sfs 5991 katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

of 22 /22
SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Upload: laszlo

Post on 14-Feb-2016

152 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus. Johdanto. SFS 5900 ei sisällä enää kattotöiden paloturvallisuusosaa Kattotulityöt poikkeavat muista tulitöistä työn tekemispaikan, työvälineiden ja työhön liittyvien riskien vuoksi, jolloin oma standardi on perusteltu - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

SFS 5991Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Page 2: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Johdanto

• SFS 5900 ei sisällä enää kattotöiden paloturvallisuusosaa

• Kattotulityöt poikkeavat muista tulitöistä työn tekemispaikan, työvälineiden ja työhön liittyvien riskien vuoksi, jolloin oma standardi on perusteltu

• SFS 5991 on vahvistettu 18.6.2012

Page 3: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Mikä muuttuu?• Lähtökohdaksi aina työn riskien arviointi ja

vaihtoehtoisten työtapojen harkitseminen• Tulityöluvan myöntämiskäytäntö selkeämmäksi• Palovaaralliset rakenteet -> työn aikainen

tulityövartiointi• Yksityiskohtia:

– Nestekaasuletkun enimmäispituus (20 m)– Sammutinten etäisyys (enintään 25 m)– Poistettu minimietäisyys pystyrakenteisiin -> riskien

arviointi

Page 4: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Soveltamisala

• SFS 5991 koskee katto- ja vedeneristysalan tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista.

• ”…joissa käytetään liekkiä, muuta lämpöä, kuumennetaan bitumia tai joissa esiintyy kipinöitä.”

• Koskee kattotulitöiden tekemistä, johtamista ja valvomista.

• Muissa kuin katto- ja vedeneristysalan tulitöissä noudatetaan SFS 5900 –standardia.

Page 5: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Termejä ja määritelmiä

• Tulityö: Katto- ja vedeneristystöiden yhteydessä tehtävät työt, jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen padassa ja kermieristysten kuumentamalla tapahtuvat kiinnitystyöt, sekä näihin töihin liittyvät välttämättömät aputyöt, joissa syntyy kipinöitä.

• Tulityösuunnitelma: Kirjallinen ohje tulitöiden turvallisesta toteuttamisesta.

• Tulityövälineet: Tulityössä käytettävät laitteet, joissa on avoliekki tai ne saavat aikaan kipinöitä tai korkean lämpötilan (mm. nestekaasupoltin, kuumailmapuhallin, bitumikeitin ja kulmahiomakone).

Page 6: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Termejä ja määritelmiä

• Tulityölupa: työkohtainen asiakirja, jota tarvitaan tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla.

• Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi: Tulityöpaikalla ja sen ympäristössä tapahtuva tulityöstä aiheutuvien vaarojen tunnistaminen ja niiden vakavuuksien arviointi.– Tehdään ennen tulityöluvan myöntämistä ja aina kun

tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat.

Page 7: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Tulityösuunnitelma

• Tulityötä tekevällä urakoitsijalla on oltava tulityösuunnitelma.• Muillakin, joiden toiminta tai ylläpito edellyttää tulitöiden tekemistä

tai teettämistä, on oltava tulityösuunnitelma. Tulityösuunnitelma on osa yrityksen pelastussuunnitelmaa.

• Mainittava:– Yrityksen tulitöistä vastaavat henkilöt (myöntäjät, tekijät)– Tulityölupakäytäntö (mikä lomake, miten täytetään jne)– Tulityöluvan myöntäminen (kuka myöntää)– Työn aloittamista edeltävät turvatoimet (suojausmateriaali,

alkusammutuskalusto)– Työn aikaiset turvatoimet (tulityövartiointi)– Työn jälkeiset turvatoimet.

Page 8: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Tulityökortti

• Kattotulitöiden tekeminen edellyttää katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkintoa.

• Tutkinnon hyväksytysti suorittanut saa tulityökortin, joka on voimassa 5 vuotta.

• Kortin uusiminen edellyttää tutkinnon uusimista.• Finanssialan Keskusliiton suojeluohjeen mukaan

turvallisuustutkinnon on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä.

Page 9: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Tulityölupa

• Luvan myöntää kiinteistön tai työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö. Hän voi siirtää oikeuden luvan myöntämiseen kattourakoitsijan tulityösuunnitelmassa nimetylle henkilölle.

• Tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.

• Luvan myöntäjän on tehtävä kohteessa tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi, jonka perusteella määritellään tarvittavat suojaukset ja turvatoimet.

• Lupa kirjoitetaan neljänä kappaleena:– Pääurakoitsijalle tai tilaajalle– Kattourakoitsijalle– Tulityövartioinnista vastaavalle– Eristystyötä tekevälle työryhmälle.

Page 10: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Tulityölupa

• Tulityöluvassa määritellyt turvatoimet saatettava kaikkien tulityöntekijöiden ja tulityövartioiden tietoon.

• Annetaan vain määräajaksi.• Annetaan tulityöpaikkakohtaisesti

– Esim. saman talon sokkeli- ja kattotyöt pääsääntöisesti eri luvilla.

• Olosuhteiden muuttuessa lupa päivitettävä vastaamaan olosuhteita.

