schamper 361

Download Schamper 361

Post on 08-Apr-2016

224 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

19 oktober 1998

TRANSCRIPT

 • HHflMj

  36119 o k to b e r 1

 • A l w e e r e e n n i e u w acad em ie jaa r . A lw eer een nieuwe lading ko r te ber ich t jes . In g e e n v e l d e n o f w e g e n paddestoelen te bekennen, mijn f a v o r i e t e c o f f e e s h o p in T e r n e u z e n m o e s t op v e r o r d e n i n g v a n d e b u r g e m e e s te r d icht ( ik zal je missen A h m ed, snik. . . , sl ik .. . , snuif . . . , t r ip . . . , ko ts ) en door mijn ja a rv o o r ra a d je Prozac z i t ik ook al heen. M et de w oord en van de onsterfe l i jke , t en m in s te in G o d - m o d e , D u ke N u k e m : Sh it h ap p e n s .

  Maar geen gezeur! Hebben immers ook niet een bepaald leuk jaar achter de rug: Ir. Miche l Wi l lems, ir. H enri Van Kerc kh o ven , Dr. Alos Ger lo en Dr. Ir. Luc ie n H o s te n . Zij zijn namelijk dood! En hoor je hen klagen? Dat waren tenminste mannen uit n stuk. En nu vele kleine stukjes. Stelt u dat persoonlijk onderhoud met magere Hein liever nog wat uit, dan verzorgt de stad Gent speciaal voor u de b lijf-fitreeks. Staan o.m. op het programma: local tonic (niet te verwarren met Schweppes Tonic) en zwanger zwemmen (lach n ie t, zwanger polsstokspringen zou stukken belachelijker z ijn). Voor meer info: sportdienst Gent 0 9 /2 4 3 .8 8 .8 2 . Ooit in een ver verleden stond magere Hein trouwens bekend als dikke Hein. Tot hij op een dag - een zonovergoten maandag om meer precies te zijn, hij wou naar het strand maar kreeg zich maar niet in zijn tangaslip gehesen - besloot de praktische dieetkooklessen van de dieetafdeling van de RUG en het UZ-Gent te volgen. Staan dit jaar op he t p rogram m a: lekke r en gevarieerd vegetarisch koken, lekker koken en gezond ve rm ageren , cholesterolarm e voeding en lekker koken voor diabeten. Inschrijvingen: dieetpolikliniek UZ-Gent, De Pintelaan 185, 0 9 / 2 4 0 . 2 5 . 9 8 . Sindsdien wurm t Mr. Death himself zich zelfs door de kleinste kieren. Iets waarover hijzelf ten zeerste te spreken is. Zijn g a s th e e r is m eesta l m inder opgetogen. Staat hoog genoteerd op het lectuurlijs tje van Hein: Het zelfbeschikkingsrecht i.v.m. het lijk van S t p h a n i e De W i t t e . Staat hoog genoteerd op dat andere lijstje van Heintje: Stphanie De W itte. S tonden dan w eer hoog op he t d e b a tlijs tje van de CVP-jongeren: R e g i n a l d M o r e e l s en F i l i p D e w i n t e r . De A k t ie f L inkse S tudenten, B lokbuster en M ilitan t

  Links staken daar echter een stokje, in d it geval een flink u it de kluiten gewassen baseball-knuppel, voor. Niet eender welk niet-sterodaal anti- inflammatoir middel voor eender welke inflammatoire toestand, dat is de tite l van het avondcolloquium voor de practicus op woensdag 2 december. Wie ons voor die datum in 10 regels n in verstaanbaar Nederlands kan uitleggen wat d it precies betekent, k r ijg t van ons het gezelschapspel Grunge Golem. Als hij daarvan ook nog eens de spelregels kan doorgronden zullen wij ons Juidskeels Hosanna in den hoge, de Here is wedergekomen zingend, in aanbidding aan zijn voeten neder werpen. Voor wie echter nu nood heeft aan een lich t in de duisternis: op donderdag 22 oktober kan men de V o l k s s t e r r e n w a c h t A r m a n d Pien bezoeken. Bellen of e- m ailen naar Leen M oreau, 0 9 / 264 .30 .9 0 , Leen.Moreau@rug.ac.be. Zien het leven steeds donkerder tegemoet: de jongeren! Dr. Gre ta De C u y p e r e heeft immers zwart op w it aangetoond dat het aantal depressies bij jongeren in Vlaanderen verdubbeld is. Maar geen getreur. Op een drietal speelterreinen voorziet de stad

