sdp:n ehdokkaat helsingissä

of 16 /16
SDP ON NIIN HELPPOA LÖYTÄÄ EHDOKAS MAAILMAA VOI MUUTTAA. TARVITAAN VAIN ROHKEITA IHMISIÄ.

Author: stadin-demarit

Post on 08-Apr-2016

221 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tässä lehdessä esitellään Helsingin Sosialidemokraattien ehdokkaat ja vaaliteesit vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

TRANSCRIPT

Page 1: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

SD

P

ON NIIN HELPPOA LÖYTÄÄEHDOKAS

MAAILMAA VOI MUUTTAA.

TARVITAAN VAIN ROHKEITA IHMISIÄ.

Page 2: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

ON NIIN HELPPOA LÖYTÄÄEHDOKAS

SDP.FI

Susa

nna

Karh

apää

/ H

elsi

ngin

kau

pung

in a

inei

stop

ankk

i

Page 3: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

TAVOITTEEMME HELSINGISSÄ

HYVÄ KOULU KAIKILLE• TavoittelemmeHelsingistäsuomalaisenkoulutuksenedellä-kävijää.

• Annammekaikillemaksukykyynkatsomattamahdollisuu-denkoulupäiväätäydentäviinharrastuksiin.

• Suuntaammeerityistukeakouluille,jotkasitäkipeimmintarvitsevat.

• Edellytämme,ettäkoulujensijannistapäätettäessäperhei-denarjensujuvuusjatutkittutietoratkaisevat.

TASA-ARVOA TYÖMARKKINOILLE• Haluammetyömarkkinaratkaisuja,jotkakaventavatsuku-puoltenvälisiäpalkkaerojasekäauttavaterityisestiosa-jamääräaikaisissatyösuhteissatyötääntekeviä.

• Edistämmeperhevapaidentasaisempaajakamistavanhem-pienkesken.

• Etsimmenuorisotakuunmukaisestijokaisellenuorelletienopintoihin,harjoitteluuntaitöihin.

• Estämmetyöntekijöidenoikeuksienpolkemisenjasopimus-keinottelun.Puutummenollatyösopimuksiinjaalipalkkauk-seen.Vahvistammevuokratyöntekijöidenasemaa.

UUTTA TYÖTÄ JA KASVUA • Tavoittelemmelisääuusiatyöpaikkojapalvelualoillejaluovillealoille.

• Suuntaammeerityistukeanuorten,pitkäaikaistyöttömien,vammaistenjaosatyökykyistentyöllistymiseen.

• Lisäämmekotimaistakysyntääkeventämälläpieni-jakeski-tuloistenverotusta.

• Huolehdimmehelsinkiläistenosaamisestamuuttuvillatyö-markkinoilla.

TURVALLINEN JA HYVÄ LAPSUUS• Parannammelapsiperheidenkotipalvelua–aikainenpuuttu-minenorastaviinongelmiinaikaansaasuuriasäästöjämyö-hemmin.

• Helpotammetyönjaperhe-elämänyhteensovittamista.Pientenlastenvanhempienonvoitavatehdäosa-aikatyötä.

• Huomioimmeyksinhuoltajaperheidentarpeetparemminpäivähoitopalveluissaja-maksuissa.

• Otammelainsäädännössähuomioonkahdenkodinperheet.Koulukyyditjalapsilisätonvoitavajakaamolempiinkoteihin.

KOTEJA, JOIHIN ON VARAA• Lisäämmekohtuuhintaistenvuokra-asuntojenrakentamista.• Kuuntelemmeasukkaitajakehitämmelähiöidenarkea.Torjummealueidenvälistäeriarvoisuutta.

• Edistämmevaltionjakuntienyhteistyötätonttipolitiikassajarakennuttamisessa.

• Huomioimmeyksinasuvienjaikääntyvientarpeetasunto-politiikassa.

KAIKKI ERILAISIA, KAIKKI SAMANARVOISIA• EdistämmekansainvälisyyttäjamonikulttuurisuuttaHelsinginvoimavarana.

• Vahvistammevähemmistöjenoikeuksiajavaalimmeosalli-suuttasekämonipuolistakulttuuria.Taistelemmerasismiajasyrjintäävastaan.

• Puolustammeseksuaali-jasukupuolivähemmistöjenyhden-vertaisiaoikeuksia.

• Ajammeoikeudenmukaistajareiluamaahanmuuttopolitiik-kaa.Maahanmuuttaneidenosaaminenonsaatavaparempaankäyttöön.

HYVINVOINTIA HYVINVOINTI - VALTION RAKENTAJILLE

• Ajattelemmejokaisenpäätöksenmyösyhteiskunnankoke-neimpienkannalta.Tuommeikäihmistennäkökulmanosaksikokoyhteiskunnantoimintaa.

• Vahvistammeikäihmistentoimintakykyäjamahdollisuuttaasuakotonaan.Kehitämmekotiinvietäviäpalveluja,kuntou-tustajayhteisöllisiäasumisenmuotoja.

• Tarjoammeriittävästihoivapaikkojaheille,jotkaeivätenääpärjääkotona.

• Parannammeuudellaomaishoitolaillaomaishoitajienpalve-luja,tuensaatavuuttajaoikeusturvaa.

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA• Kavennammeeriarvoistumisestajohtuviaterveyseroja.• Puutummemielenterveysongelmiensyihin.Ongelmienpuhjetessahoitoonpääsyäjatyöhönpaluunmahdollisuuksiaonparannettava.

• Turvaammelaadukkaatjasujuvatjulkisetsosiaali-jaterveys-palvelutkaikillehelsinkiläisille.

• Vahvistammevoittoatavoittelemattomientoimijoidenase-maapalveluidentuottajina.

3

Page 4: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Pentti Arajärvi, 66SoSiaalioikeuden profeSSori, profeSSor i Socialrätt

”päivätyönäni olen rakentanut suomalaisten sosiaaliturvaa. olen aikanaan ollut tekemässä koulutointa. kaikkea toimin­taani ohjaavat yhdenvertaisuus, solidaarisuus ja ihmisten oi­keus päättää elämästään.”

Minulla on asiantuntemusta ja osaamista. urani on ollut suomalaisten hyvin­voinnin rakentamista. olen ollut mukana tekemässä peruskoulua ja toisen as­teen koulutusta. olen työskennellyt ministeriössä, eduskunnassa, kansaneläke­laitoksessa ja yliopistossa sekä tehnyt selvityksiä eri viranomaisille. tiedän, miten asiat saadaan etenemään.

Suomalaisten kannalta tärkeintä on eriarvoisuuden kasvun pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen. työllisyys­ ja elinkeinopolitiikan on parannettava ihmis­ten mahdollisuuksia ansaita elanto itselleen ja perheelleen. työnteon estyessä on annettava tukea toimeentulolle. palvelut ovat tasa­arvoinen tapa tukea vai­keuksissa. asuntotuotanto on saatava liikkeelle. asunnottomuus on poistetta­vissa. lapsista ja nuorista on pidettävä huolta. Vastaavasti ikääntyneiden hen­kilöiden hoito ja hoiva on toteutettava heitä arvostavasti. kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

arajarvi.fi

Nina Castén, 31toiMinnanjohtaja, filoSofian MaiSteri

"politiikkani juuret ovat humanismissa. Minulle ihmisen hen­kisen hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää. Välittämisen ja yhteisöllisyyden ilmapiiri on palautettava yhteiskunnan kes­kiöön.

olen filosofian maisteri ja luovan kulttuurin yhdistys drom ry:n toiminnanjohtaja. kulttuurienvälisyys ja kulttuuripolitiikka ovat vahvuuteni. ihmisen tarpeita on tarkasteltava myös muista kuin materialistisista lähtökohdista. olen nuorempana kokenut itse, miltä tuntuu jäädä vaille henkistä tukea. ihmisten yksinäisyys ja siitä aiheutuva syrjäytymisen kierre on saatava loppumaan. on tuettava nuoria aktivoivia ja heidän kasvua ja kehittymistä edistäviä hankkeita. Yhteisöllisyyttä tukevia toimenpiteitä kuten asukastilatoimintaa on vahvistettava. koulusta on tultava yhteisöllisempi paikka, jossa tuetaan yksilön henkistä kasvua. Suomi on saatava nousuun elvyttämällä, investoimalla inhimilliseen pääomaan. on löy­dettävä keinot uusien työpaikkojen luomiseksi. nuorten työllistäminen edellyt­tää joustavampia toimenpiteitä.

ninacasten.fi

SIVISTYS OSAAMINEN SYDÄMELLISYYS

YHTEISÖLLISYYS KOULUTUS VÄLITTÄMINEN

4

Page 5: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Tuula Haatainen, 55Sairaanhoitaja, Valtiotieteen MaiSteri

”tarvitaan uutta ajattelua ja järkeviä päätöksiä sujuvan arjen puolesta. hyvinvointivaltiota on uudistettava, mutta ei vah­vimpien ehdoilla. Sen on vastattava tavallisten ihmisten tar­peisiin.”

olen tehnyt työtä nuorena sairaanhoitajana helsingissä ja opiskellut työn ja perheen ohessa valtiotieteen maisteriksi. kokemusta on karttunut helsingin valtuutettuna, kansanedustajana, opetusministerinä sekä sosiaali­ ja terveys­ministerinä sekä järjestötyöstä. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana olen työs­kennellyt helsingin sivistys­ ja henkilöstötoimien apulaiskaupunginjohtajana sekä kuntaliiton varatoimitusjohtajana. Vapaaehtoistyössä toimin ensi­ ja turva­kotien liiton puheenjohtajana. itähelsinkiläisenä perheenäitinä tiedän, kuinka tärkeää arjen sujuvuus on. toimivan arjen peruspilareita ovat kunnollinen työ, kohtuuhintainen asunto sekä toimivat palvelut. nuoret tarvitsevat tukea kas­vuun ja koulutuspaikkoja. ikääntyneitä on tuettava ja turvattava arvokas van­huus. näihin meillä on varaa, kun jaamme yhteisen kakun järkevästi ja oikeuden­mukaisesti. Myös helsingissä.

