schamper 276

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2016

229 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

9 maart 1990

TRANSCRIPT

 • Ontwikkelingsprojekt Gaat Mist In Te Evenaar

  TROOP IS TEVEELStudent Aid Gent 1990 is , in vergelijk ing met vorige ed itie s , geflopt. Dat zal u niemand van S tudent Aid met zoveel woor-den horen zeggen, maar het was wel de onderliggende toon van elk gesp rek dat de afgelopen weken over dit in itia tie f, dat al aan zijn derde u itgave toe was, ge-voerd w erd. Of liever: niet gevoerd w erd , want wie p raa t e r nu g raag over een mis-lukking? (*) Zeker Luc Slimbrouck n ie t. Toch was het Luc Slimbrouck die ons te woord stond over het falen van S tuden t Aid Gent 1990. Samen met Martine K laassen vormt Luc Slimbrouck de kern van het S tudent Aid-komitee in G ent. Luc Slim-brouck is in het normale leven de popu-laire / sym patieke / geliefde ( de meningen hierover zijn nog s teeds verdeeld ) voor-z itte r van het W erkgroepenkonvent. Luc Slimbrouck (u weet wel: Luc Slimbrouck) betaalt ons tevens een niet onaanzienlijk bedragje voor elke keer dat we zijn naam (Luc Slimbrouck) verm elden in een a r t i-kel.

  SCHAMPER: Luc Slimbrouck!

  SLIMBROUCK: "H allo."

  SCHAMPER: Al weken voor de s ta r t scheen men het e r al over eens te zijn dat Student Aid in Gent dit jaar n ie t veel soeps was. In het gelegenheidsk ran tje mocht een verg roo tg las de zoektocht n aar het Gentse programma niet vereenvoud igen , en op de p e rsk o n fe re n tie s , ook de natio -nale, waren meer s tu d en ten aanw ezig dan vertegenw oordigers van de p e rs . Wat is e r precies misgelopen?

  SLIMBROUCK: "Wel, a lle ree rs t heeft S tu -dent Aid Nationaal ons (d . i . he t WK) zeer laat g ek o n tak teerd , eind decem ber met name, waardoor we verp lich t w erden een beperk t programma op te s te llen . In de o p sta rtin g sfaze , vooral in de k e rs tv a k a n -tie , waren we trouw ens met te weinig om behoorlijk werk te kunnen v e rr ic h te n . Dit jaar w erkte e r 'in Gent namelijk een nieuwe groep aan S tudent Aid, een groep die bestond uit mensen die naast S .A . ook nog een heleboel andere ak tiv ite iten op hun agenda staan hadden . De twee vorige jaren hield de "oude" S .A .-p lo eg zich enkel en alleen met S tuden t Aid bezig . We kregen veel be lo ftes , maar weinig kon- kre te m edewerking. Zo is ook door om-standigheden een beslissende ve rg ad erin g m islukt."

  SCHAMPER: Lag de motivatie dan lager dan vorige jaren?

  SLIMBROUCK: "Twee weken voor de eigen-lijke aktieweek was men binnen het WK behoorlijk gem otiveerd hoor, maar men blijkt toch meer in te re sse te tonen voor 11.11.11. dan voor S tuden t Aid, ook al omdat deze laatste het aksen t wil v e r -leggen van lou ter s tuden tikoze , k a ri ta - tieve akties naar in itia tieven waarbij de inhoud prim eert. Op zich is d it een positieve evolutie die ik niet an d ers kan dan toejuichen, maar omdat S .A . min of meer gedirigeerd wordt door een Leuvense kern voel je je e r al gauw niet meer bij betrokken . Wij hadden bijvoorbeeld geen in sp raak in de p ro jek tkeuze of in de sponsordeal met Het N ieuw sblad/De G ente-n aa r, wat nog niet be teken t dat we daar niet ach ter stonden , n a tu u rlijk . Op de

  koop toe viel de S .A .-w eek h ie r in een u ite rs t slechte periode wat eksam ens b e tre f t , en was het prom otiem ateriaal slech ts zeer laat k la a r. De kombinatie van al deze fak to ren heeft het hem ge-la p t, denk ik ."

  SCHAMPER: De happen ing , de gro te b lik -van g er van vorige ed itie s , was e r dit keer niet meer b ij. Heb je daarmee niet een beetje het gezicht van S tuden t Aid weggehaald?

  SLIMBROUCK: "Met de happening haalden we vorig jaar n ip t een b reak -ev en . Het leek ons onzinnig om te p roberen op zo korte tijd ie ts ineen te boksen w aarvan het niet onw aarschijnlijk was dat we e r v e r -lies zouden aan lijden . T rouw ens, op het moment dat we moesten beslissen of de

  Toch mogen we ook niet teveel k lagen. Er werden bijvoorbeeld toch 857 eksotische maaltijden aan de m an/vrouw g eb rach t, en dit alleen al heeft ons een kleine 40.000 fr opgeb rach t. De standjes met T -sh ir ts e .d . haalden een omzet van 70 80.000 f r , en het W ereldkafee was een onverhoopt su k se s . In Gent hopen we op een totaalop- b ren g s t van om en bij de 100.000 f r , wat wel een s tu k lager is dan die van vorig jaar en dan de o p b ren g st van 11.11.11. dit jaar. Maar je mag je ook niet b lind-sta ren op het sukses in Leuven: de K .U .L . is nog steeds een g ro te re en op s tu d en -ten gebied b e te r georgan iseerde u n iv e rs i- te it dan de R .U .G ."

  SCHAMPER: Een koe! Is S tudent Aid nietteveel een vaste w aarde gew orden, een instelling waarvan het spontane al lang afgew assen is?

  happening e r nu zou komen of n ie t was de koncertzaal van V ooruit al volgeboekt. We hebben het zekere voor het onzekere ge-kozen en ons g ekoncen treerd op de meer inform atieve a spek ten van de a k tie ."

  SCHAMPER: Speelde het ko n cen tre ren vanalle ak ties in een week een rol? S tuden t Aid was voorbij voor je het w is t. . .

  SLIBROUCK: "In '88 besloeg S tuden t Aidmaar v ie r dagen , en toen was het wel een enorm su k se s . In '89 zag men het wat ruim er, en dit jaar had men een grote periode afgebakend w aarbinnen elke stad haar eigen week kon kiezen. Wellicht heeft het on tb reken van echte u itsch ie -te rs S tudent Aid niet genoeg onder de aandacht van de s tuden ten g eb rach t. Toch heeft het werken naar bi week toe veel voordelen, vooral op promotioneel v lak . Jammer genoeg is e r p recies daar heel wat misgelopen, ook nationaal. Zo hebben BRT- program m a's als Kilimanjaro en De Zevende Dag dit jaar geen aandacht besteed aan S tudent Aid.Er is ook een en ander fout gegaan met de ak tiv ite iten zelf. Een aantal daarvan zijn niet kunnen doorgaan, zoals het m unttapijt in de B landijn. Het vastleggen van de alternatieve lessen in de d iverse fakulteiten hadden we doorgespeeld naar de desbetreffende k rin g en , maar ook daar is blijkbaar een en ander n iet volgens het boekje verlopen .

  SLIMBROUCK: "Dat speelt zeker een ro l. De formule k adert nog teveel in het "aid"- s fee rtje , en is dus behoorlijk afgezaagd.Je kan je ook v ragen stellen bij de haal-baarheid van twb grote Derde Wereld- akties per ja a r. Het ligt voor de hand dat het vrij moeilijk is stu d en ten te l-kens even s te rk te m otiveren voor gelijk-aardige in itia tieven als 11.11.11. en S tudent Aid. Misschien moet men beginnen denken aan het in teg re ren van S tudent Aid, met zijn wat ruim ere pub liek , in 11 .11 .11 ., dat al ja ren een v ast publiek h e e ft."

  SCHAMPER: Kan gezond zijn. Wat b ren g tS tudent Aid 1991?

  SLIMBROUCK: "Ik zie S .A . in Gent enkel overleven als men de in b ren g van de v e r -schillende veren ig ingen v e rg ro o t, ook al hebben die nog een eigen w erk ing , als men een ploeg kan sam enstellen die zich u it-slu itend met S tudent Aid bezighoud t, en als men e r op nationaal vlak in slaagt S .A . te hero rin te ren en het zaakje nieuw leven in te b lazen ."

  SCHAMPER: Dank je wel, Luc Slimbrouck! Luc Slimbrouck! Luc Slimbrouck!

  (th eu s)

  (*) Goed: wij, over onze film redak teu r. Maar u b eg rijp t wat we bedoelen.

  Natale Depressie?

  POST!

  Brief ontvangen op 7 maart 1990

  Beste Erik,

  U iteraard moet ik e e rs t v ragen n aar uw geestelijke gezondheid en die van Irma en hoe het gaat met B reydel en zijn nakome-lingen , maar ik heb weinig zin in p lich t-plegingen en je weet dat ik niet de man ben om m'n waar in n ie ts te r zake doende betu tte lingen te v e rp ak k en . Waar het om gaat is het volgende: al een jaar lang word ik veertiendaags o p gesch rik t door het anarch istisch gerammel van m'n b rie -venbus, gefammel dat erop wijst dat weer een exem plaar van dat gerecycleerd flu t- gazetje van s tuden ten van de RUG onder m'n dak is g e n filtre e rd . Ik lig daar niet w akker van , beste E rik , e r zijn e rg e r d ingen , en ik zou deze rommel n o r-maal ongelezen, ja zelfs onaangeroerd , in de haard doen belanden. Ware het niet dat ik in elk nummer, op de voorpagina nota bene, uw naam aan tre f. Nu kan ik b eg rij-pen dat ge door uw gedwongen v e rtre k bij 't Pallieterke enigszins gep ikeerd zijt, maar is het echt nodig u daardoor tot de absolute vijand te wenden? Eerdergenoem de periodiek onderm ijnt alles waar wij (kan ik nog van wij gewagen?) voor s taan . En met ALLES bedoel ik dat zij tgen het te rugzenden van wat zij "onze gekleurde medemens" noemen zijn. Zij voeren het nihilisme hoog in het vaandel, du rven zelfs bew eren dat Het Vlaams Blok rac is ten zijn , terw ijl iedereen toch weet dat nationalisten als wij het d iepste re sp ek t voor elk volk, elk ra s , elke godsdienst hebben , zolang ze maar niet naast de deur wonen, kweken en schapen slach ten . Ik weet w aarover ik het heb .Ik zou dan ook d ringend willen v rag en , beste E rik , uw medewerking aan dit beduimeld vod stop te ze tten . En dit niet om mijn persoon , maar te r m eerdere eer en glorie van De Zaak.

  H oogachtend,

  F ranciscus Van den Einde

  Dit sch rijv en , beste v rienden le ze rs , vond ik deze morgen ongefrankeerd op mijn voetm at. De b rievenbus had geen mij onbe-kende geluiden gem aakt, en de postbode was nog nie t gew eest. Ik verm oed dan ook dat F ranciscus deze b rie f persoonlijk bij ons onder de deur is komen schu iven , zon-d e r zijn gezicht te laten zien. Of was het zijn advokaat die we h ier in de nachtelijke storm rond het hu is hebben zien sluipen?Wat e r ook van zij, beste C iscus, ik heb goede redenen om mijn m edew erking aan deze gerenom eerde studen tenk la roen te verlenen , die u v e rd e r e ch te r n ie ts aan -gaan. Ik dacht toch , net als iedere Vla-ming, het rech t te hebben voor mijn mening uit te komen, en via welk medium ik dat wens te doen doet v e rd e r n ie ts te r zake. Ik weet trouw ens w aarover ik het heb , ik woon naast een s tu d e n t, en dat is een zeer lieve jongen, van enig nihilisme is v o ls tre k t geen sp rak e . G isteren nog heeft hij mij geholpen mn ontw rich te dakgoot weer rech t te trek k en .Ik zou u dan ook d rin g en d willen v rag en , beste F ranc iscus, u v e rd e r niet met mijn zaken te bemoeien. A anvaard dit sch rijven dan ook als mijn 'R echt op A ntw oord'.

  met an arch is tisch b riev en b u sg ek lep p e r,

  Erik Von Crompuy.

 • Op uw niveau

  Wij willen Willem weg , gewoon

  WILLEN WE BARS,OF WILLEN WE EMANCIPATIE?Op 5 mei is het zover. Potten , jan e tten , village people, m acram flikkers, flikker- p a s to re s , re ln ich ten , alles kortom wat zich in Gods schepping in de gelijk-slachtige liefde v e rlu s tig t vertoont zich open en bloot in de A ntw erpse s tra te n , p recies elf jaar na de eers te Vlaamse homobetoging. Maar terw ijl het in 1979 een confron terende actie werd met k laar omlijnde politieke eisen en die ook binnen de "homogemeenschap" argw anend werd bekeken , wordt het in 1990 een bont en breed gedragen karnaval. Een roze eu ch aris tie , k leu rrijke optochten ensp e tte rende fu iv e n ,__ Voor sommigenhoeft het n ie t, omdat ze e r een v erw ate-rin g van het politieke engagem ent in zien. A nderen verded igden de m anifestatie dan weer als een kaleidoscoop van de verscheidenheid aan hom o-leefstijlen,zelfbewust onder de ogen van h e te ro - normaal V laand 'ren g eb rach t. Een m anifes-ta tie die Vlamingen moet p rikkelen flik-kers niet langer in i omlijnde ca te -gorie onder te b ren g en .

