schamper 131

of 4 /4
STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. bejaargang Verantwoordelijk Uitgever: Rik Van Nuffel Hoofdredakteur: Frank Goetmaeckers Redaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9000 Gent ASLK 001-0481260-22 zevenentwintig-drie SPORT Sport heeft de redactie nooit onberoerd gel aten,maar nu gaat ze er nog over schrijven ook. Vanaf heden een wekelijkse, kritische rubriek over dit welvaartsfenomeen. (zie pag. 3) TON CCL Het Gents Universitair Toneel geeft binnenkort een voorstel- ling. Ze repeteerden en de re- dactie woonde dit (incognito) bij.Neerslag op blz. 1 en 3 , inclusief foto ! MONSTCRS 'n Mens moet bezig blijven wil hij niet vervreemden van de ak- ■=» tualiteit die meedogenloos om je ? zich heen grijpt. *5, Een zichzelf respekterend blad * ook. Daarom Schampers monster- debat... over de wereldrevolutie. verkiezingen ! Binnenkort trekken we met zijn allen naar de stembus. Zoiets gebeurt traditiegetrouw om de twee jaar, traditiegetrouw net voor de examens. Naar men zegt zijn alle studenten-vertegen- woordigers niét door een politieke partij gesteund, al geloven wij als redactie daar geen snars van. Heel traditioneel zullen sommige kandidaten gent volkladden met peperdure affiches. En dat geld moet toch ergens vandaan komen... Waarvoor kiezen we ? Een raad van beheer en de faculteitsraden. De faculteitsraden behandelen we voegende week. Vandaag dus de raad van beheer. Deze raad is het topje van de hiërarchische pyramide in Gent. Alle belangrijke beslissingen worden daar, en daar alleen, genomen. In die raad zitten tien proffesoren en vier studenten. PROFFEN Vermeersch Etienne Senelle Robert Mertens Robert Claessens Hendrik Van Bladel Jean De Pelsemaeker Camiel De Block Alfred Schamp Niceas Pijck Jacques (Lett. Swi js .) (Recht) (Wetensch.) (Geneesku.) (Toeg.Wet.) (Economie ) (Psycholo.) (Landbouw ) (Farmacie ) Eén kandidaat per facultcjit dus deze heren worden al zeker lid van de raad van beheer. Er is één uitzondering : Bouters Roger (diergenen) Mattheeuws Daniël (diergene.) Hier moet dus nog gestemd worden. STUDENTEN Bostoen Kcenraad Muylle Michel Dssieur Stanislas Tytgadt Anne Velleman Jan Viaene Pat (geneesk.) (ingénié.) (rechten ) (hilo '3 (pol&soc ) (psycho ) Vier stoelen voor zes mensen. Schamoer zal. net voor de verkiezingen. een ronde- tafel-eesDrek Dubliceren dat we met het illustere zestal hooen te hebben. WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL Bruynooghe Walter Cornelis Rita Dambre Frans De Dapper Morgan Hertveldt Luc Lagrain Carlos Van Cauwenberghe Paul De samenstelling van de proffenploeg ligt dus al voor 90% vast. Eigenaardig is wel dat minder en minder politiek onopvallende proffen zich aanbieden voor een zetel in de beheerraad. Eigenaardig is wel dat de politieke stand- punten verder dan ooit uit elkaar zullen liggen. De Pelsemaeker, Vermeersch en Senelle. Een affiche die een aardig stukje vuurwerk belooft. Naar onze (bescheiden) mening zou de befaamde blokvorming va' 't proffesorenkorps een deukje kunnen krij- gen. Wat de democratie in de raad alleen ten goede kan komen. En dan de studentenkandidaten. Het is na- tuurlijk idioot op iemand te stemmen omdat die in de les een mooi speechje heeft af- gelezen. Een werkelijke voorstelling van de ploegen gebeurde tot nog toe niet. Kan- didaten van de grootste faculteiten hadden het meest kans, en Anne Tytgadt, als enige vrouwelijke kandidate, staat ook hoog op de tip-tien. Gm dergelijke ondemocratische nonsens een beetje te vermijden richt schamper een onder-tafel-interview in met (hopelijk)alle kandidaten. Hieruit worden vier afgevaardigden gepuurd. ADMINISTRATIEF PERSONEEL De Jaeger Brigitte Rasschaert Eugène Van Caelenberg Bert p zijn drietjes vechten voor twee plaatsen Blijft natuurlijk de VVS die geen enkele kandidaat gestuurd heeft. VVS (vlaamse studentenvakbond) oordeelt de samenstelling van de raad (met oa slechts 4 studenten tegenover 10 proffen) zo onevenwichtig dat ze besloten eenvoudigweg niet mee te doen. 'We kunnen er niets rapen', schreven ze in schamper, en uitvoerige polemieken volgden. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 deze week Foto's ontwikkelen kost tijd , zegt de fotoklas, maar ze zijn er !! Happening voor het nageslacht vereeuwigd. Pag.2 Leuvense studenten kwamen met duizenden op s tra a t. Waar men de peer nog kan stoven op front. Fascisme wordt zo langzamerhand een weke- lijkse rubriek. Het verslag van het debat in de blandijn op de tweede pagina. Knobby is er weer !! W ij doen e r een isme b ij. Rik s. is nog steeds niet blindgekeken op het w itte doek. Film op derde pagina. Doodgewone mensen is de naam van een film waaraan een verslaggever zich bezondigde. Agenda en nog meer nieuws over muziek op achterkant-pagina. Deze en nog vele andere boeidende onder- werpen deze week op de vier bladzijden van : volgende week Paul Goossens in interview . De morgen en de zorgen. Fotoreportage van de toneeloptreden van gut. Verkiezingen ,meer nieuws over faculteits- raad-kandidaten-in-spe. Debat. Verslag van het monsterdebat en de sta rt van de revolutie woensdag a.s. och guttekes toch De weg is breed - de weg is lang (x4) wat is dat voor een dol gedrang de gaffel prikt - de bezem knarst (x4 het kind dat stikt, de moeder barst GUT zijn drie letters die staan voor even- veel woorden : Gents Universitair Toneel. Voor de meesten is het misschien vrij on- bekend en/of 'Tij onbelangrijk. Toch be- tekent het een springplank voor een inter- essante akteurskarriëre. Namen ? Achiel Van Malderen, Jo De Caluwé ( direkteur van ARCA ), Hugo Van Den Berghe ( akteur en re- gisseur bij NTG ), Antoon Van Der Plaets, André Vermaecke. Zij regisseerden ooit nog ... jawel, het GUT. De laatste in de rij is Eddy Vereycken (ak- teur bij ARCA, VERTIKAAL e.a. ) die reeds vier jaar ons gents studententoneel onder zijn vleugels heeft. Hij vliegt er dan ook konstant in en schrijft eigenhandig hun toneelstukken. 1 ’ Ratten ’ : een stuk dat handelt over vi- visektie en deze praktijk aan onze en ande- re universiteiten kritisch ontleedt en aan- klaagt . Dit werk moest evenwel van de kalender wor- den afgevoerd omdat enkele student-spelers er de brui aan gaven. Volgens Eddy Verey- cken is de belangrijkste ( zelfs énige ) reden waarom er gaten vallen in de groep te wijten aan de voorrang die men aan zijn studies verleent. Maar niet getreuzeld, the show must go on ! Repitities worden voortgezet, met korpore- le oefeningen, stemoefeningen en improvisa- ties. Uit de kreatieve duim wordt dan maar een ander stuk gezogen : ’ Verzoekingen ’; het stuk dat nu op de ARCA-scène wordt ge- bracht . Vlot is het evenwel niet gegaan. Het GUT heeft namelijk schrijnend gebrek aan een fatsoenlijke speel- en oefenruimte. Voor speelruimte zijn ze aangewezen op het ARCA-theater. Toch een mooie ruimte, denk je ! Alleen moet je weten dat de zaal ze twee dagen ter beschikking staat, 30 en 31 maart. Binnen deze tijdspanne moeten ze het ARCA-dekor afbreken, het eigen dekor opbouwen, de belichting aanpassen, spelen, vervolg pag.3 waar men de heer nog kan loven "Neen aan de 100.000 doden!" Aan de ku te Leuven had vorige woensdag een aktie-dag plaats rond deze slogan. Deze benaming is afgeleid uit een uitspraak van een lid van de junta uit El Salvador die zei dat het herstel van de orde 100.000 doden waard is. Solidariteit te Leuven dus. 21 maart, de dag waarop de lente begon. Een dag vol ver- wachtingen naar een nieuw geluid. Maar te- vens een dag waarop niet minder dan 2000(!) mensen de wereld kond doen dat zij het beu zijn, dat zij het afgrijselijk vinden, hoe boeren, arbeiders, kortom de gehele volks- gemeenschap van El Salvador het slachtoffer zijn van de repressie van een junta, waar-r binnen zich ook kristen-democraten verschuil' en. En dit onder het mom te streven naar het herstel der orde ( we ruiken ze tot hier Rond de herdenking van de moord op mgr. Ro- mero (op 24 maart was dit een jaar voorbij) werd een brede solidariteitsbeweging op gang gebracht. 2000 mensen is geen klein bier ! Tevens hebben zich een twintigtal dapperen aan het hongeren geslagen. Zij hopen dit een vijftal dagen vol te houden, bij eventuele complicaties zal een extra-Schamper aan de slachtoffers worden gewijd. Deze twintig vinden "Ik heb vrouw en kinderen" of "ja- maar, wat kan ik daar nu aan verhelpen?" g§en afdoende antwoorden op repressie, een repressie die dagelijks haar slachtoffers (anoniem en dus vergeten) telt. Indien zij door hun solidariteitsbetuiging zelfs slechts één (1) mensenleven kunnen redden, dan is hun aktie de moeite waard. Woensdag 25 maart werden in de voormiddag aan de verschillende fakulteiten van de unif alternatieve lessen gegeyen rond de verschillende aspekten van de problematiek. In de namiddag kwam er in Alma 2 een grote massa tezamen waarna er een debat volgde. En jullie ? (Een hint misschien : in het KUC gaan nog twee sobere maaltijden door. Vrijdag 27 maart en '5 april.) En het adres van het landenkomitee El Sal- vador te gent is St Pietersnieuwstraat 45.

