa rozmiar zjawiska bezrobocia wpyw maj czynniki spoeczne, poniewa jest to zjawisko wytworzone w spoeczestwie.

  Rozmiar bezrobocia zaley od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. Zwizane jest zwykle z poziomem nowych inwestycji i trwaym zatrudnianiem pracownikw w nowo powstaych i nowoczesnych zakadach pracy sektora publicznego lub prywatnego.

 • Czynniki wpywajce na zjawisko bezrobociaIstniej problemy z zebraniem rzetelnych danych.Osoby pracujce nielegalnie mog rejestrowa si jako bezrobotne celem osignicia korzyci z systemu opieki spoecznej. Osoby zdolne do pracy, ktrym niesusznie przyznano zasiki z tytuu niezdolnoci do pracy nie pracuj cho s zdolne do pracy, nie znajduj si jednak w statystykach bezrobocia. Wedug niektrych szacunkw jest to w Polsce bardzo powszechne zjawisko.

 • Czynniki wpywajce na zjawisko bezrobociaW gospodarce centralnie planowanej, a rzadziej w rynkowej, zatrudnienie jest niewspmiernie due do potrzeb firmy. Jest to tzw. bezrobocie ukryte. Osoby te mona byoby zwolni nie powodujc wikszych strat w gospodarce, nie figuruj one jednak w statystykach bezrobocia.

 • Rodzaje bezrobociabezrobocie krtkotrwae - bezrobocie redniookresowebezrobocie dugookresowe - bezrobocie chroniczne bezrobocie jawne - bezrobocie ukryte bezrobocie strukturalne - bezrobocie technologiczne bezrobocie cykliczne - bezrobocie sezonowe bezrobocie klasyczne - bezrobocie neoklasyczne bezrobocie frykcyjne - bezrobocie z wyboru

 • Bezrobocie dugookresowe - rodzaj bezrobocia, ktry obejmuje osoby pozostajce bez pracy przez 6 do 12 miesicy.

  Bezrobocie chroniczne dotyczy ludzi, ktrzy pozostaj bez pracy przynajmniej 12 miesicy. Bezrobotni dugotrwale posiadaj czsto cechy, ktre ograniczaj ich szanse powrotu na rynek pracy.

 • Bezrobocie ukryte jest te nazywane agrarnym, gdy czsto wystpuje w rolnictwie. Bezrobocie ukryte wystpuje te w postaci wczeniejszych emerytur spowodowanych brakiem moliwoci zatrudnienia osb w wieku przedemerytalnym.

 • Bezrobocie strukturalne - to takie bezrobocie, ktre powstaje na tle strukturalnych rozbienoci midzy poda pracy i popytem na prac. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawio si wraz z restrukturyzacj podstawowych bran przemysu takich jak grnictwo, hutnictwo, a take na skutek likwidacji PGR-w.

 • Bezrobocie strukturalneJest ono konsekwencj zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodzcych w danej gospodarce. Ma ono charakter trway. Na przykad w przeszoci ksiki skadane by przez zecerw z pojedynczych czcionek. Zmiana techniki druku i skadu sprawia, e zecerzy stali si ofiarami bezrobocia strukturalnego, a do momentu znalezienia cakiem innej pracy. Rozwj nowych technologii nie jest jednak jedyn przyczyn bezrobocia strukturalnego. Wahania w gustach konsumentw lub zmiana lokalizacji pewnych przedsibiorstw mog spowodowa bezrobocie strukturalne, i to nawet wrd pracownikw dobrze wykwalifikowanych. Bezrobocie tego typu stanowi szczeglny problem w regionach, gdzie dominuje jedna ga przemysu, np. grnictwo, hutnictwo, czy przemys stoczniowy.

 • Bezrobocie frykcyjne - bezrobocie zwizane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania lepszej/innej pracy lub zmian miejsca zamieszkania. Stanowi minimalne, moliwe bezrobocie w gospodarce wolnorynkowej (3-5% ogu ludnoci aktywnej zawodowo). Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce wystpowanie penej rwnowagi na rynku pracy.

 • Powody powstania bezrobocia frykcyjnego:Niedoskonaa informacja - informacja o potencjalnych pracodawcach i/lub pracownikach jest kosztowna oraz czsto trudna do uzyskania. Poszukiwanie pracy - przeprowadzane zarwno przez pracodawcw jak i pracownikw; obydwie strony poszukuj dla siebie najlepszej

Recommended

View more >