senarai semak dokumen yang … no. tender: ppm/smpke/t/01/2018 lampiran b senarai semak dokumen yang...

of 40 /40
SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN A SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN TEKNIKAL BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi Kandungan 2 Ringkasan Eksekutif 3 Lampiran T1 – Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal 4 Lampiran T2 – Senarai KakitanganTeknikal Syarikat beserta curriculum vitae. 5 Lampiran T3 – Senarai Pengalaman Syarikat 6 Lampiran T4 – Jadual Pelaksanaan Projek 7 Lampiran T5 – Senarai Dokumentasi dan Manual 8 Lampiran T6 – Surat Perakuan Pengeluar perkakasan dan perisian yang melantik petender sebagai wakil/ penjual/ pengedar yang sah. (Surat-surat Pengesahan/Sokongan) 9 Salinan surat/dokumen “Back-to-Back Support Agreement” dengan Syarikat tempatan yang berkelayakan untuk melaksanakan khidmat sokongan pemasangan, konfigurasi, pengujian terhadap perkakasan dan perisian yang dibekalkan. 10 Softcopy dalam bentuk Thumbdrive bagi Lampiran Cadangan Teknikal 11 Brochure bagi setiap perkakasan dan perisian yang dibekalkan.

Upload: dangnhu

Post on 02-Mar-2019

293 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN A

SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN TEKNIKAL

BIL DOKUMEN DISERTAKAN

CATATAN YA TIDAK

1 Isi Kandungan

2 Ringkasan Eksekutif

3 Lampiran T1 – Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal

4 Lampiran T2 – Senarai KakitanganTeknikal Syarikat beserta curriculum vitae.

5 Lampiran T3 – Senarai Pengalaman Syarikat

6 Lampiran T4 – Jadual Pelaksanaan Projek

7 Lampiran T5 – Senarai Dokumentasi dan Manual

8 Lampiran T6 – Surat Perakuan Pengeluar perkakasan dan perisian yang melantik petender sebagai wakil/ penjual/ pengedar yang sah. (Surat-surat Pengesahan/Sokongan)

9

Salinan surat/dokumen “Back-to-Back Support Agreement” dengan Syarikat tempatan yang berkelayakan untuk melaksanakan khidmat sokongan pemasangan, konfigurasi, pengujian terhadap perkakasan dan perisian yang dibekalkan.

10 Softcopy dalam bentuk Thumbdrive bagi Lampiran Cadangan Teknikal

11 Brochure bagi setiap perkakasan dan perisian yang dibekalkan.

Page 2: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B

SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN

BIL DOKUMEN DISERTAKAN

CATATAN YA TIDAK

1 Isi Kandungan

2 Surat Rasmi Syarikat

3 Salinan Sijil Pendaftar Syarikat dengan Kementerian Kewangan (bersama kod bidang)

4 Penyata Bank 3 bulan terkini

5 Penyata Kewangan Syarikat (2 tahun kewangan terakhir) yang telah disahkan dan diaudit

6 Salinan Sijil Pensijilan ISO yang berkaitan

7 Lampiran K1 – Surat Petender

8 Lampiran K2 – Surat Akuan Petender

9 Lampiran K3 – Surat Perwakilan Kuasa

10 Lampiran K4 – Maklumat Petender

11 Lampiran K5 – Carta Organisasi Syarikat

12 Lampiran K6 – Jadual Harga Sewaan Perkakasan ICT

13 Lampiran K7 – Jadual Harga Komponen Lesen dan Perisian ICT

14 Lampiran K8 – Ringkasan Harga Keseluruhan

15 Softcopy dalam bentuk Thumbdrive bagi Lampiran Cadangan Kewangan

Page 3: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN C

BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN TAKLIMAT (Cop Nama dan Alamat Pembekal ) _______________________________ _______________________________ _______________________________ Tarikh : ________________________ Pengarah Bahagian SMPKE, Pejabat Perdana Menteri Aras 1, Blok Utama, Bangunan Perdana Putra Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62520 Putrajaya. Tuan, TENDER NO : PPM/SMPKE/T/01/2018 - Borang Kehadiran Taklimat Tender (Sila bawa borang yang telah diisi semasa taklimat tender) Dengan ini kami mengesahkan bahawa senarai pegawai dan kakitangan yang hadir untuk taklimat tender ini adalah seperti berikut:

BIL NAMA PEGAWAI/KAKITANGAN NO KAD

PENGENALAN JAWATAN

Sekian Terima Kasih. Yang benar ________________________________________ (Tandatangan Pengurus Besar Syarikat/Pembekal) Disahkan Oleh: (Tandatangan Urusetia Tender) ____________________________ Nama Urusetia Tender : ______________________________ Tarikh : ______________________________ Cop Jabatan (Bhg SMPKE) : _____________________________

Page 4: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K1

SURAT PETENDER

Kepada: Pengarah

Bahagian SMPKE, Pejabat Perdana Menteri

Aras1, Blok Utama, Bangunan Perdana Putra,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62502 Putrajaya

Tuan,

TENDER PENYEWAAN PERKAKASAN ICT DI BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT DAN PENGURUSAN KETUA EKSEKUTIF (SMPKE), PEJABAT PERDANA MENTERI (PPM)

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Syarikat _______________________________

ingin mengambil bahagian bagi PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERKAKASAN ICT DI

BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT DAN PENGURUSAN KETUA EKSEKUTIF (SMPKE), PEJABAT

PERDANA MENTERI (PPM)

2. Syarikat sebagai petender dengan ini bersetuju menerima serta mematuhi dan

terikat dengan semua arahan dan syarat-syarat kepada petender, kontrak dan spesifikasi

perkakasan dan perisian yang terkandung dalam dokumen tender. Syarikat juga telah

memahami bahawa PPM berhak menerima atau menolak tender ini, samada harga yang

ditawarkan rendah atau tinggi atau sama dengan harga tender-tender lain.

3. Syarikat bersetuju bahawa tender yang ditawarkan ini sahlaku (valid) selama seratus

lapan puluh (180) hari dari tarikh tutup tender dan Syarikat tidak akan menarik diri daripada

tawaran ini semasa dalam tempoh sahlaku tender ini.

4. Selanjutnya sekira tender syarikat ini diterima, syarikat bersetuju harga yang

ditawarkan sebagai asas perkiraan bagi pembayaran perkakasan dan perisian yang

dibekalkan seperti mana yang telah di pesan oleh PPM.

Page 5: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K1

5. Setelah menyemak, adalah dengan ini saya bagi pihak syarikat mengesahkan bahawa

dokumen tender yang digunakan untuk tender ini adalah salinan sebenar Dokumen Tender.

Tandatangan :______________________________________

Nama :______________________________________

No. K/Pengenalan :______________________________________

Jawatan :______________________________________

Alamat :______________________________________

Tarikh :______________________________________

Cop Syarikat :______________________________________

Tandatangan Saksi :______________________________________

Nama Saksi :______________________________________

No. K/Pengenalan :______________________________________

Jawatan :______________________________________

Alamat :______________________________________

Tarikh :____________________________________

Page 6: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K2

SURAT AKUAN PETENDER

Bagi

(Tajuk dan Nombor Tender)

…………………………………………………… Saya, ……………………………………....... nombor K.P. .........………………...... yang mewakili …………………………………................................................................nombor Pendaftaran …...........……………………………………………...... dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam .......………………………………................... atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini. 2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam ……………………………….............. atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan 2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar, ……………………………...... (Nama dan No.KP)

Cop Syarikat : Catatan: * Potong mana yang tidak berkaitan.