Author: schamper

Post on 08-Apr-2016

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

27 maart 1981

TRANSCRIPT

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. be jaargang

  Verantwoordelijk Uitgever: Rik Van Nuffel

  Hoofdredakteur: Frank Goetmaeckers

  Redaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 Gent ASLK 0 0 1 - 0 4 8 1 2 6 0 - 2 2

  z e v e n e n tw in t ig -d r ie

  SPORTSport heeft de redactie nooit onberoerd gel aten,maar nu gaat ze er nog over schrijven ook. Vanaf heden een wekelijkse, kritische rubriek over dit welvaartsfenomeen. (zie pag. 3)

  TON CC LHet Gents Universitair Toneel geeft binnenkort een voorstel-ling. Ze repeteerden en de re-dactie woonde dit (incognito) bij.Neerslag op blz. 1 en 3, inclusief foto !

  MONSTCRS'n Mens moet bezig blijven wil hij niet vervreemden van de ak- =tualiteit die meedogenloos om je?zich heen grijpt. *5,Een zichzelf respekterend blad *ook. Daarom Schampers monster- debat... over de wereldrevolutie.

  v erk iez in g en !Binnenkort trekken we met zijn allen naar de stembus. Zoiets gebeurt traditiegetrouw om de twee jaar, traditiegetrouw net voor de examens.Naar men zegt zijn alle studenten-vertegen- woordigers nit door een politieke partij

  gesteund, al geloven wij als redactie daar geen snars van. Heel traditioneel zullen sommige kandidaten gent volkladden met peperdure affiches. En dat geld moet toch ergens vandaan komen...Waarvoor kiezen we ? Een raad van beheer en de faculteitsraden. De faculteitsraden behandelen we voegende week. Vandaag dus de raad van beheer. Deze raad is het topje van de hirarchische pyramide in Gent. Alle belangrijke beslissingen worden daar, en daar alleen, genomen. In die raad zitten tien proffesoren en vier studenten.

  PROFFEN

  Vermeersch Etienne Senelle Robert Mertens Robert

  Claessens Hendrik Van Bladel Jean

  De Pelsemaeker Camiel De Block Alfred Schamp Niceas

  Pijck Jacques

  (Lett. Swi js .) (Recht)

  (Wetensch.)

  (Geneesku.) (Toeg.Wet.) (Economie ) (Psycholo.) (Landbouw )

  (Farmacie )

  En kandidaat per facultcjit dus deze heren

  worden al zeker lid van de raad van beheer. Er is n uitzondering :

  Bouters Roger (diergenen) Mattheeuws Danil (diergene.)

  Hier moet dus nog gestemd worden.

  STUDENTEN

  Bostoen Kcenraad Muylle Michel Dssieur Stanislas Tytgadt Anne Velleman Jan Viaene Pat

  (geneesk.)

  (ingni.) (rechten ) (hilo '3 (pol&soc ) (psycho )

  Vier stoelen voor zes mensen. Schamoer zal. net voor de verkiezingen. een ronde-

  tafel-eesDrek Dubliceren dat we met het illustere zestal hooen te hebben.

  WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

  Bruynooghe Walter Cornelis Rita Dambre Frans

  De Dapper Morgan

  Hertveldt Luc Lagrain Carlos

  Van Cauwenberghe Paul

  De samenstelling van de proffenploeg ligt

  dus al voor 90% vast. Eigenaardig is wel dat minder en minder politiek onopvallende

  proffen zich aanbieden voor een zetel in de beheerraad.Eigenaardig is wel dat de politieke stand-

  punten verder dan ooit uit elkaar zullen liggen. De Pelsemaeker, Vermeersch en Senelle. Een affiche die een aardig stukje vuurwerk belooft. Naar onze (bescheiden) mening zou de befaamde blokvorming va' 't proffesorenkorps een deukje kunnen krij-gen. Wat de democratie in de raad alleen

  ten goede kan komen.

  En dan de studentenkandidaten. Het is na-tuurlijk idioot op iemand te stemmen omdat

  die in de les een mooi speechje heeft af-gelezen. Een werkelijke voorstelling van de ploegen gebeurde tot nog toe niet. Kan-didaten van de grootste faculteiten hadden het meest kans, en Anne Tytgadt, als enige

  vrouwelijke kandidate, staat ook hoog op de tip-tien. Gm dergelijke ondemocratische

  nonsens een beetje te vermijden richt schamper een onder-tafel-interview in met

  (hopelijk)alle kandidaten.

  Hieruit worden vier afgevaardigden gepuurd.

  ADMINISTRATIEF PERSONEEL

  De Jaeger Brigitte Rasschaert Eugne

  Van Caelenberg Bert

  p zijn drietjes vechten voor twee plaatsen

  Blijft natuurlijk de VVS die geen enkele kandidaat gestuurd heeft. VVS (vlaamse studentenvakbond) oordeelt de samenstelling van de raad (met oa slechts 4 studenten tegenover 10 proffen) zo onevenwichtig

  dat ze besloten eenvoudigweg niet mee te doen. 'We kunnen er niets rapen', schreven ze in schamper, en uitvoerige polemieken

  volgden.

  99

  9

  99999999999999999999999999999999999999999999

  deze w eek

  Foto's o n tw ik k e le n k o s t t i j d , z e g t de f o t o k la s , maar ze z i j n e r ! ! Happening v o o r h e t n a g e s la ch t vereeuw igd . P ag .2

  Leuvense s tu d e n te n kwamen met du izenden op s t r a a t . Waar men de p e e r nog kan s tove n op f r o n t .

  Fascisme w o rd t zo langzamerhand een weke-l i j k s e ru b r ie k . H et v e rs la g van h e t debat i n de b la n d i jn op de tweede p a g in a .

  Knobby i s e r weer ! ! W ij doen e r een isme b i j .

  Rik s. i s nog s tee ds n ie t b lin d g e ke ke n op h e t w i t t e doek. F ilm op derde p a g in a .

  Doodgewone mensen i s de naam van een f i l m waaraan een v e rs la g g e v e r z ic h bezondigde.

  Agenda en nog meer nieuw s o ve r muziek op a c h te rk a n t-p a g in a .

