schamper 380

of 24 /24

Author: schamper

Post on 08-Apr-2016

243 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

8 maart 2000

TRANSCRIPT

 • Wil u ook uw steentje bijdragen, dan is datnog altijd mogelijk. In Nederland vindennamelijk de Pythische Spelen plaats. Hetgrootste culturele studentenfestival vanNederland daagt zijn Vlaamse en Duitsebroeders uit om het tegen hen op te nemenin de verschillende culturele disciplines:beeldende kunst, letteren, nieuwe media entheater. Verdedig de Belgische eer, laat uwsuperioriteitsgevoel ongekende proportiesaannemen en breng ons een mooi souve-niertje mee. Alle info: http://www.pythis-chespelen.nl. Inschrijvingen ten laatste vijf-tien maart. Bij de Katholieke Kerk ligt deuiterste inschrijvingsdatum iets later (metname enkele seconden voor het einde dertijden). U uitschrijven kan nu al. Enkeleorganisaties verbonden aan de RUG, VUB,UFSIA en KUL (?) organiseren van 13 tot 17maart een Kerkuittredingsweek. Als uwzielenheil u werkelijk niets waard is, dan kanu zich altijd digitaal uitschrijven. Stuur al uwketterse berichten naar: [email protected] Over Kerkengesproken: dr. Louis Van den Wyngaerthoudt op 15 maart een lezing getiteld: Sek-ten: een verschijnsel uit de prehistorie.Onze goeroe heeft ons beloofd zichleviterend richting Aud. A (Blandijnberg) tebegeven. Dat zal die ongelovigen wel eventonen niet te lachen met het ware geloof. Delezing vindt trouwens plaats in datzelfdeauditorium om 20.00 u. En als alles goedgaat, zal ze vijf minuten later al om zijn. Degrote leider zij geprezen. Aan de leugenskomt een einde. Aan de leugens een eindemaken, is ook het streefdoel van AlanSokal en Jean Bricmont. Zij ontdekten datpostmoderne Franse filosofen verscheidenewetenschappelijke ontdekkingen en termenmisbruikten en verkeerd interpreteerden,o.a. Einsteins relativiteitstheorie (alles isrelatief). In hun boek Intellectueelbedrog pogen zij met dit denken af te reke-nen. Professor Bricmont zal de controverserond het boek verder uitspitten in de lezingScience, relativism and the Sokal affair.Verplaats u op 17 maart sneller dan het licht.Als Einstein gelijk heeft, komt u dan op 16

  maart omstreeks 19u45 toe in aud. K van deJozef Plateaustraat. Net op tijd voor de lezingvan professor Bricmont. Meer info,http://student.rug.ac.be/vvn. Komt uten gevolge van enkele ruimtelijke krom-mingen uit in de Balzaal van de Vooruit endit op 15 maart (20.00u), dan is alles nogniet verloren. U kan meegenieten van eenSlavische avond georganiseerd door deVakgroep Slavistiek en Oost Europakundei.s.m. Slavia. De avond staat in het teken vanPolen. Meer info, tel: 09/ 264.38.16 Koffie zou een goede remedie tegen katersna overmatig wodkagebruik zijn. Deambtenaren van de stad Gent drinken geenwodka maar wel eerlijke koffie. Het Gentsestadsbestuur heeft besloten koffie met hetkeurmerk Max Havelaar aan te kopen. HetGentse ambtenarenkorps kan vanaf 6 maartmet een gesust geweten van hun bakkietroost slurpen in de wetenschap dat zij dekleine koffieboeren eventjes niet uitbuiten. Hoe nuttigt de doorsnee ambtenaar zijnkoffie eigenlijk: rechtstaand of zittend? Demensen van Fotoklas weten het misschien.Zij stellen een selectie voor uit de werkenvan hun leden. De openingsreceptie vindtmaandag 13 maart plaats op de tweedeverdieping van Studentenhuis De Brug. Detentoonstelling loopt tot 31 maart. Wijkijken nu al uit naar de mogelijke kiekjes vankoffieslurpende ambtenaren. Fotografie iskunst. Gevallen bladeren is kunst. De Kouterwordt opgefleurd met enkele reusachtigegevallen bladeren. Het kunstproject WildLeaves van de Amerikaanse Jessica Dia-monds. Het werkje werd gekozen door eenvakjury onder leiding van kunstkenner JanHoet. De brave man trachtte ons het nutvan dit project uit te leggen, maar vooraleerhij zijn betoog kon beindigen waren wij allang in Dromenland. En daar zouden wijnu nog zijn, had een sympathieke Gentenaarons niet gewekt. De man maakte deel uit vande Actie Samenspraak. Actie samenspraakwil Gentenaars stimuleren tot het mee-denken en praten over het stedelijk beleid.Vier uw dictatoriale neigingen bot en richtnu uw eigen burgerwacht op. Meer info, tel:

  09/ 269.87.50 De oude knar die onswekte, maakte ons ook nog eens lekker metzijn kaartje voor een operavoorstelling vanDe fliegende Hollnder. Het Gentsestadsbestuur stelt 300 plaatsen terbeschikking voor het luttele bedrag van 100Bef. De adder onder het gras is dat u wel een55-plusser moet zijn. Toen de ouwe knarons daar grijnzend op wees, gaven wij hemeen priv-voorstelling van ons eigen operas-tuk Dat Fliegende Kunstgebit. Hij kon erniet mee lachen. Meer info, tel: 09/266.76.34 Studenten kunnen dan weerThe Phantom of the Opera aan eenvoordeeltarief bekijken. U moet er wel voornaar Antwerpen. Naar Antwerpen voor eenmusical? Van mijn leven niet, ik hijs nog liev-er mijn broek tot onder mijn oksels om vooreen oude van dagen door te gaan. Meer info,tel: 02/ 481.67.20 De stad Gent laattrouwens weten dat de Gentse feestenplaatsvinden van 15 juli tot 24 juli 2000. Wilu met uw activiteit opgenomen worden inhet officieel Gentse Feestenmagazine, con-tacteer dan de Dienst Feestelijkheden.De deadline is 1 mei 2000. Meer info, tel: 09/239.42.60. Onder de hoofding Schamperzullen u enkele aangename verrassingen tewachten staan. Een tipje van de sluier willenwij nu al oplichten: kindjes. Steve VanLaere is alvast niet langer verlet om naarGent af te zakken. De knaap werd woensdag23 februari voor zijn woonst ontvoerd. Bij deopdrachtgever aangekomen, was deze laat-ste ietwat verbaasd. De ontvoerders haddenzich namelijk van slachtoffer vergist. Stevewerd terug naar huis gebracht. Toch welsympathiek van die gasten om Steve terugnaar huis te brengen. Op 9 maart herdenktGent het doopsel van Keizer Karel V. Tenhuize B. kunnen wij met moeite een geeuwonderdrukken. Meer info, tel: 09/266.70.40 Om nog even terug te komenop onze koffie consumerende ambtenaar,misschien kan u ons helpen. De stad Gentwerft nieuwe medewerkers aan. Meer info,tel: 09/ 266.75.69. Zo u aangenomen wordten tot koffie-nuttigende medemensbehoort, laat u ons dan iets weten? U zal onsvele slapeloze nachten besparen. Inmiddelsverblijven wij met de meeste hoogachting,

  JJeeuuggddppuuiissttjjeeBB aa rr ss tt

  DDe terreur van de zotskap is voorbij, of toch zo goed als. Prins Filip isnaar zijn majestueuze woning wedergekeerd en over het Land vanAalst is de rust nedergedaald. Carnaval is voorbij. En hoe kunnen we ditverlies beter verwerken dan met een nieuwe Schamper. Tenslotte behoorthet overbrengen van berichten ook tot de oude gebruiken. Het is goed teweten dat ook wij ons steentje bijdragen aan een eeuwenoude traditie.

  2

  OO uu dd ee vv oo ll kk ss gg ee bb rr uu ii kk ee nn KORT

 • 3Deze observatie werd onlangs gemaakt: 53 procent van de Vlaamse univer-siteitsstudenten haakt op zeker ogenblik af. Het Europees gemiddelde is slechts38 procent en alleen Itali brengt het er nog slechter vanaf dan Belgi: slechts 35procent haalt er de universitaire eindmeet. Veel heeft natuurlijk te maken met hetfeit dat Vlaanderen, in tegenstelling tot veel Europese landen geen centrale exa-mens kent. Een deel van de buitenlandse afvallers zit dus niet in de cijfers.

  Toch blijven het geen cijfers om trots op te zijn. En op twee studenten die huneinddiploma niet haalt is uiteindelijk een situatie waar niemand iets aan heeft.Het betekent dat in de helft van de gevallen studenten, ouders, overheid en uni-versiteitspersoneel energie stoppen in onderwijs zonder dat dat het verwachteresultaat oplevert.

  Om de situatie enigszins recht te trekken, stelde de Leuvense onderwijsraad eenmaand geleden de profielschets voor. Geen examen, maar een blauwdruk van wateen bepaalde opleiding precies te bieden heeft. Er is weliswaar nog steeds zoietsals het PMS die de abiturinten van het secundair onderwijs begeleidt in hunstudiekeuze, maar vaak wringt het schoentje bij de voorstelling van de inhoud vandie keuze. Een opleiding is immers altijd afgestemd op een normstudent, eenpersoon die de vereiste begaafdheid, motivatie, voorkennis en studiehoudingheeft voor een bepaalde opleiding. Voor eerstejaars aan de unief is het vaak aftas-ten wat dat precies inhoudt. Dat iedere cursus een aantal studiepunten en eenstudietijd opgespeld krijgt, verandert daar jammer genoeg weinig aan. Eendocent die vindt dat de navelstreng van het hoger onderwijs door zijn vak loopt,kan van een cursus met drie studiepunten een moeilijkere bevalling maken danvan het officile hoofdvak.

  De orintatieproef is ook al voorgesteld door minister van onderwijs MarleenVanderpoorten. Onvermijdelijk zal bij het invoeren van dergelijk systeem deofficile studiedruk moeten worden herbekeken. Vijfenwintig jaar geleden werdin Schamper al bericht dat die onrustwekkend toegenomen was. Dat was tegelijkde periode dat Schamper geleid werd door n hoofdredacteur die alle taken opzich nam, en dat meestal zelfs enkele jaren deed. Anno tweeduizend worden dezetaken door drie mensen uitgeoefend, en slagen weinigen er in ze verscheidenejaren te combineren met hun studies. Onze ijdelheid zegt ons dat dat komtomdat we professioneler werken dan vroeger; ons slecht karakter zegt ons datook de studiedruk er iets mee te maken heeft.

  Hopelijk wordt het iets met die profielschetsen en orintatieproeven. Als hetonderwijs iedereen gelijke kansen wil blijven geven en dat moet het is hetzonde om veel geld en tijd te verspelen aan vermijdbare verkeerde studiekeuzes.Het alternatief is een duurder onderwijs met de bekende dreigende gevaren:minder kosten maken door via een toelatingsproef minder mensen toe te latenof meer opbrengsten genereren door hogere inschrijvingsgelden te vragen. Geenvan beide is aanvaardbaar zolang we het onderwijs democratisch willen houden.

  inhoudSCHAMPER 8 maart 2000

  NUMMER 3802kort3voorwoord 4Geen Erasmi in de restos5Fietsroute uitgefietst6Rolstoelen aan de RUG8Ons molleke9Verkiezingen10Wetenschapsmusea11Dossier Oostenrijk1625 jaar Schamper18Digitaal: homepages19Column20Kunst21Muziek22Film EN vrijkaarten

  Studiedruk enstudiekeuze

  Bart Haeck

 • Restos weigeren werkwillige buitenlanders

  Ieder jaar ontvangt Gent een relatief grotekolonie studenten uit het buitenland die viahet Erasmusprogramma een jaartje aan onzeuniversiteit komen studeren. Het is dus vanhet grootste belang dat de RUG zich pro-fileert als gastvrije universiteit die voor eengoede opvang zorgt. Dat de universiteitsoms wel eens tekort schiet in het vervullenvan deze taak bleek al in oktober toenenkele Erasmussers letterlijk op straat ston-den (zie Schamper 372). Daarbij komt datvoor vele van deze studenten de studiebeursniet volstaat om te voorzien in destudiekosten. Bij de zoektocht naar werkstuiten de meesten op een onverbiddelijknjet. Als laatste strohalm richten deuitwisselingsstudenten zich dan tot de uni-versiteit en proberen ze aan de slag te gaanin een studentenrestaurant. Ook daar van-gen ze echter bot waarna ze met hun grie-ven terecht komen bij het ESN dat zichbekommert om het lot van de buitenlandsestudenten. Vice-voorzitter Samson DePessemier is niet te spreken over het te-werkstellingsbeleid van de RUG voor dezestudenten. Vorig jaar kregen ze nog veelwerk in de restos, sinds oktober niet meer.

