schamper 372

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

18 oktober 1999

TRANSCRIPT

 • SS TT UU DD EE NN TT EE NN BB LL AA DD VV AA NN DD EE GG EE NN TT SS EE UU NN II VV EE RR SS II TT EE II TT

 • Voor anderen kwam het einde dan weer inzicht: dr. Felix Riessauw, dr Baron SimonFredericq, dr. Valeer Vanacker, dr. MarcelRabaey, dr. Antonin Van Elslander, dr. ir.Walter De Backer en dr. Siegfried De Laet.Zij doceren nu allen in de grote aula in de hemel. Mensen die hun lezingen willen volgen,dienen dan ook de hand aan zichzelf te slaan ofte wachten tot The Big Guy himself besluit hentot zich te roepen. Maar ook voor ons leven-den zijn er nog interessante lezingen te volgen indit Aards Tranendal. Zo organiseert de vak-groep Maatschappelijke Gezondheidszorgin samenwerking met collegas uit de VUB, deKUL, UIA en de Vlaamse WetenschappelijkeVereniging voor Arbeidsgeneeskunde een aantalseminaries in het domein van de arbeidsge-neeskunde. Het eerste seminarie vindt plaats inLeuven en behandelt de actuele aspecten vanvrouwenarbeid. Meer informatie op het num-mer: 09/240.36.30. Bent u daarentegenonze andersgekleurde medemens liefdevol toe-genegen, dan is het congres Belgiums Africameer spek voor uw bek. Het congres loopt van21 tot 23 oktober en alle inlichtingen vindt u ophet nummer: 09/264.38.24. Mensen die hetzekere voor het onzekere willen nemen, kunnenzich tamtamsgewijs richting Talencentrumbegeven alwaar het stamhoofd u ritueelbegroeten zal, alvorens u praktisch Kiswahiliniveau 1 of twee bij te brengen. Indien unaar aanleiding van een studentendoop als katverkleed moet rond te lopen, zorg dan maar voorenige legitimatie. De Dienst Openbare Gezond-heid van de stad Gent is namelijk een steril-isatiecampagne van zwerfpoezen begonnen. Worden niet gesteriliseerd en mogen ook nogeens gratis andere busreizigers terroriseren: deGentse kinderen, leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar.De voltallige Schamperredactie, in korte broekgehesen, werd daarentegen de toegang ontzegdmet de opmerking dat het hier wel degelijk debiologische en niet de mentale leeftijd betrof.Het weelderige baardhaar van onze AlgemeenCordinators weelderige baardhaar wordt alsmogelijke zwakke plek in ons plan aanzien. De lieve kinderen worden nog meer verwend.De laatavondopvang van de verwende nestenwordt immers uitgebreid, waardoor alweer eenbron van inkomsten voor ons redacteuren verd-wijnt. Meer informatie op het nummer:09/225.76.41. Uw koters krijgen er bovendi-

  en zomaar vier nieuwe crches bij. De Scham-perredacteuren blijven in de kou staan. Opzoek naar warmte en een beetje genegenheidtrokken wij naar Het museum voor volk-skunde. Maar omdat men expliciet om gemo-tiveerde vrijwilligers gevraagd had, beseften zelfswij dat wij daar niets te zoeken hadden. Metmedeneming van enkele getoonstelde stukkenvertrokken wij dan ook richting Schamperlokaal.Dit laatste ziet er sinds ons bezoek aan het muse-um al veel gezelliger uit. Volgende weekvertrekken we naar het museum voor dierkunde.