tuulahaatainen.fi

Eero Heinäluoma, 59eduSkunnan puheMieS, kanSaneduStaja, kaupunginValtuutettu

”Suomi on voimakkaassa muutoksessa. Mutta murroksessa on aina myös mahdollisuus. haluamme turvata jatkossakin hyvin­vointipalvelumme. Siksi suomalaisille on löydettävä työtä ja vientimme on saatava vetämään. ”

nyt on ryhdyttävä toimenpiteisiin kotimaisen kilpailukyvyn nostamiseksi. työl­listäviä investointeja, joista on hyvänä esimerkkinä pisara­rata, on käynnistet­tävä. Siitä hyötyvät pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvatkin. helsingin kau­punginosien eriarvoistumiseen on puututtava ja lähdettävä siitä, että jokainen koulu on hyvä koulu. pääkaupunkiseudun asuntotilanne on liian usealle kohtuu­ton. Monella pienpalkkaisella ja pieneläkeläisellä ei ole enää varaa asua helsin­gissä. tilanne on korjattava riittävällä ja kohtuuhintaisella asuntotuotannolla.

olen syntynyt kokkolassa, asunut nuoruuteni korsossa Vantaalla ja sittemmin perheeni kanssa itä­helsingissä Mellunkylässä. Vapaahetkinäni pelaan shakkia, kalastan tai sauvakävelen.

heinaluoma.net

HYVÄ TYÖ JA ASUNTO LAADUKAS KOULUTUS HYVÄ TERVEYDENHOITO

TYÖ OIKEUDENMUKAISUUS TASA-ARVO

5

Page 6: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Jukka Järvinen, 50päihdetYöntekijä, ex-aMMattinYrkkeilijä ja aMk-SoSionoMiopiSkelija

”olen 50­vuotias teini­ikäisen tytön isä. olen kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, koska heikompien ääni tulee saattaa päättäjien kuuluville. uskon työhön ja oikeuden­mukaisuuteen.”

haluan viedä toivon kipinää yhteiskunnan marginaaleissa eläville, sillä kukaan ei ole toivoton. Yksi syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle miljoonan haittoineen, minkä vuoksi viisainta säästämistä on kaventaa ihmisten välisiä sosiaali­ ja ter­veyseroja. esimerkiksi vangin ei tulisi vapautua tyhjän päälle, vaan hänellä tulisi olla mahdollisuus päästä tuetun asumisen piiriin. Myös yksinäisyyteen on puu­tuttava. liikuntaa tulee voida harrastaa varallisuudesta riippumatta. toimin helsingin kaupunginvaltuustossa ja liikuntalautakunnassa. Vaikutan elä­mänkokemukseni myötä läheisiksi tulleiden yhdistysten, kuten pääkaupungin turvakoti ry, Sininuorisoliitto ja Vihreä keidas ry, hallituksissa. harrastan lii­kuntaa ja avantouintia, ja käyn seurakunnassa. olen valmis työhön, jos annatte minulle valtakirjan!

jukkajarvinen.net

Ville Jalovaara, 39doSentti, kaupunginValtuutettu

”olen 39­vuotias helsinkiläinen kahden koululaisen isä, kau­punginvaltuutettu, opetuslautakunnan jäsen, historiantutkija ja helsingin yliopiston dosentti. asun nykyisin helsingin Vuo­saaressa.”

keskeisiä vaaliteemojani ovat työhön ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. pääosan neljäntoista vuoden työurastani olen tehnyt pätkätyöläisenä helsin­gin yliopistolla. jatkuvan pätkätyöläisyyden mukanaan tuoma epävarmuus on itselleni tuttua ja siksi nostan kampanjassani esille työllisyyttä edistäviä ja työ­elämän laadun kohentamiseen liittyviä teemoja. työ on parasta sosiaaliturvaa. työttömyys ja alipalkattu työ on suurimpia syitä köyhyyden ja turvattomuuden lisääntymiseen. Yhteiskunnan on tuettava ja kannustettava yrittäjyyttä sekä edesautettava uusien työpaikkojen syntyä erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

villejalovaara.net

TYÖ TURVALLISUUS KOULUTUS

ASUNNOTTOMAT NUORET IHMINEN ENSIN

6

Page 7: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Johanna Laisaari (sit), 40VaratuoMari, lakiMieS Vantaan laStenSuojeluSSa

”äitinä ja lastensuojelun ammattilaisena tiedän, etteivät lap­set ja nuoret sovi säästökohteiksi. päivähoidosta ja koulusta nuukailu jää korkoineen maksettavaksi tulevaisuuden aikuisille – lapsillemme.”

olen 40­vuotias kolmen lapsen äiti ja varatuomari herttoniemestä. työskente­len Vantaan lastensuojelussa lakimiehenä. johdan puhetta herttoniemen ala­asteen koulun vanhempaintoimikunnassa ja istun Suomen Vanhempainliiton johtokunnassa. työssäni ja omassa lapsiperhearjessani olen huomannut, että politiikassa ei ole huomioitu lasten ääntä ja näkökulmaa. pienillä ei ole edus­kunnassa tarpeeksi puolestapuhujia. nyt yli 100 000 lasta elää köyhyydessä. Säästöt kurittavat koulutointa ja päivähoitoa ympäri Suomea. perheiden pe­ruspalveluista ja ennaltaehkäisevästä sosiaalityöstä on leikattu. ei ole kunnolla mietitty ja selvitetty, miten leikkaukset vaikuttavat lasten, nuorten ja perheiden elämään. laskun maksamista on siirretty tulevaisuuteen. helsingin koulutais­toissa olen puolustanut lähikouluja. Myös valtakunnan politiikassa missioni on pitää pienten puolta.

johannalaisaari.fi

Päivi Lipponen, 47kanSaneduStaja, filoSofian tohtori, hiStorian opettaja

”kolmen tyttären äiti ja pienen onni­koiran emäntä. pidän uuden oppimisesta. päätöksenteossa tarvitaan tunnetta, jär­keä ja asiantuntemusta. päätöksiä on tehtävä ja otettava niistä vastuu.”

