schamper 207

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2016

226 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15 maart 1985

TRANSCRIPT

 • ALTERDIESNa de kiespijn komt de koppijn. Na Dies Natalis komt.... Ja, wat zou er nog kunnen komen. Al-ternatieve Dies Natalis? Daar zorgde VVS-SVB voor. En wat zij ervan maken leest u op p. 3

  ZWAZWARTZwarten zijn altijd zwart ge-weest. Belgen zijn altijd Belgen geweest. Zwarten zijn ooit Belg geweest. Belgen zijn ooit zwart geweest. En wat daar meer over te vertellen valt, staat op p. 3

  KIESPIJNOh wat zijn wij allen blij! De dag dat U uw stem kunt laten gelden ligt in het vooruitzicht. Op maandag 13 mei is het immers weer zover: dan kun-nen wij met zn allen bolletjes kleu-ren en 4 studenten naar de Raad van Beheer sturen, alwaar-zij samen op hun lauweren zullen rusten. De tijd van beloven dat ze na de verkiezin-gen zullen blijven beloven wat ze voor de verkiezingen beloofd hebben zoals blabla het ooit formuleerde, ligt in het vooruitzicht.Op 8 maart werd de voordracht van kandidaten afgesloten: de namen van de dingers naar een zetel zijn bekend. We zetten ze even op een rijtje: Dominique Bemard: studente in de ekonomische wetenschappen en lid van het Liberaal Studentenvennoot-schap. Dominique Bemard vormt sa-men met Geert Mareels, student in de Politieke wetenschappen en licen-tiaat in de bestuurswetenschappen, tevens voorzitter van VVS-SVB, de VEL: Vooruitstrevende Eenheids-lijst. Het samengaan van blauw en rood wordt niet door al wat rood is in dank aanvaard. Het schokeffekt binnen VVS is groot en zeker nog niet uitgedeind.Naast deze twee zeteljagers is er ook nog Peter Bohyn, student in de ge-neeskunde. Daar is hij niet de enige: ook Sabine Leperkque, ex-voorzit- ster en huidig vice-voorzitster van de Vlaamse Geneeskundige Kring stelt zich kandidate. Doordat deze laatste de onvoorwaardelijke steun van het VGK krijgt, lijkt er voor Peter Bohyn niet veel meer weggelegd te zijn. Er doen dan ook geruchten de ronde dat hij zijn kandidatuur zou intrek-ken.Verder vinden we Frank Jeuniaux terug bij de zetel-begeerders. Jeu-

  niaux is de enige kandidaat uit de fa- kulteit Toegepaste Wetenschappen en wordt daardoor als n der kans-hebbers getipt. VTK steunt Jeuniaux nipt, en dat is niet onbelangrijk.

  Uit de landbouw komen 2 kandida-turen: Bernard Mazijn en David Mar- tens. De eerste is reeds vertegen-woordiger in de fakulteitsraad. De laatste is vooral bekend vanwege zijn groene kleur. Dat David Martens kandidaat is, ligt vooral aan het onge-noegen in groene kringen tegenover de rood-blauwe koalitie. Met deze voordracht willen ze dan ook be-wijzen dat ze wl bereid waren sa-men te gaan met VVS. Om n of andere reden heeft VVS dat niet ge-daan. Dat VVS wl met LVSV samengaat, ligt misschien aan een poging om de eensgezinde vrijzin-nige reflex wat nieuw leven in te blazen. Wie weet heeft t Zal Wel Gaan iets te maken met deze poging tot rehabilitatie.Ook uit de Diergeneeskunde komt traditioneel een kandidaat: Ludo Muls is de naam. Wie hem steunt is nog niet duidelijk. Uit de Letteren en Wijsbegeerte komt opnieuw een moralist naar voor: Danil VanHerck. Tenslotte zijn er nog twee kandidaten (naast Mareels) in de Rechten: Wim Tessier en, je raadt het nooit, Stanislas Ossieur. Stanny zal het een derde maal proberen (derde keer, slechte keer?) en lijkt ons vooral de kandidaat van de eeuwige studenten.Tot zover de summiere voorstelling. Later hierover meer. Tijd nu om komputervoorspellingen naar voor te brengen. Daarvoor hadden we graag de inschrijvingen in de diverse fakul- teiten op een rijtje gezet. Dhr. Van

  EINDELIJK!

