schamper 236

of 4 /4
DeMorgen Wie zich Schamper 234 herinnert, (dat zullen er niet veel zijn) weet dat wij toen een aktie hebben opgestart om 100.000 fr. bijeen te rijven, zijnde een aandeel in DE MORGEN, de krant die in de steek werd gelaten door de S.P., een partij die blijkbaar durft. Die aktie was zo succesvol dat zij na een week opgedoekt werd. Hoewel reeds 5.000 honorabele franken in de kas zaten, bleek al snel dat de modale stu- dent geen moer geeft om De Morgen, laat staan 100 frank. Misschien kwam dat ook omdat de Blandijn (de faculteit Letteren en (wijs)begeerten) al 140.000 fr. (jaja) hadden opgehaald voor een gazet die in andere faculteiten niet dezelfde populariteit geniet. Wat gaan wij nu doen met het ingezamelde geld? Awel, wij gaan dat storten op de rekening van PERSONEEL EN STUDENTEN RUG VOOR DE MORGEN. Een nieuw iniatief dus, opgezet door door RITA LIPS (PAS). Zij tracht nu in elke faculteit een ver- antwoordelijke te vinden die zich op zijn beurt moet bezig houden om in elke dienst iemand te vinden die de actie wil steunen. Voor het A.Z. is dat Frank Cotman. (gelukkig niet Colman!!!) Voor de studenten (dat zijn wij dus) zal ene Jos Lootens het zaakje contoleren. Hij heeft in elk geval al mensen van de farmacie,de rechten,de staats- en socia- le, de moraal en de geschiedenis die de inzamelaktie voor De Morgen te harte zullen nemen. Als er nog mensen geïnte- resseerd zijn, gelieve contact op te nemen met het sekretariaat van het Studentenhuis De Brug, bij Leentje dus. Studenten die een goed produkt willen ondersteunen houden alvast hun bijdrage klaar. En zij die dat niet de moeite vinden zouden beter eens De Morgen kopen, om te weten wat ze elke dag missen. Zelfs de hoeren steunen en lezen De Morgen, waarom zou JIJ dat dan niet doen? (DomPer) een appelen een e i KRIJGT U VAN ONS als U TENMINSTE EVEN DE MOEITE DOET OM VOOR BOVENSTAANDE KOP ( dus) EEN NIEUW LOGO TE ONTWERPEN ! tokmytetr % VOLDOET NIET . WIJ VERWACHTEN MEER IETS ALS ... (zelf in te vullen en opsturen naar de Schamperredaktie : St. Pietersm'euwstraat 45. Frankrijk ..n ig a u c h e , n i d ro ite , é tu d ia it!" Unlverslteit Universiteiten mogen geen gespe- cialiseerde technische hogescholen worden. De huidige tendens die kontakten met de industrie primordiaal stelt (die kontakten hebben overigens hun nut) wijst een beetje teveel in die richting. Het ERASMUS-initiatief kan dat helpen vermijden. Door ’Europese' mensen te vormen kan de universi- teit opnieuw zijn juiste plaats in de samenleving bekleden. Bovenstaand principe werd verdedigd door KUL-rector Dillemans op BRT- aktueel. ERASMUS (European Action Scheme for the Mobility of Univ/er- sity Students) is een initiatief van de rectoren van universiteiten uit de EEG. De bedoeling van het plan is de uitwisseling van studenten tussen de verschillende Europese universi- teiten te bevorderen. Op dit ogen- blik gaat nog niet 1 % van de 6 miljoen studenten uit instel- lingen voor wetenschappelijk onder- wijs voor hun studies tijdelijk naar het buitenland. De bedoeling is dit op te trekken tot 10 %. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben de rectoren een telegram gestuurd aan de bijeenkomst van de Europese ministers van onder- wijs. waarin zij om steun vragen voor hun project. Voor de periode 1987-89 hebben zij 175 miljoen ECU nodig (1 ECU = 43 BF). Onge- twijfeld zou dit plan een doorbraak betekenen in de Europese onderwijs- politiek, maar het is nog de vraag in hoeverre het 'concilie' van rectoren gehoor zal vinden voor een zaak die geen direct electoraal of financieel voordeel zal op- leveren voor de betrokken politici. jdc We hebben er zo gewillig in geloofd, in de brave hardwerkende BCBG student(e), met hun politieke interesses die niet verder reikten dan de relatie-met-de- lange-arm. En plots stonden er in Parijs 200.000, in heel Frankrijk 500.000 studenten en scholieren op straat. Hun protest richt zich tegen het wetsontwerp Devaquet dat een verhoging van de inschrijvingsgelden en de instelling van toelatingsexamens aan de universiteiten voorziet. Vooral dit laatste, de mogelijke uitsluiting uit het hoger onderwijs van scholieren die niet slagen in het toelatingsexamen bracht deze beweging op gang. Dat verklaart ook de duidelijke aanwezigheid van lyceumstudenten in de betogingen. In Frankrijk werden uiteraard onmiddellijk vergelijkingen getrokkenmet de studentenbeweging van mei '68, en er zijn inderdaad enkele markante gelijkenissen : de omvang van de beweging, het enthousiasme en de euforische sfeer, maar vooral de duidelijke afwijzing van het platte materialisme als filosofie. Samen met een duidelijke anti-Amerikaanse reflex (een slogan als "Coca, IBM, Tapie, non merci" spreekt boekdelen) verwijst dat wel zeer duidelijk naar het ideëengoed van '68. Heren boekhandelaars, begin Marcuse maar af te stoffen. Bij nader toezien echter moeten we toch stellen dat de vergelijking niet helemaal opgaat. In '68 was de studentenbeweging veel sterker gepolitiseerd, hoofdzakelijk beïnvloed door uiterst links. De huidige beweging is niet politiek te situeren, zoals blijkt uit slogans als "le mouvement est etudiant, pas populaire", of "ni gauche, ni droite, mais étudiant". Men kan uiteraard niet ontkennen dat we hier getuige zijn van een uiting van massale politieke bewustwording, maar die beroept zich eerder op de klassieke waarden van "liberte, fraternite, egalite". Verdere verschillen zijn de geweldloosheid (de op televisie getoonde beelden toonden slechts een aanval van een klein groepje extreem-rechtsen, maar van de betogers ging geen initiële agressie uit), het anti-rascisme dat heel duidelijk een van de belangrijkste motoren van de beweging vormt. De aktie SOS-rascisme verzorgde ten andere voor een goed deel de organisatie van de betoging. Ik wil hiermee niet zeggen dat de beweging van '68 fascistisch was, maar nu wordt er veel meer nadruk gelegd op het anti-racisme Deze betoging houdt trouwens een duidelijk boodschap in vanwege de jongeren : de gastarbeiders, of liever : hun nakomelingen worden door de brede laag van hun medestudenten zonder meer aanvaard, temeer daar de acculturatie van de "Beurs" (Noord-Afrikanen) en "Antilliens" blijkbaar veel beter geslaagd is dan algemeen werd aangenomen. De slogan "Le Pen, salaud, le peuple aura ta peau" werd niet alleen door kleurlingen gescandeerd. Een ander verschil met '68 was de verscheidenheid in de kleding en dergelijke van de betogers. Punkers, Millets en schooluniformen liepen er zonder problemen samen. Van een (jeans)uniform geen sprake. De regering werd door deze betoging totaal verrast. Men had dan ook totaal geen antwoord op de vragen van de betogers. Het ontwerp werd ingetrokken voor herziening, en zal op het ogenblik dat dit artikel verschijnt waarschijnlijk nog niet afgehandeld zijn. Meerderheid en oppositie bestonden het immers om samen liefst 1400 amendementen in te dienen. Daarbij komt dat er binnen de regering onenigheid bestaat over de te volgen gedragslijn : de RPR wil het ontwerp aanpassen in de lijn van de studenteneisen, maar de verkozenen van de UDF willen het nog harder maken. Afwachten dus. Deze betoging heeft ondertussen wel duidelijk gemaakt dat de klassieke partijen een generatie kiezers aan het verliezen zijn. Kiezers die grote waarde hechten aan morele codes, die in consequentie nogal gedegouteerd zijn van het geschipper. Voor de Franse studenten rijmt vrijheid evident met gelijkheid, en de liberale regering zou er goed aan doen het filosofisch liberalisme wat af te stoffen, want het liberalisme komt als puur economische theorie niet bepaald sympathiek over. jdc s o u s le s m il- le ts , ia c h a ir NUMMER 236 05/12/86, jrg,12 Aan deze universiteit lopen momenteel twee soorten studenten rond. Met name zij die een richting gekozen hebben die uitzicht biedt op een 2 ekere tewerkstel- ling, en zij die een redelijk grote kans lopen tot het "academisch proletariaat" te gaan behoren. Tot de eerste groep behoren de studenten economie, rechten, ingenieur, enz., en postgraduate richtingen als marketing, management & the like. De tweede groep bestaat ondermeer uit de hele faculteit letteren en wijsbegeerte (al stelt Wilfried M. dat elke Vlaming die Chinees kent morgen werk heeft), maar ook voor studenten geneeskunde ziet de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit. Men zou kunnen verwachten dat de universitaire overheid, tegenover een dergelijk probleem gesteld, tenminste een poging tot herwaardering van de minder populaire richtingen zou onder- nemen. Niets is echter minder waar. Men blinkt uit door immobilisme. Als de zaken dreigen in het honderd te lopen overweegt men bij voorkeur repressieve maatregelen; d.w.z. : als uit een bepaalde faculteit teveel afgestudeerden op de markt geworpen worden, formuleert men voorstellen als ingangsexamens, numeri clausi, of zelfs een vermindering van het dopgeld voor afgestudeerden uit die richtingen. Niemand denkt er ook maar aan maatregelen voor te stellen die de marktwaarde van die diploma's zouden kunnen vergroten. Nemen we de letteren en wijsbegeerte als voorbeeld. De studieduur is doorgaans 4 jaar. In de 2 licentiejaren heeft men de mogelijkheid een bijkomend programma te volgen om hfet aggregaatsdiploma te behalen. Iedereen weet dat er nog nauwelijks iemand in het onderwijs terecht kan, maar enfin, je weet maar nooit, als de ouderen op pensioen zijn, zo rond '95 of zo. Zonder twijfel wordt hierdoor de motivatie van betrokken studenten zeer in de hand gewerkt, het is bekend dat intellectuelen graag aan lange termijn-planning doen. Nochthans zou het niet moeilijk zijn het diploma in belangrijke mate op te waarderen. Opwaarderen in de meest banale betekenis van het woord dan : interessanter maken naar ae bedrijfswereld toe. Men zou naast het aggregaat de mogelijkheid moeten inbouwen om tijdens de licenties bvb. een bijkomend programma economie te volgen.dat de studenten naast hun gewone diploma tenminste een graad in toegepaste economische wetenschappen op Al niveau zou verschaffen. Ik geloof niet dat dit voor de betrokkenen een soort degradatie zou vormen; naast economisten moet er in de bedrijfswereld zeker plaats zijn voor pakweg germanisten met een minimum aan economische kennis. Als men de keuze heeft tussen een licentiaat T.E.W. die voldoende Engels kent, en een germanist die niets afweet van economie, om in relatie te treden met een Engelstalige handelspartner, dan kiest men uiteraard voor de licentiaat T.E.W.. Maar wat als die germanist(e) nu wel economisch geschoold was geweest? Zoals dat bij het aggregaat kan, zou het ook voor dit soort opleiding mogelijk moeten zijn ze na de basisstudie te volbrengen. Met behoud van studiebeurs, want wat heeft het tenslotte voor zin mensen vier jaar lang te laten studeren op kosten van de gemeenschap, om ze daarna werkloos te laten worden. Bovendien zou dit systeem ook een voorbereiding kunnen zijn op postgraduate studies, die nu voor studenten uit sommige richtingen niet toegankelijk zijn, precies door de specificiteit van hun vooropleiding. Tenslotte zou men kunnen stellen dat bovenstaande redenering aardig binnen de filosofie van het "Erasmus"-initiatief past: als we de universiteiten niet willen laten verloederen tot economische hogescholen, dan moeten we de politieke en culturele kennis die een universiteit kan bij brengen ook naar het bedrijfsleven toe propageren. jdc ................... .. ii i . —— — .■——— —i m i — — +— ■