1990­luvun lama ja työttömyys herättivät minut lähtemään politiikkaan. näin läheltä työttömyyden ja sen seuraukset. Ymmärsin miten tärkeätä on turvata kaikille oikeus opiskeluun. koulutusta on uudistettava vastaamaan tulevaisuu­den työelämän tarpeita. tutkimus ja tiede luovat perustan Suomen uudelle nou­sulle. tarvitsemme talouskasvua, joka on kestävää ekologisesti ja sosiaalisesti. Siihen tarvittavat uudistukset ovat kiireellisiä. haluan rakentaa kansankodin, jossa on turvallista kasvattaa lapset, huolehtia perheestä ja vanheta. Suomi on syntynyt sivistyksestä. kulttuuri on ihmisyyden ydin, kirjasto­, museo­ ja teat­terinautinnot tuovat iloa ja henkistä voimaa. Yhdessä olemme enemmän. Suomi tarvitsee yksituumaisuutta.

paivi.fi

PÄIVÄHOITO JA KOULU LAPSEN OIKEUDETPERHE JA TYÖ

KOULUTUS KANSANKOTI PÄÄTÖKSIÄ

7

Page 8: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Jape Lovén, 41ahtaaja

”järkäle jolla ei ole herranpelkoa. jape on työläiskodin kasvatti ja tietää lapsesta asti mitä duunarin elämä on. Siihen kuuluu myös koti. jokaiselle. reilusta duunista mennään kotiin eikä leipä jonoon.”

41­vuotias 100% duunari ja perheenisä Vuosaaresta, kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. olen hoitanut yhteisiä asioita kym­menen vuotta työelämässä, työmarkkinoilla ja viime vuodet kuntapolitiikassa. pelkät oppiarvot eivät päätöksentekoon riitä, elämänkokemustakin tarvitaan. harmaata taloutta vastaan pitää käyttää kovia otteita. Valtio saisi miljarditol­kulla lisää euroja, jolla turvata hyvinvointiyhteiskunta kansalaisille. kohtuuhin­taisten asuntojen tuotantoa on lisättävä. Stadi ei kuulu vain niille, joilla on varaa. kaikilla tulee olla koti elämänsä perustaksi. nollatuntisopimukset on kiellettävä, alipalkkaus kriminalisoitava ja ammattiliitoille saatava kanneoikeus ajaa duuna­rin asiaa hänen puolestaan. Muista äänestää, sillä vain annettu ääni vaikuttaa.

japeloven.net

Jaakko Meretniemi, 38hiStorian ja YhteiSkuntaopin lehtori, VtM

”olen suomalaisen työntekijän näkökulmasta maailmaa tar­kasteleva historian ja yhteiskuntaopin lehtori, sosiaalidemo­kraatti keskeltä luokkaa ja länsihelsinkiläinen kahden lapsen isä, joka haluaa siivota sukat kansankodin lattialta.”

uusliberalismi tuli tiensä päähän vuoden 2008 finanssikriisissä, eurooppalaisen sosiaalivaltion laajentuminen vuonna 2010 alkaneessa velkakriisissä. jatkossa globaali talous tarvitsee globaaleja sääntöjä, mutta yhteiskunnan alatasolla jou­dutaan keksimään uusia tapoja ratkoa ongelmia julkisen rahoituksen lisäämisen sijasta.

Suomen talous on ongelmissa, mutta meillä on kaikki edellytykset palata me­nestyksen tielle. nyt ei ole aika haikailla menetetyn perään vaan pitää keskittyä luomaan uutta. työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja siirtymistä työtehtävistä toiseen on tuettava ja työmarkkinat päivitettävä nopealiikkeistä nykymaailmaa vastaaviksi.

jaakkomeretniemi.fi

REILU TYÖELÄMÄ KOTI KUULUU KAIKILLEOIKEUDENMUKAISUUS

TYÖLLISYYS TALOUSKASVU SIVISTYS

8

Page 9: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Welat Nehri, 40Suunnittelupäällikkö, diploMi-inSinööri

”olen ehdolla turvallisen ja oikeudenmukaisen Suomen puo­lesta. tavoittelen ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi ja pienyrittäjien ahdinkoon sekä nuorten nostamiseksi yhteis­kunnan täysjäseniksi.”

