sca timber, timber news 2, 2011, svenska

Download SCA Timber, Timber News 2, 2011, Svenska

Post on 29-Nov-2014

313 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Timber News är SCA Timbers tidning för trävarukunder. Timber News publiceras på svenska, engelska och franska. www.scatimber.com

TRANSCRIPT

timbernewsEn tidning fr SCAs trvarukunder | www.scatimber.com

22011

Samarbete ger njda kunder

Succ fr nytnkande i hyllfabriken Kassett effektiv lastlsning Frdel frmlad panel

timber news

Vad kan vl vara nytt med en brda? nnovationrentermitiden.Detrett mnefrkonferenser,bckerochdyrbara konsulttjnster.Detrgenominnovationer somfretagskabliframgngsrika.Detsom driverfretagattfokuserapinnovationr dockinteifrstahandmodenyckeritiden.Det rettavdeviktigasteverktygettfretaghar frattskapanyaochattraktivareprodukter nrdegamlautsttsfrettalltstarkarekonkurrenstryck.Kortsagtettmedelfrattupprtthllaochfrhoppningsvisockskafrsljningen. Menhurrdetdmedetttrvarufretag somSCATimber?Viarbetarmedvadsom mstevaraenavdeldstaprodukternaivrlden.Itusentalsrharmnniskoranvnttr frattbyggahusochtillverkanyttigheter. Detrbaraattkonstateraattvifortfarandekanutvinnanyheterurtr.Vilross helatidenhurvibttretartillvaratretsnaturgivnaegenskaper.Genomrntgen,3D-mtningochavanceradbildteknikvetviprecisvad enstockharfregenskaperochhurviska matcharvaransvlsommjligtmedde nskadeproduktegenskaperna. logistikmodell fr att varje r leverera en miljon frdigfrpackade drrkarms-set till denbrittiskamarknaden.

Vi utvecklar supply chain-lsningarfratteffektivtkunnafrsrjahundratalsbyggvaruhusmedtrprodukter,justnublamedstdav enindustridoktorandpLinkpingsuniversitet(ochytterligareenfinansieradavuniversitetet).Visamarbetarmedvrakunderochtar verdelaravderasfrsrjningsprocesser,s attdekanfokuserapsinaprodukteroch kunder.Vividarefrdlarvraprodukter genomimpregnering,hyvlingochytbehandling.Ingetavdethrrrevolutionerande,men atthittadeeffektivalsningarnaochaffrsmodellernasomgrattresultatetfrslutkundenblirlitebttreochlitebilligare,detkrver ettnyskapandetnkandeiallaled.

Bob Albery, Buying Controller, Wickes. Photo: John Attwell

Innehll Vad kan vl vara nytt med en brda? Nytnkande ett villkor fr ny fabrik Effektiv lastlsning fr knsliga produkter Laganda stter fart p affrerna F grepp om frsrjningskedjan Mlad ytterpanel vinner tid och kvalitet Frdigmlat ver disk spar tid t kunden NotiserMArkNAd

2 3 7 8 11 12 13 14

Vi kommerattfortsttautvecklavraprodukter,vraproduktionsprocesserochvra affrsmodellerochvivillgradettillsammans medkundersomliksomvitrorattdetgratt graenbrasakbttre.Nustllervidessutom siktetytterligarelitehgregenomattgfrn enambitionavbestpractisetillatterbjuda vrakunderelementavrejltnytnkande.Vi siktarkanskeintepNobelpris,mendefinitivt p njda och kanskelitefrvnadekunder ochpenbttre ochbttreaffr frallaparter.Jerry Larsson Teknisk direktr, SCA TimberFoto: Per-Anders Sjquist

Men innovationgllerjuintebarasjlvaprodukten.IMunksundharvibyggtenfabrik somtillverkarfnsterkomponenter.Drtillverkarvifrstkvistfriamnen,totaltnstan 50miljonerenskildatrstyckenpettr,som visedanvriderochvnderpfrattfprecis rttegenskaperprttplatsiettmnesom sedan blir en fnsterkarm. Med modern teknikochprocesstyrningkanvihrindustriellttillverkaenproduktsomfrlngesedan tillverkades med hantverkskunnande av utvaldrvara. IKramforsharvitillsammansmedpartnersutvecklatenfabrikfratttillverkaen miljonmonteringsfrdigahyllsystemperr.Vi harutvecklateneffektivproduktions-och

Svajig vr p trvarumarknaden lgarnas rliga simtur

15 16

Jerry Larsson.