  Deze en nog vele andere boeidende onder-

  werpen deze week op de vier bladzijden

  van :

  volgende w eekPaul Goossens i n in te r v ie w . De morgen en de zorgen.

  Fotoreportage van de to n e e lo p tre d e n van g u t .

  Verkiezingen ,m eer nieuws o ve r f a c u l t e i t s - ra a d -k a n d id a te n - in -s p e .

  Debat. V ers la g van h e t m onsterdeba t en de s t a r t van de r e v o lu t ie woensdag a .s .

  ochguttekestoch

  De weg is breed - de weg is lang (x4) wat is dat voor een dol gedrang de gaffel prikt - de bezem knarst (x4 het kind dat stikt, de moeder barst

  GUT zijn drie letters die staan voor even-veel woorden : Gents Universitair Toneel.

  Voor de meesten is het misschien vrij on-bekend en/of 'Tij onbelangrijk. Toch be-tekent het een springplank voor een inter-

  essante akteurskarrire. Namen ? Achiel Van Malderen, Jo De Caluw ( direkteur van ARCA ), Hugo Van Den Berghe ( akteur en re-

  gisseur bij NTG ), Antoon Van Der Plaets, Andr Vermaecke. Zij regisseerden ooit nog ... jawel, het GUT.

  De laatste in de rij is Eddy Vereycken (ak-teur bij ARCA, VERTIKAAL e.a. ) die reeds vier jaar ons gents studententoneel onder

  zijn vleugels heeft.Hij vliegt er dan ook konstant in en schrijft eigenhandig hun toneelstukken.

  1

  Ratten : een stuk dat handelt over vi- visektie en deze praktijk aan onze en ande-

  re universiteiten kritisch ontleedt en aan-

  klaagt .Dit werk moest evenwel van de kalender wor-den afgevoerd omdat enkele student-spelers er de brui aan gaven. Volgens Eddy Verey-

  cken is de belangrijkste ( zelfs nige ) reden waarom er gaten vallen in de groep te wijten aan de voorrang die men aan zijn

  studies verleent.Maar niet getreuzeld, the show must go on ! Repitities worden voortgezet, met korpore- le oefeningen, stemoefeningen en improvisa-ties. Uit de kreatieve duim wordt dan maar een ander stuk gezogen : Verzoekingen ; het stuk dat nu op de ARCA-scne wordt ge-

  bracht .Vlot is het evenwel niet gegaan. Het GUT heeft namelijk schrijnend gebrek aan een

  fatsoenlijke speel- en oefenruimte.Voor speelruimte zijn ze aangewezen op het ARCA-theater. Toch een mooie ruimte, denk

  je ! Alleen moet je weten dat de zaal ze twee dagen ter beschikking staat, 30 en 31 maart. Binnen deze tijdspanne moeten ze

  het ARCA-dekor afbreken, het eigen dekor

  opbouwen, de belichting aanpassen, spelen,

  vervolg pag.3

  waar men de heer nog kan loven

  "Neen aan de 100.000 doden!" Aan de ku te Leuven had vorige woensdag een aktie-dag plaats rond deze slogan. Deze benaming is afgeleid uit een uitspraak van een lid van de junta uit El Salvador die zei dat het herstel van de orde 100.000 doden waard is. Solidariteit te Leuven dus. 21 maart, de dag waarop de lente begon. Een dag vol ver-wachtingen naar een nieuw geluid. Maar te-vens een dag waarop niet minder dan 2000(!) mensen de wereld kond doen dat zij het beu zijn, dat zij het afgrijselijk vinden, hoe boeren, arbeiders, kortom de gehele volks-gemeenschap van El Salvador het slachtoffer zijn van de repressie van een junta, waar-r binnen zich ook kristen-democraten verschuil' en. En dit onder het mom te streven naar het herstel der orde ( we ruiken ze tot hier Rond de herdenking van de moord op mgr. Ro- mero (op 24 maart was dit een jaar voorbij) werd een brede solidariteitsbeweging op gang gebracht. 2000 mensen is geen klein bier !

  Tevens hebben zich een twintigtal dapperen aan het hongeren geslagen. Zij hopen dit een vijftal dagen vol te houden, bij eventuele complicaties zal een extra-Schamper aan de slachtoffers worden gewijd. Deze twintig vinden "Ik heb vrouw en kinderen" of "ja- maar, wat kan ik daar nu aan verhelpen?" gen afdoende antwoorden op repressie, een repressie die dagelijks haar slachtoffers (anoniem en dus vergeten) telt. Indien zij door hun solidariteitsbetuiging zelfs slechts n (1) mensenleven kunnen redden, dan is hun aktie de moeite waard.

  Woensdag 25 maart werden in de voormiddag aan de verschillende fakulteiten van de unif alternatieve lessen gegeyen rond de verschillende aspekten van de problematiek. In de namiddag kwam er in Alma 2 een grote massa tezamen waarna er een debat volgde.

  En jullie ? (Een hint misschien : in het

  KUC gaan nog twee sobere maaltijden door.

  Vrijdag 27 maart en '5 april.)En het adres van het landenkomitee El Sal-vador te gent is St Pietersnieuwstraat 45.

 • KK HAPPENING.

  FASCISMEdebatverslag

  Bovenaan de affiche Jaap Kruithof, de bron- .stige nachtegaal, aan wiens lokroep geen pro-gressief student kan weerstaan. Naast hem Hu-

  go van den Ende , ook een vaste waarde op de gentse bune.In het midden Paul Goossens, mo-derator , ondanks fuiven en zorgen nog even spitsvondig. Rechts Jan CapelleCLiga van de rechten van de mens.) En tenslotte Wily Eourteau, Humo-ist n verstandig , een vreem-de combinatie. Het geheel onder auspicin van het VVS-SVB.,met als thema: "Fascisme een afdoend argument dus voor intellectualis-tisch links om er een avondje op uit te trek ken.Twee vragen werden aan de jury gesteld: is het gerechtvaardigd geweld te gebruiken te-gen fascistische bewegingen? en , mogenwe ze het recht op vrije meningsuiting ontzeg-gen. Na deliberatie antwoordde de jury op beide vragen :neen!

  Jaap Kruithof: Fascisme is een politiek en economisch begrip. Het is een makro- sociaal proces dat enkel mogelijk is in een gevorderc stadium van kapitalistische industrialisatie. Het is een alliantie van de middenstand, grootkapitaal en een deel van het proletari-

  aat als reactie op de economische krisis en werkloosheid.Het wordt gekenmerkt door het gebruik van geweld :intern door de afbraak van het parlementarisme; extern door de ge-richtheid op oorlogseconomie.Kruithof stelt dat het gebruik van geweld principieel te rechtvaardigen is. Tactisch is het echter niet toelaatbaar omdat in de i

  huidige situatie het behoud van de democratiE nog mogelijk is.Radikaal geweld zou de demo-cratie in gevaar brengen en fascisme bevor-deren.Dit geldt eveneens voor het spreekver-bod .

  Hij verwees ook naar de linkse pers die vol-

  gens hem een te beperkte visie heeft over fascisme en duidde erop dat het westen al tientallen jaren een fascistische politiek onderhoud in de derde wereld -

  Willy Courteau stemde in met Kruithof en voegde eraan toe dat we ons moeten hoeden

  voor groteetikettenplakkerij.Het gevaar zit immers niet in kleine extreem-rechtse groep-jes die politiek en economisch machteloos zijn, maar wel binnen onze parlementaire de-mocratie waar reactinnaire trekken stilaan vaste voet krijgen.

  Jan Capelle zag in de huidige economische

  crisis een voedingsbodem voor het fascisme: daar de staat geen radikale maatregelen durfl te nemen tegen de economische crisis wordt een deel van de bevolking ontvankelijk voor

  de Kategorische opstelling van uiterst recht: Hierbij worden vooral minderheidsgroepen als gastarbeiders als zondebok uitgekozen. Het is bijgevolg noodzakelijk deze groepen een volwaardi statuut te geven.Capelle beweerde dat we onze democratische aktiemiddelen niet ter beschikking mogen stellen van fascisti-sche bewegingen.Geweld is echter slechts toe-laatbaar als alle andere politieke middelen uitgeput zijn.

