schamper 284

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2016

243 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

7 maart 1991

TRANSCRIPT

 • Waarom Gent gelijk heeft

  JAKKES, AIDs !H e t z a l je m a a r

  o v e rk o m e n . J e b e n t e e r-

  s te ja a rs s tu d e n t a a n d e

  R U G en n va n d e p ro -

  je c te n d ie in jo u w o g e n n

  v a n d e a a n tr e k k e li jk s te

  k a n t je s v a n h e t s tu d e n -

  te n le v e n v o rm d e n , is n ie t

  m e e r. N e e , g e e n n o o d , d e

  p la n n e n v o o re e n v o lg e n d e w in te rn a c h t z ijn n ie t o p g e b o r-

  g e n . C a n tu s s e n z ijn d e w e re ld n o g n ie t u it. D e tw a a lf-

  u re n lo o p kan no g e e n e e u w ig h e id m ee .

  W a t w l o p z ijn la a ts te b e e n t je s lo o p t te G e n t, is d a t

  a n d e r g ro o ts o p g e z e t s tu d e n te n e v e n e m e n t.. . S T U D E N T

  A ID . N x h t a n s v ie r t h e t p ro je c t n o g s te e d s h o o g tij in a n -

  d e re s tu d e n te n c e n tra , z o a ls je m is s c h ie n ve rn a m v ia

  S tu d io B ru s s e l o f K n a ck .

  W a a ro m h e e ft G e n t a fg e h a a k t ? (V o o r de W e s tv la m -

  in g e n : W o a ro m g e e ft H e n t a fh e g o a k t ?)

  O m d e z e p re g n a n te v ra a g te k u n n e n b e a n tw o o rd e n ,

  s ta k S c h a m p e r z ijn /h a a r lic h t o p b ij L u c S lim b ro u c k , je

  w e e t w e l, d ie b ijn a -m a a r- to c h -n ie t-h e le m a a l jo n g -s o c ia -

  lis t en d ito s tu d e n te n b e h e e rd e r u it S c h a m p e r 2 8 2 . G e lo o f

  h e t o f n ie t , d e z e S in t - K r u is e n a a r n a m v ia h e t

  w e rk g ro e p e n k o n v e n t e e rt ijd s de o rg a n is a t ie va n S tu d e n t

  A id te G e n t m ee v o o r zijn re k e n in g . H e r le e s d ie v o rig e z in

  e e n s , d ie ka n je n ie t d ire c t b e g re p e n h e b b e n .

  NEGERTJE STREK JE (LEUVEN)

  Schamper: Kan je een korte schets geven van de evolutie van Student Aid ?

  Slimbrouck : "In h e t zo g v a n L iv e A id e n S p o r t A id r ic h tte m en te L e u v e n in 1 9 8 7 S tu d e n t A id o p . D a t ja a r

  w e rk te G e n t nog n ie t m e e o m v e rs c h ille n d e re d e n e n .

  E e rs t en v o o ra l h a d G e n t e e n e ig e n p ro je c t D u ik e r e e n s

  in v o o r A fr ika ". B o v e n d ie n s te u n d e S tu d e n t A id V re d e -

  se ila n d e n , ee n k a th o lie ke o rg a n is a tie . W ij in G e n t ve rko ze n

  ie ts v a n e e n m e e r p lu ra lis t is c h e in s la g .

  H e t ja a r d a a ro p v ro e g L e u v e n o p n ie u w o f G e n t n ie t

  m e e w o u d o e n , m a a r d a n w e l o p e e n n o g a l e rg v re e m d e

  m a n ie r. "J u llie z o u d e n b e te r m e e d o e n , w a n t w e h e b b e n a l

  w a t za le n in h e t G e n ts e a fg e h u u rd , z o a ls d e V o o ru it.

