sensori pir

Download Sensori PIR

If you can't read please download the document

Post on 14-Jan-2017

332 views

Category:

Engineering

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Albanian university

Albanian UniversityFakulteti Arkitektures dhe Inxhinierive

Detyre Kursi Lenda:Sensoret dhe Instrumentim procesesh

Tema :Sensoret PIR (Pasive infra te kuqe)Cjane sensoret PIR?Termi pasiv?Per se sherbejn ?Nga se jane te ndertuar ?Kodimi ?

Cjane sensoret PIRSensori PIR passiv infra te kuqe na lejon kuptimin levizje, thuajse perdorur gjithmone per te zbuluar nese nje njeri ka levizur. Ka hyer ne zone ose eshte ne levizje Ata jane te vegjel, te lira, nuk harxhoin shume energjise, lehte per t'u perdorur dhe nuk vendosen jashte.Jane shpesh te referuara si PIR "pasiv infra te kuqe", "piroelektik", apo "IR levizje" sensor.

TermipasivTermipasivne kete rasti referohet faktitse pajisjetPIRnukgjenerojneoserrezatoj ndonjeenergjiper qellime tezbulimit.SensorPIRnuk do zbulojeose matur"ngrohje ,ne vend te kesajeshte rrezatimi me infra te kuqeemetuaraporeflektuar nganje object.

Nga se jane te ndertuarPIRS jane bere kryesisht nga nje sensor piroelektike (te cilat ju mund t shihni me poshte si metalike, mund te jet me nje kristal drejtkendeshe ne qender), e cila mund te zbuloj nivelet e rrezatimit infra te kuqe.

PIRS nuk do te tregojne se sa shume njerez ose objekte jane rreth ose sa afer jane ata te sensori. Lente shpesh fiksojn ne nje spastrim t caktuar dhe distance te caktuara.

Pothuajse te gjitha PIRS do te kene specifika te paket me te ndryshueshme, edhe pse ata te gjithe ata bejne pune te njejte.Nese ka nje datasheet, ju do te deshironi te referohen ne ate.SensorPIRvendoset ne njemetal tmbyllur perte permiresuarnga zhurma/ Temperatura/lageshtia.

Skema e thjesht

KodimiKodimi PIRSensorKodieshte shume e thjeshte,dheeshte ne thelb vetemmban gjurmet ene sete dhenat pin2eshte e larteapo te ulet.Ajo gjithashtundjekgjendjen epin,ne menyre qe dergoinjemesazhkurnocionikafilluar dhendalur.Ka disaraste kur junuk keninevoje per njemicrocontroller.Nje sensorPIRmundte jete i lidhurme njerele(ndoshtamenje tranzitor)pa njemikro!

Faleminderit!!!

/*2. * PIR sensor tester3. */4. 5.int ledPin = 13; // choose the pin for the LED6.int inputPin = 2; // choose the input pin (for PIR sensor)7.int pirState = LOW; // we start, assuming no motion detected8.int val = 0; // variable for reading the pin status9. 10.void setup() {11. pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output12. pinMode(inputPin, INPUT); // declare sensor as input13. 14. Serial.begin(9600);15.}16. 17.void loop(){18. val = digitalRead(inputPin); // read input value19. if (val == HIGH) { // check if the input is HIGH20. digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ON21. if (pirState == LOW) {22. // we have just turned on23. Serial.println("Motion detected!");24. // We only want to print on the output change, not state25. pirState = HIGH;26. }27. } else {28. digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF29. if (pirState == HIGH){30. // we have just turned of31. Serial.println("Motion ended!");32. // We only want to print on the output change, not state33. pirState = LOW;34. }35. }36.}