sektor produkcyjny kapitał ludzki we wrocławiu jr/raport_miast_wroclaw_man.pdf · pdf...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sektor produkcyjny kapita Ludzki we wrocawiu

hays.pl

2 Sektor produkcyjny kapita Ludzki we wrocawiu 3

SpiS treci

wprowadzenie 5

o raporcie 5

Sektor produkcyjny we wrocawiu 6

wrocaw w liczbach 6

wrocaw jako ycia i moliwo relokacji 9

Sektor z perspektywy pracodawcy 10

zaplecze kadrowe studenci 12

Sektor z perspektywy pracownika 14

Specjalici 14

pracownicy produkcyjni 17

podany pracodawca 18

rda satysfakcji w pracy 18

preferowane benefity 20

idealny przeoony 22

podsumowanie 24

4 Sektor produkcyjny kapita Ludzki we wrocawiu 5

wprowadzenie

Szanowni pastwo,

zapraszam do zapoznania si z raportem nt. sektora produkcyjnego we wrocawiu i okolicach, przygotowanym przez ekspertw Hays poland. przedstawia oncharakterystyk sektora z dwch perspektyw: pracodawcy i pracownika.

pracodawcy z sektora produkcyjnego podzielili si z namiinformacjami na temat stojcych przed nimi wyzwa, opiniami o dostpnoci wykwalifikowanych pracownikw oraz wykorzystywanych narzdziach Hr. pracownicy odpowiadali na pytania dotyczce, przede wszystkim, swoich oczekiwa zawodowych, sposobw poszukiwania pracy oraz preferowanych benefitw.

Badanie zostao rwnie uzupenione o analizystatystyczne, ktre pozwol pastwu uzyska peenogld tego niezwykle prnie rozwijajcego si sektora.

zapraszam do lektury raportu.

paula rejmeroperations director poland

o raporcie

dane wykorzystane w raporcie pochodz, o ile nie zostao to oznaczone inaczej, z badania przeprowadzonego przez firm Hays poland, we wsppracy z agencj rozwoju aglomeracji wrocawskiej. Badanie byo prowadzone w pierwszej poowie 2015 roku, wrd firm dziaajcych w sektorze produkcyjnym oraz ich pracownikw. zastosowane techniki obejmoway wywiad pogbiony, przeprowadzany z menederami Hr, oraz ankiety papierowe bd internetowe do samodzielnego wypenienia przez pracownikw.

6 Sektor produkcyjny kapita Ludzki we wrocawiu 7

wikszo mieszkacw wrocawia bardzo pozytywnie ocenia zmiany w sferze publicznej miasta, ktre zaszy w cigu ostatnich piciu lat. w skali szeciostopniowej, wszystkie rozpatrywane kategorie rednio uzyskay oceny wynoszce ponad 3,5. zdaniem mieszkacw, najwiksza poprawa nastpia w obszarze edukacji. znaczcy progres zaobserwowano take w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej, co odzwierciedlaj oceny w kategoriach: stan infrastruktury, komunikacja zbiorowa, stan i ochrona rodowiska, czysto i estetyka przestrzeni miejskiej. wrocawianie pozytywnie oceniaj rwnie siebie samych, poniewa wzrasta zaangaowanie mieszkacw we wsplne dziaania oraz tolerancja wobec obcokrajowcw. korzystne zmiany zaszy take na lokalnym rynku pracy.

wrocaw, jako najwaniejszy orodek gospodarczy inaukowy polski poudniowo-zachodniej, przyciga wiele osb zarwno z regionu, z caej polski, jak i z zagranicy. kadego roku przybywa osb, ktre osiedlaj si we wrocawiu. co wicej, jak wynika z danych GuS, od 2006 roku ronie saldo migracji osb w wieku produkcyjnym.

wrocaw ocena zmian w perspektywie 5-cio letniej rdo: wrocawska diagnoza Spoeczna 2014, uniwersytet wrocawski

Saldo migracji rdo: BdL 2014

odlegoci drogowe

Sektor produkcyjny we wrocawiu

1

135 000

4 129

liczba mieszkacw1

liczba studentw1

rednie wynagrodzenie2

MLN

PLN

1 rdo: araw (dane dla aglomeracji) 2 rdo: GuS 2014, kwota brutto

Szkoy i edukacja

zaangaowanie mieszkacw do wsplnych dziaa

tolerancja wobec obcokrajowcw

Stan infrastruktury

komunikacja zbiorowa

zapewnienie opieki przedszkolnej

rynek pracy i zatrudnienia

Stan ochrony rodowiska

czysto i estetyka przestrzeni miejskiej

4,7

4,3

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

3,8

3,7

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

w wieku produkcyjnym

ogem

wrocaw w Liczbach wrocaw jako ycia i moLiwo reLokacji

8 Sektor produkcyjny kapita Ludzki we wrocawiu 9

Sektor produkcyjny we wrocawiu

Sektor produkcyjny ma due znaczenie dla gospodarki wojewdztwa dolnolskiego. w 2013 roku, przedsibiorstwa produkcyjne odpowiaday za 28 proc. wartoci dodanej brutto wytwarzanej w wojewdztwie, gdzie dziaa ponad 26.000 zakadw produkcyjnych, cznie zatrudniajcych prawie 180.000 pracownikw (GuS 2013).

wojewdztwo dolnolskie odznacza si rwnie najwiksz produktywnoci pracy w przetwrstwie przemysowym: roczna warto dodana na jednego pracujcego wynosia w 2012 roku 173.000 pLn (rednia dla polski 118.000 pLn). dodatkowo, sektor przemysowy otrzymuje prawie 40 proc. wszystkich wydatkw przeznaczanych na badania i rozwj wregionie.

w przebadanych przez Hays poland zakadach produkcyjnych, przecitnie okoo 75 proc. zatrudnionych to osoby pracujce bezporednio przy produkcji. pozostae grupy zawodowe to inynierowie (15 proc.) oraz pracownicy administracji (10 proc.).

wikszo firm, w ktrych przeprowadzono badanie, powstao na pocztku lat dwutysicznych. ponad jedna trzecia organizacji to przedsibiorstwa z kapitaem polskim. a poowa zakadw z kapitaem zagranicznym to inwestycje niemieckie. pozostae to m.in. firmy amerykaskie, woskie, francuskie, japoskie oraz koreaskie.