Author: schamper

Post on 08-Apr-2016

226 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5 december 1986

TRANSCRIPT

 • De MorgenWie zich Schamper 234 herinnert, (dat zullen er niet veel zijn) weet dat wij

  toen een aktie hebben opgestart om100.000 fr. bijeen te rijven, zijnde een

  aandeel in DE MORGEN, de krant die in de steek werd gelaten door de S.P., een

  partij die blijkbaar durft.

  Die aktie was zo succesvol dat zij na een week opgedoekt werd. Hoewel reeds5.000 honorabele franken in de kas

  zaten, bleek al snel dat de modale stu-dent geen moer geeft om De Morgen, laat

  staan 100 frank. Misschien kwam dat ook

  omdat de Blandijn (de faculteit Letteren en (wijs)begeerten) al 140.000 fr.

  (jaja) hadden opgehaald voor een gazet die in andere faculteiten niet dezelfde

  populariteit geniet.

  Wat gaan wij nu doen met het ingezamelde geld? Awel, wij gaan dat storten op de rekening van PERSONEEL EN STUDENTEN RUG

  VOOR DE MORGEN. Een nieuw iniatief dus,

  opgezet door door RITA LIPS (PAS). Zij

  tracht nu in elke faculteit een ver-antwoordelijke te vinden die zich op zijn beurt moet bezig houden om in elke

  dienst iemand te vinden die de actie wil steunen. Voor het A.Z. is dat Frank Cotman. (gelukkig niet Colman!!!)

  Voor de studenten (dat zijn wij dus) zal ene Jos Lootens het zaakje contoleren. Hij heeft in elk geval al mensen van de farmacie,de rechten,de staats- en socia-

  le, de moraal en de geschiedenis die de

  inzamelaktie voor De Morgen te harte

  zullen nemen. Als er nog mensen gente-resseerd zijn, gelieve contact op te

  nemen met het sekretariaat van het Studentenhuis De Brug, bij Leentje dus.

  Studenten die een goed produkt willen ondersteunen houden alvast hun bijdrage klaar. En zij die dat niet de moeite vinden zouden beter eens De Morgen kopen, om te weten wat ze elke dag

  missen. Zelfs de hoeren steunen en lezen

  De Morgen, waarom zou JIJ dat dan niet doen? (DomPer)

  een appelen een e iKRIJGT U VAN ONS

  als U TENMINSTE EVEN DE MOEITE DOET OM VOOR BOVENSTAANDE KOP ( dus)

  EEN NIEUW LOGO TE ONTWERPEN !

  tokmytetr

  %

  VOLDOET NIET . WIJ VERWACHTEN MEER IETS ALS ...(zelf in te vullen en opsturen naar de Schamperredaktie :St. Pietersm'euwstraat 45.

  Frankrijk

  . .n i g a u c h e , n i d r o it e , t u d i a i t ! "

  Unlverslteit

  Universiteiten mogen geen gespe-cialiseerde technische hogescholen worden. De huidige tendens die kontakten met de industrie primordiaal stelt (die kontakten hebben overigens hun nut) wijst een beetje teveel in die richting. Het ERASMUS-initiatief kan dat helpen vermijden. Door Europese' mensen te vormen kan de universi- teit opnieuw zijn juiste plaats in de samenleving bekleden. Bovenstaand principe werd verdedigd door KUL-rector Dillemans op BRT- aktueel. ERASMUS (European Action Scheme for the Mobility of Univ/er- sity Students) is een initiatief van de rectoren van universiteiten uit de EEG.De bedoeling van het plan is de uitwisseling van studenten tussen de verschillende Europese universi-tei ten te bevorderen. Op dit ogen-blik gaat nog niet 1 % van de6 miljoen studenten uit instel-lingen voor wetenschappelijk onder-wijs voor hun studies tijdelijk naar het buitenland. De bedoeling is dit op te trekken tot 10 %.Om dit te kunnen verwezenlijken hebben de rectoren een telegram gestuurd aan de bijeenkomst van de Europese ministers van onder-wijs. waarin zij om steun vragen voor hun project. Voor de periode 1987-89 hebben zij 175 miljoen ECU nodig (1 ECU = 43 BF). Onge-twijfeld zou dit plan een doorbraak betekenen in de Europese onderwijs-politiek, maar het is nog de vraag in hoeverre het 'concilie' van rectoren gehoor zal vinden voor een zaak die geen direct electoraal of financieel voordeel zal op-leveren voor de betrokken politici.

  jdc

  We hebben er zo gewillig in geloofd, in de brave hardwerkende BCBG student(e), met hun politieke interesses die niet verder reikten dan de relatie-met-de-

  lange-arm. En plots stonden er in

  Parijs 200.000, in heel Frankrijk500.000 studenten en scholieren op

  straat. Hun protest richt zich tegen het wetsontwerp Devaquet dat een verhoging van de inschrijvingsgelden en de

  instelling van toelatingsexamens aan de

  universiteiten voorziet. Vooral dit laatste, de mogelijke uitsluiting uit het hoger onderwijs van scholieren die

  niet slagen in het toelatingsexamen bracht deze beweging op gang. Dat

  verklaart ook de duidelijke aanwezigheid

  van lyceumstudenten in de betogingen.In Frankrijk werden uiteraard onmiddellijk vergelijkingen getrokkenmet

  de studentenbeweging van mei '68, en er

  zijn inderdaad enkele markante

  gelijkenissen : de omvang van de beweging, het enthousiasme en de euforische sfeer, maar vooral de duidelijke afwijzing van het platte

  materialisme als filosofie. Samen met een duidelijke anti-Amerikaanse reflex

  (een slogan als "Coca, IBM, Tapie, non

  merci" spreekt boekdelen) verwijst dat wel zeer duidelijk naar het ideengoed van '68. Heren boekhandelaars, begin

  Marcuse maar af te stoffen.