  Hugo van den Ende verzette zich tegen symp- toomdenken waarbij alle aandacht wordt ge-

  schonken aan het folkloristische min-derheidsgroepen. De echte oorzaken

  moet men zoeken in rechtse belangen-groepen, centrumpartijen en regerin-gen .

  Hij keurde het gebruik ven geweld af met een aantal argumenten : we mogen er ons niet toe laten verleiden in

  een spiraal van geweld te treden door rechtse provocatie met agressie te beantwoorden. Dit veroorzaakt een klimaat van angst en wanorde dat door de tegenstanders als alibi kan gebruikt worden voor een verdere geweldescalatie. Van Den Ende verwierp officieel spreek-verbod. De strijd moet practisch op

  kleine schaal aangepakt worden. Hij gebruikte rector Hoste als voorbeeld: deze mag door zijn beschermende pedaj, gogische functie niet neutraal blijven. Het is zijn plient ultra-rechtse mee-tings te verbieden. Officile maatre-gelen mogen enkel genomen worden indien

  er sprake is van ordeverstoring, vor-

  ming van priv-milities en mishande-lingen. Democratie heeft de ethische plicht zich enkel te verdedigen met democratische middelen.

  Het woord was nu aan de zaal. Amada voorvechter Willockx greep de kans met beide handen en begon aan een ellelange speech waar zelfs moderator Paul Goos-sens geen speld kon tussenkrijgen. Willockx kon blijkbaar niet kroppen dat

  Kruithof Amada van symptoomdenken ver-wijt. Kruithof wees deze interwentie terecht van de hand en begon prompt te mokken. Een deel van de zaal wou perse het VMO en aanverwanten bij het debat betrekken. Dit tot groot ongenoegen van beide proffen die stelden dat deze

  groepjes slechts representatief zijn in de mate dat ze in dienst staan van het groot kapitaal. Vervolgens kwamen er een aantal reacties van mensen die de problematiek wel inzagen maar zich

  afvroegen hoe ze.de fundamentele strijd konden aanpakken. Enkel Paul Goossens kon op het einde van het debat een

  concreet antwoord geven : het is de taak van eenieder zich te organiseren en op eigen vlak met eigen middelen

  de strijd aan te binden. Dit in samen-werking en solidariteit met alle pro-gressieve bewegingen.

  Het debat was o.i. een duidelijke terechtwijzing voor groeperingen als AFF, AIB, VVS-SVB. Die een groot dee! van de energie van de studentenbe-

  volking opslorpen om te vechten te-gen 'nostalgieken van de heimat.Laten 't nu ook duidelijk zijn dat. de anti-fascist.ische meetings van 2 en 5 februari een uiterst ontoe-

  reikend antwoord waren op rechtse provocaties. Het spreekt vanzelf dat we de fascistische splintergroepen niet de vrije loop mogen laten gaan,

  maar het is verkeerd dit als een doel op zichzelf te beschouwen. Desgevallend is de actie slechts 'n bliksemafleider voor de fundamentele problemen. De waardeschaal die op

  hoger maatschappelijk nivo gehan-teerd wordt en dergelijke toestanden

  mogelijk maakt moeten we bevechten.

  karla en pascal

  raad _ van euh...

  B e s lis s in g e n d e r la a ts te ra a d van beheer.V weet w e l, h e t orgaan w aarvoor we met z i j n a l le n gaan stemmen.( 'Sommige van m ijn beste v rie n d e n z i j n o rg a n e n ' J .Lennon) nvd r.

  Er stond dit maal niet erg veel op hetogenda.

  1. Het interfacultaire centrum voor studie

  van lucht-,bodem-,en waterverontreiniging heeft een grondige sanering gekregen. Re-den hiertoe was de weigering van de Raad van Beheer op23 mei 1980 om het voorgestel-de studieprogramma goed te keuren.1 omdat ze te complex waren, 2omdat er teveel ti-

  tularissen waren voor hetzelfde vak, 3om- dat er teveel studierichtingen en te weinig studenten per richting waren.Na 'grondige samenspraak met de fakultei-

  ten, de titularissen, de rector, studenten C er zat n student in de commissie ) en

  meerdere afgestudeerden (unicum?) stelde men twee hoofdspecialisaties voor: licetiaat

  milieusanerings-wetenschappen(voor apothe-kers, scheikundigen, aard- en delfstoffers,

  dierkundigen en planters of daaraan gelijk- gestelden ! ) en de graad van ingenieurs in milieusaneringswetenschappen (voor de inge-nieurs en landbouwingenieurs).

  Intussen hebben we meegepikt dat in elk van

  de interfacultaire raden vanaf volgend jaar twee studenten zullen zitten als waarnemers

  en raadgevers. Dat ze niet stemgerechtigd zijn is te wijten aan het feit dat de mees-

  te van de centra slechts in een programma

  over n jaar voorzien en dat men dus geen twee jaarlijkse verkiezingen kan inrichten

  zoals door de wet is voorzien.

  (tussen haakjes : weet iemand een nederland- se naam voor'unit processing, een vak al-

  daar gedoceerd. De almachtige raad wist . hiermee geen raad.)

  2. De opvolging Eeckhout-Nansart voor de wetenschappen, farmacie, geneeskunde en

  ingenieurs is nog steeds niet geregeld. Dit-maal zijn de dossiers ergens blijven hangen. Het werd dus uitgesteld, alsook de verbit-

  terde strijd die zal geleverd worden voor de opvolgingsplaatsen.

  3. Air opvolger voor prof. C Hooft in de kinderkliniek werd door de faculteit prof

  Leekens voorgesteld. Het is redelijk uitzon-derlijk dat een prof-diensthoofd zijn plaats verlaat voor een gelijkaardige betrekking ir Belgi. De conclusies van het dossier (4cm) werden door de raad van beheer gevolgd. In alle stilte.

  4. De studiegidsjes werden weer gedrukt. Dankzij een opmerking van de heer Dhambre (wetenschappelijk personeel) worden de ere-

  doctoraten nu verschoven van de eerste pag. naar een meer 'geigende plaats. De raad vindt dit logisch. De lijst komt nu naar de laatste bladzijden.

  Totzover,

  koenraad bostoen

  wouter vanden berghe.

  Beste schamper,

  a ls h e t kan zou i k even b o nd ig w i l le n reage-ren op h e t ve rs p re id e n van h e t b la a d je , scanda lon genoemd, aan deze u n iv e r s i t e i t .H et p rob leem w aarover de u itg e v e rs van d a t p r u l l e t j e z io h zorgen maken i s de bezoede-l in g van onze je u g d do o r de fu n e s te e v o lu -t ie t h e o r ie . W a a r s c h i jn l i jk i s de h e le zaak n ie t b e la n g r i jk e r dan de f r u s t r a t ie van een d ro n ke la p d ie aan h e t e in d van een dood lo -pend s t r a a t je tegen de muur s ta a t te schep-pen en te t ie r e n d a t ie w i l d o o rg e la te n worden, maar to ch w i l i k aan de geachte gescandaloneesden een p a a r k le in ig h e d e n t e r a f le id in g bezorgen.

  WETENSCHAP

  S cience i s u n c e r ta in in i t s ve ry n a tu re (S im pson).

  De wetenschap b e w ijs t n ie t s , ze documen-t e e r t (N ie tz s c h e ) .

  De m erkw aardige p re o c c u p a tie van godsd ien -s t ig e p u r i te in e n teg eno ve r de e v o lu t ie th e o -r i e i s te v e rk la re n d o o rd a t hun b r e in ge-b lo k k e e rd i s in de s ta n d 'g e lo o f ' w aardoor a l le s , ook wetenschap en lo g ic a , benaderd worden a ls g e lo o f , en e v e n tu e e l be s tred en met ge loo fsa rgum enten omdat geen andere voorhanden z i j n .

  Het i s e ige n aan d o c t r in a ir e n d a t ze z ic h v o o ra l b e z ig houden met a ) h e t h e r-kauwen en b ) h e t o n b e re ik b a a r maken van hun id e a le n en d a t ze d a a r in de reden van hun bestaan v inde n .