olen 40­vuotias aktiivinen, perheellinen, puolitoistavuotiaan prinsessan isä Vuosaaresta. Viimeiset 10 vuotta olen toiminut suunnittelupäällikkönä Suomen kuntaliitossa. Minulla on monipuolisesti kokemusta myös yksityiseltä sektorilta, yrittäjänä ja yhdistystoiminnasta. halu nostaa yhteiskunnallisia haasteita pin­nalle ja löytää ratkaisuja niihin on erottamaton osa minua ja siksi olenkin mu­kana politiikassa. työttömyyden kasvu, jatkuvat yt­neuvottelut, taloudellinen epävarmuus, resurssien alimitoitus ja stressi ovat vieneet pohjan pois kehittä­misestä. Yhteiskunnan tulee toimia ihmisten ja heidän hyvinvointinsa ehdoilla. heikoimmista huolehtiminen unohtuu surullisen usein. Meidän on löydettävä keinoja ylläpitää ja kehittää suomalaista hyvinvointivaltiota sellaiseksi, jossa kaikki kansalaiset voivat rauhallisin mielin elää elämäänsä ja suunnitella sitä eteenpäin.

nehri.net

Matti Niemi, 27ValtioVarainMiniSterin eritYiSaVuStaja, Vtk

”Se tunne, kun takana on neljä tutkintoa ja viisi palkatonta harjoittelua ja silti työpaikkaa ei löydy? Minä olen ehdolla siksi, että meidänkin sukupolvemme ansaitsee toimivan hyvin­vointivaltion.”

entisaikaan työpaikan sai kun kävi kysymässä ja ylioppilaslakki takasi hyvän tu­lotason. omalle sukupolvelleni tilanne on toinen. taloudellinen tilanne on epä­varmempi, joten vakituista työpaikkaa on vaikea löytää. työkokemusta on han­kittava vaikka ilmaiseksi, jotta ylipäätään pääsee haastatteluun. koulutus ei enää takaa menestystä, joten sen laadusta on tullut entistä tärkeämpää. Minä haluan olla tekemässä suomalaisesta hyvinvointivaltiosta sopivan meidän sukupolvel­lemme. Se tarkoittaa, että investoinneilla ja kasvuyrityksiä tukemalla voidaan luoda lisää työpaikkoja. Se tarkoittaa työelämän pelisääntöjen muokkaamista niin, että vakituinen turvattu työsuhde olisi taas normi. Se tarkoittaa koulutuk­sen laadun varmistamista panostamalla lisää rahaa opetuksen kehittämiseen. Se tarkoittaa asuntopulan ratkaisemista, jotta kuka tahansa voisi asua helsingissä myös jatkossa. tuletko mukaan?

mattiniemi.fi

TURVALLISUUS OIKEUDENMUKAISUUSHYVINVOINTIVALTIO

TULEVAISUUS KOULUTUS TYÖ

9

Page 10: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Sara Paavolainen, 55näYttelijä (fia)

”näyttelijä, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, kolmen lapsen äiti. haluan vahvistaa ennaltaehkäisevää sosiaalityötä ja luoda edellytyksiä luovien alojen työlle osana hyvinvointia ja kasvua.”

tunnen hyvin tavallisen ihmisen arjen. Sen, miten epävarmoilla ja satunnaisilla tuloilla tullaan toimeen – jos tullaan. tiedän myös, miten moninaisten hakemus­ten viidakossa on vaikea saada edes lakisääteistä tukea, kun sitä tarvitsee esi­merkiksi vamman tai sairauden takia. käytän itse julkisia palveluja, joiden saa­tavuutta ja laatua puolustan. näyttelijän ammatin valinneena pätkätyöläisenä tiedän, että myös koulutettu, työssään menestynyt, työkykyinen ja ­haluinen saattaa jäädä pitkäksi aikaa työttömäksi. ansioturvan rinnalla on siksi kohennet­tava myös perusturvaa. Yhteiskunta on pidettävä hyvänä kaikille. Menoihin koh­distuvat leikkauslistat ja elvytyksen liian varhainen lopettaminen voivat johtaa uuteen taantumaan ja valtion nykyistä huomattavasti suurempaan velkaantumi­seen. tällä olisi kohtalokkaita seurauksia kaikkein heikoimmille.

sarapaavolainen.fi

Nasima Razmyar, 30VieStintäSihteeri

”olen afganistanilaissyntyinen suomalainen – periksiantama­ton optimisti. Suomi on antanut minulle mahdollisuuden tulla täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. nyt on minun vuoroni kantaa vastuuta muiden puolesta.”

tasa­arvon eteen tehty työ koituu koko yhteiskunnan hyväksi. nykyinen kehitys, jonka myötä ihmisten väliset hyvinvointi­, koulutus­ ja varallisuuserot kasvavat, on pysäytettävä. Suomen on jatkossakin oltava maa, jossa ihmisen tausta ei saa määrittää tämän tulevaisuutta. Mahdollisuus hyvään elämään, koulutukseen ja työhön on oltava kaikkien ulottuvilla. uskon vakaasti, että Suomen menestys­kulku jatkuu, kunhan ihmiset voivat hyvin ja jokaisesta välitetään. olen ehdolla eduskuntaan, jotta Suomi näyttäytyy tulevaisuudessa tasa­arvoisena, inhimillis­ten arvojen yhteiskuntana.

