schamper 131

Schamper 131
Schamper 131
Schamper 131
Schamper 131
Download Schamper 131

Post on 08-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

27 maart 1981

TRANSCRIPT

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. be jaargang

  Verantwoordelijk Uitgever: Rik Van Nuffel

  Hoofdredakteur: Frank Goetmaeckers

  Redaktieadres: St. Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 Gent ASLK 0 0 1 - 0 4 8 1 2 6 0 - 2 2

  z e v e n e n tw in t ig -d r ie

  SPORTSport heeft de redactie nooit onberoerd gel aten,maar nu gaat ze er nog over schrijven ook. Vanaf heden een wekelijkse, kritische rubriek over dit welvaartsfenomeen. (zie pag. 3)

  TON CC LHet Gents Universitair Toneel geeft binnenkort een voorstel-ling. Ze repeteerden en de re-dactie woonde dit (incognito) bij.Neerslag op blz. 1 en 3, inclusief foto !

  MONSTCRS'n Mens moet bezig blijven wil hij niet vervreemden van de ak- =tualiteit die meedogenloos om je?zich heen grijpt. *5,Een zichzelf respekterend blad *ook. Daarom Schampers monster- debat... over de wereldrevolutie.

  v erk iez in g en !Binnenkort trekken we met zijn allen naar de stembus. Zoiets gebeurt traditiegetrouw om de twee jaar, traditiegetrouw net voor de examens.Naar men zegt zijn alle studenten-vertegen- woordigers nit door een politieke partij

  gesteund, al geloven wij als redactie daar geen snars van. Heel traditioneel zullen sommige kandidaten gent volkladden met peperdure affiches. En dat geld moet toch ergens vandaan komen...Waarvoor kiezen we ? Een raad van beheer en de faculteitsraden. De faculteitsraden behandelen we voegende week. Vandaag dus de raad van beheer. Deze raad is het topje van de hirarchische pyramide in Gent. Alle belangrijke beslissingen worden daar, en daar alleen, genomen. In die raad zitten tien proffesoren en vier studenten.

  PROFFEN

  Vermeersch Etienne Senelle Robert Mertens Robert

  Claessens Hendrik Van Bladel Jean

  De Pelsemaeker Camiel De Block Alfred Schamp Niceas

  Pijck Jacques

  (Lett. Swi js .) (Recht)

  (Wetensch.)

  (Geneesku.) (Toeg.Wet.) (Economie ) (Psycholo.) (Landbouw )

  (Farmacie )

  En kandidaat per facultcjit dus deze heren

  worden al zeker lid van de raad van beheer. Er is n uitzondering :

  Bouters Roger (diergenen) Mattheeuws Danil (diergene.)

  Hier moet dus nog gestemd worden.

  STUDENTEN

  Bostoen Kcenraad Muylle Michel Dssieur Stanislas Tytgadt Anne Velleman Jan Viaene Pat

  (geneesk.)

  (ingni.) (rechten ) (hilo '3 (pol&soc ) (psycho )

  Vier stoelen voor zes mensen. Schamoer zal. net voor de verkiezingen. een ronde-

  tafel-eesDrek Dubliceren dat we met het illustere zestal hooen te hebben.

  WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

  Bruynooghe Walter Cornelis Rita Dambre Frans

  De Dapper Morgan

  Hertveldt Luc Lagrain Carlos

  Van Cauwenberghe Paul

  De samenstelling van de proffenploeg ligt

  dus al voor 90% vast. Eigenaardig is wel dat minder en minder politiek onopvallende

  proffen zich aanbieden voor een zetel in de beheerraad.Eigenaardig is wel dat de politieke stand-

  punten verder dan ooit uit elkaar zullen liggen. De Pelsemaeker, Vermeersch en Senelle. Een affiche die een aardig stukje vuurwerk belooft. Naar onze (bescheiden) mening zou de befaamde blokvorming va' 't proffesorenkorps een deukje kunnen krij-gen. Wat de democratie in de raad alleen

  ten goede kan komen.