  Bij nader toezien echter moeten we toch stellen dat de vergelijking niet

  helemaal opgaat. In '68 was de studentenbeweging veel sterker

  gepolitiseerd, hoofdzakelijk benvloed door uiterst links. De huidige beweging is niet politiek te situeren, zoals

  blijkt uit slogans als "le mouvement est

  etudiant, pas populaire", of "ni gauche, ni droite, mais tudiant". Men kan

  uiteraard niet ontkennen dat we hier getuige zijn van een uiting van massale politieke bewustwording, maar die

  beroept zich eerder op de klassieke waarden van "liberte, fraternite,

  egalite".Verdere verschillen zijn de

  geweldloosheid (de op televisie getoonde beelden toonden slechts een aanval van een klein groepje extreem-rechtsen, maar

  van de betogers ging geen initile agressie uit), het anti-rascisme dat

  heel duidelijk een van de belangrijkste

  motoren van de beweging vormt. De aktie SOS-rascisme verzorgde ten andere voor

  een goed deel de organisatie van de

  betoging. Ik wil hiermee niet zeggen dat de beweging van '68 fascistisch was, maar nu wordt er veel meer nadruk gelegd

  op het anti-racisme Deze betoging houdt trouwens een duidelijk boodschap in vanwege de jongeren : de

  gastarbeiders, of liever : hun nakomelingen worden door de brede laag van hun medestudenten zonder meer

  aanvaard, temeer daar de acculturatie van de "Beurs" (Noord-Afrikanen) en "Antilliens" blijkbaar veel beter

  geslaagd is dan algemeen werd

  aangenomen. De slogan "Le Pen, salaud, le peuple aura ta peau" werd niet alleen door kleurlingen gescandeerd.Een ander verschil met '68 was de

  verscheidenheid in de kleding en

  dergelijke van de betogers. Punkers, Millets en schooluniformen liepen er zonder problemen samen. Van een

  (jeans)uniform geen sprake.De regering werd door deze betoging

  totaal verrast. Men had dan ook totaal

  geen antwoord op de vragen van de

  betogers. Het ontwerp werd ingetrokken voor herziening, en zal op het ogenblik dat dit artikel verschijnt

  waarschijnlijk nog niet afgehandeld zijn. Meerderheid en oppositie bestonden

  het immers om samen liefst 1400 amendementen in te dienen. Daarbij komt dat er binnen de regering onenigheid

  bestaat over de te volgen gedragslijn : de RPR wil het ontwerp aanpassen in de

  lijn van de studenteneisen, maar de

  verkozenen van de UDF willen het nog harder maken. Afwachten dus.Deze betoging heeft ondertussen wel

  duidelijk gemaakt dat de klassieke partijen een generatie kiezers aan het verliezen zijn. Kiezers die grote waarde

  hechten aan morele codes, die in

  consequentie nogal gedegouteerd zijn van het geschipper. Voor de Franse studenten

  rijmt vrijheid evident met gelijkheid, en de liberale regering zou er goed aan

  doen het filosofisch liberalisme wat af te stoffen, want het liberalisme komt als puur economische theorie niet

  bepaald sympathiek over. jdc

  s o u s le s m i l -

  le t s , i a c h a ir

  NUMMER 2360 5 /1 2 /8 6 , jrg,12

  Aan deze universiteit lopen momenteel

  twee soorten studenten rond. Met name zij die een richting gekozen hebben die

  uitzicht biedt op een 2 ekere tewerkstel-ling, en zij die een redelijk grote kans

  lopen tot het "academisch proletariaat" te gaan behoren. Tot de eerste groep

  behoren de studenten economie, rechten, ingenieur, enz., en postgraduate

  richtingen als marketing, management & the like. De tweede groep bestaat

  ondermeer uit de hele faculteit letteren en wijsbegeerte (al stelt Wilfried M.

  dat elke Vlaming die Chinees kent morgen

  werk heeft), maar ook voor studenten geneeskunde ziet de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit.

  Men zou kunnen verwachten dat de universitaire overheid, tegenover een dergelijk probleem gesteld, tenminste

  een poging tot herwaardering van de minder populaire richtingen zou onder-

  nemen. Niets is echter minder waar. Men blinkt uit door immobilisme. Als de zaken dreigen in het honderd te lopen

  overweegt men bij voorkeur repressieve maatregelen; d.w.z. : als uit een

  bepaalde faculteit teveel afgestudeerden op de markt geworpen worden, formuleert men voorstellen als ingangsexamens,

  numeri clausi, of zelfs een vermindering van het dopgeld voor afgestudeerden uit die richtingen.

  Niemand denkt er ook maar aan maatregelen voor te stellen die de

  marktwaarde van die diploma's zoudenkunnen vergroten.Nemen we de letteren en wijsbegeerte als

  voorbeeld. De studieduur is doorgaans 4 jaar. In de 2 licentiejaren heeft men de mogelijkheid een bijkomend programma te volgen om hfet aggregaatsdiploma te

  behalen. Iedereen weet dat er nog

  nauwelijks iemand in het onderwijs

  terecht kan, maar enfin, je weet maar nooit, als de ouderen op pensioen zijn,

  zo rond '95 of zo. Zonder twijfel wordt hierdoor de motivatie van betrokken

  studenten zeer in de hand gewerkt, het is bekend dat intellectuelen graag aan

  lange termijn-planning doen.Nochthans zou het niet moeilijk zijn het diploma in belangrijke mate op te

  waarderen. Opwaarderen in de meest

  banale betekenis van het woord dan :

  interessanter maken naar ae bedrijfswereld toe. Men zou naast het

  aggregaat de mogelijkheid moeten inbouwen om tijdens de licenties bvb. een bijkomend programma economie te

  volgen.dat de studenten naast hun gewone diploma tenminste een graad in

  toegepaste economische wetenschappen op Al niveau zou verschaffen. Ik geloof

  niet dat dit voor de betrokkenen een soort degradatie zou vormen; naast

  economisten moet er in de bedrijfswereld zeker plaats zijn voor

  pakweg germanisten met een minimum aan economische kennis. Als men de keuze heeft tussen een licentiaat T.E.W.

  die voldoende Engels kent, en een

  germanist die niets afweet van economie, om in relatie te treden met een

  Engelstalige handelspartner, dan kiest

  men uiteraard voor de licentiaat T.E.W.. Maar wat als die germanist(e) nu wel economisch geschoold was geweest?

  Zoals dat bij het aggregaat kan, zou het ook voor dit soort opleiding mogelijk moeten zijn ze na de basisstudie te

  volbrengen. Met behoud van studiebeurs,

  want wat heeft het tenslotte voor zin mensen vier jaar lang te laten studeren op kosten van de gemeenschap, om ze

  daarna werkloos te laten worden.

  Bovendien zou dit systeem ook een voorbereiding kunnen zijn op postgraduate studies, die nu voor

  studenten uit sommige richtingen niet toegankelijk zijn, precies door de specificiteit van hun vooropleiding.

  Tenslotte zou men kunnen stellen dat

  bovenstaande redenering aardig binnen de filosofie van het "Erasmus"-initiatief

  past: als we de universiteiten nietwillen laten verloederen tot economische

  hogescholen, dan moeten we de politieke

  en culturele kennis die een universiteit

  kan bij brengen ook naar hetbedrijfsleven toe propageren.

  jdc ................... .. ii i . . i m i +

 • alst JJ MietertZeg maar met een gerust gemoed heel nederig en beleefd U tegen 'Het U-BLAD'. Als u de laatste 2 nummers van het Utrechtse uni-versiteitsblad ( en om meer politieke hei-bel te voorkomen is dit een stad in Neder-land ) doorbladert, wat op zich al een se-rieuze karwei is (24 pagina's zwaarlijvig), dan tintelen even de vermoeide oogjes van een 'Schamper'-aar.

  Krenterig zijn de U-koppen heus niet hoor : van een advertentie over lekker volkomen (wat blijkbaar daar de gewoonte niet is) volkoren 'tarwebrood' glijden ze onmiddel-lijk naar 'tweejarige opleiding huisarts noodzakelijk', om te komen tot 'actievoer-ders verslapen zich'; en dit allemaal te verteren op 1 blz. U zegt maar, hoor.

  Nee, alle vliegen op de poep genomen glanst 'U' op mijn bureautafel. Er is ook uitge-breid aandacht voor de besparingen die ook bij onze noorderburen hard aankomen. Er zijn ontzettend veel advertenties terug te vinden, gaande van computers naar dactylo- lessen, van hotels naar rijscholen en van

  voordeligste skivakanties naar bestelwagen- verhuur. Verder zijn er de nieuwtjes van de week, bepaalde onderwerpen of problemen die met ronkende titels tot de spiernaakte bodem uitgediept worden, de fakulteitenru-briek (waarin de belangrijkste daden per fakulteit opgesomd worden), de vakanties, en niet te vergeten niet minder dan een hele, ganse, boordevolle pagina zoeker- tjes(!). U ziet, 'U' heeft stof genoeg om de waarnemende zintuigen te prikkelen.

  Zo heeft 'U' uitgebreid aandacht voor drankgebruikers. Een gemiddelde van 5 glaasjes per dag zou al overmaat zijn, en er zijn zowat 800.000 zatlappen die daar in slagen. Zij zijn dan ook de potentile 1e- verpatienten, die ca. met een 15.000tal de ziekenbedden bevolken. In het cowboyland zouden er zowat 200.000 daardoor hun kroon- trekker erbij neerleggen, en dat kost het opperhoofd 120 miljard dollar.

  Geen drank meer, dan maar naar de vrouwen en...lieve schattige kindjes. Zoals 'U' het voorstelt geen onoverkomelijke hinder-paal om verder te studeren. Wel, waar wacht u nog op? Inderdaad, op een hart-stikke gezond artikel over studenten als proefkonijnen. Tegen soms heel wat geld (Tja, hoe moet je anders die tuinbolkwe- kers aantrekken) doen ze mee aan de dolste (en soms gevaarlijke) experimenten, waarbij ze heel vaak onvoldoende verzekerd zijn.

  Alhoewel het soms de 'flairistische' weg in-slaat en de ernst te veel de lachspieren verwijdert mogen de 28.000 studenten in Utrecht zich heel gelukkig achten met het U-BLAD, dat iedere week 32.000 Morgenkran- tjes van de pers doet rollen. (Niet-stu- denten kunnen 'U' ook krijgen, maar dan te-gen betaling.) Ik dank u.

  M.C.

