siklo ng malakihang pagmimina - bantay kita

of 31 /31
Presentasyon ng mga yugto ng siklo ng pagmimina at paano maaaring makilahok ang komunidad. Module Blg. 3 Siklo ng Malakihang Pagmimina

Upload: others

Post on 11-Nov-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Presentasyonngmgayugtongsiklong

pagmiminaatpaanomaaaringmakilahok

angkomunidad.

ModuleBlg.3

SiklongMalakihangPagmimina

Page 2: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

HulingYugtongSiklong

Pagmimina

Ika-3Module:Rehabilitasyon

atDe-commissioning

Page 3: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Background

Mgapaunangkailangan(bagomagsaraang

minahan)

• EnvironmentalProtectionandEnhancementPlan(EPEP)o KasamaangFinalMineRehabilitationandDecommissioningProgram(FMR/DP)

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 4: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Background

AngEPEPatFMRDPaysuportadongisangmekanismosapaggarantiyangpondonakolektibongtinatawagnaContingentLiabilityandRehabilitationFund(CLRF).

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 5: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Background

SinisigurongCLRFangprogresibo/tuloy-tuloyatpangmatagalangrehabilitasyonsakabuuanngpagmiminahanggangsaito’ymatapos/magsara.

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 6: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Background

AngmgaplanoatpondoparasarehabilitasyonngpagmiminaaymaaarilamangsamgatumatakbongminahannasaklawngPhilippineMiningAct(RepublicAct7942)nanagingepektibonoong1995

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 7: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Decommissioning atRehabilitasyon

Implementasyon ng FinalMineRehabilitation/DecommissioningPlan(FMR/DP)ortheMineClosurePlan

• Paggamit ng FinalMineRehabilitationandDecommissioningFund(FMRDF)

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 8: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Implementasyon ng FinalMineRehabilitation/DecommissioningPlan(FMR/DP)oang MineClosurePlan• Ang FMR/DPaydapat na regular

na ina-updatesa bahagi ngpagpapatakbo upang maipakitaang mga inisiyatiba sarehabilitasyon na nagawa na,patina rin ang mga environmentaldisturbancena naganap sa bahaging pagpapatakbo

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Decommissioning atRehabilitasyon

Page 9: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

ImplementasyonngFinalMineRehabilitation/DecommissioningPlan(FMR/DP)oangMineClosurePlan

• Mahalagaparinangpartisipasyonngmultipartitemonitoringteam(MMT)

Decommissioning atRehabilitasyon

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 10: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

LayuninngRehabilitasyonngMinahan

Pagpapanatilingsustenablengkondisyongpangkalikasan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 11: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Pagtatagngepektibongpost-disturbancelandusecapability

LayuninngRehabilitasyonngMinahan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 12: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Pangangalagasadownstreamfreshwaterquality

LayuninngRehabilitasyonngMinahan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 13: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Pangangalagasaseawaterqualityatmganaturalnatahananparasamarinelife

LayuninngRehabilitasyonngMinahan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 14: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Pagpigilsapolusyonsahanginatingay

LayuninngRehabilitasyonngMinahan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 15: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Respectforthetraditionaland/orsustainablemanagement

strategies

LayuninngRehabilitasyonngMinahan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 16: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

MgaSusisa Sustenableng Planopara saRehabilitasyon

Mag-debelopngmgaprogramangPangkaligtasanatOccupational

Health

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 17: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

MagsagawangEnvironmentalManagementEducation

Mga Susisa Sustenableng Planopara saRehabilitasyon

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 18: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Siguraduhinangpakikilahokngkomunidad

Mga Susisa Sustenableng Planopara saRehabilitasyon

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 19: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

HimukinangPakikipagsamahan

Mga Susisa Sustenableng Planopara saRehabilitasyon

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 20: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

MagtaguyodngMekanismoparasaPagmonitoratEbalwasyon

Mga Susisa Sustenableng Planopara saRehabilitasyon

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 21: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

MgaHakbang para sa Pag-iwan(Reliquishment)samgaNa-rehabilitatenamga Lugar

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 22: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

MaghandaatmagpasangFinalRehabilitationReport namayawditngisangthirdpartyauditparasapre-evaluationngCLRFSteeringCommitteeatMRFCommittee.

Magsagawangfieldvalidation atmagrekomendangmgapagbagaosaFinalRehabilitationReport.Maaaringmagpagawangkaragdaganggawainsarehabilitasyons.

Kungnangangailanganngkaragdagang rehabilitasyon,dapatmagbigayngSiteManagementPlanangminingcompany.

Mag-issuengCertificateofFinalRelinquishment

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 23: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

FinalMineRehabilitationandDecommissioningFund(FMRDF)

• AngFMRDFayitatatagbilangTrustFund

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 24: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

FinalMineRehabilitationandDecommissioningFund(FMRDF)

• AngmgacashprovisionomgadepositoaygagawinupangmasiguronaangkabuuanggastossaaprubadongFMR/DPaymaiiponbagomataposangoperasyongpagmimina.

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 25: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

FinalMineRehabilitationandDecommissioningFund(FMRDF)

• Angmgatanunangdepositonaitoaymatutukoygamitangisangformulanaisinaalang-alanganggastosngimplementasyonngFMR/DPatanginaasahangtagalngpagmimina.

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 26: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

FinalMineRehabilitationandDecommissioningFund(FMRDF)

• FMRDFayparalamangsaimplementasyonngFMR/DP,atmuladito,hanggangsapagtataposngpagmiminaandHINDIsabahagingpagpapatakbo(operasyon)

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 27: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

FinalMineRehabilitationandDecommissioningFund(FMRDF)

• AngprogresibongrehabilitasyonatibapangmgaaktibidadsailalimngEPEP/AEPEPayhindimaaaringikarga/creditsaFMRDF.

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 28: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

MgaAbandonadongMinahan

• nalugi• Nagkaroonnglaboratibapanglegalna

usapin/laban,o• Sinarangmgagovernmentfinancialinstitutions

bagoangpagsasabatasngPhilippineMiningActof1995

Mgaabandonadongminahan- hindiaktibo

omgasaradongextractionsitesngmgakumpanyana:

Page 29: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

• Abandonado:31• Nasa Rehabilitasyon:1• Walang Rehabilitasyon:30

KasalukuyangEstadongmgaAbandonadongMinahan(MGB,

2014):

MgaAbandonadongMinahan

Page 30: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

MgaPanganibmulasamgaUnrehabilitatednaMinahan

Nagsusulongngtransparency &pananagutansaindustriyangekstraktibo

Page 31: Siklo ng Malakihang Pagmimina - Bantay Kita

Pagkilalasasuportaparasapagpapaunladngmgamateryalesmulasa: