schamper 90

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

19 oktober 1979

TRANSCRIPT

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 5 ejaargang 7 9 -8 0

  Verantwoordelijk Uitgever: Koen Raes, burggravenlaan 131

  Hoofdredakteur: Rik Van Nuffel

  Redaktieadres: St.Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 Gent

  ASLK O O I -0 4 8 1 2 6 0 -2 2

  9019/10/79.

  SCHAMPER in pocket - e d i t ie

  O n d an k s geen to ch t i t e l s !

  te k s t ,VVS-SVB p u b l ic e e r t :

  - een brochure (80 pp.) over he t s t u d ie f in a n c ie r in g s s te l s e l "Studiebeurs een rech t" , De brochure bevat 3 s tudies van de hand van Vferd Bosnans, waarvan e r twee voor h e t e e r s t publiek worden gemaakt, p r i j s 40 f r .

  De voedselmaalti jden.

  #ma 22/10

  groentensoepgenste w a te rzoo i/v iss t icks met gribichesaus en groentenmace- doine.

  O d i 23/10

  kipperoomsoepmarengo met erwten en wortelen/ shop soy

  Owo 24/10

  tomatensoepbraadworst met wortelstamppot/ r o e r e i met spek en kaas.

  # d o 25/10

  wortelsoepvarkensgebraad cordon bleu met p r incessen /spaghe t t i .

  # v r i j 26/10

  kampemoeliesoepmosselen in roomsaus en rauwkost/ p ae l la .

  E ucharis t ie-v ier ingen elke woensdag om 18u30,waarna brood-m aalt i jdelke zondag om llu30

  - een overz ich t van de 10.000 a k t i e , i . s .m . ALTINFOFM (onafhankelijke k n ip se lo rg an isa t ie ) .(35 pp.) p r i j s 20 f r .

  Beide brochures z i jn t e verkr ijgen in h e t S tudentensekre tariaa t in de Brug.

  STUDIO SK00F.

  van 19 t o t 25 o k t o b e r .

  z a a l 1: 20u: M y s t e r i e s .P. De l u s s a n e t .

  22u30 Love & D e a th .Woody A l l e n .

  z a a l 2: 19u30: f i l m i n v e r l e n g i n g .

  22u : The mafu Cage.K aren A r t h u r .

  VOORUIT week van 19 t o t 25 okt.

  - 2Uu00 : L'empire de l a passionNagisa Oshina

  - 22uOO : Rosemary's feby van RouanPolanski

  - geen f i lm op zaterdag 20 oktober

  PR0KA. A k a d e m i e s t r a a t .

  -Op d o n d e rd a g 25 o k t o b e r om 20u30 s p e e l t de t o n e e l g r o e p "W aste o f Time" h e t s t u k " T r i p l e S e c " .

  /CRU (fel EN EESK UN DE3/

  Ivonne Lex in

  "De vrouw van Socrates".

  S tu d iu m G e n e r a l e :

