schamper 55

of 4 /4
studentenweekblad van de rug 3e jq 1977-19/8 VER.UITG.iKOEN RAES , BURGGRAVENLAAN 131 HOOFDREDAKTEUR ! RIK VAN NUFFEL , ST. PIETERSNIEUWSSTR, 45 REDAKTIEADRES ! ST. PIETERSNIEUWSSTR.45 9000 GENT nummer 55 De Buurt: brandend entoesiasme Op 22 februari uerd rond 14.30 h een'brand gemeld in "De Buurt". Na de blussingswerken kon men konstate- ren dat een groot deel van het ge- bouw verwoest werd. V.z.w. De Buurt is opgericht in 1974, De mensen van de v.z.w. proberen een alternatieve school op te bouwen die aantoont dat het ook goed kan gaan in de school, dat dgfechool niet hoofdzakelijk vreemd, autoritair, afstompend, vervelend, enz. moet zijn. Vanaf '74 werd begonnen met een kinderklubhuis en met het bege- leiden van leerlingen met leermoei- lijkheden. De bedoeling is om v a n de school langzamerhand een buurt- werking te maken waarvan de school maar een onderdeel is, Op 1 september 1976 werd in -de Sleepstraat gestart met een kleu- terschool. Vanaf 1 september 1977 startte een basisschool. De kin deren worden niet gegroepeerd in 1eeftijdsklassen of studiejaren, maar in leefgroepen , Op het ogenblil zijn er 2 leefgroepen aan het uerti ken ; leefgroep : 3 - 6 jarigen leefgroep : 6 - 9 jarigen Kinderen van verschillende leef- tijd en zitten dus s amen zodat een natuurlijker leef- en leersituatie ontstaat, waarbij. jongere en oudere kind er en samenl-even , net zoals thuis en op straat. Op deze wijze kunn en ze van elkaa r leren, worden jong er en door ouder en gestimuleerd, leren ouderen verantwoordelijkheid drag en , enz . . . Kind er en die het in het gewone on- deru ij s er meestal het slechtst vana bren gen, zijn de k i nderen uit ar- beidersgezinnen. Niet omdat ze mind er verstandig zouden zijn dan andere n, maar omdat de school niet op hun leefuij.-e is afgestemd : voor hen is de school nog levens- vree mder dan voor ondere kinderen. Rond de Sleepstraat wonen inhoofd- zaak arbeiders en kleine bedienden. Daarom werd deze wijk uitgekozen. Ook het kinderklubhuis werkt nog steeds. De bedoeling is .het huis open te stellen voor alle kinderen na de schooltijd en hen op sociaal en pedagogisch vlak kansen te bie- den. D it kinderklubhuis is vooral gericht op kinderen van lagere schoolleeftijd. Vanaf september 1977 werd 00 k met een werking gestart voor j on ge r e n tussen 12 en 16 jaar . Voor kinderen die het wat moe i l i j k e r hebben op school is er wek el ij ks een av ond voorzien. Daar wordt ge- tracht via lees- en rekens pe 11 et j es, samen huiswerk maken, enz. , . deze kinderen te help en. Verdere bedoelin g is ook om zoveel mogelijk de ouders en ande re buurt- bewone rs bij de werking te betrekker Door de brand wo r d t de wer k i ng erg moeilijk gemaakt . Er moest o Ve rhaast onderdak gezocht worden. Nu we e t mer nog altijd niet waar de k i nd e r en en begeleiders voor een lange re t i jd kunnen voortwerken. Het mate r i aal dat voor het grootste deel V ernield werd moet ook dr inge nd v e r n i eu wd worden om de begeleiding o P ee n min of meer norm aie manier te laten voortd uren. Aan het schepenc o lle ge wer d ee n verzoe k gericht om 1okalen t er beschikking te steilen, De me n s e n van De Buurt zetten via pers 5 aktie- groepe n en perso nen een uitgebreide steunaktie op to uw. Allerlei materiaal i s welk om . Er zijn twee manieren om geld te storten : ofwel op rekening nr. 068-0521760-24 van vzw De Buurt Collegebaan 25 9230 Helle ofwel (voor giften groter dan 1000 fr) op rekeningnummer : 000-0908811-18 van Uereldscholen Bampslaan 25 3500 Hasselt met vermel- ding: voor De Buurt Collegebaan 25 9230 Helle ( 3 ) basta Tegen multinationals , banken nen s c h i j t - luizen... Dylan is dood, leve de punk ! Nou j a . Dat dachten ze ook, doken een garage in ... en ja hoor, een Gentse punkplaat. Drie- werf maal, euh driewerf hoera. Dit alles nipt op tijd voor 4 maart. "Abortus vrij, de vrouw beslist". Dat is de zgn. A-kant en punkkant. Let op: 45-toeren. Je hebt het al geraden (alweer): we zitten b ij de groep Basta. Punk en toch niet rechts, hoewel met de Rode Vaan weet je nooit. In alle geval, na vuile mong een nieuwe "golf” in Gent. Maar nieuwe g o lf of punk, het klinkt lekker uit .de schorre mannen- keel. Omdat vrouwen belangrijk zijn, zeg je dan raar. Niet in het minst en vooral de B-kant klinkt goed met "Kom op zusters" .Edoch, let goed op: 33 toeren dit keer , en per minuut, je merkt het niet zo gauw als het verkeerd loopt. Maar wie ben ik wel (Karelj om niet te zeggen DE Karei) om te zeggen of 't goer of slecht is. Het is er en je weze verwittigd: Basta komt ! Straks zingen ze ook tegen de VM0 8 Co en andere Verenigingen van de "Nationaal Front familie". Punk, lekker in de markt ? Da's van de kloten. Fuck off, zegt Basta, en gebruikt hiervoor een vies woord, aan alle fascisten en racisten en aan alle die hun plaatje niet willen of durven draaien. Je bent gewaarschuwd. Hoewel, de vrouw beslist. En daar is Karei als de pinken voor, of hoe was die uitdrukking ook alweer ? Kunstjes luisterde zondag naar jan en al- leman en wat hoorde h ij: het bestaan van bond tegen het vloeken, die zowat 10.000 leden te lt en zich daarenboven mag ver- heugen in het lidmaatschap van talloze kerkgenootschappen; er zijn er vele. U raadde het al: we zijn in Nederland. Ik zal mijn informatief stukje kort hou- den om bondig te kunnen blijven. Waarom het bestaan van zo’n vereniging vroeg jan aan de penningmeester ... en het kwam hierop neer: de heer zal niet on- schuldig houden h ij die de naam van de heiland ijdel gebruikt, en vandaar. Haar de penningmeester kon het gebruik van vloeken om de volgende redenen niet geodkeuren: 1° het was heiligschennis, 2° het was asociaal, want kwetsen van een ander, 3° het was onfatsoenlijk, zich zo te verlagen. Nu moet u n ie t denken dat d it zomaar een karnavalsgrap is of een andere Neder- landse poging tot leukigheid, nee, reeds 60 jaar lang heeft men zich beijverd om de vloek uit de wereld te bannen; bezig- heid die blijkbaar nog niet volledig is geslaagd. Op de vraag van jan of er werkelijk geen belangrijker zaken te doen zijn dan deze, kwam een ontkennend antwoord, m.a.w. dit is pas idealisme en overgave aan z'n vereniging, daar kunnen de studenten wel een voorbeeldje aan nemen. Hoewel, dit is geen passend slot, ik moet hier niet beginnen moraliseren, ik laat dat maar aan die andere kolumnist en papenvreter over wiens naam me mog steeds onbekend is, uit vrees dat zijn minabel geschrijf hem ten kwade zou geduid worden, maar dan ten persoonlijken tite l, wat zijn ego waarschijnlijk niet zeer zou appreciëren. Stichtelijke groeten. Karei Kunstjes. de taak van de laatst wakkere redakteur; een hersenpijniging of intellektuele masturbatie, het kan verkeren. Maar vandaag, maandag zeventwintig februari, een dag als een ander, alleen is het laa t,, laat in de avond. En het redaksioneel be- looft weer duister te worden, zoals wel eens meer pleegt te gebeuren. Maar het was aangenaam, reken maar: de hoofdredakteur komt gewoontegetrouw te laat, en laat de trawant van Van Herre- weghe zodoende wachten. H ij wou enkel even het standpunt van de redaktie noteren voor zijn nationale voorzitter en snelde dan weg, opdracht volbracht. Dan brngt de Rijkswacht ons een beleefd bezoekje , op uitnodiging van enkele notabelen van het Politieke konvent of andere sociale raden, om een onwillige deurwaarder de deur u it te krijgen (het is zijn beroep toch, over dedeur te komen?) De diensdoende b rig a d ie r komt met twee stagelopende kleine wachtertjes het redaktie lokaaltje binnen en buitenlopen, ze groeten vriendelijk, wij ook een beetje. Na verloop van tijd blijkt dat de Rijks- wacht pas morgen haar beslissing zal kunnen treffen en zo de hoop van de notabelen enigs- zins de grond inboort. Een schoonheidsfoutje en SChamper waagt zich n ie t aan k r i t i e k , het wordt te glad ijs , als we hier gaan zeg- gen dat we die Rijkswachters( hoe vriende- lijk ook) niet hoefden. En to t nog groter vreugde van de redaktie kregen we een gratis muziekje van het plaatselijk universitair toneel groepje dat de maandag u itk ie s t om te repeteren. Het heeft ons deugt gedaan: het was hoor- baar strijdkultuur, althans dat zei de 3/2/'78

Author: schamper

Post on 08-Apr-2016

231 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3 maart 1978

TRANSCRIPT

 • studentenweekblad van de rug 3e jq 1977-19/8VER.UITG.iKOEN RAES , BURGGRAVENLAAN 131 HOOFDREDAKTEUR ! RIK VAN NUFFEL , ST. PIETERSNIEUWSSTR, 45 REDAKTIEADRES ! ST. PIETERSNIEUWSSTR.45 9000 GENT

  nummer 55

  De Buurt: brandendentoesiasme

  Op 22 f e b r u a r i u e r d r o n d 1 4 . 3 0 h e e n ' b r a n d g e m e ld i n "D e B u u r t " . Na de b l u s s i n g s w e r k e n k o n men k o n s t a t e - r e n d a t een g r o o t d e e l v a n h e t g e -bouw v e r w o e s t w e r d .