(Nama Wakil Syarikat)

(Nama Syarikat)

(MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)

(Nama Kementerian/Agensi)

(Nama Kementerian/Agensi)

(Tandatangan)

Page 7: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K3

SURAT PERWAKILAN KUASA

_________________________Kepala Surat Syarikat __________________________ Pengarah Bahagian SMPKE, Pejabat Perdana Menteri, Aras 1, Blok Utama, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya Tarikh : Tuan, PERWAKILAN KUASA MENANDATANGANI BAGI PIHAK SYARIKAT Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa saya,…………………………………....... no I/C;……………………………. selaku pemilik syarikat ……………………………………………..…………… akan menandatangani sendiri semua dokumen berkaitan dengan urusan perolehan BAGI TENDER PENYEWAAN PERKAKASAN ICT DI BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT DAN PENGURUSAN KETUA EKSEKUTIF (SMPKE), PEJABAT PERDANA MENTERI (PPM) dengan Pejabat Perdana Menteri atau mewakilkan kuasa untuk menandatangani bagi pihak syarikat untuk urusan perolehan tersebut iaitu:

Nama : ..……………………………………….

Alamat : …………………………………………

Jawatan : …………………………………………

No. I/C : …………………………………………

No Telefon : …………………………………………

No Faks : …………………………………………

Emel : …………………………………………

3. Sehubungan itu, dikemukakan untuk makluman/rujukan pihak tuan selanjutnya. Pihak kami akan memaklumkan kepada pihak tuan sekiranya terdapat perubahan penama bagi perkara ini secara rasmi. Sekian, terima kasih. ………(Tandatangan)…........ (NAMA PEMILIK SYARIKAT) Jawatan: Cop Syarikat: * potong yang mana tidak berkenaan.

Page 8: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K4

MAKLUMAT PETENDER

Semua butir-butir di dalam Petender ini MESTI diisi oleh Petender dengan betul dan lengkap dan dikembalikan bersama-sama tender. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan tender ini ditolak dan/atau mengakibatkan tindakan tatatertib ke atas Petender berkenaan.

1. Nama dan alamat

petender

:

2. No. Telefon :

3. No. Fax :

4. Emel :

5. Tarikh Ditubuhkan :

6. No. Pendaftaran Syarikat

:

7. Maklumat mengenai tuan punya syarikat : Nama No. Kad Pengenalan * Jawatan / Taraf Dalam

Syarikat

a)

b)

c)

(* Pengarah Urusan, Ahli Lembaga Pengarah / empunya tunggal dll) 8. Namakan pembekal utama (sole agent) di Malaysia bagi perkakasan dan perisian yang

disertai dalam tender (Sila kembarkan surat kebenaran dari pembekal utama).

Nama Pembekal Utama :______________________________________ Alamat :______________________________________

______________________________________ ______________________________________

No Telefon : ______________________________________

Page 9: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K4

9. No. Pendaftaran Kementerian Kewangan – sila kemukakan salinan 10. Sila nyatakan rakan kongsi atau pihak ketiga (jika ada) dalam bidang kerjanya untuk

projek ini.

11. Akaun Bank

a) Maklumat mengenai bank :

Nama bank Cawangan dan Alamat No Akaun

(Sila kemukakan salinan Penyata Bank 3 bulan terkini)

b) Kemudahan overdraft

Nama bank Nilai Overdraft

12. Modal Perniagaan

Modal dibayar RM ____________________________

Modal dibenarkan RM _____________________________

13. Maklumat mengenai taraf syarikat a) Taraf syarikat (Tandakan / di kotak berkenaan) b) Jika Pembekal adalah syarikat bumiputera, sila nyatakan peratus (%) penyertaan

kaum-kaum seperti di bawah :-

Bukan Bumiputera

Bumiputera

Page 10: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K4

i) Pengurusan Syarikat

Melayu ……………………%

Cina …………………… %

India …………………… %

Lain-lain …………………… %

Jumlah

ii) Kakitangan Syarikat

Melayu ……………………%

Cina …………………… %

India …………………… %

Lain-lain …………………… %

Jumlah

iii) Pembahagian Saham Syarikat :

Melayu ……………………%

Cina …………………… %

India …………………… %

Lain-lain …………………… %

Jumlah

c) Sekiranya Syarikat/ Perniagaan tuan/puan bertaraf BUMIPUTERA, satu salinan Akuan

Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan yang mencatatkan taraf

demikian dan yang belum habis tempoh pendaftarannya hendaklah dikemukakan

bersama.

14. Sila sertakan carta organisasi syarikat. Sila sertakan bersama sebagai Lampiran K5. 15. DATA-DATA KEWANGAN

Ringkasan harta dan liabiliti seperti yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan (Balance Sheet )* yang diaudit bagi tahun kewangan terakhir.

Page 11: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K4

Asset* (A)

Liabiliti* (B)

Nilai Kewangan ( Worth) (A – B)

Semasa : RM Tetap : RM _____________ Jumlah : _____________

Semasa : RM Tetap : RM ____________ Jumlah : ____________

Semasa : RM Tetap : RM __________ Jumlah : ___________

15.1 Akaun Wang Di Tangan (Cash in hand) - _______________________

* Sila sertakan salinan penyata Bulanan Bank tiga (3) bulan terakhir yang telah

disahkan oleh bank. Tender yang tidak disertakan dengan penyata ini akan ditolak.

15.1.1 Nama dan alamat bank di mana akaun dibuka:

________________________________________________________

15.1.2 No akaun bank: _________________________________________ 15.2 Kemudahan Kredit bagi tender ini. (Sila sertakan salinan surat daripada

bank/insititusi kewangan terlibat dan diakui sah)

15.2.1 Nama dan alamat Bank/ Institusi kewangan yang memberi kemudahan kredit: ________________________________________________________

________________________________________________________

15.2.2 Bentuk dan baki amaun yang boleh digunakan untuk tender ini:

i. Overdraf atau Talian Kredit RM ……………………

ii. Overdraf bercagar RM …………………

iii. Pinjaman Tetap Yang akan/ Layak

diperolehi untuk projek ini

RM …………………

iv. JUMLAH KESELURUHAN RM ……………………

15.3. No. Cukai Pendapatan : …………………………………………

Peringatan Penting :

Sila sertakan salinan Penyata Akaun Syarikat bagi dua (2) tahun kewangan terakhir (Tahun 2016 dan Tahun 2017) yang disahkan dan diaudit oleh Juru Audit bertauliah (Certified Accountant) atau sekiranya tiada bagi tahun kewangan setahun sebelum bagi menyokong data-data yang diberi. Tender yang tidak disertakan dengan akaun ini akan ditolak.