nasima.fi

KULTTUURI JA TAIDE HYVÄ HOIVA KAIKKIEN KOULUTUS

TASA-ARVO LAADUKAS KOULUTUS MAAHANMUUTTO

10

Page 11: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Tomi Sevander, 42VanheMpi rikoSkonStaapeli

”lähiössä kasvanut, lamanuori, oikeita valintoja tehnyt, isä, aviomies, poliisi, yhteiskunnan epäkohtia kohdannut, nyt niitä korjaamassa ja hyviä puolia puolustamassa.”

arvomaailmani lähtee oikeudenmukaisuuden tavoittelusta. puolustan heikom­pia, mutta vaadin heikommilta myös ponnisteluja. arvostan menestymistä, mutta en ahneutta. en arvosta populismia, joten olen käyttämättä sitä. erotan asiantuntijat lobbareista. rehellisyydellä ja rohkeudella, ei ääniä kalastamalla. Yhteiskunnan perusta lähtee toimivasta oikeusjärjestelmästä aina poliisista, syyttäjälaitoksen kautta tuomioistuimiin. Seinät rakentuu kattavasta tervey­denhuollosta ja opetuksesta. katto siitä, että yhteiskunta antaa turvaa kun sitä tarvitaan. rakennetaan se yhdessä.

tomisevander.fi

Kaarin Taipale, 66kaupunkitutkija, tekniikan tohtori

”kaupunkilainen kaarin on tutkija ja kolumnisti, korviaan myöten kuntapolitiikassa. Mutta eikös nyt ole eduskunta­vaalit? kyllä, kaupunkien ja kaupunkilaisten asiat ovat myös eduskunnan asioita!”

ihmisen perustarpeet ovat samat kaikkialla: vesi, energia, koti, koulutus, terveys, liikkuminen ja turvallisuus. politiikka ratkaisee, miten nämä tarpeet tyydyte­tään. luotatko siihen, että markkinat tietävät paremmin, vai tarvitaanko julkista vastuuta, hyvinvointiyhteiskuntaa? Vakaumukseni on, että yhteiskuntavastuuta voi kantaa vain julkinen sektori, yrityksille se on vain suhdetoimintaa. Välttämä­töntä on myös sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys, jotta maailma säilyy elinkelpoisena. tämä on eri asia kuin ”ne ympäristöasiat”, jotka yritetään eristää muusta päätöksenteosta. Suurin osa luonnonvaroista kuluu ruuan tuotantoon, liikkumiseen ja asumiseen. Yhä suurempi osa ihmisistä asuu kaupungeissa. kestävän kehityksen haaste on siis ratkaistava kaupungeissa, mutta edellytykset luodaan eduskunnassa, eu:ssa ja Yk:ssa. onhan siinä tehtä­vää yhdelle elämälle.

kaarintaipale.net

TURVALLISUUS OIKEUDENMUKAISUUS PERHE

KESTÄVÄ KEHITYS KAUPUNKILAINENHYVINVOINTIVALTIO 11

Page 12: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Karita Toijonen, 49eritYiSluokanopettaja

”olen politiikanpuraisema työssäkäyvä nainen. Minulla on kokemusta, avarakatseisuutta ja taitoa toimia erilaisissa poru­koissa. jos en tiedä otan selvää. oikeudenmukaisuus ja tasa­arvo ohjaavat toimintaani.”

nyt päätetään mihin suuntaan Suomea ja hyvinvointivaltiota kehitetään. kes­tävän kehityksen ja taloudellisen kasvun edellytys on investoiminen ihmiseen, ihminen ei ole kuluerä. parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisyyn ja tasa­arvon edistämiseen ovat koulutus sekä työn ja toimeentulon turvaaminen jokaiselle. päätösten vaikutukset tulee nähdä ihmisen näkökulmasta. toimin aidosti ja roh­keasti sen puolesta, että jokaiselle olisi työtä, hyvät koulut ja päiväkodit, päte­vät opettajat sekä rahat riittäisivät asumiseen, ruokaan ja terveydenhuoltoon. talous ei kasva julkisen palvelutuotannon leikkauksilla. Verotuksen on oltava oikeudenmukaista, työhön ja yrittämiseen kannustavaa. Muuttovoittoisessa helsingissä palkansaajan ja eläkeläisen tulojen on riitettävä muuhunkin kuin asumiseen, kohtuuhintaisia vuokra­asuntoja tarvitaan lisää. eriarvoistuminen terveydenhuollossa ja kouluissa on pysäytettävä.

karitatoijonen.fi

Pilvi Torsti, 39Valtiotieteen tohtori, kaupunginValtuutettu ja kaupungin-hallitukSen jäSen, helSingin Sdp:n puheen johtaja

”Yhteiskunnan luotsaaminen oikeudenmukaisesti edellyttää tietoa, tahtoa ja kykyä kuunnella. Monimutkaiset kysymykset on ratkaistava yhdessä. Siksi politiikan täytyy pelastaa maailma. päätös kerrallaan.”

tavoitteenani on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä yhteis­kunta. politiikalla on olennainen rooli siinä, miten siihen pääsemme. politiikka on kuitenkin yhä vaativampaa. nopeasti muuttuvassa maailmassa pitää pystyä kauaskantoisiin päätöksiin. Siksi vaalilupauksia tärkeämpää on valita päättäjiä, joiden tapaan toimia ja arvottaa asioita voi luottaa kaikissa tilanteissa.