  Gent nieuwe speelvoorzieningen. Deze zullen o.m. bestaan u it een zestal skate-elementen en allerhande klim-, kruip- en glijm ogelijkheden op een ondergrond van rubbertegels. A lle rhande k lim -, k ru ip - en glijmogelijkheden op een ondergrond van rubbertegels?? Waarom doet dat me aan de Amsterdamse Gay Olym- pics denken? En nu we toch in die hoek aanbeland zijn: op zaterdag 31 oktober organiseert V e r k e e r d G e p a r k e e r d andermaal een holebi fuif. Onder de noemer Verman jeze lf zullen er in de Concertzaal van de Vooru it allerhande klim-, kruip- en glijmogelijkheden op een ondergrond van p a rk e t m o g e lijk z ijn . Inderdaad een ondergrond van parket. Niets morsen is dus de boodschap. Dit jaar zal de stad Gent ook een om vorm ing van he tstraatbomenbestand doorvoeren. Hoe deze omvorming er uit zal zien? In een aantal s tra ten worden alle bomen ve rvangen, in bepaalde geva llen w orden enkel de s le ch te bomen vervangen en in sommige straten waar geen bomen stonden zullen nieuwe straatbomen worden aangeplant . Of

  in studententaal: we modderen maar wat aan en zien wel hoe het uitkomt. Mogen e lde rs w a t gaan aanm odderen : Dr. C h a r l e sW i l l e m e n die benoemd werd to t g a s tp ro fe s s o r aan de J iao tong universiteit in Xiian (China) en pro-fessor Paul K i e k e n s die doctor honoris causa werd aan de Universitatea Tehnic Gh. Asachi te lasi Roemeni. Nee, alle gekheid op een stokje (de kippen moeten maar elders gaan z itten ) dat zijn twee heel slimme kerels. Wens je echter een pak slimme vrouwen bij e lkaar te zien dan is op 22 oktober het symposium van de Medi- cal Womens Association of Belgium the place to be. Moppen over domme b lond jes laa t u he t bes t in de vestiaire achter. Jan Hautekiet ook. Zie je liever een pak studenten bij elkaar, of ben je zelf student, dan moet je op donderdag 22 oktober afzakken naar de Korenmarkt. Onder de noemer Gent verwent de stu-dent vindt daar namelijk een grote happening plaats waar de student informatie, animatie en een gratis pint (als de sponsor een indicatie mag zijn: Maes pils) aangeboden krijgt. Informatie, animatie en een pint?? Raar, maar student zijnde gaan mijn gedachten bij het woordje ve rw e n n e n to ch eerder in de r ic h tin g van enkele V es taa lse maagden, geurige massage-olie en op he t m om ent suprm e een bezoekje van Venus herself. Op 30 o k to b e r kom t een andere categorie van werkende vrouwen aan bod. Dan v in d t im m ers he t Academ isch Sym posiumProstitutiebeleid in de grote steden in Nederland en Vlaanderen plaats. Bel: 0 3 / 8 2 0 . 2 5 . 2 3 o f e -m a il: enge len@ u ia .ac .be , engelen?? toeval?? I think not. Hebben ook nood aan engelen, of op zijn minst personen met engelengeduld: de s te d e lijk e d ie n s t voo r opvanggezinnen. Deze d ienst is im m ers op zoek naar n ieuwe onthaalmoeders. Genteresseerden kunnen steeds bellen naar naar 0 9 / 266 .76.37, vragen naar Mieke. En be lee fd z ijn ! Mijn e igen raadgeving in gedachte: als afsluiter een berichtje gespeend van enige w itze o f grap: op donderdag 22 oktober organiseert de V Z W Best (belangengroep S to tteraars) naar aanleiding van de Wereld-stotterdag een studie- en info-dag over, u raad het, de verbale eloquentie.