  Sedert enkele ja ren heeft ook de O ost- berlijnse H um boldt-universiteit een in terd isc ip lina ire w erkgroep Homostudies. Belgi h ink t dus nie t alleen meer op het Westen ach te r. G elukkig ech te r liepen we op het seminarie voor moraalfilosofie van de RUG een eenzame specialist te r zake tegen het lijf, op wie we onze v ragen konden afv u ren : BOB CARLIER.

  Essentie & ConstructieDe boeiendste d iscussie in de Homostudies van de jaren ta ch tig blijkt die tu ssen essen tia listen en co n struc tion isten te zijn. "Het is be langrijk te w eten", zegt Bob, "dat deze tegenste lling in heel de psychologie b e s taa t. In de Homostudies is ze ech te r het sch e rp s t to t u iting ge-komen, omdat in het verleden altijd van de essen tia listische in te rp re ta tie s werd u itgegaan . 'Zo zijn' w erd in de volksmond zelfs synoniem voor 'hom oseksueel' z ijn '. Simplistisch geste ld , beschouw en e ssen -tia listen sexualite it nog in freud iaanse zin als een fundam enteel persoonlijk -heidskenm erk, een geaardheid . Je ben t hom oseksueel, vanu it een biologische en /o f psychologische aanleg . Met de emancipatie van homoseksuelen door gelijkberech tig ing en de in teg ra tie van homo's in een to leran te m aatschappij is

  het e indpunt van de hom ostrijd b e re ik t. Niet toevallig hangen veel katholieken dit stan d p u n t nog aan . De geaardheid neemt immers een deel van de menselijke v rijheid en dus van zijn veran tw oorde-lijkheid voor seksuele handelingen weg. Bovendien is e r vanu it dit inz ich t geen reden om aan bu rg erlijk e pric ipes als monogamie te rak en .

  C onstruction isten daaren tegen stellen dat seksuele ca tego rin , hoewel ze v o o rt-vloeien uit een zogenaamd w aardenvrij (maar in w erkelijkheid zeer d u is te r) p sycho-analy tisch onderzoek , de greep van s tru c tu re le machten op de menselijke seksualite it enkel v e rs te rk e n . Meer nog, de seksualite it is bij u its te k het aan-g rijp ingspun t van de macht in het meest intieme denken en handelen van de mens gew orden. O ntelbare antropologische en h is to rische stud ies hebben bewezen dat e r tien ta llen versch illende hom o-identitei- ten b estaan , die k u ltu u rre la tiv is tisch g e n te rp re te e rd moeten w orden , en w aarvan de psycho-analyse e r hoogstens i kan v e rk la ren . Je ben t geen hom o-seksueel, maar je wordt e r een door een langzame assimilatie van a llerhande m aatschappe-lijk bepaalde seksuele norm eringen en ro llenpatronen . De m aatschappij stim u-leert je jezelf als homo- of h e te ro -seksueel te benoemen en je overeenkom stig de gangbare seksuele codes te g ed ragen . In laa tste in s tan tie beschouw t een con- s tru c tio n is t het beg rip "seksualite it" zelf een c o n s tru c t. Dat de seksualite it de d rijfveer a ch te r alle menselijk han -delen vorm t, is nie t langer een noodza-kelijkheid , maar he t gevolg van een ge-leidelijke, in de m en talite itsgesch iede-nis aantoonbare sek su a lise rin g door de mens van in tellek tuele v e rto g en , in s ti-tu tie s (zoals medische in s te llin g en ), e n z . , die gezamelijk het sek su a lite its - d ispositie f worden genoem d. N atuurlijk kan de mens zich daar nie t zomaar aan o n ttrek k en . Hij kan enkel p ro b eren aan de listen van de macht te on tsnappen door zich van alle seksuele en relationele norm eringen te d is ta n c i re n , zijn eigen seksuele "verlangens" die he t re su lta a t zijn van een m aatschappelijke h ersen sp o e-ling in vraag te stellen en zich in zijn daden zoveel mogelijk door zijn v rije wil en zijn bew uste c rea tiv ite it te laten in sp ire ren .

  CreatieHERMAN SOETAERT (hom ojongeren "V erkeerd G eparkeerd") legt e r s te rk de n ad ru k op dat flikkers het essen tia lism e-vertoog moeten o n d erg rav en . "Wij moeten ophouden specifieke homorechten te eisen en ons-zelf als 'hom oseksuelen' te benoem en."Voor het onderw ijs ziet hij de taak weg-gelegd de vooroordelen en ca teg o rise - ringen te doorb reken . "Homoseks, homo-filie en homosocialiteit worden nog altijd doodgezwegen. Nochtans is het b e -langrijk dat jongeren zoveel mogelijk verschillende identificatiem odellen aan-geboden k rijgen , w aaruit ze v rij kunnen k iezen ."

  Het rech t op relationele en seksuele crea tiv ite it s tu it nog steeds op veel wettelijke b a rri res . De twee w etsvoor-stellen die nu bovenaan de agenda van de Federatie W erkgroepen Homofilie (F .W .H .) s taan , p roberen daar aan te verh e lp en . Ze gaan veel v e rd e r dan een enge homo- belangenbehartig ing . BOB CARLIER (zie v e r d e r ) : "Op een zeker ogenblik word je gew aar, dat de eigen discrim inaties maar een stuk je zijn van een veel b red e re problem atiek. Toch heb ik de in d ru k dat mensen nog steeds veel gem akkelijker warm gemaakt worden voor egocen trische doel-einden. Rond de anti-d iscrim inatiew et. is niet die hevige sociale bew eging on ts taan zoals we voor de afschaffing van a r t . 372 bis SFW gekend h eb b en ." Dit w etsvoorstel (voorstel-V andenbossche) wil elke d isc ri-minatie op grond van geslach t, b u rg e r -lijke s tan d , gezinsom standigheden enbeleving van seksuele en relationelevoorkeur verb ieden . Bob wijst erop dat de w et, net zoals de bestaande a n ti-ra c is - mewet, w aarschijnlijk nooit meer dan symbolisch zal w erken. "Maar in he t voor-afgaande debat zullen heel wat politici k leur moeten b ek en n en ." Het tweede voorstel (Van Durme) kan w meteen ta s tb a re resu lta ten op leveren . Het wil het vage o n tuch tbeg rip u it he t s t r a f -wetboek sch rappen .

  ConsequentieIn haar p rak tische consequenties voor de flikkerbe weging vertoont de discussie tu ssen essen tia listen en construction is-ten enige overeenkom st met die tu ssen de in teg ra tion istische en radicaal-socia- listische hom o-organisaties, die in V laanderen op haar kookpunt kwam bij de clash van het oude F.W .H. met de Rooie V linder (1976-'81) . Ook toen gingen er k rach tige stemmen op tegen de v e rb u rg e r -lijking en norm alisering van flik k e rs , en voor de inzet van flikkers in de b reed s t mogelijke seksuele em ancipatiebew egingen. "Homoseksuelen" waren voor de Rooie Vlin-der geen seksuele categorie! Iedereen die zich tegen de patriarchale seksuele normen keerde , hoorde e rb ij."Homoseksueel zijn" was vaak een vo lun-ta ris tisch e daad van v e rze t. Maar daar houdt elke mogelijke vergelijk ing met het

  engagem ent van toen is b eg rav en . De stilte van de begrafen is doet diepe o n t-goocheling verm oeden. Het boegbeeld van het construction ism e, Michel F oucault, was een n ie tzscheaans, rom antisch n ih ilist. In zijn denken over blinde en vaag gedefinieerde m ach tss tru c tu ren is zowel de eth ische v raagste lling (naar het goede of rech tvaard ige) als de idee van een economische onderbouw volledig af-wezig. Het seksueel egalitarism e van de mannen- en vrouw enbevrijd ingsbew eging deed hij af als een norm ering als alle andere! Ook BOB CARLIER, die destijds als e e rs te van het F.W .H. naar de Rooie V linder overliep , is s te rk gaan tw ijfelen of seksuele en relationele discrim inaties nog wel aan een kapita listische logica beantw oorden.

  InterpretatieInderdaad : het gezin als hoeksteen van de maatschappij is geen economische noodzaak meer, maar mijns inziens doet dat aan de m arxistische in te rp re ta tie van seksuele onderd rukk ingen geen a fb reu k . Als het groeiende overw icht van de consum ptie- op de productiezijde van onze m aatschappij- zich do o rze t, is het normaal dat ook productie-e th ische normen v erv ag en . De in de w etgeving v e rv a tte discrim inaties op andere dan gezinsrelaties zullen dan automatisch verdw ijnen. De ind iv iduali-sering van de fiscale w etgeving b v . zal op termijn onverm ijdelijk zijn . Maar u ite raard komen e r dan andere o n d e rd ru k -kingen in de plaats van die gezinsm oraal.De seksuele vervreem ding van vandaag is die van het ind iv idualistisch consum ptief nihilisme, dat met de vervreem dende p ro - ductieverhoudingen een p e rfec t evenw icht weet te houden. Misschien zou een posi-tieve b ijdrage van flikkers tot de seksuele empancipatie dus moeten beginnen bij een grondige k ritiek op de eigen su b cu ltu u r , zoals die de afgelopen tien jaar aan een alarm erend tempo gecommer-cialiseerd w erd. P ratend over de re la tie -ve inertie van georganiseerde homobewe-gingen in de 8 0 'e r ja ren , legde BOB CARLIER voor een ogenblik zelf de v in g e r op de wonde: "In een pessim istische bui heb ik eens gezegd, dat het re su ltaa t van de homostrijd van de ja ren 70 in V laande-ren is gew eest, dat e r nu overal b a rs en sauna 's zijn waar we ons 'veilig ' kunnen te ru g tre k k e n ." Hoe veilig de m aatschappe-lijke situatie voor flikkers in tw intig jaar tijd geworden is , hoe schaars de egocentrische doeleinden zijn die een flikkerbew eging zich de dag van vandaag nog stellen kan , het socialistische engagem ent blijft de enige zinvolle weg naar seksuele em ancipatie.

  Willem Colen

  Informatie over V erkeerd G eparkeerd kan je bekomen met een eenvoudig briefje naar Postbus 535, 9 0 0 0 Gent

  ^ E Z E R S B R I E V E N

  POST!

  PFK vierhonderdveertigduizend tweehonderd tweendertig:Met dit schrijven wensen wij te reageren op de le ze rsb rie f van Jan Van Gent in Schamper 273.

  Daarin stond het volgende te lezen: "De AIB is aan de RUG de enige Derde Wereld-beweging die de 3e W ereldproblemen vanuit een politiek i . p .v . vanu it een liefdad ig- heidsoogpunt benadert ( s i c ) . . . "

  Dit vechten wij aan , los van de d iscussie of de u itslu iting van AIB uit het PFK al dan niet te rech t is . Twee jaar geleden immers werd binnen het W erkgroepenkonvent de w erkgroep S tuden ten en O ntw ikkelings-problem atiek (STOP) o p g e rich t, die enkele maanden geleden de nieuwe naam "Oxfam-We- reldw inkel-S tudenten (OWWS)" aannam.Dat deze Derde W ereldbeweging de Derde Wereldproblemen niet bepaald vanu it een liefdadigheidsoogpunt b e n a d e rt, mag voor-ee rs t blijken uit volgende u ittrek se ls uit haar s ta tu te n :

  "a rt 1: De w erkgroep OWWS is een in te r -facultaire w erkgroep die zich to t doel ste lt zichzelf en de G entse s tu d en ten te inform eren over alle aspecten van de derde wereld en de ontw ikkelingsproblem a-tiek d .m .v . aktie (politiek en finan-cile) en vorm ing. Rond dit thema tra c h t de w erkgroep zowel in eigen k rin g als p u -bliek d iscussie te lanceren .

  a r t 3: De w erkgroep ben ad ert de ontw ik-kelingsproblem atiek vanu it een m aatschap-pelijk em ancipatorisch p e rsp ec tie f aan-slu itend op de doelstellingen en maat-schappijvisie van Oxfam W ereldwinkel."

  V erder heeft de w erkgroep zich to t nu toe konkreet beziggehouden met o .a . de cor-dinatie van de jaarlijkse 1 1 .11 .11 .-A ktie aan de R .U .G ., m edewerking aan an ti- ap a rth e id sak tie s , een verkoopaktie ten voordele van N icaragua, een vorm ings-

  cyclus rond neo-imperialism e en g rond - sto ffenroof, enz .Het be langrijkste v e rsch il tu s sen AIB en OWWS bestaa t e rin dat AIB verbonden is aan een politieke p artij en OWWS n ie t, wat meteen de reden is van het feit dat AIB zetelt in het PFK en OWWS in het WK.