  SCHAMPER is het officile pluralistische informatieblad voor de studenten van de

  Rijksuniversiteit Gent. De redaktie be-

  staat uit vrijwiligers en komt iedere vrijdag om 13 uur en iedere maandag om 20.30 samen in studentenhuis "de Brug", St.-Pietersnieuwstraat 45 , derde ver-

  dieping. Lezersbrieven zijn welkom op

  bovenstaand adres.Naamloos isprullenmand. Op verzoek en bij ernstige

  motivering laten wij uw naam weg. Schamper wordt gekontroleerd door een REDAKTIERAAD die bestaat uit twee leden van de Gentse Studentenraad(GSR)zijnde

  Dominique Bernard en Mark Coucke, en drie leden van de redaktie(Dominic

  Pertry(vz) , ^ n Du Chau en Wim Tessier) . Klachten omtrent de inhoud en het beleid

  van dit blad moeten ter attentie van de verantwoordelijke uitgever - voorzitter

  van de redaktieraad op bovenstaand adres

  worden verstuurd.ADVERTENTIEDIENST: Voor alle inlichting-

  en zich wenden tot Schamper - REKLAME op

  bovenstaand adres of telefoneren naar telefoneren naar nummer 23.93.97 op

  maandag.HOOFDREDAKTEUR : Jan Du Chau. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Dominic

  Pertry.EINDREDAKTIE : Wim Tessier.REDAKTIE :Willy Aerheyt, MarkCromheecke, Gert Defever, Koen

  Dewanckele, Ann Geeraert, Geert Huysman, Arne Lauwers, Rudi Moreels en Paul

  Sierens.

  Gewetens- VerlichtereEen bezwaard geweten hebben is in dit land een dure bezigheid. Je bent er heel wat langer mee bezig dan een milicien met zijn 10 maanden bezigheidstherapie, en het loon is ook niet om te juichen.Nu worden er hier en daar wel initiatieven genomen om de gewe-tensbezwaarden het (over)leven wat gemakkelijker te maken.En daarvan is de zgn. "mobili- teitsvergoeding". De Sociale Sector mag geen rechtstreekse korting toekennen aan gewetensbezwaarden, en dus heeft men zijn toevlucht genomen tot het volgende systeem = de betrokkenen krijgen een kaart die ze bij elke maaltijd in de universitaire restaurants moeten laten afstempelen. Als de kaart vol is moeten ze ze terugbezorgen aan de dienst restaurants en homes. Daarna krijgen ze 40 Fr mobiliteits- vergoeding uitbetaald per maaltijd. Gewetens bezwaarden die dit systeem niet kennen kunnen zich richten tot :

  DIENST RESTO'S

  STALHOF 69000 GENT091/22 09/11

  3 PC.

  agendaVOORUIT!

  -Vrij. 5/12: Y0UP VAN 'T HEK met "Tunnel zonder vluchtstrook", kabaret, 20.30 u, 300/250/200

  -Di. 9/12: AN0THER TIME, AN0THER PLACE film in regie van M.Radford met als bijfilm SANDCASTLE, een animatiefilm van Co Hoedeman. Balzaal, 21u, 100/30.

  -Do. 11/12: Urbanus, 20.30u, 390/360

  NIEUWP00RTTHEATER

  Vrij. 5/12 en do.6/12: PENTA TEATER met "Rumor in Casa, 20.30u.

  LEZINGENCYCLUS 'Gentse Wijsgeren over sleu-telfiguren uit de Westerse Cultuur'. De 'persoonlijke' relatie tss. spreker en de behandelde figuur staat centraal, en een o- pen dialoog tss. spreker en publiek is ge-wenst : 11dec Karei B0ULLART over Arthur Schopenhauer, 15jan Etienne VERMEERSCH over Jezus en 27jan Rudolf B0EHM over Martin Heidegger. Plaats:Academieraadzaal, Vol- dersstraat 9, Gent, 20u, 1i d :g r , n-lid 40fr Organisatie : 0WMG

  Uit de vuistLeuven staat bloedheet ! Maar die heerlijke warmte is tot nu toe (?) nog niet in Gent voel baar.

  Vorige week haalden akties aan de KUL gro-te krantekoppen. De studenten hadden er zowaar het rektoraat bezet. Het spelletje duurde een hele tijd en op het moment dat de studenten er (letterlijk) bij gingen zitten, was de politie - uw vriend - paraat om het zootje uiteen te kloppen.

  Daar lieten de studenten het niet bij. Maandagavond kwam een betoging op straat : ruim 1000 (duizend) studenten hielden er een opvallende aktie en stortten hun hart uit op de openbare weg. "Niet op de open-bare weg gooien" was blijkbaar het wacht-woord want opnieuw achtte de politie - wiens vriend ? - het nodig om er nogmaals de beuk in te gooien. 50 studenten werden opgepakt en mochten hun kot voor een nachtje inruilen met de cel. Zaten ze voor n keer toch vroeg in hun nest.

  De akties waren gericht tegen de besparin-gen in het onderwijs, tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden, de vermindering van de sociale toelagen. Maar slechts een oen had dit nog niet door. Dat de maatre-gelen ondertussen enkele maanden oud zijn verhindert de Leuvense studenten niet om er te blijven tegen ageren. En gelijk heb-ben ze in feite. Wie zwijgt stemt immers toe.

  De organisatie van dit alles ligt in Leu-ven in handen van wat vroeger de Algemene Studenten Raad heette. Een beetje een over-koepeling van kringen. Wat overblijft van het Nationaal Aktie Komit (MLB dus) mobili-seert heftig mee maar dan mag geen punt zijn om de akties al dan niet te steunen.De akties zaten lang genoeg in het poli-tieke verdomhoekje en ze er uit halen is de meest gezonde taktiek. Leuven is daar blijkbaar in geslaagd.

  Ondertussen kreeg de Gentse student ook zijn kans om het hartje te luchten. Giste-ren, donderdag, ging de aktie "Brossen voor Onderwijs" door. Wat het resultaat was, laat staan het succes, is op dit moment niet ge-weten. Lees er volgende week alles over in uw Schamper. (WA)

  DE WEEKT o t m i j n v e r b a z in g k o n I k v a s t s t e l l e n d a t r e i z e n m e t de. t r e i n n i e t a l t i j d e e n v e r v e - le n d e a a n g e le g e n h e id l t> . Zo k a n men v a n a f h e d e n o p d e t r e i n B r u g g e - B r u s s e l I n h e t l a a t s t e r i j t u i g e n w e l is w a a r a l l e e n maan. o p d e t r e i n v a n 7.5? t a a l l e r e n v o lg e n .Op h e t pn.ogn.amma s t a a n E n g e ls e n F r a n s .

  -N a L o e i j e , h e t w e k e l i j k s e p a m f le t d a t N e-d e r la n d a a n h e t d e n k e n z e t m e t f i l o l o g i s c h e o rg a s m e n w o r d t s in d s k o r t o o k G e n t g e t e i s -t e r d d o o r L o e s je s l a ld - N e d e r la n d s e v a r i a n t : J 'a l ia s g e n a a m d . E n k e le o l l j k e r d s h e b b e n de m oed om d e z o w a t k o m p le e t v e r k o r r u m p e e r d e G e n ts e s t u d e n t e n b e v o lk in g l e v e n s w i j s h e id I n t e s p r e k e n . I n de g a te n h o u d e n !

  - J u l l u s I s e e n v a n d ie f e i t e n d ie e e n n ie u w e l e v e n s k r a c h t i l l u s t r e r e n b i j d e s t u d e n t e n . H e t w as d e a f g e lo p e n j a r e n d u i d e l i j k g e w o r -d e n d a t d e s t u d e n t e n n i e t v e e l m e e t w a re n d a n e e n m o n d e lo z e m a s s a . H e t w as b i j g e v o l g o o k e rg g e m a k k e l i j k v o o r b e p a a ld e I n s t a n t i e s de s t u d e n t e n p o p u la t ie g e d e e l t e l i j k v a n h a a r v e rw o r v e n h e d e n t e b e ro v e n . T o t g r o t e g e n o e - g e n s v a n b e p a a ld e s t u d e n t e n v e r e n ig in g e n w a a ra a n I k n u k a n d e n k e n I s e r s in d s k o r t e e n k e n t e r i n g g e ko m e n I n d ie o n m o n d ig h e id . Z o a ls a lo u d e : t r a d i t i e b e g in t h e t v e r h a a l I n P a r i j s ( z i e a n d e r a r t i k e l I n d i t b la d ) d o c h L e u v e n i s o o k n i e t v ie s v a n e n ig e a v e r -s i e t o v de b e s p a r in g s m a a t r e g e le n . G e n t la m s in d s l a n g / h e e f t d i t j a a r de v o l l e d i g e s t u d e n t e n p o p u la t ie nog n i e t o v e r z ' n s t r a a t s t e n e n g e k re g e n . M a a r z o a ls a l l e s m o m e n te e l e v o lu e e r t z a l d i t n i e t la n g m e e r d u r e n .

  - S c h a m p e r ,b e te r b e k e n d a l s h e t b la d d a t j e o p d i t e ig e n s t e o g e n b l i k le e s t , h e e f t e e n n ie u w e h o o f d r e d a k t e u r . Ve 1 d e , zo k o n d e n we le z e n I n " d e G e n t e n a a r " . H e t h o e f t g e e n b e -to o g d a t d i t z i c h d u i d e l i j k z a l l a t e n m e rk e n

  I n de kom ende w e k e n .