  De reden die hiervoor gegeven wordt, is hetcommunicatieprobleem. Maar de meestestudenten spreken vlot Engels. Ik zie hetprobleem niet.

  Niets aan de handWe besloten ons licht eens op te steken bijde personeelsdienst waar men zich van geenkwaad bewust lijkt. Voor personeelscordi-nator Carla Verhaegen van de dienst stu-dentenvoorzieningen is er geen vuiltje aande lucht. Het enige probleem dat zich zoukunnen stellen is het verschaffen van werkaan niet-EU-onderdanen. Voor hen is er eenwerkvergunning nodig en moet eenbepaalde procedure gevolgd worden.Daarom wordt soms de voorkeur gegevenaan Belgische studenten. Verhaegenontkent niet dat er soms Erasmusstudentengeweigerd worden. Maar van een systema-tische weigering is totaal geen sprake. Somsis er een minimum-taalvereiste om met per-soneel en klanten te kunnen commu-niceren. In het Pand en in de resto van Sint-Jansvest zijn er meerdere buitenlandse stu-denten aan het werk. De meesten sprekenEngels of Frans.

  PPrrooeeff oopp ddee ssoommNiet echt overtuigd van het grote gelijk vande personeelsdient stuurden we onder hetmotto waar rook is, is vuur een Eras-musstudente naar de Jobdienst om een jobte bemachtigen in een studentenresto.Cristina uit Spanje is al enige tijd op zoeknaar werk. Ze schreef zich in bij Creyfs, hetinterimkantoor waar de RUG mee samen-werkt, voorlopig zonder resultaat. Toen zezich aanbood bij de Jobdienst werd zeprompt geweigerd voor een job in een restoomdat ze geen Nederlands spreekt. Welwerd ze doorverwezen naar Het Pand waarze misschien meer kans zou maken.

  FFrreenncchh ffrriieessDat het hier niet gaat om een alleenstaandgeval bleek na een oproep via e-mail. Steedskeert hetzelfde trieste verhaal weer: buiten-landse studenten zijn niet gewenst in derestos omdat ze niet over de kennis vanonze moedertaal beschikken Volgens DePessemier gaat het wel degelijk over een sys-tematische afwijzing. Mijn ervaring is datrestos werkwillige uitwisselingsstudentenweigeren als ze geen Nederlands spreken,zegt hij. Die taalvereiste is een drogreden.Kan een student die Engels spreekt nu echtniet functioneren in een resto? Wie zou eriets op tegen hebben als tijdens de lunch hetbedienend personeel vraagt of men pota-toes or french fries wenst? De Pessemierbgrijpt het maar niet: Ik heb al eensvoorgesteld om de eerste werkdag mee tegaan om de studenten te introduceren. Maarhierop werd niet gereageerd. Er zijn dit jaarongeveer 413 Erasmusstudenten in Gent.Voor velen onder hen is er voldoende werkwaarbij het taalprobleem zich niet stelt. Diemensen hebben geld nodig, maar gerakenniet aan de slag. Volgens het ESN is het detaak van de RUG om de buitenlandse stu-denten tewerk te stellen. Dit is zondermeer slechte reclame voor Gent als studen-tenstad.

  Tewerkstellingsbeleid RUG krijgt bruine trekjes

  EErasmusstudenten hebben het dit jaar niet onder de markt in Gent. Bijde aanvang van het academiejaar waren er al problemen met deopvang van de uitwisselingsstudenten wegens een schrijnend gebrek aanonderdak. Sinds enige tijd komen er met de regelmaat van de klok klacht-en binnen bij het European Student Network (ESN) van buitenlandse stu-denten die niet aan de slag mogen in de studentenrestos.

  Bart Aerts

  4

 • 5De Oost-West Fietsroute

  De Oost-West fietsroute is een uitbreidingvan de in 1998 aangelegde fietsroute tussenMariakerke en Gent. Deze route verbindthet centrum van Mariakerke met de Gentsebinnenstad. Dit traject is nu aangevuld meteen tweede gedeelte dat van het Gentsecentrum tot in Sint-Amandsberg loopt.De nieuwe brochure stelt de Oost-West fiet-sroute voor als een aangename, veilige ensnelle verbindingsroute langsheen groene

  plaatsen en leuke stadswegen. Schamperbesloot de proef op de som te nemen, stoftede oude Schamper superbike - eenschreeuwerig geel gevaarte - af en storttezich in het verkeersgewoel.

  GG oo WW ee ss ttDe Oost-West route loopt van de School-straat in Sint-Amandsberg tot aan het Mau-rice Claeysplein in Mariakerke. In deschoolstraat is er echter niets dat op hetbestaan van de fietsroute wijst. De route iszelfs niet met het bekende blauwe bordaangeduid en een fietspad is er in geenvelden en wegen te bekennen. Ook aan het

  begin van de Adolf Baeyensstraat ont-breekt het bord dat ons richting centrummoet te sturen. Gelukkig hadden wij de fan-tastische Oost-West fietsroutefolder bij dehand of wij dwaalden nu nog door de stra-ten van Sint-Amandsberg. Pas in de Aan-nemersstraat kunnen wij het blauwe bord-je van de fietsroute ontwaren. Een fietspadhebben wij nog steeds niet gezien. Aan hetkruispunt met de Hernislaan is, op een ver-

  keersdrempel na, geen enkele voorzieningvoor de fietser. U bevindt zich immers op defietsroute en die wetenschap alleenbeschermt u meer dan voldoende tegen devoorbijsuizende wagens. Aangekomen op deFerdinand Lousbergskaai ontdekken wedat de heraanleg van deze kaai, bedoeld omde veiligheid van de fietser te bevorderen,nog niet voltooid is. Het voetpad blijkt deenige uitweg. In de Tweebruggenstraatbemerken we voor het eerst een fietspad,hoezee! Het fietspad is zelfs afgezonderdvan de rijweg. Een gemarkeerde fietsover-steekplaats daarentegen ontbreekt. Wijwagen ons dwars doorheen het drukke ver-

  keer, en eindelijk afgeschermd van de me-talen monsters voelen, we ons voor deeerste keer op onze tocht veilig.Aangekomen op het Woodrow Wilson-plein blijken de fietsroutebordjes, samenmet het fietspad, andermaal verdwenen tezijn. De ons ondertussen vertrouwde folderbiedt opnieuw uitkomst en wij vervolgenonze weg via de Vlaanderen- en Hene-gouwenstraat, doorheen de Volderstraat.Ook hier is er geen gemarkeerd fietspad, degoot in de Volderstraat is een leuk en span-nend alternatief. Wij fietsen verder via deAjuinlei. Tot onze grote verbazing heeft hetfietspad in de Lindelei plaats moetenmaken voor een wel heel breed wandelpad.Ons geloof in de fietsroute krijgt een fiksedeuk. Gelukkig is de Coupure links vlakom de hoek. Fietsen langs de Coupure isen blijft een aangename en groene erva-ring, kunnen wij in de folder lezen. Methernieuwd geloof in de fietsroute en meteen serieuze pedaalslag vervolledigen wijonze route langsheen het kanaal Gent-Oos-tende. Na enkele slechts matig gevaarlijkekruispunten genomen te hebben, komen weeindelijk behouden en wel aan op het Mau-rice Claeysplein.

  De fietsroute is een verzameling losse ver-keersmaatregelen. Op zich zijn deze allenzeer lovenswaardig. Deze losse hoop maat-regelen als een aangename, veilige ensnelle verbindingsroute langsheen groeneplaatsen en leuke stadswegen voorstellen,is marketinggewijs een goede zet. Het isechter ook een grove leugen. Zeker in hetcentrum van Gent moet men zich nogsteeds doorheen het drukke verkeer laverenen af en toe een halsbrekende stunt uit-voeren om een aanstormende vrachtwagente ontwijken. Aangenaam en veilig? Nietecht. Maar de folder, met een glimmendeSas van Rouveroij op de voorpagina, oogtwel mooi en dat is wat in deze pre-electoraleperiode echt van belang is.

  Dienst Mobiliteit: Woodrow Wilsonplein 1,tel: 09/266.77.64

  DDe nieuwe folder over de Oost-West fietsroute prijst deze route aan alseen gezond en goedkoop alternatief voor het alledaagse verkeer.Bedoeling is dat voortaan de wagen wordt thuisgelaten en dat men al fiet-send de stad doorkruist.

  Cobbaut

  foto

  : V. J

  anss

  ens

 • Zes van de zeven hoofdingangen zijn slechtsbereikbaar via treden, waardoor de rolstoel-toegankelijkheid al meteen verdwenen is.Gelukkig beschikt elk gebouw over een zij-ingang die wel gebruikt kan worden doorrolstoelgebruikers. Soms is dit via defietsstalling, soms via de parking.

  De Universiteitsstraat is zon geval waar hetvia de parking moet. Mensen van de rechtenof de criminologie nemen best de ingangaan de parkeerplaatsen van de Univer-siteitsstraat 6. Op die manier vermijd je demeeste deuren en treden. De collegas vande pol en soc hebben minder geluk. Een-maal de parking van nummer acht opgere-den, kom je tot de vaststelling dat geenenkel gebouw echt toegankelijk is. Nochtansvind je er de kantoren en de bibliothekenvan de Faculteit Politieke en Sociale Weten-schappen.

  Bij de ingang van de Dunant wordt het prob-leem van de treden opgelost via een zigzagaangelegd hellend vlak. Voordeel daarvan isdat de hellingsgraad beperkt blijft. Dat laat-ste kan dan weer niet gezegd worden van deingang van de kunstgeschiedenis in de Sint-Hubertusstraat. Rolstoelgebruikers moetenhet stellen met een logge ijzeren plaat dieslechts drie treden bedekt en bovendienallesbehalve kunstzinnig is.

  Een mens moet er soms al iets voor overhebben om in de les te geraken. De Rozierbijvoorbeeld is slechts bereikbaar via de

  ingang van de sterrenwacht in de GezustersLovelingstraat. Vervolgens moet je een eind-je door de kelder en uiteindelijk bereik jedan het gelijkvloers. Van hetzelfde laken eenbroek in de Plateaustraat, maar hier ligt hetalternatief wel vlak naast de hoofdingang.

  De neveningangen van de Ledeganck en deBlandijn scoren dan weer beter. De zij-ingang van de Blandijn kan zelfs zondermeer voor een volwaardige hoofdingangdoorgaan, zodat er eigenlijk geen groteomwegen noodzakelijk zijn.

  TT rr aa pp ll ii ff tt ee nn !! VV ee rr gg ee ee tt jj eeGGSSMM nniieettHet enige gebouw waar je zonder proble-men via de hoofdingang zelf naar binnenkunt is de Dunantlaan 1. Het auditorium A isechter slechts bereikbaar via een trap. Oor-spronkelijk was er een traplift, maar omdatze te vaak niet werkte, werd ze maar verwi-jderd. Ook in de Rozier moet je van dekelder naar boven via een traplift. Grootprobleem is dat het ding veel te klein is voorde modale rolstoel en je bovendien de rol-stoel nergens kunt aan vastmaken.

  De traplift in de kunstgeschiedenis heeftdan weer een ander leuk gebrek: je kan hettoestel niet zelf bedienen. Boven de lift heefteen goede ziel een briefje gehangen met deboodschap dat sleutel en begeleidingsappa-raat kunnen afgehaald worden op het secre-tariaat. Hier kun je de rolstoel wel vastmak-en. Zo vast, dat een studente ooit vastzat opde lift en geen enkele verantwoordelijke erinslaagde om rolstoel en lift van elkaar tescheiden. De studente belde dan maar naarde firma die de traplift genstalleerd had, enzo kwamen de verantwoordelijken uitein-delijk toch nog te weten op welke tweeknopjes ze moesten duwen.

  In bijna alle gebouwen - Rozier en Dunant 1

  niet te nagesproken - is er minstens nbruikbare lift. Sommige, zoals die van deLedeganck, zijn echter te klein voor eenelektrische rolstoel.

  OOpp sscchhoooott bbiijj ddee pprrooffIn de meeste auditoria is er slechts eenenkele plaats voorzien voor rolstoelgebruik-ers. De Blandijn en de Dunant 2 zijn deenige twee gebouwen van de zeven waar allegrote en middelgrote auditoria minstenseen aangepaste plaats hebben. Auditorium Evan de Blandijn spant de kroon met drieexemplaartjes.

  De meeste auditoria zijn gewoon toeganke-lijk via een hellend vlak. Soms moet echterook hier weer een omweg gemaakt worden.In de Dunant 2 bijvoorbeeld, moet je via deoude meisjesingang, die door de profes-sorenzaal loopt, het auditorium binnen.

  En u had het misschien niet gedacht, maarook mensen in een rolstoel moeten somsnaar het toilet. Opnieuw begint de lei-densweg: slechts vier van de zevengebouwen beschikken over een aangepasttoilet. Sommige aangepaste toiletten zijn teklein voor een elektrische rolstoel. Dit isonder andere het geval in de Univer-siteitsstraat. Het toilet van de Blandijn is danweer bijzonder ruim. In de Plateau is erslechts n ruim toilet in heel het gebouw,maar dat is ironisch genoeg enkel bereikbaarvia een trap.

  En de ironie kent blijkbaar zijn grenzen niet.Wanneer je via de traplift van de Rozier ophet gelijkvloers bent aangekomen kom je ineen gang terecht. Vanaf deze plaats zijn ergeen liften meer te bespeuren en moet allesvia de trappen. In de gang waar ik vastzit, iser alleen nog het talencentrum en de kan-toren van de Afrikanistiek. Een rolstoelge-bruiker kan er misschien wat talen leren, omzijn nooit ophoudende problemen eenswereldkundig te maken. Zelfs in hetSwahilisch.

  TTooeeggaannkkeelliijjkkhheeiidd vvaann ddee RRUUGG vvoooorr rroollssttooeellggeebbrruuiikkeerrss

  DDe laatste tien jaar zijn steeds meer mensen met een handicap komen stud-eren aan de RUG. Vandaar dat de unief de laatste tijd wat meer moeite doetom de vaak oude universiteitsgebouwen toegankelijker te maken voor studentson wheels. De vraag blijft of ze daar ook in slaagt. Schamper onderzocht deDunant, Ledeganck, Blandijn, Rozier, Plateau en de Universiteitsstraat.

  LLoooopptt nniieett aallttii jjdd oopp wwiieellttjjeess

  6

  AM en Bart H adverte

  ntie

  foto

  : V. J

  anss

  ens

 • adve

  rtent

  ie

 • 8Wekenlang al zit tv-kijkend Vlaanderen aanhet scherm gekluisterd om de lotgevallen tevolgen van een groep mensen op zoek naarDe Mol. De hype rond het programma her-haalt zich en neemt mogelijk nog grotereproporties aan. Eef Mahauden, met haar 21lentes de benjamin onder de kandidaten,geniet nog met volle teugen na van haardeelname aan. Als we haar ontmoeten,bevestigt ze onmiddellijk het beeld dat wevan haar hebben: blij, enthousiast en uitge-laten. Haar spontane lach lijkt op haar sym-pathieke aangezicht gebrand, zelfs op eensombere, uitgeregende maandagmorgen.Vanzelfsprekend heeft ook zij gisterengekeken. Het doet me nog altijd iets omdatik die mensen ken.

  MMoonneeyy,, mmoonneeyy,, mmoonneeyyNaast David Devogele was Eef de enige stu-dente die deelnam aan het spelprogramma.Maar dat gegeven was van geen belang voorhaar collega-mollenvangers. Als jongste inde groep werd ik niet anders bekeken of zo.Ik werd nooit bemoederd, ik werd behan-deld zoals iedereen, begint Eef haar relaas.Als overwinnaar zou ze een aardige geldsomhebben opgestreken. Dat die centen nu aanhaar neus zijn voorbijgegaan, vindt ze nieterg. Geld was niet mijn drijfveer, ik wasmee om mij te amuseren. Het zou natuurlijkwel plezant zijn als de groepspot uiteindelijkverdeeld wordt. Maar het belangrijkste voormij was om te kunnen meedoen aan het pro-gramma. Haar deelname kostte Eef welbijna een bisjaar. De selecties namen zoveeltijd in beslag dat er van studeren voor detweede zit niet veel meer in huis kwam.Momenteel volg ik een I.A.J.-programmatussen tweede kandidatuur en eerste licen-tie. Dat had ik er wel voor over. Het was demoeite waard.

  FF llii pppp eennOp de website van Woestijnvis dicht Eefzichzelf een groot incasseringsvermogentoe. Nochtans zorgde ze voor enige animo

  met haar uitspraak dat de makers de kandi-daten mentaal goed wisten te kraken.Hiermee doelde ze op de verrassendeommekeer die eigen was aan sommigeopdrachten. Mentaal kraken is nu wel veelgezegd. Ik bedoel dat niet helemaal negatief.Vele proeven namen op het einde wel eenseen onverwachte wending en op bepaaldemomenten begon je echt door te flippen.Soms wist je echt niet wat er gebeurde. Zobijvoorbeeld met die 200 000 bfr. die werdaangeboden. Zelfs toen werd Eef niet inverleiding gebracht om het geld aan tenemen en huiswaarts te keren. Dominiekging dat aanbod eerst aanvaarden en ik benblij dat hij het niet gedaan heeft. Ik vond dateen beetje een laffe houding. Je hebt er zoveel voor gedaan om in het programma tegeraken. Uit respect voor Woestijnvis kon jedat gewoon niet maken.

  AArrcchheeoollooggiiee oonnddeerr wwaatteerrVijf zondagen na elkaar op het tv-schermverschijnen was voldoende om Eef tot be-kende Vlaminge te bombarderen. De tol vande roem valt haar echter niet te zwaar. Hethoort er nu eenmaal bij, al staat de Oost-Vlaamse studente niet graag in het mid-delpunt van de belangstelling. De aandachtdie haar na het molavontuur te beurt valt,mag best van korte duur zijn. Mijn medestu-denten bekijken me niet anders dan tevorenomdat ze me goed kennen. Andere studen-ten kunnen er wel goed weg mee, ze kijkenme aan en roepen me toe. Ik krijg ook voort-durend berichtjes. Maar al bij al valt het nogwel goed mee. Een tv-carrire is in iedergeval niet voor Eef weggelegd. Ik weet nietwaar dat gerucht vandaan komt. Ik bentotaal niet mediageil. Ik hou er van om rustigin Gent rond te wandelen zonderaangekeken te worden. Op de persconfer-entie heb ik gezegd dat ik onderwaterarche-ologie wil gaan doen. Hiermee werd dangelachen omdat ik niet zo goed tegen botenkan. Ik zou graag in het buitenland gaanwonen en me daar toeleggen op archeolo-

  gie. Ik wil niet in een museum of zo eindi-gen.

  VVrriieennddeenn vvoooorr hheett lleevveennAls op het einde van een aflevering een kan-didaat geslachtofferd wordt, zijn het geenkrokodillentranen die vloeien. Eef verteltons dat de vriendschapsbanden die tussende kandidaten zijn ontstaan, niet gensce-neerd zijn. Met de meesten heb ik nogenorm veel contact. We mogen wel nietpraten over De Mol. Ik denk dat bepaaldemensen vrienden voor het leven zijn gewor-

  den. Er is een enorm intense bandontstaan. Tussen de opnames door was er wel eens tijd om elkaar in een ontspannensfeer te leren kennen. Soms moesten wevier of vijf uur wachten voor de volgendeopdracht. We hadden tijd om op het strandte zonnen en onnozel te doen. Alle deelne-mers zijn het er over eens dat ze niet alleende anderen hebben leren kennen, maar ookzichzelf. Eef beaamt dit en heeft ook haareigen ego (her)ontdekt. Heel wat vriendennoemen mij de frigo omdat ik niet vlugmijn gevoelens toon. Maar tijdens het pro-gramma heb ik staan bleiten als een kleinkind. Ik heb geleerd dat ik goed functioneerbinnen een groep. Ik heb ook mijn mondkunnen houden als dat nodig was, normaalben ik een flapuit.De hype rond De Mol gaat ook aan Eef nietvoorbij, al hoopt ze dat het allemaal zonvaart niet zal lopen als bij de vorige editie.Toen was het bekend maken van de Mol eenitem in het TV1-journaal. Dat vond ik eenbeetje overdreven. Het is eigenlijk maar eensimpel programma.

  Ik heb zitten bleiten als een klein kind

  MMeer dan de helft van de Vlaamse kijkers is iedere zondagavond in deban van de grote mollenvangst. Na aflevering vijf verdween despring-in-t-veld van dienst uit De Mol. Eef Mahauden, studente archeolo-gie aan de RUG, laat het niet aan haar hart komen. Voor haar was het avon-tuur het voornaamste.

  BBaarrtt AAeerrttss

  De Mol kost Eef bijna bisjaar

  foto

  : V. J

  anss

  ens

 • 9Voor de drie mandaten in de Sociale Raadhebben zich drie kandidaten opgegeven,voor de vier mandaten in de Raad van Bestu-ur zijn er zes kandidaat-studentenvertegen-woordigers. Dit betekent dat de kandidatenvoor de Sociale Raad nu al zeker zijn van hunzitje; over de kandidaten voor de Raad vanBestuur mag u beslissen.In de Faculteitsraden is het erger gesteld:daar zijn niet alle plaatsen opgevuld. In deWetenschappen (14 van de 16 mandatenopgevuld), de Geneeskunde (13 van de 14mandaten opgevuld) en de Psychologie (2van de 4 mandaten opgevuld) hebben zichminder kandidaat-studentenvertegenwo-ordigers aangeboden dan er zitjes zijn. Maarhet had nog veel erger kunnen zijn. Op don-derdag 17 februari, de voorlaatste dagwaarop studenten zich kandidaat kondenstellen, waren er nog 40 kandidaten te kortvoor in totaal 84 zitjes. In de Faculteit Far-macie was er zelfs nog geen kandidaat.Daarop stuurden de huidige vertegenwo-

  ordigers via e-mail een noodoproep rondaan zon 9000 studenten. Alle erkende stu-dentenverenigingen kregen bovendien eentelefoontje met de vraag om toch nog kandi-daten te leveren. Blijkbaar heeft dezeoproep geholpen, want de laatste dag dien-den zich nog 60 extra kandidaten aan. In demeeste faculteiten zullen de studenten dusook kunnen kiezen voor vertegenwoordi-gers in de Faculteitsraad.

  IInnffoorrmmaattiiccaaMaar er dook nog een ander probleem op.Enkel informatica-studenten ontdekten dathun opleiding niet vertegenwoordigd kanworden. De Informatica is namelijk ver-spreid over twee faculteiten: de kandidaats-jaren zitten bij de Wetenschappen, de licen-tiejaren bij de Toegepaste Wetenschappen.Het verkiezingsreglement stelt echter datstudenten zich enkel kandidaat mogenstellen voor de faculteit waar ze tijdens deverkiezingsperiode studeren. Dit betekent

  dat een informaticastudent uit de licentiesenkel in de faculteitsraad van de ToegepasteWetenschappen mag zetelen, en niet in dievan de Wetenschappen. Erik VanBreusegem, eerste lic Informatica, verkeertin zon geval: Een licentiaatsstudent kandus in principe nooit de kandidaturen verte-genwoordigen, want die vallen onder eenandere faculteit.Maar misschien kan een kandidaatsstudentde kandidaturen vertegenwoordigen?Helaas blijkt ook dat niet mogelijk. Davy DePaepe, tweede kan Informatica, wouopkomen voor de faculteitsraad van deWetenschappen. Hij voldeed aan alle voor-waarden, en mocht zich dus kandidaatstellen. Er is echter n probleem, zovertelt hij, het mandaat gaat pas in op 1oktober van volgend academiejaar. Op dattijdstip zal ik evenwel in eerste licentie zit-ten, en bijgevolg onder de ToegepasteWetenschappen vallen. Omdat een verte-genwoordiger alleen in zijn eigen faculteitmag zetelen, mag ik dan plots niet meer inde faculteitsraad van de Wetenschappen zit-ten.Kortom, de kandidaturen van de Informaticakunnen onmogelijk vertegenwoordigd wor-den in de faculteit Wetenschappen, en dat isallemaal te wijten aan een op het eerstegezicht logische regel uit het reglement. Hetvalt op dat men dat nu pas merkt, ook albestaat het verkiezingsreglement al velejaren. Blijkbaar stelden zich vroeger nooitInformaticastudenten kandidaat. VanBreusegem: De faculteit Wetenschappenheeft intussen een Gentlemens agreementvoorgesteld. Licentiaatsstudenten zoudenzonder stemrecht mogen zetelen in de Fac-ulteitsraad. Dat is natuurlijk geen goedeoplossing van het probleem, want zo blijvende kandidaatsstudenten verstoken vanmedebeslissingsrecht. Iets waar nochtanselke studentenvertegenwoordiger recht opheeft.

  VVeerrkkiieezziinnggeenn mmaaaarr nniippttgg ee rr ee dd

  OOp dinsdag 4 april mogen alle studenten naar de stembus om hun verte-genwoordigers in de beleidsorganen van de RUG aan te wijzen. Maarbijna hadden er geen verkiezingen plaatsgevonden vanwege te weinig kan-didaten. Intussen is ook gebleken dat het verkiezingsreglement een groothiaat kent: de opleiding Informatica kan niet vertegenwoordigd worden.