Gwn przyczyn prowadzenia dziaalnoci w wojewdztwie dolnolskim jest jego dobre skomunikowanie z innymi regionami w polsce i za granic, a szczeglnie z czechami i niemcami, gdzie znajduje si wikszo partnerw biznesowych firm produkcyjnych. dla 67 proc. przedsibiorstw by to wany czynnik decyzyjny przy wyborze lokalizacji zakadu. wan przyczyn jest rwnie to, e na dolnym lsku zlokalizowanych jest ju wiele innych zakadw, co uatwia pozyskanie nowych klientw lub dostawcw. czynnik ten zosta oceniony jako wany przez 27 proc. ankietowanych. okoo 30 proc. jako istotn ocenio obecno specjalnej strefy ekonomicznej lub dziaalno wadz lokalnych i araw.

w naszym badaniu bray udzia przedsibiorstwa z wielu bran, ktre rni si znaczco pod wzgldem sposobu funkcjonowania, struktury zatrudnienia, jak rwnie znaczenia w gospodarce i dynamiki rozwoju. pomimo tak znaczcych rnic branowych pracodawcy s w wikszoci zgodni, co do aktualnej sytuacji oraz przyszoci sektora. przedsibiorcy najczciej wskazywali na wzrost popytu na ich produkty, ale take zwikszajc si konkurencj na rynku.

w regionie powstaje coraz wicej nowych zakadw, wic firmy musz konkurowa nie tylko cenami, ale take jakoci oferowanych produktw. to samo zjawisko moe by zaobserwowane na rynku pracy. wikszo firm wswoich planach na przyszo wymienia wprowadzenie nowych produktw, pozyskanie klientw oraz zwikszenie zatrudnienia.

motywy przeprowadzki do wrocawia rdo: wrocawska diagnoza Spoeczna 2014, uniwersytet wrocawski

Motywy przeprowadzki s zwizane gwnie z karier zawodow. wrd osb z regionu, dominujc przyczyn jest podjcie pracy, natomiast wrd osb spoza regionu rozpoczcie studiw. jak pokazuje poniszy diagram, wrocawscy studenci pochodz nie tylko z regionu, ale take z rnych zaktkw polski, wczajc pozostae miasta wojewdzkie.

Liczba migrantw napywajcych do wojewdztwa dolnolskiego z innych wojewdztw rdo: geo.stat.gov.pl 2015

rozpoczcie/podjcie pracy22,2%46,3%

22,2%27,4%

34,4%26,3%

26,7%23,2%

13,3%22,1%

2,2%11,6%

14,4%6,3%

oglna atrakcyjno miejsca (np. jest adne, fajne)

due moliwoci i szanse yciowe

inne

rozpoczcie (podjcie) studiw (nauki)

wzgldy osobiste (zaoenie rodziny, pozostawanie w zwizku itp.)

atwo ycia

spoza regionuz regionu

.

10 Sektor produkcyjny kapita Ludzki we wrocawiu 11

Sektor zperSpektywy pracodawcy

Sektor z perSpektywy pracodawcy

w ponad 78 proc. ankietowanych firm, w zeszym roku pojawio si zapotrzebowanie na nowe stanowiska. najczciej poszukiwano pracownikw na stanowiska operatorw maszyn, jednak najwiksze trudnoci napotykano przy rekrutacji na stanowiska inynierskie.

przedsibiorcy prbuj radzi sobie z tym problemem gwnie poprzez poszukiwanie pracownikw poza regionem (75 proc.), dywersyfikacj metod rekrutacji (89proc.), korzystanie z usug agencji rekrutacyjnych (88proc.) oraz doszkalanie pracownikw (83 proc.).

najczciej wykorzystywane i najbardziej efektywne metody poszukiwania kandydatw to korzystanie zusug agencji rekrutacyjnych (88 proc., ocena 4,75) izamieszczanie ogosze na portalach pracy (88 proc., ocena 4,4). relatywnie wysoko ocenianym, ale mniej popularnym narzdziem jest program referencyjny wewntrz organizacji (popularno 47 proc., ocena 4,3).

przy rekrutacji kandydatw, pracodawcy najczciej zwracaj uwag na odpowiedni poziom wiedzy idowiadczenia. w drugiej kolejnoci, wane s umiejtnoci mikkie oraz odpowiednia postawa zaangaowanie oraz gotowo do nauki. niektrzy pracodawcy, jako wan umiejtno wskazuj rwnie znajomo jzykw obcych.

Mimo e stosuje si wiele zaawansowanych metod poszukiwania pracownikw, to pracodawcy w wikszoci przyznaj, e nie udaje im si pozyska wszystkich niezbdnych kompetencji, a ich braki s na tyle uciliwe, e mog powodowa trudnoci w przedsibiorstwie. najczstszym rozwizaniem tego typu problemw jest doszkalanie pracownikw z zakresu umiejtnoci technicznych oraz jzykw obcyc

View more