  V . z . w . De B u u r t i s o p g e r i c h t i n 1974, De mensen v a n de v . z . w . p r o b e r e n een a l t e r n a t i e v e s c h o o l op t e bouw en d i e a a n t o o n t d a t h e t o o k g o e d k a n g a an i n de s c h o o l , d a t d g fe c h o o l n i e t h o o f d z a k e l i j k v r e e m d , a u t o r i t a i r , a f s t o m p e n d , v e r v e l e n d , e n z . m o e t

  z i j n . V a n a f ' 7 4 w e rd b e g o n n e n m e t een k i n d e r k l u b h u i s en m e t h e t b e g e -l e i d e n v a n l e e r l i n g e n m e t l e e r m o e i -l i j k h e d e n . De b e d o e l i n g i s om v a n de s c h o o l l a n g z a m e r h a n d een b u u r t -w e r k i n g t e maken w a a r v a n de s c h o o l m a a r een o n d e r d e e l i s ,Op 1 s e p t e m b e r 1 9 76 w e rd i n -de S l e e p s t r a a t g e s t a r t m e t een k l e u -t e r s c h o o l . V a n a f 1 s e p t e m b e r 19 77 s t a r t t e ee n b a s i s s c h o o l .

  De k i n d e r e n w o r d e n n i e t g e g r o e p e e r di n 1 ee f t i j d s k l a s s e n o f s t u d i e j a r e n ,m a a r i n l e e f g r o e p e n , Op h e t o g e n b l i lz i j n e r 2 l e e f g r o e p en aa n h e t u e r t ik e n ; 1 l e e f g r o e p : 3 - 6 j a r i g e n

  2 l e e f g r o e p : 6 - 9 j a r i g e nK i n d e r en v a n v e r s c h i l l e n d e l e e f -t i j d en z i t t e n d u s s amen z o d a t eenn a t u u r l i j k e r l e e f - en l e e r s i t u a t i eo n t s t a a t , w a a r b i j . j o n g e r e en o u d e r ek i n d e r en sam e n l-e ve n , n e t z o a l st h u i s en op s t r a a t . Op d e z e w i j z ek u n n en ze v a n e l k a a r l e r e n , w o r d e nj o n g e r en d o o r o u d e r en g e s t i m u l e e r d ,l e r e n o u d e r e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i dd r a g en , en z . . .

  K i n d e r en d i e h e t i n h e t ge w o ne o n -d e r u i j s e r m e e s t a l h e t s l e c h t s t v a n a

  b r e n ge n , z i j n de k i n d e r e n u i t a r -b e i d e r s g e z i n n e n . N i e t o m d a t zem in d e r v e r s t a n d i g z o u d e n z i j n dana n d e r e n , m a a r o m d a t de s c h o o l n i e top h un l e e f u i j . - e i s a f g e s t e m d :v o o r h en i s de s c h o o l no g l e v e n s -v r e e m d er dan v o o r o n d e r e k i n d e r e n .Rond de S l e e p s t r a a t w one n i n h o o f d - z a a k a r b e i d e r s en k l e i n e b e d i e n d e n .

  D aarom w e r d d e z e w i j k u i t g e k o z e n .

  Ook h e t k i n d e r k l u b h u i s w e r k t no g s t e e d s . De b e d o e l i n g i s . h e t h u i s o p e n t e s t e l l e n v o o r a l l e k i n d e r e n na de s c h o o l t i j d en he n op s o c i a a l en p e d a g o g i s c h v l a k k a n s e n t e b i e -d e n . D i t k i n d e r k l u b h u i s i s v o o r a l g e r i c h t op k i n d e r e n v a n l a g e r e s c h o o l l e e f t i j d .V a n a f s e p t e m b e r 19 77 w e rd 00 k m eteen we r k i n g g e s t a r t v o o r j on ge r e nt u s s e n 12 en 16 j a a r .V o o r k i n d e r e n d i e he t w a t mo e i l i j k e rh e b b e n op s c h o o l i s e r wek el i j k seen av ond v o o r z i e n . D a a r w o r d t g e -t r a c h t v i a l e e s - en r e k e n s pe 11 e t j e s ,samen h u i s w e r k ma k e n , e n z ., .d e z ek i n d e r en t e h e l p e n .

  V e r d e r e b e d o e l i n g i s o o k o m z o v e e lm o g e l i j k de o u d e r s e n a n d e r e b u u r t -bew one r s b i j de w e r k i n g t e b e t r e k k e r

  D o o r d e b r a n d wo r d t de w e r k i ng e r gm o e i l i j k g e m a a k t . E r m o e s t oVe r h a a s to n d e r d a k g e z o c h t w o r d e n . Nu we e t mernog a l t i j d n i e t w a a r de k i nd e r en enb e g e l e i d e r s v o o r een l a n g e r e t i j dk u n n e n v o o r t w e r k e n . H e t ma t e r i a a ld a t vo o r h e t g r o o t s t e d e e l Ve r n i e l dw e rd mo e t o o k d r i n g e nd v e r n i eu wdw o r d e n om de beg e l e i d i n g o P ee nm in o f m e e r no rm a i e m a n i e r t e l a t e nv o o r t d u r e n .Aan he t s c h e p e n c o l l e ge w e r d ee nv e r z o e k g e r i c h t om 1 o k a l e n t e rb e s c h i k k i n g t e s t e i l e n , De men s e nv a n De B u u r t z e t t e n v i a pe r s 5 a k t i e -g r o e p e n en p e r s o ne n een u i t g eb r e i d es t e u n a k t i e op t o u w .A l l e r l e i m a t e r i a a l i s w e l k om.

  E r z i j n tw e e m a n i e r e n om g e l d t e s t o r t e n :o f w e l op r e k e n i n g n r . 0 6 8 - 0 5 2 1 7 6 0 - 2 4

  v a n vzw De B u u r tC o l l e g e b a a n 25 9 2 30 H e l l e

  o f w e l ( v o o r g i f t e n g r o t e r da n 1000 f r ) op r e k e n i n g n u m m e r :

  0 0 0 - 0 9 0 8 8 1 1 - 1 8 v a n U e r e l d s c h o l e n

  B a m p s la a n 25 3 5 0 0 H a s s e l t m e t v e r m e l -d i n g : v o o r De B u u r t C o l l e g e b a a n 25 92 3 0 H e l l e

  (3)basta

  Tegen m u l t i n a t i o n a l s , banken nen s c h i j t -l u i z e n . . .Dylan i s dood, leve de punk !Nou j a .Dat dachten ze ook, doken een garage i n. . . en j a hoor, een Gentse p u n k p la a t . D r ie -w e r f maal, euh d r i e w e r f hoera .D i t a l l e s n i p t op t i j d vo o r 4 maart . "A bor tus v r i j , de vrouw b e s l i s t " .Dat i s de zgn. A -ka n t en punkkant .Le t op: 4 5 - to e re n .

  Je hebt he t a l geraden ( a lw e e r ) : we z i t t e n b i j de groep B as ta . Punk en toch n i e t r e c h t s , hoewel met de Rode Vaan weet j e n o o i t .In a l l e g e v a l , na v u i l e mong een nieuwe " g o l f i n Gent. Maar nieuwe g o l f o f punk, h e t k l i n k t l e k k e r u i t .de s cho rre mannen- k e e l . Omdat vrouwen b e l a n g r i j k z i j n , zeg j e dan r a a r .N ie t i n he t m ins t en v o o ra l de B -kan t k l i n k t goed met "Kom op z u s t e r s " .Edoch, l e t goed op: 33 toe ren d i t kee r , en p e r m inuu t , j e merkt he t n i e t zo gauw a ls he t ve rkee rd l o o p t . Maar w ie ben i k we l ( K a r e l j om n i e t te zeggen DE K a re i ) om te zeggen o f ' t goer o f s l e c h t i s .Het i s e r en j e weze v e r w i t t i g d : Basta komt !

  S t raks z ingen ze ook tegen de VM0 8 Co en andere V eren ig inge n van de " N a t io n a a l F ro n t f a m i l i e " . Punk, le k k e r i n de markt ?Da's van de k lo t e n . Fuck o f f , zeg t Basta, en g e b r u i k t h i e r v o o r een v ie s woord, aan a l l e f a s c i s t e n en r a c i s t e n en aan a l l e d ie hun p l a a t j e n i e t w i l l e n o f durven d ra a ie n . Je bent gewaarschuwd.Hoewel, de vrouw b e s l i s t .En daar i s K a re i a l s de p inken voo r , o f hoe was d ie u i t d r u k k i n g ook a lw ee r ?

  K uns t je s l u i s t e r d e zondag naar jan en a l -leman en wat hoorde h i j : he t bestaan van bond tegen he t v loeke n , d ie zowat 10.000 leden t e l t en z ic h daarenboven mag v e r -heugen i n he t l idm aatschap van t a l l o z e kerkgenootschappen; e r z i j n e r v e le .U raadde h e t a l : we z i j n i n Neder land .

  I k z a l m i jn i n f o r m a t i e f s t u k j e k o r t hou-den om bond ig te kunnen b l i j v e n .Waarom he t bestaan van z o n v e r e n ig in g vroeg ja n aan de penningmeester . . . en het kwam h ie ro p neer: de he e r z a l n i e t on-s c h u ld ig houden h i j d ie de naam van de h e i la n d i j d e l g e b r u i k t , en vandaar.Haar de penn ingmeester kon h e t g e b ru ik van v loeken om de vo lgende redenen n i e t geodkeuren:1 h e t was h e i l i g s c h e n n is ,2 he t was a s o c ia a l , want kwetsen van

  een ander,3 h e t was o n f a t s o e n l i j k , z ic h zo te

  v e r la g e n .

  Nu moet u n i e t denken da t d i t zomaar een k a rnava lsg rap i s o f een andere Neder-landse pog ing t o t l e u k ig h e id , nee, reeds 60 j a a r lang h e e f t men z ic h b e i j v e r d om de v lo e k u i t de w e re ld te bannen; b e z ig -h e id d ie b l i j k b a a r nog n i e t v o l l e d i g i s geslaagd .

  Op de vraag van jan o f e r w e r k e l i j k geen b e l a n g r i j k e r zaken te doen z i j n dan deze, kwam een ontkennend an tw oord , m.a .w. d i t i s pas id e a l is m e en overgave aan z 'n v e r e n ig in g , daar kunnen de s tuden ten wel een v o o rb e e ld je aan nemen. Hoewel, d i t i s geen passend s l o t , i k moet h i e r n i e t beginnen m o ra l is e re n , i k l a a t da t maar aan d ie andere k o lu m n is t en p a p e n v re te r ove r wiens naam me mog steeds onbekend i s , u i t vrees da t z i j n m inabel g e s c h r i j f hem ten kwade zou geduid worden, maar dan ten p e r s o o n l i j k e n t i t e l , wat z i j n ego w a a r s c h i j n l i j k n i e t zee r zou a p p re c i re n .

  S t i c h t e l i j k e g ro e te n .