  MM DD GG

  Hoe reglementen kunnen falen en andereverhalen

 • 10

  Van alle soorten musea worden de weten-schappelijke exemplaren maar al te vaakstiefmoederlijk behandeld en hebben ze alsnel de naam saai te zijn. We namen de proefop de som.

  bb ss ttii ggIn de kelders van het HIKW-gebouw,in de Ledeganckstraat, vonden wehet Museum voor Dierkunde.Voor wie kickt op oude stoffigemusea, met militaristisch groene stal-en kijkkasten, is een bezoek aan ditmuseum een orgastische ervaring. Jekunt er uren rondlopen in eenlabyrint van strategisch geplaatstekasten volgestouwd met de meestexotische beesten, potten metvreemde spinnen, sponzen en slan-gen op formol of alcohol. Op debenedenverdieping zijn er de Gew-ervelde dieren en een afdelingVergelijkende Anatomie, daarbovenvinden we de Ongewervelden. Con-servator dr. Verschelde vertelt tij-dens een gesprek honderduit over deunieke collectie in het museum.Trots kan hij inderdaad zijn, want hetmuseum werd opgericht bij het prillebegin van de Universit de Gand in1817 en kan dus terugkijken op een langeontstaansgeschiedenis, wat uniek is in Vlaan-deren.

  Verschelde: De eerste exemplaren kwamenbinnen met de aankoop van de CollectionTemminck in 1817 door het toenmaligekabinet voor zologie. Daardoor hebben wevandaag nog steeds enkele werelduniekestukken in onze collectie. Een stuk waar zeterecht trots op kunnen zijn is de kleurigeQuetzal, een vogel uit Zuid-Amerika die zeergegeerd was vanwege twee lange groene

  pluimen. Tegenwoordig leven er nog maarenkele in het Amazonegebied. De Quetzaluit het museum heeft zn beide pluimennog. En wat dacht u van een voorhistorischlijkende Hoatzin, de imiterende Liervogel,de Vliegende Draak, enzovoort. Stuk voor

  stuk opmerkelijke vogels, te bezichtigen inde donkere diepten van de Ledeganck. DeTasmaanse Buidelwolf is in het wild sinds1936 uitgestorven en er zijn in Belgi enNederland maar zes intacte exemplarenmeer waaronder n aan de RUG. Een anderdier waar we ons treurig om kunnen maken- al zal dat niet aan zn naam liggen, maarveeleer aan zn uitgestorven zijn - is deJavaanse Lelkievit.

  Naast uitgestorven dieren kent het museumook enkele historisch belangrijke stukken.

  Zo is de conservator ervan overtuigd dat devier olifantenwervels, die te bewonderenzijn op de benedenverdieping, afkomstigzijn van de beroemde olifant Betsie. Ik hader nog nooit van gehoord maar dezegewezen olifant uit de Gentse dierentuinblijkt zelfs voor te komen in enkele popu-laire Gentse volksliedjes. Bekender (voormij althans) is de slurf van de Bellewaerde-olifant Mony.

  Tegenwoordig staat het museum voor-namelijk ter beschikking van de studentenbiologie. Het oorspronkelijke doel was

  trouwens een uitgebreide collectie aante leggen als studiemateriaal bij delessen dierkunde. In het museumhangt dan ook een rustig bedrijvigesfeer. Voor de genteresseerde Scham-perlezers: het museum kan bezochtworden in groep mits afspraak met deconservator Dominick Verschelde(09/264.52.28). Hij verzorgt boeienderondleidingen met anekdotische ver-halen bij enkele dieren. Tijdens deGentse Feesten is het museumgeopend van 9u tot 12u. Besluit: schan-dalig dat zon indrukwekkende collec-tie zicht tevreden moet stellen met dekelders van zon gigantisch gebouw.

  KKeeiiggoo eedd??Minder indrukwekkend is het Geolo-gisch Museum in gebouw S8 op deSterre. Het museum herbergt een orig-inele en redelijk complete verzamelingmineralen, kristallen en gesteenten.

  Aangezien we eerlijk proberen te zijn, kun-nen we het kort houden op een hoop ste-nen in lelijke en wanordelijk geplaatsteglazen kasten. Dichter bij het centrum kuntu een dergelijke hoop ook bekijken in dekelder van blok B op de landbouwfaculteit.

  Volgende week: Glanzend gepoetste micro-scopen, gigantische elektriseermachines enbrieven van Einstein in het Museum voor deGeschiedenis van de Wetenschappen.

  Beestjes kijken in de LedeganckWWetenschappen zijn in het algemeen niet bijzonder geliefd bij hetgrote publiek. De laatste jaren komen er echter steeds meer popu-lair-wetenschappelijke programmas op tv (van de Kip of het Ei totDinosaurirs in het wild) en worden de wetenschappelijke musea giganti-sche staaltjes van high-tech. Schamper probeert een kleine bijdrage te le-veren aan deze popularisatie. We gingen op zoek naar de weten-schapsmusea aan de RUG.

  WWeetteennsscchhaapp

  JJaarrnnoo VVDDWW

 • 11

  Weense Weerstand

  Het initiatief om studenten van de verschil-lende Belgische universiteiten samen tebrengen voor deze betoging, kwam van deUEJB (Union des Etudiants Juifs de Bel-gique). Naast de studenten, fleurden ookeen aantal jonge PSC-ers, Agalev-ers enLucky Alfred, een Antwerpse sans papiers,het gevolg op. De opzet van de Belgischeorganisatoren liep overigens volledig gelijkmet die van de hoofdorganisator,S.O.S.Mittmensch: het gevreesde Wijtegen Hen gevoel moest absoluut verme-

  den worden. De betoging moest duidelijkmaken dat de deelnemers als n blokachter de vele Oostenrijkers met eengroeiende afkeer voor de politieke situatiein hun land staan.

  Het Belgische protest draagt twee enormespandoeken met steunbetuigingen in onver-valst Duits: De Belgische jeugd steunt deOostenrijkse democraten. Verder tronenwe een grote -uit tentzeil gesneden- rodedriehoek mee, het universele symbool vananti-fascisme. Om alle vormen van partijpoli-tieke propaganda uit de weg te gaan, wor-den er verder geen verenigingsvlaggen of

  andere emblemen meegedragen. De bood-schap is eenvoudig en duidelijk: Oostenrijk-Democratisch, Belgi-Democratisch, is nvan de meest gescandeerde slogans. We zijnhier duidelijk ook om de angst voor deopkomst van extremisme in onze eigen con-treien te ventileren.

  CChhoocc oollaaddeeVeel van de bezadigde Oostenrijkers zien erwarempel aangedaan uit en menig winke-lier in de Mariahilfer Strasse, Wenens chic-

  ste winkelstraat, kijkt wantrouwig van achterde luxueuze etalages. Sinds de toetredingvan de FP tot de regering is de straat derode loper van de dagelijkse betogingengeworden. Dat de handelaars hun winstendaardoor gestaag zien slinken, zorgt miss-chien voor groeiende vijandigheid jegenshet schorremorrie uit binnen- en buitenlanddat de stad bezet. Andere Oostenrijkersdaarentegen, ook Oostenrijkers met eenandere kleur, moedigen ons aan. De tweeduimen die de lucht ingaan wanneer wevoorbijkomen doen ons meermaals smelten.

  Wat gelukkig niet smelt, zijn de dunne rode

  pakjes die we gezwind onder de kuierendeWiener Leute verspreiden. De meest spot-tende en afkeurende mondjes versoepelentot een brede lach als onze slachtoffers ont-dekken dat het niet het zoveelste pamflet,maar een stukje in Oostenrijk zwaar geboy-cotte Belgische chocolade is. Alleen dePolizei lust het niet. Of mag het niet lusten.

  HH oo ee ll aa aa tt ww aa ss hh ee tt oo oo kkaall wweeeerr??De love-parade allures van de betoging con-trasteren met de immense, perfecte ordevan Wenens classicistische gebouwen die destad een ontsmette, koppige en zelfs arro-gante aanblik geven. En meer dan nbetoger zit met vragen. Zullen de wilde dan-sjes van de Italianen, die regelmatig eenAvanti Populo, Bandiera Rossa kwelen,onze eigen capriolen en de aanblik van dehele massa de slapende Oostenrijkerswakker schudden? Is het naef om nhansworst, die een symptoom, een gevolgvan een in de geschiedenis vastgeroest con-servatisme is, gelijk te stellen aan Hitler? Ishet betuttelend om de Oostenrijkers tezeggen hoe ze de democratie in eer moetenhouden? Is het hypocriet om niet tegenForza Italia of het Front Nationalgeprotesteerd te hebben, maar nu wel tegende FP te manifesteren? Misschien wel.Maar waarschijnlijk zijn wij ook nu paswakker geschud. Door een man die zich opzijn populisme beroemt en het rechtvaardigtals politieke strategie. Nu nog zwijgen isgeen goud maar brandhout. Brandhout voorhet verbranden van de mensenrechten enhet verassen van het geheugen van de men-sheid.

  HHeellddeennppllaattzzDe afsluiter staat bol van de symboliek. DeHeldenplatz wordt het forum voor vurigetoespraken van bekende en (voor ons) min-der bekende Oostenrijkers in het verzet.De boodschap blijft: het land mag niet ge-soleerd worden in de strijd tegen extreem-rechts, het protest moet blijven duren. Destemmen weergalmen tegen de halfgebogenzuilenrijen en fijnbesneden steenmassa vande gebouwen die de enorme open ruimteflankeren. Nog maar net zestig jaar geleden maakteAdolf Hitler op deze plaats de Anschlussvan Oostenrijk met Duitsland bekend. Vijfjaar later was heel Europa een rune. Waar

  TTweehonderd vijftigduizend mensen die samentroepen op de Helden-platz in Wenen. Volgens de heer Schssel, heden kanselier van derepubliek Oostenrijk, betekent dat absoluut niet dat er iets aan de hand is.De mensen die op 19 februari de regen trotseerden om zijn coalitie met deextreemrechtse FP van Jrg Haider aan de kaak te stellen, werden vol-gens sommigen zelfs betaald om daar te zijn. Het is dan ook niet meer vandeze tijd om gratis voor je ideen op te komen. Toch besloot Schamperdrie van haar dochters en zonen mee te zenden met de Belgische studen-tendelegatie, 160 jonge mensen die het blijkbaar wel nodig vonden om inWenen hun ongenoegen te uiten.

  Verslag van een massabetoging

  foto

  : V. J

  anss

  ens

 • 12

  we nu tegen betogen is minstens evengevaarlijk. Het tart alle verbeelding dat min-der dan n mensenleven later opnieuwvacatures met Nicht fr Auslnder ver-schijnen, dat er censuur is op pers die deOostenrijkse regering aanvalt, datambtenaren wegens te links uit hun functieworden ontslaan. Opnieuw is er een mas-samanipulator opgestaan die Kirche, Kcheund Kinder voor vrouwen predikt. Maar metverontwaardiging kom je niet ver. Met volk-sopstanden kom je misschien een paar stap-pen verder. Veel mensen, ook Oostenrijkersmet politieke of andere macht, zijn ergonder de indruk van de betogingen. Haiderzelf heeft al laten weten dat hij zich geen enemoer aantrekt van de acties. Na de betogingontdekten een paar activisten de man in eenrestaurant. Misschien was het uit pureonmacht dat ze hem fysiek probeerden aante valen. Voor Haider en Schssl is zoietsalleen koren op de molen. En toch. Debetogingen maken duidelijk dat, als de FPgoed blijft boeren, het Europese hek van de

  dam is. Tegelijkertijd is de Oostenrijkse cri-sis een dwingende reden om de onver-draagzaamheid die overal woedt aan te kla-gen. Dat dat meer dan nodig is, wordt pijnlijk

  duidelijk wanneer terug in Gent, een paarEigen Volk Eerst kleerkasten een choco-ladekleurige jongeman tot moes kloppen.

  Barbara-MaK

  Gaan we nog naar Haidi in Tirol?

  Dat Heinz en Liesl uit Wenen bij je op kotzaten was tot voor kort vanzelfsprekend. Nu de bruine makkers echter op de troonzitten in Oostenrijk kan dit wel eens snelveranderen. Wij vroegen de Dienst Inter-nationale Betrekkingen (DIB) of dehuidige politieke crisis in Europa proble-men oplevert voor de werking van deuitwisselingsprogrammas

  Momenteel is er nog niets aan de hand.Voor het academiejaar 1999-2000 heeft demobiliteit reeds plaats gevonden: zestienRUG-studenten verblijven momenteel opErasmus in Oostenrijkse partnerinstellin-gen. Op hun beurt verblijven zeven Oost-enrijkse studenten aan de RUG. Ook voorhet academiejaar 2000-2001 is de selectieop volle gang. Het is echter nog niet zekerof de politieke situatie roet in het eten zalkomen gooien. De DIB heeft de bedoelingniet te interveniren in de keuzes van stu-denten en professoren en gaat dan ook

  verder met de uitwisseling met Oosten-rijkse Universiteiten.