Page 12: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K4

Sila dapat dan sertakan Laporan Sulit daripada pihak Bank/Institiut Kewangan dalam

satu sampul berlakri. Pengakuan: Disahkan bahawa kesemua keterangan dan maklumat-maklumat di atas adalah benar Tarikh: ………………………………………. Tandatangan dan cop syarikat Nota: Jika didapati keterangan/maklumat di atas tidak benar, pihak PPM berhak

menolak/membatalkan tawaran syarikat tuan/puan.

Page 13: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K5

CARTA ORGANISASI SYARIKAT

Page 14: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K6

JADUAL HARGA SEWAAN PERKAKASAN ICT

BIL

BAYARAN

KUANTITI

KOS SEWAAN DITAWARKAN (RM)

Tahun

Pertama

Tahun

Kedua

Tahun

Ketiga

1. All-In-One PC

51

2. Komputer Riba (Laptop) Jenis A 4

3. Komputer Riba (Laptop) Jenis B 42

4. Komputer Riba (Laptop) Jenis C 13

5. Pencetak Laser (Color) MULTI-

FUNCTION -MFP

28

6. Pencetak Laser (Color) MULTI-

FUNCTION (MFP) – Heavy Duty

3

7. Pencetak Laser Black & White 30

8. Pencetak Barcode 1

9. Pengimbas (Scanner) Jenis A -

Fletbed

2

10. Pengimbas (Scanner) Jenis B –

Feet Scanner

3

11. Pengimbas Barcode 1

JUMLAH

JUMLAH KESELURUHAN (RM)

Page 15: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K7

JADUAL HARGA LESEN DAN PERISIAN ICT

BIL PERIHAL KOMPONEN KUANTITI JUMLAH HARGA

(RM)

1. Kaseya VSA Next-Gen Remote Monitoring and Management Software (Version 9.5 or latest)

110

2. Nitro Pdf Pro 11 (or latest) for Enterprise 5

3. Adobe Photoshop CC 3

KHIDMAT SOKONGAN DAN PENYELENGGARAAN

4. Khidmat Sokongan Dan Penyelenggaraan * 1 Lot

JUMLAH HARGA KESELURUHAN (RM)

*Sila nyatakan

Page 16: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN K8

RINGKASAN HARGA KESELURUHAN PROJEK

BIL BAYARAN JUMLAH KOS (RM)

1.

HARGA SEWAAN PERKAKASAN ICT

2. HARGA LESEN DAN PERISIAN ICT

JUMLAH KESELURUHAN

PERAKUAN HARGA KESELURUHAN OLEH PETENDER

Saya mengesahkan Jumlah keseluruhan harga bagi Perkhidmatan Penyewaan Perkakasan ICT Di Bahagian Sistem Maklumat Dan Pengurusan Ketua Eksekutif (SMPKE), Pejabat Perdana Menteri (PPM) untuk tempoh 36 bulan ialah sejumlah Ringgit Malaysia : ......................................................................................... (dalam perkataan) iaitu atau RM ........................................ (dalam angka). Tandatangan:

......................................................................................

Nama:

......................................................................................

No. Kad Pengenalan:

......................................................................................

Cop Syarikat : ………………………………………………………….. ** Harga yang ditawarkan juga merangkumi insurans ke atas peralatan selama 3 tahun, kos penghantaran dan pemasangan peralatan dan penyelengaraan pencegahan dan pembetulan (Preventive Maintenance and Corrective Maintenance) selama tempoh sewaan.

Page 17: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEMKEPERLUAN SPESIFIKASI

(Baca dengan telitii keperluan di bawah)MANDATORI

PEMATUHAN

(YA/TIDAK)CADANGAN PETENDER

1 Jenama & ModelJenama ((Sila nyatakan jenama & model

yang akan ditawarkan)

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan adalah

sebanyak 51 Unit

3 Form Factor Petender MESTI menawarkan PC ALL-IN-

ONE (AIO)

4 Processor AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

processor minimum Intel Core™ i5

Processor atau setara

5

1st Hard Drive (SATA) AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

minimum : 500GB, 7200 RPM, SATA 2.5

inch Hard Disk Drives

6 Graphic Controller AIO MESTI menggunakan Intel® HD

Graphics

AIO yang ditawarkan mempunyai :

USB 2.0 : 2 (rear)

USB 3.1 Gen1 : 2 (side) including 1 fast

charging, 2 (rear).

Video : 1 DisplayPort 1.2

Audio : Side : 1 Headset

Network Interface : RJ-45 Port

8 Media Card Reader AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai 5-

in 1 PCIe Interface (Supports SD, SDXC,

SDHC, UHS-I,UHS-II)

9 Communication AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

Network Connection (standard),

Connector RJ-45

Data rates supported : 10/100/1000 Mbps

10 Wireless LAN (WIFI) AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

Intel® 3168 802.11ac wireless and

Bluetooth

11 Camera AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

minimum 1 MP webcam with dual-

microphone array; maximum resolution of

1920 x 1080

12 Audio AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

Microphone and Headphone side ports

(3.5 mm), Audio line-out rear port (3.5

mm), Multi-streaming capable,

Internal speaker.

13 Keyboard dan Mouse AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

wireless keyboard dan mouse

14 Operating System AIO yang ditawarkan MESTI dilengkapi

dengan pre-installed Windows 10

Professional or Latest (64Bit)

15 Productivity Tools AIO yang ditawarkan MESTI dilengkapi

dengan pre-installed Microsoft Office Pro

Plus 2016 (license provided by

government)

16 Desktop Management

Tool

Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dibekalkan dan dipasang dengan

KASEYA Desktop Management agent

(latest version)

17 Display AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

minimum 20 inch.

18 BIOS Features AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

ciri-ciri keselamatan pada BIOS.

Weight AIO yang ditawarkan MESTI mempunyai

berat bermula dari 5.51 Kg (12.15 lb)

19 Warranty AIO dilengkapkan dengan 3 years Next

Business Day (NBD) warranty for On-site

support, parts and labour.

LAMPIRAN T1- SKOP 1 - JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PERKAKASAN ALL-IN-ONE PC (AIO)

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu menyatakan

:

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang

disenaraikan di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Perkakasan All-In-One PC (AIO) bagi setiap perkakasan

yang dicadangkan.

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

Ports & Connectors7

YA

1/2

Page 18: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

20 Brochures & Warranty

Letter

Brochures & Warranty Letter daripada

pengeluar asal (Principle) MESTI

disertakan.