  Begrijp ons niet v e rk ee rd ; wij hebben AIB nooit als een soort k o n k u rren t beschouw d, wel in tegendeel: wij app reciren te n zee r- ste wat AIB tot nu toe g ep re s tee rd heeft en hopelijk nog lang zal mogen p re s te re n .

  voor O xfam -W ereldw inkel-Studenten,

  Dirk Van der Schueren .

  ROZE BALLETTEN TE GENT) of hoe de milieu-bewuste student niet aan zijn trekken komt.Sedert vorig jaar weten we he t: de G entse stu d en t is milieubew ust. Duizenden o n d e r-tekenden de petitie voor g eb ru ik van k ring looppapier. Allerlei akties w erden ondernomen om duidelijk te maken aan onze medemens dat we de vervu iling niet langer nemen en omlossingen eisen . Dat de poli-tieke wil daartoe o n tb reek t bij onze politici is een spijtige v as ts te llin g , aan de s tu d en t zal het nie t meer gelegen zijn.

  Neem nu het k ring looppapier als voor-beeld . Reeds in de ja ren 60 o n ts tond de k ring loop industrie , enkel omwille van ekonomische asp ek ten . E r is namelijk een te k o rt aan pap ier en dat te k o rt s tijg t nog s te ed s . C ijfers: in 1985 was e r in N ederland 4 9 0 .0 0 0 m^ 'b esch ik b aa r ' en 1 .3 4 0 .0 0 0 m^ 'n o d ig '; in 1990 re sp e k tie - velijk 1 .4 2 8 .0 0 0 m^ en 5 5 0 .0 0 0 m**.Sinds de jaren '70 w erd e r massaal pap ier gerecyk leerd . Iedereen zal in zijn jeu g d - bew egingsperiode wel eens een p ap ierslag hebben gedaan om een reisje n aa r een v e rd e r land te financieren . Op dit moment wordt door het h e rg eb ru ik en van pap ie r 90 to t 100% van het karto n gemaakt u it oud p ap ie r, de k ran ten (u itgezonderd de V .U .M .-groep = S tandaard e .d . ) w orden voor 50% uit oud pap ier gem aakt.

  Papier is s tra teg isch b e lang rijk . Ons p a -p ier wordt g efab riceerd in Scandinavi, de Sovjet-U nie, Canada en in m indere mate de V erenigde S taten van Amerika. Onze a f-hankelijkheid voor wat i van de belang-rijk ste grondstoffen zal worden in de ja -ren '90 en la te r is g roo t. K ringloop-papier kan h iervoor een oplossing b ieden .We hebben nog met geen woord gerep t over ekologische motieven, voor ons ekocen- tr is te n (s inds de popularite it van K ruithof) toch het be lan g rijk ste . Door kring looppapier te gebru iken (1) beperken we het gebru ik van wit p ap ie r, (2) v e r -kleinen we de afvalberg (die b estaa t voor 30% uit pap ier) en (3) de aanmaak van kringlooppapier is minder m ilieubelastend (ondanks alle tegenw ind tegen dit a rg u -ment van de p ap ie rh an d e laa rs ) .M aar___ e r b estaa t ook nog zoiets alsp u lp -h e rg e b ru ik . Hoe zit da t. Bij aanmaak van pap ier heb je nogal wat v e rlie s . Bij-voorbeeld: enveloppen sn ijden , gaatjesmaken in k u rsu sb lo k k en , re ch t afsnijden van Scham per, enzovoort Dat pap ier kan je opnieuw in de cyklus b ren g en , door het weer als g ro n d s to f te gebru iken voor p ap ie r.Laten we nu even duidelijk zijn: d e rg e - lijk pap ier is geen kring looppap ier. K ringlooppapier is pap ier dat m instens 1 kringloop van g eb ru ik heeft doorlopen. Zo zit d a t. Wat we wel kunnen zeggen is dat he t m ilieuvriendelijker is dan wit pa-p ie r , b e te r dan in de vuilbak te re c h t te komen, n ie tw aar. Maar k ring looppapier is nu eenmaal he t m ilieuvriendelijkste en beantw oordt volledig aan ekologische p rin c ip e s .Om welke papierm erken gaat he t nu in feite : eco s ta r, g reen p ap er , b io top , sea- gull en pandapap ier (met logo van het WW F, v e rk rijg b aa r in Scandinavische la n d en ). Deze merken zijn geen kring loop-pap ier .

  Na de M iel-Jeu-w eek v e rheugden wij (de s tu d en ten ) ons erop dat e r een kopiezaak in het G entse (en nog vlag bij de B rug) k ring looppapier g eb ru ik t voor ons milieu- bew ustelingen , g roenen en g ro en -ro d en , ekologisten , ag a lev e rs , jeugbonders en andere lan g h arig en . Deze zaak heetQ uality copy en is gelegen op h e t S in t- P ie tersp le in .V rienden , deze kopiezaak g eb ru ik t geen k rin g looppap ie r. Het is he t e co s ta r-

  copypap ie r.

  Wij v ragen aan alle kopiezaken om k rin g -looppapier aan te b ieden . Het is (gvd) eigenlijk e rg , de v raag is e r en die mensen sp ringen e r niet op. Het is onze taak om in al die kopiezaken binnen te stappen en kringlooppapier te v rag en .

  Hebben ze het niet dan ga je maar b u iten . Bij Quality Copy v e rte l je maar dat ze geen kringlooppapier hebben . En dat ze niet afkomen mt argum enten dat k r in g -looppapier sto ffig is . Dat argum ent is totaal ach terhaald en onw aar. Kringloop-papier gaat in zowat elke 'na-oorlogse ' kopie-m achine. Het gaat dan ook niet op deze kopies d u u rd e r te betalen . Je moet alleen geen stencilpap ier in een kopie- machine steken n a tuu rlijk .

  We kunnen alleen maar vastste llen dat e r op dit moment in Gent geen k ring loop-papier ligt in de kopiezaken en dat we dit g raag v e ran d erd zien (en zo snel m ogelijk).

  Voor de Jeugdbond voor N atuurstud ie en M ilieubescherming -s tu d e n te n R .U .G .-

  Ward Stulens

  T H E FIRST

  REALWILDNIGHTOF THE SosI

  DONDERDAG 22 MAART ARTEVELDE

 • E C E P T I E U N T E R V I E W $ T U D I ESCHAMPER: Hoe zit het met de hormonen in het vlees?i ____

  DEMENUKOMMISSIE

  We boffen dat we sinds de UCL-aanslag nog niet allemaal met een geel-blauwe badge door de auditoria lopen blinken. Tot nader orde hangen e r geen kam era's aan de ingang van de Blandijn en hebben de s tu -denten nog geen volksmilities op bevel van de rek to r gevormd.Kortom, we zijn gespaard gebleven van Orwelliaanse 'beveilig ing '. Hallelujah !

  Wel werd gedacht aan die mensen bij wie het angstzweet u itb reek t als ze zich het voedsel uit een stu d en ten resto voor de geest halen, naast de gedachte aan het lesvolgen in een UCL-lokaal.

  Er bestaat zoiets als een menukommissie.Dit is een advieskomitee naar de Sociale raad toe, bestaande u it 5 (door de SR gerek ru teerde) s tu d en ten , naast de heren Bracke, Denis en N eyt. Sinds 1990 bew eert deze menukommissie e r werk van te maken.

  Vinger in de pap

  Het lijkt zo te zijn dat enkele s tu d en ten niet alleen een v inger in de pap steken maar ook een oogje in het zeil houden in de s tu d en ten re s to 's . Wat spookt men uit in de menukommissie?Je beg rijp t, met alle plezier van de we-reld had ik h ier willen sch rijven : eten op onze kosten . Met groot genoegen had ik ze tot op de d raad voor je willen a fb re -ken. Doch: helaas.Wat een anakronism e: de 'zetelende ' s tu -denten betalen , net als gewone s te rv e -lingen, hun sommetje voor de maaltijden en offeren wat tijd op om e r eens over te v ergaderen . Ze worden bedolven onder kom puter-prin tou ts van alle bestandde len , menu's en kostprijzen en kunnen derhalve alles kon tro leren .

  Op de laatste twee vergaderingen kwamen een resem items aan bod. De volgende werden e r eksk lusie f voor jou u itg e -pikt . . .

  Prijzen de lucht inE erst en vooral hangt e r een p r ijsv e r-hoging van heel wat gerech ten in de luch t. De p rijs die je betaald voor je maaltijd is de rele p rijs van de g rond -stoffen plus een winstmarge van 45 fran k . In 1985 werd de g rens voor alle maal-tijden op 100 frank gefik seerd , op v e r -zoek van de s tu d en ten . Door de stijg ing van de p rijs van vlees en vis kost dit de unief enkele miljoentjes winst en o v e r-weegt men s te rk de p rijs h ier en daar op te trek k en . De p rijs van de gerech ten zou dan variren van 65 to t 115 fran k . De menukommissie is niet van plan zich h ie r-tegen te v e rz e tte n .

  Sovjetweek en La Cicciolina geboekt

  Een ander p un t w aren de p lannen om in maart een week van de Sovjetunie te o rganiseren en volgend jaar in novem ber een Italiaanse week op poten te ze tten .Dit zou u ite raa rd p laa tsv inden in de In ternational C orner en gerealiseerd worden in sam enwerking met de Italiaanse Kamer van Koophandel in B rusel.

  Vakum de mist inDe installatie voor het vakum verpakken (akkoord met stad G ent) zou te d u u r u it-vallen om te kopen en daarom zal men het gevaarte h u ren .

  En dan is er koffie

  Op de k ritische v raag over de alom tegen-woordigheid van p recies Coca-Cola in de In ternational C orner kwam als antw oord de kwasi monopoliepositie van die firma op frisd ran k en g eb ied .E rger nog: plannen w erden op tafelgegooid om een iden tieke sponsoringsdeal af te sluiten in kafe taria O ctopus, d it keer met het koffiem erk Rode Pelikaan (?) uit het A ntw erpse. (Na de nederlaag van de Sandinisten zullen w ereldw inkel- sym patisanten een tweede opdoffer te verw erken k rijgen : N icaraguaanse koffiein de re s to 's kunnen ze op hun buik sch rijven . Enfin, lang leve de in sp raak van de s tu d e n te n .)

  Ik zal je n iet vervelen met v e rd e re details. Wat van belang is : e r b estaa teen menukommissie en ze w erk t. Wat haar rele macht is , is een andere v raag .

  DIA

  "Het blijft een maffia, de vleesbusiness. . .

  KIJKEN OP EEN MILJOENTJE ZIEKTEKIEMEN MIN OF MEER... Survival of the f attest

  NEYT: "Dat wordt niet onderzocht. T rou-w ens, 80% van het vlees bevat horm onen. Als de labo 's in Merelbeke gecen tra li-seerd zullen w orden, kan ik dit m isschien ook onderzoeken, maar wie horm onen-vrij vlees wil, zal e r een gevoelige p rijs -verhoging bij moeten nem en."

  Drie hoeraatjes voor Patrick N eyt, v e r -antwoordelijke kw aliteitskontrole van de s tu d e n te n re s to 's . Hij is de laboran t die je eten onder zijn mikroskoop legt voor het op je bord komt. Het is deze b rave man die e r voor zorg t dat je p e r gram voedsel bijvoorbeeld niet meer dan 5.10 ziektekiemen b innenspee lt. Patrick Neyt w erkt samen met twee erkende labo 's : dat van p ro f. Van Hoof voor wat b e tre f t vlees en v is en dat van p ro f. H uybaert wat alle andere voedingsm iddelen aangaat.

  Over stafilokokken en dies meerSCHAMPER: Hoe frekw ent gebeuren uw kon-tro les en wat kon tro leert u dan wel?

  Lamszeug?

  NEYT: "M aandag, d insdag en woensdag neem ik stalen van de g rondstoffen waarmee de maaltijden bere id w orden. Het gaat h ier vooral om v e rse p roduk ten zoals v lees, d iepvriesv is (?) en g roen ten . Ook p ro d u k -ten van de bakkerij en het gemengd fru it worden onderzocht op hun kiem geta l. Die p roduk ten worden zolang geb ru ik t als hun kiemgetal het toe laat.Wat b e tre f t de slaatjes zijn e r twee re - r \ i .re-gelingen. De p ro duk ten in blik houden we D f VleeSmajjia zonder problemen twee dagen . Meer v erse zaken zoals v is - , amic a in -, g eh ak t- en garnaalslaatjes slech ts bi dag. De o v e r-schotten worden op het einde van de dag te lkens w eggegooid."

  SCHAMPER: Mogen we aannemen dat e r meer te onderzoeken valt dan bak te rin alleen?

  NEYT: "U ite raard . Ik onderzoek bijvoor-beeld de sam enstelling van het a fgelever-de v lees. O nlangs nog was het kebab-v lees aan de b e u rt . In p rincipe is dat lams-v lees. Toen ik het ech te r op antisto ffen van varkens onderzoch t, was de u itslag opvallend positief. Na v e rd e r onderzoek bleek dat mijn lamsvlees voor 50% uit varkensv lees bestond , slechts 20% uit lamsvlees en nog zo'n 30% andere p ro d u k -te n . Hoewel het gebruikelijk is vlees te mengen met v a rk en sv lees, vond ik dit toch wel wat o v e rd re v e n .. .Een ander aspek t zijn de houdbaarheids- kon tro les . Hierbij eis ik van de leveran -c iers dat e r op de verpakk ingen een u ite rs te verb ru iksdatum s taa t.V etbepalingen doe ik m inder. Die nemen immers zeer veel tijd in beslag . Voor een ham burger ligt de norm op 18% v e t. Mijn onderzoeksresu lta ten schommelen meestal tu ssen 17 en 19%. Da's dus in o rd e ."

  SCHAMPER: Hoe g rijp t u in als lev e ran -c iers tek o rt schieten?

  SCHAMPER: Waarom onderzoekt u alleen de grondstoffen van de warme maaltijden en niet de maaltijden zelf ?

  NEYT: "Omdat ik dan de spoo rvo rm ers, de toksines kan v inden , zoals stafilokokken die d ia rree , b raakneig ingen en diens meer teweeg b ren g en . Enkel op onbew erkte p ro -dukten kan ik deze spoorvorm ers d e tek te - re n , hoewel ze hoe dan ook blijven b e -staan - zelfs bij verw arm ing, tenzij je ekstreem hoge tem pera tu ren zou g eb ru ik en , wat u ite raa rd weinig zin h ee ft."

  NEYT: "Dan s tu u r ik hen een vers lag op. Ju rid ische stappen kan ikzelf niet on d er-nem en, maar als e r na enkele keren nog geen v e ran d erin g m erkbaar is , zoeken we een andere firma. Een voorbeeldje: bij onze vroegere leverancier lag het kiem-getal van de ham burgers veel te hoog. Bij de huidige ligt het beduidend lag e r, wat bewijst dat het ktn. Bij velen speelt vooral het w instbejag mee. Je moet ze blijven k on tro le ren , vooral als ze beg in-nen te redeneren van " 't Is toch maar voor de massa, d u s . . . " . Het blijft een echte maffia, de v leesb u sin ess ." (n v d r : remember VDB?)

  VEGETARIRS ALLER LANDEN, VERENIGT U!

  . . . e n gaat naar de O verpoort. Want: e r belooft v e rb e te rin g te komen in uw vege-ta rische schotel (c f r . Scham per 275)! O ndanks de vele o rgan isa to rische p ro b le -men waarmee de heer Denis te kampen h eeft, zoekt hij in ten s ie f n aar een oplossing voor de veg e ta risch e schotel.Een dikke p ro fic ia t. Hij belooft jullie dat je nie t langer een smakeloze d iep- v rie sg ro en ten sch o te l-zo n d e r-v lees voor je neus gezet zult k rijg en . Op de p lann ings- agenda staan vernieuw de eiw itbronnen (kon tak ten met firm a's worden gelegd) en g e fr ittee rd e groen ten geno teerd . Voor wie e r sinds VDB nog aan tw ijfelde: we levenin een dem okratie. S te rk e r nog: jullie worden op geroepen to t p a rtic ip a tie . Meneer Denis smeekt om reak tie s en su g -gesties van v e g e ta r i rs . Kom eens langs op zijn buro in Home V erm eylen, laat e r een briefje ach te r of g eb ru ik desnoods Schamper als tu ssen s ta tio n . Laat van u horen !

  DIA

  Cursus Betogen in GentrjrT 7 t t ?1 CTT'V

  Voor wie het nog niet mocht w eten: s tuden ten houden van het zonnetje. Zo zien we dat ze erin slaagt de meest w eerbarstige s tu d en t u it zijn te n t (of kot) te lokken voor een rondje betogen .De laatste keer dat ze van de partij was, op 23 feb ru ari no tabene, b rach t ze een hondertal P .P .W . s tu d en ten op s tra a t . Ze kwamen (van de B landijnberg) n aar het R ectoraat afgezakt om even kond te doen van hun mening over de u n iv e rsita ire v e r -huisplannen die nu de D unantlaan zouden tre ffe n . En dat toch wel op het ogenblik dat het Vast B ureau (zowat h e t Dagelijks B estuur van de R .U .G .) aan het verg ad eren was, zeker! O ver toe val gesp roken .

  P .P .W .. Volgens plan zouden v ijf d iensten (ortopedagogiek, sociale agogiek, b e -drijfspsychologie en h is to rische en v e r -gelijkende pedagogiek) naar de D unantlaan overgeb rach t w orden.De studen ten vrezen dat de v ijf teveel plaats zal innemen in de nu al k rappe D unant. Dat komt omdat van de o o rsp ron -kelijke bouw plannen maar n derde werd gerea liseerd . Het hoofdgebouw werd nooit afgew erk t, met het gevolg dat bijvoor-beeld slech ts an d erh a lf auditorium het levenslicht zag . Daarom is e r ook geen centim eter mee v rij. De nieuwe ruim te moet gecreerd worden door verbouw ings-werken (geraam d op 24 miljoen) w aardoor- zo denken de P .P .W .'e rs toch- hun le s-lokalen, practicazalen en vooral hun cafe taria zullen sneuvelen of verm inkt w orden. Waarvoor men de lichtjes b r il-jan te slogan: "Met twee op &n stoel, dat wordt boel!" verzon . Ook het plan om de ru s tig e 'th es iszaa l' (w aar spoor- en andere stu d en ten kunnen w erken) in een C entrale Biliotheek om te vorm en, zint hen n ie t. De eviden te v raag is nu n a tu u rlijk : waarom dat geld nietgebru iken om de oorspronkelijke bouw-plannen v e rd e r te realiseren? Zodat e r toch p laats bijkomt waar de betre ffende d iensten kunnen ondergeb rach t worden?

  InterludiumNu werd de betoging een beetje mak. De

  J picknick-m andjes w erden bovengehaald , de zonnecrme lustig rondgesm eerd en 'de zaak ' uit het oog verlo ren . Om de sfee r e r weer in te k rijgen werd voor de aan -wezige massa een speciale les 'scan d eren ' in g e last. De eeuwenoude slogan: (V oorzeg-ge r) "Wij zijn niet b o o s .. . (anderen ) Wij zijn w oest!!" werd nog even van sta l ge-haald en het plakkaat 'P ro fesso r, hij be-gint w eer' werd vanonder het s to f ge-haald . Dja v u , heet zoiets.

  Aubin

  De Prifrique

  Volgens onze goede v rien d Coens heeft de R .U .G . 5 0 .0 0 0 m2 academ ische gebouwen teveel. Dit euvel kan enkel opgelost worden door 'de p e rife re d iensten ' (lees d iensten die nie t in h e t hoofdgebouw gehu isvest w erden) te c en tra lise ren . Nadat al e e rd e r een aantal sem inaries v e rh u isd en , is he t dus nu de b e u rt aan de

  Wat de jongens en meisjes psychologen nie t z in t, is de tegenstrijd ige g e ru ch -tenstroom die rond het onderw erp 'V er-hu isp lannen ' c ircu lee rt. ('Waarom moet p ro f . De C lerck verhu izen en mag p ro f . A. H eyndrickx in de gebouwen aan de K luyskensstraa t b lijv en ? ') . V ragen , jon-g en s, v rag en .In elk geval werd (onder impuls van Sara Deckmyn en ons aller Yannick D eclercq) door het Vast Bureau beslist de defin i-tieve v erhu is van De C lerck nog even uit te s te llen , to t nader onderzoek v e rr ich t is .

  In de D unant wordt in tu ssen d uch tig ge-feest in het halve auditorium . Zullen ze wel moeten ru s tig b lijven , voor e r ie ts in v a lt. Voor de g e i 'n te re ssee rd en : volgen-de week wordt opnieuw stra len d weer v e r -wacht .

  BartV

  SCHAMPER: En wat b e tre ft het vet? Hoe zit het met de 'lig h t'-p ro d u k ten ? (n v d r: met onze ekskuses aan Peter Deckmyn)

  NEYT: "Bij nader onderzoek hebben dieveel nadelen , vooral dan het vlees b ij-voorbeeld. Neem nu de befaamde light - salami. Okfe, m inder v e t. Mr: vet helpt sommige bak teries b es trijd en . Bij light - p rodukten is de w aterw aarde ook beduidend hoger, wat de kans verhoogt tot het ak ti-veren van b a k te ri n ."

  Domme vraagSCHAMPER: ties en zo?

  O nderzoekt u ook de installa-

  NEYT: "Z eker. Het gebru ik van re in ig ings- p roduk ten bijvoorbeeld . Nu het vakum- koken voor de deur s ta a t, onderzoeken we heel in tensie f de effic in tste en meest hyginische manier om die installa tie te gebru iken . (Toont dossier met plan van de installatie en legt enkele konkrete maat-regelen u i t .)

  Handen wassen!SCHAMPER: Hoe ziet u de toekomst? Watkan e r volgens u nog v e rb e te ren in de res to 's?

  NEYT: "Telkens ik ie ts opmerk bij devoedingsm iddelen dat b e te r moet k u n n e n , p robeer ik te reag e ren . Ik zit nooit zonder w erk . Het is een in te ressan te job en je k rijg t onmiddellijk re su ltaa t van wat je doet.Misschien kan e r in de re s to 's nog wat ve rb e te ren op het gebied van voorlichting van het personeel. Laten we bijvoorbeeld hopen dat toch minstens iedereen die in de re s to 's w erk t, na het gebru ik van het to ile t, de handen w ast. Ook de jo b s tuden -ten . Men moet zich bew ust zijn van de grote verantw oordelijkheid die men d raag t. Dat e r tot nog toe niks g ebeu rde , is geen argum ent om geen verb e te rin g en meer aan te b r e n g e n . . ."

  DIA

  29 MAART IN VOORUIT

  m

  = 0

  *

  aan vang: 21u00

  voorverkoop:

  FNAC Gent, VeldstraatKunstencentrum Vooruit

  vermindering voor groepen tel: 091/3168.91

  organisatie: v.z.w. SCOOV

  A D V E R T E N T I E

 • $ P O R T Zeilen in Gent

  Elektronische postzegels? Tele geleide briefopeners OVER KIELHALEN,

  HAALKIELEN,EN KAALHIELEN

  POST MODERNISME

  Aankondigingen (g raag met p rijsverm el- ding) dienen ons te bere iken tenm inste 3 weken voor de koncerten , d eb a tten , voor-ste llingen , ak tiv ite iten e .d . p laa tsv in -den. O psturen naar:

  AGENDA SCHAMPER S tudentenhuis De B rug S t. P ie tersn ieuw straa t 45,9000 Gent.

  De volgende ed ities van Schamper (num mers 276 en 277) versch ijnen op re s p . 23 maart en 23 ap ril.

  PLUK

  WOENSDAG 14 MAART-----------------------------------* BABBEL: H err S c h a rr in g e r , van de Am-bassade B undesrepublik D eutsch land , leidt een infosessie over s tu d e ren in de D uitse B ondsrepubliek (B landijn aud . D, 14u30).* BABBEL: P ate r Van De Walle over debloeiende re i'n carna tie -ideen iT onze W esterse m aatschappij (KUC, K ortrijk se- po o rts traa t 254, 20u00).* FILM: "Sous Les Toits De P a ris" vanRen Clair 1930 (Democrazy, 20u30 - 100 f r ) .

  DONDERDAG 15 MAART----------------------------------* FUIF van W erkgroep Amnesty In te rn a -tional (A rtevelde , 21u00 - 60/80 f r ) .* FUIF: Rolling Stones P a rty (K oncertzaal Vooruit, 20u00).* KONCERT: Sexteto Tango Al S ur (GeleZaal, 20u30 - 300/350 f r ) .

  VRIJDAG 16 MAART-------------------------------------* KONCERT: Boudewijn De Groot en Miek & Roel (G roenzaal S t. Bavo, 20u00)* TENTO: opening " Zes N ederlandse Foto-g rafen" (Gele Zaal, 20u30 - nog to t 29 april)

  ZATERDAG 17 MAART-r---------------------------------* KONCERT: Halve Finale van Humo's Rock Rally 1990 (K oncertzaal V ooruit, 17u00 - 170/200 f r ) .

  ZONDAG 18 MAART---------------------------------------* KONCERT: Giant Sand & C hris Cacavas(v sa) (Democrazy, 20u0 - 280 f r ) .

  DINSDAG 20 MAART-------------------------------------* BABBEL: In de ban van L atijns-A m erika:Bolivi en Guatemala (ooggetu igenverslag en d ia 's , i .s .m . E lcker-ik ) (D em ocrazy, 20u30 - 60 f r ) .* KONCERT: C hristoph Gallio, MatthewO strowski en A lfred Zimmerlin (Logos K oncertstud io , K ongostraat 35, 20u00).