  -V e d e n a t a l l s e r l n g e n de w e in ig e to e k o m s t - p e r s p e k t le v e n d ie de r i c h t i n g e n v a n de L&W b ie d e n h e b b e n t o t g e v o lg d a t men m e t h e e l w a t m in d e r e e r s t e - ja a r s z i t I n v e r g e l i j k i n g t o t de v o r i g e j a r e n . Ve G e rm a a n se b vb i s z w a a r g e t r o f f e n . S le c h t s e e n r i c h t i n g b i n -n e n de L e t t e r e n e n W i js b e g e e r t e h e e f t v a n d e ze to e s t a n d e n g e e n l a s t . Ve O o s te r s e F i -l o l o g i e . V a n k z i j de s u b r l c h t l n g s i n o l o g i e z ie n we h i e r e e n w a re boem v a n e e r s t e j a a r s -i n s c h r i j v i n g e n . N a a r v e r l u i d z o u d e n e r d i t j a a r m e e r l s t e k a n n e rs O o s te r s e f i l o l o g i e z i j n d a n 1 s te k a n n e r s G e rm a a n s e . R e d e n v o o r d i t a l l e s z i j n o n g e t w i j f e l d de o n tb r e k e n d e

  - v e r e n ig in g e n m ogen p u b l i c i t e i t m aken v o o r h u n a k t l v l t e l t e n m a a r . . . . Z ou de e e r s t e r e -g e l k u n n e n z i j n v a n e e n b e s c h r i j v i n g o v e r r e s t a u r a n t O v e r p o o r t . Zo i s h e t v e rb o d e n a f f i c h e s a a n t e b re n g e n o p d e r a m e n ,d e u r e n .

  t r a p p e n ,m u r e n e n m e ta le n a f r a s t e r i n g . W aarom v r o e g e n w i j . T o t o p h e d e n w e rd o n s nog g e e n z in n i g a n tw o o r d g e g e v e n o p d ie v r a a g .

  -V e G e n ts e S t u d e n te n r a a d i s e r t e r u g . M e t a l l e g e v o lg e n v a n d ie n . Een v a n de l e u k s t e b e s l u i t e n w as w e l d a t I e d e r e v e r e n ig in g v a n -a f h e d e n a l z ' n a k t l v l t e l t e n b e k e n d m o e t m aken o p h e t s t u d e n t e n s e c r e t a r i a a t . K I d e z e a k t l v l t e l t e n m o e te n d a n o p e e n a f f i c h e v e r -s c h i j n e n I n " d e B r u g " d o e l v a n d i t a l l e s i s t e v e r m i jd e n d a t e r k o n k u /m re n d e a k t l v l t e l - t e n lo p h e t z e l f d e o g e n b l i k ) p l a a t s g r i j p e n . M e t a n d e r e w o o rd e n : n u k u n n e n we o o k o p a f f i c h e le z e n w a n n e e r tw e e v e r e n ig in g e n o p d e z e l f d e a v o n d e e n a k t l v l t e l t o r g a n is e -r e n .

  -O x fa m B e lg i k r i j g t o p 22 f e b r u a r i h e t u n i -v e r s i t a i r zwem bad t e haver s c h i k k i n g om e e n a k t i e t e g e n de d r o o g te t e zwemmen. B e-d o e l in g i s u i t e r a a r d d a t z o v e e l m o g e l i j k u n i v e r s i t a i r en meezwemmen t e g e n de d r o o g t e . H e la a s 0 h e la a s v o o r de 1 3 .0 0 0 s t u d e n t e n v o n d men de m e e s t g e s c h ik t e d a tu m v o o r d i t zwemmen e e n z o n d a g . E r z a l o n g e t w i j f e l d e e n g r o t e o p k o m s t z i j n , e e n b e e t j e t e v e r g e l i j k e n m e t de o p k o m s t v a n de l a a t s t e S c h a m p e r f g l f .

  a C h in a c u p o f p o e t n e aLu Hsn : China's belangrijksteTwintigste Eeuwse schrijver.

  In 1881 wordt Lu Hsn te Shaoxing(provincie Zhejiang)geboren. De Chinese bevolking leeft op dat moment in

  erbarmelijke omstandigheden : doorcorruptie an het hof, een hopeloos

  achterop geraakte technologie(en

  onderwijs) en een steeds meer toenemende Westerse aanwezigheid(vanaf 1842 met het

  Verdrag van Nanjing dat de Opiumoorlog beindigde)is het land in hopeloos

  verval geraakt, en de bevolking schreeuwt om verandering. Getuige hiervan de vele (boeren)opstanden in het

  Rijk, waarvan de belangrijkste

  ongetwijfeld de Taipingopstand(1851 52)en de Boksersopstand(1900) zijn>;Dit,

  gecombineerd met een Chinese nederlaag in de Chinees-Japanse oorlog(1894-95),

  maken op Lu Hsn als opgroeiende

  jongeling grote indruk.In 1902 trekt hij naar Japan om medicijnen te studeren, en in 1903

  schrijft hij er zijn eerste artikels

  voor het tijdschrift 'Wedergeboorte van Zhej iang'. In Jajlan komt hij in

  aanraking met het 'moderne' ideengoed

  wat mede bij draagt tot het opgeven van zijn studies in 1906, en het zich volledig toeleggen op de literatuur :

  'het ideale wapen tot het vernieuwen van

  een nationale geest bij de Chinezen'. In 1909 keert hij naar China terug waar hij

  als leraar fysiologie en scheikunde aan de kost komt. Hij is er in 1911 getuige

  van het omverwerpen van het totaal

  vermolmde Qingbestuur en het uitroepen

  van de Republiek China op 12 februari 1912 door Sun Yat Sen, leider van de in 1905 in Japan opgerichte "ChineseRevolutionaire Liga", waaruit de Kwomin-

  dang zal ontstaan. Fundamenteel is er

  echter nog niets veranderd, het zijn nog steeds dezelfde feodalen die

  regeren.Voor Lu Hsn is dit een bittere ontgoocheling.

  In 1915 verschijnt het eerste nummer van het "progressieve' blad "Nieuwe

  Jeugd".Hierin stelt zich het probleem van de vervanging van de oude literaire

  taal door de spreektaal in de

  literatuur. Lu Hsn is een voorvechter van die strijd, en in 1918 wordt dan ook het eerste literaire werk in de volkstaal

  gepubliceerd : "Dagboek van een Gek".

  Ondertussen woedt er een machtsstrijd tussen de regerende Kwomindang en de in

  1921 opgerichte Chinese Communistische Partij(CCP).

  In oktober 1933 start de Kwomindang,

  sinds 1927 onder de leiding van Tjang

  Kai Tjek, met een controlecommissie, waarvan de opdracht er slechts in bestaat werken te verbieden indien die

  niet overeenstemmen met de belangen van de natie. Lu Hsn behoorde tot de

  verboden schrijvers. Op 5 september 1936, enkele weken voor zijn dood,

  schreef hij zijn laatste tekst,'De dood'.waaruit alle verbittering en woede

  die deze revolutionair kenmerkte, blijken: "Voor een Europeaan op zijn

  doodsbed bestaat er een soort ceremonie

  waarin hij vraagt hem te vergeven en waarin hij ook anderen vergeeft. Ik heb veel vijanden en wat zou ik antwoorden

  indien een modern iemand me om advies

  zou vragen? Na lang nadenken heb ik dit besloten: dat ze verder gaan me te

  haten, ik schenk ook aan geen enkele onder hen vergiffenis.".

  Mao herstelde een tijdje erop de

  nagedachtenis van Lu Hsn, China's belangrijkste 20ste eeuwse schrijver.t Zal Wel Gaan, het door U en mij

  gekende taalminnende studentengenoot-schap, nodigt naar aanleiding van de 50 ste verjaardag van het overlijden van

  deze schrijver de professor Michelle

  Loi,docente sinologie te Parijs, uit. Op

  donderdag 11 december in het Auditorium A van de Blandijn. 20 uur stipt. Ze zal

  het daar hebben over de Chinese pozie in het algemeen en over Lu Hsn in het

  bijzonder. Prof.dr.Ch.Willemen verzorgt de inleiding. De inkom bedraagt 40fr.

  In hetzelfde kader wordt, ook door 't

  Zal Wel Gaan, een tentoonstelling georganiseerd rond deze schrijver. Deze tentoonstelling zal lopen van 13

  februari tot 13 maart in de Centrale Bibliotheek aan de Rozier. Deze

  tentoonstelling was reeds te bezichtigen

  in de Albertbibliotheek teBrussel(waarover later en uitvoeriger verslag).(TWG)

 • AANRADER:de receptioniste

  Elke week trekken een paar van mijn e- delste delen doorheen het Gentse land- schap om jullie op de hoogte te houden

  van gebeurtenissen en tentoonstellingen

  die de modale student zouden kunnen in-

  teresseren. Deze week is dit weer eens

  gebeurd en heeft mijn spits reukorgaan 2 mormeltjes weten op te vissen. De schriftelijke neerslag van mijn avonturen volgt hieronder.

  De Noordstar en Boerhaave N.V. is een verzekeringsmaatschappij die in de vroe-ge jaren '30 een toentertijd avant-gar-

  distisch en functioneel kantoorgebouw aan de Groot-Brittannilaan liet optrek-ken. In 1971 kwam er een eerste uit-

  breiding en werden er op het werk van Neerman (1900-44) 2 verdiepingen neerge-

  kwakt. Een verminking zonder meer, het oorspronkelijke geheel raakte volledig

  uit zijn evenwicht.We schrijven 1986 en er kwam een tweede

  uitbreiding. Opnieuw heel sober maar er

  zit wel degelijk pit in. Vooral dan de (misschien wel sublieme) wijze waarop het natuurlijke licht de kantoorruimtes

  binnengeleid wordt. Een deel van deze

  nieuwe kantoorruimtes zijn tijdelijk voor het publiek toegankelijk.