  K a re i K u n s t je s .

  de taak van de laatst wakkere redakteur; een hersenpijniging of inte llektuele masturbatie, het kan verkeren.Maar vandaag, maandag zeventwintig februari, een dag als een ander, alleen is het la a t, , laat in de avond. En het redaksioneel be-looft weer duister te worden, zoals wel eens meer pleegt te gebeuren.Maar het was aangenaam, reken maar: de hoofdredakteur komt gewoontegetrouw te laa t, en laat de trawant van Van Herre- weghe zodoende wachten. H ij wou enkel even het standpunt van de redaktie noteren voor z ijn nationale voorzitter en snelde dan weg, opdracht volbracht.Dan brngt de Rijkswacht ons een beleefd bezoekje , op uitnodiging van enkele notabelen van het Politieke konvent of andere sociale raden, om een onwillige deurwaarder de deur u it te krijgen (het is z ijn beroep toch, over dedeur te komen?) De diensdoende brigadier komt met twee stagelopende kleine wachtertjes het redaktie lokaaltje binnen en buitenlopen, ze groeten vriendelijk , w ij ook een beetje.Na verloop van t i jd b li jk t dat de Rijks-wacht pas morgen haar beslissing zal kunnen treffen en zo de hoop van de notabelen enigs-zins de grond inboort. Een schoonheidsfoutje en SChamper waagt zich n ie t aan k r it ie k , het wordt te glad i js , als we hier gaan zeg-gen dat we die Rijkswachters( hoe vriende-l i j k ook) n iet hoefden.En to t nog groter vreugde van de redaktie kregen we een gratis muziekje van het p laatselijk universita ir toneel groepje dat de maandag u itk iest om te repeteren.Het heeft ons deugt gedaan: het was hoor-baar strijdku ltuur, althans dat zei de

  3/2

  /'78

 • STRIJD ???s t a k i n g op h e t SHISS

  .Se d e r t v r i j d a g 24 f e b ru ;s t u d e n t e n v a n de S t e d e l .SC h o o i t e G e n t i n S t a k i l

  De a a n l e i d i n g v o o r de aln i e u u e maa t r e g e l om a f UIt e n e m e n , D eze m a a t r e ge.en i g e i n s p r a a k v a n de S'ge v a a r d i g d . F e i t i s d a tdo c e n t e n a an d i t i n i t i a 'ge v e n o n d a n k s h e t f e i t 1p r i n c i p i e e 1 a k k o o r d v e r l

  De s t u d e n t en r e a g e r e n eia l l e e n op d e z e m a a t r e gege en i n s p r a a k h a d d e n b i1 e n e r v a n , m a a r o m d a t dva n de g r o t e a f u e z i g h e is t e p l a a t s t e v i n d e n i sho ud en de k w a l i t e i t vase n en de m a n i e r u a a r op

  a r i z i j n de i j k e S o c i a l eng.

  k t i e i s een e z i g h e d e n op 1 u e r d z o r d e r t u d e n t e n u i t -

  n i e t a l l e t i e f g e h o o r d a t z i j z i c h k l a r e n .

  w o r d e n .

  H e t e e n z i j d i g i n s t e l l e n v a n de a b s e n t i e l i j s t e n h o u d t i n d a t de d o c e n t e n z i c h g e e n v r a g e n s t e l l e n n a a r de d i e p e r e o o r z a k e n v a n de a f w e z i g h e d e n De s t u d e n t e n g a a n e r b o v m d i e n v a n u i t d a t z i j z e l f de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d op z i c h d i e n e n t e nemen om n a a r de l e s t e k o m e n , m e t de r i s i k o ' s d i e h i e r e v e n t u e e l aa n v e r b o n d e n z i j n . .

  E r w a r e n r e e d s e n k e l e p r i k a k t i e s . en k o n t a k t e n m e t de d o c e n t e n d i e e c h t e r v o o r l o p i g no g g e e n k o n k r e t e r e s u l t a -t e n h e b b e n o p g e l e v e r d o m d a t de o n d e r h a n d e l i n g e n g e b l o k k e e r d w e r d e n d o o r de o n v e r z e t t e l i j k e h o u d i n g v a n de d o c e n t e n . De s t u d e n t e n w i l l e n e n k e l p r a t e n op v o e t v a n g e l i j k h e i d , n l . na i n t r e k k i n g v a n de m a a t r e g e l .

  V o o r de v o l l e d i g h e i d m o e t nog w o rd e n v e r m e l d d a t de s t u d e n t e n v a n h e t SHISS r e e d s j a r e n l a n g i j v e r e n v o o r m e e r i n s p r a a k i n s c h o o l s e a a n g e l e g e n h e d e n .

  ALGEMENE

  S T A K IN G

  \U9

  \ \ \ \ ~ O

  vsu ,

  socialesektor

  De s o s j a l e s e k t o r , een t e r m d i e zos t i l a a n a l o m t e g e n u o o r d i g u o r d t .Gaande v a n h e t ge l u i d e gezwam e n e rm i n i s t e r op o n z e k l e u r t e l e v i s i e t o th e t p l a t f o rm o p g e z e t d o o r de a f g e -s c h e u r d e f r a k t i e . v a n d e v e r e n i g d ep a l i n g v i s s e r s u i f 1 h e t c i t a d e l p a r k ,

  i e d e r e e n h e e f t e r zo z i j n w o o r d j eo v e r t e z e g g e n .L a a t ze ma a r d o e n , z e g j e ! V e e l ge^l i j k , t o t j e d ' r z e l f mee g e k o n f r o it e e r d u o r d t . I s h e t nu de m a j o n a i su i t de 0v e r p o o r t , j e s t u d i e b e u r s 0z i t j e nu t o e v a l l i g on d e r h e t r e g iv a n een u n i v e r s i t a i r home !De s o s j a l e s e k t o r aa n o n z e u n i v e r s i - t e i t - z o e d e l m o e d i g o p g e z e t om de nu w a t m i n d e r g e l i j k e n o o k hu n p l a a t s j e t e g u n n e n i n o n z e a k a d e m i s c h e m id d e n m i d d e n s - , w o r d t a f g e k n a a g d aa n v e l e z i j d e n .

  U a t do e j e d ' r a a n , a l l e s z i t %o v e i l i g a c h t e r een b r o k r a t i s c h d o o l -h o f . De k a n j e m a j o n a i s j a t t e n ,wac h t en op de r e v o l u t i e , tw e e be -p r o e f d e m e to d es w a a r j e - g e l o o f me

  v r i j - o o k n i e t Ve r mee kom t .

  Kommi s i e S o s j aa 1 ? Een te n de p r e t e n -

  t i e UZ e m a f k i k k e r s u i t de Br u g . Da >we he bb e n d r i nge nd n o o d aa n de h op en

  w i j sh e i d d i e i e d e r v a n u z 0 s t i l l e t

  l e t j e s a f g e d a an h e e f t d o o r d a g e n l a ng

  arm en o v e r k r u i s t e l u i s t e r en naa r demee s t e r v o o r a an i n h e t aud i t o r u m .

  V e r SC h i e t du s m a a r n i e t t e v e e l wa n -nee e r j e i n d e 1 oop v a n de week i nde 0v e r p o o r t kom t : w i j z i j n b r a v e

  men se n , a l l e e n i e t s t e w e i n i g b r aa fom e e u w i g m e t on ze v o z t e n t e l a t enspe l e n .

  Daa r o m, v o o r h e t t e l a a t i s , dee n i ge , e c h t e , se n s a t i o n e l e w eekr o n d de s o c i a l e s e k t o r . K i j k een sgoe d , m i s s c h i en kom j e o n s w e l v i n -den K o m m is ie So s j a a l g r o e t u .

  PS. j e v i n d t o n s m a a n d a g a v ond om20u i n de B ru g.

  BoerenverzetColombia

  S i n d s b i a a n s dommen k o l o n i de USA m e n . S de n vo k e r s , gen we h o op o o p g e g e v a n i s ( A s s o c Campes r i c h t na v e r h a n k e l g e r d e w a a r d o was ko

  j a a r en da g b e s c h i k t de C o lo m e b e v o l k i n g n i e t o v e r de r i j k -

  v a n h e t l a n d . De S p a n j a a r d e n s e e r d e n C o l o m b i a , t e r w i j l nu

  b e s l a g l e g t op de r i j k d o m - t e e d s h e b b e n e r z i c h o p s t a n - o r g e d a a n t e g e n de o n d e r d r u k - m a a r de s o c i a l e t e g e n s t e l l i n - r d e n n i e t o p g e l o s t , M a a r de p s o c i a l e v e r a n d e r i n g i s n i e t v e n . H e t b e s t e b e w i j s d a a r -

  de b o e r e n o r q a n i s a t i e ANUC

  h e t g r o o t g r o n d b e z i t en e l k e v o rm v a n u i t b u i t i n g . De n o o d z a a k va n d e z e s t r i j d v o l g t u i t de k o n k r e t e s i t u a t i e w a a r i n de b o e r e n b e v o l k i n g l e e f t : e r z i j n n m i l j o e n d a g -l o n e r s z o n d e r g r o n d , d i e s l e c h t s e n -k e l e m a ande n p e r j a a r w e r k k u n n e n v i n d e n , v o o r n a m e l i j k t i j d e n s de o o g s t ' v a n k o f f i e en k a t o e n . E r z i j n 8G0 00 0 b o e r e n f a m i l i e s m e t g e m i d -d e l d tw e e h e k t a r e n g r o n d , d i e m ees-t a l v a n s l e c h t e k w a l i t e i t i s en v e r v a n de m a r k t c e n t r a g e l e g e n i s . Bo-v e n d i e n m i s s e n ze a l l e v o o r z i e n i n g e n op h e t g e b i e d vaVi k r e d i e t e n en t e c h - n i e s e b i j s t a n d . Aan de a n d e r e k a n t z i j n e r z o ' n 1 5 00 g r o o t g r o n d b e z i t - t e r s f a m i l i e s d i e h e t m o n o p o l i e b e -

  N a c i 0 n a l d e Us u a r i o s z i t t en v a n 41 % v a n de g e k u l t i ve e r -O o rs Pr o n k e l i j k op g e - d e 0 PP e r v l a k t e v a n h e t l a n d . Z e g e -

  e o v e r h e i d , va a r d e ze b r u i ke n d i e Vo o r a l v o o r v e e l :e e l tan t i j d een s t e e d s ona f - d i e be d o e l d i s v o o r exp o r t , e n z ek o e r s . De r ege r i n g u e i - we r k en m e t t e c h n i e k en d i e UE i n i g

  r e d e n a i l e su b s i d i e r i ng u e r k 9 e v e n aa n l a n d a r b e i d e r s 0 f l a -ANUC op e i gen v o e t e n t en de g r o n d b r a a k l i g g e n .