  D e s n o o d s d o e n w e h e t d u s z lf in G e n t. O p d e z e m a n ie r

  kon h e t W K (W e rk g ro e p e n K o n ve n t) w e l n ie t a n d e rs da n

  S tu d e n t A id a a n d e R U G im p o rte re n . M en k w a m a l w a t

  m e e r te g e m o e t a a n de w e n s e n van de R U G , in de z in d a t

  d e o p b re n g s te n fifty-fifty n a a r V re d e s e ila n d e n en O x fa m , e e n p lu ra lis t is c h e o rg a n is a tie , zo u d e n g a a n . O n d e r im -

  p u ls v a n d e R U G g in g m e n o o k m e e r de in h o u d e lijk e a s -

  p e c ten b e k le m to n e n en w e rd zo m e t a lte rn a tie v e c o lle g e s

  o ve r d e d e rd e w e re ld p ro b le m a tie k g e s ta rt. O n s le e k een

  d e rg e lijk e a a n p a k v a n o n tw ik k e lin g s h u lp e e n s tu k g e z o n -

  d e r. Er k o m t m e e r b ij k ijke n d a n a lle e n e e n v e rh a a lt je

  v e rte lle n o v e r h e t b o u w e n v a n n o f a n d e re d a m . V o o r

  o n s kon d it s o o rt p ro je c t n ie t v r ijb lijv e n d z ijn .

  LEUVENTJE STIK JE (GENT)

  Slimbrouck : W ij w ild e n n a d ru k te le g g e n o p d e w e rk e li jk e N o o rd -Z u id p ro b le m a tie k . W ij w e n s te n m e e r

  d a n a lle e n a a n d a t L iv e A id -g e d o e d e e l te n e m e n . In 1989

  w e rd g e s p a a rd v o o r C O O P IB O B o u w o rd e , a lw e e r z o n

  k a th o lie k e o rg a n is a t ie . L a te rz o u d ie w e l u itg ro e ie n to t e e n

  m e e r p lu ra lis t is c h e b o u w o rd e . In 1 9 9 0 k w a m d a n e in d e lijk

  e e n e c h t in h o u d e lijk p ro je c t. In s a m e n w e rk in g m e t N C O S

  w e rk te n w e to e n v o o r A W A R E , ro n d s la v e n a rb e id in Ind ia .

  T o e n w e rd e n w e v a n u it L e u v e n r i jk e lijk la a t in g e lic h t, o n -

  d a n k s o n z e n a d ru k k e lijk e v ra a g o m te m o g e n m e e b e s lis -

  s e n in d e p ro je c tk e u z e , b ijv o o rb e e ld . E r lie p d a t ja a r

  o n tz e tte n d v e e l fo u t m e t d e c o rd in a t ie te G e n t. W e in ig

  m e n s e n in h e t W K w a re n no g e c h t g e m o tiv e e rd . U ite in -

  d e li jk w e rd h e t h ie r e e n flo p ."

  Scham per: Dat is toch niet de eigenlijke reden waarom het dit jaar niet doorgaat?

  Slimbrouck: D e flo p d e e d o n s e e n e n a n d e r o p n ie u w e v a lu e re n . S tu d e n t A id w e rd h e e l c e n tra lis t is c h g e le id

  v a n u it L e u v e n . D a t z a t o n s to ch n ie t le k k e r. D e re g io s

  h a d d e n o n tz e tte n d w e in ig in s p ra a k . O m te b e g in n e n

  g in g e n w e (h e t W K ) o o k a l n ie t 100 % a k k o o rd m e t d e

  p ro je c tk e u z e s . H e t w a s a lle m a a l te c a r ita t ie f . H e t k w a m

  b ijn a n e e r o p z ilv e rp a p ie r s p a re n v o o r d e n e g e r t je s o f zo .

  B ij z o n k o rtz ic h t ig g e d o e s te lle n w ij o n s v e e l v ra g e n . E e n

  b e te r a lte rn a t ie fv o o r e e n l ie fd a d ig h e id s p ro je c t is 1 1 .1 1 .1 1 .