  WOENSDAG 21 MAART------------------------------------* BABBEL: Andrfe E veraert en F reddy E v e rs , van het M inisterie van de Vlaamse Gemeen-schap , leiden een in fosessie over s tu d ie -beurzen voor het bu iten land , aangeboden door hun m inisterie, en over s tu d e re n in het buiten land via het E rasm usprojekt (Ledeganck auditorium 3, 14u30).* FILM: " H eat11 van Paul Morissey 1971(Democrazy, 20u30 - 100 f r ) .

  DONDERDAG 22 MAART----------------------------------* LANDEN ANDERS BEKEKEN: Maleisi,voord rach t gevolgd door een kleine recep tie (A cadem ieraadzaal Aula, V olders- s tra a t 9, 18u00).* FUIF: "The F irst Real Wild NightOf The 90'srt (o rg . Needlenoise) (A rte -velde, 21u00 - 50/80 f r ) .* KONCERT: Hard Score in het k ad e r van "Sounds In P ro g ress" (Balzaal V ooruit, 21u00 - 200 f r ) .

  VRIJDAG 23 MAART--------------------------------------* KONCERT/TENTO: The Flat E arth Society opent "N oord-Zuid 1990"-tento (Kafee Vooruit, 23u00 - g ra t is ) .* FUIF van V erkeerd G eparkeerd (G entse homo- en lesb ienne-jongereng roep ) (B al-zaal Vooruit, 22u00)

  ZATERDAG 24 MAART------------------------------------* EVENEMENT: E ncuentro Flamenco met zang , dans en muziek (Gele Zaal, 20u30- 300 f r ) .

  ZONDAG 25 MAART---------------------------------------* VIDEO: " Van Kooien en De Bie" , tweeafleveringen uit 1982/83 (Democrazy,21u00 - g ra tis ) .

  WOENSDAG 28 MAART-----------------------------------* BABBEL: M edewerkers van het M inisterie van de Vlaamse Gemeenschap beantw oorden specifieke v ragen over stu d e ren in het buiten land (S tuden ten -A dv iescen trum , S t . - P ietersplein 7, 14u30).* TEATER: F rank D eg ruy ter v e rte lt Roald Dahl (KUC, K o rtrijk sepoo rts traa t 254, 20u00).* FILM: "Sunset B oulevard" van BillyWilder 1950 (Dem ocrazy, 20u30 - 100 f r ) .

  DONDERDAG 29 MAART---------------------------------* KONCERT: The Bank & De K reuners met fu if (V ooruit, 20u00 - 200/250 f r ) .* KONCERT: " XPRMTL II" (LogosK oncertstud io , K ongostraat 35, 20u00).* FUIF: Rock & Roll avond (B ullex,K uiperskaai 19, vanaf 22u00).

  ZATERDAG 31 MAART------------------------------------* KONCERT: Flora Molton met ArchieEdwards en Eleonor Ellis (de b lu e s!)(Gele Zaal, 20u30 - 300/350 f r ) .

  ZONDAG 1 APRIL----------------------------------------* KONCERT: "Man-Mo 3" door Nancy V er-helst en Karin G utsche (K .M .C ., Hoogpoort 64, lluOO ).

  DONDERDAG 5 APRIL------------------------------------* KONCERT: Bram Vermeulen (Gele Zaal,20u30 - 300/350TFT

  BETOGING!Op 25 maart o rg an isee rt de Vlaamse V ere-niging van S tudenten (VVS) een betog ing in B russe l, en dit naar aanleid ing van de verhoging van het in sch rijv ingsge ld aan de H O B U -instituten. In om het even welke s tu d ie rich tin g komt e r 5.000 f r b ij, en die verhoging van de s tud iekost is b ij-zonder moeilijk te v e r te re n . Temeer daar de HOBU's geen sociale voorzieningen hebben voor s tuden ten zoals de u n iv e rs i- te iten die kennen . VVS wil daarom een oproep doen to t so lidarite it van de u n i-v e rs ite itss tu d e n ten (zoals ook de HOBU- studen ten solidair waren met ons in de "13 .000"-periode). Voor meer inform atie kan je te rech t in de B rug of bij leden van het W erkgroepenkonvent.

  TEATER----------------------------------- ZAAL VAN CROMBEEN(H uidevetterskaai)

  * "Amadeus" van P ete r Shaffer (Engelsevers ie ) door Mania Deliria (u n iv e rsita ire toneelg roep): op 3, 4 en 5 ap ril om20u00. 100/150 f r .

  ------------------------------------- NIEUWPOORTTEATERInlich tingen: 091/25.10.78.

  * "Opengevouwen Speelmodel N o . . . " , naar Jorge G oldenberg, door T ea te r Zonder Naam (u s s r ) : 12, 13 en 14 m aart om 20u30.* "Rosalinde" naar "As You Like I t" , door TG Stan: 15 m aart om 20u30.* "M ouchette" door Oud Huis S tekelbees(info: 091/25.37.32): 23, 24 en 25 maartom 20u30.* "Het S tuk S tuk , door Jan D ecorte en Cie: 28, 29 en 30 m aart om 20u30.* "In O n dertu ssendoo r" , van en door Jan Decorte en Cie: 1, 2 en 3 ap ril om 20u30.* "Naar V ulvania" van en door Jan D ecorte en Cie: 5, 6 en 7 ap ril om 20u30.

  -------------------------------------------------------- ARCAInlichtingen: 091/25.18.60. (A rca)

  Ju ich t, o k inderen der aa rde . Nu kan u eindelijk uw kunsten dem onstreren op de woeste w ateren . M eisjesharten zullen sneller kloppen als u een salto mortale u itvoert en bew onderende blikken worden uw deel, als u de honderd meter binnen de tw intig seconden a fleg t. En dit alles met een zeilboot. Want het nieuwe R .U .G .- zeilseizoen staa t weer voor de d eu r.

  Jump!Zomaar voor u wordt vanaf 17 m aart de PLAS van w aterskiclub INTEGRA (Eke) elke zaterdagm orgen opengesteld voor u en uw w aaghalzerijen. U hoeft daar maar 200 mukken voor op tafel te leggen en boot, red d in g sv es t en zeilles (van een k e n n e r , zie v e rd e r) zullen u overhand igd w orden. Wat u wel moet kunnen voorleggen is uw eigen kleding (zw em broekje, w ate rb es ten -dige sokken en oordopjes) bi - ta ra ta ra - v aarv e rg u n n in g . Wat eigenlijk niet meer is dan een door het GUSB u itg e re ik t zwem- b re v e t.

  In de hoop dat u allen massaal opdaagt , hebben de k enners een speciale ta x i-d ienst op g erich t, die u heelhuids te r p laatse moet b ren g en . Het konvooi v e r -tr e k t zaterdagm orgen (17 maart en alle volgende) om 8u45 aan het postkan toor van het S t.-P ie te rs s ta tio n .

  ta riaa t ( te l. 2 5 .4 1 .0 0 ) verw ittig t dat u erbij zal zijn. Pomp leeg die plas! Voor e r ongelukken gebeu ren .

  Ben HurAls de PLAS van INTEGRA voor uw capaci-te iten niet woelig genoeg is , b ied t zich h ier -speciaal voor u - een kans aan om de kenners lik op zeilmast te geven: in ok tober volgend jaar gaat een gro te zeil-race langs de F ranse R iviera (Toulon - Le Lavandou) door. Het hele w aterzootje wordt georgan iseerd door stu d en ten van de 'Ecole Polytechnique de Paris ' en staa t open voor alle stu d en ten van de Europese scholen en u n iv e rs ite iten . Het is de b e -doeling van elk land tei delegatie te ontvangen met de vere is te ho n n eu rs , zoals daar zijn: k o st, inwoon en -a ltijd handig bij dergelijke evenem enten- een boot, een 'F irs t Class Europe boat, b est rac ing boafs from the Bnteau fac to ries ' -k e n -ners krijgen nu een spontaan orgasm e. Naast de race zal e r na tu u rlijk gezorgd worden voor 'ho t p a rtie s a sh o re ', waar u uw lessen antropologie zal kunnen bij-schaven -hoe gedraag t zich een echte dronken Zweed, kunnen A ustra li rs al dan niet overweg met mes en v o rk , kortom , een nieuwe wereld zal voor u open gaan .

  Voor al deze lekkernijen moet u dan wel 1 .0 0 0 Franse F. (ongeveer 6 .0 0 0 B ef.) afdokken en voor 15 maart in sch rijv en . Haast u dus maar een beetje .

  Als u het een beetje goed doet (s lech ts twee boten in de vern ie ling g evaren , bij-voorbeeld) , dan mag u op 7 april een ganse dag mee s tr ijd en voor de in te r -facultaire beker (die u trouw ens beeldig zou s taan ) en op 20 mei kan u dan mee naar het Veerse Meer. Spannende dagen staan u te wachten als u het S p o rtsec re -

  Voor meer inform atie kan u altijd tu ssen 8u30 en 17u te rech t bij KOEN L'ASURE. Hij zal u g raag ontvangen in LABO SOETE ( S t . P ie tersn ieuw straat 41, naast de B ru g .) of zijn oor tegen zijn telefoon d ru k k en als u de c ijfertjes 23.38.21, b innenpost 78.25.43 weet te v inden . Begin a lvast te oefenen in uw bad .

  BartV

  . . . zag men het tepelhaartje beter.

  * "Emilia Galotti" van Gotthold Ephraim L essing, in een regie van Jos V erb ist en Herman Gilis:17, 21, 22, 24, 29, 30 en 31 m aart; 5, 6,7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27 en 28 ap ril om 20u00.19, 23 en 26 maart om 13u45 29 maart om 13u30.5 april om 14u00.6 april om 13u00.

  --------------------------------------------------- ROELANDInlich tingen: 091/25.18.60. (A rca)

  * " De R eisle idster" van Botho S tra u ss , door De Tijd in een reg ie van Lucas V andervost: 9 en 10 m aart om 20u00.* "Kaas" van Willem E lsschot, door HermanV erbeeck in een reg ie van Wim Meeuwissen: 14, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 m aart om20uO O .* "Tijl U ilenspiegel" n aa r C harles DeC oster, met Tine R u y ssch ae rt: 19, 20 en16 m aart om 20uOO.* " T ypen" van C yriel B uysse , door Jo Decaluwe in een reg ie van Aehiel van M alderen: 31 m aart, 6, 7, 13, 14, 2 0 , 21,27 en 28 ap ril om 20uOO*"De O ever" , sam engesteld door F rank D eg ru y te r . Met: F rank D eg ru y te r enK ristof S teenhau t: 29 en 31 m aart om2 0 u 0 0 .

  -----------------------------------------NT2 MINNEMEERSIn lich tingen : 091/25.32.08.

  * " Poesjkin-M iniaturen" van A .S . Poesjkin (v e rta lin g Johan de Boose) in een reg ie van Gero T roike: nog to t en met 17 m aart, te lkens om 20u00.

  (sam enstelling: th e u s)

  EN WAAR DE SteRRE BLEEF STILLE STAAN...Ons plaatselijke X -duiveltje (we zijn hard aan het sp aren voor een Z -duiveltje) heeft weer toegeslagen! Van zodra de aandacht van onze alomtegenwoordige hoofd redak teu r even v e rs lap t (als hij zich bijvoorbeeld wijdt aan zijn gelief-koosde hobby: he t b ijknippen van zijnte p e lh aa rtje ) , en als het e r zin in h ee ft, v erlaa t he t zijn schu ilp laa ts-ach te r onze v e rse voorraad porto en Jommekes- en doet het een w illekeurige graai in ons kom puterbestand . Zo kon het gebeuren dat u in he t vorige nummer het ko n tak tad res van SteR (S tuden ten tegen Racisme) moest o n tb e ren . Bij deze dus:

  Herwig Onghena D ienst D erde Wereld U n iv e rs ite its traa t 8,9000 Gentte l: 091/25.76.57, toeste l 371

  Hem kan u bijvoorbeeld k o n tak te ren als u iemand het S teR -pro jek t wil la ten toe-lichten op uw v e rg ad e rin g .

  O ndertussen heeft S teR -Leuven een ee rs te tu ssen stan d opgem aakt van hln p e titie - ak tie . In totaal kon men op zeven feb ru a -r i al 2724 k rabbe ls n o te ren , maar per faku lte it lopen de re su lta te n nogal u it-een: van 91% in G odsdienstw etenschappen to t 0,2% bij Lichamelijke Opleiding en in R echten . Een aantal k rin g en (vooral b u i-ten L etteren en W ijsbegeerte) laat het voorlopig afw eten. VTK-Leuven span t ech-te r de kroon: zij w eigeren gewoon SteR te steunen omdat de petitie "in te algemene term en gesteld" zou zijn , en hun voorz it-te r sch ijn t zich vooral te s to ren aan het "w edstrijd je tu ssen de faku lte iten" dat van de petitie gemaakt zou w orden. Onze Leuvense kollega's van Veto verdenken VTK e r e ch te r van hun eigen verantw oordelijk-heid te willen afsch u iv en , tem eer daar ze w eigeren een a lte rn a tie f te p re se n te re n . Men moet toch 'g en s beg innen , is de te n e u r . Of v re e s t VTK m isschien de v e re is te - lag e - norm van 60% (om racism e- vrij v e rk laa rd te w orden) niet te halen?Wij houden u op de hoogte . Als u belooft uw veren ig ing w akker te sch u d d en , te n -m inste. Laat varen dat tepelhaartje!