  Dat dat Haiderboeltje de meeste mensenkoud laat is zeker ook niet waar. De diverseuniversitaire DIBs zien met angst detoekomst tegemoet. Ze vrezen dat het ultrarechtse beleid maar ook de internationalereacties ertegen de academische contactende das zullen omdoen. De universiteitenvan Wenen en Gratz hebben reeds explici-et en schriftelijk hun standpunten overge-maakt waarbij zij de RUG en andereEuropese partneruniversiteiten duidelijkverzochten de samenwerking niet stop tezetten. Ze drukken er daarbij op dat ze zichafzetten tegen iedere vorm van racisme enxenofobie en hierbij ook hun historischerol zien in strijdperk te treden tegen dezeinhumane opvattingen. In een brief schreefDr. R. Maierhofer, de vice-rector van deDIB aan de Universiteit van Graz:I strong-ly want to state our continued belief in an

  international community of students, sco-lars, colleagues and friends.

  In tegenstelling tot de opvatting van deinternationale politiek is de RUG ervanovertuigd dat het isoleren van de Oosten-rijkse academische wereld eerder con-traproductief zou werken en ingaan tegende openheid en de internationaleopstelling die de academische wereld ken-merkt. Universiteiten zijn bovendien deplaatsen bij uitstek om de democratie teverdedigen en te promoten. Juist om diereden zou een academische boycot eengrove vergissing zijn.

  Laat het duidelijk zijn, de RUG blijft, zolanghet mogelijk is, Socrates uitwisselingspro-jecten met Oostenrijk onderhouden. AlleOostenrijkers over de zelfde kam scherenzou trouwens van een zelfde nauwdenk-endheid getuigen zoals men die terugvindt bij de fascisten. Ook mogen we nietuit het oog verliezen dat het slechts eengrote minderheid van de Oostenrijkers isdie Haiders gedachtengoed deelt.

  IIntussen zullen we het wel gemerkt hebben: Oostenrijk is niet meerkoosjer. De politici raden ons aan de Oostenrijkers als pestlijders tebeschouwen. Hoe zit het dan met de Socrates projecten van de DienstInternationale Betrekkingen?

  Oostenrijk en de Socrates uitwisselingsprojecten

  David Logie

  foto

  : V. J

  anss

  ens

 • Volgens Jan, die de buitenlandse relaties ver-zorgt bij de sociaal-democratische studen-ten, is de situatie in Oostenrijk op tweevlakken ongewoon. Ten eerste is er het feitdat de FP , de partij van Jrg Haider nu inde regering zit. Ten tweede, en dat is mindervoor de hand liggend voor buitenlanders, iser naar Oostenrijkse normen buitengewoonveel protest. Oostenrijk is een land waar tra-ditioneel weinig demonstraties, stakingen ofandere manifestaties worden gehouden.

  Alles wordt door overleg opgelost. Sinds deregeringsvorming, daarentegen, zijn er elkedag demonstraties.

  HHeett ssuucccceess vvaann HHaaiiddeerrOostenrijks traditionele gehoorzaamheidbrokkelt langzaam af. Vooral de verbodenopstand van meer dan 10.000 scholieren (dedag ervoor; nvdr) is hoopgevend, zegtSonia, ook van de sociaal-democratische stu-denten. Samen met de vakbonden en eenaantal migrantengroeperingen zette zij devorige massabetoging op. Die zette 80.000mensen in beweging. Volgens haar zijnvooral de traditionele partijen, de socialistenen de christen-democraten die Oostenrijk alsinds jaar en dag regeren, de oorzaak vanhet succes van Haider: Alle belangrijkeposten worden al jaren tussen die twee par-tijen verdeeld. Socialistisch betekent hierbovendien niet altijd hetzelfde als bij jullie,zegt (denkt; nvdr) Sonia, de socialistendienen hier zelfs racistische wetsvoorstellenin. Andere oorzaken voor Haiders succes zijnde groeiende sociale kloven. De opperlaag

  heeft zo veel dat ze steeds agressiever wordtin haar pogingen om al die rijkdom veilig testellen van alle mogelijke bedreigingen. Datleidt tot xenofobie. En voor zij die het min-der goed hebben, biedt Haider, na jarendezelfde regeringen, eindelijk eens eenalternatief, zegt de vertegenwoordiger vande liberale studenten (de liberalen in Oost-enrijk zijn een kleine fractie die een aantaljaar geleden is afgescheiden van de FP;nvdr).

  Marcus, vertegenwoordiger van de vakbon-denunie, reageert : Juist di groepen diewel verandering willen, de arbeiders en deminderheden, moeten beseffen dat erbetere alternatieven zijn. Daarom is samen-werking met de vakbonden onontbeerlijk.Bij jullie heeft de nood aan verandering eenminder conservatieve regeringscoalitieveroorzaakt. Hier in Oostenrijk is het daar-entegen een flinke zwenk naar rechts, zegtMarcus. Om die beweging tegen te gaan,moeten er nieuwe verkiezingen komen. Metde inzet van de vakbonden, studenten- enminderheidsgroeperingen, moet datlukken. Karina, die voor de communistische studen-ten spreekt, ziet er strijdlustig uit, maar zereageert pessimistisch op Marcus wens:We zullen moeten afwachten of het alle-maal iets uithaalt. Hoe je het ook draait ofkeert, politieke invloed hebben de studen-ten en groeperingen voor democratie niet.Bovendien zwijgt Oostenrijks officile stu-dentenorganisatie, de enige die wel nogenige invloed zou kunnen hebben. Ze wordtdan ook voorgezeten door studenten van

  conservatieve strekking. En de conser-vatieven zitten nu eenmaal in deregeringscoalitie. Het is niet duidelijkhoeveel studenten willen protesteren. Er iste veel versnippering. Gelukkig is de studen-tenvereniging van de FP zeer klein entotaal gesoleerd. Niemand wil met hensamenwerken, zelfs de conservatieve stu-denten niet. Ze hoopt vooral dat debetoging in Wenen van vandaag niet heteinde van de protesten wordt Omdat demeeste mensen, ook de organisatoren, hetals een hoogtepunt zien, is die kans reel.

  DDee sstteemm vvaann hheett bbuuiitteenn--ll aa nn ddOver de internationale reacties zijn de stu-denten positief. De scherpe buitenlandsereacties waren nodig. Ze hebben de reactiesin Oostenrijk zelfs versterkt. Belgi wordtdoor ons gezien als het land met de hevigstereactie en staat dus symbool, zegt Jan. Deboycot die door sommigen wordtvoorgesteld is volgens hem niet de juistemanier: zoiets zou de FP- stemmersenkel bevestigen in hun houding en hunattitude versterken.Karina deelt de mening van Jan niet volledig.De houding van sommige regeringen ishypocriet, vooral omdat hun houding tegen-over vreemdelingen niet verdraagzaam tenoemen is. Karina heeft het ook over relediscriminatie op heel wat vlakken: Nietenkel tegen het racisme moet wordengeprotesteerd, maar ook tegen seksisme enalle vormen van sociale onrechtvaardigheid.Er werden sinds de FP in de regering zit,bijvoorbeeld een aantal vrouwelijke func-tionarissen zonder enige reden uit hun ambtontzet. Ook cultuur wordt flink aangepakt.Scherpe buitenlandse reacties op zulkepraktijken zijn absoluut nodig. Zo wetenandere extremisten, zoals het Vlaams Blok,dat ze niet zomaar hun gang kunnen gaan inEuropa. Maar door enkel een ongenu-anceerd negatief beeld van Oostenrijk op tehangen, verhevigen de buitenlandse mediawel het Wij tegen Hen gevoel. De Europesekritiek zal waarschijnlijk niet lang meerduren, want de FP volgt alle Europese ver-dragen tot op de letter. Daarin schuilt nu nethet gevaar van de partij.

  HH ee tt vv ee rr zz ee tt mm oo ee tt dd oo oo rr--gg aa aa nnOndertussen blijkt dat de vrees dat dezegrote betoging het einde van het protest zouzijn, ongegrond is. Onder het motto Stopniet met het verzet, blijven grote groepenOostenrijkers protesteren. Het zou een aan-gename, maar naive gedachte zijn dat

  13

  Oostenrijkse studenten sprekenVVoor de massabetoging stonden vijf studenten van de liberale, socialis-tische en communistische studentenverenigingen ons te woord. Zijgaven hun visie op de problemen in Oostenrijk en de reacties van hetbuitenland. De studentenvereniging van de VP, partij van huidig kanseli-er Schssel, was spijtig genoeg niet aanwezig op het forum.

  foto

  : V. J

  anss

  ens

  foto

  : V. J

  anss

  ens

 • Het Vlaams-Blok heeft zich deze middag vanhaar ware aard getoond. Met een achttalsympathisanten deelden zij propagandama-teriaal uit aan het studentenrestaurant DeOctopus in de vorm van gratis identiteit-skaarten. Daarop namen een drietal studen-ten het initiatief om met vuilniszakken eenpaar meter achter de Vlaams Blokkers tegaan staan. Waarop ze de mensen beleefd enzonder enige dwang vroegen de propagandain de vuiniszakken te deponeren. Dit allesgebeurde rustig gedurende zon half uur, ende mensen volgden ook masaal hun oproep.Dit konden de Vlaams Blokker waarschijnlijkniet verkroppen en om 12.30u namen zijn van de drie personen, die boven aan detrappen met een vuilniszak stond, vanachterbeet en sleurden de vuilniszak uit zijn han-den. Hij had echter ook heel wat propagan-da in zijn aktentas gestopt, omdat hij alvreesde dat ze hem de vuilniszak afhandiggingen maken. Daar zij dit gezien haddenprobeerde deze Vlaams Blok militant (doorverschillende mensen herkend als de VlaamsBlok-jongeren voorzitter in Gent) ook deaktentas uit zijn handen te trekken. Dit lukteechter niet, en daarop sleurde de VlaamsBlokker hem de trappen af, waarop hetslachtoffer op zijn zijkant (heup) over eentiental stenen treden botste. Op het trottoirnam dezelfde reus/persoon hem bij devoeten vast en begon met hem te schuddenopdat hij de aktentas zou loslaten. Toen dit

  niet lukte liet hij hem terug op de grondvallen en probeerde een viertal VlaamsBlokkers alsnog de aktentas in handen tekrijgen waarbij n van de Vlaams Blokkershem in de zij schopte ter hoogte van zijnheup. Dit riep massaal verontwaardiging opbij het ondertussen massaal toegestroomdepubliek (waarvan vier mensen zich vrijwilligals getuigen opgaven) waarop de VlaamsBlokkers lachend wegslenterden. Voordat zijdit echter deden maakten zij nog een anderejongen, onder bedreiging van een opge-heven vuist, zijn vuilniszak afhandig ennadat ze hem zelfs hadden, bleef die enepersoon hem een hele tijd fysiek bedreigen.

  Nu blijkt dat de Vlaams Blokker, TanguyVeys, die het meest agressief optrad tijdensde schermutseling gemeenteraadslid vanGent, OCMW-raadslid en voorzitter van deVlaams Blok-jongeren Gent is. Hij wasdegene die de jongen van de trappensleurde en ondersteboven hield. Als gevolghiervan liep hij zowel lichamelijke schade(een schaafwonde net onder zijn heup, enverschillende bloeduitstortingen), wat vast-gesteld is door een medisch attest enopgenomen is in het P.V. van de politie vanGent, als stoffelijke schade (een scheur inzijn jas).

  De tweede persoon, die het meest geweld-dadig was, Tom Vandendriessche, die de

  jongen in de zij schopte, was voorzitter vande NSJV in Brugge, oprichter van VSB en ex-praesidiumlid NSV (wat hij, naar eigenzeggen, verliet wegens niet radicaal genoeg)en dus Vlaams Blokker.

  U ziet maar dat het veiligheidsgevoel datdoor het Vlaams Blok gepredikt wordt heelraar ingevuld wordt. Zonder enig verweer(zelfs tijdens de agressie heeft geen een vande andersdenkenden iets teruggedaan, zelfsniet verbaal, wat door heel wat objectievegetuigen kan bevestigd worden) vallen zijandersdenkenden aan. Zij voeren aan dat dedemocratie geschonden wordt ten aanzienvan hen, maar aan de andere kant vallen zijzelf andersdenkenden aan.