  - r a d i k a l e l a n d h e r v o r m i n g op k o r t e t e r m i j n d o o r g r o n d o n t e i g e n i n g e n z o n d e r s c h a d e v e r g o e d i n g e n aa n de g r o o t g r o n d b e z i t t e r s - n a t i o n a l i s a t i e v a n de b a n k e n , de m u l t i n a t i o n a l e m o n o p o l i e s , de g r o t e i m p o r t - en e x p o r t m o n o p o l i e s ( b v v a n de k o f f i e e x p o r t )- de a a n w e n d in g v a n de n a t i o n a l e r i j k d o m m e n v o o r de o n t w i k k e l i n g v a n l a n d b o u w en i n d u s t r i e t e n g u n s t e v a n de w e l v a a r t v a n h e t h e l e v o l k .

  I n de p r a k t i j k b e t e k e n t d a t _ l a n d b e z e t t i n g e n w a a r g r o o t g r o n d b e z i t o v e r h e e r s t , m a a r o o k a k t i e v o o r b e t e r e k r e d i e t v o o r z i e n i n g e n v o o r de k l e i n e b o e r e n , s t r i j d t e g e n h e t mo-n o p o l i e v a n de t u s s e n h a n d e l a r e n i n a f g e l e g e n s t r e k e n , o f v o o r l o o n s v e r -h o g i n g v o o r de k a t o e n p l u k k e r s op de g r o t e k a t o e n p l a n t a g e s .

  men t e s t a a n .

  H e t ANUC i s ee n o n a f h a n k e l i j k e demo-k r a t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n k l e i n e , a rm e en m i d d e l g r o t e b o e r e n d i e s t r i j de n v o o r de t o t a le a f s c h a f f i n g v a n

  De b o e r e n h e b b e n a l h e e l u a t a k t i e s d a a r t e g e n o n d e rn o m e n w a a r b i j de l a n d b e z e t t i n g v o o r n a m e l i j k i n h e t oo g s p r i n g e n .

  A l s k o n k r e t e e i s e n s t e l t h e t ANUC om h e t p u n t : g r o n d v o o r de b o e r e n , en s t r i j d v o o r " V o l k s d e m o k r a t i e en n a t i o n a l e b e v r i j d i n g " t e v e r w e z e n -l i j k e n :

  U i e m e e r w i v e r z e t i n C op de i n f o - i s op u o e n s de B l a n d i j n e r ee n f i l m k o n g r e s v a n t e e n z e t t i n g D a a m d e r s . O r g a n i s a t i e i s m A I B .

  1 h o r e n o v e r h e t b o e r e n - o l o m b i k a n l a n g s l o p e n a v o n d d i e d a a r a a n g e w i j d da g 8 m a a r t om 20 u i n

  a u d . A . T e v e n s w o r d t . v e r t o o n d v a n h e t v i e r d e de ANUC, w a a r n a ee n u i - v o l g t d o o r M a r i a en U im

  U e r k g r o e p L a n d b o u w

  Geeraert Paul S t u d e n t - l i d f a k u l t e i t s r a a d landbouwwetenschappen.

  OP DE BRES Beste r e d a k t i e .G e l ieve zo v r i e n d e l i j k t e z i j n onder-staande t e k s t i n Schamper te w i l l e n pu-b l i c e r e n , h e t z i j a l s a r t i k e l , h e t z i j a ls l e z e r s b r i e f . De keuze l a a t i k gaarne aan j u l l i e ove r .

  DE V.G.K. en de fa rm a ce u t is ch e i n d u s t r i e .

  T i jd e s een v e rg a d e r in g van de Algemene Raad van de V.G .K . werd op 21 f e b r u a r i b e s l i s t vo lgend j a a r te s t a r t e n met een door de V.G.K. georgan iseerde ."Medische Beurs d ie aan de volgende 5 voorwaarden moet vo ldoen:

  1. Een c e n t r a le p la a t s moet worden i n g e -ru im d voor he t I n s t i t u u t J .F . en C. Hey- mans voo r Farmacodynamie en T herap ie , waar w e te n s c h a p p e l i j k gevormd R .U .G .- pe rsone e l aan de hand van F o l ia Farmaco- t h e ra p e u t i c a de door de i n d u s t r i e v e r -s t r e k t e i n f o r m a t ie r e l a t i v e e r t .

  2. Aan de beurs moet een vo o rd ra c h te n -reeks gekoppeld worden ove r ia t r o g e n e(= door medikamenten v e ro o rz a a k te ] z i e k -te n , de fa rm a ce u t is ch e i n d u s t r i e en de derde were ld en andere daarmee in verband

  V it voondt een venwande aflevenlng. Ik dacht dat Ik als nedakteun gc0 e.p0ne.cnd was want mijn laa ts te aflevenlng belandde eng cm anden* dan In het blad [wie tien fouten vindt mag een b i l je t komen halen voon 1 zak imoutebollen & 'n bezoek aan het Apiegelpalels).Maan voonbanlge nutteloze paniek. Plaatsgebnek weenhiUd mijn vennuftige g e n ia lite it . Met een week pauze ven&cheen z i j dan toch, volgen* de 'hoofdned t lang, volgen* m ijze lf te bneed, volgen* velen nauwelljk* een *cheet.Maandagnamiddag. Het Hoofd w il waan voon z'n geld. U it het Blad z ijn Ka* l * mij 5.000,- plek toegeschoven voon ontspanning annex nel&venhaal. hJaanheen, dat moest maan aan mijn pnaktlsche kant liggen. Ife wou toch a l naan vnlenden In Amitendam, dus waanom zou Ik dat doon andenen n ie t laten betalen.En nu *ta a t h ij kien en vnaagt of Ik thuis b lijven z itten ben met neengelaten nollulken ?Neenee. Ife wa* weg. En ben a l tenug. Vat kan. Geld Is vlug op, voonal b ij m ij, Ik ben n ie t katollek.Welnu ? Goed, kom tegen 5u tenug. Ik zal vlug tikken, dadelijk netje* op een maagdelijk blad, en wat tegenaan lu lle n , dat nekt de tekst, ' t 1* toch maan voon *tudenten. 98% heeft geen *maak,97% geen emoties, 96% geen fantasie, du* daan kan je geen een noch *chande b ij halen. Koffie b ij de IBM, p ijp In de mond, Schubent achtengnond*, Van Vale voon mijn lettenkwalen t vnouwen naan de vaat. [Ik heb dnle vnouwen, Letta, Hanna,Sanah, pnakttsch b i j het neufeen : op i neen gaand mompel Ik gnaag hahaha ahahahahahahaha, hahaha, hahahahahahahaha, z i j denken dat Ik hun liefkooA, namen z ijn zo naamloo*, naapleeg Shakespeane).

  ' t 1* S t i l In Amitendam

  staande onderwerpen.

  3. Tevens moet een c o n f r o n t a t i e georga-n is e e rd worden tussen v o o r - en te g e n s ta n -ders van he t h u id ig systeem van v r i j e marktekonomie.

  4. Een g ro te in sp a n n in g moet besteed worden aan he t "opvoeden' de r s tud en te n , d ie b i j hun bezoek aan de beurs s e l e c t i e f tewerk moeten gaan en ove rbod ige o f t e du re propaganda moeten we ige ren .

  5. En l a s t bu t no t l e a s t moet de beurs met een b lanco b i l a n worden a fg e s lo te n .

  De ru ime meerderhe id d ie deze bes l i s s i n g e goedkeurde (27 op 40) h e e f t gepoogd door deze 5 beperk ingen de i n onze o p le id in g n o o d z a k e l i j k e kennismaking met geneesmid-de len i n goede banen t e l e i d e n . In een volgende ve rg a d e r in g z a l de Algemene Raad nu moeten overgaan t o t h e t samenste-llen van een i n r i c h t e n d committ da t aan deze 5beperk ingen een co n c re te vorm geven.

  De V.G.K. h e e f t gepoogd om door deze be-pe rk ingen de n o o d z a k e l i j k e i n f o r m a t ie op een voo r iede reen aanvaardbare w i j z e te v e r s c h a f fe n . De enkelen d ie z ic h tegen de, b e s l i s s i n g v e r z e t te n doen da t vanwege hun u i tg e sp ro ke n a fk e e r van een l i b e r a a l m a rk t - b e s te l o f omdat z i j v inden da t de beurs zon de r de f i r m a ' s geo rga n isee rd moet worden.

  Het e e rs te g ro e p je z a l d ie z ie n s w i j z e dus ru im schoo ts kunnen ve rded ig en , gezien punt 3 van de voorwaarden. De d is c u s s ie i s b i j g e v o l g nog n i e t a fg e lo p e n , en z a l hope-l i j k voo r iede reen i n t e r e s s a n t z i j n .

  Het tweede g roep je moet ons nog de j a a r -beurs tonen waar de o r g a n is a to r i n f o r m a t ie g e e f t ove r a l l e m o g e l i j k e s toven en f r i g o s zonder e r een h a nde la a r b i j t e b e t re kke n .

  Waarom t e n s l o t t e deze b e s l i s s i n g in Schamper ge pub l icee rd? Ten e e rs te omdat de te rm "Medische Beurs" e r een t o t a a l andere b e te k e n is door k r i j g t en e r u i t onwetend-he id we l eens k r i t i e k zou kunnen komen op een beurs zoa ls ze e r n i e t komt. Ten Twee-de omdat he t ad v ie s van iede reen nog w e l -kom i s , h i j weze s tu d e n t geneeskunde, apo-th e k e r o f econoom. Z i j n bedenkingen z u l le n op he t V . G . K . - s e k r e t a r i a a t in h e t A .Z . met b e la n g s t e l l i n g ge lezen worden.

  Rodolphe LIAGRE praeses V.G.K.