  En dan de studentenkandidaten. Het is na-tuurlijk idioot op iemand te stemmen omdat

  die in de les een mooi speechje heeft af-gelezen. Een werkelijke voorstelling van de ploegen gebeurde tot nog toe niet. Kan-didaten van de grootste faculteiten hadden het meest kans, en Anne Tytgadt, als enige

  vrouwelijke kandidate, staat ook hoog op de tip-tien. Gm dergelijke ondemocratische

  nonsens een beetje te vermijden richt schamper een onder-tafel-interview in met

  (hopelijk)alle kandidaten.

  Hieruit worden vier afgevaardigden gepuurd.

  ADMINISTRATIEF PERSONEEL

  De Jaeger Brigitte Rasschaert Eugne

  Van Caelenberg Bert

  p zijn drietjes vechten voor twee plaatsen

  Blijft natuurlijk de VVS die geen enkele kandidaat gestuurd heeft. VVS (vlaamse studentenvakbond) oordeelt de samenstelling van de raad (met oa slechts 4 studenten tegenover 10 proffen) zo onevenwichtig

  dat ze besloten eenvoudigweg niet mee te doen. 'We kunnen er niets rapen', schreven ze in schamper, en uitvoerige polemieken

  volgden.

  99

  9

  99999999999999999999999999999999999999999999

  deze w eek

  Foto's o n tw ik k e le n k o s t t i j d , z e g t de f o t o k la s , maar ze z i j n e r ! ! Happening v o o r h e t n a g e s la ch t vereeuw igd . P ag .2

  Leuvense s tu d e n te n kwamen met du izenden op s t r a a t . Waar men de p e e r nog kan s tove n op f r o n t .

  Fascisme w o rd t zo langzamerhand een weke-l i j k s e ru b r ie k . H et v e rs la g van h e t debat i n de b la n d i jn op de tweede p a g in a .

  Knobby i s e r weer ! ! W ij doen e r een isme b i j .

  Rik s. i s nog s tee ds n ie t b lin d g e ke ke n op h e t w i t t e doek. F ilm op derde p a g in a .

  Doodgewone mensen i s de naam van een f i l m waaraan een v e rs la g g e v e r z ic h bezondigde.

  Agenda en nog meer nieuw s o ve r muziek op a c h te rk a n t-p a g in a .

  Deze en nog vele andere boeidende onder-

  werpen deze week op de vier bladzijden

  van :

  volgende w eekPaul Goossens i n in te r v ie w . De morgen en de zorgen.

  Fotoreportage van de to n e e lo p tre d e n van g u t .

  Verkiezingen ,m eer nieuws o ve r f a c u l t e i t s - ra a d -k a n d id a te n - in -s p e .

  Debat. V ers la g van h e t m onsterdeba t en de s t a r t van de r e v o lu t ie woensdag a .s .

  ochguttekestoch

  De weg is breed - de weg is lang (x4) wat is dat voor een dol gedrang de gaffel prikt - de bezem knarst (x4 het kind dat stikt, de moeder barst

  GUT zijn drie letters die staan voor even-veel woorden : Gents Universitair Toneel.

  Voor de meesten is het misschien vrij on-bekend en/of 'Tij onbelangrijk. Toch be-tekent het een springplank voor een inter-

  essante akteurskarrire. Namen ? Achiel Van Malderen, Jo De Caluw ( direkteur van ARCA ), Hugo Van Den Berghe ( akteur en re-

  gisseur bij NTG ), Antoon Van Der Plaets, Andr Vermaecke. Zij regisseerden ooit nog ... jawel, het GUT.

  De laatste in de rij is Eddy Vereycken (ak-teur bij ARCA, VERTIKAAL e.a. ) die reeds vier jaar ons gents studententoneel onder

  zijn vleugels heeft.Hij vliegt er dan ook konstant in en schrijft eigenhandig hun toneelstukken.