  Ik hoop dat u kunt begrijpen dat ik zeerzeker niet mijn naam gepubliceerd zouwillen zien, daar ik er ten zeerste voor vrees,dat zij op weerwraak uit zullen zijn, nu zijmerken dat wij het hier niet bij laten. Alsiedereen uit angst echter zwijgt, zullen dezepraktijken nooit boven water komen. Hierziet men het werkelijke gelaat van (demensen achter) de partij. Daarom hebbenwij ook klacht ingediend bij de politie vanGent en op onze vraag zullen er onder-zoeksdaden gesteld worden.

  Naam en adres bekend.

  Lezers grieven en -brieven zijn steeds welkom. Naamloos en politieke propaganda is prul-lenmand. Omwille van technische redenen kan de redactie beslissen de lezersbrief nietplaatsen of inkorten. Op grondig gemotiveerd verzoek laten we de naam van de auteur

  weg.

  Lezersgrieven

  Haiders plotse stap opzij als voorzitter vande FP het resultaat zou zijn van datbetogingsgeweld.

  De regering is ondertussen nog altijd aan demacht en Haider kan zich volop op de vol-gende verkiezingen werpen. Als de Oosten-

  rijkse regering zich koest houdt en tot devolgende verkiezingen in het zadel blijft zit-ten, is de kans groot dat Haider zelf de vol-gende kanselier wordt. De redenering datmen de Oostenrijkse regering moet beo-ordelen op haar daden gaat dus niet op. Dedaden die nu gesteld worden -het striktopvolgen van de regels-, moeten de weg vri-jmaken voor de daden van later. Zij diedachten dat het ondenkbare niet kongebeuren, kwamen al eerder bedrogen uit.

  Barbara-MaK

  foto

  : V. J

  anss

  ens

 • advertentie

 • 16

  In de vorige aflevering vertelden we datSchamper nog heel wat problemen te wacht-en stond, (en dan zwijgen we nog over hetniet aflatende vrijwilligerstekort). In dezedonkere pre-grungedagen zou Schampereen bastion van hoop en kennis moeten zijn.Zou moeten zijn, want het eerste wat we inde stoffige archieven vonden was een clan-destiene Schamper.

  GGiijj zzuulltt nniieett vveerrbbiieeddeennHet jaar onzes heren 1985. Heuglijk nieuws,de paus brengt een bezoek aan Belgi en

  Nederland. Voor Schamper een goede redenom de kerkvader hulde te brengen, alleende manier waarop was nogal controversieel.De cartoonist van dienst had een leuke car-toon gemaakt die met trots op de voorpagi-na werd geprint. Helaas kon dit voor deRaad van Beheer (RvB) van de RUG nietdoor de beugel. De financinkraan werdcompleet dichtgedraaid (gelukkig was dithet laatste nummer van het academiejaar,nvdr). Het waarom was te lezen in de

  obscure bijlage Amper 211 bis. De ver-schillende ideologische en filosofischegezindheden kwamen volgens de RvB inSchamper niet aan bod, bovendien had hetblad alleen maar negatieve kritiek op de Uni-versiteit. De Schamperredactieleden werden niet ver-wittigd en moesten het tijdelijke teloorgaanvan hun blad vernemen in de pers. De redac-tie stelde voor de RUG (RijksuniversiteitGent) te hernoemen naar KUG(Katholieke Universiteit Gent). Of deRvB dit voorstel unaniem aannam is nietbekend. Wel werd in oktober 1985 beslistdat Schamper opnieuw mocht verschijnen.Gelukkig, anders was dit artikel er nietgeweest. Enkele jaren later viel trouwens ook VETO(het Leuvens Studentenblad) deze eer tebeurt. VETO had de naam van MoederTheresa besmeurd. Maar op een Katholiekeuniversiteit valt dat toch meer te verwachtendan op een Rijksuniversiteit.

  nnoocchh ddee ssuubbssiiddiieekkrraaaannddiicchhttddrraaaaiieennHet bleef intussen problemen regenen voorSchamper. Omstreeks Schamper 246 (1987)besloot de Gentse Studenten Raad (GSR)opnieuw de subsidiekraan dicht te draaienen Schamper wederom te schorsen voor derest van het jaar, net zoals de RvB enige tijdtevoren. De argumenten : een aantal deon-tologische flaters, de dooddoener vroegerwas Schamper veel beter en een aantal stu-dentkandidaten voor de RvB werden tenegatief afgeschilderd. Schamper 246 konenkel nog verschijnen op kosten van spon-sors. Pas het volgende academiejaar konSchamper weer van subsidies genieten.

  en gij zult zeker niet stelenNiet alleen werd er een Schamper verboden,er werd er ook n gestolen: Schamper 225.Een gratis blad stelen, wie doet nu zoiets?Wie het deed, is nooit helemaal opge-helderd. Een niet zo positief artikel over stu-dentenvereniging Protea, de Pro-apartheid beweging, was de vermoedelijkeaanleiding van de diefstal. Zelfs een onder-zoek van de politie leidde echter tot niets.Een noodpamfletje van de Schamperredac-tie werd verspreid waarin 3 mogelijke ver-dachten werden aangewezen:

  A. De flamingantenB. Paul GoossensC. De feministenDe lezer mocht zelf de ware dader kiezen.De bewuste Schamper werd alsnog herdrukten verspreid samen met Schamper 226.

  TToo eerriiss mm eeDe strijd tegen extreem-rechts bleef immeractueel. Schamper 224 geeft het relaas vaneen toeristische uitstap. Alhoewel mengewag maakte van een geleid stadsbezoek,ging het eigenlijk over een betoging tegenfascisme. De NSV (Nationalistische Stu-denten Vereniging) plande een betogingvoor meer veiligheid, tegen gastarbeiders enmarxistische verenigingen, maar vooral voorde slogan t is mijn volk, blijf er af. HetAFF (Anti-Fascistische Front) en VVS(Vereniging voor Vlaamse Studenten)demonstreerde in een tegenbetoging meteen 300-tal studenten tegen extreem-rechts.Bij samenkomst aan het Vlaams Huis Roe-land vertoonden zich enkele NSV-ers, dap-per zoals altijd verstopt achter een sjaal ofsjerp, uitdagend voor hun caf. Gelukkigwas de rijkswacht paraat, matrakken in deaanslag, klaar om te kloppen. De NSVveroorzaakte later op de avond toch nog rel-letjes, en zo kon de rijkswacht toch nog hunknuppels testen. Eindscore AFF-NSV: 1-0.De dag kon een succes genoemd wordenvoor het AFF.

  RRoooomm wwiitthh aa vviieewwHet opstellen van een wettelijk bepaaldkamerreglement vormde een rode draad inSchamper doorheen het jaar 1988. Vier kot-

  Episode III: the rector strikes back2255jaar Schamper, the story continues, the names have not beenchanged, we do not protect the innocent.

  25 jaar Schamper: 1985-1989

  Het beruchte pausnummer dat verbodenwerd, omdat de katholieke geloofsge-meenschap aan onze universiteit endaarbuiten geschokt was.

 • 17

  studenten waren immers dodelijk slachtof-fer geworden van brand en koolstofvergiftig-ing. Helaas was het uiteindelijke kamerre-glement enkel geldig voor nieuwe wonigen.Studenten die dus kamers hadden in eenoude woning bleven in de kou staan (of dehitte, als ze in brand stond). Pas begin jaren90 werd dit voor alle koten aangepast.Iets wat nu vanzelfsprekend lijkt was anno1985 nog niet zo: Home Fabiola (meis-jeshome) en Home Boudewijn (jongen-shome) werden gemengd. Reactie van hetkoningspaar op de cover van Schamper 227:Misschien komt er een kind van. Tochwaren er enkele meisjes die de vermengingvan het home niet zagen zitten en wenstenliever van het andere geslacht gescheidente blijven. Antwoord van de jongens: in depriv loopt dat toch ook door elkaar. Menhoopte ook dat het lawaai in de jongen-shomes zou afnemen: Verlies het nieuw-soortige lawaai niet uit het oog, kereltjes!Pas in 1988, ruim 2 jaar te laat voor de home-bewoners, bleek seks toegelaten in allehomes en faculteiten, want overal werdencondoomautomaten genstalleerd. Ditgebeurde in het kader van AIDS-preventie(Schamper 258). Schamper 245 zei het al:Vrijen wordt een elitesport (condoomskostten immers 20 frank per stuk).Onze holebi-vrienden kregen, naast con-dooms, ook een experimentele Schamper:nummer 256 was compleet gedrukt op rozepapier. Dit nummer bevatte o.a. informatieover de holebis van de RUG. Hiermeebewees Schamper wederom dat allestrekkingen en geloofsovertuigingen welaan bod kwamen.

  SSoocciiaallee oonnrruusstteennGeen jaren 80 zonder geldproblemen. Infebruari 1989 staakten de jobstudenten vande restos, omdat noch de lonen van detweede helft van december, noch hetvakantiegeld en noch de lonen van demaand januari waren uitbetaald. (Schamper265)De inschrijvingsgelden werden in oktober1986 opgetrokken tot 13.000 frank doorminister van onderwijs Coens. Wie het nietwist: nu is dat 18.500 en als het van bepaaldeprofessoren zou afhangen nog veel meer(zie prof. Bouckaert in Schamper 379). Hetprotest tegen de 10.000 was al lang vergeten;nu streden de studenten om 10.000 frank temogen betalen. In december kwam dat

  protest uiteindelijk op gang en werd het rec-toraat bezet. Begin december werd HetDolle Konijn geboren, een dagelijkseSchamper, als het ware, met het laatstenieuws van het front. In totaal werden elfexemplaren verspreid.Schamper was ook solidair met andere dag-bladen in nood. In de duistere dagen van1986 werd een reddingsoperatie opgestartvoor De Morgen, die toen met faillissementbedreigd werd : Schamper vroeg aan 1000studenten 100 frank voor een geschikte

  krant te storten. De gulle (?) studentenpop-ulatie stelde in totaal 5.000 frank terbeschikking van de noodlijdende Morgen.Besparingsmanie ook bij Schamper? Deachterpagina van Schamper 225 was tradi-tiegetrouw gereserveerd voor de cultuurbij-drage, maar lang nadat de deadline was ver-streken, was er nog altijd geen cultuur bin-nengekomen (ook gestolen door Protea?).De creatieve layoutploeg besloot dan maarom de eindpagina maagdelijk wit te latenmet de tekst ook wij besparen 25%. Involle besparingsslag van de overheid was diteen geniale vondst. Zelfs die komen al eensvoor.

  BB aacc cc hh uu ssDe boekentoren bestond 50 jaar in 1985: Al50 jaar is de boekentoren voor menig(dronken?) student orientatiepunt bij uit-stek. Als die recht boven je is, wil dattrouwens zeggen dat je weer recht moetkrabbelen. Schamper 251 had ook eennieuwe aanbieding: het Erasmus uitwisse-lingsproject. Studenten konden zich nubezuipen in alle Europese staten onder hetmotto van culturele verrijking (a large alefor me please).Schamper 266 meldde dan weer invallen vandronken studenten in auditoria. Gevraagdnaar wat ze kwamen doen, antwoordden zesteevast de beest uithangen. Bovendienvoelden ze zich geroepen om gedichten tedeclameren. De dichterperformers begin-

  nen zo stilaan een gevaar voor demaatschappij te vormen.In de jaren 80 ontspoorden ook deberuchte kristalnachten. De Overpoortwerd herschapen in een slagveld van gebro-ken glas. Omdat het de spuigaten uitliepmet deze spelletjes bierglasgooien beslistede Dienst Studentenactiviteiten om eenalternatief evenement op poten te zetten,genaamd Winternacht, waarop optredenswerden georganiseerd (de glazen kondennu naar de optredende artiesten geworpen

  worden).

  WWiijjzzee wwoooorrddeennOm af te sluiten nog enkele woorden vanwijsheid. Inderdaad, ook wijze woordenkwamen al eens in Schamper terecht, zoalsdit commentaar van een redacteur in eenartikel over Plant Genetic Systems engenetische manipulatie: Manipulatie isduur en dus uitermate geschikt voor hetWesten. Manipulatie betekent echter ookmacht, en ik moet nog altijd de eerste menstegenkomen die zijn macht niet misbruikt.(Schamper 201)Iets minder wijze woorden van Luc Vanden Bossche over vrijpartijen in de keldervan het VRG (Vlaams Rechtsgenoot-schap): Gevreen? (Pokerface) TijdensTDs, ja dan werd er gevreen. Maar ik zatmeestal aan de toog te pokeren, te zeveren,te lollen en te pietjesbakken. (Schamper262) Dat laatste kwam hem in de politieknog goed van pas.

  Happy endSchamper ontspoorde in 1989 nog maareens: de logos waren afgrijselijk, de artikelssoms inhoudloos, Alhoewel, dat jaarredde Schamper ook een stukje van dewereld door op gerecycleerd papier te ver-schijnen. En zo kwam alles toch nog goed.

  rector strikes backmper: 1985-1989

  KvA en MDG

  In 1989 ontdekte de redactie de PC, wat resulteerde in aartslelijke logos.