  E r bestaan te n m ins te twee s o o rte n van ge m oedsrust n l . de r u s t van de s to m p z in n ig -h e id en de r u s t door in z ic h t .

  GODSDIENST

  De s v tu a tv e van de g e lo v ig e n d ie z ic h be-roemen op hun d ia lo o g met god i s a ls d ie van een k le in jo n g e t je d a t tegen een ander le in jo n g e t je z e g t i k ben even g ro o t a ls j i j an j i j le k k e r n ie t , haha. Kennis van de p s y c h o lo g ie van k le in e jo n g e t je s i s e rg n u t t ig in h e t behandelen van h e t g e lo o f.

  G odsd ienst en r e l i g i o s i t e i t hebben n ie t s mr met e lk a a r te maken dan h e t p a r a s i t a i r bestaan van de g o d sd ie n s t te n kos te van de r e l i g i o s i t e i t . R e l i g io s i t e i t i s een u n i-v e rs e e l m e n s e lijk v e r s c h i jn s e l en v o lg t in ha a r domein wegen d ie ana loog z i j n met d ie van de wetenschap. G odsd ienst daaren tegen i s a fh a n k e li jk van een k u ltu s ,v a n een d o k- t r in e d ie z ic h b e p e rk t t o t een m in o f meer k le in e g roep . Ze i s g e r ic h t op h e t ve rga -re n en u ito e fe n e n van macht. G odsd ienst i s k o n f l ik t -g e n e re re n d omdat h e t v e r s c h i l le n b e nad ruk t en s u p e r io r ite its g e v o e le n s in de hand w e rk t .

  Geloven i s geen genade maar een norm aal onde rd ee l van h e t denken. Denken b e d ie n t z ic h van m in o f meer d is k re te eenheden van ke n n is d ie samen een ta a l vormen en d a t in een op ee n vo lg in g van d is k re te s tappen . De aanvaa rd ing van h e t reeds gedachte na ie d e re s ta p a ls z i jn d e b e tro u w vo l en z in v o l i s een daad van g e lo o f . H et i s n van de taken van de wetenschap d ie be tro u w b a a rh e id m aks i- maal op te voe ren. A ls e c h te r d ie (b e tre k -k e l i j k e ) z e k e rh e id a p r i o r i w o rd t g e s te ld , dan o n tw ik k e lt z ic h een d o k tr in e w aardoor g e lo o f en wetenschap met b e tre k k in g t o t h e tz e lfd e kennisgegeven o n ve re n ig b a a r w or-den.

  INGEWIKKELD

  De r e a l i t e i t i s een web van in te r a k t ie s d ie ve r lo p e n i n een i n eve n w ich t z i jn d sys -teem van u n iv e rs e e l ge ldende w etm atigheden. I n t e r a k t ie s im p lic e re n beweging en verande-r in g . Deze ve ra n d e rin g e n z i j n h e t g e vo lg van de r e la t ie s tusse n de komponenten van d i t i n z i j n g l o b a l i t e i t s ta b ie l z i jn d e sys-teem en le id e n t o t e v o lu t ie . De wetenschap t r a c h t d i t web van i n t e r r e la t ie s zo ge trouw m o g e lijk te b e s c h r ijv e n . Wie de e v o lu t ie v e rw e rp t, ve rw e rp t n ie t n en ke le th e o r ie u i t de b io lo g ie maar een b a s ise le m e n t u i t de ganse wetenschap en lo o p t h e t r i s i k o u i t -e in d e l i j k h e t bestaan van om h e t even w at t moeten on tkennen. En zo kunnen we nog uren doorgaan, a lle m a a l zonder b i j b e l .

  De S te rk te

  Van Den Bosch M ich e l W. W enemaerstraat 1 9000 Gent

  2

 • M n o My

  Op de m e tro i n N e w -Y o rk i s h e t a t g e e n p r e t j e , en a t s j e b o v e n d ie n r e c h t o v e r e e n j o o d z i t , s t e l j e j e z e k e r v r a g e n . V ra g e n d ie de h a v ik , te g e n b e t a l i n g , p r o m p t b e a n tw o o rd d e " B e lg i ! " la c h t e h i j , " h e t la n d van de h ig h w a y a r t en a n d e re v o l k s -v re e m d e k u i t u r e n " ,H i j w i s t n i e t v e e l va n m i jn la n d .H i j T in d e m a n s , o n ze v o r s t ( s i r e ) en . . . , j u i s t d a t s t a n d b e e ld je . Van E sp e n k e n d e h i j n i e t . L a a t s ta a n de w i s s e l v a l l i g h e d e n e ig e n aa n d ie man ( n v d r . B ru g n o o i t m e e r en o n d e r g e e n e n k e le v o o rw a a r d e , b e h a lv e v o o r V V S ). We h a d d e n h e t b e id e n o - v e r de i n v l o e d van R eagan op de w e-r e l d , z o a ls op T in d e m a n s ' v e r l e n -g in g l e g e r d i e n s t en h e t s u k s e s va n a k t e u r s b i j p r e s i d e n t v e r k i e z i n g e n . O n d e r ee n w i l d g e d re u n v a n de n o g a l m o n o to n e s te m v a n de j o o d dom m el i k i n en d ro o m va n D a l l a s . M e t i n de h o o f d r o l R eag an a l s J .R . Z even m a a l o n d e r b r o k e n d o o r r e k la m e s p o ts v o o r San S a lv a d o r s o e p ; P a k i s t a n t a p i j t e n ; Z u id A f r i k a a n s u r a n iu m ; I s r a l s a p -p e ls ie n e n ; M a ro k a a n s e n a v e ls ; C h i - n e e s e k o la en R u s s is c h e v e r g e e t - m e - n i e t j e s .I k s c h i e t w a k k e r d o o r de s c h a t e r la c h v a n de in m id d e ls d u b b e l v e r k r e u k t e j o o d d ie me op een p i t t i g e mop v e r -g a s t .- W eet j e w aarom de n e g e rs z w a r t z i j n ?- V o o r hun s t r a f !

  C. R a a r

  p s V e r g e e t de m e lk en h e t b r o o d n i e t va n v o o r de d e u r w eg te ne m en . Dank u .

  en }t tJme" Mama, d a a r heb j e n o g ge en g a a t je g e b o o rd ! " . I n d e r d a a d , o n d a n k s h a a r je u g d ig e l e e f t i j d h a d m i jn e i - ae n b lo e d en v l e e s . om e e n s een

  n a t io n a l is t is c h e toon aan te s la a n , een p l a a t s j e o n t d e k t op de m u u r w a a r i k m i jn n u m e ro 15 a l du w e n d en d r a a ie n d k o n i n d r i j v e n . R eeds de g e h e le a - v o n d be n i k b e z ig me b e z ig te h o u d e n D a a r m i jn l a a t s t e ro m a n a l s h o o f d p e r -so o n e e n h a n d e l s r e i z i g e r ( r e i s t h i j n u a l h a n d e le n d o f h a n d e l t h i j a l r e iz e n d ? ) i n b o o rm a c h in e s h e e f t , v o n d i k me e r t o e v e r p l i c h t d e ze ma-c h in e s te le r e n k e n n e n d o o r e r mee t e w e rk e n . T e v e n s z o u i k e r v a n p r o -f i t e r e n m i jn k e u k e n n te m aken m e t m i jn l e e f r u i m t e . Dus b o v e n a a n b e g in -n e n d b o o r i k g a a t je s v a n 15 mm. d i k n a a s t e l k a a r , o n d e r e l k a a r en d a a r -d o o r b e v in d e n e r z i c h o o k b o v e n e l -k a a r . A ls i k h e t b e u b e n t e b o re n ho o p i k m e t n h a m e rs la g e r i n t e s la g e n de tu s s e n m u u r t e d o e n v e r -d w i jn e n en m i jn a m e r ik a a n s e k e u k e n t e k u n n e n b in n e n s ta p p e n .Een g e lu k d a t m i jn b u re n ee n a v o n d je u i t z i j n z o d a t e r g e e n k la c h t e n la n g s d ie z i j d e k u n n e n kom en.'! Zo D a t was dan d a t . ( Wat wasdan w a t ? D a t . ) Hu n o g m i jn b i j -naam e e r a a n d o e n , n l . M o k e re n d e M a- n u e la .Oh n e e . . . ' I k k i j k en i k z i e . . .I k s l u i t m i jn o g e n , en to c h b l i j f i k h e t z i e n , een z w a r t g a t , d a t i k e c h -t e r n i e t h e rk e n a l s m i jn k e u k e n . I k w i l e c h t e r z e k e r h e id en o p e n m i jn o - g e n . L a a t ze w enn en aa n h e t d u i s t e r a a n de a n d e re z i j d e v a n de v e rd w e n e n m u u r.