  " DE VROUW VAN SOCRATES

  Op 23 o k t o b e r s p e e l t Yvonne Lex i n h e t a u d i t o r i u m E van de B l a n d i j n b e r g h a a r n i e u w s t e e e n a k t e r "De vrouw van S o c r a t e s " e en d o o r h a a r z e l f v e r t a a l d F ra n s s t u k van de G r i e k s e a u t e u r D i m i t r i K o l l a k o s . H i e r i n w o rd t de g r o -t e f i l o s o o f g e z i e n d o o r de ogen van z i j n v rouw , d i e a l s m oeder van d r i e k i n d e r e n moeizaam de e i n d j e s a an e l -k a a r m o e s t k n o p e n , t e r w i j l m i j n h e e r S o c r a t e s met sch o n e j o n g e l i n g e n aan h e t f i l o s o f e r e n was.X a n th ip p e komt n a a r v o o r a l s e en b i j -g e l o v i g e , d o o r h e t l e v e n v e r z u u r d e vrouw , m et w e in i g b e g r i p v o o r h a a r man.Ze g e e f t g e s p r e k k e n w e e r , van en o v e r h a a r m an , z o d a t de k le m to o n i n h e t s t u k to c h l i g t op w i j s g e r i g e b e s c h o u -w ingen o v e r z i n van l e v e n en dood . T e g e l i j k k r i j g t men een i d e e van de w e rk in g en m a n i p u l a t i e s van de Atheen- ee D e m o k ra t ie u i t d i e d a g e n , met een k n ip o o g j e n a a r v a n d a a g (K o l l a k o s moest t i j d e n s h e t k o l o n e l s r e g i m e u i t w i j k e n ) . Het v e r h a a l i s g e s c h r e v e n i n de l a n g e g e d r a g e n v o l z i n n e n van h e t k l a s s i e k e G r i e k s . D i t b i e d t g r o t e o r a t o r i s c h e m o g e l i j k h e d e n d i e Iv o n n e Lex, g e r e -g i s s e e r d d o o r F ra n s Maes, t e n v o l l e w ee t t e b e n u t t e n .H et s t u k o o g s t t e met 127 v o o r s t e l l i n -gen g e d u re n d e h e t v o o r b i j e a n d e r h a l f j a a r r e e d s s u k s e s in h e t h e l e N e d e r -l a n d s e t a a l g e b i e d e , w erd d o o r de p e r s z e e r goed o n t h a a l d .

  K a a r te n aan 1 1 0 , - f r z i j n in v o o r v e r -koop t e v e r k r i j g e n v a n a f 15 o k t o b e r i n h e t M ed isch H u is : m u s s e n s t r a a t 92 op maan- d i n s - , w o e n s - , d o n d e rd a g t u s s e n 20 en 25u.

  - op v r i j d a g 26 o k t o b e r om 20u30 h e e f t een v e r r a s s i n g s h a p p e n i n g p l a a t s t e r g e l e g e n h e i d van h e t 1 0 - j a r i g b e s t a a n van PRoka. R e s e r v e r e n n o o d z a k e l i j k .

  TONEEL.

  NTG.

  De b u r g e r ed e lm a n .van M o l i e r e .

  op 1 9 , 2 0 , 22 , 25 , 26 o k t o b e r om 2Ou. op zo n d . 21 o k t o b e r om 15u.

  ARCA.

  - O p h e l i a , een b e s p i e g e l i n g ,

  op 1 9 , 2 0 , 2 5 , 2 6 o k t o b e r om 20u.

  - K a p a i , k a p a i ( de m o t t e n ) . op 22 , 23 , 24 o k t o b e r om 2,0u.

  ARENA.

  - S i d e by s i d e by Sondheim ,

  op 22, 23 , 24 o k t o b e r om 20.

  - I k zou nog m aar n t e g e n s t a n -d e r h e b b e n .

  van Herman V. Veen.

  op 20, 21 , 22 o k t o b e r om 2 0 u l5 .

  J e u g d t e a t e r k a l a n d e r b e r g

  - Dood van een a n a r c h i s t

  op 23 om 14u,25om 9u30 e n l4 u

  op 26 om 14U

  W e z o e k e n e e n t i e n t a l m e n s e n d i e b e -

  r e i d z i j n o m e e n h e c h t e g r o e p t e v o r -

  m e n e n d i e b e r e i d z i j n e e n g a n s j a a r

  l a n g e l k e w e e k o p e e n o f a n d e r e m a n i e r

  m e e t e w e r k e n a a n S c h a m p e r . D a t m o e t

  n i e t b e t e k e n e n - z o a l s t o t n u - d a t e l k e

  m a a n d a g a v o n d t o t 2 , 3 u u r i n d e n a c h t

  m o e t g e w e r k t w o r d e n . M i t s e e n g o e d e

  t a a k v e r d e l i n g e n g o e d e a f s p r a k e n k a n

  m e e w e r k e n a a n S c h a m p e r e e n d o e n b a r e

  z a a k z i j n , w a t t i j d s b e s t e d i n g b e t r e f t .

