schamper 57

Download Schamper 57

Post on 08-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

17 maart 1978

TRANSCRIPT

 • studentenweekblad van de rug 3e jq 1977-19/8VER.UITG.:K0EN RAES , BURGGRAVENLAAN I3I HOOFDREDAKTEUR : RIK VAN NUFFEL , ST. PIETERSNIEUWSSTR. 45 REDAKTIEADRES I ST. PIETERSNIEUWSSTR.45 9000 GENT

  1 7 /3 / '7 8nummer

  K ra p p , de w e rk g ro e p van d ie k r i -t i s c h e p s y c h o lo g e n en p e d a g o g e n ,

  v ie r ~ f e e s t . N ie t van g a n s e r h a r t e , m aat to c h , f e e s t .Waarom dan p e rs , a ls h e t n i e t u i t z u iv e r e o v e r tu ig in g i s ?W el, b e s te le z e r s , onze f a k u l t e i t b e s ta a t 50 g a a r en d a t i s een ro n d g e t a l en g e m a k k e li jk te o n th o u d e n .We hadden dan ook een b e d o e l in g m et d ie fe e s tw e e k : n l , we w ild e n s u g g e re re n , om m aar geen z w a a rd e r w oorden te g e b ru ik e n , d a t n i e t a l l e s w a t we op d ie f a k u l t e i t a a n geboden k r i j g e n , de m o e ite lo o n t om z ic h te v e r p la a ts e n ( z o a ls een F ra n s e r e i s -g id s v e r m e ld t ) , om n i e t te zeggen d a t s le c h t s w e in ig o n d e r de noem er " i n t e r e s s a n t " kan g e b r a c h t w o rd e n .

  We w ild e n d o o r h e t o rg a n is e r e n van een a a n ta l a k t i v i t e i t e n a a n to n e n d a t e r m eer b e s ta a t dan de w a t e r i n G ent v o o r tk o m t u i t de i n t e e l t - p r o d u k t ie .De o n d e rw e rp e n w e rden zo ru im m o g e l i jk g e ko ze n om z o -v e e l m o g e l i jk in te re s s e g e b ie d e n te b e s t r i j k e n .De a k t i v i t e i t e n w e rd e n g e b u n d e ld op 3 d a g en , v o o r n a m e l i jk om dat de K ra p p -m e nse n v e e l t i j d hebben g e s to k e n i n de p ro g ra m m a h e rv o rm in g , a n d e r z i jd s om dat we h e t een e n ig s -z in s g ro o ts e in d r u k w i ld e n la te n m aken, p r e t e n t ie hebben we n i e t v o l l e d ig v e r lo r e n .O ver de a k t i v i t e i t e n n u :

  A l l e s g a a t d o o r op 21 , 22 , 23 MAART i n de B la n d i jn .

  D in s d a g a v o n d b e g in n e n we m et een s p re e k b e u r t d o o r Jo h a nn e s B eek, d ie een p r o f i s aan de n i v e r s i - t e i t i n B rem en, u n ie f w a a r u i t -s l u i t e n d m et p r o je k t e n w o rd t g e -w e r k t . Deze u n ie f i s wegens v e r -s c h e id e n e re d e n e n t a m e l i j k r a d i - k a a l g e w orden en z i j o n d e rg a a t nu ook de g e v o lg e n van de g e -p la n d e D u its e o n d e r w ijs h e r v o r m -in g e n .W aarove r Beek z a l komen s p re k e n w e te n we nog n i e t z e k e r : o fw e l p r a a t h i j o v e r een p r o je k t w a t h i j de la a t s t e ja r e n samen m et s tu d e n te n h e e f t gedaan en d a t z e l f s i n Bremen o p z i n b a a rd e ; ofwel ( i n h e t g e v a l h i j de b e t r o k -ken s tu d e n te n n i e t kan b i j e e n -b re n g e n ) , z a l Beek komen s p re k e n o v e r de " O n d e r w i js p o l i t ie k i n D u i t s la n d " , ook in d i t g e v a l zouden s tu d e n -te n meekomen.