  H o p e l i j k z i j n m i j n b u re n t e v in d e n v o o r ee n kom m une.

  M a n u e la D.

  De Schamperredactie zocht reeds bescheiden een uitgang. Een vaderlijk klopje stelde ons echter gerust: het zijn slechts op- warmingsoefeningen.Argwanend zetelden we ons in een hoekje

  en we voelden ons pas veilig toen het stuk

  begon .

  Daarbij viel op dat de sfeer bijzonder sfeervol was en de regisseur het zaakje

  helemaal in de hand had, maar toch een grote suggestieruimte openliet voor de spelers.

  Hij liet de verbeelding de vrije loop. Hierbij werd zelfs geopperd een vers-klop- oend hart op de planken te gooien.

  hun dekor terug neerhalen, dat van het ARCA

  net weer rechtzetten en de belichting in de oorspronkelijke staat herstellen.

  Die twee dagen zijn veel te kort om met een degelijk en omvangrijk dekor uit te pakken. Het oorspronkelijk idee om Verzoekers

  te spelen in een grot-imitatie hebben ze

  dan ook grotendeels moeten laten vallen.Het GUT beschikt niet eens over een volwaar-

  dig repititielokaal. Met eigen ogen hebben we gezien hoe de arme schaapjes verplicht waren boven het caf ' Damberd hun stuk in te oefenen. Het leek meer op een jazz-musi-

  cal dan op een toneelstuk.

  Als inspiratiebron voor 'Verzoekingen 'ge-

  bruikte Eddy Vereycken vooral "Faust 1 van Goethe en het mirakelspel " Marieke van Niemeghe" . De duivelsfiguur Mefistoles

  uit Faust 1 versmelt zich met Moenen, de

  kwade geest uit Marieke van Niemeghe: Me-fisto- Moenen die Faust en Marieken ver-leidt door hen de universele Kennis voor te houden . Hij nodigt ze beiden uit op een Bewustwordingstocht " ( Goethe's Walpurgis

  nacht} waar Faust en Marieken elkaar ont-

  moeten , een dubbelzinnig gesprek hebben en beiden-toevallig-verliefd op elkaar

  worden.

  Sporadisch wordt de pathetisch-theatrale

  speeltrant van Goethe- en Shakespearetoneel- stukken op de korrel genomen, wat een wel-- kome afwisseling vormt voor hardere pas-sages: aan actie is er evenwel geen gebrek.

  Fascinerend is de act van Le Moine die bui-ten de grenzen van het vrouwelijke CMarie-

  ken} en mannelijke (Faust) treedt doordat

  hij travestiet is.

  'Verzoekingen' speelde in premiere in Ant-

  werpen op dinsdag 17 februari tijdensde RUCA-toneelweek en oogstte veel succes.

  De droom van Eddy Vereycken is het toneel-stuk ook op te voeren op festivals in het buitenland. Kontakten werden reeds

  gelegd.

  Grijp dus je kans vooraleer de vogel de

  grenzen overtrekt .

  'Verzoekingen ' op 30 S 31 maart telkens om 20 uur in ARCA- theater . Adres: St- Widostraat 4 Cin de buurt van het Graven-steen.) .

  de sport rubriek

  AFLEVERING 1

  Het cynisme van de BRT kent geen grenzen. Elk sportweekend begint met artistieke beelden van hamerslingeren en discuswerpen

  sporten die voor de rest enkel aandacht

  krij gen bij...Tja, wanneer eigenlijk ?

  De dat ogenblik verschijnt de spelbreker

  Mefisto- Moenen...

  ok nze bewustwordingstocht ( naar het

  bovenzaaltje van het Damberd ) werd een hele belevenis . Tijdens een informatief gesprek met de regisseur begonnen de toneel-

  spelers met duwen en stoten en schreeuwen.

  Om een lang verhaal kort te maken: 'Ver-

  zoekingen' van GUT is meer dan goed.Wij

  aan alvast ng eens kijken.

  I^l

  Ondat meer dan de helft van de redactie be-staat uit oude knarren die,geteisterd door reuma, met weemoed terugdenken aan de tijd waarin ze nog zonder krakende kniegewrichter.

  en met twee treden gelijk, de trap konden oprennen (in de burelen van dit blad wordt er trouwens nogal wat gefluisterd over de lumbago van de hoofdredacteur, en worden wanneer hij zou bezwijken ieders kansen op zijn plaats ijverig afgewogen), beginnen we

  deze week met een kersverse sportrubriek waarin een kritische benadering van de sport als macro-sociologisch fenomeen en fundamen-

  damentele expressibiliteit, vanuit een we-

  tenschappelijke basis, centraal staat. Bo-vendien zweren de redactieleden op het hoofc

  van hun kleinkinderen voortaan nmaal per week dertig seconden te watertrappelen, driemaal te pompen en een schriftelijke cursus gewichtheffen te volgen. Mens sana in corpore sano is voortaan ons devies !

  HET HUILT...

  Vlaanderens heir slaat weer toe, ditmaal op Italiaanse wegen (kom je daar ook Marias tegen ?) en wat zal dit worden wanneer de vlaamse akkers onder de tubes van de wieler-

  scharen verdwijnen ?De Wolf heeft eindelijk gewonnen en Eddy doen vergeten (die zit ondertussen in Leuver

  of is het Dendermonde wat te kwijlen). Nochtans komt hij wat gesloten over, weinig

  kontact met de pers. Een loner-type. Door zijn contacten met Roger de Vlaeminck lijkt dit wat verbetert. Ze hebben ongeveer het-zelfde karakter, diezelfde kwetsbare strij- dersmentaliteit, die ontroerende afwezige blik in de ogen wanneer ze aan de glooiende

  valleien van Wales en Comwall denken en die ingehouden woede als ze de doodknuppe- laars van de kleine zeehondjes aan een ge- improviseert kruis spijkeren (1). Zo hoort

  het. Dat zijn sportmensen.

  ... EN HET VLIEGT SOMS

  Barcelona ! Noyon ! Saint Quentin ! Hoe zoet klinken deze namen in de mond. Hoevele sportliefhebbers zitten er niet 's zondags

  naar de radioberichten over de al dan niet te lossen duiven te luisteren en horen dan enkele uren later de buurman aandenlijk "komkom-kom" roepen, ondertussen een blaf-fende hond naar de eeuwige jachtvelden schoppend en al blrende pummels uit de omgeving vervloekend tot in het zesde na-geslacht ? (Ach, hoe hebben we ons hart aan

  onze duiverv verpand.)

  (1) of verwar ik zeehondjes met filmsterren.'

  H ie r maakte de h o o fd re d a c te u r een e inde aan h e t g e s n o tte r . S c h r i jv e r dezes v o o r-s p e ld 'nen d e f t ig e n ' vo o r vo lgende week. Met oa een v e rs la g van de eerste^ b a s k e t- oe fenstonde van de o n o v e rw in n e lijk e zes van schamper.

  Joe Voronoff.

  V anaf volgende week brengen we i n e x c lu s i-v i t e i t vo o r schamper, een re eks o ve r de Gentse b io s c o o p s itu a t ie . H et v e r le d e n , de toekom st en v o o ra l nu. De e e rs te a f le v e r in g h e e ft b e tre k k in g op de zogenaamde e x c lu s i- v i t e i t s z a le n , de g ro te b ioscopen dus, v e r-k e e r d e l i jk ook com m ercieel c i r c u i t gedoopt. Nummer twee b e h a n d e lt de V o o ru it en de s tu d io skoop, p lu s f ilm g e b e u re n , 'a r t e t essay . . .D r ie g a a t o ve r m ind er g e n s t i t u t io n a l is e e r -de f ilm s a n c e s , bvb van p ro ka , U n iv e r s i t a i -re F ilm g roe p de Andere F ilm , f i lm o th e e k , V T K -film fo ru m , d ie ook gemeentetaksen (d ie nen te ) v e re ffe n e n . De v ie rd e a f le v e -r in g maakt u z e l f . U i t k i j k e n maar.