  W e h o p e n e c h t o p u w m e d e w e r k i n g , w a n t

  a n d e r s z u l l e n w e e r i e t s a n d e r s o p

  v o e t e n vinden. ( S c h a m p e r 3 9 ^ 12/ 10/ 79)

  Wat b l i jk t op de redaktievergadering van maandag 15 oktober: welgeteld nul artikels waren binnengebracht. Dat is voor een t i jd sch r i f t zowat het ergste wat haar kan overkomen. Een troost vinden we wel in twee nieuwe medewerkers op de lay-out. Hoewel een lay-out maken zonder artikels ook n iet a l le s i s .We hebben dan maar de toevallig voorbij-lopende voorzitter van Fotoklas aan de haak geslagen en die was meteen bereid een paar fraaie foto's u it zijn verzamelde werken te publiceren, onder het mom van een aankondiging voor Fotoklas natuurlijk (de i jd e ltu i t ) Dit is maar een grap. Wellicht is d it een estetische oplossing voor een kopijgebrek, maar zeker geen lichtend voorbeeldom d it blad te laten verder gaan.

  Schamper was bedoeld als een studenten-weekblad: zoveel mogelijk studenten op de hoogte brengen van zaken die hen zouden kunnen aanbelangen. Daarbij ging de voor-keur naar korte berichten, hoewel achter-grondartikels soms ook wel geplaatst wer-den. in d it a l le s hield de Schamper- redaktie zich vrij van partij-polit ieke stellingnames. De redaktie had een boon-tje voor de ak tiv ite iten van de werkgroe-pen, omdat zij daar nog het meest tekenen van ak tiv ite iten meende te herkennen.Maar blijkbaar hebben ook de werkgroepen het laten afweten, want ook van die kant is er geen nieuws meer.

  En verder, waar zijn al die grote monden die op kafee zo goed weten te vertellen waarom het met de studentenbeweging niet goed meer gaat ?Waar zijn de mensen in de fakulteiten die vinden dat hun proffen klootzakken en on-benullen zijn ?Waar zijn ze, de sarkasten, de ironirs, de cynisten ?

  Dit blad moet n iet alleen gelezen worden, het moet ook nog gemaakt worden. Als dit zo nog een t i jd je doorgaat zal de vraag of Schamper nog verder moet verschijnen, niet eens meer hoeven gesteld te worden, Schamper zal al s t i l l e t j e s de geest ge-geven hebben.

  0, ja : volgende redaktievergadering op maandag 22 oktober om 20u in de Brug.( de laatste ?).

 • Je v i n d t d eze f o t o ' s mooi , o f j e z i e t e r n i e t s i n , j e zou h e t t o c h w el b e t e r d o e n , o f j e w i l m i s s c h i e n b e s t w el e en s w e ten hoe j e z o ' n f o t o m a a k t , m i s s c h i e n v o e l j e meer v o o r d i a ' s .

  I n t e r e s s e i s genoeg zeg g en w i j .In FOTOKLAS kan j e z w a r t - w i t f o t o ' s l e r e n maken, 3e kan e r met a l dan n i e t d e s k u n d ig e n o v e r jouw en a n d e r e f o t o ' s p r a t e n , f o t o - en d i a t e c h n i e k e n b e s p r e k e n , en g e b r u i k maken van een goed u i t g e r u s t e d o n k e re kam er.Je h o e f t n i e t e e n s een kam era t e h eb ben om n a a r f o t o s komen.

  D i t j a a r m aak t men p la n n e n om z e l f c a m e r a ' s i n e l k a a r t e s t e k e n ; e v e n -t u e e l s t e l l e n we z e l f een f o t o t i j d - s c h r i f t samen en a l s h e t e c h t mee-v a l t kunnen we t e g e n de b l o k p e r i o d e ( o f v r o e g e r r e e d s ) een t e n t o o n s t e l - l i n g s k e h o u d en .

  F o t o k l a s i s open :E lk e d i n s d a g - n d o n d e rd a g a v o n d , om 2 0 .0 0 u u r ,i n de BRUG, tw eed e v e r d i e p i n g .