  Tegelijk loopt er een tentoonstelling van oude verzekeringsdocumenten (soms boeiend).

  Mijn hartje hebben ze echter vooral met 2 andere kleinoodjes weten te veroveren. Elke bezoeker krijgt een verzorgd uitge-geven promotieboekje (met een

  belangrijke architectuurbijdrage) en bo-vendien was de receptioniste ook best leuk. Een aanrader dus!

  DE ARCHITECTUUR VAN EEN KANTOORGEBOUW VERZEKERINGSDOCUMENTEN (1820-1940)

  rin de kantoren van de Noordstar en Boerhave N.V., Groot-Brittannilaan 125, Gent

  toegang gratis

  elke weekdag van 9.00 u. tot 16.45 u. tot en met 12 december 1986.

  "Gent, stad van 1001 dromen" is de smakeloze titel van een kleine tentoon-

  stelling die momenteel in de Gentse

  Veldstraat loopt. Op de bovenverdieping van het vroegere hotel D'Hane Steenhuyse

  vind je een reeks uitvergrote foto's die

  als taak hebben de toeschouwer te tonen hoe Gent in de 20ste eeuw verandert of

  niet veranderd is. Prentjes en mensjes bekijken mag dan wel best leuk zijn, wat

  meer elementaire informatie bij de

  foto's ware misschien beter. Niet iede-reen is een wandelende stadsencyclope-

  die. De cataloog (100 Fr.) heelt geluk-kig veel.

  GENT, STAD VAN 1001 DROMEN in het IN-FORMATIECENTRUM VOOR STADSVERNIEUWING,

  Veldstraat 55, toegang gratis openingsuren : 9.00 - 18.00

  zaterdag 13.30 - 18.00

  niet op zondag nog tot 31 december 1986.

  GD

  n o g m e e r b o b

  T a n te

  katiaBeste,

  Ongetwijfeld zult u al gehoord hebben

  over de akties die Bob Geldofop touw

  gezet heeft om de honger in Afrika te lenigen : Live Aid, Sport Aid...Hij probeert hiermee zowel door

  rechtstreekse voedselhulp als door planning op lange termijn IETS te doen

  voor de bevolking van de getroffen gebieden.

  Voor dit werk kreeg Bob Geldof op 5 september 11. van onze bloedeigen

  universiteit een eredoctoraat(om humanitaire redenen).

  De hieruit gesproten werkgroep 'Band

  Aid', bestaat uit O.P.lid E.Vermeersch, ATPlid Mevr.Wauters en ondergetekende Bernard Mazijn, student-lid.Dit alles onder de supervisie van de

  rector.Als werkgroep vinden we het niet meer

  dan normaal dat de universitaire

  gemeenschap financieel IETS bijdraagt tot het verder welslagen van dit werk.U zult vast en zeker bij die gedachte

  aansluiten. Zodoende kunt u uw bijdrage storten op bankrekening 550-2748412-07

  van het Universiteitsvermogen Gent met vermelding van de code 700L0886. Stortingen van meer dan 1000 frank zijn fiscaal aftrekbaar.

  Met vriendelijke groeten,

  namens de werkgroep,

  Bernard Mazijn

  student landbouwwetenschappen.

  Beste Schamper,Naar ik heb vernomen heeft 'tante Theo' de bons gekregen van Schampers redactie-

  raad. Werd Theo te gortig, of heeft de laatste brief (nr. 4) waarvan ik nog net

  een exemplaar op de kop kon tikken (de rest werd uit de omloop genomen) de em-

  mer doen overlopen? Waarschijnlijk is

  dit laatste de juiste versie. In haar (zijn ?) laatste brief spuwde tante Theo immers grove kritiek op de verantwoorde-

  lijke uitgever van Schamper (en tevens

  lid van 't Zal), en Qp

  't Zal in het algemeen. Om onverklaar-bare redenen laat men het bewuste artikel eerst in Schamper verschijnen,

  om daarna Theo voorgoed uit haar blad te verwijderen. Blijkt dit vandesorganisatie binnen (de redactie van)

  Schamper zelf? Of kan de verantwoorde-lijke uitgever, samen met 't Zal, geen

  persoonlijke kritiek verdragen?

  't Zal, anders nochtans zelf niet vies

  van kritiek, voelt zich nu bloijkbaar in het kruis (!) gegrepen. Kunnen de grootste kritikasters dan zelf niet

  tegen een duwtje?

  Katia StesVan Hulthemstr. II

  Gent

  As ik hem in ze nakie wil hebbe is dat zo gepijpt hoor!

  theo

  __________ StandaardBoekhandel

  Sint Baafsplein 38 9000 Gent 091/25 53 77

  Meer dan 100.000 koeken in voorraad

  Elke maand meer dan 300 titels

  met 50-75% kortingWij bezorgen elk boek van

  waar ook ter wereld

  Standaard Boekhandel

  U w b o e k v e rk o p e rs r o e \sertiSt

  de morgen 36 dagen failliet

  EENVRUCHBAAR

  BLADDe ene benefiet na de andere,het wordt oervervelend. Vooral wanneer de ene benefiet als 2 druppels water op de

  andere lijkt. Bijgevolg zagen wij .en-

  kele koene ridders van 't Zal Wel Gaan,

  ons verplicht een eigen hoogst ludieke aktie op te starten ten voordele van "De Morgen".Bedoeling is om 100.000 liter sperma in te zamelen voor het

  progressieve dagblad.En dit alles onder

  het motto'spuit je aandeel klaar.1 Het is duidelijk dat indien wij geen 100.000

  liter sperma kunnen inzamelen we de

  giften zullen laten terugstromen naar de milde schenker.Mensen die de aktie op de

  voet willen volgen kunnen altijd in ons lokaal een aftreksel bekomen. Het is

  evident dat donaties van meer dan 1 li-ter fiskaal aftrekbaar zijn.

  Aanvankelijk kwam de aktie maar stijfjes op gang maar momenteel hebben we dank

  zij een milde schenking van 't KUK toch al ons eerste vat binnen.

  Daarom wees solidair en zet je beste peentje voor. We moeten echter wel diegenen weigeren die geen gehomologeerd

  gezondheidscertifikaat van de AIDS- immunity Bond(AIB) bezitten.

  Nadine Deneukere 't Zallster

  Nou jochies 'k heb van me leefe nog

  nooit zo aardig gebonkt als met een 't zaller. Maar als juffie ken ik toch niet bijdrage he. 't sou wel leuk sijn

  als ik een bad kon pakken in die vate das goed voor m'n perzikkenvellultje.

  Tante Theo

  Urbain lanalNu U r b a n u s t e r u g in V l a a n d e r e n is kan z i j n s u c c e s b l i j k b a a r n i e t op. M e e r d a n t i e n m a a l h e e f t hij de V o o r u i t b e z e t en nu no g s t e e d s k o m e n k i j k l u s t i g e n h e t r e s e r v a t i e l o k e t v a n d e z e i n s t e l l i n g b e s t o r m e n , a l s -o f ze er n o o i t g e n o e g v a n k u n n e n k r i j g e n . I n s i d e r s o f t e U r b a n u s - k e n n e r s v e r t e l l e n m i j z e e r s t i l , i n een v e r l a t e n h o e k j e v a n h e t c a f , d a t hij e c h t n i e t m e e r zo g o e d is als hij v r o e g e r w a s , m a a r d a t hij nu v o o r h e t g r o t e p u b l i e k s p e e l t en d a t hij n o o d z a k e l i j k e r w i j z e z i j n p r o g r a m m a - m o e t a a n p a s s e n e n . . . t o e n p a s s e e r d e e e n g r o e p j e m e t g u l l e l a ch en U r b a n u s m o p p e n aa n het li-m i t e r e n ; o n z e k e n n e r z w e e g , w a n t hij w o u z i j n k e n n i s en z i j n c a f - r e l a t i e s h o o g h o u d e n . M a a r n a a s t U r b a n u s z i j n er nog a n d e r e n . J h e b t F r e e k e j o n g e d i e i e d e r e in- t e l o k t u e e l d i e z i c h z e l f r e s p e k - t e e r t , op o u d e j a a r s a v o n d t u s s e n de k a l k o e n en de B u c h v e r o r b e r t a l v o r e n s zi c h in de k u s s e n d e en w e n s e n d e h i t t e v a n de n a c h t b e -g e e f t . Een m i n d e r g e k e n d e is Y o u p va n 'thek. D r i e m a a l w a s hij h i e r in G e n t te b e w o n d e r e n . E e r s t m e t z i j n 'Man V e r m i s t 1 ,w a a r s l e c h t s ee n d e r t i g t a l m a n en v r o u w op a f -k w a m ; d a a r n a b r a c h t hij in het NT G z i j n ' V e r l o p e n en V e r l a t e n ' , v o o r e e n g o e d g e v u l d e z a a l , w a a r -o n d e r uw n e d e r i g e , v e r v e l e n d e d i e -n a a r . E n nu op 5 d e c e m b e r k o m t hij m e t e e n ' t u n n e l z o n d e r v l u c h t s t r o o k ' In d e z e t u nne l s p e e l t hij v o o r de e e r s t e ma al n i e t a l l e e n , hij la at z i c h assisteren d o o r O n n o M o l e n k a m p , d i e als p e r f e k t e s c h i e t s c h i j f v o o r de Y u p p i e d i e n t . Y o u p v a n 't hek w o r d t s o m s wel e e n s v e r g e l e k e n m e t F r e e k de J o n g e , m a a r hij h e e f t e n -kel z i j n s o m s g e e s t i g , z w a a r m o e d i g -h e i d g e m e e n . V o o r de r e s t m o e t het h e k j e z i c h n i e t p r o b e r e n te v e r g e -l i j k e n m e t de G r o o t m e e s t e r , T o c h is V a n ' t z e e r p l e z a n t en kan hij a a r d i g ui t de h o e k ko m e n . Of d i t in de t u n n e l z o n d e r e i n d e zo zal z i j n w e e t ik n i e t , m a a r k e n n e r s zegdefli: m i j n i e t te veel te v e r -w a c h t e n . K o r t g a a t het o v e r f u s t r a - t i e s , t w i j f e l s en i d e a l e n w a a r a a n i e d e r l i n k s e (en nu z e k e r m e t de m o r g e n ) a a n b l o o t s t a a t in d e z e b i t t e r e t i j d e n v a n v e r r e c h t s i n g , d i t a l l e s in e e n m o o i d e k o r en m e t e e n b i j t e n d c i n i s m e (fra col)

 • 0 : slecht

  * : gewoon

  ** : goed*** ; zeer goed**** : meesterwerk

  CYR/ELDE CiNEFiEL !