  Volgende week w o rd t op de b la n d i jn de k la s s ie k e r 'p a n ts e rk ru is e r p o te m k in v e r -to o n t, een p ro d u c t ie van 1920 w elke g e re -kend w o rd t t o t de t ie n be s te f i lm s a l l e r t i jd e n .

  Deze p re n t van de f i lm p io n ie r en t h e o r e t i -cus S e rg e E is e n s te in , k in e a s t van oa ' iv a n de v e r s c h r ik k e l i j k e , 'a le xa n d e r

  n e w s k i', 'o k to b e r ' , 'de s ta k in g , 'de weide van b rz in e ' , b e h a n d e lt een ep isode van de ru s s is c h e r e v o lu t ie . De r e b e l l ie van de m atrozen van h e t s la g s c h ip 'Potem kin ' i n de haven van S t-P e te rs b u rg (L e n in g ra d ), s y m b o lis e e rt h e t v e rz e t tegen h e t ts a re n -dom. Het a a n g rijp e n d e fra gm e n t van de 'tra p p e n -sc n e ', w a a rin d,e s o ld a te n van de ts a a r een m a s sd -m a n ife s ta tie u ite e n s c h ie te n i s w ereldberoem d.

  JONGE MEISJES

  Deze week d r ie p rerrrieres in de skoop. Voor-e e rs t ' schw estem oder d ie ba lance des g l c k s ', de derde la n g s p e le r van de d u its e c in e a s te M argare ta van T r o t ta . De u n iv e r -se le z o e k to c h t n a a r de 'weegschaal van h e t g e lu k , w o rd t g e p re s e n te e rt onder de vorm van een p s y c h o lo g is c h p o r t r e t . H et i s h e t p o r t r e t van een vrouw, ( J u t ta Lame) d ie z ic h s c h u ld ig v o e lt aan de z e lfm o o rd van haar jo n g e re zus. Om haar schu ldgevoe lens te m ild e re n neemt ze een jo n g e re ty p is te van h e t k a n to o r waar ze werkzaam i s , i n h u is op. Maar met d e ze lfd e ( a l le i n i t i a t i e f en k re a t iv ite itm o o rd e n d e ) z u s te r l ie fd e w o rd t h e t jong e m e is je bemoederd en o v e r- rom pe ld , oh t r a g ie k .

  SEKS

  Ha de a va n t-p re rrde re V oor g e n t op de dag tegen se xu ee l gew e id, w o rd t 'm o u r ir a tue~ t i e (M.C. P o i t ie r ) nu in gewone r o u la t ie

  g e b ra c h t. Deze th e s is f i l m o ve r v e rk ra c h t in g b ie d t h e e l w at meer s t o f t o t d is c u s s ie dan haar tegenhanger de p u b l ie k s f i lm 'L 'am oi v i o l . De ve rk ra c h tin g s s c n e mag dan even b r u ta a l z i j n , e r w erd g e lu k k ig vo o r de aan-pak ge o p te e rd , v e rk ra c h te en de v e rk ra c h te r gescheiden in b e e ld te brengen zod a t men een d u id e l i j k o n d e rsch e id a a n v o e lt tussen gewelddaad en c o p u la t ie . In 'm o u r ir d tue t t e w o rd t ook d u id e l i j k a fs ta n d genomen van de 'gespee lde scnes ' door m id d e l van commentaar op de bee lden door de monteuse en de r e a l i s a t r i c e , w at h e t opengooien van de p ro b le m a tie k s t im u le e r t . Een ie tw a t i n -spannend procd om v o lg e n , maar b e s l i s t de m oe ite waard.

  EN GEWELD

  A ls la a ts te , 'e ra s e rh e a d ' (VS 1978) een s u r r e a l is t is c h e h o r r o r f i lm . Lynch v e rw v e rf v o o ra l bekendhe id met z i j n tweede langspe-le r 'th e e le p h a h t man (1980) d ie met v e e l poeha op h e t europese c o n t in e n t in g e h a a ld werd. De c in e a s t mocht immers op b a s is van de do o r vakmensen erkende k w a l i t e i t e n in z i j n d e b u u r f i lm 'e ra s e rh e a d h e t t r io m f - e le f a n t e l i jk e broadw ay-succes v e r -f i lm e n en van de d a a r b i j horende p u b l i c i -t e i t g e n ie te n . Met de europese b io s c o o p - c a r r i r e van 'e ra s e rh e a d ' was h e t m inder goed ve r lo p e n . H et g r ie z e lg e n re i s immers g e l ie f d b i j h e t p u b lie k i n de mate d a t men met v r i j c o n v e n tio n e le e lem enten (krakende d e u re n -h o rro r e n z .) w e rk t , w at van deze o n d o o rg ro n d e lijk e s f e e r f i lm m o e i l i jk ge-zegd kan worden. De s fe e r p r im e e r t . Gecre- e e rd do o r b e e ld en k la n k , b e l ic h t in g , decoa en a k te u rs . D i t i s FILM en e lk woord d a t je e r o v e r r e p t d o e t h e t v e r s c h r ik k e l i jk mooie e rvan te k o r t . So go & lo o k .

 • LEZERSBRIEF ? Sure I can dance

  Met verontwaardiging las ik in Schamper 130 het artikel dat als ti-

  tel droeg:" Diegenant , ga door."Het K . T .V .K .(Komitee tegen volks-vreemde ku 1 tuuruitingen.), weer een vereniging op de lange lijst van o- verbodige verenigingen,die Gent telt Cal dan niet met subsidies van de staat],deed zich opmerken door kort-: zichtige en gebrekkige ontwikkeling. Beste mensen van het K . T . V .K .,dat jullie te lang aan moeders Vlaamse borsten hebben gehangen is jullie zaak,maar hou op met te zeveren over Vlaamse artiesten want die hebben we

  nauwelijks en degenen die een cultu-reel niveau hebben komen aan hun trekken. Ook de naiviteit waarmee

  jullie te keer gaan is weerzinwek-kend! Ten eeste is er de vraag wat Vlaamse kuituur is en wie daarmee ge diend is. Ten tweede of de Vlaamse artiesten op een hoger niveau zullen gebracht worden met ze 100% zendtijd te geven.

  Op de eerste vraag wil ik kort ant-woorden : als de staat zich met kui-tuur bemoeit, is de zaak op voorhand geflopt. Het resultaat zien we met de Subsidieringspolitiek van het Mi-nisterie van Kuituur dat nu al meer

  dan 30 jaar in de handen is van de CVP en de BRT die in handen is van overwegend socialisten.

  En tenslotte, arme volksvrienden, als

  jullie onze noorderburen willen be-stempelen met decadent en nihilis-tisch dan ben ik blij dat ik in Ant-werpen woon [wat volgens jullie al overwoekerd is). En ik zal helpen om

  Gent even 'decadent en nihilistisch

  te maken. Ik heb geen vereniging op-gericht maar ik wil best met mijn naam ondertekenen.

  Johan Bally 1lic recht

  DOODGEWONE MENSEN?

  ' Ordinary people ', een film geregiseerd

  door de mooie Robert Redford, gaat deze

  week in premire in ons kijklustig landje. Een stukje natuurschoon, een verlaten high- school gebouw, een nummerplaat brengt ons waar Robbie ons brengen wou : Illinois, een rustige villawijk, de familie Jarret.Het verhaal begint wanneer deze familie reeds heel wat heeft meegemaakt : de oudste

  zoon is in een ongeval met een zeilboot om het leven gekomen. De jongste van de twee broers, Conrad ( Timothy Hutton ), is na een verblijf van vier maanden in een psychi-atrische instelling net terug thuis. Na

  het ongeval kon hij zich niet van het - schuldgevoel ontdoen dat hij zich aan de boot had vastgehouden en in leven gebleven was, en had hij geprobberd zelfmoord te plegen. De vrouw des huizes, Beth ( Mary Vl^r Moore, beter gekend als 'i het meisje van de TV '), verandert na de dood van haar oudste zoon in een koel afstandelijk wezen. De enige die de adolescent Conrad nog be-grijpt ( of probeert te begrijpen ) is zijn vader.