  Vondendag, 23 febnuanl *jouw Ik twee valiezen naan de NMBS, venschaf mij een zitp laats voon Amitendam 2de k la**e , *tap In Antwenpen oven op een deftige tneln en &eln mijn kom&t vla 1 van mijn vnouwen naan Vn&. ?, Ram* es Shaffy, Fnank Ratten het Shaffy T heat en. Ranse* Is wel de itlc h te n van het theaten maan heeft en *lnd& een 5- t a l janen niets meen mee te zien.Op de Belgische h e lft van de nel* nu&tte blijkbaan een vloek, want de intennationaai need zo tnaag dat Ik dacht d it IS VI Tneln den Tnaagheld, Net voon z ijn dood beleeft Vaisne dan toch nog dat geluk. Resultaat. In Ro&endaal wondt mijn tneln afgeschaft. iedeneen uitstappen. A l l t . Ve volgende komt a l binnen 10 minuten. Ik leg de zaak In het Fnan* u it aan 3 Waalse wezen,In het keukendults aan 2 mislukte autoitoppen* In het Italiaan* aan 2 homofiele Room&en. Plots, k lin k t doon de intencom :Mesdammes, Mesileum, Le T.E.E. 'L olseau Bleu'vennant de Panls, vla Bnuxelle* en destinatlon d'Amitendam entne en gane vole 4a.[V it 1* n ie t mijn fnan* - het 1* nog &leekten - maan van de Holland&e omnoepiten Vollande, wie Ik zo goed as p o a lb le heb weten te Immltenen)Iedeneen pakt z ijn eigen pak zak, men ven&ta mij goed, z ijn eigen pak zau, z'n bloedeigen pak en zak en begeeft zich naan het bedoelde Apoon. Vaanaangekomen wonden w ij weengezonden want de zllventneln ontvangt ilechts kapltaalknachtlgen. Wie mee w il moet toeslag betalen. Ik * la toe, want dat geknulp lang* Apoon pasienel hangt me a l lagen dan mijn kloten.Ik open de tneln, Ik open het kompantlment en wie zie Ik daanaan de bonnet om 10 u In de ochtend : 2 goeie, venlepte, opgelapteoude vnlenden : Robnecht W illaent Johan Antkienen*. Z ij duikenweg maan tevengeef* . Vnezen z i j mijn bijtende *pot ? -Mijn weggeefmening oven hun weggooipnognamma < Neen ? Rechtop danvnlenden ! Gezondheid. Hoewel dat n ie t van Iedeneen kan gezegd wondena l* Ik Johan zo bekijk. En waanheen begeeft zich de nel* ?Naan Sonja Banend. Om u it te hullen oven "B ij Naden Inzien". Vnle luchen* Anonnen voonblj Von dnecht. 3 gelukkigen d o lb lij het klotenland voon enkele dagen te venlaten.Wij wonden doon een w ltja* keunlg van dune dnanken voonzxen zodat w ij l ic h te l i jk luchtig In Amitendam toekomen al waan w ij dlvense fiicktinq&n kie.ze.n, iedoA z 'n &iqe.n weA.k taqojno&t, men vojibta mij u)eZp z'n bloedeigen*te eigen wenk.Ik tnam lang* de Vam, oven het Rokln, naan de WeteningiAchan*, itap a f, zeul mijn normei to t b ij Ram&es, bel, bel nog een*, nog een*, loen doon de bnlevenbu*, bel tuisten gelsjktcjd lg aan de bu*, n ie t*.1 gnote A t ilte . Ik * la op de deun, bonk, tnommel, nammel met de builap, Achneeuw venwnongen In de bu*. N ie t*. Slaapt le ? Joint h ij ?Afwezlgt h i j ? Neukt h ij ? Ik Ata daan voon ja n lu l, bel b ij de bunen, Ranse* ? Vle Is hlen pnaktl&ch nooit. Komt alleen ' i nacht* als le Atnaaldoonzopen Is . Waan zou Ik hem vinden ? 0, h ij z i t meestal deze t i jd In de Gelaghkamen. Vaannaantoe. Geen Shaffy, wel nieuw*.0, Ranse* venwacht jou hlen om 6u.Gozd, dan mcuvi andesie. vMx.enden opqczocht. Tot &tAak&. BuiX&n, do, vuun op, van het Achnijfmachten weg, to t volgende week, het nestant knejg je next week, beloofd. Ve moeite, Ik kan het weten, woonachtig punt.

  K o m m is i S o s j a a l

 • moegesclnrevenSchamper L i e f ,

  Nee, zo geneigd ben i k ook n i e t u i t he t f a k u l t a i r e bed te k lappen - w ie z i j n neus schend t , schendt nu nmaal ook z i j n ge-z i c h t - , maar nu de gehele VGK - zaak met de v o r ig e Schamper op d r i f t i s geko-men wens i k h i e r nu ook m i jn bescheiden b i jd r a g e t e leve ren .M issch ien g o o i t u deze b r i e f nu i n de p ru l lenm and v i n d t u he t n u t t i g e r de l e -ze rs ander voe r voo r te s c h o te le n , wacht nog even, l e e f u i n " i n the b ig show", g e n ie t van he t melodrama, m issch ien hebt u e r toch nog i e t s aan .Moest b i j he t lezen de g l im la c h op uw l ip p e n v e r s c h i jn e n ga g e ru s t uw gang, m i j l u k t he t jammer genoeg n i e t meer.

  Reeds lang had de algemene Raad me g e n -t r i g e e r d . Zoveel v e rha len - de n a l meer b i z a r dan de ander - deden de ronde ove r deze Hoogste V e rg ade r ing van onze F a k u l t i t .Zo gebeurde he t da t uw trouwe le z e r z ic h op een avord i h h e t h a r t van ons demokra-t i s c h b a s t io n bevond en he t z e l f s gewaag-de een punt op de agenda te la te n z e t t e n , maar e e r s t b e l a n g r i j k e r zaken.Na wat f o r m a l i t e i t e n kwam een , voo r een b u i te n s ta a n d e r , d u is t e r e b i l a n van de penningmeester, v o o rb a r ig e ko n k lu s ie s want s le c h t s b i j een e n k e l in g verdween de s m i le van he t g e z ic h t .Het g r o te f e e s t begon pas met een vo lgend pun t : de Medische Beurs, een j a a r l i j k s terugkomende g ru w e l .U i t de in le id e n d e speech van he t d a g e l i j k s b e s tu u r b le e k he t maar a l te d u i d e l i j k : men had g r o o ts te p lannnj i . Menig n moest een t ra a n wegpinken toen men de t o e -komst voo r onze ogen o n tp lo o id e . Door de o r g a n is a t i e van de Medische Beurs op z ic h te nemen zou h e t VGK a l s een koene Sanctus M ichae lus de Draak van de Farma-c e u t is c h e F i rm a 's bedwingen.Met he t mes op de k e e l zou men hen v e r -p l i c h t e n o b je k t ie v e i n f o r m a t ie te brengen, hun mensonterend ge zo n d h e id sh a n d e l t je te s taken . Ja, nu he t woord g e v a l le n i s : de obj e k t i v i t e i t s tond c e n t r a a l , ook a l leek h e t nu en dan vreemd te moeten con-s ta t e re n hoe t e g e n s t r i j d i g e sp re ke rs e r e l k a a r mee naar de kop smeten.

  Een doors laggevend argument voo r u i u b l e i d e r s leek een s o o r t a v e r s i e t h e r a p ie .Pas door de S tudent te overdonderen met de meest b r u t a l e rek lam etechn ieken van de fa rm a ce u t is ch e f i r m a ' s zou deze , v ia een n a t u u r l i j k afweermechanisme e r tege n bestand worden. Het zaad van de k r i t i s c h e s tu d e n t i s i n v ru c h tb a re aarde g e s t o r t .De f a k u l t i e t l e e f t i n b l i j d e v e rw a c h t in g .

  De t e r e maagd van de dem okra t ie had de d is k u s s ie w e in ig goed gedaan . A l i s he t v o o rb a r ig van v e r k r a c h t in g te spreken, soms schee lde he t n i e t v e e l .

  Toen bekend werd da t met o f zonder de s teun van h e t VGK de medische beurs toch g e o rga n isee rd werd r i e p d i t b i j ve len wrange h e r in n e r in g e n op . Beelden u i t de v o r ig e ja re n toen de f a k u l t i e t s k r i n g z ic h aan d e r g e l i j k e p r a k t i j k e n n i e t be- v u u i l d e , o f a l t h a n s o f f i c i e e l n i e t .Was h e t v o l t a l l i g d a g e l i j k s b e s tu u r n i e t aanwezig i n h e t Cas ino ?Stuk voo r s tu k f r i s s e jonge mannen op wiens b o r s t he t b o rd je ' o r g a n i s a t o r e c h t n i e t mis s to n d . Deed e r geen pam-f l e t j e de ronde w aar in de gewone s tu d e n t geneeskunde vernam d a t h i j d e r g e l i j k e v iese p r a k t i j k e n h i e l p mee o rgan ise ren ? Nee i k w i l u n i e t la n g e r l a s t i g v a l l e n met d e t a i l s .E r i s voo r m e ze l f ook n i e t s meer aan.Beste s tu d e n t geneeskunde u bent volgend j a a r m e d e -o rg a n isa to r van de medische be u rs . En nu ook o f f i c i e e l .

  M i jn agenda p u n t je w aa r in i k v roeg hoe onze praeses onze a l l e r Rodolphe zomaar mot ies voo r ne t F .K . kon brengen zonder en ige stemming i n de algemene raad, m i jn k l e i n agenda p u n t je v i e l b u i t e n de t i j d s -l i m i e t . I k b e g r i j p u bes te v r ien den voo r d e r g e l i j k e f u t i l i t e i t e n h o e f t men de maagd van de dem okra t ie n i e t te wekken.

  A ls ze s la a p t i s ze nog zo l i e f .

  Een moegeschreven geneeskundestudent Anseeuw D i r k .

  bijbel eteges^Waar gaac he t nu verdomd a l naar toe ?! A ls he t zo doorgaat noemen z e l f s de s c h i j t e r s van. A l t e r n a t i e f z i c h b in n e n -k o r t ook a l kom m un is t ies . hoe d u r f t de zogenaamde 'Vlaams 'Kommunistiese" Studen-tenbew eg ing l i b e r a a l - dem okra t iese p r in s ie p e s te verded igen i n Schamper 52 ? Ten g ronds la g aan h e t wereldkommuniesme l i g t h e t dogma van de d i k t a t u u r van he t p r o l e t a r i e j a a t . Om he t met de g ro te Lenin te zeggen:

  "Het w e te n s c h a p p e l i j k b e g r ip ' d i k t a -t u u r w i l n i e t s anders zeggen dan onbe-p e rk te macTntT abso luu t* v r i j van ie d e re w e t t e l i j k e b e pe rk in g o f v o o r s c h r i f t en u i t s l u i t e n t op macht s te u n e n t . Dat w i l w i l h e t b e g r ip d i k t a t u u r zeggen en n i e t s a n d e rs . Onthout da t goed.

  En a l s ge he t soms n i e t g e lo o f t da t Len in da t gezegt h e e f t , heren van de zogenaamde vKs, h e r le e s dan: V . I . Lenin " S o t s j i n e n j a " verzamelde werken, dee l 27, p. 296. En on thou t he t !Wat z i t t e n d ie zogenaamde kommuniesten bovendien te l u l l e n a ls m isd ie n a a rs , koornkapen en s e e m i n a r is t je s ! Dat ze de b r i e f van de g ro te Marx aan de Neue R he in isch e Z e i tung h e r le z e n :

  "E r b e s ta a t s le c h t s n m idde l om de doodskrampen en de barensweejen van de nieuwe m a a tschapp i j te v e r s n e l le n , te vernvoudigen en te k o n s e n t r e re n : de r e v o l u s i e j o n a i r e te r r e u r " . .

  In p la a ts van voo r de h i e s t e r i e s e a n t i e - kommuniesten van A l t e r n a t i e f t e stemmen zou de VKS ze b e t e r D u i ten k loppen zo- wals he t trouwens ech te M arx ies ten en kommuniesten pa s t ! ! !En zeg nu n i e t da t de aangehaalde s i e - t a t e n s p e e s ie ja a l u i tg ekozen z i j n om de v ' K S op haar fo u te n te w i j z e n , want wat s c h r e e f Lenin ook weer i n de Pravda van 26 ja n u a r ie 1918 ?

  "Wanner de mensen ons a fke u re n voor onze wreedhe id vragen w i j ons a f hoe z i j de meest e le m e n ta i re p r in s ie p e s van h e t Marxisme kunnen v e r g e te n . "

  Dat s c h r e e f de g ro te Lenin i n de Pravda van 26 j a n u a r ie 1918 en a ls de zogenaamde V 'K 'S h e t weer eens n i e t g e lo o f t , on ve r-b e t e r l i j k e koppiggaards a l s z i j z i j n , da t ze h e t dan op de Russ iese ambassade gaat na lezen en z ic h e r verdomt ove r be-z i n t o f ze z ic h nog we l 'kommuniest" noe-men kan.Wat meer b e p a a l t de u l t ra m o n ta n e fa n a t ie h e k a lo te n van A l t e r n a t i e f b t r e f t - i n d a g t i g de b r i e f van Lenin aan de leden van he t P o l i t b u r e a u van 19 Maart 1922:

  "Het v e r z e t van de g e e s t e l i j k h e i d moet zo b r u t a a l on d e rd ru k t da t z i j he t z ic h nog z a l he r in n e re n i n de komende dkades. "

  en wat Marx i n 'D ie Deutsche I d e o l o g i e s c h r e e f :

  "De kommuniesten preken geen enkele m oraa l . Z i j houden de mensen he t p o s tu la a t van de b r o e d e r l i j k e l i e f d e n i e t voo r"

  b e s ta a t e r voo r deze V a t ikaa nse m a n te l -

  o r g a n ie s a s ie maar n remdie : he t l i j k e n -h u is je !

  R . A . F . - a b t e i lu n g F landern CR.A . K . - c e l )

  P es: Schamper, ons adres k r i j g t ge n i e t ! (weer n i e t ) Ten e e rs te betrouwen w i j u geen z i e r , en ten tweede heb t ge te v e e l b ind ingen met de BOB ( a ls ten m inste waar i s wat ge s c h r i j f t ) . Maar waagt he t n i e t om deze t e k s t n i e t o f g e sensu ree r t op te nemen ( en e r onnozel t i t e l t j e s boven te z e t t e n ) want dan z u l l e n we de re d a ks ie eens een bezoek je brengen met kna l le n d e en v o e lb a re m a rx is t ie s e a rg u m e n ta t ie !

  nvdr: dat van die t i te lt je s is maar een woord. Wij luisteren als een BOB-hond,Maar als de ene of andere RAK-cel het nog in z ijn hoofd haalt in dat klote- inkonsekwent-progressief Nedervlaams te schrijven dan mogen ze hun tekst z e lfkomen overtijcjcen^__En daarvoor zullen wegeen marksiestiese argumentasie nodiq hebben.

  A b o r tu s . De vrouw moet b e s l i s s e n zeg t men. Maar moet men haar dan a l l e e n la te n b i j z o n zware b e s l i s s i n g ? E e n .m e n s e l i j k leven onderbreek j e toch n i e t zomaar. M e n s e l i j k gez ien i s he t een zware b e s l i s s i n g , maar ook medisch. T e r w i j l een miskraam meesta l zonder e r n s t i g e gevolgen b l i j f t , i s een kuns tm at ige o n de rb rek ing i e t s he e l anders. Zwangerschap h e e f t immers een impakt op heel he t l ichaam en d psyche van de moeder.

  Wanneer p l o t s i n de baarmoeder, d ie kramp-a c h t i g goed g e s lo te n gehouden w o rd t , i n -s t rumenten worden in g e s to te n kunnen de gevolgen zeer e r n s t i g z i j n .

  Gevolg: b lo e d in g e n , o n ts te k in g e n , trombose e n z . . . z i j n n i e t zeldzaam. De baarmoeder kan n i e t goed meer samentrekken. In landen ach-t e r he t i j z e r e n g o r d i j n met een lange a b o r-t u s t r a d i t i e kon men v a s t s t e l l e n da t t rombo-se, f l e b i t i s , miskramen en s t e r i l i t e i t meer voorkomen b i j vrouwen d ie o o i t ab o r tu s ge-pleegd hebben, en. d i t i n i n g e r i c h t e h o s p i - t a a l i n r i c h t i n g e n , dan b i j de anderen.

  Ook de psych ische gevolgen z i j n n i e t te veronachtzamen: e r z i j n he e l wat .moeders d ie a b o r tu s gepleegd hebben, d ie nog wee-moedig denken aan he t k in d d ie nu b i j hen zou z i t t e n en waarop ze zo f i e r zouden kun-nen z i j n . Ze denken s teeds h i j ( z i j ) zou nu 3 j a a r z i j n " o f "5 j a a r " "zo zou h i j ( z i j ) e r m issch ien u i t z i e n " . D ok te rs d ie hun p a t i n te n hebben kunnen a fraden ab or tu s te p legen worden n o o i t l a s t i g g e v a l le n door ouders d ie k lagen d a t h e t k ind nu i n hun weg lo o p t o f hen een g a t i n hun gez insbud-ge t s l a a t , neen in te g e n d e e l , ze k r i j g e n j a a r l i j k s b r ie v e n met dankwoorden, voo r he t ve le ge lu k da t ze gered hebben, en d a a r b i j i n g e s lo te n f o t o ' s van de k inde ren met b l o -zende wangen d ie een a f s c h u w e l i j k e dood o n t -lopen z i j n .

  Het argument van de k la n d e s t ie n e abortus i s n i e t s e r ie u s : he t i s n i e t omdat e r i e t s ve rkee rd gebeu r t da t he t verkeerde moet ge- n s t i t u t i o n a l i s e e r d worden. In F r a n k r i j k kon de o p m e rk e l i j k e d a l i n g van de n a t a l i - t p i t s inds de " l o i W e i l " ( l e g a l i s a t i e ) , s le c h t s gekamoef leerd worden door he t sa-menvoegen van he t a a n ta l doodgeborenen b i j de b e v a l l i n g e n . In Groot-Bn.y.-Aanni z i j n e r nog steeds k la n d e s t ie n e abortussen en n ie t s w i j s t erop da t d ie nu m inder t a l r i j k zou-den z i j n dan voo r '67 .

  De fundamente le vraag d ie h i e r g e s te ld moet worden i s o f zwangerschap steeds 100 % gewenst i s ! Het probleem i s van p sych o log ische aa rd . Daarom z i j n e r ook een s t e l i n s t e l l i n g e n en gyneko loger d ie p roberen een se r ie u se opvanyte o rg a n ise re n , psych o log ische b e g e le id in g te geven aan zwangere m e is j e s . . . Daar kan i n l a a t s t e i n -s t a n t i e he t k in d a c h te rg e la te n worden voo r a d o p t ie . Lopen naar c e n t ra waar a l -leen abortusadressen gegeven worden, i s een k a r i k a t u u r van ve ra n tw o o rd e l i j k h e d e n opnemen.

  In de beginweken van hun zwangerschap kunnen vrouwen z ic h zee r d e p re s s ie f voe len fenomeen da t i n de l a t e r e s ta d ia v e r d w i jn t Een enqute ove r redenen d ie aarrgegeven worden, waarom men a b o r tu s w i l , leve rde ongehoorde antwoorden: zom ervakan t ie , d ia - rhee van de toekom s t ige vader, m ig ra ine van de m o ede r . . . m.a.w. g e l i j k wat om een psych ische to e s ta n d te r a t i o n a l i s e r e n . In de V .S .A . hebben een team psychologen een p e i l i n g gedaan b i j moeders aan wie abor tus werd ontzegd omdat ze n i e t vo ldeden aan de voorwaarden door de wet g e s te ld . Het r e s u l t a a t : he t waren geen g e f ru s t r e e r d e psych o log ische wrakken geworden, maar zeer e ve n w ich t ig e en leven d ige moeders. B i j de geboor te waren a l d ie ongewenste k i n -deren gewenst geworden.

  De " s o c ia le g e v a l l e n dan? Hoor i k op-werpen. Ze z i j n zeldzaam! In Zweden i s het een van de en ige g e v a l le n d ie door de wet n i e t w o rd t aanvaard. Een s o c i a l i s t i s e h e w e lv a a r t s t a a t de p r e t e n t i e h e e f t da t e r in ha a r schoo t p la a t s en middelen

  te v inden z i j n voo r iede re e n . Ser ieuze op-vangcentra z u l l e n s teeds v e rw i jz e n naar de m o g e l i j k e f i n a n c i l e s te u n , d ie a l t i j d te v inden i s , i n z o n g e v a l le n , o f wat de de h u is v e s t i n g b e t r e f t , naa r de m o g e l i j k -h e id s o c ia le woningen te v e r k r i j g e n . Het i s n a t u u r l i j k g e m a k k e l i j k e r de t r e i n naar B ru sse l te nemen om o n m i d d e l l i j k te a b o r -te re n dan z ic h te in fo rm e re n en de nodige stappen te nemen. De g e m a k k e l i j k s te weg i s s teeds de a a n t r e k k e l i j k s t e . We leven in een op h o l geslagen w e re ld . De abortuskam- pagne i s geen a l le e n s ta a n d f e i t , he t ka-d e r t goed i n een reeks on taa rd ings fenom e- nen. Het re spek t voo r he t leven , he t r e c h t op leven da t door onze beschav ing zo moei-zaam b e r e i k t i s , i s aan he t afs tompen. Het i s n i e t t o e v a l l i g da t z u s te r G. meende he t leven van l a s t i g e g r i j s a a r d s van enkele weken te mogen v e r k o r te n . Het was ook de algemene s fe e r i n da t h o s p i t a a l (en nog in a n d e re n ) . De do k te rs beginnen z ic h s teeds meer a f te vragen o f ze nog voo r een dag-j e " meer moeten tussenkomen. Die z a l e r toch i n b l i j v e n ! " . In d ie n d ie g e s te s g e s te ld - he id geen o n ta a rd in g be tekend, wat i s he t dan wel?