YA

2/2

Page 19: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEMKEPERLUAN SPESFIKASI

(Baca dengan teliti keperluan di bawah)MANDATORI

PEMATUHAN

(YA/TIDAK)CADANGAN PETENDER

A

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan jenama & model

yang akan ditawarkan)

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan

adalah sebanyak 4 Unit

3 Display Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai saiz minimum 14.0" (inch)

4 Processor Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi dengan processor minimum

7th Generation Intel® Core™ i7

Processor atau setara

6 Graphic Card Komputer riba dilengkapi dengan AMD (2

GB dedicated GDDR5)

7 Communication Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dapat menyokong Data rates supported :

Ethernet 10/100/1000 Mbps

8 Storage Drive Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi minimum 1 TB 5400 rpm Hard

Drive9 Webcam Komputer riba perlu menyokong 720p HD

webcam

10 Wireless Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai Dual Band Wireless-AC 8265

802.11a/b/g/n/ac dan Bluetooth® 4.2

Combo

11 Battery Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai 3-cell Long Life Polymer

Battery (51 WHr), jangka hayat bateri

sehingga 10 jam

12 Operating System Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi dengan pre-installed Windows

10 Professional or Latest (64 bits)

13 Productivity Tools Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi dengan pre-installed Microsoft

Office Pro Plus 2016 (license provided by

government)

14 Desktop Management

Tool

Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dibekalkan dan dipasang dengan

KASEYA Desktop Management agent

(latest version)

15 BIOS Features Komputer riba yang ditawarkan

mempunyai ciri-ciri keselamatan pada

BIOS. Pre-installed software security via

BIOS untuk:-

- BIOS Integrity checking

- Protecting beyond BIOS

- Audit enabled Komputer riba MESTI mempunyai:

(1) VGA

(1) USB 3.0 Charging Port; (1) USB 3.1

Gen 1; (1) USB 3.0 Port(1) Security Lock Slot

(1) DisplayPort™ 1.2

(1) Headphone/Microphone Combo

(1) RJ-45 / Ethernet

(1) Side Docking connector

(1) Power connector

(1) SD UHS-II Flash Media slot – Supports

(1) Integrated Smart Card Reader

Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai saiz memory minimum 16GB

DDR4-2400 SDRAM

5

16 Ports / Slots

Memory

YA

Komputer Riba Jenis A

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

LAMPIRAN T1- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PERKAKASAN KOMPUTER RIBA (NOTEBOOK)

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang

disenaraikan di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Perkakasan Komputer Riba (Notebook) bagi setiap

perkakasan yang dicadangkan.

1/8

Page 20: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

17 Keyboard Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

Spill Resistant Keyboard ((backlit with

function key control) Image sensor

touchpad with on/off button, two-way

scroll, gestures, two pick buttons.

18 Carrying Case Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

Business Backpack

19 Mouse Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

wireless mouse.

20 Cable lock Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

portable cable lock dengan fungsi

resettable 4-wheel number code with

10,000 possible combinations.

21 Weight Komputer riba MESTI mempunyai berat

bermula dari 1.64 kg

22 Dimension Komputer riba MESTI mempunyai

minimum dimension 13.3 x 9.3 x 0.87 in /

338 x 237 x 22.1mm

23 Warranty Komputer riba MESTI dilengkapi dengan 3

years Next Business Day (NBD) warranty

for On-site support, parts and labour.

24 Brochures & Warranty

Letter

Brochures & Warranty Letter daripada

pengeluar asal (Principle) MESTI

disertakan

B

1Jenama & Model

Jenama (Sila nyatakan jenama & model

yang akan ditawarkan)

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan

adalah sebanyak 42 Unit

3 Display Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai saiz minimum 33.7 cm

(13.3")

4 Processor Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi dengan processor minimum

8th Generation Intel® Core™ i5

Processor atau setara

5 Memory Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai saiz memory minimum 4GB

DDR4-2400 SDRAM

6 Hard drives Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai minimum 500GB SATA

(7200 rpm) Hard Drive

7 Communication Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dapat menyokong Data rates supported :

Ethernet 10/100/1000 Mbps

8 Wireless Komputer riba MESTI mempunyai Intel®

Dual Band Wireless-AC 3168 802.11

a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® Bluetooth® 4.2

Combo

9 Battery Komputer riba battery MESTI menyokong

3-cell, Long Life 48WHr

Li-ion, jangka hayat bateri sehingga 12

jam

10 Operating System Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi dengan pre-installed Windows

10 Professional or Latest (64Bit)

11 Productivity Tools Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi dengan pre-installed Microsoft

Office Pro Plus 2016 (license provided by

government)

12 Desktop Management

Tool

Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dibekalkan dan dipasang dengan

KASEYA Desktop Management agent

(latest version)

13 Input Device / Keyboard Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

Spill Resistant Keyboard (backlit with

function key control)

Komputer riba MESTI mempunyai :

1 USB 3.1 Type-C™

2 USB 3.1 Gen 1 (1 powered port)

1 HDMI 1.4b

1 VGA

1 RJ-45

1 AC power

1 headphone/microphone combo jack

15 Expansion Slots Komputer riba menyokong 1 multi-format

digital media reader. Supports SD, SDHC,

SDXC.

14 Ports / Slots

Komputer Riba Jenis B

YA

YA

2/8

Page 21: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

16 BIOS Features Komputer riba yang ditawarkan

mempunyai ciri-ciri keselamatan pada

BIOS. Pre-installed software security via

BIOS untuk:-

- BIOS Integrity checking

- Protecting beyond BIOS

- Audit enabled 17 Carrying Case Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

Business Backpack

18 Mouse Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

wireless mouse.

19 Cable lock Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

portable cable lock dengan fungsi

resettable 4-wheel number code with

10,000 possible combinations.

20 Weight Komputer riba MESTI mempunyai berat

bermula dari 1.49 kg

21 Dimension (W x D x H) Komputer riba MESTI mempunyai

minimum dimension 32.6 x 23.4 x 1.98cm

22 Warranty Komputer riba dilengkapi dengan 3 years

Next Business Day (NBD) warranty for On-

site support, parts and labour.

23 Brochures & Warranty

Letter

Brochures & Warranty Letter daripada

pengeluar asal (Principle) MESTI

disertakan

B

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan jenama & model

yang akan ditawarkan)

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan

adalah sebanyak 13 Unit

3 Display Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai saiz minimum 33.7 cm

(13.3").

4 Processor Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi dengan processor minimum

8th Generation Intel® Core™ i5 atau

setara5 Memory Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai saiz memory minimum 8GB

DDR4-2400 SDRAM

6 Hard drives Komputer riba yang ditawarkan MESTI

mempunyai minimum 500GB SATA

(7200 rpm) Hard Drive

7 Communication Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dapat menyokong Data rates supported :

Ethernet 10/100/1000 Mbps

8 Wireless Komputer riba MESTI mempunyai Intel®

Dual Band Wireless-AC 3168 802.11

a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® Bluetooth® 4.2

Combo

9 Battery Komputer riba battery MESTI menyokong

3-cell, Long Life 48WHr Li-ion,

jangka hayat bateri sehingga 12 jam

10 Operating System Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

Pre-installed Windows 10 Professional or

Latest (64Bit)

11 Productivity Tools Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dilengkapi dengan pre-installed Microsoft

Office Pro Plus 2016 (license provided by

government)

12 Desktop Management

Tool

Komputer riba yang ditawarkan MESTI

dibekalkan dan dipasang dengan

KASEYA Desktop Management agent

(latest version)

13 Input Device / Keyboard komputer riba dilengkapi Keyboard

(Backlit keyboard available as an option

Full-sized island-style, spill resistant)

Komputer riba MESTI mempunyai :

1 USB 3.1 Type-C™

2 USB 3.1 Gen 1 (1 powered port)

1 HDMI 1.4b

1 VGA

1 RJ-45

1 AC power

1 headphone/microphone combo jack

15 Expansion Slots Komputer riba menyokong 1 multi-format

digital media reader

Supports SD, SDHC, SDXC.