  De Vlaemsche film is weder in volle

  gloorie. Na de desastreusche VLAEMSCHE LEEUW (14de eeuw) en de klucht, maar als

  dusdanig niet bedoeld, genaemd DE VLASCHAARD (begin deze 20ste eeuw) zijn

  wijder in het jaar des Heeres negen-

  tienhonderdzesentachtig toe aan ene nieuwe Vlaemsche boerenfilm: HET GEZINVAN PAEMEL (einde 19de eeuw). Geef toe,

  we zitten in de goede richting. En wat meer is, die filmkes worden er alleen

  maar beter op. Echt waar, "Het gezin

  etc." is alles bij elkaar een goed on-derhoudende filmversie van het gelijk-namige boek van Cyriel Buysse, waarvoor

  het Vlaemsche volk zich niet hoeft te schamen. Maar, en u hoort ons weer af-

  komen, enig medevoelen voor de gore

  ellende van deze familie kan de film-versie niet afdwingen. Het toneelstuk, dat een paar jaar terug op televisie te

  zien was, bracht de sociale wanverhou-dingen veel beter in de focus. Zodanig

  dat zelfs een conservatief bij bepaalde scenes "nondedju" zal geroepen hebben.

  Hier lukt dat dus niet. En vadertje Van Paemel maakt nochtans wat mee met zijn

  talrijke kroost; een zoon die een "vuile" socialist wordt, een zoon die

  invalied geraakt, een zoon die uit het leger deserteert, een zoon die..., een

  dochter die naar het kasteel moet, enzo-voort. En zelf moet hij nagenoeg alles afstaan aan zijn landbaas.

  Er zijn sociale contrasten bij de vleet,

  maar in de film komen ze niet uit de verf. Misschien is dat wel omdat de regie van Paul Cammermans net iets te vlot is. Hij heeft duidelijk willen

  vermijden dat het te traag zou gaan

  (euvel van veel Vlaamse films) maar

  heeft in al zijn overmoed het drama-tische aspect uit het oog verloren.

  Niettemin blijft deze prent een van de

  betere boerenepossen.De acteurs hebben zoals steeds weer last

  met dit soort rollen, maar het gaat beter. Alleen Senne Souffaer (als vader Van Paemel) valt enigszins tegen, hij legt het er vingerdik op en dat hoefde

  niet.Het gezin Van Paemel is ondanks het ge-brek aan sociale diepgang een aangename

  verrassing te noemen. Helaas (voor de

  makers dan) heeft het jeugdige publiek

  geen interesse meer voor dit soort cinema. Misschien maar goed ook.Wil de volgende Vlaamse film asjeblief

  over wat anders gaan dan boerendrama's of stedelijke decadentie? (DomPer)

  HET GEZIN VAN PAEMEL * j

  Decascoop

  de smaak van boter"9 1/2 WEEKS" is de duur van een bizarre

  liefdesverhouding tussen Mickey Rourke

  en Kim Bassinger. De twee ontmoeten el-kaar alleen maar om "gemeenschap te hebben", zoals elke goede rechtbank dat

  zou uitdrukken. Het eigenaardige is dat geen van beide daarvoor betaald wordt ,

  zoals dat gebruikelijk is in deze re-

  latievorm. Neen, hun contacten beperken zich gewoonweg tot het opvoeren van erotische pirouettes met behulp van ijs-blokjes, confituur en andere glij-

  middelen. Als je weet dat dit gestoei

  heel gestileerd gefotografeerd is in fraaie, koele decors, dan weet je ook dat er onaangenamere dingen zijn om naar te kijken, tenzij je tot de

  feministische garderobe behoort.Maar elk van deze scnes zou evengoed

  een "commercial" kunnen zijn voor een bekend merk van rubbers. Of voor de

  Dillenindustrie. Skoon om zien dus,

  maar is er meer? Men heeft er in elk ge-

  val toch een verhaaltje willen ver-tellen.

  Mickey Rourke (schitterend in Rumble Fish en rambo in The Year Of The Dragon)

  heeft namelijk macho-neigingen die met

  elke vrij-scene steeds nadrukkelijker worden. Kim beseft dat ook wel, maar de

  liefde is sterk, weet-u-wel? En de vraag of de weifelende Kim met deze passionele

  relatie niet haar noodlot tegemoet gaat, moet de film naar een climax voeren. Dat

  lukt niet zo best, behalve op het einde dan. Dat komt een stuk door de matte prestatie van Rourke, die zijn rolinter-

  pretatie beperkt tot geheimzinnig grijnzen, en meerdere mate door de re-

  clamestijl waarmee de regisseur de zaak

  heeft ingeblikt. "9 1/2 Weeks" is een

  lange videoclip, zeer uitgesproken zelfs wanneer er muziek aan te pas komt (o.m. Joe Cocker). Echte cinema kan je dit niet noemen.

  "9 1/2 Weeks" is een bijzonder stijvol

  gemaakte reclamefilm over 69 verschillende paringsmethoden (en als

  dusdanig aan te raden voor Vlaamse re-gisseurs) maar in we?en even steriel als ons vorstenpaar. En toch heb ik ervan genoten. Viezerd. (DomPer)

  9 1/2 WEEKS * j

  Decascoop

  Annjer-reevoluusie

  JEAN DE FLORETTE is een boerenepos dat

  zich afspeelt in de Provence, de streek van herkomst van Marcel Pagnol, auteur

  van de roman die de basis vormt voor

  deze nieuwste Franse superproduktie.

  Marcel Pagnol hield zich oorspronkelijk met theater bezig, en zag dan ook het nieuwe medium film als een manier om

  theater vast te leggen. Hij liet enkele

  van zijn stukken door filmregisseurs op pellikule vastleggen, voor hij er zelf toe kwam zijn eigen werk te verfilmen.

  Met films als "Csar" en "La Femme du

  Boulanger" bracht hij erg realistische, haast populistische cinema.

  Voor zijn voorlaatste film, Manon des Sources (1952), maakte hij een origineel

  scenario waarvoor hij zich baseerde op een verhaal dat hem door boeren was

  verteld. Maar blijkbaar vond hij dit

  ontoereikend , want achteraf schreef

  hij een tweedelige roman, L'eau des Collines, met als tweede deel Manon des Sources en als eerste deel, de

  voorgeschiedenis, Jean de Florette,over de vader van Manon.JEAN DE FLORETTE vertelt over de

  lijdensweg van de bultenaar Jean, zoon

  van Florette, wanneer hij komt wonen op het erfgoed van zijn grootouders, op het

  platteland. Een lijdensweg waar vooral Jean's buren Ugolin en Papin verantwoor-

  delijk voor zijn. Ugolin heeft het namelijk in zijn hoofd gehaald om van fruitteelt over te schakelen op de veel

  winstgevender anjerteelt. Een wezenlijk probleem staat echter zijn plannen in de weg: water. Zijn oom Papin

  probeert dan om het erf van zijn buurman

  te kopen, omdat hij zich herinnert dat daar een natuurlijke bron aanwezig is,

  die nu echter droog staat. De buur wei-

  gert om te verkopen, zodat Papin de natuur een beetje helpt. Misrekening

  echter, want de kleinzoon Jean komt uit

  de stad om van zijn erfenis een klein en winstgevend Eden te maken. Papin en

  Ugolin hadden de bron al verborgen onder een laagje cement in de hoop op die

  manier het landgoed goedkoop te kunnen

  kopen. Het enige wat ze nu kunnen doen

  is wachten tot Jean's oogst door < gebrek aan water zal mislukken. Ook daarbij helpen ze de natuur een beetje, onder meer door in het dorp een antipathie op

  te wekken tegen de nieuwe indringers, een intrige waardoor niemand hen op de hoogte zal brengen van de op het

  landgoed aanwezige bron. Wanneer Jean letterlijk ten onder gaat bij het zoeken naar water, is het plan geslaagd. Papin

  koopt het landgoed voor een zacht prijsje en triomferend leggen hij en

  Ugolin de bron weer bloot. Jean's dochter ziet dit echter gebeuren en zal in het

  tweede deel, Manon des Sources, wraak nemen.De filmversie van Claude Berri volgt

  getrouw het verloop van Pagnols roman, maar daarbij worden wel andere aksenten

  gelegd. Berri's film is in de eerste plaats een superproduktie, wat wil zeggen de tot nog toe langste (twee

  delen)en duurste film uit de Franse

  cinema. Het is een koproduktie, waarin ondermeer A 2 hielp financieren en voor de televisie is er dan ook een nog langere versie voorzien. Dat is niet

  onbelangrijk om weten ,aangezien een TV-

  film anders wordt gemaakt dan een

  bioskoopfilm.Een superproduktie betekent natuurlijk ook supersterren en de drie grote namen op de generiek liegen er niet om: Grard

  Depardieu (Jean de Florette), Yves Montand (Papin, de kwaadwillige buurman)

  en Dani'l Auteuil (Ugolin, zijn wat

  naeve neef). Nadeel hiervan is dat sterren meestal zodanig bekend zijn uit andere rollen zodat enige verrassing

  zeker niet te verwachten is. Auteuil

  bewijst echter het tegendeel en speelt gewoon zijn medespelers van het scherm.