  1

  Ratten : een stuk dat handelt over vi- visektie en deze praktijk aan onze en ande-

  re universiteiten kritisch ontleedt en aan-

  klaagt .Dit werk moest evenwel van de kalender wor-den afgevoerd omdat enkele student-spelers er de brui aan gaven. Volgens Eddy Verey-

  cken is de belangrijkste ( zelfs nige ) reden waarom er gaten vallen in de groep te wijten aan de voorrang die men aan zijn

  studies verleent.Maar niet getreuzeld, the show must go on ! Repitities worden voortgezet, met korpore- le oefeningen, stemoefeningen en improvisa-ties. Uit de kreatieve duim wordt dan maar een ander stuk gezogen : Verzoekingen ; het stuk dat nu op de ARCA-scne wordt ge-

  bracht .Vlot is het evenwel niet gegaan. Het GUT heeft namelijk schrijnend gebrek aan een

  fatsoenlijke speel- en oefenruimte.Voor speelruimte zijn ze aangewezen op het ARCA-theater. Toch een mooie ruimte, denk

  je ! Alleen moet je weten dat de zaal ze twee dagen ter beschikking staat, 30 en 31 maart. Binnen deze tijdspanne moeten ze

  het ARCA-dekor afbreken, het eigen dekor

  opbouwen, de belichting aanpassen, spelen,

  vervolg pag.3

  waar men de heer nog kan loven

  "Neen aan de 100.000 doden!" Aan de ku te Leuven had vorige woensdag een aktie-dag plaats rond deze slogan. Deze benaming is afgeleid uit een uitspraak van een lid van de junta uit El Salvador die zei dat het herstel van de orde 100.000 doden waard is. Solidariteit te Leuven dus. 21 maart, de dag waarop de lente begon. Een dag vol ver-wachtingen naar een nieuw geluid. Maar te-vens een dag waarop niet minder dan 2000(!) mensen de wereld kond doen dat zij het beu zijn, dat zij het afgrijselijk vinden, hoe boeren, arbeiders, kortom de gehele volks-gemeenschap van El Salvador het slachtoffer zijn van de repressie van een junta, waar-r binnen zich ook kristen-democraten verschuil' en. En dit onder het mom te streven naar het herstel der orde ( we ruiken ze tot hier Rond de herdenking van de moord op mgr. Ro- mero (op 24 maart was dit een jaar voorbij) werd een brede solidariteitsbeweging op gang gebracht. 2000 mensen is geen klein bier !

  Tevens hebben zich een twintigtal dapperen aan het hongeren geslagen. Zij hopen dit een vijftal dagen vol te houden, bij eventuele complicaties zal een extra-Schamper aan de slachtoffers worden gewijd. Deze twintig vinden "Ik heb vrouw en kinderen" of "ja- maar, wat kan ik daar nu aan verhelpen?" gen afdoende antwoorden op repressie, een repressie die dagelijks haar slachtoffers (anoniem en dus vergeten) telt. Indien zij door hun solidariteitsbetuiging zelfs slechts n (1) mensenleven kunnen redden, dan is hun aktie de moeite waard.

  Woensdag 25 maart werden in de voormiddag aan de verschillende fakulteiten van de unif alternatieve lessen gegeyen rond de verschillende aspekten van de problematiek. In de namiddag kwam er in Alma 2 een grote massa tezamen waarna er een debat volgde.

  En jullie ? (Een hint misschien : in het

  KUC gaan nog twee sobere maaltijden door.

  Vrijdag 27 maart en '5 april.)En het adres van het landenkomitee El Sal-vador te gent is St Pietersnieuwstraat 45.

 • KK HAPPENING.

  FASCISMEdebatverslag

  Bovenaan de affiche Jaap Kruithof, de bron- .stige nachtegaal, aan wiens lokroep geen pro-gressief student kan weerstaan. Naast hem Hu-