Komputer Riba Jenis C

14 Ports / Slots

YA

YA

3/8

Page 22: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

16 BIOS Features Komputer riba yang ditawarkan

mempunyai ciri-ciri keselamatan pada

BIOS. Pre-installed software security via

BIOS untuk:-

- BIOS Integrity checking

- Protecting beyond BIOS

- Audit enabled 17 Carrying Case Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

Business Backpack

18 Mouse Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

wireless mouse.

19 Cable lock Komputer riba MESTI dilengkapi dengan

portable cable lock dengan fungsi

resettable 4-wheel number code with

10,000 possible combinations.

20 Weight Komputer riba MESTI mempunyai berat

bermula dari 1.49 kg

21 Dimension (W x D x H) Komputer riba MESTI mempunyai

minimum dimension 32.6 x 23.4 x 1.98cm

22 Warranty Komputer riba MESTI dilengkapi dengan 3

years Next Business Day (NBD) warranty

for On-site support, parts and labour.

23 Brochures & Warranty

Letter

Brochures & Warranty Letter daripada

pengeluar asal (Principle) MESTI

disertakan

YA

4/8

Page 23: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEM KEPERLUAN MINIMUN MANDATORIPEMATUHAN

(YA/TIDAK)CADANGAN PETENDER

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan jenama &

model yang akan ditawarkan)

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu

dibekalkan adalah sebanyak 28

Unit

3 A4 Print & Copy Speed Pencetak laser MESTI mempunyai

print speed minimum 21 ppm

(color & mono)

4 A4 Scan SpeedPencetak laser MESTI mempunyai

scan speed sehingga 26 ppm

5 Scan technology Pencetak laser MESTI mempunyai

scan technology Contact Image

Sensor (CIS)

6 Scan type Pencetak laser MESTI meyokong

jenis scan Flatbed & ADF

7 ADF capacityPencetak laser MESTI mempunyai

ADF capacity minimum 50 sheets

8 Scan resolution Pencetak laser MESTI mempunyai

scan resolution sehingga 300 x 300

dpi (ADF); 1200 x 1200 dpi

(Flatbed);

300 x 300 dpi (colour and mono

ADF); 1200 x 1200 dpi (Flatbed)9 Print Quality

Pencetak laser MESTI mempunyai

print quality sehingga 600 x 600 dpi

10 Monthly Duty Cycle Pencetak laser MESTI mempunyai

jumlah monthly duty cycle sehingga

40,000 pages

11 Duplex Pencetak laser MESTI dapat

menyokong duplex secara manual

12 Fax transmission speed Pencetak laser MESTI mempunyai

fax transmission speed minimum

33.6 kbps

13 Fax memory Pencetak laser MESTI mempunyai

fax memory sehingga 1,300 pages

20 Speed dialing numbers Pencetak laser MESTI menyokong

speed dialing sehingga 120

nombor

23 Gigabit Ethernet Pencetak laser MESTI mempunyai

Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast

Ethernet 10/100/1000 Base-TX

network port, 802.11n 2.4/5GHz

wireless, Front Host USB

25 Memory Pencetak laser MESTI mempunyai

minimum memory 256 MB DDR,

256 MB Flash

26 Processor

Pencetak laser MESTI mempunyai

minimum processor 800 MHz

YA

LAMPIRAN T1- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PERKAKASAN PENCETAK LASER (COLOR)

MULTI-FUNCTION

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu

menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang

disenaraikan di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Perkakasan Pencetak Laser (Color) Multi-Function

bagi setiap perkakasan yang dicadangkan.

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

ARAHAN KEPADA PETENDER

1/4

Page 24: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

27 Control panel Pencetak laser (color) MESTI

mempunyai control panel bersaiz

2.7'' colour graphic touch screen

28 Warranty

Pencetak laser MESTI mempunyai

jaminan 3 years on-site warranty

YA

2/4

Page 25: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEM KEPERLUAN MINIMUN MANDATORIPEMATUHAN

(YA/TIDAK)

CADANGAN

PETENDER

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan

jenama & model yang akan

ditawarkan)

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu

dibekalkan adalah

sebanyak 3 Unit

3 Print & Copy Speed Pencetak laser MESTI

menyokong print & Copy

speed sehingga 55 ppm

(color & mono)

4 A4 duplex Scan Speed Pencetak laser MESTI

mempunyai scan speed

sehingga 26 ppm

5 Scan technology Pencetak laser MESTI

mempunyai scan

technology Contact Image

Sensor (CIS)

6 Scan type Pencetak laser MESTI

mempunyai Flatbed & ADF

7 ADF capacity Pencetak laser MESTI

menawarkan ADF capacity

sehingga 50 sheets

8 Scan resolution Pencetak laser MESTI

mempunyai scan

resolution sehingga 1200

x 1200 dpi

9 Print Quality Pencetak laser MESTI

mempunyai print quality

sehingga 2400 x 1200 dpi

YA

LAMPIRAN T1- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PERKAKASAN PENCETAK LASER (COLOR)

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah

'Ya'. Petender perlu menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap

item atau spesifikasi yang disenaraikan di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Perkakasan Pencetak Laser

(Color) Multi-Function Heavy - Duty bagi setiap perkakasan yang dicadangkan.

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

Page 26: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

10 Monthly Duty Cycle Pencetak laser MESTI

mempunyai jumlah

monthly duty cycle

sehingga 50,000 pages

11 Duplex Pencetak laser dapat

menyokong duplex

12 Fax transmission

speed

Pencetak laser MESTI

mempunyai fax

transmission minimum

33.6 kbps

13 Fax memory Pencetak laser MESTI

mempunyai fax memory

sehingga to 1,300 pages

14 Speed dialing numbers Pencetak laser MESTI

menyokong speed dialing

sehingga 99 numbers

15 Paper handling Pencetak laser MESTI

menyokong minimum

paper handling 500 sheet

cassette, 50 sheet multi-

purpose tray

16 Gigabit Ethernet Pencetak laser MESTI

mempunyai Hi-Speed USB

2.0 port; built-in Fast

Ethernet 10/100/1000

Base-TX network port,

802.11n 2.4/5GHz

wireless, Front Host USB

17 Memory Pencetak laser MESTI

mempunyai minimum

memory 768 MB

18 Processor Pencetak laser MESTI

mempunyai minimum

processor 1.2Ghz

19 Control panel Pencetak laser (color)

MESTI mempunyai control

pane bersaiz 4.3 '' colour

graphic touch screen

20 Warranty Pencetak laser MESTI

mempunyai jaminan 3

years on-site warranty

YA

Page 27: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEM KEPERLUAN MINIMUN MANDATORI PEMATUHAN (YA/TIDAK)CADANGAN

PETENDER

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan jenama & model yang

akan ditawarkan)

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan adalah

sebanyak 30 Unit

3 A4 Print Speed Pencetak laser MESTI mempunyai print speed

minimum 38 ppm (A4) / 40 ppm (Letter)

4 Monthly Duty Cycle Pencetak laser MESTI mempunyai jumlah

monthly duty cycle sehingga 80,000 pages

5 Duplex Pencetak laser dapat menyokong duplex secara

automatik

6 Gigabit Ethernet Pencetak Laser MESTI dapat menyokong

10/100/1000 Base-TX

7 Memory Pencetak laser MESTI mempunyai minimum

memory 128 MB

8Processor

Pencetak laser MESTI mempunyai minimum

processor 1200 Mhz / 1.2 Ghz

9 Warranty Pencetak laser MESTI mempunyai jaminan 3

years on-site warranty

YA

LAMPIRAN T1- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PERKAKASAN PENCETAK LASER

BLACK & WHITE

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang disenaraikan di

bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Perkakasan Pencetak Laser Black & White bagi setiap perkakasan

yang dicadangkan.