Page 11: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus
Page 12: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Työmaan järjestys

• Tarveaineita saa varastoida työskentelyalueelle vain työssä tarvittava määrä

• Työmaan järjestyksestä ja siisteydestä huolehdittava koko ajan

• Jätteet poistettava• Kulkureittien oltava esteettömiä• Turvaetäisyydet bitumikeittimen, kaasupullojen

ym. välillä

Page 13: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Työmaan järjestys

Page 14: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Alkusammutuskalusto

• Sammuttimien oltava esteettömästi saatavilla samalla työskentelytasolla ja samassa palo-osastossa kuin työpiste. Sammuttimien enimmäisetäisyys keittimestä ja työpisteestä 25 m.

• Vähintään 2 kpl 43A 183B C –teholuokan käsisammutinta ja tarvittaessa sammutusvesiletku

• Työpaikalla on raivauskalusto, vähintään kirves ja purkurauta tai rautakanki.

Page 15: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Toimet ennen tulityön aloittamista

• Ilmoitukset kiinteistössä asuville ja työskenteleville.• Tarkastetaan työkohteen rakenteiden paloturvallisuus

(läpiviennit, piipunjuuret, tuuletusputket, iv-aukot, kattokaivot, antennien jalustat, seinä- ja räystäspellitysten taustat, levytysten ja panelointien taustat) ja harkitaan vaihtoehtoisia työmenetelmiä.

• Ullakko-, tuuletus- ja muut välitilat tarkastetaan ja tarvittaessa suojataan.

• Alkusammutuskalusto, suojausmateriaali ja raivauskalusto tulityöluvan mukaan.

• Paloilmoitin- ja sammutuslaitteiden irtikytkennän arviointi turhien hälytysten välttämiseksi.

Page 16: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Toimet tulityön aikana

• Tulityövartijan käyttäminen vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella

• Avoliekkiä tai kuumaa ilmaa ei saa käyttää rakenteessa olevan aukon tai läpiviennin läheisyydessä eikä vaaka- ja pystyrakenteen yhtymäkohdassa siten, että avoliekki tai kuuma ilma pääsee tunkeutumaan rakenteen sisälle.

• Kermiä ei saa kiinnittää pellitysten ja metallirakenteiden päälle siten että aiheutetaan liittyvien rakenteiden syttymisriski.

• Kuumaa bitumia sisältävää pataa ei saa nostaa.

Page 17: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Toimet päivittäisen työn jälkeen

• Jälkivartiointi hoidetaan tulityöluvan mukaisesti

• Työpäivän päättyessä on nestekaasuventtiilit suljettava ja nestekaasuletkut irrotettava pulloista.

Page 18: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Tulityövartiointi

• Toteutetaan vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tulityövartioinnin toteuttaminen esitetään tulityöluvassa.

• Tulityön aikaisen vartioinnin voi toteuttaa tulityöntekijä itse oman työpaikkansa osalta, jos eristettävät tai niiden läheisyydessä olevat rakenteet ovat syttymättömiä ja rakenteessa ei ole ontelotiloja tai tuuletusvälejä.

• Kun rakenteet ovat syttyviä tai siinä on ontelovälejä tai tuuletusvälejä, niin riskienarvioinnilla selvitetään, voivatko tulityöntekijät toimia tulityövartijana toisilleen vai tarvitaanko vartija, joka samanaikaisesti ei tee tulityötä.

• Tulityövartija voi vartioida niitä tiloja, joita hän pystyy pitämään jatkuvan silmälläpidon alaisena.

• Tulityövartijan turvallisuuskoulutus määritetään tulityösuunnitelmassa. Mustaa korttia ei edellytetä.

Page 19: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Työvälineet

• Asianmukainen suojavaatetus• Bitumikeittimellä rakenteelliset ja toiminnalliset

vaatimukset. Keittimen lämpömittarin, liekin valvontalaitteen ja termostaatin toiminnan testaaminen vähintään kerran vuodessa, tästä merkintä esim. padan huoltokirjaan.

• Vain tyhjä bitumikeitin saadaan nostaa nostolenkeistään. Vajaat ja täydet nostetaan kylmänä ja aina hyväksyttyä nostoapuvälinettä käyttäen.

Page 20: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Työvälineet

• Nestekaasupulloon asennetaan käytössä standardin mukainen paineensäädin ja letkurikkoventtiili.

• Nestekaasuletku ei saa olla niin pitkä, että letkurikkoventtiilin toiminta estyy, eikä milloinkaan yli 20 m pitkä.

• Kaasupullojen nostot vain hyväksytyllä (CE-merkintä!) nostoapuvälineellä.

• Pullojen käyttö ja säilytys aina pystyasennossa ja luotettavasti tuettuna.

Page 21: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinnon sisältö

1. Riskit tulitöissä 1 h1.1 Termit ja määritelmät1.2 Vaarojen selvitys ja arviointi• Palaminen• Rakenteet• Kaasut• Henkilö- ja omaisuusvahinkoesimerkit

2. Tulityön suunnittelu ja turvallinen toteutus 3 h2.1 Tulitöiden turvallisuutta edistävä lainsäädäntö2.2 Tulityösuunnitelma2.3 Turvallisuustoimenpiteet vaiheittain (ennen, aikana ja jälkeen)2.4 Työosapuolten velvoitteet ja tehtävät2.5 Tulityövälineet, käyttö ja säilytys

3. Toiminta onnettomuuden sattuessa 0,5 h– Pelastautuminen– Hätäilmoitus– Alkusammutus– Ensiapu

4. Harjoitukset 1 h– Alkusammutus ja suojaus

5. Koe 0,5 h

Page 22: SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Kiitos mielenkiinnosta!