olen työskennellyt valtiosihteerinä opetus­ ja kulttuuriministeriössä, työ­ministerin erityisavustajana, tutkimusjohtajana, koulun perustajana Bosniassa, toimittajana ja tietokirjailijana ­ viimeisin teokseni ”Suomalaiset ja historia”. helsingissä olen toiminut palmian, työllisyyden, monikulttuurisuuden ja kasva­van kaupungin puolesta. olen naimissa ja kolmen pojan äiti. 2015 vaaliteemat: tulevaisuus, talous, työ, koulutus, helsinki, rauha ja demokratia.

pilvitorsti.fi

KOULUTUS TYÖ TOIMEENTULO

KOULUTUS & TYÖ HELSINKI RAUHA

12

Page 13: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Erkki Tuomioja, 68kanSaneduStaja, Valtiot.tri

”pohjoismainen sosialidemokratia on näyttänyt suuntaa luokka yhteiskunnan hävittämiselle. pohjoismainen malli on nostanut meidät erilaisten kansainvälisten menestysvertailu­jen kärkeen.”

luokkayhteiskunta tekee kuitenkin paluuta, minkä viime eduskuntavaaleissa yri­tin havahduttaa äänestäjät huomaamaan. kun Suomessa tuloerot vielä vuonna 1966 jättivät lähes 20 prosenttia väestöstä köyhyysrajan alle, niin vuoteen 1991 mennessä köyhien määrä oli pudonnut jo 6 prosenttiin. Sen jälkeen tuloerot ovat taas kasvaneet ja köyhyysaste noussut 13 prosenttiin. Sdp:n vaatimuksesta hallitusohjelman yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi kirjattiin eriarvoisuuden vä­hentäminen. tässä olemme tilastojen mukaan myös onnistuneet, mutta emme riittävästi. ja nyt näemme, miten oikeistolaiset paineet ns. taloudellisten reali­teettien nimessä uusiin eriarvoistaviin ja tuloeroja lisääviin ratkaisuihin kasva­vat. tässä suhteessa olemme menossa ratkaiseviin linjavaaleihin.

tuomioja.org

Mirka Vainikka, 36lähihoitaja, SoSionoMi, johtaVa SoSiaaliohjaaja

”toimin vahvasti lähellä ihmisiä. olen kolmen pojan äiti ja helsingin kaupunginhallituksen jäsen – arjen ammattilainen. arjen tasapaino on perusta turvalliselle elämälle. ihmiset tar­vitsevat työtä, kodin ja yhteiskunnan turvaverkon.”

päättäjillä on oltava arjenymmärrystä. talous on tärkeä, mutta arjen turvallisuus ja eriarvoisuuden ja syrjäytymisen suitseminen on oltava politiikan kaikkien osa­alueiden keskiössä. tarvitsemme ennen muuta lisää työtä, asuntoja sekä hyvin­vointipalveluiden uudistamista ja turvaamista. työn ja yksityiselämän tasapaino on turvattava. Myös julkisella sektorilla on oltava vahva rooli työllistäjänä sekä kuntouttajana. tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia, eri tavoin tuettuja asuntoja ja asumismuotoja sekä terveellisiä ja erilaisiin tarkoituksiin muuntuvia julkisia tiloja. ne ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden tyyssijoja. lähipalvelut, hyvinvointi­valtion sydän, on turvattava lainsäädännöllä. Sirpaloituminen on estettävä, jo­ten palveluita pitää kehittää ja tarjota kokonaisvaltaisesti eri alojen osaajien ja toimijoiden yhteistyönä. ihminen tulee aina ensin!

mirkavainikka.fi

KESTÄVÄ KEHITYS TASA-ARVO TURVALLINEN MAAILMA

PALVELUT TURVALLISUUS TYÖ

13

Page 14: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Sinikka Vepsä, 58Sairaanhoitaja, terVeYdenhoitaja, oSaStonhoitaja, helSingin VaraValtuutettu

”olen positiivinen, sosiaalinen ja haasteita pelkäämätön terveydenhuollon osaaja. lähellä sydäntäni ovat arjen asiat, ikäihmisten ja nuorten hyvä elämä. Yhteistyöllä saamme aikaan tuloksia.”

olen työskennellyt sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. toimintani osaston­hoitajana muistisairaiden parissa ja kotihoidossa sai minut huolestumaan asi­akkaiden riittämättömästä tuesta ja hoitajien jaksamisesta. kaksostyttärieni kautta lasten ja nuorten asiat ovat tulleet tutuiksi. haluan käyttää asiantun­temustani epäkohtien korjaamiseen. Siksi lähdin mukaan politiikkaan. toimin mm. helsingin varavaltuutettuna. koen tärkeäksi Sote­uudistuksen, jonka on taattava hyvä hoito ja huolenpito kaikille. terveyseroja on kavennettava. julkisia sosiaali­ ja terveyspalveluja pitää kehittää lähellä ihmistä. kotihoito tarvitsee lisää hoitajia. nuorten itsenäistymistä on tuettava edullisilla asunnoilla ja luo­malla erilaisia polkuja koulutuksesta työelämään. terveellinen elinympäristö ja luonnossa liikkuminen on turvattava myös kaupungeissa. liian tiivistä rakenta­mista en näe järkevänä.

sinikkavepsa.fi

Thomas Wallgren, 56doSentti, YliopiStonlehtori docent, uniVerSitetSlektor

”olen kolmen lapsen isä joka rakastaa perhettään, työtään ja politiikkaa. työni puolesta minulla on eväitä ymmärtää ja ratkaista politiikan uusimpia ja vaikeimpia asioita. toivoa on!”