  Dus : P r o f . BECKDINSDAG 21 MAART BLANDIJN 20u

  Omdat we ook n a a r vorm w a t a n d e rs w ild e n w e rk e n , p la n d e n we een a a n -t a l w o rk s h o p s .Workshop is Engels voor wat w i j bedoe-len met he t a k t ie f meewerken van a l le aanwezige personen gedurende een bepaalde t i j d rond een tema. Dus n ie t da t 1 o f 2 personen p ra t^e n en de anderen zw ijgen o f vragen s te l le n , maar een echt twee-r ic h tin g s v e rk e e r - , in d ie n m o g e lijk z e lfs v e e Ir ic h t in g s v e rk e e r .H ie r v o lg t een ko rte b e s c h r ijv in g van de v i j f workshops:

  WORKSHOP BUURTSCHOLEN WOENSDAG 22 MAART

  BLANDIJN 14u

  Aan de hand van gesprekken met ouders, le e rk rach ten en k inderen in een b u u rtschoo l d ie we op video heb-ben, w i i le n we een k o n fro n ta t ie aan-gaan met de w ijk s c h o o l: z i jn e r ve r-s c h il le n , g e lijk e n is s e n , v o o r- en nadelen, .... WORKSHOP JOERNALISTIEK.

  WOENSDAG 22 MAARTBLANDIJN 14u

  We hadden he t volgende in ons hoofd, toen we d i t o rgan iseerden: de jo e r - n a l is t o f k ra n te s c h r ijv e r g e e ft s le c h ts een dee l van de w e rk e li jk h e id weer, en d i t omdat h i j aan een a a n ta l inv loeden onderhevig i s , we meenden e r d r ie te onderscheiden:-een sociaa l-ekonom ische: n l . he t b e d r i j f waar h i j w e rk t en waar h i j z ic h moet r ic h te n naarfde m arkte isen ; -de g ro e ps inv loed : wat W a llra f f toon-de in z i jn la a ts te reportage b i j B ild , de groepsdruk d ie weegt;-een in d iv id u e le : de v e rs lu ie r in g d ie de jo e m a l is t a ls in d iv id u p le e g t, door een a a n ta l p e rs o o n lijk e fa k to re n . H ie rvoo r werd Guido Van M eir van Humo aangesproken.

  WORKSHOP PRODUKTIVITEITSVERHOGING WOENSDAG 22 MAART BLANDIJN 14 u .

  Psychologen z i jn ook werkzaam in de in d u t r ie ; o f , psycho log ische kennis wordt h ie r zeker toegepast.Wat gebeurt e r a ls men mensen voor de vraag s t e l t om de p r o d u k t iv i t e i t te verhogen ? Deze vraag z a l g e to e ts t worden met de aanwezigen, met een g e v a l-s tu d ie . H. H endrickx z a l h ie r -voor b e g e le id in g geven,en deze man i s a s s is te n t b i j de m a rk e tin g -p ro f in de fa k . ekononrie.

  WORKSHOP PARAPSYCHOLOGIE WOENSDAG 22 MAART BLANDIJNBERG 14u

  Parapsychologie is een onderwerp da t algauw een g l im la c h b i j de mensen d o e t opkom en, m is s c h ie n t e r e c h t , m is s c h ie n n i e t . A l l e s z in s , w i j pogen e r i e t s mee te d o e n , le e rz a a m la c h e n o f la ch za am le r e n . De b e d o e iv n g i s te pogen de v e r s c h i l l e n te v in d e n tu s s e n w a t i l l u s i o n i s t e n doen, en w a t " e c h te " p a ra p s y c h o lo g e n doen o f zeggen t e b e le v e n . H ie r v o o r w e rde n van b e id e r s o o r t n p e rs o o n u i t g e n o d ig d . De namen van deze p e rs o n e n m oe ten gehe im b l i j v e n . . .