  (th eu s)

 • Peggy Lee speelt ten dans op de Gentse Studentenraad

  RAAD VAN FORTUINNiet alleen Schamper haalt dezer dagen probleemloos en zonder glijmiddel de nationale dagbladen, ook uw aller ('ons aller' kunnen we niet maken, natuurlijk , zo gemakkelijk zijn we nu ook weer niet) s tu d en ten b eh eerd er en lichtend voorbeeld Filip Lefevere doet geregeld een gooi naar de vereeuw iging van i dag. Dit keer waren het ech ter anderen die voor hem mikten: de b rie f die de vijf konvent- voo rz itte rs hem geschreven hebben heeft zijn effekt niet bepaald gemist.

  You give me LefevereDe bew uste b rie f, ondertekend door de voo rz itte rs van HK, WK, PFK, FK en KK (zie Schamper 275, "Sidder en b e v e r e . . . ) , diende om Lefevere eens "op zijn plaats te zetten" en bevat in vrij harde bewoor-dingen een rsum van alle klachten over de zijn aanpak, klachten die zich vooral dit jaar opgestapeld hebben. De Vijf vinden dat hij de vloer aanveegt met de soeverein ite it van de konventen en s t ru i-kelden vooral over de "lichtelijk megalo-mane pro jek ten" , die hij op touw zou ze t-ten als "persoonlijk PR -stuntje" en die ten koste zouden gaan van de algemene d ienstverlen ing in het s tu d en ten h u is .(Wij hebben dit altijd al fel overdreven gevonden. Wat ste lt het tenslo tte voor dat Filip de maskotte is van de s tu d ie -rich ting Public Relations, en dat George Bush nu al een perm anente spionkop zitten heeft in de B rug?)

  In the morning

  Goed, de voo rz itte rs waren hun ei kwijt. Zoals u weet houdt De Morgen ech te r van een stev ig omelet je op zijn tijd . Een van hun joernalisten wijdde op 21/2 onder de kop "K onventen keren zich tegen s tu d en -tenbeheerder" driekw art pagina aan de b rie f, gewaagde van een paleisrevolutie en zag L efevere's troon al wankelen. (N onsens, n a tuu rlijk . Het gevaarte weegt immers m instens een ton. Wij kunnen het w eten, want we mogen hem elke dag komen oppoe tsen .)

  Genoeg om de B rug te doen gonzen van de w ildste geruch ten en om van Lefevere voor een week het Minst Geziene B rug-gezicht te maken (dt was toch al 29 jaar gele-d e n !) . Het was ook genoeg voor drie voor-

  z itte rs van De Vijf - Paul Puylaert (PFK) B rig itte Lepage (FK) en Marian De Jaeger (KK) - om een b rie f te stu ren naar de redak tie van De Morgen waarin zij v e r-k laren d a t :

  1/ zij de "in terne brief" ondertekend hebben ten persoonlijken tite l, uit hoof-de van hun voorz itte rschap ;

  21 dat de kop van het artikel dus niet k lo p t;

  3/ dat bij hun weten geen enkele v eren i-ging van hun respek tieve konventen de zin "Lefevere ( . . . ) k rijg t wind tegen van studen tenveren ig ingen" u itgesprokenh e e f t.

  Even la te r zou trouw ens blijken waarom Filip Lefevere zich op de ach terg rond gehouden had . Hij had namelijk, om aan-vallen aan zijn ad res te kunnen w eerleg-gen en om geen verdediging met lege handen te moeten voeren , een enqute ro n d g es tu u rd naar een veertig ta l ve ren i-g ingen. Middels die enqute werd hen ge-v raagd de in itia tieven van de b eheerder (zoals W internacht en de an ti-vanda lis - mekampagne) te evalueren . En jawel: de u itslag was g unstig voor L efevere. Een b ru ikbare en q u te , met andere woorden.

  Daarmee was de kous natuurlijk nog niet a f. Van de zaak w erd, zoals het hoort, een agendapunt gemaakt op de Gentse S tu-den ten raad (GSR) van 22 feb ru a ri, want aan de GSR moet de s tu den tenbeheerder verantw oording afleggen. De dag ervoor kwamen de konven tvoorz itte rs nog eens samen om een zgn. "Basisdokument D ienst-verlen ing" op te s te llen , waarin ze een aantal eisen zwart op wit gedetailleerd vastlegden om die dan te kunnen voorleg-gen aan de GSR. En zie.

  Lefevere all through the nightOp die Raad laaiden de gem oederen, nog stedds zoals het hoort, hoog op. Meer dan anderhalf u u r werd er gedebatteerd over de b rie f , L efevere, zijn enqute en zijn ta a k .Alle konventen (behalve het WK, zie v e r -der) verk laarden dat zij het fundam enteel eens waren met de inhoud van de b rie f van De Vijf, maar dat ze enkele bedenkingen hadden bij de form ulering e rv an . Ook be-treu rd en zij het uitlekken ervan naar de

  p e rs . De b rie f was bedoeld als een in te r-ne v ingerw ijzing, wat ech ter n iets afdoet aan zijn w aarde, vonden ze.

  Zoals gezegd week het WK hier van af. Voor hen was de maat vol, en ze wilden geen woord terugnem en van de beschuldi-gingen in de b rie f. De WK-leden ontkenden ook ekspliciet dat het de konventen zou-den geweest zijn die de b rie f hadden laten u itlekken , en ze veroordeelden v e r-der de "poging van Lefevere om de hele zaak te minimaliseren en af te doen als een hetze van een paar alleenstaande enkelingen".

  Zij verw eten hem bovendien zf de zaak opgeblazen te hebben door zijn reak tie en door die enqute te houden, die hij vol-gens hen trouw ens m isbruikt heeft om de pers te bespelen . Wat was er namelijk gebeurd? Op een bepaald moment had Filip Lefevere een b rie f aan de p ers voorge-lezen op de GSR, waarin hij zijn s tan d -punt u iteenzet en o .a . melding maakt van het positieve re su ltaa t van zijn enqute .Nu ligt het wel voor de hand dat Lefevere zich met alle besch ikbare middelen wil v e rd ed ig en , maar men had zeer sterke twijfels over de rep resen ta tiv ite it van zijn enqu te . Niet alle verenigingen werden immers aangeschreven (die van het WK werden bijvoorbeeld straa l genegeerd omdat hun s tan d p u n t om trent de projekten van Lefevere gekend w as), de enqute werd door Lefevere zf opgesteld , en ze was naar diens eigen zeggen voor " in tern gebru ik" bedoeld. Het WK vond het dan ook ongehoord g ro f dat de studen tenbeheerder de resu lta ten wou gebruiken om voor de buitenw ereld zijn gelijk te bewijzen.

  k

  Lefevere!Over het Basisdokument D ienstverlening, waarin de konventen o .a . eigen kasten vroegen en het gebru ik van de kom puter in het s e k re ta r ia a t, was men het roerend eens. Toch wilde o .a . het WK (alweer) nog aanstippen dat ze dit toch niet de kern van de zaak vonden. Het was 'm volgens hen meer te doen om de visie die Lefevere heeft op zijn taak , om zijn mentaliteit bij het u itvoeren e rv an , en zijn "verdeel en h ee rs" -p o litiek . Filip Lefevere heeft immers de gewoonte voor projekten re c h t-s tre ek s de veren ig ingen aan te sp rek en , daarbij voorbijgaand aan de bovenliggende s tru k tu re n , met name de konventen . Deze werkwijze vinden zij despotische trek jes vertonen .Het Basisdokument werd uiteindelijk door de GSR unaniem goedgekeurd , met onthou-dingen van 3 WK-ers en nog enkele ande-ren , weliswaar.

  Tot u spreekt Funky Wittock

  VIJGEN VOOR PASEN

  (orig ineel a rtike l met negen tienden in g e k o rt, n v d r)

  Zopas even het stuk je over de Raad van B estuu r van feb ru a ri herlezen . Amai, de hoofd redacteu r mag wel eens leren s c h ra p -pen . M instens tw in tig keer "ook" geb ru ik t in de ee rs te tien zinnen. Slechte z in s-co n s tru c tie s , onnozel gewauwel over jonkvrouw en. . . Ik vero n d erste l dat het niveau van de opleiding Germaanse ta len en van Scham per zo laag gew orden (lees: geb leven , n v d r) is dat mijn a rtike l bijna ongecensu reerd verschenen is . Oh, ten tijde van Dominic P e rtry of Inge Deman zou ik maar 10 regels overgehouden heb -ben . Een v rese lijk gesnauw zou mij meteen te ru g g ev o erd hebben to t mijn ware p ro p o r-tie s : een onnozel voorz itte rken van de Sociale Raad en de Gentse S tu d en ten raad .En geen hoo fd redacteu r van Scham per, want zoals wij allen w eten: inform ation ispow er. Dank u Tim voor deze nieuwe k an s. (n v d r : Niet soft w orden, Funky , vooralniet soft w orden .)

  En dan nu: een artikel!De Raad van B estu u r (RvB) van de R .U .G . laat zich adv ise ren door een aantal com-missies of R aden. De belang rijk ste van deze raden voor het studen ten leven op zich is de Sociale Raad (S R ). O pgericht na het woelige ja a r 1969 (weet u nog w el), adv iseert deze over alles m .b .t . de v ie r d iensten die samen de sociale sec to r vorm en. Dit zijn: de Sociale D ienst (met aan het hoofd M evr. C hris T aghon), het A dviescentrum voor S tuden ten (w aar Mr. Rudi De P o tter de scep te r zw aait), de D ienst R esto 's , K inderdagverb lijf en Homes (ged irig ee rd door Mr. Mare B racke) en ten slo tte de D ienst S tu d en tenac tiv i-te iten (aangevoerd door de Heer Filip L efe v e re ).

  Met (exclusief): een onderwerp!Laten we beginnen met de sam enstelling van de Sociale Raad eens u it de doeken te doen. A lle reerst d ient opgem erkt da t dit

  de enige Raad is w aar, onder de stem -gerech tigde leden , de s tuden ten eigenlijk een m eerderheid hebben . De verhoud ing is v ijf-v ijf , maar de voorz itte r is steeds een s tu d e n t(e ) . De stem van deze voor-z itte r (n v d r : op dit ogenblik Flappie Wittock) is bij betw isting steeds door-slaggevend .

  Twee van de s tu d en t-led en worden g e rec ru - te e rd onder de v ie r s tu d en ten v e rteg en -w oordigers in de Raad van B estu u r . In de huidige sam enstelling zijn dat F. (F ru it- sapje? n v d r) Wittock en G. Lam bert. De drie andere s tu d en t- led en worden via een g e trap t verk iezingssysteem aangeduid en verkozen door de leden van alle facu l-te its ra d e n . Op dit ogenblik zijn dat Sven Javobs , F rank Vermeulen en Ben Van Den B rande. Zetelen v e rd e r als stem gerech tig -de leden: 3 vakbondsvertegenw oord igersvan het personeel: Mevr. Maenhout voor de ch riste lijke vakbond, Mr. Van Biesen voor de liberale en Mr. Verhoye voor de socia-lis tisch e . De twee overige stem gerech tig -de leden , om de tien te vervolled igen , zijn Mr. T an re t voor de a ss is ten ten (WP) en p ro f . B rouckaert voor de , ju is t , p ro f-fen (O P ).

  Maar (d aa r gaan we weer) e r zijn ook nog een aantal adv iserende leden: de v ie rhoger genoemde diensthoofden , de sec re -ta r is (Mr. M artens), de regeringscom m is-sa r is , de re c to r en de adm in is tra teu r.

  HeetIn princ ipe komt elke beleidsoptie op de Sociale Raad te re c h t, die maandelijks v e rg a d e r t . A lles,' behalve personee ls-zaken, w aarvoor sinds '85 een ap a rt o rgaan b e s taa t: het BOC ofte Basis O ver-leg Comit. Wanneer e r bijvoorbeeld een wagen aangekocht w ordt voor het tra n sp o rt van onze gehandicap te m edestudenten , dan heeft de Sociale Raad daar e e rs t over ged iscu ssieerd , geld voor vrijgem aakt, e n z . . . Hete hang ijzers de laa ts te maanden w aren: sam enw erking van Sociale SectorRUG met het HOBU, kam erreglem entering

  i .s .m . de G entse S tu d en ten raad , d ringende renovatie van de hom e's, e n z . . .

