sanders spiritual leadership sranantongo

Download Sanders   spiritual leadership sranantongo

Post on 22-May-2015

345 views

Category:

Spiritual

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Spiritual LeadershipJ. Oswald SandersSamengesteld door R. Patton

2. A de wan boen sani foesoekoe foe leiderschap Membre Da tem Paulus ben skrifi, so wanpositie ben de gevaarlijk nanga hebifrantwoortoe no foe soekoe grontapoegoedoe efoe bigi nem. So da situatie de tidena ini da vervolgoe kerki A no de da office, ma da functie disi de wanboen sani. A komopo soso foe bigi lobi foeKristus nanga Hem kerki. Ma no soekoe sani foe joe egi belang. Masoekoe foe gi Gado glori 3. Fa foe de bigi foe troe Gi joesrefi abra foe dini trawan Sortoe dienst mi kan gi Gado? Mk. 42. Ma Masra Jezus ben kari demkom na Hem, en A ben taki gi demtaki: Oen sabi dati dem soema disi dedem masra foe dem heiden soema tanleki basi na dem tapoe, en demgransoema abi makti na dem tapoe.43. Ma na oen mindri a no moe de so,ma da soema disi wani de da morobigiwan, hem moesoe dini dem trawan; 4. Fa foe de bigi foe troe Mk. 10:44. En da soema foe oendisi wani foe de da fosiwan, hemmoesoe de knegti gi ala soema.45. Bikasi Soemapikin srefi noben kom foe soema sa dini Hem,ma foe Hem sa dini trawan, enfoe gi Hem libi abra leki wanpaiman gi foeroe soema. 5. Gado soekoe wan man foedoe da wroko Te Gado feni wan man disi miti san Aeis na jeje-fasi, en a de bereid foe paida heri paiman foe tron wan discipel,dan Gado sa wroko na ini wanbijzonder fasi nanga so wan manalwasi da man fadon na bepaalde presi 6. Drie marki foe wan man disiGado gebruiki Authoriteit bikasi a taki foe Gado Jeje-fasi bikasi da Santa Jeje sawroko en tjari success Sacrifice bikasi disi de da kostoe disiwaka baka da eksempre foe Gado 7. Soso Gado kan meki wan troeleider Libisoema loekoe na intelligentie, trangawani, enthusiasme, Gado soekoe wan man disi sa pai da kostoe,en A salfoe Hem nanga da Santa Jeje Joe wini hem nanga begi en watra-ai, te joe giibri popki abra, teki joe kruisi, en loekoe naJezus En moro foeroe joe pai na kibri-fasi fosiGado tjari joe kom openbaar (Mozes,Jozef) 8. Da woortoe leider siksi leisinomo na ini da KVJ Bijbel Foe sanede? A no taki abraleiderschap? Nono. Ma a gebruiki wantra woortoe Mozes Mi dinari Na ini Gado kownoekondre, wi dinimakandra. 9. Gado wawan kan meki wi klarifoe jeje-leiderschap Mk. 10:40 Ma foe sidon na Miletianoesei nanga Mi kroektoe-anoesei, dati no de foe Mi foe gi;ma a de gi dem soema foe di aben meki klari kaba. Gado poti da leider drape Ma a moesoe dringi da kan pinade na ini jeje-leiderschap 10. Toe leisi wi feni na ini da NT datiwan soema libi wan voorbeeld Jezus disi ben wasi Hem discipel foetoe: Jn. 13:15 Bikasi Mi ben gi oen waneksempre, foe oen sa doe so leki Miben doe nanga oen. I Pet. 2:21 Bikasi so srefi Gado benkari wi foe doe dati; bikasi Kristus benpina foe wi ede toe, en A ben libi waneksempre gi wi, foe oen sa waka naHem baka; 11. Jezus ben taki dati a de nadem mindri leki wan dinari Jesaja 42 sori wi dati Jezus ben abi saka-fasien soekoe da beste foe ala soema damessias disi de dini Jezus libi na wi ini & Gado ben salfoe Hemnanga da Santa Jeje A ben de totaal afhangelijk foe Hem Tata A ben lobi foe doe Hem Tata wani A ben abi saka-fasi Dem ben lobi trawan alwasi dem fadon A ben sabi dati Gado sa seti