  I s he t "be schaa fd da t i n New Vork een a b o r t u s k l i n i e k voor duizenden d o l l a r s op een ganse b l a d z i jd e a d v e r t e e r t : "Love i s you rs , a b o r t i o n o u rs Het i s een i n d u s t r i e geworden. H e tz e l fd e z ie n we i n G ro o t -B r i -

  k^-anni en F r a n k r i j k . De a b o r tu s k l i n ie k e n komen e r a l s paddestoe len u i t de grond en de inzen voo r n i e t s te r u g om maar nieuwe k l i n t e e l aan te t re k k e n . Om de kosten nog te ve r lagen en de w in s te n nog te v e rg ro te n z i j n ve le a b o r te u rs i n Engeland z e l f s geen d o k te r s . V e rp le ge rs vo ldoen! Die worden m inder b e ta a ld . Voor de mensen d ie he t g r o f g e ld o p s t r i j k e n kan h e t ook geen kwaad a l s , zoa ls he t i n Londen gebeurd i s , na de p e r f o r a t i e van de baarmoeder, darmen p lo t s naar b u i t e n v lo e ie n en he t m e is je e r he t leven b i j l a a t op de o p e r a t i e t a f e l . "De vrouw b e s l i s t ! zo hee t h e t . A bor tus i s e r w e t t i g en de p a t i n te n t e enen pap ie ren waarmee ze de d o k te rs van e l k m o g e l i j k e v e r -v o lg in g o n t l a s te n . Ook a ls l e g a l i s a t i e gepaard gaat met opvang ( i n de w e t te k s te n ) komt e r daar i n de p r a k t i j k n i e t s van: i n F r a n k r i j k i s h e t "ge sp re k " een l o u t e r f o r -m a l i t e i t geworden: h e t werd gereduceerd t o t h e t i n v u l l e n van een s t e l pap ie re n en een rendez-vous voo r de o p e r a t ie .

  I k kan me n i e t inbee lden da t een s tud en -te b e te r i n haar j a a r zou kunnen s lagen na

  een ab o r tu s (dan een b e v a l l i n g ) t e n z i j z i j a l een koe le g e v o e ls lo ze te c h n o k ra te i s .Ze zou z ic h de vraag moeten s t e l l e n : wat p r im e e r t "m i jn k a r r i r e " o f "m i jn g e lu k " .We la te n h i e r de "va d e r " d ie te l a f was om z i j n ve ra n tw o o rd e l i j k h e d e n te nemen b u i te n beschouwing. Zonder d ie "man" z a l ze ook we l g e lu k k ig kunnen leven . Waarom zouden e lk e dag zove e l k inde ren geboren worden in a l l e w e re ldde le n a l s de moeders e r z e l f geen en ke l b e v re d ig in g aan hadden. Z i j n die a l l e s l e c h t v o o r g e l i c h t ? Maken de h y p e r in - d i v i d u a l i s t i s c h e o p v a t t in g e n van onze kon- sum pt iem aa tschapp i j ons n i e t b l i n d voo r he t ware geluk? A l le e n kun j e toch n i e t g e lu k k ig z i j n , s le c h t s de d a m s t ra te rs d ie nog s teeds he t v e r lo re n p a r a d i j s i n hun " j o i n t " zoeken, leven i n de i l l u s i e da t he t zo moet. Zoals Terruwe zeg t w o rd t he t m e n s e l i j k ge lu k , de m e n s e l i j k e v o ldo en ing a l l e e n opgebouwd op b a s is van b e v e s t ig in g en w a a rde r in g door de medemens. Z o n w aar-d e r in g kan men m issch ien ook v e r k r i j g e n door z i j n s o c ia le i n z e t o f z i j n k a r r i r e . N ie t iede reen kan en z a l ze daar e c h te r steeds ALTIJD kunnen v inden . Ook Mohamed A l i i s de g r o o t s te n i e t m e e r . . . Het gez in i s he t id e a le kader om te be ve s t ig e n en b e v e s t ig d te worden. Genegenheid en i n z e t z i j n e r u i t e i n d e l i j k steeds w e d e rk e r ig . In d ie eenvoudige r e l a t i e s i s he t ge luk zo g e m a k k e l i j k t e v inden , a l s men he t maar z o e k t . Waarom dan nog denken aan " K a r r i r e " ,aan "e e r en m e d a i l l e s " aan g e ld , meer ge ld , en nog meer g e ld " , p s e udo - ida le n d ie j e op de duur z u l l e n v e r s l i n d e n en o n tm e n s e l i j

  - k e n . Door een nieuwe mens he t leven te schenken en d ie op te voeden w o rd t j e z e l f meer mens.

  Kand idate t o t a b o r tu s , loop n i e t b innen i n een centrum da t jo u a l le e n adressen en p r i j s l i j s t e n i n de hand z a l s te ke n . I n -fo rm ee r je e e rs t ove r AL de a l t e r n a t i e v e n . S c h r i j f o f b e l naa r Pro V i t a , kan. De Decke k e r s t r a a t 54, 280D MECHELEN (015) 205585. Daar z i j n mensen d ie b e g r ip z tu l len hebben voor jouw problemen en j e n i e t zomaar een am pu ta t ie van he t leven , au tom a t isch en f a n a t i e k , z u l l e n opd r ing en , p r o f i t e r e n d e van j e re d d e lo o s h e id . In Gent kan j e s teeds t e r e c h t i n de gyn eko log isch e d ie n s t vande Maria M i d d e la r e s k l in i e k zowel voo r medische a l s o c ia le b e g e le id in g .

  C h r is Hocepied

 • 0 0 ggehi lg

  machtspotentaatjes

  in h Ir vgleVandaag Kreeg i k he t volgende onder handen: De VLAAMSE GENEESKUNDIGE KRING wenst op de ee rs tvo lg e n d e F K -ve rga de r in g ove r v o l -gende mot ie te stemmen:MOTIE: Het FK a d v is e e r t aan de v o o g d i j ra a d van de rad io -om roep de programma's i n he t v e rv o lg n i e t meer te e in d ig e n met 'Oh d ie r b a a r B e lg i van Vlamingen en Walen, g i j gaat gebukt onder ge ld en K a p i t a a l . . . ' Het FK i s van mening da t he t k o n s ta n t h e r -ha len van d i t ' v e r k r a c h te N a t io n a a l V o lk s -l i e d een vorm van i n d o k t r i n a t i e i s .

  cIe cfekmindliq^Q J k $

  kolrs&krulAan de Heer Torrekens geachte heer.

  M o t ie inge d iend door P e te r Vossae rt Rodolphe L ia g re

  I k was ook oo gge tu ige .

  1 U i t e r a a r d was h e t ' p r e v e n t i e f p i k e t b i j de V e rschaeve-opvoer ing v oo rz ien op n v e ld s la g : ve rg e e t n i e t da t de week tevo ren een brandbom gegooid was b i j de op voer ing i n Antwerpen door de zwarte smeerlappen van ' t VMO en d i t o KVHV en andere ra s z u iv e re n .

  2 A ls iede reen s t i l a a n e r e k t i e s k r i j g t b i j de b lo e d - en b o d e m s c h r i j v e r i j van MOORDENAAR Verschaeve, dan snap i k he t n i e t meer.

  3Het i s vreemd da t ' t zw a r t k ra p u u l aan ons u n ie f i n jaaa ren n i e t h e e f t durven ove r de V e rs c h a e v e - re l t e spreken, en ze w is te n w e l waarom.' t H ee f t hen inde rdaad geen goed gedaan d a t KVHV, r e k t o r K lo o tz a k en Gentse S t a d s p o l i t e i tezamen de dem okra t ie hebben p la tg e s ta m p t onder H i t l e r l a a r z e n . Ze konden z ic h n i e t meer v e r to n e n , de s c h i j t e r s . Daags erop ( to en e r algemene en demokra t ies-gestemde s ta k in g was tegen de zw arte t e r r e u r ) werden ze w egg e f lo te n door de s tud en te n .

  4 Denken ze nu da t de ' g e n e r a t i e ' s tu d e n -ten s t i l a a n v e r d w i j n t d ie he t nog h e e f t meegemaakt, d a t ze nu moeten op sokkevoe- fen afkomen om a l l e s n e t je s g lad te s t r i j k e n .

  5 AWOERT !De v e r k l o t i n g van de dem okra t ie moet tegengehouden.Weg met de f a s c i s t i e s e en e l i t a i r e bendes!

  J o r i s Van C au te r .

  Enkele opmerkingen graag.

  a) de v o o g d i j ra a d van de Radio-omroep b e s ta a t n i e t . Er b e s ta a t we l een k o n t r o le - kommissie. Die v o o g d i j ra a d i s puur wens- denken, heren V ossae r t en L ia g re .b) Oh d ie r b a a r B e lg i . . g i j gaat gebukt onder ge ld en k a p i t a a l ' .Mag i k erop w i jz e n da t nog n o o i t d i t l i e d i n de O verpoort werd gespeeld - W aarsch i jn l i j k w ord t h i e r t e r goeder t rouw he t l i e d bedoeld d a t b e g in t met 'Oh d ie r b a a r B e lg i g i j w ord t b e s tuu rd door Kerk en K a p i t a a l . (L ie d van leVlaamse zanger V u i l e MOpg,staat op LP d ie normaal boven de toog gekocht kan w o rd e n ) .Hoe i s he t m o g e l i j k da t i n i t i a t i e f n e m e r s z e l f de t e k s t n i e t kennen van de beg inw oor-den, daar waar ze beweren da t h e t ko n s ta n t he rha len een vorm van i n d o k t r i n a t i e i s .Of h e e f t i n d o k t r i n a t i e op deze heren geen v a t ? V erd ed ige rs van da t 'Oh h e i l i g land de r Vaadren . En ook nog na Egmont ?

  B e t r e f t " S c h a m p e r " n 49 " O u d e n a a r d e : de v u i l b a k v a n B e l g i

  I k l a s m e t g r o t e b e l a n s t e l l i n g b o -v e n v e r m e l d a r t i k e l , t e m e e r d a a r i k s e d e r t e n k e l e j a r e n p a r t t i m e v e r b o n -den be n a a n d e z e s t r a f i n r i c h t i n g a l s " g e n e e s h e e r a n t r o p o l o o g " ( = p s y c h i a -

  t e r ) . .Gv/er de l e v e n s b e s c h o u w e l i j k e ^ p o l i - - t i c o - s o c i a . l e i d e e n b e t r e f f e n d e h e t " s c h u l d en b o e t e " - p r o b l e e m i n de m a a t s c h a p p i j z o a l s d i e i n h e t a r t i -k e l een b e e t j e g e s t e l d w o r d e n , k a n i k h i e r n i e t u i t u e i d e n ( n v d r : u i t -w i j d e n ) , h o e en i n t e r e s s a n t en e s -s e n t i e e l d a t n a t u u r l i j k o o k i s .I k w ans a l l e e n e n k e l e " o n v o l k o m e n -h e d e n " r e c h t t e z e t t e n d i e h e t " s c h a m p e r s " v e r s l a g v a n d i t s c h o o l -r e i s j e o n t s i e r e n .