Timber News SCA Forest Products AB851 88 Sundsvall, tel 060-19 30 00 www.scatimber.com Timber News utkommer 4 ggr/r Ansvarig utgivare Bjrn Lyngfelt Produktion Fryklunds Repro & tryck Tryckeribolaget Fr prenumeration av Timber News kontakta: ingrid.lofqvist@sca.com Citera oss grna, men ange kllan.

SCA TIMBER r en av Europas ledande leverantrer av trbaserade produkter med en rlig produktion p 2,2 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med service och distributionslsningar till kunder inom trindustri och byggvaruhandel.SCA Timber ingr i SCAs affrsomrde Forest Products, som producerar tryckpapper fr tidningar, tidskrifter och kataloger, massa och frnybar energi. SCA Forest Products frvaltar ocks SCAs stora skogsinnehav och frsrjer SCAs svenska industrier med virkesrvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlsningar.

timbernews | 2

nytnkande ett villkorfr ny fabrikAtt bygga en ny fabrik med kapacitet att varje r frvandla 45 000 kubikmeter sgad trrvara till en miljon hyllor t IkEA frutstter svl fantasi som nytnkande. resultatet har blivit en helt unik anlggning, konstaterar platschefen Lars-Erik Frage.jrkarna har precis brjat skifta i grnt. P grusplanen utanfrTrTeamsfabrikavlser lngtradarna varandra. Ngra lossar sgat virke frn sgverket i Bollsta,andralastarfrdigahyllormed destination IKEAs varuhus i norra Europa. Detvarhromretsomettavtal tecknades mellan SCATimber och IKEAomleveransavklassiskalagerhyllanGorm.Uppdragetlandadehos TrTeam,enavSCATimbersduktiga underleverantrerochsamarbetspartnersedanlngtid. Menfrattlyckaskrvdesstora investeringarinyteknik.Menframfrallt,attteknikenvarsvlfunktionell som kostnadseffektiv s att denkundekonkurreramedlglnelndersomtillexempelRumnien. Enmiljonhyllorvardenvolymsom krvdesfrattfekonomiiprojektet. Absolutngotattbita,kommenterarTrTeamsplatschefLars-Erik Frage.

B

Att bygga en ny anlggning medbeprvad teknik utgr idag inget strrehuvudbry.Leverantrenmonterar, lmnar ver nycklarna till bestllarensombaraharatttryckap knappen.Ngratimmarsenarerullar detpfrfullt. Allagrynnorhardrredananalyserats, kartlagts och tgrdats, sammanfattarLars-ErikFrage. MenifalletGorm-hyllanvarfrutsttningarnaheltandra.Hrrallt nyttochoprvat.Kravetvaratttillverkaenmiljonhyllorperr30 hyllplaniminutenmedhgtillgnglighet.Enproduktionslinjesom strstillafannsinteutrymmefr. Dethadevaritbetydligtenklare attbyggaenanlggningsomtillverkarprodukteristl,sgerLars-Erik Frage.Trrettlevandematerial, medblandannatkvistarochvarierande hrdhet, som stller vldigt speciellakrav. Helaprojektet,medupphandling, planeringochdriftsttningharhllits samman av SCA Timber. Lennart Wilhelmsson, utvecklingschef vid SCATimber,renavdemsomtillbringatmyckettidpplatsiKramfors.

Flera gon ser bttre vad somhnder, summerar han. Och mnga klokahuvudenkrvsfrattanalysera ochtgrdaallaeventuellabrister. Anlggningen bestlldes av det lokala industriinnovationsfretaget

3 | timbernews

Skruvpsarna matas fram, i rtt hastighet och antal, fr att fstas p varje hyllplan.