  BUNA WEGDe Sociale Raad van de Gentse Rijks-universiteit maakt de selectie van de beheerder van de Dienst Studenten- aktiviteiten bekend. Men zoekt daar-bij naar een studente) aan de RUG, die hier zeker nog twee jaar zal stu-deren.De toekomstige beheerder zal een persoon zijn die beschikt over vol-doende sociale vaardigheid en sociaal inzicht, over voldoende tijd (ong. 15 u/week) en over zin voor administra-

  tie. Tegelijk zal deze persoon integer zijn, een zelfstandig oordeel bezitten en zin voor objectiviteit. Een vergoe-ding, voldoende om te studeren, is verbonden aan deze functie. Kandidaturen zullen zich inschrijven voor 28 maart, 12 uur. Zij doen dit middels het invullen van een - strikt vertrouwelijke - vragenlijst bij Me-vrouw Taghon, diensthoofd Sociale Dienst, St.-Pietersnieuwstraat 45 (De Brug, 1ste verdiep).

  PERS& FIERWij zijn fier en wel hierom: op 27 maart gaat in de Blandijn een debat door over persvrijheid en journalistiek. Ook U kunt fier zijn. U leest Schamper en u weet het! Ook daarom zijn we fier.

  Durm van de dienst inschrijvingen was echter zo vriendelijk ons af te snauwen aan de telefoon. Hij weiger-de ons te zeggen hoeveel studenten in iedere fakulteit zaten met de smoes als zou de rektor daar een schriftelijke toelating moeten voor geven. Daarvoor was het natuurlijk te laat. Dat Dhr. Van Durm deze van-zelfsprekend uiterst geheime gege-vens hoedanook niet wou prijsgeven ifc zijn zaak. Wij denken er in ieder geval het onze van, en danken hem nogmaals voor de zr sympathieke uitlatingen die we mochten aanho-ren.

  Geen voorspellingen dus: die komen later wel los. Wat nu belangrijk is, is vooral de totale oppervlakte aan pa-pier, het aantal liters inkt, de emmers zweet en de valiezen beloftes die ons deel zullen worden.Een komputerprognose? Vl papier, vl inkt, vl zweet en vl beloftes. En daar zal het wel bij blijven.

  pH

  afgestu-deerd?Als naar jaarlijkse traditie organiseert het Fakulteiten Konvent (FK) op woensdag 20 maart 1985 van 14.00 tot 17.00 u haar jaarlijkse JOB- EN INFOBEURS voor laatstejaarsstu-denten in de Fakulteit van de Eko-nomische Wetenschappen, Hoveniers- berg 1 (straatje naast Gakko).Voor het jobgedeelte zullen bedrij-ven en openbare diensten - met het oog op het aanwerven van perso-neelsleden - in de wandelgangen be-schikken over tafeltjes. Ga gerust eens praten met deze mensen. Daarnaast zullen in Auditorium 2 volgende gastlezingen plaatsvinden:- Vlaams bedrijfsleven: een uitdaging

  voor de jeugd.(Dhr. M. Santens, voorzitter VEV) Van 14.00 tot 14.30 u.

  - Solliciteren: hoe doe ik dat?(Dhr. A. Heene, bedrijfsadviseur bij D.I.P.-adviesbureau)Van 15.00 tot 15.30 u.

  - Toegang tot de RVA en haar dienst-betoon.(Dhr. Temmerman, RVA - subregio-nale tewerkstellingsdienst)Van 16.00 tot 16.30 u.