  In de versie van Berri ligt de nadruk op de drie hoofdpersonages en op de tegenstelling stad-platteland, waar in

  de roman een heel palet aan personages

  wordt behandeld en het water een veel

  sterkere, haast mythische betekenis krijgt.

  Let vooral op de grandioze Ugolin en

  stop de oren bij de deuntjes van Jean- Claude Petit, vooral als de vrouw van

  Jean het uitkraait over de Provncaalse velden en u zult behouden en tevreden uit de bioskoopzetels ontwaken.

  8 x io6=mc2Regisseur Hal^Ashby, vooral bekend door

  zijn komedie"s Harold and Maude en Being There en door zijn Vietnamtragedie Co-ming Home, heeft dit keer een

  politiethriller gemaakt: 8 MILLION WAYST0 DIE, naar de bestseller van Lawrence Block.

  Politiethriller is echter niet helemaal het juiste woord, want hoofdpersonage Matthew Scudder (Jeff Bridges) werd

  uit de speciale narkotikabrigade ontslagen wegens een beroepsfout onder

  de invloed van alkohol. Om diezelfde re-den zijn ook vrouw en kind het

  afgestapt. Scudder probeert zich te herpakken met behulp van de AA, ironisch

  genoeg ook de organisatie waardoor hij

  weer met de onderwereld en drank in kon- takt komt. Een luxe call-girl doet name-lijk beroep om hem wanneer ze uit het milieu wil stappen. Via zijn

  eenmansaktie tegen het drugmilieu

  herwint hij zijn zelfrespekt en vindt hij de liefde.

  Het romantische einde met sterren Jeff

  Bridges (o.m. in Cutter's Way van Ivan Passer) en Rosanna Arquette ( tot vervelens toe te zien in Baby it's You, en gelukkig hier in iets betere doen)

  aan het strand onder muzikale begeleiding van veel violen en een

  meeuwenkoor, doet de hele film ineenstorten: weg spanning, weg aktie.

  In plaats daarvan komt typisch Amerikaans gemoraliseer en de even

  typisch Amerikaanse valse romantiek van zonsondergangen en batida. Spijtig

  nochtans, want voor de rest is 8 MILLION WAYS T0 DIE een best aangename

  misdaadfilm waarin we het vooral hadden voor de slechterik die gespeeld wordt door Alex Garcia, omwille van zijn villa in Gaudistijl.

  Best te pruimen dus, als u vooral niet

  vergeet na het finale duel in vliegende vaart de zaal uit te spurten.

  Het strandL'AMANT MAGNIFIQUE van de ons verder

  onbekende regisseuse Aline Isserman,

  vertelt,maar toont vooral een erg fysieke en kortstondige liefdesrelatie.

  De lokaties zijn ronduit prachtig; een mange in een zuiders landschap en een

  strand. Er komen enkele heel mooi gefilmde vrijscnes in voor en de

  akteurs komen geloofwaardig over. Dat de film dan toch afgaat komt door de erg

  doorzichtige symboliek, die veel te nadrukkelijk in beeld ( kleuren bij-voorbeeld) en verhaal aanwezig is.

  ag

  ,_Een paar jaar geleden ontstond aan deze universiteit iets dat naar de naam DUB luistert. Dub stond voor DYNAMISCHE UNIVERSITEIT VOOR BEWEGING (wat kunnen woorden soms mooi klinken). In deze ge- dub-eerde zat een cursus Jazzsance, mime, en de niet te vergeten aerobips. Enkel de Jazzdance overleefde de tand des tijds. Maar vanaf dit jaar wordt het dub weer versterkt met een cursus dansexpressie, en wat Tai-chi. Laten we beginnen met het gekende.

  .1A77-DANCEElke woensdag- en maandagavond strek-

  ken een overgrote meerderheid vrouwen -|

  de benen; mannen die ooit interesse to- * nen blijken direkt af te haken. Ze pro-beren op het ritme van de muziek hun li-chamen in allerlei kronkels te plooien en beleven er nog plezier aan ook. Voor de begeleiding zorgen twee lieftallige dametjes : Caroline Vermeulen en Kathy Goetmaekers. Voor degene die interesse vertonen, en ze zullen zich wat moeten haasten want er is ruimtegebrek en een overvloed aan kandidaten, n adres de brug derde verdieping, naast het redak- tielokaal van Schamper, waar ik nu pro-beer ritmisch te typen op de wiegende heupen van de Jazz-lerares.

  DANSEXPRESSIEVoor diegene die jazz-dance maar zus vin-

  den maar toch wel willen bewegen maar dan met de nodige kreativiteit, start vanaf dit jaar dansexpressie onder be-geleiding van Luk Roels. Er wordt gewerkt met bewegingsopdrachten, opdrachten om een thema, idee, een stuk tekst of m u -ziek in een dans volgens de bewegings-mogelijkheden van de danser te verwerken.

  De ultieme bedoeling van deze expressie is de eigen kreativiteit en fantasie te optimaliseren. Wie denkt dat er diep in zijn binnenste een sluimerende Bejart of Oeljanev aanwezig is, heeft maar ten dele gelijk als hij de kursus volgt, want deafwerking en vorm zijn slechts van secun-

  dair belang. Voor de kreativiteit aan de macht, dinsdag van 7 tot 9 op de derde verdieping van de Brug.

  TAI CHIAanoezien China in trek is start vanaf dit jaar eert cursus Tai c h i . Tai chi isde moeder van alle oosterse gevechtsspor- ten zoals kung fu,karate,jiu jitsu,kendo...

  nu Komt Iai chi vooral voor in de dans wereld. Omdat naast het beheersen van eigen energien, de beruchte Yin en de ondoorgrondelijke Yang, ook gestreefd

  wordt naar een mooiheid van bewegen.

  Tai chi bestaat uit een vast patroon van bewegingen die, al naar gelang de situatie,

  tie waar je in voor komt gebruikt kan wor-den om je te verdedigen zonder ook maar een kracht te gebruiken, want je gebruikt de kracht die tegen jezelf is gebruikt om de tegenstander een lesje te leren. Het schijnt dat alle Chineesjes Tai chi be-oefenen net bij het opstaan om de nodige krachten op te doen voor de komende dag.De lesgeefster is Greet Devos en de Chine-se kuituur wordt verspreid na de Jazz-dan-ce op woensdag om 8 u 30.

  Voor ik het vergeet,de prijs voor zowel Jazz, expressie en Tai chi is 40 fr. per les, dus wie zal er klagen?Jazz-dance : maan en woensdag om 19 u Dance-expressie : dinsdag om 19 u Tai-chi : woensdag om 20u 30 (frank col.)

  De onvolprezen F0T0KLAS RUG was er als de kippen bij om Schamper te voorzien van een prachtige, sensationele, sublieme, adem-benemende aktiefoto van de hoogste tech-nische kwaliteit.Wij zijn de Geachte Heren zeer erkentelijk voor deze bijdrage en vergoeden op de tra-ditionele manier : een blik in de lay-out- ruimte ! Getuigen zullen toegeven dat deze tegemoetkoming onbetaalbaar is. Geen dank.

  STUW SCCU

  20.00 uur:

  -THE FALCON AND THE SNOWMAN, USA/ 1985

  van John Schlessinger (PREMIERE)

  -LAMANT MAGNIFIQUE, Fr./ 1986 van Aline Isserman

  -TENDER MERCIES, USA/ 1982, van Bruce Bersford (PREMIERE)

  22.30 uur:

  -HOTEL NEW HAMPSHIRE, USA/ 1984, van

  Tony Richardson.

  -THE THIRD MAN, GB/1949, van Carol Reed

  -CRIMES OF PASSION, USA/1985, van Ken Russell.

  VERWACHT :

  -TENTATION D ISABELLE -HOHENFEUER -THE HIT -CAT PEOPLE

  HOERA!!! Vanaf do 4 dec. t.e.m. do 11 dec. loopt in Gent het EERSTE HOMO- EN LESBIENNE FILMFESTIVAL, in een organisatie van de Andere Film. Plaats van het gebeuren is de Huidevetterskaai, nummer 40.DO 4/12: 20.00 T he S e r v a n t

  22.30 L a fem m e de l ' h d t e l VR 5/12: 20.00 A n n a u n d E d i t h

  22.30 T he T e re n c e D a v ie s T r i lo c n j MA 8/12: 20.00 A n n e T r i s t e r

  22.30 E r M o r e t t oDl 9/12: 20.00 B e f o r e S to n e w a l l

  22.30 V /eggehen urn a n zu kom e n WO 10/12: 20.00 M om e n ts

  22.30 N a u g h ty B o ys DO 11/12: 20.00 A f s k e d e t

  22.30 T he A n g e l i c C o n v e r s a t io n