  Gemotiveerde vrijwilligers zijn trouwens nogsteeds welkom in het museum voor volkskunde,schamperredacteuren daarentegen niet. Meerinfo: 09/225.59.86, vragen naar Koen ofSylvie. Verlangt u ook terug naar dat atletis-che lichaam van weleer of vindt u het zo eenzonde om al die lieve beestjes te slachten loutervoor uw genoegen? Dan hebben we goed nieuwsvoor: Het centrum voor Voedings- en diee-tadvies van de RUG richt nieuwe cursussenlekker en gevarieerd koken in, doelgroepen zijndiabetici, dikkerds, vegetarirs en de microgol-fovengebruikers. Zo moet u die lekkere prak uitde restos niet meer naar binnen douwen en opverzoek wil de rijkswacht zelf bij u op kot komenmeeten. Meer info: 09/240.25.98 In deze tij-den van dioxinecrisissen kunt u niemand meerop zijn woord geloven. Een grondige kennis vanhet overeenkomstenrecht is dan ook welkom. Enkijk, wordt daar niet de XXVIste postuniversi-taire cyclus Willy Delva gewijd aan hetovereenkomstenrecht. Een buitenkansje, me

  dunkt. Meer info: 09/264.68.43. U mag ons opons woord geloven. Voelt u muzikale gevoe-lens in u opborrelen nu het einde van het mille-nium in zicht komt, val er dan niet ons mee lastigmaar begeef u enkele verdiepingen hoger en valhet Gents Symfonisch Studenten-orkestlastig. Zij zijn op zoek naar klassiek geschooldemuzikanten. Meer info: Francis Michels tel:050/35.53.16 (weekend), Marc Van Camp-enhout tel: 09/223.50.94 (kantooruren). Vrijdag 19 november brengt minister van staatWilly Claes een pianoriedeltje ten berde. Voor-lopig ontkent hij nog alle aantijgingen maar onzecontactpersoon is zeker: Willy Claes kan spelen.Het Gents Symfonisch Studenten-orkest heeftgedreigd met Stockhausens volledige repertoireals wij Willy en Augusta in eenzelfde zingebruiken. Bij onze vraag of zij Willy wildenpolsen voor een openstaande vacature bij hunorkest, hulden zij zich in een mysterieus stilzwij-gen. Wordt ongetwijfeld vervolgd- het verhaalweliswaar, niet Willy. Meer info: 09/240.47.96 Drugs, wie is er nog niet mee in aanrakinggekomen? De zevende editie van het Nation-aal Congres Drugbeleid 2000 vindt dit jaarplaats in Flanders Expo op 26 en 27 oktober.Hard en soft drugs dienen aan de balie achterge-laten te worden. Meer info: 09/264.68.38. Studentendopen, volgens de ene absoluut heteinde en volgens de andere een vernederingsritedie met wortel en al dient uitgeroeid te worden.De Luikse studenten dierengeneeskunde willenze wettelijk laten verbieden. De Gentse Tap-pers - de vereniging van horecazaken uit deOverpoortstraat- willen niet zover gaan en vragenenkel een inperking van duur. Ze laten alledopen liever plaatsvinden in dezelfde maand.Wij kunnen ons daarin volledig terugvinden. Hetmaakt onze job als studentenverdelger zoveelgemakkelijker. zo liet een lid van de bond tegenstudenten en studentendopen in het algemeenons weten waarna hij vervaarlijk een metmachete in onze richting zwaaide. En als afs-luiter: muziek. Lunar vzw laat weten dat zij enhaar gevolg (The Invitation en Purple Moon)van het landelijke Meulebeke verhuisd zijn naarhet grootse Gent. Meer info: 09/267.35.20 ofwachten tot de volgende Schamper verschijntmet een razend interessant artikel over dezemensen. De Keizer Karel -viering is u niet ont-gaan. En naar aanleiding daarvan organiserenvzw Muzikon en vzw Gent tal van dubbelcon-certen. Meer info: 09/266.56.00 of n van devolgende Schampers. May the farce be withyou.

  AA NNEEWW HHOOPPEE......

  JJEEddii bbaassttaarrdd

  KKKKOORRTTTTtar Wars 1: The phantom menace is eindelijk uit in onze zalen. En watverschijnt er bijna gelijktijdig met Lucas monsterproduktie: de nieuwe

  Schamper. Meer inhoud dan in Lucas nieuwste geesteskind en ongetwijfeldveel boeiender, alleen al vanwege het feit dat wij meer nieuwe discipelen inonze rangen mogen tellen. The Force is with us, zij het dan wel the silly sideof the Force. Maar ach, het is een begin.