  Bovendien moet e r elk jaar een goed ge-motiveerde b eg ro ting aan de Raad van B estuu r voorgelegd w orden. Men moet e r zich immers van bew ust zijn dat alle voorzieningen die e r nu zijn , van homes to t jobserv ce , e r nie t gekomen zijn als een donderslag bij k laarlich te hemel. Deze verw orvenheden , die s tu d e ren aan de RUG in te re s sa n te r en aangenam er maken, moeten verded igd en kw alitatief op peil gehouden w orden. De invloed van een be-slissing die door de Sociale Raad voor-gesteld wordt aan de Raad van B estuu r kan van groot belang zijn voor elke s tu d e n t. Daarom alweer onze sm eekbede: aarzel n ie t , con tac teer een s tu d en ten -vertegenw oord iger als u ie ts ro tten d s denkt op te merken in onze omgeving (en het is niet uw afw as, n v d r ) .

  Met, nee maar, zelfs tw onderwerpen!De Gentse S tu d en ten raad , ons tweede onderw erp voor vandaag , heeft beslist om een soort van sensib iliseringscam pagne te voeren , onder het motto: "Insp raak? Komuit je bed - con tac teer de s tu d e n te n v e r-tegenw oord igers" . We hopen dat de b lik -vanger van de cam pagne, de affiche w aar-van u in dit exem plaar van Schamper een verkleinde versie zou moeten te ru g v in d en , nog goed v e rsp re id raak t voor de b lok- periode. De namen en ad ressen van de verkozen s tuden ten zullen p e r faculteit op de affiches aangebrach t w orden.

  De Gentse S tu d en ten raad , ook smalend p raa tb a rak GSR genoemd, is he t overkoepe-lende orgaan binnen de D ienst S tu d en ten -activ ite iten en komt ook maandelijks samen. Per konvent worden een aantal mensen gekozen, een versch illend aantal naargelang de " rep re se n ta tiv ite it" . Alles wat te maken heeft met s tu d en ten ac tiv i-te iten kan e r besp roken w orden, gaande van cordinatie van grote in te rk o n v en - ta ire ac tiv ite iten of contacten met bu iten landse s tu d en ten v eren ig in g en , to t het sch rijnende geb rek aan W C-graffiti sed e rt de anti-vandalism ecam pagne. De vergaderingen van de GSR staan open (en bloot) voor iedereen . U kan en mag met veel p lezier even uw gal komen spuw en. Liefst niet te le tte rlijk , n a tu u rlijk .

  When you kiss meVeel verw ijten heen en weer, kortom, maar de overheersende stemming werd dan toch duidelijk: Lefevere heeft fouten begaan, maar we geven hem nog een kans als hij zich schikt naar onze eisen . Dit kwam tot u iting in de motie die de GSR tenslo tte goedkeurde (met twee onthoudingen van het Homekonvent) als beslu it van de 'a f-fa ire '. In die motie ondersch rijft ook de GSR de fundam entele standpun ten van de vijf k o n v en tsv o o rz itte rs , en b e tre u rt zij het uitlekken van hun b rie f naar de p e rs . Tevens b e treu rt de GSR "het minimaliseren van de problemen tot een pure kwestie van gebrekkige d ienstverlen ing". V erder zal de GSR "een kritisch afw achtende houding aannemen t .o .v . de u itvoering van de m aatregelen m .b .t . de d ienstverlen ing zoals beschreven in de basis tek st die werd goedgekeurd door de GSR". Tenslotte beschouwde de GSR "de evaluatie-enqute van de b eheerder in zijn huidige vorm , en zoals ze werd u itgevoerd , als n ie t-re p re - sen ta tie f" , en b e treu rd e ze "het laten uitlekken van de resu lta ten ervan door de b eh e e rd e r" .

  Lefevere when you hold me tightFilip Lefevere heeft ze dus weer op het droge, maar zelf zegt hij behoorlijk ge- degouteerd te zijn door het gebeurde. "De nieuw jaarsreceptie (de spreekwoordelijke d ruppel, n v d r) was inderdaad een miskleun en daarvoor neem ik alle schuld op mij. Het was ook een te rech te opmerking dat ik de konventen links laat liggen bij de organisatie van grote ak tiv ite iten . Ik doe dat inde rdaad , omdat ik veel liever re ch ts tre ek s met de verenigingen w erk; liever mensen dan s tru k tu re n . Dat werpt vlugger resu lta ten af. Maar in de to e-komst zal elke grote aktiv iteit dus eers t aan de GSR voorgelegd w orden."

  Vanaf nu speelt Lefevere dus het spel mee. Afwachten of hij zich de regels nog h e rin n e rt.

  (theus)

  Woensdag 14 maart 1990:

  Debat Oost-Duitsland spreekt"

  Vier Oostduitse studenten in gesprek met Jaap Kruithof en Jef Turf

  in auditorium D. Blandijnberg 2 20u00

  recordsBo b Dr ieg e

  S t .-K w i n t e n s b e r g 38 B-9000 G e n t

  B e l g i u mTEL & FAX: 32 - 91 /23 71 22

  N e w & S e c o n d H a n d .

  R a r e i t e m s , C o l le c t o r s

  B o u g h t & S o ldO p e n fro m 11 to 18h

  C lo s e d o n S u n d a y s

  Nog heterOmdat men v roeger dacht dat trap p en lopen gezond was, is veel (zoals u , aandachtige lezer, heeft kunnen opm erken) met mekaar verbonden door in te rn e v erk iez ingen . Het maakt de s t ru c tu u r van onze adv iesorganen e r niet duidelijker op , en geeft voedsel aan het beeld van een "klein clubje van p o ten ta ten " . Het is nochtans de b e tra c h -ting van de huidige Gentse S tuden ten raad en Sociale Raad om mee te doen aan de algehele 'O penbaarheid van B e s tu u r '- sfeer die men ook in vele gem eenten p robeert in te voeren . Wees a .u .b . niet gedurende je v ie r , v ijf, zes of zeven jaar alleen maar in cu rsu ssen g e n te re s -see rd . "N atuurlijk" , zal u zeggen , "ook nog in vrouw en en d ran k " . Maar u moest eens weten hoe heet het e r op die veel-vuldige v e rgaderingen aan toe gaat. Het clubje van VdB speelt hierbij vergeleken in 3e Provinciale. Tot h o rens , hopelijk.

  F rederik Wittock

 • $ 2 e t UU I SOf: de droge dromen van paling en pladijs

  SEX, CRIME AND FISHSTICKSZij te is te rd en de Vlaamse huiskam ers voor het ee rs t in 1984. HERMANNEN was de naam, VILLA TEMPO het alibi. Iedereen herkende meteen Marcel 'ik sta sch e rp ' V anthilt en B art 'ik heet B art P eeters ' P ee te rs . Iedereen b rak zich het hoofd over de mys-terieuze derde man die , kushandjes w er-pend en one-liners spuw end, alle meisjes-harten s ta l. G eruchten deden de ronde dat het Carl H uybrechts was. A nderen gokten op Reddy Demey. Zij hadden allen gelijk: het was Hugo M atthysen. Wat e r ook van zij: de Hermannen verh ieven Kitsch to tKunst en de ro lk raag tru i (de in sommige kringen gehate en in andere dan weer aanbeden, maar overal beruch te "so u s- pull") tot het zegevierende m ode-feno- meen van de late ja ren 80.

  MisSpoedig verhu isden de Hermannen n aar N ederland en ontpopten zich to t BAAN-BREKERS eers te k las. Ze maakten mensen als Jos Somers (die iedereen sindsd ien kent als de m achtigste man te r w ereld) razend popula ir. Onze Hugo (w ant over hn hebben wij het vandaag) dook o n d ertu ssen onder in de GROOTE MAGAZIJNEN van Om-roep B raban t, waar hij aan de lopende band Gloednieuw G edachtengoed p ro d u -ceerde: sch itte rende ironische b ijd rag en , b riljan t door hun eenvoud en legendarisch om hun verhelderende logica.

  Sindsdien heeft hij nooit meer ech t s t il-gezeten: songteksten voor De NieuweSnaar, stukjes voor Humo (onder de veel-zeggende initialen hm) en honderden sce-nario 's voor o .a . JOHNNYWOOD en recen t nog ZAPP (dat helaas hopeloos de mist ing ing door de "p resen ta tie" van Ingeborg 'ik ben een vogelschrik ' S e rg ean t) . Zijn allergrootste triom f (.bn lite rs e rk e n -n ing) haalde hij to t nog toe b innen met HET LEUGENPALEIS (paling pladijs) (* ) , het radiofonisch ra rite iten k ab in e t van Studio B russe l, waarin Half V laanderen maandenlang iedere zaterdagm iddag twee u u r lang hartstoch te lijk vreem dging , om tenslo tte tegen slu itingstijd aan , kapot van het lachen (g rinn iken voor de s t ijf -koppen) weer rech t te k ra sse len , ten minste ls Half V laanderen nog bijkwam.Het was van Orson Welles geleden dat de mensheid nog zo sym biotisch met zijn radiotoestel vergroeid was gew eest.

  DaadHet Leugenpaleis schonk de mensheid tie n -

  tallen afsp litsingen van M atthysens p re t -tig yerw arde g eest. Clment Perens (pop- kenner uit A n tw erpen), Magda van Damme (huisvrouw u it Schelle en los medewerk-s te r van Studio B russe l) en D r. Henri De Reiger (de sym pathieke a r ts en academicus uit O ostrozebeke) zijn maar enkele van de beroem dste voorbeelden. Bijna v e rg a t ik nog Ludo de tuinman van Studio B russe l, Yvo F. (de spion bij VTM), Robin van B atm an ... Kortom: te veel om allemaal opte noemen.

  Na de vrijw illige v roegtijd ige abo rtu s van Het Leugenpaleis (he t was een nood-situ a tie , de gezondheid van de g eeste -lijke moeder was in gevaar) ging M atthysen n iet op zijn lauweren ru s te n .Hij s taa t deze dagen overal te lande zichzelf te wezen als p resen ta to r van de ROCK RALLY en maakt iedere d insdagavond een ko rt maar gesmaakt muzikaal op treden in LAVA, het ab su rde kotszakje van zijn hum oristische geestesgenoten Karna en Seele.

  SexDit allemaal maar om te zeggen dat Hugo

  M atthysen, gediplomeerd filosoof van geboorte , sinds ongeveer een jaar ook een sch rijver is . Plots stond hij daar met "FRANKENSTEIN of SMRNTWSK ALLEEN!", een b izar drama in 10 bed rijv en , waarin hij een heel eigen w ending gaf aan de F rankenste in -m ythe . S oulsister Jan Leyers tekende voor de muziek. En nu lig t h ier "MISDAAD, SEX en VERSE VIS" n aa r ons te lonken, een verzam eling verz in se ls zoals dat h ee t. Ik zou ee rd e r zeggen: verhaalTJES en gedichtJE S. De meeste zijn ooit al eens in Humo vrgepub liceerd .Toch danken ze hun herkenn ingsapp laus niet alleen draan: veel onder hen v e r -wijzen onverbloemd naar fei van M atthy-sens vorige levens.

  EnZo ontm oeten we bij voorbeeld opnieuw Jos

  Somers (op de N ederlandse TV ooit op sublieme wijze neergezet door ons aller Raymond vh Groenewoud) en zijn gelijk-namige hond; jawel: Magda van Damme! en de Vlaamse au teu r Paul Jacobs (het is een publiek geheim dat deze beroemde sch rij-v e r , bedenker van vervelende spelletjes

  Veren rech te rb o rs t van B etty Mellaerts niemand minder is dan Hugo M atthysen in zijn maandagse vermomming). Maar we gaan onversaagd door: welke rech tgeaarde Villa Tempo-fan h e rin n e rt zich niet he t d roevi-ge relaas van Tony de zieke pony of het feestlied te r ere van de p lechtige in -tred e van de Hermannen in Kalmthout of de spagettiw estern saga van de cowboy die van aardappelpuree houdt? Hij zal sn ikkend van melancholie en dankgebedjes p revelend dit kleinood aan de b o rs t d ru k k en .Over de re s t van het boek kan ik heel

  k o rt zijn, ttn woord vo lstaat zelfs: NACHTKASTJESLECTUUR (en Clment Pe-ren s zou eraan toevoegen: te gebrokemit e klaan bikke bouzjiekesm uziek). Zonder u mijn mening over uw bedgenoot in de maag te willen sp litsen , d u rf ik toch stoutm oedig te bew eren dat inslapen u voortaan nog gem akkelijker zal vallen dan ooit tev o ren . Neem nu bij voorbeeld vlak voor het slapengaan het verhaaltje (v e r -haal is misschien wat te veel gezegd voor amper 3 pag ina 's woorden) "Jezus en zijn b ro e rs" te r h and . Dat v e rte lt in mooie bew oordingen het m ystieke w edervaren van mevrouw Knapensmaak met Jezus en zijn drie b loedverw anten. Die deden e e rs t de v aa t, namen vervo lgens het sto f af en gingen e r ten slotte met haar juwelen vandoor.