  S e d e r t 6 2 o f 6 3 d ge e n e n k e l e a ve v o o r a l k o h o l i s m de g e v a n g e n i s w r a p i e t r o u w e n s v i n d , I n de j a b e e t j e i n de mo v e r w o n d e r d e r e a g e n s , w aa rom t o l e n ? "S t u i p t r e k k i n g e n z i ee n a v e r s i e k u u r , a g e b r u i k t ( oen a n t w e l soms a p o m o r f i n m o e te n b e t e r l u i s t v e n ) en n a t u u r l i j k f i r 3 m ) o W at m e t b e d o e l d w o r d t sn a p M a r x , E n g e l s en Le mogen z o n d e r m e e r r e n g e l e d e n w a re n i n c i d e n t e n ( z o a l s h e e l B e l g i i n bep w e r k p l a a t s e n , b i b ) o o k nu n o g . . . )

  ee d i k p e r s o o n l i j k r s i e - t h e r a p i e m eer e , d u s o o k n o o i t i n a a r i k d a t s o o r t t h e - a b s u r d en i n e f f i c i e n t r e n ' 60 was d a t een de : v a n d a a r m i j n w a t c t i e " a c h kom , j o n - c h z u l k e v r a g e n s t e l -

  e t men n i e t b i j t r o p i n e w o r d t n i e t i b r a a k m i d d e l ! ) e ( v e r s l a g g e v e r s e r e n en o p s c h r i j -

  a n t a b u s ( d i s u l - d i e s t o k s l a g e n i k n i e t .D r a p e a u r o u g e

  b i n n e n . E n k e l e j a - d a a r o v e r e n k e l e

  t r o u w e n s i n g e -a a i d e s c h o l e n , i o t h e k e n e n z . .

  D) en t e n s l o t t e .Wat p e rm i te re n deze 2 heren z ic h we l ?Ze leggen een m o t ie ne e r : , 'He t VGK w e n s t . . ! Deze heren i d e n t i f i c e r e n z ic h t o t a a l met he t VGK. Want he t VGK wenst n i e t s . Het z i j n L ia g re en V ossae r t d ie he t w e nse n . . . de k r i n g werd n i e t geraadp leegd. V e r te gen w o ord ig ing i s i e t s anders dan onder duims g e s c h a r r e l , heren, en j u l l i e houding w i j s t a l le e n op m is p r i j z e n t o v . de s tu d e n t d ie j u l l i e p re ten de re n te ve r tegenw oord igen Of v e r d ie n t he t VGK n i e t b e te r ??

  naam en adres b i j de r e d a k t i e bekend.

  O v e r de a n d e r e f o u t e n en d w a a s h e d e n i n h e t v e r s l a g l a a t i k l i e v e r a n d e r e d e s k u n d i g e n aa n h e t w o o r d .

  I k b l i j f h o p e n d a t d e z e c r i m i n o l o g e n i n s p e , d i e v o o r de m e e r d e r h e i d i n h e t j u s t i t i l e a p p a r a a t z u l l e n t e -r e c h t k o m e n , e v e n s c h a m p e r z u l l e n

  b l i j v e n , z i j h e t da n m e t m e e r d e s -k u n d i g h e i d en f i l o s o f i s c h e d i e p g a n g ( w a t m e e r M a rx en E n g e l s l e z e n zo u z e k e r g e e n kw a a d d o e n ) .

  M e t b e l e e f d e g r o e t e n

  D r 0 . T o r r e k e n s

  U i j w e n s e n a l l e e n e n k e l e " o n v o l k o m e n h e d e n " r e c h t t e z e t t e n .

  - S c h o o l r e i s j e ? D i t k l o p t . D e h e l f t v a n de g r o e p g i n g de b r o u w e r i j b e -

  z o e k e n , u i j de v u i l b a k .

  - M i s s c h i e n d e e d j i j p e r s o o n l i j k ge e n e n k e l e a v e r s i e t e r a p i e s e d e r t 6 2 ,_

  en d a t z a l w e l z i j n . En a l l i c h t v i n d j e d i e t e r a p i e w e l a b s u r d , m a a r w a a r om v e r t e l d e j e o n s i n O u d e n a a r d e dan n e t h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e . Om een b e e t j e t e l a c h e n m i s s c h i e n ? b ie l we h e b b e n e r n i e t k u n n e n mee l a c h e n , m i j n h e e r . En d a t he b j e t o e n z e l f g e m e r k t t o e n j e z e i :" a ch kom j o n g e n s . . "

  - S o r r y v o o r d i e a t r o p i n e . M a a r we h e b b e n p a s a c h t e r a f a l l e s g e n o t e e r d .

  V o l g e n d e k e e r kom en we m e t o n z e b a n d -o p n e m e r \ l e t dan m a a r b e t e r op j e w o o r d e n !G o e d , a p o m o r f i n e d u s . B e d a n k t v o o r d e z e v e r h e l d e r e n d e r e c h t z e t t i n g .(Jat j i j t o e n m e t d i e s t o k s l a g e n b e -

  d o e l d e , s n a p t e n u i j o o k n i e t o n m i d d e l l i j k .- D a t M a r x , E n g e l s en l e d r a p e a u

  r o u g e n i e t b i n n e n m o g e n , s t a a t t u s -s e n a a n h a l i n g s t e k e n s en d i t b e t e k e n t da n m i j n h e e r d a t d i t w o o r d e n z i j n d i e d o o r i e m a n d a n d e r s w o r d e n u i t g e -s p r o k e n . I n d i t g e v a l was d i t een g e v a n g e n e d i e h e t o n s v e r t e l d e .M a a r j a , d a t z a l w e l g e l o g e n z i j n : v a n g e v a n g e n e n a a r l e u g e n a a r i s m a a r een k l e i n e s t a p . ^ . , . .- S t u i p t r e k k i n g e n z i e t men n i e t b i j

  een a v e r s i e k u u r ? A l w e e r i n t e g e n -s t r i j d m e t w a t j e o n s v e r t e l d e . En t r o u w e n s - we z o u d e n j o u w e e n s j e maag t e g e n j e k e e l z i e n k o t s e n z o n d e r i n m e k a a r t e k r u l l e n .

  - A n d e r e f o u t e n l a a t j e o v e r a n d e r e a a n a n d e r e d e s k u n d i g e n . A n d e r e .

  - U i j z i j n g e e n c r i m i n o l o g e n i n s p e , h e t s p i j t o n s .

  - E n nu v l u g M a rx en E n g e l s g a a n l e -z e n . . . o n z e d e s k u n d i g h e i d z a l e r -mee g e b a a t z i j n .T o c h b e d a n k t h o o r .

  M e t s c h y z o f r e n e g r o e t e n D i r k - B o n i - R o la n d ,

  film

  on tu> u>

  STUDIO SK00P :

  Week van 3 t o t 9 maart .

  Zaal I : - Der Amer ikan ischen Freund W. Wenders om 20 u

  - Edipo ReP P P a s o l i n i on. 22 .30 u

  Zaal I I : - A l l t h i s and World War I IS. Winslow om 22 u .

  ZAAL VOORUIT

  toonZANGGROEP / ZING MET ONS.

  S o l i d a r i t e i t s l i e d e r e n zingen ?JA !E lke woensdag om 20 u. i n E l c k e r i c k H oogs traa t te Gent.

  a b o r t u s .ab o r tu sa b o r tu sa b o r tu sab o r tu s

  abortusb e to g in g . b e to g in g op 4 maart . b e to g in g op 4 maart t e Gent. b e to g in g op 4 maart t e Gent.

  toneelARENA :

  FANDO EN LIS ( F. A r r a b a l ) : Premire op Za terdag 11 maart en l a t e r nog op 16 17 18 23 24 25 en 30 en 31 maart .

  ER IS NOG VEEL LEED IN DE PRAIRIE ( B. Verhoye ) .

  Prem i re op Woensdag 15 maart .Ook op 19 21 22 26 26 29 maart .

  menu

  SMAKELIJK HOOFDZAKELIJK DADELIJK

  -pC (U 0H 3 02 -H tn M-P -P O (O 0 C P 2 c o(D Q)

  C 5c 00 JZJZ o tnen *H P TJ0 -H Q) p i-t u> p tu o

  O C (O CL P01 mf~) -H T(D i 2 -p

  0 en > E E

  en 0r-) QJ H 2

  WJ -p H QJ C c r )

  - Novecento ( de e l 1 )B. B e r t o l u c c i om 16.30 en 19.45

  La Communion S o le n n e i leR. F re t om 1 4 .OC en 22.15 u.

  p -H

  P c0 -H

  2

  H U 0 0 0 3 n co

  O (D 0P 3 TJ> ^ 00 C -H

  TJ 0 DCL JZ

  * CL C3 0 0

  0 C * ) _ ZJ _Z -P D 0 . -H O C

  N ro -P P 0 04-> 0 P 0 0 > -H TJ

  - C E 0 (D 2 > -P

  -P -P (0 0 ^ ID

  (D fl JZ -H

  0 (O P-P C/J 0

  -P 0 CL (0 > (0 U

  -P -Hc. tn cl

  0 -h e n 0 - p

  E O 0 c

  -P D 0 TJ P(D G 0 0 03 > C > -Htn MOT)

  voordrachtDAGEN VAN DE KRIMINOLOGIE j

  Op 8 maart : aud C van de Paddenhoek 3 " M is b r u ik van cheques " .

  Spreker : . Van de P erre G. ( ASLK ) .

  " WED " ( Wet Ekonomische D e l in q u e n t ie )

  Spreker V erte gen w o ord ig e r van he t Nederlandse Min. van J u s t .

  KERNENERGIE :

  Kernenerg ie en ekonomie T n fo rm a t ie - en d ia avond , met i n l e i d i n g door L. Nelen in ELCKERICK Op 7 maart d insdag .

  S . A . R . U . G .

  Op donderdag 9 maart om 20 u . : EGMONT NA STUYVENEERG "S preker : Jan Verroken (V o lksve r te g e n w . ) In de lo k a le n van SARUG in de K o r t r i j k s e - p o o r t s t r a a t , Bus 4 .