  In de hoop, geachte laatstejaars - en waarom ook niet voorlaatstejaars - je te mogen ontmoeten op 20 maart tussen 14.00 en 17.00 u,

  onze vriendelijke groeten. B. Vercruysse J. Verbeeren

  S. Wjjckaert

  GesteeKIk kots en kreun. Irritatie houdt mij overeind, ik kultiveer klachten. Nor-maal verschaft deze bezigheid mij vreugde, soms echter verdriet.Begin maart kraste vier groeven van onmacht, pijn en woede in mijn brein. Das nog weinig, zegt mijn liefste. Ik glunder.

  En. Britse mijnwerkers kunnen nu hun woede koelen op drilboren. Dichter bij de hel ditmaal, beuken ze weeral op een muur. Na een koude douche breken ze zich opnieuw ver-hit een weg in donkere diepten. Een jaar koppig afzien staat hen enkel toe bij een zwarte toekomst een dito ver-leden te voegen. Tatcher fluit waar-schijnlijk een deuntje.

  Twee. Mijn ogen smelten van bran-dende pijn bij de konfrontatie met de nieuwe rakettenbetoging-affiche. VAKAs doelstelling blijkt het dis- krediteren van ons kunstpatrimo-nium te zijn. Overal gekoncentreerde lelijkheid hangen to t de regering sme-kend op of door de knien gaat. Schreeuwende affiches vermogen meer dan joelende palestijnse sjalen. Op 17 maart opnieuw een betoging tegen raketten die er toch komen. Laat deze opmerking eindelijk als een realistische aanzien worden, niet als een kleinburgerlijke. Ik waardeer en minacht de doorzetters.

  Drie. Martin Conen werd gekraakt. Om het volk te beschermen worden joemalisten in de ketenen van voor-hechtenis geklonken. De waarheid belichten wordt strafbaar. Christus zal het ook zo aangevoeld hebben. Coenen, - publiek gevaar - of een nieuwe jezus?

  Vier. De Deca keldert kunst. Diep in zalen elf en twaalf trillen de films on-der de ondraaglijke hitte. De mensen druipen van hun stoel, afdruipen zou zonde zijn van het geld. Elke sekon- de davert een gekondenseerde drup-pel zweet achteraan de zaal van het plafond op een plastiek-zitting. Chi-nese foltering voor 150 fr. De Deca kraakt kunst. Gedurende een aantal sekonden splijt een schermbreed pauze de film doormidden, waarna er gewoon verdergegaan wordt. De Deca geeft niet om kunst, noch om mensen. De Deca kent geen excuses. Voor mijn part mag de Deca dood.

  ESTEE

  Schamper is het officile studen-tenweekblad van de RUG. De re-dactie bestaat uit vrywilligejnede- werkers. Klachten i.v.m. het beleid van de redactie dienen gestuurd naar de voorzitter van de controle-commissie, p/a St.- Pietersnieuw- straat 45, 9000 Gent. Lezersbrieven worden verwacht op hetzelfde adres, ten name van de Schamperredactie. Naamloos is prullenmand.

  Hoofdredactie: Peter Hostens Verantwoordelijke uitgever: Geert Joris

 • ROOD - ORANJE (Belgi - Nederland)

  AM AAI, wat ben ik weer erg bevre-digd (geestelijk), na het lezen van Schamper 205, nu ik weer weet waar ik deze week zeker niet naartoe kan, mag of zou moeten gaan. Want kie-zen waar wel naartoe of wat wel doen blijkt erg moeilijk: spookhui-zen verveelden me al eerder, de stickers van overleven die ik kocht blijken, nadat ik op de lotto speelde (in de hoop een leven van dolce far niente te leiden - of mag, kan en zou dit niet mogen?), niet meer af doende te zijn, in de RvB moet ik ook al niet gaan, want ik kan niet tegen een schop tegen mn kloten, me aanmel-den om een doctor honoris causa ti-tel gaat omwille van mijn bekendheid (na mijn debuut in Schamper) ook al niet meer, Grease is opgedroogd (er rest enkel nog vettig haar, dus grease naturel) en Istanbul blijkt slechter dan Brussel, maar waarom zijn er dan

  zoveel Turkse vrienden in Brussei (zij zullen de films misschien niet gezien hebben?).

  To