  SS

  2

 • WANT, EN LAAT IK ME HIER DUIDELIJK ZIJN, DIE BEELDSTORM KOMT ERZEKER EN VAST. BIJGEVOEGD VINDT U EEN EXEMPLAAR VAN BEELDSTORM.ZOALS U DAT GEVRAAGD HAD. WEGENS HET ABSOLUTE DIEPTEPUNT INKWALITEIT WAGEN WIJ HET ZELFS NIET MEER HIER GELD VOOR TE VRAGEN.MAAR TOCH NOG VEEL LEESPLEZIER. EN WAT DAT CAFEPLAN BETREFT: DITONS GELDIG EXCUUS VOOR DE MONSTERACHTIGE LAATTIJDIGHEID VANBEELDSTORM 6. WANT, EN LAAT IK ME HIER DUIDELIJK ZIJN, DIE BEELD-STORM KOMT ER ZEKER EN VAST. BIJGEVOEGD VINDT U EEN EXEMPLAAR

  IINNHHOOUUDD nnnnaa hheett ppllaannnn

  3

  SCHAMPER 18 OKT 99NUMMER 372

  2kort

  3voorwoord

  4 erasmus niet welkom

  6 structuur onderwijs

  8 interview prof De Ruyver

  11streepjescode op studen-

  tenkaart14

  studenteninformatie15

  snelcursus over univer-siteit

  16wetenschap

  17muziek

  20kultuur

  23kringen en konventen

  Voor het eerst sinds enkele jaren zijn er minder eerstejaarsstudentenaan de Vlaamse universiteiten. Wellicht is dit de onderliggende redenwaarom er een optimalisatie van het hoger onderwijs zal doorge-voerd worden. De hogescholen zijn ondertussen al teruggebracht vaneen grote honderd naar 29, en ook in de universiteiten moet nog ge-snoeid worden. De Vlaamse regering laat het initiatief voorlopig aande instellingen zelf. Aan de KUB hebben ze het al begrepen en voerenze fusiegesprekken met de VUB. De eerste telt een achthonderdtalstudenten, de laatste ongeveer tienduizend.Andere neuzen wijzen echter in een andere richting. In Antwerpenverklaarde men twee weken terug dat er aan uitbreiding gedachtwerd, en ook een paar hogescholen willen wel universiteit worden.

  In het universitaire landschap dat Els Witte, rector aan de VUB envoorzitster van de VLIR in haar achterhoofd heeft, is er plaats voortwee grote universiteiten in Gent en Leuven, twee middelgrote inBrussel en Antwerpen en twee internationale te Diepenbeek en Has-selt. Deze twee zouden dan nauw moeten samenwerken met Maas-tricht.

  Voor kleinere broertjes zoals de KUB of de KULAK in Kortrijk is er dangeen plaats. De vraag kan inderdaad gesteld worden of de kwaliteitvan het onderwijs wel voldoende gegarandeerd is als het studen-tenbestand maar een goeie zeshonderd koppen telt. Daarnaast is erook de vraag of de middelen die naar deze instellingen gaan niet beteraan een groter aantal studenten besteed worden. Pas dan kan er echtwerk gemaakt worden van kwaliteit in het onderwijs. De zo vrijge-komen fondsen kunnen genvesteerd worden in een beter monitoraatvan de eerstejaarsstudenten, zodat het argument niet opgaat datkleinere universiteiten een betere overgang vormen van het middel-baar naar het hoger onderwijs. Het is evenmin de bedoeling dat deRUG en de KUL nog groter worden. Zoniet komt ook hier de kwaliteitin het gedrang

  Hopelijk - en ik vrees het ergste - kan de discussie gevoerd worden inhet kader van het algemeen belang en staat kwaliteitsverbetering cen-traal in het debat. Vanaf het moment dat het om financiering en pres-tige begint te draaien, gaan we weer de verkeerde kant op. En zoalsonze rector al zei op