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

1/1

Page 28: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEMKEPERLUAN SPESIFIKASI

(Baca dengan telitii keperluan di bawah)MANDATORI

PEMATUHAN

(YA/TIDAK)CADANGAN PETENDER

A

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan jenama & model

yang akan ditawarkan)

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan adalah

sebanyak 2 Unit

3 Scan Speed Pengimbas MESTI menyokong scan speed

sehingga 30 ppm / 60 ipm

4 Scan technology Pengimbas yang ditawarkan MESTI

berteknologi Scan CMOS CIS (Contact

Image Sensor)

5 ADF capacity Pengimbas ditawarkan MESTI dapat

menyokong kapasiti ADF minimum

sebanyak 50 pages

6 Scan resolutionPengimbas ditawarkan MESTI dapat

menyokong scan resolution sehingga 600 x

600 dpi (color and mono, ADF); 1200 x

1200 dpi (color and mono, flatbed)

7 Daily

Duty Cycle

Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

jumlah daily duty cycle sehingga 4000

pages (ADF) / 100 pages (Flatbed)

8 Interface Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

minimum Hi-Speed USB 2.0 and USB 3.0;

Built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX

network port

9 Memory Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

minimum memory bersaiz 1Gb

10 Processor Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

minimum processor 550 Mhz

11 Control panel Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

control panel bersaiz 7.11 cm (2.8")

touchscreen, 3 buttons (Back, Home, Help)

12 Warranty Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

jaminan 3 years on-site warranty

B

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan jenama & model

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan adalah

sebanyak 3 Unit

3 Scan Speed

(simplex/duplex)

Pengimbas MESTI mempunyai scan speed

sehingga 50 ppm / 100 ipm

4 Scan technology Pengimbas yang ditawarkan MESTI

berteknologi Scan CMOS CIS (Contact

Image Sensor)

5 Scan type Pengimbas ditawarkan MESTI menyokong

jenis ADF

6 ADF capacity Pengimbas ditawarkan MESTI dapat

menyokong kapasiti ADF minimum

sebanyak 80 pages

7 Scan resolution Pengimbas ditawarkan MESTI dapat

menyokong scan resolution sehingga 600 x

600 dpi (color and mono, ADF)

8 Daily Duty Cycle Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

jumlah daily duty cycle sehingga 6000

pages (ADF)

9 Interface Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

minimum Hi-Speed USB 2.0 dan USB 3.0

10 Memory Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

minimum memory bersaiz 512 Mb

YA

Perkakasan Pengimbas (Scanner) Jenis B - Feed Scanner

Perkakasan Pengimbas (Scanner) Jenis A - Fletbed

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

YA

LAMPIRAN T1- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PERKAKASAN PENGIMBAS (SCANNER)

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu menyatakan

:

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang

disenaraikan di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Perkakasan Pengimbas (Scanner) bagi setiap perkakasan

yang dicadangkan.

1/2

Page 29: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

11 Processor Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

minimum processor 550 Mhz

12 Control panel Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

control panel 2-line 16 character per line

LCD display

13 Warranty Pengimbas ditawarkan MESTI mempunyai

jaminan 3 years on-site warranty

YA

2/2

Page 30: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEM KEPERLUAN MINIMUN MANDATORI PEMATUHAN (YA/TIDAK)CADANGAN

PETENDER

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan jenama & model yang

akan ditawarkan).

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan adalah

sebanyak 2 Unit.

3 Print Methods Pencetak MESTI menggunakan kaedah cetakan

Thermal transfer.

4 Print Speed Pencetak MESTI menyokong print speed

sehingga 5"/127mm.

5 Print Size Pencetak MESTI menyokong cetakan label

minimum bersaiz 25mm(H) x 70mm (W).

6 Media Type Pencetak MESTI menyokong minimum cetakan

label Art Paper.

7 Resolution Pencetak MESTI mempunyai resolution

minimum 203 dpi/8 dots per mm.

8 Memory Pencetak MESTI mempunyai minimum memory

a) Standard : 4MB

b) Flash : 8 MB SDRAM.

9 Connectivity Pencetak MESTI mempunyai minimum

connectivity secara USB 2.0.

10 Drivers Pencetak MESTI mempunyai Certified Microsoft®

Windows® drivers.

11 Operating System (OS) Pencetak MESTI dapat menyokong minimum

operating system Windows 7.

12 Dimensions & Weight Pencetak MESTI mempunyai ciri-ciri

maksimum berikut:

Width : 7.6"/193mm

Height : 7.5"/191mm

Depth : 10.00"/254mm

Weight : 4.6 lbs/2.1kg.

13 Software & Firmware Petender MESTI menyerahkan software dan

firmware yang compatible dengan pencetak yang

ditawarkan dalam bentuk compact disc (CD)

termasuklah software developer programming

utilities atau software development kit (SDK).

14 Fonts and Character

Sets

Pencetak MESTI menyokong minimum:

a) 16 resident expandable ZPL II bitmap fonts

b) One resident scaleable ZPL font

c) Five resident expandable EPL2 fonts

d) Native open type font support

e) Unicode™ compliant for multi-language, on-

demand thermal printing.

15 Graphic Features Pencetak MESTI menyokong:

a) User-defined fonts and graphics— including

custom logos

b) ZPL II drawing commands—for boxes and

lines

16 Bar Code Ratios Pencetak MESTI mempunyai Bar Code Ratios

2:1 dan 3:1

17 1D Bar Codes or Linear Pencetak MESTI menyokong minimum 1D Bar

Codes:

Codabar, Code 11 (ZPL), Code 128, Code 39,

Code 93, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-14

(ZPL), German Post Code (EPL), Industrial 2-of-5

(ZPL), Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet

(EPL), ISBT-128 (ZPL), Logmars (ZPL), MSI,

Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14),

Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL),

UPC and EAN 2 or 5 digit extensions (ZPL), UPC-

A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit

extensions, UPC-E, and GS1 Databar (formerly

RSS).18 2D Bar Codes Pencetak MESTI menyokong minimum 2D Bar

Codes:

Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix,

MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec.

19 Warranty Pencetak MESTI mempunyai jaminan 3 years on-

site warranty.

YA

YA

FONTS/GRAPHICS/BARCODE SYMBOLOGIES

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

LAMPIRAN T1- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PERKAKASAN PENCETAK BARCODE

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang disenaraikan di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Perkakasan Pencetak Barcode bagi setiap perkakasan yang dicadangkan.

Page 31: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEM KEPERLUAN MINIMUN MANDATORI PEMATUHAN (YA/TIDAK)CADANGAN

PETENDER

1 Jenama & Model Jenama (Sila nyatakan jenama & model

yang akan ditawarkan).