Vietin lapsuuteni itä­helsingissä. nuoruuteni tärkeitä asioita oli toiminta ympä­ristö­ ja kehitysmaaliikkeessä Suomessa ja maailmalla. nykyisenä projektina pyrin hyvinvointipolitiikan ja globaalin vastuun uuteen liittoon. Maailma muuttuu hur­jaa vauhtia. palkkatyöni modernisaation tutkijana antaa minulle perustan nähdä kokonaisuuksia ja ottaa nopeasti haltuun uusia asioita: kaupunginvaltuustossa teen kovaa arjen politiikkaa ja tiimityötä reilun työn ja hyvinvoinnin eteen. avaan uusia polkuja: veroparatiisit, ilmastonmuutos, aikapankit, reilu kauppa, globa­lisaatio, ilmastonmuutos, paperittomat, yritysvastuu ja robotit ovat aiheita, joita olen ollut mukana nostamassa päivänpolitiikkaan. politiikka on myös tie itseen. jotta minä voisin elää hyvin minun täytyy yrittää elää niin, että maailman viimeinen ihminen voi nähdä minussa veljensä.

thomaswallgren.fi

HYVINVOINTI VANHUSPALVELUTNUORTEN TULEVAISUUS

VEROPARATIISIT HOITOTYÖN UUDISTUS YMPÄRISTÖ

14

Page 15: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

Eriarvoistuminenonmerkittävinkansallinenturvallisuusuhkamme.Siksijokaineneriarvoistumistavähentäväpäätösontärkeä.Määrä-tietoisellatyölläEuroopanunionissa,YK:ssajamuissavaikutus-kanavissaedistämmeihmisarvoisenelämäntoteutumistakansalli-sellajakansainvälisellätasolla.Elämmemaailmassa,jossakansallistaturvallisuuttammeedistävätpäätöksetsyntyvätyhäuseamminkansainvälisenyhteistyöntuloksena.

TYÖ

TASA-ARVO

TURVALLISUUS

Oikeustoteuttaaitseääntyössäjamahdollisuuskantaakortensakekoonovatjokaisenperusoikeuksia.Hyvätyöpalkitseetekijänsä–hyvätyöelämäpitäähuoltatekijästään.Oikeudenmukainentyöelämätarkoittaamm.oikeuttapalkkaan,jollatuleetoimeenjatyöaikoja,jotkajättävättilaamuulleelämälle.Uusientyöpaikkojenluominenontulevienvuosientärkeintehtävä.Uuttatyötäluodaanreilulla,kasvuunpanostavallainvestointipolitiikalla,parantamallapientenjakeski-suurtenyritystentoimintaedellytyksiä,purkamallakasvunesteitä,sopimallatyömarkkinoillajatukemallaosaamista.

Taloudellinenkasvueioleitseisarvo,vaanvälinetavoiteltaessaparem-paayhteiskuntaa.Olemmekaikkiyhdenvertaisiasukupuolesta,iästä,taustasta,ihonväristätaimuustahenkilökohtaisestaominaisuudestariippumatta.Eriarvoisuusloukkaaihmistenyhteistäarvoa.Jokaisellelapsellejanuorelleonturvattavareilutjayhdenvertaisetlähtökohdatomanelämänsärakentamiseen.Eikäkenenkääntulejoutuapelkää-määnvanhenemistataiyksinjäämistä.Reilutyöelämäonmyöstasa-arvoinen.Naistenjamiesteneriarvoisuuteentyö-japerhe-elämässäonpuututtava.Naisillatuleeollatasavertainenoikeusuraanjamiehilläaikaanlastensakanssa.

SDP:N VAALITEEMAT

1515

Page 16: SDP:n ehdokkaat Helsingissä

ON NIIN HELPPOALÖYTÄÄEHDOKAS

vaalit.sdp.fi

facebook.com/sosialidemokraatit

twitter.com/demarit

youtube.com/demaritv

issuu.com/sosialidemokraatit_sdp

EHDOKKAATpentti arajärvi 4nina castén 4tuula haatainen 5eero heinäluoma 5Ville jalovaara 6jukka järvinen 6johanna laisaari 7päivi lipponen 7jape lovén 8jaakko Meretniemi 8Welat nehri 9Matti niemi 9Sara paavolainen 10nasima razmyar 10tomi Sevander 11kaarin taipale 11karita toijonen 12pilvi torsti 12erkki tuomioja 13Mirka Vainikka 13Sinikka Vepsä 14thomas Wallgren 14

ENNAKKOÄÄNESTYS 8.–14.4.

VAALIPÄIVÄ19.4.