  Na een eindeloze reeks konflikten met zijn

  vrienden, zijn vriendinnetjes, zijn ouders en vooral zichzelf, komt de knaap in het

  reine met zichzelf, hoofdzakelijk dankzij de hulp van zijn psychiater. Balans : de moeder- ' gaat voor een tijdje op reis ', de

  zoon en de vader beginnen een nieuw leven.

  Misschien kan Bruce Springsteen ons binnen

  kort 'es over de echte doodgewone Amerika-nen vertellen ?

  Kuituur heb Ik in die twee instel- j lingen nauwelijks gevonden. Bovendier mo-et de staat zich niet opwerpen als kultureel opvoeder want daar is nie-mand mee gediend. Als we nog niet volwassen genoeg zijn om onze eigen culturele preferenties en waarden te bepalen en om andere mensen met rust

  te laten, dan zijn we er erg aan toe. Trouwens, wie beweert dat, omdat we

  toevallig in Vlaanderen wonen, dat ws onze horizon moeten beperken tot dit land van spek en bonen ? Of door meei zendtijd te geven aan Vlaamse arties-ten het cultureel peil omhoog zou gaan, betwijfel ik ten zeerste omdat ik vrees dat dit een bevestiging zal zijn van de onkunde en het geknoei

  dat deze artiesten ' al jaren aan

  de dag leggen.

  Het is overbekend dat in moeilijke tijden [ van blok en krisis ) de mensheid mr dan ooit swingt en drinkt. Daarom, en om vele andere redenen, wordt jullie op donderdag 2 april Lavvi Ebbel en T.C. Matic voorge- schotelri in zaal Vonrnu

  Tlaar er wordt zowaar doelbewust gerockt dit keer. E^n percentje van onze energie zal immers besteed worden aan de Derde Wereld. Raar maar waar en het heeft alles te maken met Cas Vander Taelen, zanger van Lavvi Eb-bel, en met de Aktie-nu ' die hij voert. De Aktie-nu ' wil de Belgische artiesten-wereld uit hun kleedkamers sleuren en ze

  ertoe bewegen 1% van hun inkomsten af te staan aan de Derde Wereld.Zeg vooral nooit dat het een leuk ideetje is want dan gaat Cas Vander Taelen op zijn

  achterste pootjes staan. Het gaat hem eer-der om een bewustmaking. Dat er meer is

  dan het swingende popgeluid van Belgische groepen. De ontwikkelingslanden bijvoor-

  beeld. Dus, als jullie donderdag zorgen voor een kasopbrengst van 1 miljoen komen er al 10.000 vrij voor projekten in Nica-ragua, Cambodja, Eritrea, Vietnam, Angola, Sahara, Guatemala, Bolivi en El Salvador.

  Voor minder doen ze 't niet.

  Cas Vander Taelen is ook ne zanger van ne groep: Lavvi Ebbel. Zij kregen vooral be-kendheid door de ASLK-elpee ' Get Sprouts

  - je weet wel, die elpee waarvan er massas geperst zijn, genoeg voor een stuk of wat gouden platen, maar die ze nu met massa's weggeven.Lavvi Ebbel speelt muziek die gedreven wordt door een stevige beat en waarop je, naar keuze, kan schuiven of geforceerd kan

  maawiegen.

  Na Lavvi Ebbel wordt het mijmeren tijdelijk stopgezet en de beuk erin. T.C. Matic be-

  stormt podium n publiek.Eerst was er Tjens-Couter, reeds in de goeif

  richting met songs als 'I can dance, I can

  dance, my feet don't follow my legs 'Dan ging Couter en kwam Jean-Marie aerts: T.C. Matic. Het resultaat is te beluiste-ren na Lavvi Ebbel en klinkt ongeveer zo: Oelalala, oelalala, c'est magnifique !

  Lavvi Ebbel en T.C. Matic donderdag 2 april

  in zaal Vooruit vanaf 21.30 uur

  (Jede Jhbg

  SK00P---------------------------- ---------zaal 1 : 20.00 Schwestem oder die

  Balance des Glucka- Margareta von Trotta

  22.30 Erasrehead David Lvnch

  zaal 2 : 19.00 film in verlenging21.00 Mourir a tue tete

  Anne Claire Poirrier

  23.00 Kort AmerikaansGuido Pieters en Jan Wolk-

  ers .

  MASAREELFONDS------------------------------

  dinsdag 31 maart Blandiin Aud. C. 20.00u. Pantsrekruiser Potemkin' van Sergei Eisenstein.

  Org.: vlaamse koirmunistische studenten.masareelfonds

  toegang gratis.We juichen dit toe (j)

  FILM0THEEK---------------------------------donderdag 2 april Blandijn Aud. E 20.0Ou.

  ' Harold and Maude.'Satire van Hal Ashby , muziek Cat Stevens.

  POPPENTHEATER TAPTOE------------------

  zondag 29 mar t en 5 april om 15.00 u.NTQ 'Schimmenspel'ten zeerste aangeraden, allen ....

  N T T ----------------

  'De rechtvaardigen'

  (Les Justes)

  van Albert Camus (1949) regie : Senne Rouffaer decor en kostuums :Leo Verlinden belichting : Jan Gheysens

  Deze voorstellingen hebben plaats In de St.-Pietersabdij

  MRT

  APR

  Za Zo15h

  Ma Do Vr

  14 15 16 19 20

  21 22 23 26 27

  28 29 30 2 3

  BAL 5 6 9 10

  11 12 13 16 17

  18 19

  'Lijf en ziel'

  (Bodies)

  van James Saunders (1977) regie : Adrian Brine belichting : Jos Mahu produktie : KVS-Brussel

  MRT

  APR

  Za Zo15h

  Ma Do Vr

  21 22 23 26 27

  28 29 30 2 3

  4 5

  ckm e e / t 4 t t M n e M MTEATER VERTIKAAL ------------------------

  '198*+" naar George Qrwell woensdag 1,8,15 april vrijdag 3,10, 17 april zaterdag 28 maart 4, 11, 18 april

  In het KUC blijven de sobere maaltijden

  van kracht.Elke vrijdag van 12 tot 2,soli-

  dariteitsgewijs met El Salvador.Wees eens op post !

  GUT-

  Verzoekingen op 30 en 31 m a r t telkens om 20 uur in Arca-theater , St.- Widostraat 4 (in de buurt van het Gravensteen.)

  Vrijdag 27.3uiensoep met kaas of pap.

  kip met appelmoes,

  lassagne.

  Maandag 30.3 erwtensoepvarkensrib met schorseneren.

  Visbrochetten met tomatensaus.

  Dinsdag 31.3 tomatensoepkip op zijn grootmoeders, braadworst met witloof in roomsaus.

  ( de v e s t van de le k k e r n i je n z i j n nog n ie t bekendgemaakt, g e lie v e op h e t andere n e t o ve r te sahakeleyi3 dank u)

  ELCKER-IK ---------------------------------

  zaterdag 28 mart: 9.30 u. tot 17.30 u.

  Racisme: strategie en diskussie

  maandag 30 mart : 20.00 u. Welzijnswerk

  dinsdag 31 mart : 19.30 u. opkomen voorbevrijding Poel 7,Gent20.00 u.politieke vor-

  ming: basiswerk.

  20.00 u. gezondheids-zorg :een pil voormiljoenen

  woensdag 1 april : milieu: bevolkingsex-plosie

  Elcker-ik Hoogstraat 9 Gent

  OPTREDENS-----------------------------------donderdag 2 april T.C.Matic

  Lavvi Ebbelvrijdag 3 april George Thorogood

  and the destroyers donderdag 9 april Claude

  Annie Anxiety POISON GIRLS

  En dit allemaal in de Vooruit. Dus wat doen

  wij allen ? Dat moet je zelf weten!

  DAG voor INFORMATIE voor LAATSTEJAARS.-

  Op Dinsdag 31 martIn blandijn Aud C om 8u30 algemene info.In de Overpoort vanaf 14u30 specifieke informatie met 30-tal bedrijven.