  Of geeft u meer de voo rkeu r aan ste rv en d e heidenen, doelmannen met faa lan g st, b e -roemde sp e u rd e rs , domme v lieg tu ig k ap ers , overspelige v e rp leeg s te rs of geniale hoogleraren? Dan komt ook u u itgeb re id aan uw trek k en (uw bedgenoot geeft u nu een welgem eende/gem ikte k n ie s to o t). Of wil u liever weten hoe de verloofde van Isaac Newton aan haar einde kwam of hoe en in welke om standigheden JP S a rtre zijn navel ontblootte of wie nu eigenlijk de mens ach te r Picasso was? U weet de op-lossing op deze v rag en wel te v inden , zo dom bent u nu ook weer n ie t.

  Se

  Neem me niet kwalijk dat ik niet de minste moeite doe om te p roberen de v e r -haaltjes na te v e rte llen . Ik zou het

  trouw ens niet kunnen . Het m erkw aardige aan deze verzinsels is dat je je na vijf minuten totaal niet meer kan herin n eren waarom je zo hebt moeten lachen en dus weer helemaal opnieuw moet beg innen . Elk verhaal zit zo v e rn u ftig simpel ineen dat je het al verge ten b en t, nog voor je het helemaal uit h eb t. En nu moet u me excu -se ren , want ik moet d ringend verd e rlezen . Voor de twaalfde keer herlezen , bedoel ik natuu rlijk .

  Alleen dit wil ik nog kw ijt: Hugo M atthy-sen zal nog ee rd e r de Nobelprijs voor microbiologie of w orstenkaarten winnen dan die voor li te ra tu u r , maar in zijn genre is hij v o ls trek t uniek en onover-tro ffen . En zeg hem vooral dat Het Leugenpaleis ZO SNEL MOGELIJK MOET TERUGKEREN. A nders sch rijf ik de volgende keer een boze recen sie , zeker w eten.

  Vispre

  (*) Op de valreep heb ik nog deze h is-to rische onthulling voor onze le ze rs- Leugenpaleisfans: v raag t u zich ook al zo lang af wat die belachelijke palingen en pladijzen te lkens weer in Het Leugen-paleis komen doen? Zie h ier he t defin i-tieve einde van het m ysterie: op b lz . 92 (elfde d ru k ) van De K apellekensbaan, het klassieke lite ra ire m eesterw erk van LP Boon, lezen we immers:"En om nutteloze beschrijv ingen te v e r -mijden: het waren vis v erkopers met hunvolle manden PALING en PL A D IJS ..." Waarmee voor eens en voorgoed gezegd is dat Misdaad, Sex en V erse Vis drie on-misbare hoofdbestanddelen zijn van de goede Vlaamse vo lk saard .

  Hugo M atthysen: Misdaad, Sex en V erseVis. Dedalus A ntw erpen, 1989. 128pp voor 498 B iafra 's .

  Hugo M atthysen tre e d t (af en toe k o r t-stondig onderb roken door slecht lippende ZE NOIZ-klonen) op za te rdag 17 maart op in De V ooruit, tijdens de Halve Finale van Humo's Rock Rally 1990. Moge de beste zingen.

  VISPERE

  RUG tegen Drug

  HUN

  POPLOSSING

  Jemig de pemig, wat gaat het allemaal hard de laa tste tijd . Dat zeiden ze al toen die muur in Berlijn tegen de vlakte g ing, weetunogwel. Na het oostblok hebben ze het nu ech te r ook op de modale Oudere Jongere gem unt. M ozeskriebel, ik heb de laatste twee weken namelijk bijna niks meer te blowen gehad. Dat komt door die komplete oversizede h asj-vangsten in N ederland de laatste weken, snap u wel.En dat b randen ze dan zogezegd allemaal op, stond e r in de k ra n t. Om bij te huilen v ind ik h e t, als je bedenkt hoe hele voetbalvelden zomaar in rook moeten opgaan. Daar zullen die politiemensen vast nog wekenlang apestoned van ro n d -lopen, verzek er ik u . Nu, Koos Doets wenst ze allen van h a rte een g igantische cold tu rk ey toe . Echt zonde.Anyway, aangezien de Blowende Medemens de laatste tijd zelfs niet meer in de Am-sterdam se coffee-shops aan z 'n trek k en kan komen, ben ik maar 'ns naar Gent afgezak t. Ik dach t, daar groeit nog wel wat weed, desnoods op de hoofden van al die fijne Belgische O udere Jongeren . Maar wat keek ik op toen ik m'n ouwe gabber John tegen het lijf liep . In p laats van z'n beroemde flow er-pow eroutfit van v roeger droeg-ie nu zo'n strakblauw driedelig yuppiepak , compleet met das en speld . En al dat mooie haar van 'm: w ^ !Ik v roeg : heb je geen lekkere joint voor ome Koos u it Holland, maar hij keek me aan alsof ik Charles Manson himself was.Bleek la te r dat John helemaal clean was.Want zelfs h ier gaan ze al dat mooie weed met de grasm aaier te lijf.Overal in Gent zag je immers van die a f-fiches met "RUG tegen d rug" op. Weinig la te r k reeg ik zelfs een pamflet toege-stop t van een jongere oudere waarin die hele campagne nog eens flink u it de doe-ken gedaan w erd:

  Het hele gedoe d u u rt van 12 tot en met 23 maart 1990 en staa t onder le iding van ene Prof. D r. E. B roeckaert, d ire c teu r van het Laboratorium voor O rthopedagogiek en O rthoagogiek. Een andere in itia tie f-nemer is een gozer genaamd "C entrale Bibliotheek van de RUG" (w eirde namen hebben jullie h ier in Belgi) en e r wordt ook actief meegewerkt door o.m . het B .O .I .C . , het C .A .T ., de Gentse S tad s-politie, de G erechtelijke Politie, het Laboratorium voor O rganische Scheikunde, de R ijksw acht, het Seminarie voor Ge-rechtelijke en Sociale Psychologie en tal van andere o rgan isa ties en inste llingen .Als e r zoveel "cops" aan je fiets hangen , moet je wel schizofreen w orden. Zo ook de hele an ti-d ru g m an ifes ta tie , die is name-lijk in twee delen o p g esp lits t:

  1) In de leeszaal van de C entrale Biblio-theek van de RUG (B oekentoren , Rozier 9, Gent) hebben drie panelgesp rekken p laa ts:- woensdag 14 m aart, 15u. , over B ehande-ling van vers laafden ;- donderdag 15 m aart, 19u. , over P reven -tie ;- woensdag 21 m aart, 15u. , over Doping in de sp o rt.

  2) Eveneens in de C entrale B ibliotheek worden een ten toonstelling en een in fo r- m atiebeurs in g e rich t rond d iverse aspec-ten van de drugproblem atiek (met inbeg rip van het m isbruik van tab ak , alcohol en p sycho -fa rm aca).Op de ten toonstelling w ord t, zoals dat wel vaker g ebeu rt op ten toonste llingen , vanalles "ten toongeste ld": boeken ,b rochu res en lesm ateriaal van v e rsch il-lende u itgeverijen en o rg an isa tie s; op-sporingsm ateriaal en a ttr ib u te n voor het gebru ik van illegale d ru g s (op aanv raag van onderg e tek en d e); re su lta te n van w etenschappelijk onderzoek; w andplaten , fo to 's , d ia 's , (d idactische) videofilms enz. U wordt ook perm anent b lootgesteld aan "uitleg" bij het ten toongeste lde .

  Jem ig, u beg rijp t dat ik me afvroeg of er nu razz ia 's en dat soort s tu ff zouden volgen, dus ben ik maar meteen op Mevrouw W. D evreker (een van de o rg an isa to ren ) toegestap t om haar eens aan de tand te voelen in verb an d mt. Zij ste lde me ech te r meteen g e ru s t dat het h ie r enkel om een sensib iliseringscam pagne gaa t, en dat het dus in feite nie t de bedoeling was met concrete plannen en dito apen uit de mouw te komen. Om me alsnog te bekeren riep ze me ach te rna dat he t hele zootje compleet g ra tis is en voor iedereen vrij toegankelijk . Mij b e s t , als ze me nu maar niks gaan tnpraten.

  Hugo Matthysen,gediplomeerd filosoof van geboorte

 • 7 Van onze man ter plaatse

  ZEVEN EX-TIROLERGRIETEN KRIJGEN HANGTIETEN

  Zeven Ex-Tirolergrieten Krijgen Hangtieten

  ZEVEN EX-TIROLERGRIETEN KRIJGEN HANG TIETEN was de ondubbelzinnige sensatie op het 324ste T iro ler-B ie lenk le tschers- Festival en werd dan ook overs te lp t met H eidi's, de hoogste onderscheid ing binnen deze bloeiende afscheiding van de film-sec to r. Inderdaad , deze film onderscheid -de zich door zijn originele invalshoek, zijn gewaagde them atiet en diepgaande exploratie van Wat De Mens D rijft van alle andere inzend ingen , die we, zo leek h e t , allemaal al eens ee rd e r gezien had-den . ZEVEN EX-TIROLERGRIETEN KRIJGEN HANGTIETEN toont het levensverhaal van zeven doodgewone meisjes die het ver schoppen! Geboren als u en ik , negen maanden n a , ontw ikkelen zij zich al v lug to t schoon brokken vlees en deze niet onaanzienlijke tro e f in onze verdorven m aatschappij doet hen al v lug belanden in een wereldje waar wij alleen van kunnen drom en. De paden van deze zeer v e r f r is -sende meisjes k ru isen zich op de vreem d-ste manieren en al v lug worden zij h a r ts -v riend innen . De camera staa t stil bij hun dagelijkse beslommeringen en de steun die zij bij en aan elkaar v inden . De lens d rin g t binnen in oorden waar de doorsnee- camera het laat afw eten: moeilijkemomenten worden n iet u it de weg gegaan.Zo worden wij meegevoerd naar de ee rs te audities van de m eisjes, de obligate so llicita tiegesprekken met de re g is se u r , de p ro d u cers , de cam eram annen, de geld-sch ie te rs , de m ede-ak teu rs en de toeval-lige viriele voo rb ijganger. Er w ordt de k ijker een blik a ch te r de scherm en gegund , en gelooft u mij, een aantal louche p rak tijken worden zonderm eeron thu ld . Zo zien wij hoe fei van de meisjes (Peggy) door haar wat k inderlijke onschuld naast een belangrijke rol g r i jp t , omdat zij op een voorbereidend gesprek eerlijk bekent dat zij een beetje hoofdpijn hee ft. Hevig ontdaan komt zij op haar flat aan , waar zij gelukkig op-gevangen wordt door de vaste v riend van hi van de andere meisjes (T an ja ).Maar deze zeven zijn rasp aa rd jes die b ars ten van ta le n t , zoveel wordt duidelijk , en ze worden grote s te r re n . In een zorgvuldig opgebouwde climax (let op de m uziek!) zien we hoe zij allen sa/nen gecast worden voor een un iversele p ro -ductie die, realite it en fictie vloeien in e lkaar, ZEVEN EX-TIROLERGRIETEN KRIJGEN HANGTIETEN zal gaan heten en een gooi zal doen naar de hoogste onderscheiding (Heidi) op het 324ste T iro ler-B ie lenk le tschers-F estiva l. Op dit punt maken we ook kennis met de 14 s tu n t-mannen die de Meisjes Op Latere Leeftijd zullen gaan verto lken . Ze ontmoeten e l-kaar op een g igantische p ik -n ick , georga-niseerd door de productiem aatschappij en voorw aar, een idy llischer scfee is in de hele geschiedenis van het Festival nooit vertoond . The R eturn of De Hof Van E den, zo werd in de w andelgangen eerb ied ig geflu is terd , toen na de verton ing alle journalisten (u it 312 landen !) u it hun hokjes kwamen. Moeten we nog verte llen dat de meisjes zich na dit geslaagde hoogtepunt in hun carrire te ru g trek k en ?Op het p la tte land , dan nog wel, waar zij allen gerespecteerde moeders en g roo t-moeders met k roostrijke gezinnen w orden, en niet v e rge ten worden door de talloze vrienden die zij in hun rijke loopbaan gemaakt hebben . En 's avonds gezellig samen koffiekransjes o rgan iseren en op la tere leeftijd nog zeer vitaal zijn en zelfs .og leren koken en breien! Kortom, ZEVI A EX-TIROLERGRIETEN KRIJGEN HANG TIEIEN is een o n troerend menselijke film die u niet onberoerd zal la ten! Wedden?

  Born On The Fourth Of July

  BORN ON THE FOURTH OF JULY is geen Vitnam-film in de ju is te zin van het woord - het is een verfilm d levensverhaal van een All American Wonder Boy, die v an -uit zijn opvoeding, afkomst en o v e rtu i-ging vrijwillig voor het Amerikaans Heidencorps teken t en zodoende in de hel terechtkom t (de kleine le t te r t je s ! ) . Vi