 • 18

  Vaak stellen homepages inhoudelijk envormelijk niet veel voor. Toch vormen zijeen onmisbaar onderdeel van het internet.Zij zorgen er namelijk voor dat ook com-mercieel niet interessante zaken aan bodkomen. De homepagebouwer trekt zichniets aan van marktonderzoeken en rend-abiliteit. Hij beschikt over iets dat geen enkelcommercieel webdevelopmentteam heeft:liefde voor zijn onderwerp. De commercilegroepen beschikken dan weer over iets datde gepassioneerde hobbyist niet heeft:bakken vol geld. Dit geld stelt hen in staat demeest verzorgde en uitgebreide websites temaken, websites zo flashy en bol van multi-mediaal geweld dat de modale homepageerbij verbleekt. Op het internet is nochtansalles te vinden om ook van uw homepageeen waar multimediaal pareltje te maken. Enmeestal nog gratis ook!

  eeeenn pplleekk oonnddeerr ddee zzoonnHet eerste wat men nodig heeft, is een vastewebstek. Op dat gebied wordt de RUG-stu-dent door de universiteit goed in de watten

  gelegd. Een eenvoudig bezoek aan het ARC(Academisch Rekencentrum, Krijgslaan 281)volstaat om een e-mailadres en internetac-count te verkrijgen. Meteen beschik je over15 20 Mb schijfruimte om je eigenstehomepage uit te bouwen. De rapporten vanhet ARC helpen je hierbij al een eindje op

  weg. Deze rapporten zijn wel in pdf formaatwat betekent dat je de Adobe Acrobat Read-er nodig hebt om ze te kunnen bekijken. Vele anderen vinden de Sterre verdomd ver.Zij kunnen altijd terecht bij n van de velecommercile aanbieders van gratiswebruimte. De bekendsten zijn GeoCities,Tripod en Xoom. FreeWebspace biedt jeeen volledig overzicht van alle aanbieders.

  ttuuttoorriiaallss eenn JJaavvaa--ssccrriippttssEens je een webstek gevonden hebt, kun jebeginnen met het bouwen van je homepage.De meeste webpaginas worden nog steedsin HTML (HyperText Markup Language)geschreven. Dit is een zeer eenvoudige pro-grammeertaal waarvan je de basis al naenkele uurtjes proberen onder de knie hebt.Op het Web zijn tientallen HTML-handlei-dingen te vinden. Elke aanbieder van gratiswebruimte heeft wel ergens een handleidingstaan. En van de betere, en zeker de leuk-ste, is Webtutor van Joe Barta. DezeHTML-handleiding, geschreven met gevoelvoor humor, kan niet alleen on-line wordengebruiken, maar kan ook als zip (of voor deMac-gebruiker als sit) file gedownload wor-den.De HTML-code volledig zelf typen is debeste manier om de programmeertaal goedonder de knie te krijgen. Het is echter ook

  een eigen plek op het webdigitaal

  HHet internet herbergt een schat aan informatie over de meest uiteen-lopende dingen. Deze verscheidenheid is in grote mate te danken aanhet feit dat iedereen met een beetje tijd en verstand in staat is een eigensite op internet te zetten. Miljoenen homepages over de meest diverseonderwerpen en hobbys zagen de afgelopen jaren het levenslicht.

  LL ii nn kk ss ::Academisch Rekencentrum:http://www.rug.ac.be/arc/Rapporten van het Academisch Rekencentrum:http://www.rug.ac.be/arc/rapporten/Adobe Acrobat Reader:http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.htmlAlfabetisch overzicht studentenhomepages:http://studwww.rug.ac.be/~kvvaeren/pages5.htmlOverzicht per fakulteit:http://studwww.rug.ac.be/Gratis webruimte:GeoCities:http://geocities.yahoo.com/home/Tripod:http://www.tripod.lycos.com/Xoom:http://xoom.com/home/FreeWebspace.net

  http://www.freewebspace.net/HTML-handleidingen:guide-to-publishing-htmlhttp://www.2kweb.net/html-tutorial/A Beginners Guide to HTMLhttp://www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimerAll.htmlSizzling HTML:http://www.jalfrezi.com/iniframe.htmAn interactive tutorial for beginners:http://www.davesite.com/webstation/html/HTML wizards:http://www.htmlwizards.com/A guide to HTML and CGI scripts:http://snowwhite.it.brighton.ac.uk/~mas/mas/cours-es/html/html.htmlWebtutor van Joe Barta:http://junior.apk.net/~jbarta/Editors:Tucows:

  http://tucows.zeus.rug.ac.be/Site aid:http://www.siteaid.com/xSite:http://xsite.lad.co.za/1st Page 2000 (freeware!):http://evrsoft.com/1stpage/

  Multimediale stuff:Free Tools:http://www.freesitetools.comBignosebirdhttp://www.bignosebird.comThe Free Site:http://www.thefreesite.com/Cooltext.com:http://www.cooltext.comSoundAmerica:http://soundamerica.com/

 • 19

  SCHAMPER: Beste Borsten, Mathilde staathier zomaar met jullie te zwieren. Voelt uzich beiden niet bekeken?Linkerborst: Ach, we zijn dat al gewoon.This is showbizz, you know. Zolang Filipmaar van ons blijft met zijn vettige vingert-jes.Rechterborst: Ik heb hem al een keergebeten. Filip en Mathilde gingen weer eensblij gaan intreden. Er woei een nogal hardewind en hij had dus extra veel gel in zijn haargekwakt. Het mocht niet baten. Om zijnkapsel toch nog iet of wat in shape tehouden, zat hij er constant met zijn vingersin te wroeten. s Avonds lagen we beidenmoe en uitgeput tv te kijken toen Filip opons afkwam. Die slapjanus had er natuurlijkniet aan gedacht zijn handen eens te wassen.Bevend begon hij Mathildes bloes open teprutsen. De trien reageerde niet en lietbegaan. Hulpeloze borsten als we zijn, kon-den we niet wegvluchten en daarom zag ikmaar n mogelijkheid om onze eer tebeschermen: bijten, bijten en nog eensbijten.

  SCHAMPER: Zijn jullie tevreden me julliegestalte?Linkerborst (meesmuilend): Bwah. t Is tezeggen. Nu gaat het wel maar vroeger was ikstikjaloers op de borsten van een Oezbek-istanistische Nijverheidsafgevaardigde.Borsten dat die had! Niemand weet hoe zeer uitzagen, maar dat ze er waren, is eenwaarheid als een koe die verdronken is in

  een nog niet gedolven put voordat de haandriemaal kraaide terwijl ze een berenvelletjeaanhad dat verkocht werd nog voor de beergeschoten was. Dat die beer er was, is danweer een ander paar averechts gebreidemouwen.

  SCHAMPER: Quid?!Linkerborst: Ik bedoel maar dat ik besttrots ben op mijn ranke verschijning.

  SCHAMPER (tot Rechterborst): Bent u tevre-den met uw gestalte of zou u uzelf watvoluptueuzer willen?Rechterborst (heftig): Geenszins! Alsuiterst rechtse borst, rechtser dan de meestlinkse borst van Alexandra Colen, ben ikdaar absoluut tegen. Die handel moetafgeschaft worden!

  SCHAMPER: Heu, waar hebt u het over?Linkerborst: Ja, waar heb je het nu weerover? Moet je alweer interessant doen, ja? tIs altijd hetzelfde. Begint ze niet over haardrugsverslaving, dan is het over haar alco-holprobleem. En begint ze Dana Winnerniet na te zingen, dan hypnotiseert zeiedereen die drie benen heeft!

  SCHAMPER: Hypnotiseert?Linkerborst: Ja, wij zijn paranormaalbegaafd. Als je wil, demonstreren we heteven. Wij kunnen ook de toekomst voor-spellen en aardstralen detecteren!

  SCHAMPER (lauwtjes): Interessant, zeg.Straks gaan jullie, hulpeloze borstjes van tzal wel gaan zeker, nog beweren dat julliealgehele chaos kunnen bewerkstelligen indit etablissement.

  Linkerborst en Rechterborst kijken me boosaan en beginnen opeens heel vreemd tetrillen. Ieders blik wordt naar hen toe gezo-gen. Men gaapt hen met uitpuilende monden open ogen aan. Glazen glippen uitschokkende handen, bier gutst over devloer, voorhoofdadertjes springen, kindjeskrijsen en bejaarden bezwijken. Mathildezelf heeft het niet in de mot en is bezig haarkapsel haartje voor haartje uit haar hollehoofd te snokken. Stocijns kijk ik toe hoehet borstenpaar het publiek inpalmt endenk aan tafelpoten.

  SCHAMPER (geeuwend): Puike prestatie. Enwat zal mijn toekomst worden?Rechterborst: Toekomst? Jij? Ach, loopzeiken. Jij verrekte father mocking bastard!Linkerborst: Ja, zo is dat.

  SCHAMPER: Vooruit dan maar. Doe degroeten aan Flup en Bert en geef Paoleeen schop onder haar hol.

  Mathilde komt eensklaps terug tot zinnen,geeft beide borsten een portie billenkoek envlucht halfnaakt de straat op. We horengierende remmen, een adellijke doodskreeten het geluid van botten die gekneusd, ver-pletterd en gekraakt worden door eenChrysler Voyager. Tijd om nog een Duvel tebestellen, lijkt het ons.

  NNa het rampzalige interview met Mathilde dat u in de vorige Schamperkon lezen, kreeg de prinses een lichte aanval van hysterie en ruktezich de kleren van het lijf. Dat gaf ons de kans haar borsten aan een - voorons - zenuwslopend interview te onderwerpen.

  Mathildes moedige mammen

  heel saai en tijdrovend. HTML-editors kun-nen hier een uitweg bieden. Er zijn tien-tallen tekstverwerkingsprogrammas voorHTML ( en voor vrijwel alle besturingssyste-men) op het Web die gebruik maken vanWindowsachtige menus. Ware HTML-freaksvinden zulke editors beneden hunwaardigheid omdat de nieuwste snufjesmeestal niet beschikbaar zijn Voor modalepaginabouwers daarentegen zijn het zeernuttige programmas. Op de Tucows sitevind je er talloze.

  De aankledingEen webpagina bestaat natuurlijk niet alleenuit tekst. HTML biedt je ook de mogelijkheid

  tekeningen, geluiden, achtergronden,icoontjes, lijntjes, bolletjes en filmpjes op jesite te zetten. Je kan ze natuurlijk allemaalzelf ontwerpen met behulp van tekenpro-grammas of bestaande tekeningen en fotosinscannen, maar je kan ook terecht op hetWeb zelf. Denk hierbij aan je 56K modemsurfende medemens en overdrijf niet. Eenwebpagina verliest al gauw veel van haaraantrekkingskracht als je eerst tien minutenmoet wachten vooraleer ze vollediggedownload is.Bij een echt volledig uitgebouwde site komtnatuurlijk meer kijken dan een beetje HTMLen enkele leuke prentjes en geluidjes. Erzijn JAVA en PERL/CGI scripts, Cascading

  Stylesheets en XML (eXtensible Markup Lan-guage). Een bespreking hiervan zou onsechter te ver leiden. De enige manier ominternet echt te kennen is nog altijd zelf online gaan. En de enige manier om een goedewebsite te maken is het te proberen metvallen en opstaan. Hopelijk helpt dit artikelu alvast op de goede weg.

  met dank aan Netties:http://welcome.to/netties/

  TV DM

  Cobbaut

 • 20

  Het NTG moest waarschijnlijk hoogdrin-gend scoren. Zo snel en zo makkelijkmogelijk. En dan grabbelt een mens inder-daad nogal vlug in de grote Louis deFuns-pot. Amateurgezelschappen mogendat, die hebben geen subsidies te verspillen.De KNS zou zich echter moeten schamen.Men neme een elvisadept dat alleen maarkan roepen en beter weten. Men plukke eenonnozel wijfje van achter haar vleestoog.Men schrape twee broers met Sound ofMusic-fixatie van de straat, de ene de meeststereotiepe fagget ooit ten tonele gebracht,de andere een doodbrave AA Gent suppor-ter. Belangrijk: het verhaal en de dialogendienen per ongeluk vergeten te worden.

  vv aa cc uu mmDe inhoud van het stuk is onmiddellijk va-cum gezogen met de vraag: wat doet eenmens met een paar miljoen die hij uit ander-mans wagen heeft gestolen? Wel, we gaanermee naar Lourdes, want daar zoeken ze

  ons zeker niet. Voil. Waar het mee begint,daar eindigt het ook mee. Het geld is eigen-lijk niet eens een katalysator voor dekoldereske verwikkelingen: John zousowieso wel zijn lief kwijtspelen, Peter wasal veel langer verliefd op Dominique, dezelaatste speelde al veel langer met het ideeom ooit eens uit het raam te springen enDennis zou uiteindelijk wel in het kloosterterecht zijn gekomen.