Nyland Design, vars gare Lars Stenstrmtidigarelyckatsrofleratill synesomjligaprojektihamn. Han fick frgan om han trodde sigkunnalsavendennauppgift attutifrnennoggrannkravspecifikation konstruera en maskin som spottadeursig30hyllplaniminuten p vilket han svarade ett tveklst ja. Detfannsfrnbrjanentanke atthandlauppteknikenuteiEuropa, men vi insg tidigt att den fysiska nrheten till Nyland Design var ett viktigt argument, sger Lennart Wilhelmsson.

frdigfrstafyraochfyraiettstycke ochborrasmedentoleransp0,5 millimeter. Frn ett annat hll kommerdebrdersomskablihyllplan.Desorterasochspikasdrefter fastikantlisten.

Spiklinjen rhelautomatiseradochutnyttjarhydraulikfrattfstade300 spikarnasomgrtvarjeminut.Eller omkring66miljonerspikaromret. Eftersomhrdhetenivirketvarierarvaldevihydrauliksomtrycker fast spiken p samma djup istllet fr tryckluft som skjuter fast den, frklararLars-ErikFrage. Drefter limmas en pse med skruvarochbyggbeskrivningfastp varjehyllplaninnandenpackas,lsa eller i ett paket, komplett med ben ochkrysstag. Enbartattfunderautettsttattf framskruvpsarnaurdestoraboxar frnTaiwansomdelevereratsi,med rtthastighetochantal,krvdemycket tankemda. Samtidigtbandasbenenihoptv ochtvochborrasmed28hl,iett endatveklstmoment. Linjenrbyggdfrattihuvudsak producerahyllplanochbeniseparata

paket, motsvarande 80 procent av produktionen.Resten,eller20procent,skullebestavkomplettahyllor, venkalladeunits. NuharbehovenhosIKEAskunderfrndratsochandelenunitskat till80procentavproduktionen.

Nr tillverkningen av Gorm drogigngvarandelenfrdigahyllpaket bara20procent,restenlevereradesi lsadelar.Nuskaandelenpaketkas till80procent,vilketinnebratten etapptvavproduktionslinjenprecis harinletts. Blandannatskaskalladewellpallaranvndassomlastbrare.De tillverkasiproduktionslinjenaven robot frn ABB. En annan robot staplar de frdiga produkterna p wellpallarnatillpaket. Idelnyautmaningar,konstaterarLars-Erik Frage och ser nstan frvntansfullut.

Nu str den dr, enheltunikochtillstordelautomatiseradtillverkningslinje,skrddarsyddfrIKEAsbehov attalltidkunnaerbjudasinakunder enGorm-hylla,oavsettvarivrlden manbefinnersig. Direkt frn hyvleriet gr virke i fallandelngdertilldennyakaplinjen.Dranvndsbeprvadochvlknd teknik som kvalitetsbedmer virket,sorterardetfrattsedankapa uppdetirttalngder. Fortsttningen bestr emellertid avidelnyheter.Kantlisternakommer

I ett oprvat styrsystemavsdankomplexitetsomdethrhandlarom dyker det naturligtvis upp ideliga buggar;ettfelhrochettfeldrleder tilletttredjefelsomingenifrvghar kunnatfrutse.

timbernews | 4

Och eftersom hastigheten i produktionslinjenrshgochbuggarna dykeruppmedlngatidsintervaller harmaninstalleratettmobiltkamerasystemsomfilmardemomentdr manharproblem. Det mnskliga gat har helt enkelt ingen mjlighet att hinna med,sgerLars-ErikFrage.Nunoteraroperatrernanrfeletintrffars attvikanletaframdetpfilmenoch sevadsomharhnt.Enkeltochbilligt,detgllerbaraattkommapdet.

BdeLars-ErikFrageochLennartWilhelmsson konstaterar ocks att personalensmedverkanvarithelt avgrandefrdetlyckaderesultatet. Operatrernaavdennyalinjenhar funnitsmedsedanstart,deharbaxat maskinerpplats,dehardragitkabel, deharsettanlggningenvxafram. Dettahargjortattallasomnyanstllts ocks blivit delaktiga i hela

processen.Deharintestlltsinfrett frdigt koncept utan ftt vara med omattbyggauppngotheltunikt somdesjlvatarettstortansvarfr. Operatrernardenbstaunderhllspersonalen,summerarLennart Wilhelmsson.Dermedochfelsker, dekanginistyrsystemetochgra ndringar,dekantgrdakabelbrott ochbytalager. Och eftersom man inte behver vnta