alasani leti 12. Leiderschap = invloed Jeje-leiderschap da personaliteit foeda leider moesoe de na ondro dakontrol foe da Santa Jeje Wi no man tjari soema go moro fara lekiwisrefi ben go 13. Natural vs. SpiritualLeiderschap Natural Bouw tapoe hemsrefi Beslis hemsrefi Sabi libisoema Bigi fasi Egi wroko fasi Spiritual Bouw tapoe Gado Soekoe Gado wani Sabi Gado toe Saka-fasi Wroko Gado fasi 14. Natural vs. SpiritualLeiderschap Natural Lobi basi trawan Poti hemsrefi na fesi onafhangelijk Spiritual Lobi gi Gado jesi Poti Gado na fesi Afhangelijk foeGado 15. Wan leider moesoe abi boennem na inisei nanga dorosei I Tim. 3:2. Wan preikimanmoesoe de sondro foutoe, (disi deinisei da kerki) I Tim. 3:7. Moro fara, a moesoeabi wan boen nem na dem soemafoe dorosei; so dati a no sa kisiwan pori nem en fadon na ini datrapoe foe didibri. 16. A moesoe hori hemsrefi krin I Tim. 3:2 da masra foe wan wefi, Na ini da frow tori, a moesoe horihemsrefi disi de dwingi hemsrefi, disi tannanga krin ai, disi seti hem libi nawan boen fasi, A moesoe sori zelf-beheersing 17. A moesoe sabi fa foe wrokonanga trawan disi lobi foe teki vreemde soemana ini hem oso; A moesoe de gastvrij disi sabi foe leri trawan; En dja a moesoe leri hemsrefi toe 18. A moesoe seti hem libi na wanboen fasi I Tim. 3:3. Disi no de wandroengoeman efoe fetiman, ma disi abi pasensi, disi no lobi foe stree, 19. A no moesoe lostoe foesani disi no gridi foe moni disi no abi bigi-ai; Da doel foe wi noiti moesoe de foe trongoedoeman dja na grontapoe Lobi brada & sisa, meki wi soekoe foetron goedoeman na ini hemel 20. Da oso moesoe de in order I Tim. 3:4. Wan soema disi horihem egi oso na wan boen fasi, endisi sabi foe meki hem pikin gijesi nanga respeki; 5. (Bikasiefoe wan man no sabi foe de basifoe hem egi oso, fa a sa sorgoedan foe da gemeente foe Gado?) 21. Da oso moesoe de in order Da frow de wan sleutel efoe a deeens nanga hem masra, en bereid foenjan pina efoe a de fanowdoe Ala toe moesoe wroko makandraleki wan team foe sorgoe dem pikinso dati dem de geestelijk 22. A no moesoe de jongoe I Tim. 3:6. A no moesoe de njoenna ini bribi, so dati a no sa opohemsrefi nanga bigi-membre, enfadon na ini da vonisi foe didibri. Tijd kan meki wi abi wan moro bigi hatigi soema, en foe hori pasensi nangadem 23. Petrus taki I Petrus 5:1. Mi taki gi dem gransoemadisi de na oen mindri, mi disi de wantra gransoema toe, disi de wan soemadisi ben si da pina foe Kristus, en wandisi sa kisi wan pisi foe da glori disi sakom na krin: Petrus no ben opo hemsrefi moro heileki dem trawan, alwasi a ben deleider foe dem discipel foe Jezus 24. Sortoe motivatie wi abi? I Petrus 5:2. Gi njanjan na demskapoe foe Gado disi de na oenmindri, en loekoe dem boen, nonanga dwingi, ma nanga oen friwani; no foe kisi goedoe, mananga da wani foe oen hati; Wi wroko foe gi njanjan na demskapoe, en sorgoe dem boen 25. Sortoe motivatie wi abi? I Petrus 5:2. Gi njanjan na demskapoe foe Gado disi de na oenmindri, Dem skapoe de foe Gado en wimoesoe sorgoe dem leki Gadoben sorgoe Hem pipel Israel naini da OT sori dem Gadopasensi, Hem lobi, Hem boen,enz. 26. Sortoe motivatie wi abi? I Petrus 5:2. no nanga dwingi, mananga oen fri wani; no foe kisigoedoe, ma nanga da wani foeoen hati; Wi motieven: Wi fri wani No kisi goedoe (moni, positie, biginem) Wi moesoe wani nanga wi heri hati 27. Fa wi moesoe wroko? 