  De tijd en de toeschouwer worden danlangzaam gedood met pijnlijk slechte mop-jes en dialogen. Er wordt een schaap bin-nengebracht, een pastoor ontvoerd, eenhomo een hartjespyama aangetrokken, eencondoom over een hoofd getrokken, foutFrans gesproken, een wafelijzer verkloot enregelmatig het evenwicht verloren. Hetwerkte bij een deel van het publiek, maarniet bij mij. Ik hou ook niet meer zo vanBlokken en Nonkel Jef.

  aappooccaallyyppssJongleren met de verschillende media istrendy in theater, maar er is toch een mini-mum aan Fingerspitzengefhl vereist. Hierzit je meer dan de helft van de tijd naar eenvideoscherm te gapen. En dat doet vreemdaan, want de kunst van theatermakenbestaat er toch in iets op een scne te kun-nen verbeelden. Dit was gewoon tegemakkelijk. Als ik dit soort tv wil zien, ga ikthuis wel naar F.C. de Kampioenen kijken.

  Elise Bundervoet (Dominique) en Ma-thias Sercu (John) hebben gelukkig eerderal bewezen dat ze beter kunnen, in de goeieouwe tijd van Buiten De Zone. BrechtCallewaert (Peter) nam zijn acteurslot zelfin handen en besloot, wegens amper uit-gewerkt personage, maar vijf minuten teimproviseren op een slappe lach. FabriceDelecluse kan zich wel heerlijk uitleven inde rol van homootje, maar kan alleen beko-ren als je er zelf geen bent. Maar het schipwas al van bij het begin gezonken. De bede-vaart is een Apocalyps geworden.

  De reis naar Lourdes speelt in NTG2-Min-nemeers, nog tot 18 maart

  Harmony Korine is scenarist van Kids, eenfilm van Larry Clark, en maker vanGummo. Wie deze films heeft gezien, weetwaarom Korine zijn naam van enfant terri-ble van de Amerikaanse cinema alle eer aan-doet. Zowel in Kids als in Gummoschilderde hij een controversieel portret vande Amerikaanse samenleving en schopte zotegen de schenen van de gevestigde waar-den. Ondanks het bijtende realisme stralenzijn films een vertederende potische krachtuit. Het S.M.A.K. toont in het kader van hetzesde Viewpointfestival twee fotoreeksenen een video-installatie van deze buitenge-wone kunstenaar.

  WWhhiittee ttrraasshhTerwijl de meeste Amerikaanse films theAmerican Dream zo goed mogelijk in standproberen te houden, toont Korine de

  andere kant van de medaille. Zijn obsessievoor realisme resulteert in beelden en fotosdie tegelijk shockeren en bevreemden. CokeHead Swingers en Milk Chicken Review, zijneen reeks white trash-fotos. Ondanks dewazigheid en anonimiteit -meestal zijn deogen gecensureerd of ontbreken ze- missenze hun in your face-effect niet. Het zijnfotos die de grenzen van schunnigheid,armoede en schijnheiligheid aftasten, dieeen gefragmenteerde rauwe realiteit uit-drukken die vaak ongemakkelijk maakt.Dat komt nog duidelijker tot uiting in devideo-installatie, The Diary of Anna Frank,Part Two. Op drie grote videoschermenworden beelden geprojecteerd van mentaalgehandicapten, een melancholisch gebrildmeisje met roze zwempak en bijhorendeluchtmatras, drugsverslaafden, dikke, slechtgeklede vunzigaards, een tapdanser, en niette vergeten: slowmotionbeelden van een

  zwarte vogel die tergend traag door hetdonkere luchtruim zweeft. Deze laatstebeelden gaan vergezeld van prachtigeklassieke muziek en brengen daardoor eensfeer van weemoedigheid in de ruimte. Watje ziet, lijkt ergens te zijn opgenomen waarde tijd ooit is blijven stilstaan, waar socialevooruitgang al een eeuwigheid lam ligt.Zelden heb ik een zo authentieke ode aande ongestileerde schoonheid van het lelijkeervaren. Meestal weet je niet of je moetlachen of geshockeerd moet zijn.

  Korine confronteert met beelden waarvoorje normaal je hoofd wegdraait. Hij explici-teert het verdokene, en ook al lijkt het ophet eerste gezicht banaal, het baadt altijd ineen onwerkelijke sfeer van melancholie enabsurditeit. Zijn beelden en fotos zijn purepozie die nog lang nadat je ze hebt gezienop je netvlies blijven branden.Harmony Korine: fotoseries en video-instal-latie tot 16 april in het S.M.A.K.

  Het leven zoals het is: absurde pozie

  AAls in Vlaanderen een portret wordt geschetst van mensen aan de rand van demaatschappij, lokt dit ofwel lachkrampen ofwel ergernis uit. Zelden ontroerthet. Als Harmony Korine het doet, balanceert hij tussen diepmenselijke tragieken bizarre vervreemding. Een ding is zeker: het weekt emoties los.

  Harmony Korine in het S.M.A.K.

  viewie

  Sofie

  JJe kan met tal van gevoelens een theaterzaal verlaten: vervuld van naas-tenliefde, geil op de hoofdacteur, gedesillusioneerd, gelouterd, met tra-nen in de ogen, maar zelden met medelijden. Enkel en alleen in ditopzicht is De Reis naar Lourdes van het NTG een verrijkende ervaring. Jedurft zelfs je geld niet terugvragen, want dat beschouw je als een gulle giftaan een bedelaar.

  NNTTGG iiss NNiieett TTee GGeelloovveenn

 • Voor sommigen blijkbaar nog niet vergenoeg. Het Brusselse collectief Neven, metals vaste onderdelen de gebroeders Clasen(Bart en Johan) en Christophe Bailleau, wilde grenzen van muziek altijd een ietsjeverder leggen dan anderen. Het eerstealbum Recycl-Age maakte meteen duidelijkwaar het bij deze jongens om draait: recy-clage. Samples leiden een eigen leven,hebben een eigen geschiedenis, etc. stellenonze eigenste Kwik, Kwek en Kwak. Huntweede album Twin Cycles, in wezen eenvolledige remix van hun eerste album, is eenlogisch doortrekken van dit denken. Demuziekgeschiedenis herschreven, il faut lefaire. Volgende albums Scarwash en Kokko-la werden dan weer opgebouwd uit eigenmateriaal en samples, waaronder sterk ver-traagd kikkergekwaak. De single Heads ortails bevatte trouwens de Mingus-sample dieook Deus gebruikte voor haar Theme fromturnpike. Ten lande brak een storm in eenglas water los, of hoe het zogenaamde alter-natieve linkse muziekvolkje zijn eigenstekruideniersmentaliteit tentoonspreidt.Bruxelogic, het nieuwe album van de neef-jes, zal dra bij de platenboer liggen. Gelievete consumeren voordat uw muzieksmaak teeng wordt om echte experimenteerdrift nogte onderkennen.

  De familierenie is nog maar pas achter derug en we mogen ons beste Japans al boven-

  halen. Toshiniro Kondo, herhaal deze naamtienmaal snel na elkaar, trompettert er lustigop los. Bij alternatieve jazz-kenners dieverder kijken dan Miles Davis trompet langis, kennen deze zoon uit het Land van deRijzende Zon al langer dan vandaag. Bij hethippe jonge volkje is Toshiniro Kondo be-kend als die gast die iets met DJ Krushgemaakt heeft. DJ Krush zal er deze keerniet bij zijn maar Grazhoppa en DirkWachtelaere (drums) zorgen voor de nodigeback-up, en halen indien nodig de dwang-buis boven. Heeft u zich trouwens ooitafgevraagd hoe Miles Davis zou klinken zohij als Japanner anno 2000 nog geleefd zouhebben? Wel, dan heeft u volgens ons nietalleen tijd te veel maar ook nog niet vanToshiniro Kondo gehoord. Seppuku enneige stem zijn de enige twee waardigeopties. Moshi, moshi nog aan toe.

  tt zzaall ssttuuyyvveenn iinn CCaannaaddaa

  Canada, wat heeft Canada in godsnaam tebieden? Buiten enkele doodbrave maar ookdoodsaaie series -wie herinnert zichMacGuyver nog- fungeert het land voor-namelijk als filmset voor ondingen als TheX-files. Zelfs Belgi scoort hoger op onze lijstvan spannende vakantiebestemmingen danCanada. Celine Dion is Canadas voornaam-ste muzikale exportproduct. Men zou ervoor minder het bijltje bij neerleggen.

  Alhoewel, volgens sommigen gebeuren er inBelgi op muzikaal vlak spannende dingen.Maar elke Europeaan zou tot voor enkelejaren over Belgi hetzelfde gezegd hebbenals wij nu over Canada. Waarmee we duswillen aantonen dat er in Canada opmuzikaal vlak ook interessante dingen kun-nen ontstaan. Wie van jazzy hardcore door-spekt met humor houdt bijvoorbeeld, heeftNomeansno al lang aan de boezem gedrukt.Wie van Tori Amos, zonder het eeuwigegemmer, en PJ Harvey , zonder.. tja zonderwat, houdt, zal Jen Paches dan weer appre-ciren. Het lieve kind brengt haar piano meeen zal Mud Stories van An Pierl niet co-veren. We willen het nog een beetje gezellighouden, nietwaar.

  Canada heeft dus net als Belgi toffe muziek-groepjes. Tot die toffe Belgische muziek-groepjes behoort Dead Man Ray. FrontmanDaan Stuyven verraste vriend en vijand metzijn minutieus opgebouwde collages. De ex-frontman van Running Cow (met debescheiden hit Gasoline on fire, maar datwas waarschijnlijk voor uw tijd) en Volttoonde met Berchem en Profools aan datgenialiteit vroeg of laat weer komt boven-drijven, zelfs in sterk vervuilde wateren alsde Leie. Daan Stuyven zal een kleine bloem-lezing uit zijn werk naar voren brengen, ofteDaan Stuyven zal u even tonen waarom hijop het podium staat en niet u. En daar heeftDaan geen funky fysica voor nodig (Scham-per 377) en al evenmin chemicalin (lezers-brief Schamper 379).

  De van bliebjes, kikkers en trompetgeschet-ter houdende mens in u zal bij Neven enKondo zijn ding vinden. De gezellig bij eenkampvuur en de gitaar stevig in de knuistengeknelde -een weldenkend iemand zou zewel eens samen met u in het vuur durvenwerpen- zittende romantici onder ons vin-den bij Jen Paches en Daan Stuyven mis-schien wel gelijkgestemde zielen. De Heint-jes-fans onder ons blijven echter weer in dekou staan. Tes toch nie schoein h, menier.

  Neven en Toshiniro Kondo - BalzaalVooruit - 13 maart

  Jen Paches en Daan Stuyven - Groenzaal,Lange Boomgaardstraat - 20 maart

  TToegegeven, wij kunnen er niet meer tegen. Eerlijke liedjes, zoals Hein-tje die zo mooi brengen kon, horen wij niet meer. De nerveuze experi-menteerdrift die menige oudere jongere of jongere oudere ten toon wilspreiden, werkt meer op onze zenuwen dan op onze benen. Zelfs onze laat-ste steun en toeverlaat Eddy Wally laat zich verleiden door tekno. Waargaat het heen?

  Jongere Broer

  21

  neige stem- Japanse cowboys enCanadese regelneven

  muziek

 • 22

  sslleeeeppyy hhoollllooww:: 2255%% kkoorrttiinngg FFILMM

  Dit is niet het begin van een remake van TheWizard of Oz . Neen, lieve kindertjes, komwat dichter bij jullie nonkel Burton, dankunnen jullie zien wat hij voor jullie heeftmeegebracht: zn nieuwste film Sleepy Hol-low. En dan gaan we nu samen zingen vanlalalala.

  ssccoooobbyy--ddooooJohnny Depp en Christina Ricci spelende hoofdrollen, maar Christopher Walkenheeft slechts een rol, en daarom zal je hemniet meteen herkennen. Deze drie spoedenzich door een onderbelichte en af en toeparanode versie van Scooby-Dooland, meerbepaald het dorpje Sleepy Hollow. Aldaar

  heeft de hoofdloze ruiter een nieuwe hobby:het verzamelen van andermans hoofden. Hijlijkt er te hebben bij nagedacht, want er ziteen systeempje in zijn collectie. Aan IchabodCrane (Depp) om dat te vinden. En vanafdan kan je het einde bijna ruiken

  ssppooookksspprrooookkjjeeDe verhaallijn en de dialogen zijn bijwijlennog geen te