  WORKSHOP IN S T IT U T IO N E L E PEDAGOGIEK

  WOENSDAG 22 MAART BLANDIJNBERG 14u

  A a n g e z ie n de p e d ag o o g van d ie n s t n i e t h i e r i s om te v e r t e l l e n w a t d ie m o e i l i j k e t i t e l in h o u d t , h i e r een sch a m e le p o g in g : / deze te rm w e rd d o o r de p e d agoog F r e in e t in g e v o e r d . Deze man poogde een a a n ta l n ie u w e id e e n i n te v o e re n z o a ls de g ro e p a ls z e l f - f u n k t io n e r e n d g e h e e l te b e s c h o u -wen, en nog een a a n ta l m aar d a a r w e e t i k te w e in ig v a n a f .Bob P a u lu s z a l h ie r o v e r samen m et e n k e le le e r k r a c h te n d ie deze id e e n i n de k la s to e p a s s e n komen

  s p re k e n , g e l l u s t r e e r d m et d i a s .

  DEBAT "PREVENTIE MOGELIJKHEDEN VOOR PMS-CENTRA"

  WOENSDAG 22 MAART BLANDIJN BERG 14u

  FILM "MISHANDELINGEN"DONDERDAG 23 MAART BLANDIJNBERG 20u

  A ls we de begeleidende te k s t mogen geloven dan is deze Zweedse f i lm de betere v e rs ie van "One f le w over the Cuckoos n e s t" . En we geloven het want anders zouden we he t n ie t p ro - grameren. Het i s h e t ve rhaa l van een man d ie van he t gewone leven door een a a n ta l gebeurtenissen e e rs t in handen van de p o l i t i e v a l t en dan kennis maakt met hd t p s y c h ia tr is c h e b e s te l. Een kennismaking d ie n ie t zeer goed a f lo o p t, ' d a t w i l le n we w el verklappen.Deze ' f i lm werd gemaakt met mede-w erk ing van p o lit ie d ie n s te n en p s y c h ia tr is c h e in s te l l in g e n en de re g is s e u r i s Lasse Forsberg.De toegang t o t deze v o o rs te l l in g i s n a tu u r l i jk g ra t is .

  P M S -c e n tra z i j n gekende d ie n s te n w a a rva n a lg e m e e n g e ze gd w orden d a t ze geen e f f e k t h e b be n . Ook w o rd t a lg e m e e n aangenom en d a t P M S -d ie n s te n n u t t i g kunnen z i j n . Hoe n u t t i g en op w e lk e w i jz e d i t zou kunnen i s de b e d o e l in g van h e t d e b a t . E r w e rden mensen u i t g e n o d ig d d ie op v e r s c h i l l e n d e v la k k e n met P M S -d ie n s te n te ma-ken h e b b e n .M oderator: Hugo G ijs e ls ( Knack) S c h r ijv e rs (PMS-psycholoog)Van Raamdonck ( a s s is te n t V e rb is t)Jan T i l le y (medewerkers Centrum G. Bauwens Geesteshygine denderm.) vertegenw oordiger van he t m in is te r ie .

  T o t d a a r de p ro g ra m m a tte .E r v a l t a l l e n nog te zeggen d a t n i e t a l le e n p s y c h o lo g e n en pedagogen u i tg e n o d ig d z i j n op deze a k t i v i t e i t e n , d u s . . .

  E nk .l d i t n o g :

  JAWAADE 8 i s pas v e rs c h e n e n , en op de e e rs te b la d z i jd e s t a a t een b r i e f a fg e d r u k t o n d e r te k e n d d o o r a l l e s tu d e n -te n d ie v o r i g j a a r b i j Wens a f -g e s tu d e e rd z i j n . En d a t Wens e r n i e t goed u i t k o m t , kan m is s c h ie n d i t f r a g m e n t je i l -l u s t r e r e n :

  Drie jaar lang hebben we geleefd

  in een sfeer van brutaliteit, ruw

  rrachtsmisbruik en minachting voor

  essentile menselijke waarden.

  Een normaal gesprek, een gezonde

  samenspraak, volgens ons toch

  noodzakelijke voorwaarden in een

  pedagogische situatie, worden door

  prof. Wens totaal onmogelijk ge-naakt ."

  JAWAADE LEZEN DUS,EN DE REST VAN DE BR IE F.