  COBBAUT

  2 361

 • INHOUD2

  KORT

  3EDITO

  4-5PLECHTIGE OPENING VAN HET

  ACADEMIEJAAR

  6DE RESTO RONDE

  7DE PPD MANNEN

  8KRINGEN EN CONVENTEN

  9IETS OVER FIETSEN

  10

  COLUMN

  11

  EEN NIEUW HOME?

  12PROF WILLEMEN HEEFT HET

  GEDAAN

  13DE NUMERUS CLAUSUS

  14INTERVIEW : DE STUDENTEN-

  VERTEGENWOORDIGERS

  17DIGITAAL

  18BLOED

  19M UZIEK: VENUS

  20M UZIEK:BAUHAUS

  URGENT PROBEERT NOG

  21TONEEL: HET BAL

  22EXPO

  23FILM

  24AGENDA

  Lezer, w ij denken aan uSoms, een klein b ee tje

  V orig ja a r com m iss ionee rde Scham per een g ro o ts c h a lig e enquete. Nu m oet u n ie t meteen denken da t Scham per over onuitputbare fondsen beschikt en dat wij zoals het contra-revolutionaire blad De Morgen professionele enquteurs kunnen betalen die u lastig komen vallen aan de bar van de Vooruit. Neen, wij maakten handig gebruik van de fondsen die de u ive rs ite it ons te r beschikking stelde in de vorm van s tu d e n te n c o m m u n ic a tie -w e tenschappen. Deze ind iv iduen beten zich m et een p itbu lliaanse hartstocht vast in het onderzoek naar de perceptie van Schamper door de studenten van deze universiteit. Een duizendtal studenten, egaal gespreid ove r de fa c u lte ite n , kreeg een genadeloze vragenlijst voorgeschoteld met betrekking to t de kwaliteit, de verspreiding, de strekking, de stijl en de internetversie van Schamper.

  Het is niet de bedoeling om hier het volledige onderzoek te deconstrueren, want daar kunnen wij een heel nummer mee vullen, maar eerder een overzicht te geven van wat wij, bij Schamper, m e t deze re s u lta te n kunnen aanvangen.

  Uit het onderzoek blijkt dat Schamper door bijna de helft van de studenten gelezen wordt. Dat d it helemaal niet weinig is, mag blijken uit het fe it dat Scham per op 4 0 0 0 exem plaren g e d ru k t w o rd t, o f m inder dan 1 exem plaar voor 5 s tu d e n te n . De studenten die Schamper niet lezen, geven h ie rvo o r als voo rnaam ste redenen da t de inhoud hen n ie t in teresseert, dat ze het blad niet kennen of dat ze niet weten waar ze het kunnen krijgen. Het enige dat wij aan deze situatie kunnen verhelpen, is de verspreiding van Schamper nog te verbeteren. Dat de inhoud sommige mensen niet interesseert, kunnen wij bes t beg rijpen : w ij z ijn ook n ie t bepaald gesteld op wat er in pakweg Voetbal Magazine staat, maar het is dan in tegenstelling to t Schamper, een zeer specifiek magazine. Het zou echter nogal grof zijn te stellen dat de helft van de studenten geen inter-esse h e e ft vo o r w a t er aan de universiteit gebeurt. Bovendien staat er in Schamper ook heel wat cultuur

  ( to n e e l, f ilm , m uziek,tentoonstellingen ...) wetenschap en een in te rn e tru b r ie k . A f en toe Schamper te r hand nemen, kan voor aangename verrassingen zorgen. Schamper wordt meer dan gemiddeld gelezen in de Politieke en Sociale Wetenschappen e