1 Petrus 5:3. No prei basi na tapoe daerfenis foe Gado, ma de leki waneksempre gi dem skapoe, Wi no moesoe taki: Doe san mi taki, no sanmisrefi doe efoe no doe Wi moesoe abi saka-fasi Wi moesoe de wan eksempre: I Tim. 4:12No gi wan soema pasi foe veragti fajoe de jongoe; ma de wan eksempre gidem bribi soema na ini woortoe, na iniwaka, na ini lobi, na ini jeje, na inibribi, en na ini krin libi. 28. Gi saka-fasi kans foeontwikkel na ini joe libi I Petrus 5:5. So srefi, oen morojongoe wan, saka oensrefi na demgransoema ondro. Ja, ala soemamoesoe saka na trawan ondro, en werisaka-fasi leki oen krosi; bikasi Gadotapoe dem bigi membre soema, ma Agi gnade na dem saka-fasi soema. 6.Foe datede, saka oensrefi na ondroda makti anoe foe Gado, so dati A saopo oen na da juisti tem. 7. Poti alaoen hebi na Hem tapoe, bikasi Asorgoe foe oen. 29. Wan bigi aansporing gi wi lekiJeje-leider I Petrus 5:3. No prei basi natapoe da erfenis foe Gado, ma deleki wan eksempre gi demskapoe, 4. En te da hede Skapoeman sakom, oen sa kisi wan kroon foeglori disi noiti sa pori. 30. Kwaliteit foe leiderschap -Discipline Fosi teki discipline foe dorosei Dan poti moro streng discipline tapoejoesrefi na inisei Joe tem Joe njanjan nanga exercise Joe studie Discipline foe gi trawan pasi foe jepi joetoe 31. Discipline I Kor. 9:24. Oen no sabi dati na ini wan stree,ala dem soema de lon ma wan soema nomo sakisi da prijs? Lon dan so dati oen kan wini. 25.En ibri soema disi proberi foe wini da stree dedwingi hemsrefi na ini alasani. Now dem doe disifoe kisi wan kroon disi sa pori, ma wi doe so foekisi wan kroon disi noiti sa pori. 26. Foe datedemi lon na so wan fasi dati mi no degedege; mino feti na wan fasi disi gersi wan soema disi defeti nanga da loktoe. 27. Ma mi dwingi mi skin,en mi meki hem saka na mi ondro; noso nainiwan fasi di mi ben preiki gi tra soema, demben sa poti misrefi na sei. 32. Leiderschap Kwaliteit Visie A moesoe si da visioen Jeje-fasi Si fa san joe doe tide sa abi invloedtapoe dem generatie na fesi A si pe trawan loekoe nomo Spreuken 29:18 Pe no wanvisioen de, da pipel sa pori; mada soema disi sa hori da wet sabreiti. 33. Leiderschap kwaliteit Wijsheid Wijsheid na jeje-fasi: leti kroetoe foe jeje &moreel waarheid A si sani leki dem de foe troe A wroko so dati a no dwingi soema, ma ainvloed soema na da juisti fasi Kol. 1:9. Foe datede, sinsi da dei wiben jere disi, wi no ben tapoe foe begigi oen toe, en foe aksi dati oen safoeroe nanga da sabi foe Hem waninanga ala sabi nanga froestan foe dajeje; 34. Leiderschap kwaliteit - Beslis Paulus ben miti Jezus tapoe da pasi foeDamascus. En a ben aksi Jezus: Tori 22:8. Enmi ben piki taki: Soema na Joe, Masra?En A ben taki gi mi taki: Mi na Jezus foeNazaret, disi joe de vervolgoe. 9. Endem soema disi ben de nanga mi ben sida leti foe troe, en dem ben frede; madem no ben jere da stem foe da Soemadisi ben taki gi mi. 10. En mi ben taki:San mi moesoe doe, Masra? En Masraben taki gi mi taki: Opo, en go naDamascus, en drape dem sa taigi joealasani disi joe moesoe doe. 35. Beslis! No draidrai No degedege Wi moesoe de bereid foe libi nangadem resultaat foe wi beslissing 36. Leiderschap kwaliteit- Dekati Moreel dekati som leisi ook toe lichamelijkdekati. A no taki frede no de: I Kor. 2:3 En mi bende nanga oen na ini swaki-fasi nangafrede en nanga foeroe beifi. Ma te wi foeroe