  D a a r s te e k t te n m in s te e e n e c h te v is ie a c h te r . H e t W K

  b e s lo o t d a a ro m S tu d e n t A id d it ja a r te la te n v o o r w a t h e t

  is . D e 1 1 .1 1 .1 1 .-a c t ie g e n o o t d e v o o rk e u r. W e h a d d e n

  v o o rg e s te ld a a n L e u v e n n a tio n a a l o m S tu d e n t A id in

  N o v e m b e r te p la a ts e n tijd e n s d e 1 1 .1 1 .1 1 .-a c t ie . W e

  k re g e n g e e n g e h o o r . M e t h e t W K d e d e n w e d a a ro m in

  1991 n ie t m e e , o p h e t n ive a u v a n d e fa c u lte its k r in g e n

  e c h te r w e l."

  DE RECTOR EN HET BEEST

  Schamper: En dit gebeurde ook ?Slimbrouck : W e h e b b e n o p e e n da g b e z o e k g e k re -

  ge n v a n m e n s e n u it L e u v e n , d ie z e lf c o n ta c t o p n a m e n m e t

  w a t k r in g e n . B o v e n d ie n v ro e g e n ze d e re c to r e e n m a ilin g

  o v e r e n v o o r S tu d e n t A id n a a r a lle W P (W e te n s c h a p p e lijk

  P e rs o n e e l) en O P (O n d e rw ijz e n d P e rs o n e e l) te z e n d e n .

  N ie m a n d v a n de G e n ts e s tu d e n te n w a s e c h t o p de h o o g te

  va n d it in it ia t ie f. D e b r ie v e n b le v e n d a n o o k n e t je s o p h e t

  re c to ra a t lig g e n , to t e rg e rn is van de re c to r . Dirk De Meulemeester (de n ie u w e s tu d e n te n b e h e e rd e r , n v d r)

  tro m m e ld e d a n to ch n o g w a t m e n s e n o p o m d ie b rie v e n in

  e n v e lo p p e n te k r ijg e n .

  HOE BOUW IK MIJN CARRIRE O P ?

  Scham per: Gent doet dus niet mee omdat en-erzijds de aanpak niet deugt en anderzijds Leuven teveel de touwtjes in handen houdt ?

  Slimbrouck: I k d e n k d a t w e m o e te n o p le tte n m e t v a n d ie g ro te p re s t ig e -p ro je c te n . D ie s lo rp e n ve e l t i jd en g e ld

  o p . O o k G e n t is s o m s in d it b e d je z ie k . E r d re ig t ee n

  w ild g ro e i va n p ro je c tw e k e n z o a ls m ilie u w e e k , A id s w e e k ,

  w e e k v a n d e G U S B -z w e m m e rs , h a h a , n o e m m a a r o p .

  D a a r is n a tu u r lijk n ie ts te g e n m a a r d it a lle s m ag d e

  g e w o n e w e rk in g v a n d e w e rk g ro e p e n n ie t in h e t g e d ra n g

  b re n g e n . D ie o p e re re n e c h t a a n d e b a s is e n ku n n e n ve e l

  b e re ik e n o p k le in s c h a lig n iv e a u .

  In L e u v e n , e n z e k e r w a t b e tre f t S tu d e n t A id , lo o p t d a t

  g ro o ts c h a lig g e d o e w e rk e li jk d e s p u ig a te n u it. E r z ijn g ro te

  k o s te n v o o re e n re la tie f k le in e o p b re n g s t. H e t g a a t z e lfs zo

  v e r d a t b e p a a ld e p e rs o n e n in L e u v e n e r ro n d v o o r u it

  k o m e n d a t d e d e rd e w e re ld p ro b le m a t ie k h e n g e e n z ie r

  ka n s c h e le n . Z e v e rte lle n o n o m w o n d e n d a t z e v ia d e

  re c la m e w e rv in g v o o r S tu d e n t A id g o e ie c o n ta c te n m e t d e

  b e d rijfs w e re ld w ille n o p b o u w e n , m e t h e t o o g o p h un la te re

  c a rr i