2 Kuantiti Jumlah kuantiti yang perlu dibekalkan adalah

sebanyak 2 Unit.

3 Scan Speed Pengimbas MESTI minimum mempunyai

scan speed 547 scans per second.

4 Scan Pattern Pengimbas MESTI mempunyai scan pattern

single bright aiming line.

5 Scan Angle Pengimbas MESTI mempunyai scan angle

horizontal 35° .

6 Scan Capabilities Pengimbas MESTI boleh mengimbas dan

decode minimum 1-D barcode atau Linear.

7 Motion Tolerance Pengimbas MESTI mempunyai motion

tolerance 25 in./63.5 cm per second.

8 Skew, Pitch & Roll

Tolerance

Pengimbas MESTI mempunyai skew & Pitch

tolerance ±65°, Roll Tolerance ±45° .

9 Hours of operation Pengimbas MESTI mempunyai minimum 72

hours of operation (per full charge).

10 Dimensions &

Weight

Pengimbas MESTI mempunyai ciri-ciri

maksimum berikut:

a) Height :3.84 in. / 9.8cm

b) Width : 2.75 in. / 7cm

c) Length : 7.34 in. / 18.6cm

d) Weight 7.9 oz. / 224 grams

11 Cradle Interface

Length

Pengimbas MESTI mempunyai RS232,

RS485 (IBM), USB, Keyboard Wedge.

12 Battery Pengimbas MESTI mempunyai rechargeable

replaceable battery with green sustainability.

13 Corded/Cordless Pengimbas MESTI boleh digunakan secara

cordless.

14 Bar Codes

Symbologies

Pengimbas MESTI mempunyai Bar Code

Symbologies:

UPC/EAN: UPC-A, UPC-E1, EAN-8/JAN8,

EAN-13/JAN13, Bookland EAN, Bookland

ISBN Format, UCC Coupon Extended Code,

ISSN EAN Code 128 Including GS1-128,

ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39

including Trioptic Code 39, Convert Code 39

to Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code

39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11

Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete

2 of 5 (DTF) Codabar (NW - 7) Chinese 2 of

5 IATA Inverse 1-D (except all GS1

DataBars) GS1 DataBar including GS1

DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1

DataBar Expanded.

15 Software & Firmware Petender MESTI menyerahkan software dan

firmware yang compatible dengan

pengimbas yang ditawarkan dalam bentuk

compact disc (CD) termasuklah software

developer programming utilities atau

software development kit (SDK).

16 Radio Pengimbas MESTI menyokong radio

Bluetooth v2.1 Class 2 Radio.

17 Data Rate Pengimbas MESTI mempunyai 3.0 Mbit/s

(2.1 Mbit/s) dan Bluetooth v2.1

18 Radio Range Pengimbas MESTI mempunyai 330 ft./100

m (line of sight) using presentation cradle

configuration.

19 Warranty Pengimbas MESTI mempunyai jaminan 3

years on-site warranty.

YA

YA

PHYSICAL CHARACTERISTICS

WIRELESS CONNECTIVITY

YA

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

LAMPIRAN T1 - JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PERKAKASAN PENGIMBAS (SCANNER) BARCODE

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu

menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang

disenaraikan di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Perkakasan Pengimbas (Scanner) Barcode bagi setiap

perkakasan dan perisian yang dicadangkan.

1/1

Page 32: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEMSPESIFIKASI KEPERLUAN

(Baca dengan teiti keperluan di bawah)MANDATORI PEMATUHAN (YA/TIDAK)

CADANGAN

PETENDER

1.1

a)Production

Support/Subscription

Kaseya® VSA Next-Gen Remote Monitoring

and Management Software (Version 9.5 or

latest)

b) Kuantiti 110 unit

c) Tempoh 36 bulan

1.2

a) Production

Support/Subscription

Nitro Pdf Pro 11 (or latest) for Enterprise

b) Kuantiti 5 unit

c) Tempoh Permanent license

1.3 Adobe Photoshop CC

a)Production

Support/Subscription

Adobe Photoshop CC

b) Kuantiti 3 unit

c) Tempoh 36 bulan

Kaseya

Nitro Pdf Pro

YA

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

LAMPIRAN T1- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL LESEN DAN PERISIAN ICT

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang

disenaraikan di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Lesen dan Perisian ICT bagi setiap perisian yang

dicadangkan.

1/1

Page 33: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEMKEPERLUAN SPESIFIKASI

(Baca dengan telitii keperluan di bawah)MANDATORI

PEMATUHAN

(YA/TIDAK)CADANGAN PETENDER

1.0

1.1

YA

Pelaksanaan penyelenggaraan secara

komprehensif (pencegahan dan pemulihan)

dan laporan

YA

Pelaksanaan pemasangan

perkakasan/perisian dan laporanYA

Penyediaan dokumentasi dan user manua lYA

Dokumen sokongan

Melampirkan write-up yang jelas untuk setiap

aktiviti dalam khidmat sokongan,

penyelenggaraan komprehensif dan

pemasangan perkakasan seperti

kaedah/metodologi, rujukan, carta alir kerja,

jurutera yang terlibat dan penyediaan laporan.

TIDAK

2.0

2.1

2.2

i.

Kekerapan Dua (2) kali setahun

a. Semakan kesihatan fizikal (physical health

check)

b. Semakan kesihatan logikal (logical health

check)

c. Penyusunan semula (Houskeeping)

d. Pengujian peralatan

e. Menyedia dan menyerahkan laporan

lengkap setelah selesai membuat kerja-kerja

penyelenggaraan pencegahan.

f. Melaksanakan penyimpanan dan analisa

log

g. Membekalkan apa-apa software patches,

update dan release serta melakukan tugas-

tugas yang berkaitan tanpa kos bagi

menyelesaikan sebarang masalah perisian

(software atau firmware bugs).

ii.

Kekerapan Tidak terhad dalam tempoh 24x7.

Keperluan a. Mengenal pasti masalah

b. Penyelesaian masalah

c. Memastikan kestabilan sistem

d. Membekalkan peralatan pinjaman

e. Mengganti peralatan termasuk instalasi,

konfigurasi dan pengujian

f. Menyediakan komponen dan perkakasan

gantian sementara (loaner unit) yang setara

bagi komponen yang mengalami masalah

dalam tempoh (24) jam tanpa sebarang kos

tambahan, bermula dari masa aduan

kerosakan dimaklumkan TANPA

menjejaskan fungsi yang sedang digunakan.

Penyelenggaraan - Jadual Perancangan Dan Pelaksanaan Projek

Khidmat Sokongan

YA

Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)

Keperluan

Petender MESTI melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan ke atas

semua komponen mengikut pecahan berikut (keperluan AM dan keperluan

khusus):

i. Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)

ii. Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance)

Menyedia dan menyerahkan DOKUMEN TAWARAN TENDER yang

mengandungi jadual perancangan dan pelaksanaan projek (timeline)

secara terperinci dalam format MS-Project dengan menganggarkan masa

bagi semua aktiviti dalam tempoh yang telah ditetapkan merangkumi

aktiviti berikut:

Aktiviti

Petender MESTI melaksanakan khidmat sokongan ke atas semua

komponen mengikut skop yang dipersetujui bersama Kerajaan.

Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance)

LAMPIRAN T1- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang disenaraikan

di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Penyelengaraan dan Khidmat Sokongan bagi setiap perkakasan

yang dicadangkan.

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

1/2

Page 34: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

g. Menyediakan laporan pemulihan beserta

cadangan yang lengkap kepada Kerajaan.

Tempoh penggantian spare par t

jika berlaku kerosakanDalam tempoh 24 jam

3.0

Online Support Sila nyatakan.

Saluran Handphone

E-mel

Faks

Helpdesk Telephone Number (Hotline) atau

Customer Relation Management (CRM).

Menyediakan online helpdesk application

berbentuk web yang boleh menjana laporan

rujukan atau report number aduan untuk

memudahkan membuat aduan kerosakan,

menyelaras serta menyemak status aduan

secara online.

TIDAK

Menyertakan sampel ID dan katalaluan yang

boleh digunakan untuk menguji kewujudan

website dan fungsi.

TIDAK

Keterangan Tawaran Helpdesk Kemukakan cadangan (rujuk Perkara 3.2

Service Level Agreement (SLA) Dokumen

Utama Tender)

TIDAK

4.0

Laporan Helpdesk Secara Bulanan YA

5.0

Pemasangan Perkakasan a. Backup data daripada perkakasan

sediada.YA

b. Migrasi data untuk pemasangan

perkakasan baru YA

c. Pemasangan dan konfigurasi semua

jenis perisian yang diperlukan ke atas

perkakasan baru yang disewa termasuk

perisian Kaseya VSA Next-Gen Remote

Monitoring and Management dan

Microsoft Office Professional

Plus LIC/SA yang dibekalkan oleh

pejabat ini

YA

d. Menyediakan software package ( dalam

bentuk ISO /imej ) yang mengandungi

perisian-perisian standard (OS,

Antivirus, ) yang akan digunapakai oleh

pihak kerajaan terhadap perkakasan

baru yang disewa

ii. Pelupusan PerkakasanMembuat kerja-kerja sanitasi data (low level

format) / pembersihan data dan konfigurasi

pada perkakasan dan perisian ICT berkaitan

yang disewa setelah tamat kontrak sewaan.

YA

Penglabelan Perkakasan Membuat kerja-kerja penglabelan (Aset

Tagging ) terhadap semua perkakasan baru

sewaan mengikut senarai rekod inventori

bagi semua perkakasan tersebut.

YA

iii. Serahan perkakasan Syarikat bersetuju untuk menghadiahkan

semua perkakasan ICT sekiranya kontrak

semasa dilanjutkan sekurang-kurangnya 10

bulan.

YA

6.0 Perakuan

YA

Petender mengesahkan bahawa spesifikasi yang dicadangkan bagi semua

komponen di dalam dokumen tender adalah memenuhi spesifikasi minimum

yang ditetapkan oleh Bahagian SMPKE, Pejabat Perdana Menteri.

Meja Bantuan

Dokumentasi

YA

Aktiviti Utama

i

YA

2/2

Page 35: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

1)

2)

3)

4)

NO. ITEMKEPERLUAN SPESIFIKASI

(Baca dengan telitii keperluan di bawah)MANDATORI

PEMATUHAN

(YA/TIDAK)CADANGAN PETENDER

1.0

i Brosur dan Dokumen Sokongan Petender MESTI menghantar bersama

Brosur atau Dokumen Sokongan rasmi yang

dikeluarkan oleh pengeluar untuk

mengesahkan spesifikasi teknikal

perkakasan dan perisian Komputer Desktop

(PC), Komputer Riba (Laptop) dan Pencetak

Laser (Laser Printer) yang ditawarkan.

Nyatakan Lampiran.

YA

ii. Manual Pengguna Petender MESTI menghantar manual

pengguna, dokumentasi penggunaan dan

driver peralatan berkaitan semasa

penghantaran peralatan.

YA

iii. Surat Sokongan Surat Sokongan rasmi daripada prinsipal

atau distributor tentang kesanggupan

menyediakan khidmat sokongan terus

kepada Petender untuk perlaksanaan projek

ini. Nyatakan Lampiran.

YA

Surat Sokongan, Dokumentasi Sokongan Dan Brosur

LAMPIRAN T1- SURAT SOKONGAN, DOKUMENTASI SOKONGAN DAN BROSUR

ARAHAN KEPADA PETENDER

Petender hendaklah mengisi ruangan Pematuhan (Ya/Tidak)' bagi setiap item yang Mandatori adalah 'Ya'. Petender perlu menyatakan :

i) 'Ya' sekiranya mematuhi keperluan spesifikasi tersebut; atau

ii) 'Tidak' sekiranya tidak mematuhi spesifikasi dan keperluan minimum tersebut.

Petender hendaklah mengisi ruangan 'Cadangan Petender' dengan jelas dan terperinci bagi setiap item atau spesifikasi yang disenaraikan

di bawah.

Petender hendaklah melengkapkan Surat Sokongan, Dokumentasi Sokongan dan Brosur bagi setiap perkakasan yang dicadangkan.

Petender hendaklah mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan dalam skop kerja di Lampiran T1.

Page 36: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN T2

SENARAI KAKITANGAN TEKNIKAL SYARIKAT

BIL

NAMA

TARIKH

MULA

KERJA

PENGALAMAN KERJA SYARIKAT/

RAKAN KONGSI TEMPOH JAWATAN PROJEK

Page 37: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN T3

Petender dikehendaki menyenaraikan pengalaman syarikat yang pernah melakukan perkhidmatan sewaan ke atas komponen produk yang ditawarkan dalam dokumen tender ini sahaja. Pengalaman pemasangan dan penyelenggaraan produk selain daripada tender ini adalah tidak diterima.

BIL NAMA PROJEK JENIS/BIDANG PROJEK TAHUN DAN TEMPOH

PELAKSANAAN PROJEK NILAI/KOS

PROJEK

NAMA PELANGGAN DAN NO. TEL

Page 38: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN T4

JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

Petender MESTI menyediakan Jadual Pelan Pelaksanaan projek yang lengkap dan terperinci berdasarkan panduan berikut: 1. PELAN PERLAKSANAAN PENYEWAAN

1.1 Petender MESTI menyertakan Pelan Perlaksanaan Penyewaan untuk tempoh tiga (3) tahun / 36 bulan yang merangkumi aktiviti penyelenggaraan pencegahan dan penyelenggaraan pemulihan.

1.2 Petender MESTI membuat penyelenggaraan pencegahan serta Laporan Preventive Maintenance setiap 6 bulan (2 kali setahun)

sebelum tuntutan pembayaran sewaan dilakukan.

Page 39: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN T5

SENARAI DOKUMENTASI DAN MANUAL

BIL. NAMA DOKUMENTASI DAN MANUAL BILANGAN SALINAN

1

2

3

4

5

6

7

Page 40: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG … No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK CADANGAN KEWANGAN BIL DOKUMEN DISERTAKAN CATATAN YA TIDAK 1 Isi

SULIT No. Tender: PPM/SMPKE/T/01/2018 LAMPIRAN T6

SURAT-SURAT PENGESAHAN/SOKONGAN PRINSIPAL @ PENGELUAR PRODUK